Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

"^ Başmakaleden devem Boffarof» I İnci tahijede sırada seçim yerlen müsaıddır Acele hayır adalet ve barış kuvvetlen karşı smda yıkılacaklardır tıpkı eski zaman ler, 29,998 985 seçmenden yüzde doksa ediniz hemen orava gıoınız.» Mılanoda larda dinlerin karşısında putların yıkı nının, italyan cumhuriyetinin ılıt mecMilano alfa gun geçen kapalı bir ha Umumî heyet toplantılarının lisi için oy kullanacaklarını gosteuyor lışı gibi .. Yeni italyan parlamentosu 574 say vadan sonra güneş yuzu görmüştür Atatürk inkılâbının yarattığı Türkiye vrupanm «n altı drrlett ara çok münakaşalı olması Paparan sayfiye yen olan ve Romanın Bagtarafı 1 inci sahıfede mesele gunun siyasi başlıca mevzuları Cumhuriyetinin medeniyet camiası için lavdan müteşekkil olacaktır sinda hn*yi«i»»^ anlaşma ba mek kararında olduğu ve pasaport ver arasındadır iç işlen Bakanlığının seçimlerin nor yirmi sekiz kilometre kadar sıma mde bekleniyor de günden güne daha itibarlı daha se kıkaten efBİB bir vaslliadır dıgı öğrenilmiştir Ancak bu işlerin abulur an Castel Gandalfoda sağanak 226 mülteci daha geldi reflı bir mevkie sahıb olmasının âmilini mal olarak devam ettiklerine dair ver halinde yağmur yağıyordu Buna r gÇunku bu devletlerin kendi Hfcmyet gır gittiği ve seyahat için masrafın da dıgı haber, butun eyalet belediyelerinCenevre 18 ( a a ) Anadolu Yunanıstanda komünist çetelerin zul siyasi ve içtimai ihtiraslarını gerçekleşve bağımsızlıklarını korumak çerçevem Tı*rk parasıle bin lirayı bulduğu kay den telefonla gelen haberlere ıstinad men otuz kuk kadar seçmenin oylarım Ajansının özel muhabiri bildiriyor münden kendilerini kurtararak imroz tirmek ıçm dunj ayı kana boyajan cebiçinde butun Avrupanın mukadderatını dedılmektedır kullanmak için sabırla sıra bekledıklen etmektedir Konferans mesaisi sonuna ermek adasma sığman 228 Türk mujtecisl, dun barların tamamıle aksı bir yol tutmuş kurtarmak gibi buyuk bir hedefi gözegörülmüştür Somada manzara üzeredir Dört komisyondan uçu vatiyor ve anlaşmayı imzalayan butun Meselenin önemli taraflarından biri sabah Çanakakle vapurüe şehrimize ge olmasında aramak lazımdır Atatürk Solcuların ananevi dayanak merke zifesini bıtırm 5 tır Birinci komıs Güzel kokulu şarabı ile meşhur olan de maruz olduklan korkunç ve kararsız tirilmişlerdir Mülteci ırkdaşlanmız Turkıyesı rvurdda barış cihanda barış» devletlerin bu esaslar dairesinde genis zı olan şimali Kalyada ise seçimler von raportörü olan başdelegemız Nıı/etten kurtulmak için yerlerinden doğruca Sirkecideki göçmen «vine gön prensipınden asla aynlmanustır Cum Fraskatiyı ziyaret eden bir Associated bir işbirliği yapmalarını saglayor BöyPress muhabiri, silâhlı karabinyerlerin sükunetle yapılıyordu Polisin müda had Erim raporunu tamamlamış« huriyettmlnn dış siyaseti daima dürüstle bir şey daha once biç görülmemiş ol ayrılacak olanların oradaki mallan, derilmişlerdir oylarını kullanmakla meşgul olan anne halesine hiç lüzum kalmamıştır Dördüncü komisyon henüz günduğu için bu vesikanın Avrupa haya rrulklerı ve haklarıdır Bunların mah Bu ırkdaşlanmız da diğerleri gibi Yu lüğünü muhafaza etmiş Türk milleti lerin çocuklarıle oynaştıklarını gormuşButun seçmenlere verilen oy pusu demindeki meseleleri halledemedıtında muhım bir donum noktası teşkil fuz kalmasının temini gerekmektedir nan çetelerinin yaptıkları zulmü anlata kendisim bu yoldan ayırmak için yapı tur lalarını tetkik etmelerim ve ustu evvel ınden hafta ta ılı yapmıyarak paDıger taraftan buyuk kafileler ha anlata hıtirememişler faşistlere karşı lan teşviklere kalak asmamış, daima edeceği şüphe götürmez Romada İse manzara daha ciddi idi den yazılmış pusulaları kullanmamalan zartesiye kadar ışlerm tamamen linde Turkıyeye gelecek olanlara mu çarpışacaklarını soylıyen çetecilerin, ban? ve insanlık yoranda yürümüştür Bu sırada bahis mevzuu olmağa değer işaret edilmiştir Bu ihtarın yapılmasına bitirilmesine çalışır aktadır Başkent sakinleri, seçim noktalarında akkaten de olsa iskân edilecekleri yer ben Türk gençlerini de daga kaldırMilletimiz harice karşı ba dürüst si sükunetle sıraya girerek oylarını kul «ebeb Roma ve Bologna dolaylarında bir nokta, anlaşmayı imzalaj an devletDun öğleden sonra, umumî heyet erin tesbıü lazımdır Bu arada meselâ dıklarını ve bunlara komünist terbiyesi yaseti tak* ederken dahilde de demoklerin, Amerikan esaretine girip girmeimroz adasından da bahsediliyor Aynı almcrym kadar silâh vermediklerini söy rMİ rejimini >elİBÜmıeh rçta Mryüfc şgy lanıyorlardı Hiç ses çıkarmadan oyları bazı seçmenlerin kullanacakları oy pu oplantıları başlamıştır Göruşmeleı miş olduklarıdır nı kullanan Romalılar, seçimlerin ehem sulalarının evvelden ışaretlınmış olarak rın oldukça çetin münakaşalara völjj zamanda hükümetin goç edecekleri al lemişlerdir rttfcr wffotiniywT GeçvdlghıiB InKnNb, miyetim idrak ettiklerini bu suretle İz ellerine verildiğine dair gelen haberler açacağı zannedilmektedir Bilhassa* Çunku So\jetlerle butun yardakçıları mak üzere vapurlar göndermesi de isk n h ihtilâl yoluna sapılmadan rap4 har ediyorlardı. tarafından daima ilen sürülen iddia, dir Sovjet bloku devletlerinin yenıden| Irkdaşlanmız, anavatana gelmenin ne enmektedir Işın bir çok bakımlardan aynı yolda jftıttittcfctebu on altı milletin hürriyet ve istiklaİtalyanın tn ileri gelen sekiz partısıle :1e alınması gerektiğinden incelemele büyük bir sevine ne mesud bir hâd se Bir sanayi merkezi olan Mılanoda da ıatı demokrasilerine hücum edeceklini feda etmek pahasına Amerikan dir Şn bir kaç yıl İçinde, etrnfnnrsda 39 küçük parti önderlerinin çoğu, ogl« oylar o kadar suretle kullanılmıştır ki, leri tahmin olunmaktadır Burada] •n henüz karar alacak bir safhaya u olduğunu da ayrıca hararetle belirtmişı yardımını kazanmış olduklarıdır Bu cereyan eden hâdiselere ve facialar» bir ye kadar, huşunetle yapılan mücadele uzun birer kuyruk teşkil eden sıralar siyası meseleler birinci komisyon.»*! aşmamış olduğu anlaşılıyor Her halde lerdir iddianın hiç bir aslı astan olmadığı göz atarsak, iç politika gelişmemizin sar de oylarını kullanmış bulunuyorlardı. da görüşülmüş olduğundan komıs «•] ogleye kadar erimiştir iHlinilllllHINIIHiniHlinmmilllllJlllllllllllllllimiuBwm. gun gibi aşikardır Buyuk kuçuk butun sıntısız ve kanss dde edilmiş pek MReylerini kollanan liderler Adalar üzerinde olan Venedik şehri, on raportörü sıfatıle Nıhad Enmmj bu milletlerin hepsi de hurnjet ve isvük bir basan oldn&nntı daha iyi anlade tartışmalarda faal bir vazife gor«| Muvakkat Cumhur Başkanı olan Ekı sıkı bir polis kontrolü altında idi fatiklal içinde yaşıyor ve hepsi de işbirrız. İçinde yaşadığımız için pek de far rico de Nıeola, oyunu kullanmak için kat seçimler bu arada sessizlikle yapıl mesı ıcab edecektir / liği yapmak yardımlaşmak sayesinde kına varmadığımız' bu büyük başarıyı, kendi seçim bölgesi olan Napoliye u mıştır Konferansın önümüzdeki perşem«»J refaha kavuşmak için çalışıyorlar Atarih, Atatürk İnkılâbının gene o İnkılab çakla giderek alelacele başkente donBir çok rahib rahibe ve manastır sa be gunu bitmesi ihtimali kuvvetlen» r menkan yardımı ise bu çalışmayı des Baştarafi 1 inci sahıfede kadar parlak ve havırlı bu devamı ola muştur Hıristiyan demokrat partisi kinleri Papa nın talimatına uygun ola mektedir Baştarafı 1 inel tahijede teklemekte ve onun muvaffakiyetine rak kaydedecektir Bu netice, Türk mil önden Alcıde de Gasperı oyunu kullan rak seçimlere iştirak etmişlerdir Papa dinci dereceden 60 lira aylıklı ve seki keri harekâtlarını teşkilâtlandırarak hahınnet ej İçmektedir letinin damarlarındaki asil kanm ve ru madan evvel Sen Pıyer kilisesinde ya v« maiyeti Vatikan şehri vatandaşı olrekâtı idare ettiklerini açıklamıştır Amerikan j ardımı nihayet dört sene zinci dereceden 50 lira aylıklı bir doArab Birliği irtibat subayının ekledi hundaki kudsal kuvvet ve kudretin bir pılan âyinde hazır bulunmuştur Gas malan hasebüe seçimlere iştirak edeçent kadrosu bu kadrolarla ifa edilen devam edeceği için onun sağlayacağı peri Amerikan milletine hıtab ederek memişlerdir eseridir netice Avrupanın iktisadı esareti degü ogretım gorevlerıle birlikte kaldırılmış ğine göre rutbelen albaylığa kadar vaikinci Dünya Harbi içindeki tehlike Bu tarihi anda italyan milletine güveSeçimlere bugün devam edilecek ran elli Rus subayı şimalî Filistin bölgebilakis iktisadı kalkınması ve bu kal ır > ler ve tehdıdler bizi şaşırtmadığı, yıldır niniz.» demiştir Baştarafı 1 inci sahıjeie Butun Kalyada seçim sandıklan saat Milli Eğitim Komisyonunun İlgasına sinde faaliyet göstermekte ve Hayfa kınmaya dajanan iktisadi hürmetidir 1 numaralı komünist Palmıro Tog20 de kapanmıştır Seçimlere yarın saat şan bir arkadaşımıza Mr Harold David bölgesini us olarak kullanmaktadırlar madiği gibi hart» sonrasındaki tehlikeler Asıl gaye de bu iktisadı hürriyet ve is arar verdiği kadrolar sol temayullu olliatti, hiç bir mülâhazada bulunmadan ve tehdıdlerden de şaşırmadık ve yılyediden saat on dörde kadar devam edi demiştir ki tiklale süratle kavuşmak için Amerikan duklan ileri sürülen bu profesörle üd Diğer bir çok Rus subaylan ise Filıstl madık. Milletin sinesındeld cereyanlan oyunu kullanmıştır Turkiyede, ilerlemiş memleket" lecektir yardımından fav dalanmaktır Dört yıl doçente aıddır Geçici maddenin 2 nd nın çeşidlı bölgelerinde vazıfelendırılŞemsiye ve muşambalar temsil eden iki parti yalnız dış politikaYarın akşam kısmi neticelerin belli erde olduğu gibi önleyici hekimlığa c sonra, Avrupa Amerikan vardımına da ıkrasında kadroları kaldırılan öğretim mıştır mızda değil iç siyasetimizde de tamaSaat 14 e doğru Romada havanın bo olacağı tahmin edilmektedir Kesin n« aslamadım. Bu mesele bugün için a l» muhtaç olnııyan hale gelecek, fakat hizmetlerine devam için Teşkilât KanuKral Abdullahın beyanatı musaıd değildir Eskiden hasta» mile bu ve beraberdirler Her iki parti zulmağa ve yağmurun yağmaya başla tıoe ancak salı gunu akşamı bildirilecekAvrupa devletleri arasın,iakı işbirliği nuna ilısık cedvelde kadrolardan gerekAmman 18 (a a ) Urdun Kralı Abİlga yakalanıldıktan sonra doktora devam edecek ve iktisadı kalkınma bu lilerin bu derslerle vazifelendirilecek dulah yabancı muhabirlen kabul ederek nin gayesi ve utkusu inkılâbımızı kuv ması üzerine Roma radyosu halka sun tir dılır, onun tavsiye edeceği ilaçlar alıvetlendirip geliştirmek dışarıda ve içe lan soylemştir sayede daimi bir mahiyet kazanacaktır lerı tasrih o unmaktadır Saylavlar Meclisi için verilen oylarm nırdı. Halbuki şimdi yepyeni bu usjl kendilerine ingilizler Fılıstını terket nde ıhtuaslardan ve maceralardan uzak < Şemsiye ve muşambalar boş yere neticelen çarşamba günü bildirilecek ve Durum bu mahiyette o uugu halde Tasan Bütçe Komisyonunda da görü tıkten sonra Yahudi muhacırlerıle dolu kullanılmaktadır halk daha hast lıJ*' iktisadi veya siyası esaretten bahset şüldükten sonra umumi heyete sevko gemilerin Yafa TelAvıv ve Hayfa li kalarak memleketi terakkiye, refaha ve icad edilmemiştir Seçmenler, yağmur Ayan Meclisi ıçm verilen oyların neticesi elip çatmadan, muhtelif doktor ek pmek, iktisadı kalkınmayı baltalamaktan unacaktı» Umumî heyette hararetli bir manlarına geleceği kanaatinde Bulundu saadete ulaştırmaktır Partiler arasında sizleri evde alutoymamalıdır Herhalde ise daha sonra belli olacaktır en vo sıhhat ışlenle alakalı kimseler ki mücadele, gaye ve ulku ayrılığından ya şemsryenız yahud da muşambanız başka bir sey olamaz. Son dakikaya kadar yapılan tahminmüzakereye vtsıle olacağı tahmin edi ğunu sovlemiştır degıl tatbikat farkından doğmaktadır vardır Öğleden sonra seçim vazifenizi ler hükümet partisinin çoğunluk ka tarafından tavsiyelerle konferanslarlal On altı devletin devamlı işbirliği yap iyor yanık tutulmakta koruyucu ilâçlar Urdun Kralı sözlerine devam ederek Tıpkı buyuk batı demokrasilerinde ol ifa ediniz. Size bu sözleri söylediğimiz zanmakta olduğu yolundadır maları ve iktisadı kalkınmayı muvaffaağıtılmaktadır Bunu sizlere de ehem^ Orhan Seyu Orhonun bu mevzuda bir çok Sovyet subay ve memurunun dngu gibi. Başka rurlfa olmasına da imkiyete kavuşturmalan muhakkak ki ordugu suale Millî Egıtım Bakanının ro yetle tavsiye ederim Sonra, Sıhhat Haganah ile işbirliği ettıgmi ve Yahudi kan yoktur Çunku Türk milleti böyle çok buvuk inkişaflar doğuracak ve bu B«xkanlıguıızın ithal edı'ecek butun üâçgun sonra cevab vereceğim söylemiş kuvvetlerine Rus silah ve cephanesinin istemektedir Milletin ruhundan doğmuş inkişaflar belki bu un avrupanın haan sıkı bir kontrola ve tahlile tâbi ioj»! da Teşkilat Kanununun bu ba verildiğini zannettirecek bir çok sebeb olan partiler milletin rızasına uymıyan Baytaro/t 1 meı sahi/ede istihsalini tamamen hükümet ofisine utması da çok yennde bu* düşünceyatını değiştirecektir Bunu şimdiden kımdan alacağı son şekli beklemiş ol lere malık bulunduğunu söylemiştir Kral bir iç ve dış siyaset takıb edemezler Harbmdenberı propagandanın oynadığı teslim etmeğe mecburdur? Niçin, köybahis mevzuu etmek dogıu değildir 1 maaina hamledılmektedır Abdullah Filistin Arablarının Yahudi Milletçe tutulan yol da itidal basiret, ve oynamak istediği role işaret ettikten lüye bu istihsalinden, yasayacak dere dir» Fakat muhakkak ki işbirliği zihniyeti Mr David, penıcıllıne hakkında stt Rus istilasına karşı girişmiş oldukları durukluk istikrar ve terakki yoludur sonra, Sovvet propagandasına temasla cede hisse verilmiyor' bu sayede kokleşecek ve bu sayede izahatı vermiştir <=avaşta yardımlarına gitmek ıçm fiilî Dış İslen Bakamımın söylediği gibi, demiştir ki Avrupa, belki de jenı bir devre kavu«Sömürülen Bulgaristan» ; Amerıkada en son çalışmalar petedbirler almayı tasarladığını söyledik ba uyanıklığı hiç bir zaman elden bırak«Davasını propaganda psikolojisi ile şacaktır Ya Bulgaristan7 Bulgar halkı da, aç ucıllıneın tüberküloza karşı kullanma BasUiraji i tnet sahıjede mıyarak istikbale cesaret ve ıtımadla ba halletmek gayretinde olan memleket lık ve sefaletin kollan arasındadır BulOn altı devletin bu yüksek ve çok ması lehinde olduğunu söyleyerek bun ten sonra şunları ilave etmiştir Şimdilik « Eğer Ruslar Yahudilere yardım kabiliriz. lerden bin de Sovyetler Birliğidir Po garıstanın yiyeceği de sömürülmekte, imkanlarını sağlamak içindir edilmek!* değerli maksadlar uğrunda birlenmiş ların daha sonra federal bu tesjulat ediyorlarsa katıyyen tereddüd etmıyelitikasının şiarı dünya ihtilali olan Rumanya ve Yugoslavyada olduğu gibi, bazı musbet neticeler elde ABIDIN DA VER olmaları muhakkak ki karşı cepheyi »eraber, bu hususta kati bir sonuca ıcmde birleşebileceklerini ilâve etmiş ir cegım > Moskovanın propagandasında telkini Rusyaya 'götürülmektedir Bulgar halkı sarsmış ve butun muhalif teşebbusle^anlamamıştır » M Schuman italya ile güvenilir bu ışunsurlar hakimdir Yalan ve iftira, ha bugün ayda iki yumurta, uç ayda bir nnın akamete mahkum olduğunu beMr David penıcıllıne m Turkıyed* bırlıgı ve samımı bu uzlaşma temini ukikati tağyir hakikati inkâr esastır Kın 200 gram şeker ve 250 gram ayçiçeği imal edilip, edılemiyecegı sualine su lirtmiştir Ankara Halkevinde C. H. P. mıdını izhar etmiş ve barış için aktedılşuurunun canlanması hedef tutulur yağı almak hakkına maliktir Halka cevabı vermiştir Bu muvaffakiyetin temadisi için çamış olan 16 devlet anlaşmasının herkese lılerm dunku toplantısı Ancak bu propaganda da aklı selim günde nüfus başına ancak 300 gram lışmak Avrupayı kurtaracak en ciddi, Memleketiniz henüz bu işler İ Ü Ç» açık kaldığını bildirmiştir M Schuman karşısında maglub olmuştur ve bu mağ mısır unundan yapılmış ekmek veril hazır değildir Yapabılsenız bile, «iza en kuvvetli ve en tesirli çaredir Ankara 18 (Telefonla) Bugün Ba^larafx 1 inci sah jede Fransanın iç rejimi her ne olursa olsun öğleden evvel Ankara Halkevınde A manyadaki Amerikan başkumandan lubiyet, şiddet, tazyik gibi vasıtalara mektedir Fakat Bulgarıstanın bir çok çok pahacıya mal olur ki, iş iktisadi ÖMER RIZ\ DOĞRUL dıger memleketlerin güvenliği için brr C H P üe idare kurulu başkan ve müracaat neticesini doğurmuştur «Sov yer1 erinde halk bu miktarı almaktan gayesini kaybeder » tehdıd teşkil etmemesi şartile bütün uyelenle merkez ve Çankaya ilçe lığından doğrudan doğruya alman emir yetler Bırlıgı cennetı> insanının nasibi bile mahrumdur Dükkanların onunde ler gereğince Frankfurt polis kadrosu milletlerin serbest bir şekilde gelişmesi bucak ve ocak idare kurulları başotuz senelik bir esaret otuz senelik bir sıra olan halkın çok defa, bof olarak komünistlerden temizlenecektir hususunda almış olduğu durumu belirtmahpusıyet, otuz senelik açlık ve se Başlarafı 1 tncı sai fede miş bununla beraber Fransanın muh kan ve üyelerinin iştirak ettıgı bir Beründekı uçak kazasının tahkikatı falet olmuştur Komünizmin Rusya in geriye donduğu görülüyor Halk Rusyada olduğu gibi, kanuni suda haşlangenel Londra 18 (a a ) Burada söylendiolan şahıdlerden beşi bu akşam Boluya temel tehlikelere karşı gerekli butun toplantı yapılmış toplantıda sanına getirdiği ıstirab, bugün, bu cengelmişlerdir Aralarında Askerî Yargı koruma tedbirlerini almayı ihmal etmı sekreter Tevfık Fikret Sılay yardım ğine göre Berimde vukua gelen uçak nette halk kütlelerinin çalışma istek mış lahana üe doyurmak mecburiyecısı Cevad Dursunoglu genel idare kazası hakkında bir tahkikat yapan Intinde kalıyor Bulgar gazeteleri, halkın tay katıblerınden Salahaddın Buban yecegmı ilâve etmiştir kurulu uyelerıle Ankara milletve gılız komisyonunun raporunda Sovyet sizliği şeklinde ifade bulmaktadır Bir ağustostan itibaren yüzde elli nısbetin Baftarajı 1 inci Bahifede da vardır Hatırlarda olduğu gibi Reşıd killeri de hazır bulunmuşlardır Hil avcı uçağı pilotunun kazaya sebebiyet kaç gun once Moskovanın bir feryadı de buğday ekmeğine kavuşacağını ilân 12 de İzmir üzerinde bu* cevelân De Gaulle'un Sovyetlere ağır Mercan cınajet hadisesini takıb eden mi Uran toplantıda bir saat kadar verdiği bildirilmektedir Rapor huku halk kütlelerinin haleti hunyesını ak etmekte ise de halk, bu kabil vaıdlere tiktan sonra, Gazıdemır hava mey hücumları günde Salahaddın Bubanla konuşmuş bulunarak met tarafından tetkik olunmak üzere settinyordu Moskova, komur ajakka meşhur 9 eylül inkılabındanberi, yanı nina inmıştir Marsilya 18 ( a a ) Bugün öğleden suren bir hasbıhalde bu şahide kendisini hastaneye yatirbı, ekmek mensucat sanayiinde çalışanmuhtelif meseleler üzerinde parti madıgı ıçm Dr Neşet Nacıyı oldurdu sonra Marsılyada söylemiş olduğu bir nın Ankaradakı idarecilerini aydın Londraya gönderilmiştir Gelecek hafta ları, aşağı kalite mal çıkarmakla suç Bulgarıstanın komunıstleştırıldıği gun Beraber gelen Üd yolcu uçağı, An denben alışıktır Bulgar koylusunun bir başında bu hususta Avam Kamarasında ğunu söylemiş ve bilahare de gene bu nutukta General de Gaulle her zaman latmıştır landırmış bunların şiddetle cezalandı endişesi de kendisinden istenen yu nkan pilotlarından bu kısmını bir bevanat yapılması mümkündür şahide ışın içinde işler olduğunu ifade kinden daha sert bir şekilde Fransız korılacağını ilan etmiştir Bu ihtarın ma murtayı verememesi korkusudur Bul Frankfurt a donmuştur Bundan başka ingiliz hükümetinin Sovetmişti işte yann evvelce istinabe su münistlerine ve Sovyet Rusyaya hücum Suriye Cumhur Başkanlığı Yardım malzemesi depolarında nası açıktir Rusya insanı bıkmış ken gar makamlan köylüden, hergün malık yet hükümetinden kaza kurbanlarının retıle ifadesi alman Salahaddın Buban etmiştir Dünkü akşam gazetelerinden biri, Şam 18 (a a) Şukru Kuvatlı oy i aileleri için bir tazminat istemesi de disi ıçm çalışmadığını anlamıştır Açtır olduğu tavuk nısbetinde yumurta iste Bolu mahkemesinde tekrar dinlenecek , , , , General de Gaulle kendisinin Sovyet bakımsızdır Kısaca her şevden mah mektedir Ya tavuk yumurtlamazsa? Ankara cinayeti tanıklarından MuzafReşıdle muvacehe edilecektir Rusy<Jiın hur milletlerle işbirliğinde bu bırlıgı ile Suriye Cumhur Başkanlığına muhtemeldir rumdur Propaganda ile avutulmamak Bulgar köylüsü gecelerini bu korku ferin, evvelki akşam Sirkecide AmeriBolu mahkemesi tarafından Ankara lunması için sarfetmiş olduğu gayretlen seçilmiştir tadır içinde, uykusuz geçirmektedir İşte ko kan yardım malzemesine tahsis edilen ve istanbul mahkemelenne yazılan is hatırlatarak şunlan söylemiştir Bevin, Londraya döndü Pevk devletlerin dununu münizmin bir millet bünyesinde vücu depolara giderek orada bulunan nöbetYunanistanda çetecilere tinabe varakaları Boluya gelmiştir < Bu ümıdler meğer birer hayalmiş Paris 18 (a a ) Mr Be\ m dun Lon Moskovalı propagandacılann kavnya de getirdiği tahribatın birkaç hazin mi çiye, kendisini üsteğmen olarak tanıtÖğrenildiğine göre Reşidin avukaü Sovyet Rusya tek bir oyun oynamakşiddetli taarruzlar draya gıonek üzere Paristen ayrıİTiıstır madıgı kavnyamıyacagı hakikat yalan sali. Bütün bunlara İlâve olarak, artik tığını, sıvü olmasına rağmen bir şahta Celâl Yardımcı Bolu mahkemesine gon tadır o da hakimiyetini yaymak ve te Atına 18 (a a) Orta Yunanıstanda Hareketinden evvel Mr Bevın Frans z ve düzenle milletlerin mukadderatına «mürteci» olan Wallace'in da yazdığı vesika ibraz ettiğini, depolarda Kemal derdiği bir dilekçede Ankarada istina sis etmek ıçm oynadığı oyundur Oıtı dağı bolgelennde muhım temizle Cumhur Başkanı M Vıncent Aurıol ile hâkim olunamıyacagıdır Komünizmin gibi her turlu hak ve hurnyetten mah adında bir arkadaşını görmek istediğin! be suretıle d nlenen dış doktoru Adbir millet bünyesine getirdiği felaketin rvmiyet1 Moskovalı propagandacılar, bu söylediğini, vazıyetten şüphelenen nöFransa ıkı taraftan tehdide maruz me harekeLerı yapıldığı basın haber bir goru<=me yapmıştır nan Hüsnünün ifadelerinde samimî ol bulunmaktadır Bin memleket dahilin lerinden anlaşılmaktadır Partizanların canlı misalini Rusya insanında gordu güne kadar bu hakikati, maskeleme po betçinin âraınnı derhal haberdar ettiğimadığım hat a bu şahidin summeteda deki komünistlerin tehdidi diğeri ise hükümet kuvvetlerde temas etmekten gumuz gibi bu felakete kurban edilen I lıtikasile kapatmağa muvaffak olama ni v» Muzafferin yakalandığını yazrık ortaya çıkarıldığını ifade etmekte Sovyet Rusyanm genişleme siyaseti teh kaçınarak tünellere veya dağların tepemıştır peyk memleketlerin durumu da insan{ald]X y e olamlyacakiardır ve bu şahidin Boluya celbedılerek gelerine iltica ettuderı bildirilmektedir Dun akşam, kesdılerile temas ettiğilıeın gozu önündedir Moskovalı pro Moskova propagandacılarının asabiyeti j.«ı.m™ EN SAĞLAM PARA dididir ligin gı rek kendisinin ve gerekse müvekkili Bir çok mevkiler tahliye edilmiştir Karmiz Merkez Komutanlığı nöbetçi suMemleket içindeki o komünistler milpagardacılara sormak istiyoruz Moskovalı propagandacılann gittikçe baylığı ve Emniyet nöbetçi mudur uj Reşidin muvacehelerinde dinlenmesi 1 pnlssı ile Lamia aracındaki yol seyru Toprak üzerine yatırılan paradır letimizin karşısında yalnız kalmış olsaZahire amban Rumanya niçin açtır ' artmakta olan asabiyet ve hezeyanı da, lâzım geleceğini beyan e*Tnektedır Vaktıle Ankara ve Suadıveden Nazı istibdadı altında bile ekmeği olan bundan ilen geliyor Fakat ilâve edelim böyle bir hâdiseden haberdar oLmadıl lardı muhakkak ki onun üstesinden ge sefere açılmıştır Güney Peloponezde harekât sona ermiştir Partizanlar bu, Rumen halkına, şimdi neden, 250 gram ki, çıkmıvan canda ümıd vardır Dün larını söylemişlerdir istifade edememiş olanlar, şimdi lemezlerdi Birleşmiş bulunan Fransız rada 200 olu vermişlerdir iki Amerikan kruvazörü ağırlığında bir gun buğday ve alü gun Bahçeli Evler idaresinin veriıgı nulleti karşısında Fransız komünistten yanın muvazenesini yalan ve teevırle mısır ekmeği verilmektedir Günde 250 fırsattan istifade etmelidirler Alev almıyan petrol gerilemiş bulunmaktadırlar Cannes'da Amerikada Türkiyenin de bozacaklarını zanneden bu propagandagram ekmeğin ne demek olduğu düşüLondra 18 (a a ) Birmingham UKarşısında kargaşalık içinde bu AvCarines 18 (a a ) Manchester ve Adresinizi (Bakırköy Bahçeli nülecek olursa, Rarnen halkının manız cılar hur alemdeki işbirliği hamlelerini katılacağı tıb kongresi rupa olmasaydı ve butun dünya memle nıversıtesı atom enerjisi uzmanlan alev gördükçe hayal sukutlarının dereceDayton ısımlerındekı Amerikan ha Evler Mudurlugu) ne bildirirsekaldığı felaketin derecesi anlaşılır RuWashington 18 (a a. Usıs) D sinde, saloırgan olmağa devam edecekfif kruvazörleri dun Newton dan Ju ketlerinde teşkilatlı muzaheretlere ma olmıyan bir petrol nevi bulmuşlardır niz size tafsilatlı broşür manvada raslanan bir hadise de şudur lerdir Ferdi hodgâmlığı, politikasının Dış işlen Bakanlığı tarafından yayınlal an körfezine gelmişlerdir 23 nisana lık bulunmamış olsaydı kaynakları ne Bu sayede uçak kazalarının yüzde 60 gönderilir Ruslar Rumen malı buğdayları ge mümeyyiz vasñ olan bir idarenin, mıl nan program gereğince 10 mayıstan 1 » kadar burada kalacaklardır Bu ıkı o ursa olsun efendilerinin tam bu dik nısbetınde azalması mumkun olabileceleri vagonlara doldurur Rusya istiTelefon 16 77 veya 82712 cektir Yeni petrol uçaklarda gemi erde letlterarası ahenge düşman olacağına, mayısa kadar devam edecek olan 4 üngeminin subayları şerefine Cannes tatörlükte buldukları huzura rağmen, kametine sevkeder Avnı vagonlar bir cü milletlerarası medarı hastalıklar va lkl belediye dairesinde bir kabul resmi Sovyet Rusya herhalde genişlemek rıs ve «tomobıllerde kullanılmak üzere bol müddet sonra Rusyadan gelıvıromuş milletlerin sefaletinden, memleketlerin malarya kongresinde 12 muhtelif mev» miktarda istihsal olunacaktır ksmı göze alamazdı» tertıb edilmiştir gibi tekrar Rumanjaya getirilir G ne harabıv etinden ıstirab duymıyacagına zu ınoelenecektir şüphe yoktur • CUMHURİYET, n edebî tefr kası 5 4 Halen Amerıkada bulunan Dr Ata Gece gittikçe sermleşıyordu Arasıra Bebek onleınde golgelr denizin bu gecelen sahillerden vapurlara yükünen Hur insan, varlığını idame edebilmek yuk bu kısmını kaplamışti. Fakat etraf I sıgr'ar inekler sabaha karşı Kost=nkuçuk bıx rüzgâr kabarıyor suyun üzeiçin komünizm mıkrobüe amansız bır Ünalan kongreye Türk delegesi olara* rinde şuradan buradan taşıdığı çiçek takı ışıklar ta karşıdan gelen'er bu' ceden karaya çıkarılır ve halka Mos mucadele mecbunyetindedır Komünizm ¿ştirak edecektir kokularıle sade özden bir bahar, hayal kuytu gölgeye durmadan uzanıyorlar kovanın hediyesi diye yutturulma^ ısöyle bir mıkrobdur ki, ancak alü, zayıf Dimitrov, Praga gidiyor bir bahçe yapıyordu. Akırü yerle onun ıçm kimbüir hangi geleceği hazır tenır bunvelerde yaşama kudretini haizdir Zavallı Yugoslav}a' Prag 18 (AP ) Prag meydan! arınrinde harab rıhtımlarda dalgalar çır larrak ister gibi derin derin çalışıyor= , .. Italyada dan birine Bulgar Başbakanının adı pmıyordu. ' lardı. Gene sormak istiyoruz Komünizmin , Tedavide yapılacak ihmaller • olduğu gibi nazik anlar yaşatır Bu iti 5 Yazan AHMED HAMDİ TANPINAK Nuıan | Yugoslav halkına kazandırd gı nedir' barla Türk milleti, bu hastalık karşı verilmiştir DımıtroVun bir dostluk rm Ayın çamaşırları yıkanıyor dedi jtanımak hevesini vermişti Ezici sica kalmıştı ' Niçin ayda o pirince hasre sındakı şuur ve ıdrakıle hassasıvetı ve karşılıklı yardım paktı imzalaması ısfic U kudar gezintileri Nurana Istanbulu \ugoslavvada halk niçin da muntazarr Çok gelişi güzel var diyordu, hal etrafını alan meyva gibi, esas fi İran Kim belki de dokunuv or Daha ga rağmen b j kaç gun ustu e I<=tanbula olmamak şartile yalnız bir kilo et v*» sarsılmaz cuıumu ile nekadar ovunse bu hafta Çekoslovakyaya gelmesi bekbuki böyle olmasını istemiyorum ŞimNuran leniyor di sem dinlerken alelade terkibin dı Buldum dedi. Butun Boğaz, Mar doğrusu senin tenine benzer cevherler indiler Eski saraydan başlıyara* camı rılmektedır? Niçin Yugoslav koylusu I yer dır istikbal hur âlemindir * Çekoslovak istihbarat Bakanı Vakla* şında bir nevi denemenin lüzumunu mara, istanbul, gordugumuz ve görme hazırlanıyor l^ıı medre eleri, semt semt gezdiler j Maddi bur dünya içinde idiler BuğuKopekı, meydanı Dımıtrov'a ithaf ederhısssettim Bir hikayenin behemehal bir diğimiz şeyler hepimiz ayın çekirdeği Isısan sayısı bujuk yeniliklerle çıktı. lu şeffaf brr mavilik sonra benek be Akşam ustu Beyoglunda bir >ahvede ken, kendisinin «önümüzdeki bir kao yerde başlayıp bu yerde bitmesi, be etrafında bir meyva gibiyiz Hep ona nek yaprak yaprak dağılan geniş o dinleniyorlar yahud herkes 1 JU gör Butun kadınları alakalandıran gun içerisinde» Praga geleceğini bildirhemehal kahramanların kesif şekilde bağlandık Şu tepelere bak luklar halinde akan bir altın yağması mek ıçm ayrılıvor sonra vapurda bulu öğretici renkli miştir. • ooşenmış rayda yürüyen bir lokomotif Hemen her şeyi teker teker iyi kaKadın Moda Model şı. vor ardı Yüzlerce gorunmıven ağzın üflediği ney ? gibi yürümesi lazım mı Belki ha bul ediyordu Adeta kadınca bu insinağmeleri ve onun etrafında bu musiki Nuranı 1 kelede beklemek gecikince El m Sanat Yusuf Zıya Ortacın bir izahı yati zemin gibi alması onu birkaç kı yakla «gel beni değiştir, işle, başka ile beraber büyüyen değişen, ılerlıyen gozu saatte kalmak kahrarranımız ıcın Gazetesi şıın etrafında toplaması yeter Şeyh bu şey yap yaprağımı parlat, gölgemi •=essızlık Ordu milletvekili Yusuf Zıya Ortacım ayrı notlar oluyordu Mizah edeoıyatM İlet Meclisinde Ünye halkının yarısınla Galıb bu zemin ve gruplar üzerinde daha sert ve karanlık bir madene çeGeceyle sokak fenerleri mehtabdan lirmın beli başlı mevzuu olan kadınveremli olduğunu «oyledıgı yazılmıştı Yubirkaç ruh haleti ile omrunun bir kaç vir » diyordu Ve onu derisinden ka gayrı her ışık garıb bir durgunluk ka ların beUe ne] huyundan erkeklerin suf L ya Ortaç bahi» mevzuu yerin Ün»j safhası ile görünse kan buğundan, yüzünden içeriye doğru çe zanmıştı Öyle sessiz sadece kendılen ba kadar şikayetçi olmasına şaşıyordu yeıun n erkez kazası olduğunu tasrih etmek* Kanlıca koyu eski mehtab safalannın kiyor benliğine almağa çalışıyordu olarak suyun üstünde ve içinde sütun Miranı beklemek ona ço< le'zetlı gelıtedr | IÇINDEKILER yerau Her şey lezzetııjdı u unda ISu cunbuşunu, yan dinî ayinini yaşıyor î\ uranın yuzu billur bir kadeh gibi larını kemerlerini altın saçaklardan Aym Modası, Eski yeni kav gası, J apm du Hemen hemen kendilerinden başka bu parıltıyla doluydu Yanı başlanndan kapılarını uzatıyorlardı Bazan bu í^ix ran bulunmak sartile TEŞEKKÜR derslen, iş kadınına, mekteblı kızlara Gen kadın Istanbulu tarıdıkça Mım kimse yoktu Zaten gece epeyce ilerle geçen sandalın kürekleri elmastan ya lar *daha inceliyor gene altın yosunlar çiçek dersleri, eskilerden nasıl yem >apı ir' Çok sevgili annem z taza hak veriyordu. Bir gun ona pılmış eşyanın parıltısıyle parlıyordu E gıoı birbirlerine karşıyorlardı mişti. Evlerin pencerelerinden akseden modeller, Biçki Kuzum sen n ya^ın bu k dar gene HİKMET BASMACI nın son radyolar da susmuştu Ay onun al vet kainat ortasından bölünmüş bir Ve ay hepsinin or asında bozulmağa Nasıl gene görünmek istersiniz7 Zayıflamanın on sarıı, Fıkra, aramızdan bütünlük ayrılıp ebediyete tın hayaller dünyası sükunet musikisi meyva ıdı ve ay onun her şevin etra bağlayan bir myevanın çekirdeği gibi Ovle olduğu halde bu un e 1 şevleri Bilmece, eğlence vesaire ilave patronunu isteyiniz istanbul Tan Matbaası 7 goçmes dolayısıle uğradığımız büyük ve kendılen vardı Ve bu mu«ıkı git fında toplandığı çekirdeğine benziyor olgunluğunun son anlarını yaş van ou eaen seviyorsun diye so au Mümtaz feraset ve duyduğumuz buyuk acıya tikçe kudretim arttırıyor bu bir mu du ihtidamı o.endı etrafında topluyordu o zaman ona ihsan Aeabeyı anlattı gerek bizzat gerekse mektub telgaf VÍCTOR KRAVCHENKO ^m^B^sttmm~ sallat fikir gibi insana yapışıyordu ve çelenk yollamak sureule iştirak lutG^rıb bir saltanattı bu Her »ey ona Gençliğinde Parirte Jores n peşinden Eoas fıkır diyorsun o ne 9 funda bulunan butun dost aıcraba ve Nuran ikide bir elim denize sokuyor kendini açıyor nizamını \abul edıvor bir zamanlar nasıl avrı TifO. gını <=onra Mumtaun düşüncesi ıkı had arasında arkadaşlarımıza ayrı ayrı ç akran, «yın etraflarına gerdıeı mavi ipek ku gidip »eldi Sonra gene kadının yuzune ve bu nizam her şeyi içinden deg ştırı Balkan Hirbı ıçınd° I aıb la d u minnet duygularımızı ve »onsuz teinde birdenbire nasıl değiştiğini nasıl jor maşı bir tarafından çekip zorluyor bel bakarak şekkürlerimizi muhterem gazeteniz va Bu tun dünya dillerine çevrilmiş olan bu kitabın tam tercümesi 580 Hepsini birden buyuk esrarlı bir var erdi havatımızın kaynakları e rafn ki de ancak o zaman bunun bir hayal ntaıile anederlz Ask dedi Hayatın içimizde gu ola t „ nı on 3 1 sa 1 Dır tccıuoe g ti sahıfe olarak çıkmıştır Bundan evvel çıkan tercüme hulâsadır Basmacı ailesi namın» 1 gm r ıyası yapıyordu bir vehim olduğunu anlıyordu lum'ı en yu¿u Said Baımacı Fıati 500, cildli 600 kuruştur Yaratılışın kem»rı üzerimize ka j a amaktan na il çıkmadığını sOvledi Ancak bu suretle sahıfe üzerinde Oıum de var (Arkası var) B E B K A L P K İ T A B E Y İ Ankara. pandı Tek bu alemin parçasıyız. kalmamak mumkun olur Bir çekirdeğin Sevmce insan ölümü yeniyor Türkiyenin yüksek îtaîyada seçimlerin ilk günü sakin geçti Batı Trakya Türklerinin kıymet ve itibarî A 13 E L E R Eşsiz bir vesika feci durumu inceleniyor Haberleşme Konferansı sona eriyor Sol temayüllü hocaların durumu Filistinde Sovyet subayları Amerikalı gözile hekimliğimiz Demir perdenin arkası Fransanın dış siyaseti Berlinde Ruslar yola geliyorlar Ankara cinayeti Amerikadan dün gelen askerî malzeme HÜRRİYETİ SEÇTİN l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog