Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

24 üncü yıl Sayı: 8506 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraî ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İçleri: 24299. Matbaa: 24290 r DÎKKAT Haşarat çıkmak üzeredir diye telâs nu edıyorsunuz? DE Eczaneden alaca' sayesinde rahat siniz. Ismine dikki İL'i uz. şişe DEDETİL iim geçırebıkr Pazartesi 19 Nisan 1948 Yapılan tahminler hükumetin kazandığı merkezindedir İtalyada, dün şiddetli yağnurlara rağmen seçime iştirak nisbetinin yüzde doksam bulduğu tahmin ediliyor. Kat'i neticeler ancak yarın akşam belli olacak Italyada seçimlerin ilk gtinti sakin geçti Komünist cetecilerinin zulmunden kaçan ve dun şehrimize getirilen garbî Trakym Türklerinden bir kaflle Tiirkiyenin yiiksek kıymet ve itibarı V} İşleri Bakammıı Necmeddin Sadak, son seyahatinde yaptığı gorüşmeler hakkında Büyük Millet Meclisinde izahat verdikten •onra, sozlerini föyle bitirdi: «Turkiyenın her tarafta gördüğü itibarın, Turkiyeye verılen yüksek kıymetİD bashca sebebi kendi kuvvetımiz, dı$arıda durustlüğümüz, içeride istikran«nızdır. Hur ve demokrat Turkiyenin, bir kaç yıldır başlayan iç politika geliştnesini büyük başan ile sarsıntısız, bugünkü n«ticclere vardırmış olması. derin Bayranlıkla karşılandığı gibi, bu neticeler kudret ve iübarımızın artmasında âmil olmuştur.» Sayın Necmeddin Sadak, sözlerine $unu da ilâve etmistir: «Siyasî hürriyetlenn en geniş tezaiıürierine «ahne olduğunda artık hiç kimseain çüphe etmediğı demokrasi Türkiye8İnd« başlıca iki partimizin dıs politıkada tamamile birlik olmaları kuvvetimizi çok •rtırmıştır.» Evet, Dış tşleri Bakanımız doğru söylüyor. Devletimirin medeni dünya mııvacehesindeki yiiksek itibar ve kıymeti, kendi maddî ve manevî kuvvetimizdedir. Dışanya karşı takib ettiğimiı dürüst siyasetin de, memleket dahilindeki istikrarh demokratik gelişmenin de kaynağı, milletimizin maddi ve manevî fcuvvetidir; bu iki kuvvet arasındaki inuvazene ve âhenktir. Maddeten bizden çok daha kuvvetli devletler vardır ki manevî ve ahlâkî zaaflan ve aşağılıklan yüziinden medeniyet âleminin menfuru olmuşlardır. Çünkü milletlerarası munaeebetlerinde dürüstlük yerine bile ve riya dolu bir siyaset takib ettikleri gibi, kendi iç politikalan ve rejimleri de sahte bir demokratlık, halkçıhk nikabı altında gizlenmiş, korkunç bir şiddet Ve zulüm idaresinden başka bir şey değildir. İneanhğın en tabiî hak ve hürriyetlerini ne kendi millletleri, ne de başka milletler için tanımazlar. Bu jüzden de biıiün itibarlarını kaybederek manen medeniyet camiasından kapı dışarı edilmişlerdir Kendi hududları içinde insanlık hak ve hürriyetlerini tanunıyan, hududları dışında da milletlerin hürriyetlerini, istiklâllerini çiğneyen, medenî ve siyasî ahlâktan mahrum devletlerin âkıbetleri, hüsran ve felâkettir. Dün bojle oldu; yarın da böyle olacaktır. Maddî kuvvetlerine güvenerek manevî ve ahlâkî kıymetlere kulak asmıvan ve medeniyet dünyasının vicdanını hiçe sayan şer, zulüm ve harb tannlan, ne kadar zorlu olsalar da, günun btrinde, ABİDİN D A V E R Arkası Sa, 3, Sü. 4 te Batı Trakya Türklerinin perdeniıt feci durumu inceleniyor Ankarada mesele ciddî bir şekilde ele alındı Fransanın dış siyaseti Schuman, kabine«inin politikasmı dün anlattı Fransız Ba^bakanı, Almanya dahil bütün milletlerle işbirliği istiyor Poitiers 18 (aa.) M. Schuman, bugün burada söylediği nutukta progra» mınm bir nevi bilânçosunu yapmıştır. M. Schuman, dış sahada, Fransız siyasetinin milletlerarasında barıs ve kardeşliğin tesisine muteveccih olarak kaldığuu ve bundan «dün Frşnsaya karşl silâha sarılmış olanları dahi» hariç tutmadığtnı söylemiştir. M. Schuman, Almanyada bugün mev» cud durumun nâmütenahi devam edemiyeceği kanaatinde olduğunu bildirmiş ve Alman bağımsız devletlerinin kurul Arkası Sa. 3, Sü. 2 de * «Sovyet cenneti insanmın nasibi sefalet olmuştur» Ankara radyosu Rusyanın ve Sovyet peyklerinin acıklı durumunu anlatıyor Irkdaşlarımııuı korkîınç ve kararsız vaziyetten kurtarılnası çarelcri aranıyor, dün garbî Trakyadan bir kafile daha geldi r Ankara 18 (Telefonla) Garbî Trak Bakanı Çaldaris arasında Atinada bu a Türklerinin vaziyeti Ankara siyasî mevzu üzerinde de gorüşulduğü umul^vrelerinde ehemmiyetle bahis konusu maktadır. Bu mulâkatta neler cereyan ılmaktadu". Yunan hükumetinin duru ettiği açıklanmış olmamakla beraber iyi ma zaman zaman hâkim olamadığı an bılinen cihet, sayısı 100 bini bulan Tiirk Ankara 18 (a.a.) Bu akşamki rad aşılan bu bölgeden gelen haberler me halkınuı kötü bir durumda bulunduguyo pazar gazetesı, bir cemiyet ve bir «leyi ciddî şekilde ele almak lüzumu dur. Yunan hükumetinin bu ahaliden politika hâdısesi olarak Birinci Cihan ıu beriltmektedir. Dış İşleri Bakanımız harice gitmek istiyenlere müsaade et Arkan Sa. 3, Sü. 2 de Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te Necmeddin Sadakla Yunan Dıs İşleri Italyan kadınlan, komünistlerin beyannamelerini yırtarlarken Roma 18 (AA, AP. ve R.) Pazar nıerkezleri nezaret altında bulundunılgü'nü öğleden sonra İtalyan İç İşleri maktaydl. Bütün kiliselerin çanları seçmenleri Bakanlığınin yayınladığı demece göre, davet etmek için sabahın komunizm veya demokrasi yolunu tu vazüeye çalmaya taeak olan ttalyanm seçim günü «nor erken saatlerinden itibafen mal olarak başlamıştır.> Basm haber başiamışlardır. Seçimlerin başlamasınleri ise, büyük ölçüde yapılan »eçim dan daha iki saat evvel halk seçim eanlerin ıımulmadık bir sükunet içerisin dıkları önünde kuynık halinde sıralanmışür. de cereyan ettiğini bildiriyor. Roma ve çevrelerinden gelen haberBütün ttalyada ihtiyat tedblrleri a Arkası Sa 3, Sü. 5 te lınraıştır. Bütün Bakanlıklar ve radyo Berlinde Ruslar yola geliyorlar Sovyetler, bir Ingiliz hava alanına giden yoldaki mâniaları kaldırdılar, artık binalara da el koymıyacaklar Viyana 18 (a.a.) Sovyet işgal kuv ı vetleri, Schewacht'deki Ingiliz hava a ' lanına giden yol dzerindekı manialan kaldırmışlardır. Ruslarm bu hareket tarzı müşahidler tarafından Ingiliz siyasetinin azimkârlığının bir zaferi olarak telâkki edilmektedir. Ruslar, bina ve müesseselere el koymıyacaklar Berlin 18 (a.a.) Almanyadaki Sovyet askerî valisi Mareşal SokoloWski, bu ayın sonundan itibaren binalara ve müesseselere arük el konulmıyacağma dair Sovyet bölgesindeki Alman iktisad komisyonu tarafından yapılan beyanatı, dün akşam resmen teyid etmiştir. Dün akşam neşrettiği bir tebliğde Mareşal, yeter sebeblerle el konmamış olan bütün müesseselerin 30 nisana kadar sahıblerine iade edileceğini bildirmiştir. Mareşal Sokolowski bu tebliğinde, emirlerinin yerine geürilmesi için Sovyet bölgesindeki Alman makamlaruun son üç sene içinde binlerce fabrikaya ^te hususî müesseseye el koyduklannı, fakat bunlarm halka iade edileceğini ilâve etmektedir. Ankara Dün limanımıza gelen Amerikan gemisi hamulesmi boşaltırken Sol temayiillü Âmerikadan dün hocaların durumu gelen askerî malzeme Universitesi teşkilât Fiüstinde Sovyet subayları Gizlice gelen bu subaylarm, Yahudilere komuta ettikleri bildiriliyor Kahire 18 ( A J . ) Arab Birliğinia Suriye askerî irtibat subayı, Filistinia Şimal kesimindeki Mişmar Hemek bölge* sindeki Yahudilerin, Rus subaylan tarafından komuta edildiklerini bildirmiştir. Suriyeli Binbası Salâh Bızrî, bu Rus subaylannın, gayrikanunî yollarla Filisüne varan bir vapurda sivil ojarak yt>lculuk ettiklerini ve geçen aylar zarfmda mukaddes topraklardaki Yahudi a s Arkası Sa. 3, Su. 3 te r Diinkü milli takım hazırlık macı j Alman polisi kotnünistlerden kanununa geçici bir madde temizleniyor ilâve ediliyor Leipzig 18 (a.a.) Leipzig radyosu tarafından bugün bildirildiğine göre, An&ara 18 (Telefonla) Meclis MiUî Arkas\ Sa 3, Sü. 4 te Eğitim Komisyonu, Milll Eğitim Bakanı Reşad Şemseddin Sirerin de Işüraküe yaptığı toplantıda Ankara Üniversitesi Amerikan yardım plânı gereğince Turkiyeye verdiği uçaklardan otuzu, teşkilât kanununa geçici bir madde ilâvesine karar vermiştir. Geçici maddenin Turkiyeye verilecek harb malzemesini Anadolu ajansının haber verdiği gibi getiren gemilerden Escanaba Victory, cumartesi günü değil, ancak bugün saat birinci fıkrası aynen şöyledir: Arkasx Sa. 3, Sü, 7 de «IH1 ve Tarih Coğrafya Fakültesin dün sabah saat 7 de İzmirden, limanımıza gelmiştir. Gemide, bilhassa, istihde halk edebiyaü ve forkulos dersleTİ öğretim üyelerine aid altıncı dereceden kâm ve uçak malzemesi, toplar, 30 ton70 lira ayhklı profesör kadrosu ile ye luk ağır tanklar yedek parçalarile bir Arkast Sa, 3, Sü. 2 de likte bulunmaktadu. Dün, akşama kadar gemiyi boşaltma ameliyesi yapılmış ve malzeme Sirkeciye çıkarılmıştır. Yerli ve yabancı basm mensubları malzemenin boşaltılmasında hazır bulunreuşlardır. Amerikanın verdiği 30 uçak Izmire geldi îzmir 18 (Telefonla) Amerikanm Yeni malzeme arasında 30 tonluk ağır tanklar var 30 uçak da Izmire indi Limaıılar inşası iein teklif Ankara cinayeti Amerikan, îngiliz ve İtalyan firmalannın teklifleri tetkik ediliyor Atinada yapılacak Türkiye, Yunanistan milll takımlan fstbol maçına hazırlık olmak uzere dun Şeref stadında takım namzedleri bir antrenman yaptılar. Kırmıa ve beyaz formalarla iki kısma ayrılmıs olan millî takım namzedlerinin maçı, kırmızılılann 31 galiblyetüe netteelenmiştir. Resim, dünkü maçtan enteresan bir anı göstermektedir. (Maça aid talsilât 4 üncü aahifemkdedir.) Ankara 18 (Telefonla) Türkiyede liman inşaab için son zamanlarda bazı Amerikan, Ingiliz ve italyan firmalarından oldukça mühım teklıfler alınnuş ve içlerinde elverişli olanlan da görülmuştur. tekliflere mevzu olan para mik Amerikalı bir kimyager bizde tan 50 ilâ 800 milyon lira arasında dekoruyucu hekimliğin Boludabugün yapılacak olan ğişmektedir. Bir kısmı muayyen bazı duruşma limanlar hakkında, bir kısmı da umubulunmadığını söyledi Bolu 18 (Hususî surette giden arkamiyetle liman işlerinin deruhde edilAmerikanın tanınmış bir penicilline daşımız Ferdi Oner bildiriyor:) Anmesi şeklindedır. Bu arada yüzde üç, kara cinayeti davasına yann saat 8 de üç buçuk faizle 10 ve 20 sene vade ile fabrıkasının kimyagerlerinden Mr. Habütün limanlannuzın inşası teklıfi de rcld David bir kaç gundenberi şehri Bolu Ağırceza mahkemesinde devam alınmışür. Bayındorlık Bakanı bu mümizde bulunmaktadır. Kendısüe kona edilecektir. Yarınki celsede dinlenecek racaatleri tetkike başlamıştır. Arkas\ Sa. 3, Sü, 7 de Arkan S*. 3, Sg. l i j j ^ Atnerikalı gözile hekimligimiz Memleketimize gelen Amerikalı meşhur zabıta romancısı Agatha Christie, bu davaya büyük alâka gösterdi Ankara 18 (Telefonla) Meşhur Amerikalı polis romanı muharriri Agatha Christie Ankaraya gelmiştir. Kırk kadar polis romanı neşretmiş olan m u harrir bir aralık Istanbula da uğramış ve son eserlerinden birinde Istanbulda işlenen bir cinayeti ele almışü. Agatha Christie şehrimizde Ankara cinayetile alâkalanmış ve görüştüğü bazı gazetecilerden daha ilk malumatı alır almaz€ Işte tam canlı bir polis romanı • demiştir. "gaMd SalâhaddtB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog