Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Küçük hikâye V"üçuk * çirmesin diye annesi bir manav Nihayet küçük dükkânın içinde bir kaç dükkânına elli kuruş ye\iniye ile çırak çürük patlıcan küfesile, ezilmiş domates vermişti. Günleri, sabahın erken saat yığınından ve bir kaç hıyardan başka lerinden başlayıp akşama ktdar sebze b : r şey kalmadı. Sonra çocuğa dönüp lerin üstüne küçük kovadan eli ile su acayib bir türkçe ile: serperek, patlıcanları, domatesleri ko Artık dükkânı kapat, hepsini satın Yüksek Mahir 1,70 23 nisan cuma günü Atinada yapılacak Sabırsızlıkla beklenen binbir gece masallarından car.an bir paçavra ile sil?rc> geçiyordu. aldık! dedi. Uzun Ruhi 6,38 Türkiye Yunanistan milli takımları Öğle vakti manav dükkânının sahibi Sonra vapurun levazım müdürü ile Sırık Münir 3,35. futbol maçına hazırlık olmak üzere dün Süleyman Ağa, komşu bakkal Üskrblü bir kaç dakika süren bir hesablaşma Şeref stadında pıîlH takım namzedler Bozkurd takımı galib Rıza Efendi ile birlikte teprak tencere yaptılar ve küçük Şabanın eline hiç pabir antrenman yaptılar. Dün yapı! Dün Kadıköy Selimiye sahasında yaiçinde pişirdikleri güveç veyahud ciğer zarlık yapmadan kocaman bir banknot ekzersizlerden sonra Futbol federasyopılan Selimiye kupası maçını Bozkurt yahnisini boş birer çavaLn üstüne otu destesi tutuşturdular. Halk Film ımill! takım» hakkında kat'i bir ka Basımevi spor kulübü güzel bir oyunrarak hep birlikte yerlerdi. Bu müşteSatan, verilen parada hile olmadığına na ate varabildi mi bilmem. Kırmızı dan sonra 21 maçı kazanarak, kupayı rek yemeğin hazırlanması bir âlemdi ve kendisine büyükçe bir iyilik yapılbeyaz fermalarla iki kısma ayrılmış almıştır. Kimisi yağını .kimisi sebzesini, kimisi dığına emin olarak paralara sıkı sıkı lan milli takım namzedlerinin dün yap de etini »lirdi. Sonra herkes, fıkır fıkır sarıldı ve başı ile saygı değer müşteritığı oyun, tatmin edici bir »ekilde olma kaynayan tencerenin kapağını ikide bir lerini selâmladı. dı. Aşağı yukan hakiki kadroyu teşkil açar, yemeğin tadına tuzuna bakardıOnlar vapura gidadursunlar, Şaban eden kırmızılılar durgun ve çekingen, Yugoslavya ile mayıs ayı başmda IsÇaban çarşı içi âdetlerine pek çabuk dükkânı kapadığı gibi ustasının evine ihtiyat kadroyu teakil eden beyazlar ise, tanbulda yapılacak Davis kupası tenis Devlet Orman İşletmesi Bafra Müdürlüğünden: alışmıştı. Öğle yemeğinden sonra Sü koştu. Sevincden kalbi güm güm atı31 mağlub oldukları halde daha, deri maçlarında Türkiyeyi temsil edecek Miktarı Muhammen Parti leyman Ağa dükkânın arkasındaki ar yordu. Bu kadar kısa zamanda bu katoplu ve cesur oynadılar. millî eüpimizi seçmek üzere terüblenen No. CİNSİ bedeli Deposu Aded M3. D%. f'sada kayısı ağacının altında uykuya dar çok alışveriş yapüğı için her halde Takımlar sahaya şu şekilde çıktılar: turnuvaya, dün Dağcılık kulübünde deMaldığı zaman, Şaban üzerine büyük bir usiasmdan büyükçe bir bahşiş alacak, Lira Kırmızı takım: Cihad Murad, Ve1 vam edilmiştir. Müsabakalar, seçkin bir (mesuliyet yüklenmiş ins?nların bakış aynı zamanda onun yanında uğurlu 11 1. nevi mamul çan krst Fabrika dil Salâhaddin, Bülend, Hüseyin seyirci kalabalığı tarafından alâka İle larile dükkânın en hâkim yerindeki ka çslısknn bir çırak muamelesi görecekti. istif yeri 7739 181.690 175 Fikret, Lefter, Ahmed, KemaL Şükrü. takib olunmujtur. sanın başına geçer, etrafını seyre da138 699 '1338 175 Daracık sokaklardan ko»a koşa SüBeyaz takım: Erdal Yavuz, İsmet Yedi senedenberi her nedtose Hr |lardı. Arasıra canı çektiği vakit geni? leyman Ağanın evine vardı. Ustasmın 6974 157.174 175 Naci, Samim, Muzaffer İsfendiyar, türlü karşılajamıyan Beliğ Beler ile Bize sepetinden küçücük avucunun al sckak kapısını omzu ile kaldırıp aç88.854 175 4431 Erol, Galib. Hikmet, Halid. Şefik Fenmen arasındaki maç bilhassa dığı kadar fındığı cebine aktarırdı. Son tıktan sonra parmaklarının ucuna basa 97.313 162 3490 n. Fenerbahçenin takviye edilmiş sek heyecanlı olmuş, çok güzel oynayan ,ra onları ustalıkla, hiç ses çıkarmadan basa yukarıya çıktı. Süleyman Ağayı 155 91.868 6697 linde sahada yer alan kırmızı takımın Beliğ, rakibini dört sette 6/1, 11/9, 6/8, ttıirer birer kırar, zevkle yerdi. Aksi gi sofada ince bir şiltenin üstünde derin 155 98.582 7014 oyununda ne bir sistem ve ne de göz 6/1 yenmiştir. rin öğleden sonra sebzeci dükkânına hiç bir uykuda buldu. Evde kimsecikler 155 7777 106 586 çarpan bir taktik vardı. Cihadın mü,ide müşteri gelmezdi. Halbuki ustası u ycktu: Kanapenin üstünde uyuyan küİkinci maçta Telyan, Suad Nemliyi 132 4067 69.460 m dafaa ettiği kale lüzumundan fazla si' dört sette mağlub etmiş, son maçta da yurken fazla alışveriş yapıp onun gözü çük bir kediden başka.. 132 4853 90.177 kıstı ve eğer Cihad beyaz takımda ol Cihad, gene dört sette Behbutu yenmişne girmeği ne kadar da arzu ederdi. 132 Şaban bu güzel haberi bir an evvel 6715 110.583 saydı, netice büsbütün değişebilirdi. • Bir sabah Süleyman Ağa yatağından ustasına bildirmek için sabırsızlanıyor: Freddy Fah, İskambillerle oynarken tir. 132 5615 86.224 Jfclkamıyacak derecede hastalanmıştı; du. Yatağın yanına doğru yaklaşa, gsne Vedii iyi, Murad bozuktu. Son haftaIstanbulun gizli, açık bütün kumarMüsabakalara bugün ve yarm da de65 22060 Sandıklık kısa parça 58.364 fyıüardanberi çektiği sıtmssı nüksetmiş ürkek ve titrek bir tonla: larda formunu kaybetmeğe başlayan vam olunacaktır. hanelerine duman attıracak, bütün ku65 25525 65 650 «•olacaktı. Küçük kın Dilberi dükkâna Salâhaddin çok aksadı. Bülendin oyunı marbazları tövbekar ettirecek bir adam Usta.. Usta! diye seslendi îgondererek, o gün aklama kadar yataAnkara muhteliti, tamiri hareketsiz ve durgundu. Süleyman Ağa birdenbire yerinden buldum. Bu adam ne bir poüa haflye'ğmdan kalkamryaeağını bildirdi. 1 Cins ve miktarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı Bafra FabriHüseyin mükemmeldi ve çok iyi ça> fırladı, öfkeli ve sersem bir halde: sidir, ne de öyle zorbalıkla, tedhişle, 3 . 1 yendi ı, Küçük Şaban, kendi kendine fırsat bu kası mamulâtından olup fabrika istif yerinde mevcud bulunan on dört parti lıştı. Kolundan sakat olan Fikret ber Ne var ,ne oluyor, buraya niye ıfr sat diyerek sevinçle yerinden fırladı, geldin, dükkânda yangın mı çıktı? diye tabanca ile, bıçakla alâkası olan biri... mamul ve sandıklık kısa parça çam keresteleri açık arttırma suretile satıla mutad çekingen oynadı ve takıma Ankara 18 (a.a.) Dön eehrimtae Fakat, Freddy Fah »dini tanıyan bu caktır. sebzeleri yeniden suladı, elmaları, ar Şabana bağırmağa başladı. dalı olamadı. Lefter her oyunda oldu gelmiş olan, İzmir karma takmu bugün Fransızın, başka bir mehareti van Issnudlan paçavra ile silip parlattı. 2 Satış 4/5/1948 tarihli salı günü saat 14 te Bafra İşletme Müdürlüğünde ğu gibi, dikkatli ve nefesli olduğunu İS' Ankara karmasile kalabalık bir seyirci Küçük çırak yüzüne tokat yemiş gibi kambil kâğıdlarını okuyor. Herhangi Fat etti. İki gol yapmasına rağmen Ah kütlesi önünde karşılaşmıştır. Küçük kasabaya haftada iki defa vapur geri geri çekilerek cevab verdi: bir oyunu oynamak üzere karşınıza toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. medin merkez muhacim oynatılmasında İzmirliler oyuna rüzgâr altoda baf•eleri vardı. Aynı günlerde İtalyan Loid Hayır ustacığım, dükkâna İtalyan geçti mi, şayed vaktiniz yoksa, kesenizi 3 Bu mallara aid şartname ve eb'ad Üsteleri Ankarada Orman Genel ledüar. Daha ilk dakikalarda Ankaraşirketinin büyük vapurları da gelirdi. müşteriler geldi; sebzelerin, meyvala teslim edip, gidebilirsiniz. Zira işin so Müdürlüğü, İstanbul Orman Başmühendisliği, İzmir Orman Bölge Şefliği, ısrar etmek cidden garibdir. Kemal yunda pek az bulundu ve esasen alışık lıların bir kaç hücumu neticesiz kaldı. Gemiler sahile yaklatığı vakit kasaba rın hepsini sattım, hiç bir şey kalmadı. nu mutlaka oraya varacaktır. Sipariş Samsun ve Bafra Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. olmadığı bir yere konduğu için muvaf Fakat sekizinci dakikada bir İzmir hüderhal canlanır, manavların, motorcü İçte paralar.. 4 İsteklilerin belirli gün ve saatte müsbit evrakları ve ilk teminatlaüzerine kâğıd dağıtabilen bir oyuncuya rile fak da olamazdı. cumunda Ankara hafi topu kalecisine lerın, sırık hamallarının, tavuk, yumur Dükkânı kapattın mı? Bafra İşletme Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatlerl. (5102) kaTfi, zaten başka ne yapılabilir ki? Şükrü ilk devrede durgun, ikinci dev vermek isterken santrafor Mustafa ta ve sebze satan küçük esnafın yüzü Evet kapattım, hiç bir şey kalmaTaksim gazinosunda türlü «illüzyon, rede güzel oynadı. gülerdi. aptı ve Izmirin ilk ve son golünü yapdı ki. Beyaz takım da; İkinci devrede ka tı. Bu golden sonra İzmirlilerin daha Vay sersem çocuk vay. Şimdi dük numaralan ile, seyircilerin ağızlarını O sabah Kahireye geçmek üzere kühayretten bir karı» açık bırakan Freddy eci Erdoğan, Naci, Samim, İsfendiyar, açıldığını görüyoruz. Fakat kaleye »üt çük limana uğrıyan İtalyan gemisinin kâna sebze almak için ben bu hasta haMuzaffer; Galib; Hikmet iyi oynadı atamamaları yüzünden netice alamıyorlevazım müdürü ile aşçıbaşısı kasabaya limla bahçivanların bulunduğu yere Fah 28 yaçmdadu ve 6 yaşındanberi lar. .çıkarak tavukçu, ekmekçi ve manav nasıl gideyim? Defol karşırrdan! Senin bu neviden hünerler gösterin ektedir. lardı. Beyaz takınım enerjisi karşısında bo^dükkânlarını birer birer dolaştılar. Kül yüzünden dükkân kapalı kalacak, müf Asıl mesleği, radyo elektrik mühendisBu devre oyun daha ziyade İzmirlfla][îtyetli miktarda nevale aldılar. Arkala terileri kaçıracağız. Gördün mü yediğin liğidir. Ama 8 senedenberl, sadece parcalayan kırmızı takım, Cihadın fevka rin hâkimiyeti altında cereyan etti. AnErgani Bakır İşletmemiz ihtiyacı için 1020 bin ton çakmak taşı halü. ^TJJHİa da tek atlı bir yük arabası vardıâde kurtarışları ile bir hayli varta at cak devrenin bitmesine bir ^flVjTr° ka maklarını işletip para kazanmayı, pasatın alınacaktır. Şartname yan ile müracaat üzerine verilir, ihale 10 ¿Nihayet sebzeciler kısmına geldikleri *** attı. Bir çok zaman müdafaada bile kal arak Ankara sol açığı Kenan topu karazitlerle uğraşmaya tercih etmiştir. mayıs 1948 günü Ankarada îsmetpasa caddesi 57 numaradaki müessese itmkit Şabanın dükkânından evvel Elâ Küçük Şaban dükkânın anahtarı Qe dı. Lefterin pasile Ahmed 22 n d daki leye indirdi ve ortaladı. Yetişen Hamdi Hemen bütün Avrupa memleketlerini merkezinde yapılacaktır. Tekliflerin bu tarihten evvel müessese merkenğlı tbonun dükkânının önünde ayak paraları ustasının suratına fırlattığı gibi kada ilk golü yapa. Beyaz takınım hâ de beraberlik golünü yakın mesafeden zinde bulundurulması şarttır. üstü pazarlık yaptılar, fakat ufak bir merdivenlerden koça koşa sokağa çıktı. dolaştıktan sonra kuzey Afrika, Mısır, kimiyeti devre sonuna kadar devam et kaydetti ve devre 11 bitti. "tçnışamamazlık yüzüden alışverişi ya Süleyman Ağanın dükkânı tam bir haf ve Orta Doğuyu ziyyet eden Freddy, ti; fakat şahsi oynadıkları İçin ursa Türkiyeye gelmedfin evvel Yunanlrtana İkinci devreye Ankaralılar •anlı başrıda bırakıp, Şabanın dükkânına doğru ta kapalı kaldı. ardan istifade edemediler. Hâkimiyet uğramış ve orada, Kral sarayına davet yürüdüler. beyaz takımda iken devre 10 kırmızı ladılar ve ilk dakikalarda üstüste iki ediİTii?tir. Sarayda bir ara Kral Paul, tehlikeli hücum yaptılar. Bunlardan biri Küçük Şaban heyecanlı ve ürkek bir takım lehine bitti TEŞEKKÜR Freidy'ye poker bilip bilmediğini sorhalde: İkinci devre ,oyun bir müddet kırmızı kale direğine çarpan topun dışarı çıkBay ÖMER YAZGAtfın muş ve aldığı müsbet cevap üzerine Buyurun beyim, buyurun paşam! ölümü munasebetlle gerek cenaze msrasiakım kalesi önünde oynandı. Enerjiye masile gol olmadı. Fakat pek az sonra Az kullanılmış iyi ve çalışır halde elli ile yüz beygir kuvveti arasınkendisini oyuna davet ermiştir. Kraliçe, diye seslendi. dayanan maçın 16 n a dakikasında bo İzmirliler duruma Mirim oldular va mir.de hazır bjlunmak, gerek bizzat gelip da bir adet lokomobil saün alınacaktır. Taliplerin lokomobilin marka, evBu korkak, fakat aynı zamanda rica' beyanı taziyet etmek suretils elem ve tees Freddy ve Dış İşleri Bakanı Çaldazuk oyununa rağmen Ahmed kırmızı üstüste Ankara kalesine tehlikeli hüsaf, fiat ve teslim şartlarını bir mektupla aşağıdaki adrese bildirilmesi rica sürümüze iyürafc ejleraek Mtfunda bulunan ris'in iştirakil* oyuna başlanılmış ve kir davetteki sevinci hissetmiş gibi göakımın ikinci sayısını da yaptı. Karşı cumlarda bulundular. Fakat İlk devrede olunur. minnet hislerimizi rünen İtalyanlar, bozuk bir türkçe ile lara ayrı ayrı tefekkür v» mani olduğundan Freddy'nin kâğıdlan dağıttığı daha ıklı yapılan hücumlarda bir taraftan olduğu gibi şüt atamamaları mâni oluAyaspaşa Ağaçırağı sokak No. 8/3 bildirmeye derin acımı» Şabana dükkân sahibinin nerede oldu bu hulusta sayın gazetenizin tavassutunu ük elde, Krala «kare rua», kraliçeye Cihad diğer taraftan Erdoğan sık sık ordu. 30 uncu dakikada ortadan yapıMühendis Gluk ' ¿ *>***. w *.. * . «kare dam», Çaldarise «kar» vale>, zağunu «ordular. O, kendinden emin v« alkışlanan kurtarışlar yaptılar. Kırmızı an bir Ankara hücumunda Ali önüna ederiz. Telefon: 83855 aynı ram anda itim ad telkin edemlyen Eşi; çocukları: Mustafa re Neeetl Yaıgan vallı Freddy'y» de sadece Hr «kare as» takma müdafaası nefes alacak halde deki beki geçerek Ankaranm ikinci gogelmiştir! İnsanlara mahsus üzüntü ile: değilken tsfendiyar 28 lnd dakikada tinü de çıkardı. Daha mütecanis ve Bu elden sonra oyuna devam edilip Usta hasta, dükkâna ben bakıyobeyaz takımm golünü fevkalâde bir kombine bir oyun oynryan İzmirliler beİLHAN KOLÇAK rum; ne emrederseniz size ucuz ucuz edilmediğini, Freddy bir türlü söylemek sütle yaptı. 30 uncu dakikada Lefterin raberliği temin için büyük gayret sarile verebulrimî diye cevab verdi. istemiyor. aptığı golle maçı 31 kırmızı takım fetmelerine rağmen bir türlü neticeyi Keresteci SEYİD KABACIĞAN Vapurun gebeş karınlı aşçıbaşısı, Şaazandı. Beyaz takım hücum hattının değiştiremiyorlardı. Nihayet maçın bit**• Nişanlandılar. fcanı babacan bir eda ile ckşayıp sevzaman eaman, karşı taraf kalesine mü mesine bir dakika ksla Ankara sol İçi Freddy bir ara, şaşacaksınız ama r'dflcfe'n sonra, yeni sulanmış, temizlenBostana 17/IV/948 amaha ettiği de gözümüzden kaçmadı. Rıdvan kafa ile üçüncü golü de kaydetMontekarlo'da kontrolörlük d* yapmış i id' 1 ~~ E k s i t a e y e k o n u I a n & Tosya hastanesi kalorifer tesisatı yapımı 'mis sebzeleri eli ile muayene etmeğe Seyirciler de daha ziyade beyaz takı meğe muvaffak oldu ve mac da bu şeür. Hem orada mühim bir muvaffabaşladı. Her muayene edişten sonra, arı alkışladılar. Dünkü maçtan sonra kilde 31 Ankaralıların gaübiyetile sona 2 Kesif bedeli 44993 lira 06 kuruştur. kiyet kazanmış ve yaman bir hilekârın kasındaki hamal:: sesleniyor, hamal da milli takımı seçmek hakikaten bir me îrdi. ÖLÜM 3 Eksiltme 5/5/948 çarşamba günü saat 15 t« Bayındırlık Bakanlığı sele olacaktır. foyasmı meydana çıkarmıştır. küfeaüe birlikte sebza veya meyvaları Ufak tefek, babayani tavırlı, siyah Yapı ve imar isleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zari usulile dükkânın önünde duran tek atlı yük a Naseliçta ileri gelen ailelerinden Ömer Besbn VELİ ÜP rabasma aktarıyordu. Küçük Şaban gözlüklü ihtiyar bir adamın, her gece yapılacaktır. Beykoz: 3; Elektrik: 0 ilkönce hayretten donakaldı. Bir kaç 16/4/948 günü Silivride Hakkın rahmetine ka bakarada binlerce lira kazandığını gö4 Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakanvuçmuj ve ebedi iitirahatjahma tevdi edilBeykoz Elektrik takımları arasındakika İçinde sebze küfelerinin yarısın miştir. Mevlâ rahmet eyleye. ren gazino sahibleri, fcin içinde hita ol lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 1 Ura 13 kurusa alınabilir. V« Kasdaki ilk terfi maçı dün Şeref stadında dan fazlası arabaya yüklenmiş, dükkâduğunu anlamışlar, fakat bunu bir türlü tamonu Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. **• •apumıştrr. Beykoz takmu maçı 30 nın içi boşalmaya başlamıştı. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre 3874 Ura Bayan Fatma Ozanın esi T» Tevzi Beser, meydana çıkaramamışlardır. Freddy. ;azanmıstır. Bir aralık: Celi!» Oza ve Ay?» Doranın babalan, Nedbe aylarca uğraştıktan sonra nihayet esra 48 kuruş geçici teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduk Ne oluyoruz, bunlar nereye gidi Gezerin kaymbaban rı" keafedebümiştir. Meğer ihtiyar, kart larına dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış, yeterlik belgesi göster Dün yapılan atletizm müsabakası yor? ALİ ENİS OZA Altın çivili atletizm müsabakası dün ları imal eden ve hususî ambalajlar meleri lâzımdır. Bu belgeyi almak için 1/3/1948 günü aksamına kadar Diyecek oldu. Süleyman Ağanın dük rr.Opt«lâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak içinde gönderen fabrikanın bir memura bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına bas. vurmaları ve dilekçelerine bu İnönü stadmda yapılmıştır. Alınan dekânına girdiği gireli bu kadar çok alışve Hakkın rahmetle* kavuamutfur. Cenazesi ile anlaçmn ve kağıdlann sırtına, yalnız işin teknik öneminde bir işi iy^ bir surette başardığını isbata yarar bel eceler şunlardır: riş yapan müşteriye ilk defa raslıyordu. bugün 6ğl» rnımpnı müteakıb Nisantajı, siyah gözlüklerle görülen İşaretler koy celerini bağlamaları lâzımdır. 110 Erdoğan (Galatasaray). «10 senedenberi eğitmenini; Teşvikiye camiinden kaldırılarak Tertküy 8 italyan gemisinin aşçıbaşısı yük araba meıarhgına defnedllecelrtlr. Çelenk gönderil durmuştur. İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 eer 200 Haluk (Fenerbahçe) 23,7 henüz bir tek öğrenciye dipsını tepeleme dolduruncıya kadar kü memesi rica olunur. kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra eksiltme şartnamesinin 400 Doğan (Fenerbahçe) 53,4 loma vermek kısmet olmadı.» Bundan sonra n# olmuştur, bilir mi 34 ncü madde tarifi dairesinde hazırlıyacaklan zarfları noksansız olarak 1000 Ali (Fenerbahçe) 2.45.5 siniz? Gazinolarının «şeref» ini, her se eksiltme günü olan 5/5/1948 günü saat 14 i% kadar alındı kargılığında 10,000 Receb (Ankara) 3315.4 vin üstünde tutan kumarhane sahîble Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Gerede ilçesi Cemaller köyü eğitmeGülle Maroli 11,52 ni Hahl Turandan alâka çekici bir mekri, ihtiyarla uyuşmuşlar ve bir daha Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4980) Disk Maroli 36,44 tub aldık. Eğitmen, mektubuna şu başoyun oynamaması iartile, işi örtbas etlığı kovmuş: «On senedenberi eğitmemişlerdir. STUDEBAKER marka, beş tonluk az ve iyi kullanılmış bir kamyon BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN nim, henüz bir tek öğlenciye diploma satılıktır. Görmek ve görüşmek için Ayazpaşa, Barli aparttmanı 4 nu**• vermek kısmet olmadı» maraya müracaat. Freddy, karjınız» geçiyor, sizin ceMektubda deniliyor ki: binizden çıkartıp verdiğini» kartları alı«Köyümüzün muhtarı: «Ben aynı zayor ve diyor ki: manda evlenme memuruyum. Resmî Şuradan kâğıd çekiniz, ne çektiizinname almağa lüzum yoktur. İstedi1 Şaphane bucak merkezinda belediye tarafından taşı, kumu, kireci teİkinci Dünya Savaşma en büyük harikası. İnsanlığı esaret zincirinden kurtaran mncize.... ğimi everirim» diyerek köy gençlerini, min edilmek çartile inşa ettirilecek hamam işi 2430 sayılı artırma ve eksiltme ğinizi sdyleyeyfen!» Ve hakikaten söylüyor! Hem bu isi, üfus dairesinden izin almadan 15 sekanunu hükümlerine göre kapalı zait usuHle 28/4/948 çarşamba günü «aat tek bir kâğıd için yapmıyor. Kocaman nedir evlendirmektedir. Nikâhı kim kı15 de Şaphane belediyesinde ihale edilecektir. yar? Evlilik merasimini kim yapar? bilbir deste çektiriyor ve «Unixdeki bütün 2 Ke?if bedeli 17311 liradır. mem. Bu çiftlerden doğan çocukların iskambflîeri teker teker sayıyor. Artık S Muvakakt teminat 129P lira 83 kuruştur. aşlarını, bîz, göz kararile tahmin etbu adamla, meseli poker oynarken is4 Plân, fennî şartname ve kesif evrakı hergün belediye başkanlığında mekte ve okula, öylece gelişigüzel algBrlüebilir. terseniz blöf yapm.Rakibinin bütün kâmaktayız. Bu yüzden bu yavrulara, dk 5 Bu M alacak olanlarm en aa İT bm liralık i» yaptıkknna dair ğıdlarını bilen adamla hi« oyun oynaTÜRKÇE SÖZLÜ ve METRO GOLDWYN MAYER tahsillerini bitirince diploma veremediBayındırlık müdürlüğünden alacakları vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. nır mı? Şirketinin en My*k şahsiyetleri canlandıran v» hiç kimsenin henü* bilmediği ğimiz gibi onlar da tahsillerine devanı 6 Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (466Í) Bizzat size bağlattığı düğümleri çötarihî hakikatleri ifşa eden muasaam tüper ilim: Bas Rollerde: i inkârımdan mahrum kalmaktadırlar. zen, kapalı halkaları birbirine geçiren, Köyümüzde yalnız ocak ve aralık »daha bir alay hünerler gösteren Freddy, ROBERT WALKER BRİAN DONLEVY TOM DRAKE yında 6 gene gayriresml şekilde evlenaskerliği esnasında, ordudaki bütün diler, (Eğitmen bunlarm isimlerini de kumarbazları iflâs ettirmiş. Hani, pek saymaktadır.) Köylüler, köy muhtarım de fena bir mücadele usulü sayılmaz, ¡vlenme memuru, ihtiyar heyeti azaladeğil mi? •ını, kâtibleri, eğitmeni de gayrimeşru ! M.T. ayüan çocuklarını okula almak isteme1 Mayısta açılacak ve 17 Mayısa kadar üğl ve bu durumu tenkid ettiği için şiBugün matinelerden itibaren 2 b ü y ü film birden Şaban, mekteb Yazan: ge çük Şabanın dükkânından sebze^aldı. tatilini boş Bski Süha Ediboğlu loptan satış tövbekar ettirecek adam 4VTBf^ItW* ^w Muammer Karaca Opereti: Maksim'de ^ D E L İ D O L U Operet 3 perde Her akşam: Ygıan: Ekrem Reşid Bey, Müzik: Cemal Reşid Rey • M Matineler: Çarşamba, cumartesi, pazar 15 te •& £»€» JT İskambil kâğıdlarmı okuyabilen Freddy Fah, marifetlerini anlatıyor Pek Yakında TAKSİM Sinemasında yapılan milli takım hazırlık maçı K E L O Ğ L A N Satılık mamul ve sandıklık kısa parça çam keresteleri Davis kupası seçmeleri Çakmak taşı alınacak Türkiye Bakır İşletmeleri Müessesesinden: LOKOMOBİL ARANIYOR. V> Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından: Bir köy öğretıtteniüîn acı iddiası SATILIK KAMYON Şaphane Belediye Başkanlığından: İPEK Sinemasında ATOM FEDAİLERİ ÇENSERLITAS LOREL HARDI 1948 PARİS FUARI devam edecek Arropa numuneliklerinin en mühim beynelmilel Mesahan: 450.000 metre kare. jf*] fuarıdır. SÍNEMASIÑDA . ARKADAŞLARI , • Doktor Operatör • Mahrmıd Hidaî Rona Doğam ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Bey oğla, Mis sokak No. 1 Tel: 40273, Ev tel: 82949 OSMANLİ BANKASI SİLAH teşhir edenler 9000 den fazla. Ziyaretçiler 2.000.000 dur. (Kahkaha kralları Lorel Eardi bu mevsimde gösterilecek olan son filmlerinde aaan şizleri iki s u t kahkaha tufanına boğacaklardır.) Nedim Be Ziraî Makineler Makineciük Mensucat Plâstik Maddeler Elektrikçilik Nafıa İşleri İnşaat Mefruşat KHabcılık Âsari Neftte 3 KORKUNÇ BİL GOODWÍN VİRGİNİA tarafından yaratılan baştanbaşa esrarengij EV LOWERY GREY ROBERT âyetçi sayıyorlar. Bağırsam sesim çıkmaz. Ne yapayım, bilmem. Köylerde er yer işlenen cinayetlerin bir çoğunun sebebi de bu gayriresml evliliklerdir. Salâhiyettar makamlar, köy muhtarlarına, hiç olmazsa evlendirme işinin usullerini öğretseler de bu tehlikeli gidişe bir son verilse.» Çocuk Esirgeme dispanserlerinin faaliyeti Çocuk Esirgeme Kurumunun Yalova áSsjanseri bir «y iarfında 20 erkek, 21 kadın nuayene ve tedavi etmiştir. Kasımpaşa diianserinde bir ay zarfında 72 erkek. 68 karı, KadıkSy dispanserinde ise 20 erkek, 18 idin; Beyazı d dispanserinde 112 erkek, 62 idin; Kocamustafapaja dispamerinda İM ¡7 erkek, 69 kız çocuğun tedavileri yapılmış re ilâçları verllmijtir. İ L  N ve korkunç sahnelerle dolu macera filmi. »esatreye aid başlıca mflMseseler teshir edilecektir. Demiryolları, grup ziyaretçiler İçin (asgarî 10 yolcu) mert tarife üzerinden %30 tenzilât temin edecektir. «AIR FRANGE» kumpanyası da zayaretçUere %10 tenzüât yapacaktır. Bir «OTELLE» SERVİSİ» riyareteflertn istirahatlerini temin edecektir. Ancak 10 gün «rrel müracaat »arttır. Talebnamede, muvasalat tarihi, oturacağı müddet, oda ve yatak adedinin bildirilmesi lâzımdır. HER TÜRLÜ TAFSİLÂT İÇİN: Bureaos de ConseiUer Commercial: İSTANBUL: Ambassaie de France, Beyoğlu ANKABA t İzmir «¿dad, No. 12. Osmanlı Bankası Galata merkeaile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Ulusal Egemenlik bayramı münasebetile ?2 (öğleden sonra), 23 ve 24 Nisan 1M8 tarihlerinde kapalı bulunacaktır. İstanbul Defterdarlığından Mevkii Beşiktaş Gayrimenkul Satış İlârw 40 halde lıktır. lata, sokak SATILIK MOTOR beygirden yukan işler 1 değirmen motörü satıMüracaat: İstanbul, GaBüyük Balıklı Han Arşin No. 1. Tel: 42771. Tamamının Mahaüe ve sokağı Kapı No. Cinsi Hissesi kıymeti Pey akçesi Teşvikiye mahallesi eski Eski 2 167 metre 2505 Tamamı 188 Es: Valikonağı Caddesi Yeni 46 murabbaında Zeki İzerin resim sergisi : Yeni: Güzelbahge 2 ana Gflzel Sanatlar Akademisi Bfeetmenlírlm en resam Zeki Faik lzer, cumarteri gflnft Yukarıda yanlı gayrimenkul M. Aziz Eren varislerinin veraset şubesine olan borçlarından dolayı tahsili emval aat 19 da Taksimde Fransız Konsoloshane*. kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. nde yalnız kendi eserlerinden mürekkep İlk arttırması 27 nisan 1948 salı günü saat 14 te, a t a d arttırma ve kafi ihalesi de 8 mayıs 948 perşembe eünü İr fergl açacaktır. Sergi, ganatkânn en coıt saat 15 te Beşiktaş Kaymakamlığında icra kılınacaktır. yaptığı yağlıboya, «uluboya, karakalem re# İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte belli gün ve saatlerde Beşiktaş Kazan İdare Kuru simlerini ihüva etmektedir. Pazardan maadJ har tun legiyl saat 10 dan 19 a kadar berkej lunda hazır bulunmaları ilân olunur. jezeblHr. «m.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog