Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI Tasarruf hesablan '•':;,:::;••' PERIHAN ve TAKSIM KRISTAL İkramiye Plânı İhbarl' ihbarız tasarruf hesablarında (50) lira ve daha fazla ve vadeli hesablarda (500) lira ve daha çok mevduatı olanlarla ihbarlı 1 itibarsız he&ablara mayıs sonuna kadar (50) ve vade ! hesablara Kasım sonuna kadar (500) lira yatıranlara verilecek ikramiyeler İhbarlı 1 2 3 3 6 20 50 fhbarsız hesablar İçin 1 1 1 2 5 4 Vadeliler için Aded 10000 Liralık 10000 Lira > 2500 > 2oOO » » 2000 , 2000 . > 1000 2000 > > 500 , 2500 > > 250 , 1000 » Necati TOKYAY Perihan ALTINDAĞ „ Salâhaddm PINAR ••»«••• H ^ H H İ H H my t Y C S S a ie Ü E E Aded 5000 Liralık 5000 Lira 5000 » > 2o10 • > 1^00 4500 » 3000 > 1000 » 1500 > 250 2000 . » 100 » 2500 • > 50 » 1500 . 10 EKREM KULEN Mustafa KOVANCI Rikkat UYANIK ve Ortağı Mağazasına İ S T İ K L A L CAD. 305 İS BANKASI YANINDA 25000 L. (Çekiliş tarihi 19 Haziran 948) 20000 L. (Çekiliş tarihi 12 Aralık »48) Muazzam sar Görülmemiş bir kadro Kanuni AHMED YATMAN, Kemence ALEKO cumbüs KADHI ŞENÇALAR, tambur ŞEVKET Hanende H>MİD DIKSES Klarnet ŞEREF ihbarlı ihbarm hesablarda Mevduata (50) liradan fazla olanlara ilk (50) lira için bir muteakıb beher 100 lira için birer kur a hakkı tanınır Ancak bir kişiye beşten faz a kur aya iştirak hakkı tanınmaz. Kur a ıkı sene ve daha fazla vadelilere isabet ederse iıçramıyeler % 20 fazlasile ödenir HER PAZAR PERİHAN ve KRİSTAL Salonlarında Coşkun Kardeşler Bejoglu Eski Novotnı Oteb Altında Butun bu zengin programla İ Ç K İ S İ Z A İ L E M A T İ N E S İ Elektrik malzemesi satın abnacaktır. Efibaıtk İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı için muhtelif elektrik malzemeli satın alınacaktır Talıblerın tekliflerini kapalı zarfla en geç 20 4/348 salı gunu saat 17 ye j kadar Bankamız holundekı teklif kutusuna atmaları Müfredat Üsteleri her gun *atmalma servisinden temin edilebilir Banka na'e>ı kı^me" veya tamamen yapıp vapmamakta serbesttir (4957) AİLE SAZ SALONUNDA SINTZ (PARLAK KRETONLARI), MERSERİZE KRETONLAR!, KETEN KRETONLARI, DÜZ ve ÇİÇEKLİ TÜLLERİ YER MUŞAMBALARI LAKE BOYALARI, KOLTUKLAR, ŞEZLONGLAR Müzeyyen Senar IŞIL SAFİYE TOKAY HAKKI D E R M A N ŞERİF Klarnet HAMDİ TOKAT KAYAKÇILAR: Halen Uludagda uç metre kar var ve son günlerde yeniden bir metre taze toz kar yağmış ve j ağmaktadır Bu senenin müstesna mevsim sonu ve nisan güneşinden istifade ediniz Uludağ Tesisleri işletmesi 23 nisan tatilinden istifade ile 4 gunluk ucuz bir seyahat tertıo etmiştir Madanyadan otobüsün çıkabileceği mevkie kadar doğruca gidiş, donuş 1 inci mevki vapur dahil 22 nisan perşembe hareket, 25 nisan pazar istanbul» muvasalat İÇLİ Buyuk Otelde kalacaklara Kayakevinde kalacaklara 70 lira 35 lira Udi Tamburî Kanun Y O B G O F U A D İSMAİL ŞE> ÇALAR Kemani MAKSUD Ney NIHAD Darbuka NECDET Kemani SAİM Ankaradan gelen kıvmetlı sanatkâr bağlamacı MUZAFFER ve arkadaşı Kıymetli okuyucularımız SUZAN GÜVEN SEMİHA COŞ\R LUTF1 GÜNERİ Kıymetli Fasıl Üstadları AGYAZAB CELAL TOKSES ve TAHSİN KARAKUŞ Muracaatlerın 20 nisan akşamına kadar telefonla 41658 e bildirilmesi rica olunur ilkbaharın bmbır güzelliklerini taşıyan dağ ayrıca yorgunlara nekahat devresindeki hastalara neşe ve sıhhat kaynağıdır Herkesin dağın bu müstesna güzelliğinden istifade etmelerini tavsiye ederiz I^MHBHHMHHIMHH HER PAZAR İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Malzeme Alım Şubesinden 1 Tadılen yen den tanzim olunan şartnamesi mucibince istanbul Bira Fabrikası için benerı 250 HL lık 81 aded bira dinlendirme tankı pazarlıkla satın alınacaktır 2 Pazarlık 25 5 948 sah günü saat 10 da Kabataşta Ger el Müdürlük Malzeme Alım Şube c ındekı Kornişonda yapılacaktır 3 İdrl ve fennî şartnameler, projeler adı geçen şubeden 50 lira mukabilinde alınabilir ve. bunlar An*ar* izmir Başmüdürlüklerinde görülebilir 4 Teklifte bulunaak muteahhıdlenn tekliflerini İhale tarihinden en az 5 gün evvel Müskirat Paörıkclar Şubesine getırmelen ve bu şubeden mu nakasaya iştirak vesikası almaları şarttır 5 venme 6 f na?ar Içtek'ılenn belirli gun ve saatte bu iş için 10 000 liralık maktu güparalarıle birlikte mezkur komisyona muıacaatlen ilan olunur idare bu tankları kısren veja tanamen ihale veya ihaleden saretmekte seroesttır (4595) Türk Eğitim Derneği İstanbul Öğrenci Yurdları Müdürlüğünden: Bayazıt Yurdunda mevcut bo? her nevi yağ tenekeleri 22/4 948 tarihinde açık artuma ı e satılacaktır Taliplerın saat 15 de hazıı bulunmalın ilân olunur ile erzak çuvalı (5007) Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 1 Erkek Teknik Ogretım okulları için 15 000 lira tasarlanan bedel ueerinden bir tane 13 mm lık otomatik tezgah pazarlık sureüle derhal teslim satın a ınscaktır 2 Şartname Tophanede 347 numaradaki okulun bürosunda görülebilir 3 Geçici güven parası 2250 lira olup bu para okul idaresinden alınacak bel "e ile yüksek okullar saymanngı veznesine yatırılacaktır 4 istekli olanların, kanuni belgelerile bırlıkta 20/4/1948 salı gttnü saat 16 da 2 ncı maddede yazılı burcd* toplanacak komisyona başvurmaları. (4918) fm KİMYA ve TEKNİK MADDELER « » PRODUCÍS CO 15 Park Row Ne w Y o r k 7 N Y Telgraf Adresi ARNTD\CÍA NEWYORK DİKKAT! İhtiyaçlarınızı bildiriniz. Yenişehir Kızılav büiesi gorduğd rağbet üzerine müşterilerinin kıtab, mecmua ve model gibi neşriyat sahasında her türlü ihtiyaçlarına daha geniş mânada cevap verebilmek için Tekel Genel Müdürlüğünden: 50 000 kilo 250 000 > 300 000 1 Yukarıda miktarı yazılı r a d d e l e r pazarlıkla satın alınacaktır 2 Pızarl k 10 may s 1948 pazartesi gunu saat 15 te Kabataşta Genel Muaur UK Tejçel Maddeleri Şubesi Alım Komisyonunda j apılacaktır 3 Şatrlaşma, hergun adı gtçen Şubeden alınabıur 4 Isteklı'erın belırh gun \ e saatte teklif edecekleri fıat üzerinden % 7,5 gu\enme paralarıle birlikte mezkur Kornişona gelmeleri 5 idare ki nen veja tamamen halede «erbe Hır (4481) Birinci nevi gom dinamit Hancı nevi gom dınam t FRENGİ VE BELSOĞUKLUGUNA tutulmamak için Yanık Çatlak Ekzama ve Cud yaralarına Derinin tazelenmes ne kullanınız fevkalade ıyı gelir ATATÜRK BULVARI YENİŞEHİR ECZANESİ YANINDA 210 No. da ÂKSOY KİTAPEVİ'tıi açacağını sayın muşteı ilerine saygılarla bildirir Posta kutusu No 1049 Yenişehir Ankara ŞÜKRÜ AKSOY NOT Dış memleketlere teknik, ilmî, edebi, ñkir ve sanata aıd her turlu sıpar slerı taşradan dahi kabul eder İNŞAAT YAPTIRACAKLARA HUSUSİ A'tı silindirli OTOMOBİL temiz bir araba azimet 21 Görmek için saat 17 ye kadar Y. MÜHENDİS MİMAR Adresi not ediniz Bebek Hamam SokakNqlfi yeni vazıyette FIAT marka a c l e 2500 lırava \ e r e c e k t i r Beşiktaş Kılcalı Aşariye Caddesi No Kiralık Ev Aranıyor Sultanahmed Cagaloglu Be., azıd veya Koska semtlerinde uç dört odalı bir ev \eya apaıtıman katı aranıyor S rkecıde Yem Avdın oteli katibine müracaat edilmesi Erkekler için Bayanlar için AROS,, Saatlerinin 1948 modelleri gelmi'ür Makineler 17 taşlıdır 5 0 6 5 lira arasında. 60 75 lira arasında Maden vevahud altın kaplama Maden vejahud aWn kaplama Bursa Ogunç Müessesesi, Satış yerleri istanbul, Sultanhamam 4 Tel 22977 Uzunçarşı. Tekel Genel Müdürlüğünden: Birinci nevi kara av barutu Ikırcı nevi kara av barutu 150 00 » 1 Yukanda miktarı yazılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır 2 Pazarlık 7 mavıs 1918 Cuma gunu saat 10 da Kabataşta Genel Mudürluk Tekel Maddeleri Şubesi Alım Komısvonunda yapılacaktır 3 Şartlaşma h°rgun adı geçen şubeden alınabilir 4 isteklilerin belirli gun \ e saatte teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 güvenme paralarıle birlikte mezkur komisyona gelmeleri 5 idare kısrren veja tamamen ihalede serbesttir (4484) • • • SATILIK ••« \e gemlenmesine hizmet eder EKMEKÇİ FIRINI Kasımpaşada Kulaksızda tezgah satışı 1200 fırın 300 ekmek alır Müracaat jerı Balatta fırıncı Nuri Ozkııçuk Kapah zarf usulile çeltik satışı Çukurova Harası Müdürlüğünden: 1 Kurumumuzun 1947 yi 1 ! ısüh»alâtmdan ıjı evsaflı çuvallanmış 30 ton Bloroz v^^B 1 v « 7® tor rt ısır çeltagi kapalı zarf u^ulı'e a ' t t n n a sureti e satışa çıkar n: «tır 2 Satışa ç karılan 100 ton çuvallı çeltik Çukurova Harası merkeznd°kı ambarlar ındandır 3 3 f ton Beloroz çc fesin» beher kilosunun muhammen knmetı 33 kuruş ve 70 ton mısır çelhgm behe kilosunun muhaırmen kıyıretı 38 kuruş o up ilk temmatı 2745 hrad 4 Satış mahalli ve gunu 30 4/942 cuma gunu saat 11 de Çukurova Harası memezırde yapılacırtu 5 Teklif nek*ub arın i a>nı gun saat 10 a kadar Sa § Kom syonuna makbuz mukabı 1 nde veri ne^ı 6 Postadas gecı^ıfe "T razan itibara alınmaz 7 Bu işe aıd şartname /e numuneler hergun Ceyhandakı dep nuzd? İstanbul Veteriner Müdürlüsünde ve malın tamamı ise Hara merkezinde go r ilebilir (4741) İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden; T°lefon ş»bekel=rı ıçuı 180 aded be'onarme ek odası kap ğı açık eksıltma usulü ile japtrilacai.tr Muh n n Dedel 9822 60 lira ol p njvajucat teminat 737 hrcd r Ek^ı me 30 4 948 tarihli» ra.t ıyan cuma gunu =aat 14 30 da Teleion Başmüdorlug ı bırasjıdakı A m Sat m VoTUSvonunda vapılacakür isteklilerin çartra» r e n gr'irek e mu ikka* te*n r * m >a*ırm k u^ere çalınma günlerinde Beyoğlu P T T binasındaki levazım amirliğine g^melen Eksiltme^ e girilmek azere de Ti aret Oda^ı vesık^ı ie mu\akk=t tenmjt makbuzu \eva muteber canka rrektuba ile bı^ıkt» yukartfa toplanacağı j e r ı yazılı komısjona muracaatlerı (4937) ÇOKTANBEBI Paris BEKLENEN Müstahzaratından BOŞ TESLİM MFORLV EV Turbeve ıkı dakika mesafede kargır köşe başında denize nazır \edı odalı taraslı yağlı boyalı, banjolu, elektrik terkos havagazı acele satılıktır Adres Bınb'rdırek Dızdanye Camii Koktaş sokak numara 14 Fer g n saat 11 den 13 e kadar içindekilere müracaat • Dr. FUAT CANKAT Cıld saç zührevî hastalıkları mütehassısı ekzema hastalıkları tedavisi Muayene saat 14 19 Beyoğlu Aâacamı Sakızağacı sokak 45 1 WMB DEHAUT Fabrikası Avustralya Mum^sillığı • • «YAZILI HAP» namı ile maruf İNKIBAZA KARŞI K U M A Ş I n g l l l Z İ p l i k l e r i ile imal edilmiş piyasanın en temiz ve mutena desenlerini UCJZ fıatla Sultanhamam Cad Roza Han 5 No da bulabilirsiniz Yünleri ER GÖN Ltd, Ç ı ar Han Gala a TPI 44(187 PİLULES DEHAUT MİL] LET SÖZ Ü m m t Ecza Depobnle Eczai^lere dağıtılmıştır TOPTAN ve PERAKENDE Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğünden: 1 Kırklareli hjkumet konağı kalorifer kazan dairesinin sudan kurtarilması için yapılacak Drena] işi kapah iari usuhle eksiltmeye konulmuştur Bu ışın keşif bedeli 15441 31 liradır 2 Eksiltme 22/4 948 tarihine rastlıjan perşembe kunu saat 16 da Kırklareli Bayındırlık dairesinde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır 3 Geçici teminat 1158 liradır 4 Bu işe ait keşıfname ve şartname eklen Bayındırlık müdürlüğünde goru ebılır 5 istekliler teminat makbuzu Ticaret odası vesikası ve jeterhk belgelen ile yakarda ikinci maddede yazılı saatten bu saat evvel makbuz mukabilinde komıs\on reislisine verilecektir 6 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesinde yazıln şekilde tanzim olunan kafalı zarflar Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 7 Bu işe girebilecek müteahhitler belgelenle birlikte üç gun evvel H makarına muracaatle y t e r l ı k belgeleri alacaklardır (4606) Demokrat Gazete Baş yazı : "Prof. Dr Fuad Koprulu Üç mühim tefrika, zengin munderecat. NİSANDA ÇIKIYOR WWIMI1 Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden: 1 Etlm^gat rad^o \encı istasyonuna pıd loımir birasının oıs su tesısatjle tretuvannıtı taımırı ışı p zaılıkla ıhcıle ed lecektır 2 Bu i=m tahırm edilen keşif bedeli 3354 20 ve geçici inancası 251 57 liradır 3 ThaleM 30 nispi cuma gunu saat 11 de Ankara Anafartalar caddesi Paket Postah^nesı karşısındaki Tarko handa top'anan Umum Müdürlüğümüz satınalma kornişonu tarafrioan japılacaktır 4 Daha fa^a izahat alrrık ve şartnamesini görmek isteyenlerin Tarko handa Umum Mjdurlugnmuí Te\azm Muda luaune müracaatlerı (4883) P100 LİRAYA Kumaşla ısmarlama elbise Kumamız 40 liraya elbıs° yapılır Yen postane arkasında A, ir Efendi Han No 35 Pansten mezun V TOPALOGLU KİRALIK GAZİNO Mecıdıyekoyunde Zıncırlıkuyu çiftliği gazinosu namıle m a ruf mahal yazlık ve senelik kiralıktır Görüşmek istıyenlerın saat 9 dan 17 ye kadar 44860 telefon numarasından Rıfata nvuraeaatlerı NGA, NBU, TELEFON M9BD0^U, BİSIN TİLİ, MÂKAHON VESAİR ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ıhtıj acı ıcın muh elif NGA XBU kablo f l e ' o n kordonu bobin teli makaron vesaır elektrır mal'pmesi satın alınacaktır Talip erin en geç 26 4 9*8 pa'srte=ı gunu saat 17 ye kadar tekliflerini kapal ¿arfla benkamız holundekı tek ıf kutusuna atma'arı Müfredat bsteleri her g j n "¡at nalma servi nd°n emin pdılebıhr Banka ihaleyi kısmen ve\a tamamen yapıp yapmamakta se besttır (5105) Ham bez satışı Sîimerbank İplik vg Dokuma Fabrikaları Müosıssssi Müdürlüğünden; Japonyadan ithal edıİPn ham bezlet ırruzm toptan «atış fıat lan aşağıda gp=t=r Imıj+ır lig h alıcıların top an depolarırrıza mu racaatlerı rica olunur (5112) Kalite No 2004 2022 2023 2025 2041 Fıatı 150 K r ş 130 135 130 105 DEVREN SATILIK KAHVEHANE Bir aded buhar kazan ve makinesi acele satılıktır Fener ' Paşa 66 No müracaat KADIKÖY ve HAVALİSİ İNŞAAT SAHIBLERINE Sırkecmn gobeg nde '•çok işlek bir kahvehane devren satılıktır işgüzar ve sermayedar bir ortak da kabul edilebilir Ayrıca dondurma için Kelvınator buz dolabı da satı'ıkür Viyana oteli mustecırine müracaat Her türlü ihtiyacınızı karş h>acak ve ebad ve evsaf l i b a r l e >\a¿ada b ı l m m ı j a n k ymrU malzerrc ke e^t" rr€nn"i Trıe'tP taşı demir, parke ve saıreyı, yıktırılmakta olan maruf Zuhtu Paşa konajından temin ed oıhrsınız Müracaat. Kadıko>, Kızıltoprak, Bağdat caddesi No 39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog