Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

BDEBBEtS HATIRALARİ iliilliimüllinilüîlillHlilllüllülllllllliiüHİIHIilllillllllllllllllli İKTİSADÎ BAHİSLER nııitinuuııııuıuıuıuuuiuıııtuıııınuniiuiııııiıinmiıım}}))}} HEM NALINA MIHINA ürkiye Şeker Fabrikalan Şirketinin neşrertiği bir broşüre göre, şeker sanayiimiz inkişaf halindedir. 1947 yılında Alpullu, Eski 41 şehir, Turhal ve Uşak çeker fabrikalaCumhuriyet hüdiki halde. bunları dağıtmak imkânınasgariye indirmek, rınuz 589,432 ton pancar işliyerek 96,6J3 Tam bir cehennem hayatı kumeti, son yıllaraynı zamanda, de ton şeker istihsal etmişlerdir. Alman avcı uçakları maalesef 20 da dar mahrum bulunuyoruz. Düşman basmında hava akınlarına da endüstri politipozitolara Bulgariskika geç geldiler. Bu suretle, Ingüizler 1947 istihsali, 1939 danberi geçen 9 kası çalışmalarırun tanda olduğu gibi yıl içinde bir rökor teşkil etmektedü. büyük bir üstünlük kazanmağa fırsat dair çıkan yazılar küstahlık sahasında şeyler. Bu münasebetle dün okulda sıklet merkezini teş faiz ödemek kaiil 1947 de işlenen pancar 1946 dakine nisbulmuş oldular. Bizimkiler, bir yanlış şaheser sayılacak mahiyette muvaffakıyetleri kil etmiş olan yeni dir. Fakat bu sahada betle 25446 ton eksik olmasına rağmen, hk daha yaptılar: Bu yirmi dakika zar Bambardımanlardaki güzel bir tören yapıldı gördükçe Tasarının dayandığı prensiplerden en ehemmiyetli reform, muafiyet için istihsal edilen şekerin 48 ton fazla olsanayi plânı» ile «sanayi kanunu» ve fmda uçaksavar toplanmız da ateş iîeri sürerek övündüklerini «sanayü koruma ve teşvik etme kanu sonra, kanun tatbikatının alabileceği her defa depozito yatırmak usulünü tnası, rapora göre. işlenen pancardaki etmediler. Çünkü bizim avcı tayyarele insan çıldıracak gibi oluyor. Darüşşefakanm 75 inci yılı pilâv günu» tasarılanna aid hazırlıklarını ta şekiller üzeıüıde durmak da faydalıdır. kalduarak yerine karne sistemini ika şeker servetinin yüksekliğinden ileri İngiliz Kralının nutku rinin geidiğini sanıyorlar ve ateş edernü dün sabah saat 10 da törenle kutlanDüşmanm şimdi bütün ümidi bizim mıştır. Istiklâl marşile başlıyan tören mamlamışbr. Sayın Ekonomi Bakanı Bu mevzuda ,şark vilâyetleri dışında me elmek olacaktır. Bu takdirde, her gelmiştir. Dört fabrika arasında istihsal lerse onlara gelir diye korkuyorlardı. kuruldukları halde geniş himaye çer işletmenin, bir defaya mahsus olmak rökoru 32.274 tonla Eskişehir fabrikaAdeta cehennemde yaşıyor gibiyiz: maneviyaümızı kırmada. Bunun için, de, önce bir açış söylevi verilmiş, onu mn, geçenlerde, şehrimiz sanayi çevesine girmek istiyen işletmeler hak üzere depozito yatırarak ithal ettiği sındadır. tlk şeker fabrikanuz olan AlHükumet mahallesinde mütemadiyen Berlinlilere hitabda bulunarak, karşıla takiben plâklarla müzik neşriyatı yapıl messillerile bu konular üzerinde yaptığı kında verilecek kararların, hakkaniyet çeşidli maddelerin cinsi ve yıllık mik pullu 14508 tonla sonuncu gelmektedir. mayinler, bombalar patlıyor. Mühim rındaki tehlikeyi kendilerine haber mış ve daha sonra değerli ses sanat temaslardan sonra gazetelerde çıkan dairesinde, sağlam, objektif kaidelere tarları bir karneye kaydedilir. Fabrikaokunan yazılardan, her iki kanun proverdim. bınalar birer birer yanmağa başlıyor. Ayrıca 18,422 ton melâstan 3 milyon kârlarımızdan Hamiyet Yüceses ve arBütün bu meseleler karşısmda, ingiliz kadaşlarırun verdiği konser, mektebin jesinin Meclise sevkedileceği anlaşıl dayanması, ön plânda bir ehemmiyet tör müteakıb yıllarda muafiyet hüviye 621 bin litre ispirto imal edilmiştir. Bunlara kargı tedbir almak için uğmaktadar. Bu tasarılardan birincisinin arzeder. Bundan sonra, eski «teşviki tini ve bu karneyi gümrük idaresine raşırken insan aklını kaybedecek gibi Kralının parlamentoda verdiği nutuk konferans salonunu dolduran yüzlerce Şeker satışlarına gelince; 1947 de kanunlaşmasile endüstri hayatımız, ilk sanayi» rejiminin tatbikatı esnasında göstermek suretile, yeniden depozito oluyor. Uzüntüden ve yorgunluktan ne kadar zayıf kalıyor! Kralın şjjzleri Darüşşefakah ve misafir tarafından amemleket içi satışlar 148,374 tona çıkkarşılaşılan 3 başlıca mahzuru önliyedefa başlıbaşına bir kanun çerçevesi yatırmağa mecbur kahnadan, aynı mad mıştır ki bu, 946 yılına nazaran 61,216 başım ağrıyor. Fakat, yapılacak bir şey son derece manasız ve çocukça cümle lâka ile dinlenilmiştir. içinde, hukukî statüsüne kavuşmuş ola bilecek tedbirler üzerinde şimdiden mü deleri aynı miktarlar üzerinden kolaylerden ibaret. yok. Ne yapayım; katlanacağız. ton, yani yüzde 70 nisbetinde bir arüs Oğle üzeri mektebüı fasulye, pilâv ve Meselâ: «Ingiltere zaferi Allahın ina çöplü üzüm hoşafından müteşekkil caktır. ikinci tasarıdan ise, yurdumuz lâhazalarda bulunmak da yerinde olur: lıkla çıkarabilir. Depozito yatırmak ve demektir. Bu artışın sebebi gayet ba«Seydlitz'in yüziine tükürsem...» da 1926 dan 1942 ye kadar tatbik edil1) Sanayi erbabının fabrika kurmak, geri almak külfetleri ancak yeni mal sittir. Çünkü 1947 başında hükumet şeHayatımın en fena gecelerinden birini yetile kazandı» diyor. Sonra, çarların ananevî yemeği yenmiş ve yemeği ta miş olan sanayü teşvik ve himaye remuafiyet ruhsatnamesi almak için bir zeme ve mukayyed rakamları geçen ker fiatlarını indirmiştir. Bovlecc halk katüi Stalin'den sitayişkârane bir şekiben eski mezunlar tarafından ilâhiler geçiriyorum. iminin 15 yıllık ikinci bir devre için, taraftan, çok sayıda çeşidli makamlara miktarlara inhisar eder. Bu sistem Italşekilde bahsediyor. ingiliz silâhlarıru General von Seydlitz'in Moskova göklere çıkarıyor. Fakat bu silâhları In okunmuştur. Mektebin eski mezunla yeniden tesis edilmek istenildiği anla başvurmak zorunda kalmaları, diğer ta ya ve Macaristanda muvaffakıyetle tat daha çok şeker yemiştir. O kadar ki 1948 yılında, eski stokların da tükeneradyosunda verdiği nutku okudum. Bu güizlerin bilhassa şehirlerdeki evleri rından olan Yüksek Ticaret ve Ekonomi şılmaktadır. raftan da formalitelerin yıpratıcı uzun bik edilmiştir. ıek şeker istihsalimizin istihlâki karasilzade aristokrat, Alman ordusunun yakıp yıkmakta kullandıklarını söylemi okulunun müdür muavini Togonun es Himaye ve teşvik rejiminden, 1949 luğu haklı şikâyetlere yol açmıştır. ki hatıraları canlandıran bir konuşma en alçak adamıymış. Bir gün karşı kar yor. 3) Ham madde ve malzemelerin, mev şılayamıyacağı anlaşılmış, dışarıdan 35 sını müteakıb saat 18 e kadar muhtelif dan itibaren on üç yıl esnasında dev 2) Gümrük muafiyetierinden fayda cud muafiyet listesine, ilâve edilmesi bin ton şeker ithaline karar verilmiştir. şıya gelsem de yüzüne tükürsem başka insan bu riyakârlığı gördükçe kanı müzik yayınları ve sürprizlerle, davet letçe veya hususî sermaye ile yeniden lanmak istiyen sanayi erbabl önce, Şeker şirketinin bu raporu istihsal bir şey istemem. kurulacak sanayi işletmeleri, bir de, gümrük resmini rüsumat idaresine ya için Ekonomi Bakanlığına yapılan mü »rtışının ve ucuzluğun faziletlerini gösbeynine sıçnyor. lilere eğlenceli bir gün yaşatılmıştır. racaatler de, kırtasî güçlüklerle karşıBerlinde halk Ingilizlere karşı büyük mevcudlar arasında, istihsal kapasitele ürmakta, bilâhare, muafiyet emrini altcrmektcdir. Şeker fiatlarının indirilmij 26 KASIM 1943 Ingilizler, Almanbir nefret besliyor. Ingiltereye karşı rini dörtte bir nisbetinde arttıranlar dıktan sonra depozitolarını geri çeke laşmış, netice alınması aylarca, bazan olmasına rağmen şirket 2 milyon 767 bin ya üzerine yaptıkları şiddetli hava aesasen eskidenberi duyulan nefret son faydalanacaklardır. Yeni kanunun dik bilmekte idiler. Yirmiden fazla evrakla bir yıldan fazla sürmüştür. Bu müdde lira safi kâr temin etmiştir. kınlarının kabahatini bize yüklemeğe bombardımanlar üzerine büsbütün artkate değer hususiyeti, en tesirli himaye donanan bu muamelenin tamamlanma tin de bir iki aya inmesi için tedbir alçahşıyorlar ama, muvaffak olamıyorlar. 1942 yılında şeker istihsali 57,308 toC. H. P. Şüe ilçe kongresi dün yapılmış tedbirlerinden azamî ölçüde faydalanma sı, altı aydan bir yıla kadar sürebili mak lâzımdır. mi} bulunuyor. Almanyada herkes, bu işe evvelâ Ingi toplantıd» İsUnbul milletvekillerinden Ali na düştüğti zaman, hükumetin şeker fiBerlin perişan bir halde Hulâsa, Cumhuriyet hükumetinin, sa atını karakuşî diyebileceğimiz bir kalizlerin başlamış olduğunu biliyor. Dö Rıza An ve Dr. Fakaçelli İle, Dr. Fahred imkânlarının prensip itibarile 18 şark yordu. Bu suretle zaman, ve enerji is25 KASIM 1943 Berlin üzerine ya külen kanlardan doğrudan doğruya din Kerün Gökay da hazır bulunmuşlardır. vilâyetinde kurulacak sanayie tahsis rafından, bloke edilen sermaye faizinin nayiimizin gelişmesi, ve bilhassa şark rarla beş liraya çıkarması, ne kadar Şileliler, geçen seneki dileklerinden bazılan edilmij olmasıdır: Bu illerde kurulacak harcanmış olmasından sarfınazar, sanayi vilâyetlerüıin ehemmiyetli bir endüstri pılan ikinci büyük bombardıman akını onlar mesul. yan\ış olmuş; hükumet aleyhine ne fenın yapılmış olmasından dolayı teşekkürlerini işletmeler diğer muafiyetlerden sarfına işletmeleri, bazı hallerde mütedavü serda birincisi kadar şiddetli oldu ve Inbölgesi haline gelmesi yolunda güttüğü na bir propaganda vesilesi teşkil etmiş ü. Bugün öğleden sonra Başbakanlık bildirmişler, fakat bilhassa orman meselesi zar, hiç bir vergi ödemiyecekler, bu su mayelerinin ehemmiyetli bir kısmını gilizler bu hücumdan pek ucuz kurtulgayelerin tahakkuk derecesi, prensipler Şeker istihsali, istihlâki karşılayamıyabinasını gezdim. Bina baştanbaşa son bahsinde acı şikâyetlerde bulunmujlardır. Şi retle şarkî Anadolu «sınaî kuruluş yeri» kullanmak imkânından da mahrum kadular. leliler ayrıca bir orta okul ile bir mendirek kadar kanun tatbikatının tasıyacağı ru ak kadar az diye fiatlan böyle fahij derece feci bir durumda. Vaktile o ka ve su meselesinin hallinl istemişlerdir. bakımından, bir <vergisiz diyar» cazibe hyorlardı. Şehrin vaziyeti çok perişan. Elinden ha, üzerinde yürüyeceği şekillere ve bir şekilde yükselrmenin manası nu dar güzel ve bilhassa bizim için o ka Ali Rıza An. dileklei cevablandırmıj, Dr. sini taşıyacaktır. iş gelebilecek herkesi yangınlan sönBu mahzurlan önlemek için depozito aynı zamanda, hususî sermaye sahible ardı? Ekmek gibi şeker de vesikaya dar kıymetli olan odalar şimdi ya yan Fahreddln Kerim de güzel bir konujma yapdürmek için seferber etmekten ve yağTasarıda yer alan teşvik ve himaye ların bir ay zarfuıda geri çekilebilme rine telkin edebileceği huzur ve emni bağlanabilir ve bir kilo şekeri beş liraya mış, yıkümış bir balde, yahud da su mıj ve hararetle alkışlanmıştır. mur yağmasıru beklemekten başka bir tedbirleri 3 grupta toplanmıştır: sini temin edecek jekilde formaliteleri yete bağlı kalacaktır. Sanyer kongresi lacak iktidarda olmıyanları şekersiz içinde. gey yapamıyoruz. 1) Himaye çerçevesine giren ve şark Sarıyer C.H.P. ilçe kongresi, dün Sarıyer ırakmak gibi bir içtiraaî adaletsizlik Doğuda son taarruz parti merkezinde 14,30 da toplanmıştır. Kon gölgesi dışında bulunacak işletmeler, Iptidai bir hayat yaşamayı da yavaş apılmatmş olıırdu. 27 KASIM 1943 Doğudaki vaziyete gerede İstanbul milletvekili General Cemil arazi ve bina vergileri, inşaat malzemeyavaş öğreniyoruz. Göring caddesi gibi O zaman şekerin beş liraya satılmasb Toydemir. C.H.P. İlçe Başkam, Şehir â gümrük resmi, elektrik istihlâk verbir yerde bile sabahlan ne su bulmanın gelince; düşman bu bahiste bizi olduğu Cahid bütün nuhtekirlere mükemmel bir örMeclisl azaları hazır bulunmuşlardır. gisi, hisse senedleri ve damga resminimkânı var, ne ışık, ne de hararet Tı muzdan kuvvetli görüyor. İlçe ldare heyeti raporu okunduktan tonra nek obnuştu. Yalnız istihsali, istihlâkDoğuda giriştiğimiz son taarruz adeta encümenler seçilmiştir.. Dileklere geçildiğin den ilâh.. muaf tutulmuşlardır. Bu ra} olmak, yıkanmak kabil değil. Sığtten az olan maddeler değil, eşit ve hatçamura saplandı. Hiç bir netice verme de, Sarıyelilerin bilhassa itfaiye ile cankur muafiyetler rakama vurulunca, sanayi nakta şamdanla oturuyoruz. â fazla olanlar dahi, şeker örneğine uSabaha karşı, müthiş bir başağrısile den olduğu yerde kaldı. Halbuki biz bu taran arabası istedikleri görülmüştür. Sarı mamullerinin satıj maliyetlerini ucuzıılarak alabildiğine yükseltilmişti. yer kongresi çok sönük geçmiş, yeni idare latma bakırnından büyük bir ehemmiuyandım. Bu seferki ağn bundan evvel taarruzdan çok şeyler umuyorduk: Bir ders almamız icab eden o hatayı heyeti seçilerek toplantıya Bon verilmiştir. yet ifade etmediği anlaşılır; bir tek miBu sene talihimiz görülmemiş derekilerden de fecidi. Bütün gün devam şbylece kaydettikten sonra, şeker enSağlık Müdürlüğünün yaz hazırbğı sal vermiş olmak için bina ve arari etti. Fakat, çaresi yok. Çalışmam lâzım. cede fena gidiyor. düstrimizin memleketin gittikçe artao Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, yaz vergilerüıin nisbeten ehemmiyetli bir Işlerimi de bir türlü istediğim gibi Yalnız hamdolsun, on gündenberi pek mevsiminin yaklajması munasebetile, «ivrlihtiyacını karşılayacak hale getirilnıesi rol oynadıklan çimento sanayiindegöremiyorum: Bütün telefon hatları ke fazla zayiat vermiyoruz. Bu müddet slnek ve küçük haşeratla mücadele için yeüıumuna işaret etmek isteriz. sildi. Dışarile temas ancak elden mek zarfında, 180 i subay olmak üzere 6473 niden be» »ağlık ekipini faaliyete geçirmistir. 1938 maliyetlerinin ancak binde dördüRaporun şu satırları dikkate değer: nü teşkil ettiğini kaydetmekle lktifa Muallimler için Yapı Kooperatifi tub göndermekle kabil. kişi öldü. Yaralananlar 26,000, kayıb da «Şeker istihsalimizin bu seviyede idaÖnümUzdeki salı günü aaat 16 da Cağal edelim. 3800 kişi. Tahammül edilebilir bir zayi oğlu. Şeref sokagında Birind İlkokul binaSinirleri takviye için bir çare e ettirilebilmesi .toprakkrımızm muh2) Şark vilâyetlerinde kurulacak »aAtom enerjisinin barıştaki tatbikatı leri çeşidli istihsallerde kullanmak im tac olduğu hayvan gübresinin sağlanBakanlıkların çoğu bombardımandan at. sında Muallimler Birligi tarafından büyük nayi, ayrıca, ham madde, makine ve yandı, yıkıldı. Bakanları, şube müdürFakat, hastalık salgınlan gittikçe ar bir öğretmenler toplantısı yapılaeaktır. Bu yedekleri için ödenen gümrük resim nın başlamış bulunduğunu gösteren e kânları ortaya çıkmıştır. ması, tarlalarımızm dinlendirecek netoplantıya İstanbul milletvekillerinden Ali marelerden birisi de, Oak Ridge'de kâin lerini bulmak pek zor oluyor. Radyo aktiv madde istihsali iki yolla atlarm ziraat işletmelerimizde yer altıyor. Bundan başka, ordunun manevi Rıza da iştirak edecek ve Ankaradaki Koo lerüıden, kazanc, muvazene, buhran, Clinton lâboratuarlarmda istenilen radyo yapılmaktadır: Şehrin bir çok yerlerinde vaziyet he yatı da, sıhhati gibi yavaş yavag kay peratif teşebbüsleri hakkında izahat verenasi, pancar yetiştirmede yalnız yükhava vergilerinden affedilmekte, devlet 1 Atomik küme sayesinde, nüz pek karışık. Berlinde 400 bin kişi bolmakta. Bilhassa mütemadiyen geri eektir. Yapılan hazırlıklara göre önümüzaktiv maddelerin, en kısa bir zamanda ;ek kaliteli birinci nesil tohum kullanakliyat jebekeleri üzerüıde yüzde 25' 2 Sayklotron (atom parçalama ma ıılması, yyersiz, yurdsuz kaldı. ziraatin makineleştirilmesi, lememiz maneviyah son derece bozdu. deki yaz aylannda ögretmen evlerinln in nisbetinde bir tenzilâttan da faydalan temin edilmesi keyfiyetidir. Şimdilik kinesi) sayesinde. sasma baslanacaktır. lort senelik münavebeye geçilmesi ve sadece arastırma lâboratuar ve klinikBerlinlilere haftada 50 gram fazla et (Devam ©diyor) dırilmaktadir. Atomik küm» sayesinde ucuz ve ko ulamamn teşmili gibi büyük davalaruı İşe yaramıyan tarak dubası lerinin ihtiyacuıa cevab veren mezkur verilmesini emrettim. Ayrıca adam ba3) Yurdun diğer bölgelerindeki sanaTrabzon limanının inşasında kullanılroak âboratuar, yakında Atom Enerjisi Ko lay bir şekilde radyo aktiv madde elde lalline bağlıdır.> çına on sigara dağıtılacak, şeker, şeker Müzelerin yüzüne ü yıldönümü üzere Bayındırlık Bakanlığınca mübayaa yi işletmelerinin de, makine ve ham Raporda da söylendiği gibi, zirai bünmisyonun ( A E G ) müsaadesile, sana olunmaktadır. Nasıl atom bombasında !eme gibi şeyler de verilecek. İnsanın 23 nisan, Istanbulda müzelerin kuruluşunun edilen tarak dubası, Halicde sahile baglan madde gümrük muafiyetierinden tamaparçalanan atomlar muazzam bir ener enin zindeleştirilmesini hedef tutan bu karnı doyar da sinirleri dınlenirse bu yüzüncü yıldönümüdur. Bu milnasebetle mıs durmaktadır. Dubadan istifade edilemeyün de ihtiyacuıa cevab verebilecektir. mile vergi muaflıklarile tenzilâtlı nakjiyi etrafa saçıyorlarsa, Clinton lâbora iavaların halli yalnız şeker sanayünin gibi vaziyetlere biraz daha mukavemet Topkspı müzesi halka açılacak ve bir tören mesinin sebebi. bunun, denizden çıkaracagı liyat tarifelerinden cmünasib» bir nis Oak Ridge'den temin olunan radyo ak tuarlarmda, ufak miktarîarda atomik . gösterebilir. Bugün, hakikaten, sinirler yapılarak bu mutlu gün kutlanacaktır. Bir kum vesaireyi boşaltacak ve yanınd» bulunaiudrcti dahilinde değildir. Şeker şirketi tiv mrddelerin doğrudan doğruya isti cak diğer iki dubanın siparijinin unutulmu? bette istifade etmeleri kabil olabilecek male elverişli olmaması, bu maddelerin kümenin parçalanması sayesinde, özel kendi kudreti yettiği işleri yapıyor son haddine Kadar gerilmiş bulunuyor. kutlama programı hazırlanmaktadır. olmasıdır. Içindeki mütehassıslara ve tayfa tir, yalnız bu kategori himaye çerçevealüminyum kaplar içerisine konmuş mma görüjüyor ki mesele, memleket Tahminlerin aksine olarak, ölenlerin Heybeli orta okulunda izd teşkilâtı sına maaj verilmekte ise de dubadan da (imsine girebilmek, Ekonomi Bakanlığınm istenilen şekle ircaı için mutavassıt bir bulunan çeşidli maddeler radyo aktiv «ayısı hamdolsun pek az. İlk bombarilçüsünde, ileri bir ziraat davasıdır. ZiHeybçliada orta okulunda, hamiyetli ada dilik istifade ediltmemektedir. teklifi üzerine Bakanlar kurulunun âboratuarın, tesisini intac etmiştir. 01 hale getirilirler. Meselâ 9 miligram adımanda 1500, ikincisinde 1200 kişi öl lıların yardımile izci tetkjlâtı kurulmuj ve aat işlerimizde ne kadar parlak bir dudürücü şualar hasıl eden bu maddelerin, Sanayicilere kolaylık kullanacağı bir takdir jartına bağlantalebelerin bir kısmına izcl elbiseleri alınmüş. Sanayicilerin, diger devlet fabrikalan gibi mıştır: Hususî himayeye mazhar olmak stihsal için lüzumlu olan çekle ircaı fırlığında radyo aktiv maddeyi atomik umda olduğumuzu anlamak için, dışaır.ıştır. Bu münasebetle okulda güzel bir and küme ile bomJbardıman yolu ile elde et ıdan buğday getirtmek zorunda kaldıSümerbanktan yüzde 11,5 faizle kredi alYiyeceksiz kalmış değiliz. Fakat, şim içme töreni yapılmıştır. her lâboratuarda yapılamıyor. mek pek kolay olduğu halde, aynı mik ;ımızı düşünmek kifayet eder. maları yolunda yaptıkları tejebbüs müsbet istiyen işletmelerin «uğraşma konuları Radyo aktiv maddelerin, hususî bazı bakımından millî istihsal cihazırun bünetice vermiştir. tar maddeyi saj'klotronlarla, istihsal W 9 1923 te her şeyden evvel Üç Beyazı, Diğer taraftan muamele vergisinin sanayi tünlüğüne veya önemli yurd ihtiyacla usullerle tekâmüle sokulması, muhafa edebilmek için 250 makineye ihtiyac ham maddelerinden alınması hususunda rının karşılanmasma yararlı» olarak zası, nakli ve bir takım ameliyelere tâbi hasıl olacaktı. Diğer taraftan bir mili iurd içinde tamamile temin etmek kaSanayi Birligtnin yaptığı teklif Ekonomi kabul edilmesi lâzımdır. tutulması lâzım gelm«ktedir ki, bu usul küri ağırhğmdaki bir miktar, 50 dolaıa rarını vermiştik. Bu Üç Beyaz. un, bez Bakanlığınca mUsaid karşılanmıştır. Birllk, ler alelâde kimyevî teamüllere tatbik mal edildiği halde, ikinci yolla, yani ve şekerdi. 25 yıldır, bu Üç Beyazı, bu hususta yeni esa;lar hazırlamak üzere Yeni himaye rejimi, hiç bir suretle edilen usullerden farklıdır. İşte bu ara sayklotronlarla, 1,000,000 dolara elde e memlekette istihsal ediyonız amma hâlâ faaliyete geçmiştir. terbiyevî bir karakter taşımamaktadır: kademeleri, Oak Ridge'deki şeilinden dilebilirdi. Şu hale göre «ucuz ve kısa ihtiyacı tamamile karşılayamıyoruz. Yeni otobüslerin işleyeceği hat Vergi ve gümrük muafiyetleri, kanunun Memleketünizde her sahada gelişen sigortacıhk şubeieri arasında hassaistenilen çekle tahvil edecek mutavas bir zamanda radyo aktiv madde istihTramvay İdaresi yeni gelen otobüslerden tea nakliye sigortaları şirketlerimizin devamlı ve ilerleyişli gayretleri neticesi bir kısmını Bejiktaj hattına tahsls edecek, meriyete girdiğinden itibaren 15 «ene sıt bir firma, geçenlerde «Tracerlab» sali kabil olmuştur» diyebiliriz. olarak ticaretiınizin bütün ihtiyaclanna cevab verecek bir mertebeye nlaşmıştır. oradan alınacak eski otobüsler, yeni ihdas zarfında, daima aynı ölçüde tatbik ediadile teessüs etmiştir. Radyo aktiv sofra tuzu, müsabih bir Bu yönde sigorta şirketlerimiz ecnebi memleketlerdeki teşekküllerle ce edilecek olan Eminönü Topkapı hattında lecek, gittikçe azalan bir skalaya göre Tamamile genc elemanlardan ve mü şekilde hazırlanabilir. 10 miliküri ağuiîleyeceklerdir. ayarlanmış olmıyacaktır. Bu yanlış bir saret ve gururla eşitlik iddiasında bulunacak durumdadırlar. tevazı bir sermaye ile meydana gelmiş hğında radyo sodyum klorür, saniyede prensiptir. «Pudra madeni» Cumhuriyet hükumelleri memleketimizde sigortacıhğın gelismesi için her Eskişehlrli Ahmed Yerebatan ismtode bir zaman alâkalı bir rehber olmuştur. İthalât ve ihracat sigortalarının büyük zaRadyoda efelerin 'efesi diye Geçen asırda, ingiliz endüstrisinin bulunan bu teşekkül, ticarî zihniyetle 370 milyon alfa daneciği neşretmek üruretler olraadıkça mutlaka nıemlekette yapılmasını emreden bir Başvekâlet vatandaj, Belediyeye parlak bir maden ge kudret kazanmasından sonra, sanayileş çalışacak, idarecileri de vazifelendirmeyi zere sipariş edilmiş olsun. 110 kiloluk şarkılarmı dinlediğiniz tirerek bunun «Pudra madeni» olduğunu ihmal etmemiştir. Mezkur mütevazı ser bir muhafaza içinde sodyum karbonat tamınuni sigortacılar şükranla hatırlarlar. söylemis ve bilhassa berberlere satılması me davasına girişen orta ve batı Avru• I •• hslinde, beyaz bir toz olarak TracerMemleket sigortacıhğı, ihracatta ve bilhassa ithalâtta sigortalann şirket için tevjiyede bulunulmasını istemiştir. A pa devletlerinde olduğu gibi, son 40 yü mayenin bir kısmı hisse »enedlerile telab'e gelir. min olunmuştur. lerunız larahndhn yapılmasındald zaruret ve faydalan bugün bu yazı ile alâ teşte eriyince çok ince bir toz haline gelen zarfında, Macaristan, Rumanya, Yugos130 dolarlık nakliye masrafı binen bu madenin bir nevi alçı olduğu, toz haline lavya, Bulgaristan gibi yakm memleŞimdi kısaca bu mutavassıt müessekalılann nazan dikkatine tekrar arzetmeyi muvafık bulmuştur. Şöyle ki: geldiği zaman hakikaten pudradan farkedilsenin ne gibi işler yaptığını gözden ge rr.adoe, uçakla 58 dolara nakledildikten ketlerde tatbik edilen sanayü teşvik ve Zeybeklik hayatı ve anlaşılmakla beraber, bunun Belediscnra, 25 dolarlık bir ameliye ücretine 1 Sigortalann memlekette yapılması muazzam bir dö mediği himaye sistemlerinde de, bilâkis «terbiye çirelun. Sabahleyin saat onda sıcak poMilli Mücadelede yeyi jlgilendirmediği cevabı verilmiştir. tâbi tutulur. edici» prensip ve ölçülere dayanılmıştır. tasyum karbonat halinde hususî ambaviz tasarrufunu sağlar. Bu millî önemli davaya hizTohumluk çeltik dağıtılacak Tracerlab tarafından taleb edilmekIstanbul vapurile Cenovadan {ehrimize ge Başlangıcda kuvvetli yardım ve himaye lâjlara yerleştirilen radyo aktiv madde, AYDIN BASKINI met hepimizin borcudur. tirilen İtalyanm en iyi çeltik tohumları, ya ye muhtac bulunduğu kabul edilen, genc en kısa bir zamanda, uçakla, Tracerlab'e te olcn ücretler, teamülün zorluğuna kında tevzi edilecektir. Harb yılları içinde sanayi işletmelerinin bütün ömürlerin gelmektedir. Arada geçecek zamanın tâbic'ir. 25 dolarlık ucuz ücretler taleb 2 Sigortalarım dışanda ya ptıran tüccarlartrrtız hasar bu tohumlar tamamen bitmişti. Ziraat Ba24 Nisan Cumartesi çıkacak çok ehemmiyeti vardur. Zira, bu radyo edildiği gibi, 1000 ve hattâ fazla dolarHaftalık YARIN'da başlıyor. bu tohumlan, Trakya bölgemlzle orta ce, ancak koltuk değneğile yürüyebile aktiv maddenin yarılama ömrü çok kı bk talebler de vardır. halinde taAninat olarak aldıkları dövizi Türkiyeye ge kanlığı ve kuzey Anadolu bölgelerimize gönderecek cek, sakat bir duruma düşmemeleri için, Tracerlab halen fazla kazanc temin ahştırıcı, terbiye edici tedbirler alın sadır. Yani 12.5 saatlik bir zaman zartirtmek külfetinden âzade kalındığı zehabındadır. Bu ve pirinçlerimizin ıslahına çalışacaktır. demiyor. Zira radyo aktiv maddelerin fında. şimdi elde mevcud olan potasmıştır: Ithal yasakları, himayeci gümSümerbankın getirdiği çimentolar rada yapılan sigortalann müteneffii haricde ise hasar Ekonomi Bakanlığınca Bölge Ekonomi rük tarifeleri, muafiyetler, sanayi işlet yum karbonat, mezkur müddetin so sanayide kullanılmasına, Atom Enerjisi Müdürlüğüne gönderilen bir tebliğde, Sü melerinin bünyece kuvvetlenmeleri için nunda göze görünmiyen bazı şualar neş komisyonu müsaade etmemiştir. Şayed TABLET bedelinin derhal döviz olarak ihracı müemmendir. merbank tarafından ithal edilmekte olan 60 icab eden zaman ölçülerine göre, mer rederek yarı yarıya azalmış olur. Ara müsaade verilmiş olsaydı, lâboratuarın bin ton Portland çimentosunun, hesablanan daha geniş bir iş hacmi olacaktı. Tadan 11 saat geçtikten sonra, baslangıc3 Bir avari jeneral halinde nerede olursa olsun garame satıj fiatlarile serbest olarak piyasaya arzına hale merhale azaltılmıştır. Ezcümle daki maddenin %44 ü Tracerlab'e ge mamen ticari bir zihniyetle çalışan lâdevam olunmakla beraber, bu çimentoların Rumanyada, ikinci Cihan Harbinden payı garantisi müşteri ve sigortah lehine sigorta şirket mallyet fiatlariie hususi müstehliklere »a önce de tatbik edilmiş olan bir teşvik lir. 45 kiloluk kurşun muhafaza açıla boratuar, iş temini maksadile, radyo tılmasına imkân olmadığı bildirilmekte ve içinde bulunan 30 gramlık radyo aktiv şualardan korunmak için, hususî lerimiz tarafından harice çıkanlır. Halbuki memleketi bunların resmi ihtiyaçlara tahsis olunacağı ve himaye kanunununa göre endüstri rak işletmelerinden 30 yülık bir meriyet aktiv madde çıkanlır. Oak Ridge'de tes kurşun tuğlalar, kaplar, aletler sathaber verilmektedir. miz sigortacılannın müşt erilerine esirgemediği bu koGrip, RJornatrzma, Baş, Oiş devresinin, ilk 10 yüında, yüzde 3 ola ün edilen bu miktar madde 12 dolar de makta, bununla bir miktar daha varidat Mannara Yat Kulübünün umuraî rak tarhedilen kazanc vergisi, ikinci »erindedir. Nakliyesi ise 48 dolar tut sağlamaktadır. Bu işi kendine hasretve Soğuk alğınlığına k a r ş j îayl.ğı dlş memleketlerde her sigorta şirketinin yapheyeti toplandı 10 yılda yüzde 4, ve son defa da yüzde maktadır. Müteakıb yarım saat zarfın meği düşünmiyen müessisler, kullanMarmara Yat Kulübünün umumî heyeti dıklan hususî usulleri öğretmek üzere, madığına rastlanmaktadır. 2 Tıbltflik AmbaU(2(r Irş. <ia, kimyevî bir teamül neticesinde, is eleman yetiştinnek istiyen firmalara toplantısı, dün Alp otelinde yapılmıştır. İlk 5 olarak istifa edilmiştir. defa olarak toplantıda hazır bulunan Falih 4 Bir hasar vukuunda sigortacı ile burada karşıkarşıya Rıfkı Atay, umumî heyete «mahrem» izahat Bizde, bilhassa şark illerinde fevka tenilen mürek&eb istihsal edilmiş olur. 1800 dolarlık kurslar tertib etmekten Bundan sonra, gene ağır ve kalın kur çekinmiyorlar. neticede gerek eski ldare heyeti. ge lâde yardım ve himayeye alışacak olan mektedir. Halbuki radyo aktiv fosfor olmanız tazminatın çabuk ve gerekli bir surette halü vermiş, rekse Falıh Rıfkı Atay ibra edilmişlerdir. sanayi işletmelerinin, sonradan, normal şun muhafaza içine konarak, ya taksi Tracerlab'in en hararetli müşterileri, kullanarak, ameliyeye ne zaman nihaYeniden yapılan idare heyeti seçiminde şartlara intıbak kabiliyetini kazanabi ie veyahud mesafe uzak ise, uçakla en yet verileceği tayin edilebilir. ni mümkün kılar. Saffet Tunçay başkanlığa, Falih Rıfkı A lecekleri çok şüphelidir. Bu itibarla ye kısa bir zamanda gideceği yere ulaş radyo aktiv maddelerle arastırma yapInce film halinde tatbik olunan tabamak istiyen biyoloji lâboratuarlarıdır. tay da başkan vekilliğine getirilmislerdir. 5 Sigortası haricde yapılmış ithalât emtiasmm ugratırılır. Meselâ kanserüı tedavisinde değil ve kaların mütecanis olup olmadığını geGazeteciler, Falih Rıfkı Atayın talebi üze ni himaye rejiminin 15 yerine 25 yıllık Bazan radyo aitiv maddenin mahlulü fakat bu hastalığın mahiyeüni aydınlat ne bu tabakaya radyo aktiv maddeler bir devre için kurularak, koruma teddığı hasarm burada tesbiti ve vesaik ve netayicinin rine. toplantı salonuna alınmamıslardır. birlerüıin de, böyle degresif bir ölçü ile stenmektedir. Bu takdirde mahlul ha mada radyo aktiv maddeler geniş ölçü ilâve ederek kontrol etmek kabildir. menşe memlekete intikali ve binnetice tazminatın istatbik edilmesi, sanayi bünyemizdn sağ zulaıur. Hususî şişelere konulduktan de kullanılmağa baîlanmıştır. Kanser Mayilerin cereyan süratlerini takib etKÜÇÜK HABERLER hğı bakımından daha faydalı olabilirdi. sonra, sevkolunur. Lâboratuarlarda, re den başka Lıoykomi, Polisitemi ve cin mek, gene ayru maddelerle mümküntifası çok uzar. Bunu piyasamız pek iyi bilir. * KABATAŞ Lisesi edebiyat öğretmeni Yeni tasarıda sanayi işletmelerini, aksiyonları kurşun tuğlalardan yapılmış siyet hakkında araştırmalar için bu gi dür. 6 Sigorfanızı yaparken ihtiyaçlannızı karşılıyacak bü Behçet Necatigil, 20 nisan 1948 salı günü teknik rasyonalizasyona mecbur ve teş duvarlar arasuıdan ve aynalardan baka bi maddeler çok elzemdir. Bu maksadla Radyo aktiv maddelerin sanayide kulsaat 18 de Eminönü Halkevinde tYeni Şiir» vik edecek hükümler de yoktur. Sanayi rak tatbik etmek zarureti vardır. Zira, vücude zerkedilen muayyen miktarlartün şartları burada sigor tacınızla istediğiniz gibi mü" mevzulu bir konuşma yapacaktır. lanılması meselesi pek yeni bir mevzu30 gramlık radyo aktur bir nümune, sa daki radyo aktiv maddelerin hasıl ede* İSTANBUL 34 uncu okul Aile birliği »rbabını, bir taraftan, mamullerin kalinakaşa edebilirsiniz. Dışarıda sizin gıyabmızda yapılan ııin tertib ettiği eşya piyangosunun çeklişi telerini yükseltecek istihsal vasıtaları niyede 1,5 milyar alfa taneciği ve bun ceği tesirler, kan, idrar, et nümunesüıde dur. Bu itibarla,'halledilmesi icab eden bir çok noktalar vardır. Fakat zamanla tarihine bırakjlmıştır. nın ömrünü uzatacak bazı yardımcı dan daha tehlikeli olmak üzere gamma aranmak icab ediyor. sigortalann şartları, poliçe metinleri çok defa sizi tat 15/5/1948 halledilecek olan bu meçhuller, istihir BİR haftadanberi Cerrahpaşa hastanesi maddeleri kullanmağa mecbur tutmak, şuaları neşreder. Radyo aktiv maddelerin sanayideki fale emniy;t, sıhhat, sürat ve ucuzluk cerrahj kliniğinde yatmakta olan gazeteci armin etmiyecek şekilde olabilir. Lâboratuar, bir litre radyo potasyum diğer taraftan da, bu nevi «rasyonalikullanılma sahalarına gelince: Bu mad temin ede:ektir. kadaşlarımızdan Kâmran Çelebiye, operatör Ersak tarafından muvaffakıyetli bir zasyon malzemesi» ni toptan ithal ede klorür mahlulü hazırlamak için 22,5 do delerin nnaS bir istihsalde muhteiif' 7 Yabancı memleketlerde para indirmeleri meselâ ahi Siyami ameliyat yapılmıştır, Arkadaşımıza âcil şt rek, maliyet fiatuıa veya daha ucuz bir arlık bir masrai almaktadır. Oak Ridge vazif<?leri olabilir: dileriz. bedelle kendilerine tevzi etmek endüs den çıktıktan sonra tam 24 saat zarfınren Fransada olduğu gibi, değişmeleri itibarile sigor falar 1 Radyo aktiv mürekkebatın istih* PERTEVNİYAL Lisesinden Yetişenler tri hayatımızm terakkisi bakımından en da , bir kliniğe varan radyo potasyum salinde kullanılabilirler. Derneğinin tertib ettiği çay, saat 14 ten 19 a talarınızı memlekette yaptırmak ayrıca üzerinde Nüshası 10 kuruştot. 2 Yapılan istihsali yüksek hir vekadar neşeli bir hava içinde devam etmiştir. tesirli bir teşvik ve himaye vasıtası ye klorür mahlulü hastalara muayyen Haria miktarda zerkedildikten sonra, alınacak rimle elde etmek için katalizöı olarak Abone Şeraiti Turkı.ve ehemmiyetle durmanız lâzım gelen bir mevzudur. Şu Bilhassa fenerli dans müsabakası çok hoşa rine geçebilir. Içln ıçfn gitmiştir. Jcan ve idrar nümuneleri, gene bu mües kullanılabilirler. fi()0 Kr. Biı aylık 300 Kr. nu da belirtelim ki burada sigortalannızı istediğiniz * ANKARADA yeni tesis edilen Güney sese tarafından icad edilmiş olan Au160U • 3 Teamülün seyrini değiştirmek Öç ayhk 80U • matbsasında bugünlerde Battalgazi isimli bir 2900 • 1500 • Altı ajhk toscaler ve geiger sayıcıları vasıtasile için kullanılabilirler. lüzumlu herhangi dövizi e yapabilirsiniz. halk ve köylü gazetesi çıkarılmak üzere ha5400 • 2S00 . muayene edilmektedir. Meselâ Fransada çelik istihsalinde, Set.elik zırlıklar yapıldığı bildirilmektedir. En iyi ve geniş şartlarla, ehven fiatlarla sigortalaruuzı gözünüz önünde D İ K K A T * MİLLÎ Türk Talebe Birliği Edebiyat Arnştırma, 74 muhtelif unsurun radrsdyo aktiv maddelere müracaat olunnemlekettc yaptınnız. Gazetemlze gönderilen evrak va yazılat Derneği, 19 nisan pazartesl günü saat 14 te yo aktiv bir halde e!d« edileteil«ceğini maktadır. Çelikta «ser halinde kalan neşredilsin edilraesin iade olunmaz ~" Eınlnönü Halkevinde «Türk sanatı» adlı bir Türkiye Sigortacılar Dairei Merkeziyesi göstermiş buiunduğundan, bu madd« fosfor, mahsule krnlma hassalan verttelardan mesullyet kabul edllmez sanat günü tertib etmiştir. ((Tâlihimız görülmemiş derecede fena gidiyor» Sanayi kalkınmamızda ehemmiyetli Daraşşafakaıtın T pilâv gfintt bîr adım: Teşvik ve koruma kanunu kutlandı ^ • ^ » w Yazan Prof «~^~*~»»*» Bugün de tatlı konuşalım! Dr. Ahmed Ali Özehen C. H. P. ilçe kongresi l t FI\\I BAHtSLER Yenî bir ticaret metaı: Radyo aktiv maddeler Yazan: Rıdvan Tezel Itlıalât. Ihracat Yapan Bütün Müesseselere ve Firmalara YURÜK ALİ EFE L 3 CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog