Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

YENİ ESERLER 553 İ Ç K İ S İ Z S A Z Selâmet mecnviaa Scl¿r.s*ir. i s ır.cı £a; :r. Ctrar Hıra Da: rolün. Rı^a Naizm Mehmed İkbali Mustâfa Abdurreziakm, doktor T. Hnse>ın vazîlanndan 1 bî'ka î =1 im âleminin en gu 2de muharr ''»rinin }*?ıia»lle dolurit ı Tavîfys ederi, (Arkitekt Mimar) t• amanın son »a'ısı. ki'metll yszılnıla bfar e«r"iftlr. T u ? ' ! «3»i'z. Sina çö'iinde Türk ordusu Muallim Fuad Cucuyeneı in yaz.lığı milli eser. b"5İr"i d°fa olarak haiilnuf 3 lira flat'a e*fi!* ardiimisfr. Yakın tarihimi?» ald oî'ip m'mdereeatı mamen r>akıkat olsn bu eseıi, tavsiye edı Dcr^üncii Vakıf Han altında BORSA Kıraat hanesinde Yazaa: IÎ Gözlerim adamakıllı yorulmuştu Ba yahut çok iyi tanıdığım birisine çaşı 91un kıtatdan kaldırdın. Karşı sahil lacak derecide benziyordu. Temkinli lerdeki binaların camlarında gene yan tavırları, ydzüadeki ciddilik, ağzının TEŞEKKÜR gın çıkmışta. Her güzel bahar akşamı, hiç koEUşnuyacakmış gibi sımsıkı hali Sevgili annemiz güneş, o camlan beyhude eritmeğe ça tana hiç yabancı gelmiyordu. Daşün EMİNE DURAL'ın lışıyor, sonra, kızgınlığından mı, yor ineğe koyuldum, imkânsız. Tarih, hafı gunluğundan mı bilmem, çekilip gidi zamda e s varsa silip süpürmüş, geçmiş kaybı delavısıl* een»Te«lnd» bulunan, e« Kanun harici memlekette büjiik maceralar... Atlılar ve muharebeler.... lînk gönderen, yordu. Gene öyle oldu. Ortalık morar onların yerine kendisi oturrauftu. Bir tub ve telgrafla gerek şifahen, gerekse m»kAsk, kumar ve kin... gibi alâkalı ve hararetli sahnelerle dolu «ılarımıza ljtırak eden mağa başlarken kitabımı koltuğumun an, gidip k:m olduğunu sorsak iste raba ve do»tlf>rimıza «yi ı »MI tes«"kkun altına sıkıştırıp dıjan çıktım. din. Sonra, belki yzmhEişundır deyip buvuk acımız mâni olduğundan bu husus Durgun havada Boğaziçi akşamlan tekrar vareçtgıat. Çok bıınalınifrım: «ayın gazetert'zln tavassutunu rica ederiz. Abdi Vehbi Dural aile nasıldır, bilirsiniz, işte, oyla bir akşsm üzerime bir yorgunluk çökmüştü. *** dı. Rıhtım boyunca yürümeğe başlaBirden, kahvenin sıcak havasından Karımın re yavrumun hayatları tehliked' Türkçe sözlü büyük ve müessir film başlıyor. dım. Arada sırada, tek tük, balık tutan iken her ikisini de kurtaran İyiliklerini çocuklara Taslıyordum. Eğer ben da on mı nedir, kendimi tanh kitabının içm rutamn ?c?ğım muhterem me"üekta;larım Baş rollerde: RİCHARD DİX JANE WYATT ds hksetürx Sanki kitabımın kapaklar kadar serbest olsaydım, şimdi tarih bilhassa zamanında acele mıldahat* Indica çalışmak zorunda kalmıyacaktırn, diye lan koca ispıîar gibi açılmış, beni içe tJon'u koyan profesör Najld Erez*. nı«il. ¿üşündüm. Lise bitirme imtihanı bana ri a l p gens kapanmıştır. 1389, 1453 mütehassısı Dr. Ipmall Timur a, amHualı; beraberce büyük bir hazakat v» muvaffak B U G ON ca vızgelecekti. Ben de elimde bir mi 1514, 1922. Alev alev tutuşmuş bu ra jstle ikmal eden Dr ismail Timur ve aı sina olta, her a'trmş dakikada bir saat kamlar gözlerimin önünden gelip ge kada«!m doçent Dr. Münir Ttirkente. as1! öldürüp, gece geç vskit eve dönebile çiyordu. Yer yer yanan meydanları; bir t« eden a"kada$larıma, kıymetli yardımla cektim. Onların oltalarını suya savu birine girmiş atlıları, kan; barut koku rını eîlrgemıven Dz. Hastanísinin d»¿er Yeni bir kahkaha rekoru # rujlannı gıptayla seyrediyordum. Bir su ve şerefli jehidlerile Kosava, Istan Başhekimi Amiral Emin Kip », hastane hem rre re personeline en fanilan tes»kkvlrleıir den, içlerinden biri, oltasını sabırsızlıkla Vuluzı fethi, Çaldıran; itUî Mücadele sunarım. çekmeğe başladı. Biraz sonra, küçük gözlerimin önündeydi. Fakat, gözlerimin Di. H«t. RJı>tg»n M'iteha. Dr. Muzaffer Krkut tir izmarit, çırpına çırpına sudan çıktı. önünde; bütün bunlardan çok mühim bir şey daha vardı; Kahvedeki adam.. O balıkçıların yerinde olmak, ancak ÖLÜM iğnye midyenin İyi kısmını takarnayın Tanunak isteyip de kim olduğunu bir TÜRKÇE SÖZLÜ ca derdlenmek, şüphesiz iyi bir şeydi. türlü bulamadığım adsa gözlerimin 5Çamlıca Ki» LİSMI fransırea Bfretmm Ama, ya çu çırpman izmaritin yerinde nünde, her savaşa giriyor, çarpışıyor; Mshmed Çerkf Bevın «lle«l. tmıhendlt Tur Seanslar: 11 1 2 30 4 30, 6 30, Suare 9 da gud Bodurog'umm amrasının ailesi. olmak.. Zokanın sızısını boğazımda du ölüyor; sonra tekrar yeni bir sav HATİBE BODUROĞLU yar gibi oldum. Lise bitirmenin ehven yer alrp, tekrar şehid oluyordu. 23 Nisan cuma günü 18.30 da vefît etr<ı«ür. Cenaze»! bugıln öğl» namazın liğine şükredip, kitabımı koltuğumun Birdenbire, kahvecisin çok rakın muteaSıb TesvikiTe camiinden kaldırılaral altına daha sakı yapıştırdım. dan gelen sesile irkildim. Baktua. Kar î"erikdy kabM«tanına defendilecektlr. Kaç gündür içim, dışım tarih olmuş şı masadaki edam çıkıp gitmişti. PeH *** tu. Yahud da bana öyle geliyordu. Ça bana ne olmuştu? Bütün tarih boyunKum tıl»e«r!arınd»fi (FRİTZ KERTEN and His Orchestre) lışmağa ara verdiğim zamanlar bîle, işte ca nice savaşlara girip; ölüşünü seyABANALI ÖMER YAZGAN böyle, kitabı yanımdan oyıramıyordum. rettiğini adam, şiradi de mi yasıyordu? 1T/4'19M fil Meşhur Hollandalı Şantöz Miss B U N N Y istirakiU akşa ı Hakkın rahmetim Öyle sanıyordum ki, kitabı bir an bı Bu, düpedüz bir cinnet başlangıcıydı kavuîmuftur. CM"λÎ1 bugünkü pa?ar gt\nt PEREZ BRAULIO . SANDU FRANK VİLLY rakacak olsam, bütün öğrendiklerim Çayın parasını ödeyip kendimi dışarı <*ğle remııını mtıt»akıS Fatih ramllndeı tekrar sabitelerin arasına girip yerle attım. Çok şükür. Dışarının serinliği kaldırılarak FdlrneVspı Şehldlıglndekl at ve arkadaşlarından tefkil edilen 16 kişilik r e fevkalâde aranjmanlardan le kabristanına defndılecektır. Allah rah' şecek. mürekkeh. husust programla Büyük Caz Orkestra»! Konseri. kararsız, saşiın halimi yatışfarmıstL Ne met eyİMİn. Epey yürümüş, evden enikonu uzak budalaynuşım, diye söylendim, bir çay laşmıştan. O bilinen kahvenin önüne içmek için bu güzel havada kahveye tıMaarif Netareti İlk tedrlut birinci rubı 26/4 Pazartesi akşamı gelince canım sıcak bir çay İrmek iste kılmakta ne mana vardı? Rıhtım bo müd'JTUllhlııden mutekald meıhum Tali: di. İyi demlenmiş sıcak bir çay Kah yundaki küçük sıralardan birina otur Â"nlr> «1. merhum Fahri Dz'un kızı, Çı veye girdim. Yüzüm, nefes kokusunun dum. T i öteden kömür yüklü bir taka lıea klx liseli ojTetn\enlerlnden Mahir Uz un ejenl, RJ>asetl Cumhur husuıl kalnn ağırlaştınp kaülaşürdığı havaya çarptı. geçiyordu. Ağır yükünün altmda ezilen birine! k»tihl merhum Memduh Atasev'ln Üstad MÜNİR NUREDDİN Ne yapalım, bir kere girmiştik. Çok ge takanın kalb çarpıntısı kulağıma kadar kayınvalidesi, »ehrimlz Wcp«rlantıdan İhMevsim Sonu KONSERİ rilere kadar yürümeyip kapının yanın geliyordu. Kafamda akisler yapan bu an Sıtkıpın hala»ı, SUmerhank trt. aubesl İTRİ KARA İSMAİL AĞA RIZA EF. DEDE daki bir masaya oturdum. ses, elimde olmryarak, bütün varlığımı nemurlomdan Nerll Erb»tukun »nneil, gibi büyük bestekârların asarı ve ban yeni eserler Yanımdaki masada traşı uzamış, fld tekrar kahvede olup biten vakaya bağBaran EMİNK ERBATITK adam; altmışaltı oynuyordu. Ellerinde ladı. Başımdan geçeni sükunetle muha .•efat etmlfUr. Cenaıesl İS f»4S pazar gtinü ki kâğıdîar eskilikten; pklikten öyle keme edip, kendi kendime neticeyi bul Beyazıd camllnd» öğle namarını muteakıb llvrlkapı ali* mezarlığına defnedilecektir / tanınmaz hale gelmişti ki; papan kız mak için yardan ettim. Kahvede uyuya2 2 Nisan Çarşamba Ş A R K SİNEMASINDA *** dan, kızı oğlandan nasıl ayırd edebil kalrp rüya mı görmüştüm? İçimden geTaraiı bir a«kın fimidsiz mücadelesi Bayan tffet O»nençln efl. Bayan Saade diklerine şaşmamak kabil değildi. len bir ses: Gençayın v« denli yarbaylarından SsfiDaha ötede, iki gene, bacaklarının Hayır, dedi, rüya görmedin. Ta yeddîn GSnoncIn babaları, arasına batırdıkları bir tavlayı dövü rihten baa sahifeler göründe canlandı. SALAHADDİN GÖNENÇ yorlardı. Kabahati ne olabilir? ArJıya Peki ama, dedim, benim tekrar 13 nisan salı gıınıl Teklrdajında \efat etNORMA TALMADCE CONRAD NAGEL madım. Herhalde onları iyi eğl«ndire tekrar gördüğüm hap kahvedeki adam mi| ve ebedi lıttrahatgâhına tevdi olunmiyerdu. tarafından büyük bir muvaffakiyetle canlandırılmıştır. dı; tekrar tekrar öldü ve yenidan ya rauftur. A'lah (tariki rahmet »Tİeiln, *** Kahvedeki bu İnsanlara karşı İçimde şadı; simdi de hayatta. ••••MHHHBBİKBaBİBHi D R FL UU İM • Bay v« Bayan A>d.işe« Köşeyan v» «vlâdgarib bir nefret uyandı. Onlara, yüzüİçimdeki sas: n. B?y re Bayan Takvor Kojeyan v» e mü kızartan bir hasedle baktım. Şüplâd'ar', dtıl Pavan Nartlk Kavafvan. Bay ve Evet, diye tsıldadı, »İmdi de hahesiz yalnız oyunla valdt geçirirlerdi. yatta. Ama, ¿ab ederse gene ölecek: Bayan Hayk Kój^an, kardeş T» akrabadan Hiç tarih çalışmazlardı. Neden biri çı Sen, Meçhul Askeri gördün, HAYK KÖŞEYAN kıp onları da tavladan, altmışaltıdan ZEYTAD SELİMOĞLU (Yazıcı) imtihan etmezdi? istanbul Üniversitesi Hukuk :!«• Wr hırtalitan ionra vefat etmlatlr. CeYudum yudum, «indire sindire, çamirastml Mıgıuı. pnar. İS'İ'ÎIS »ant Şimdilik tecrübe mahiyetinde olmak flzere 21 nisan 1948 çarşamba Fakültesi S. H yımı içiyordum. Kafamda tarih, elirr.de 4?0 da Feikdy Stırp Vaftano» irmeni ki gününden itibaren (EMİNÖNÜ TOPKAPI) arasında on bej dakikada sesinde ica kılınacağını teessürle bildirir bir ijletmek üzere otobüs seferleri ihdas edilmiştir. Hareket saatleri tunçay bardağı, dalmışım. Birden, kapı 47 nci îlkdkul A5îe Birliği ler. nın gıcırtısını duyarak kendime geldim, (5106) Cenare levmzımatı Oarbts C«U1 lardır: müsameresi Orta boylu, otuz, otuz beş yaşlarında; Sabahları Aksamları Tel <27M esmer bir adam içeri girdi. Bu, geniş 23 nisan 943 pazar günü Marmara lokaİlk Son İlk Son omuzlu; kuvvetli çene kemikli, ketum lini» saat 14 tea 18.30 a kadar devasa edsEminBnünden: 7,38 10.35 16,33 20,05 yüzlü bir adamdı. Ben, bu adamı mu celtUr. Eirçuk iürpriz^rle delu olan bu raüB U G Ü N Topkapıdan : 8,05 10,03 16,05 19,35 saıaer» davetiyeleri Azak staîjcası hakkak evvelce görmüş olmalıydım; da i" nd 12: ckuldan alınabilir. karsısın H EB P A Z A B Saat 14 ten 17.30 • kadar Ses ve saz sanatkârlarının i$tiraklle Fasıl Saz Heyetile mem| kketimizin büınik Ses sanatkârıl PFRIHAN ALTINDAĞ'I mikİ rofonsuz dinliyebillrsini?. Fasıl1 lara ve seanslara kıvmetli sanat1 kâr keman! SADİ IŞILAT iştirak etmektedir SUZAN GÜVEN Perihan Altındağ Süzer! Fasıl: H Ü Z Z A M Milli takıntımızın bugünkü idmanı föiliî fakımın bundan sonraki çalışmaları muayyen takımlara karşı deneme maçları şeklinde oimahdır Yazan. Eşref Şefik Bugün Şeref stadında millî takı İngiltere gibi bir memlekette dünma seçilmiş elemanlar iki takım ha yadaki muaşeret kaidelerinin üstünlinde tertib edilerek idman yapacak de bir ayrı muaşeret üslubu olduğular. Yunanistana hareketten evvel nu hatırlatmak istiyorum. Kusur yapılan bu kabil idmanları tenkid yapan bir adama karşı dahi, lütfen! edecek değıl'z. Nihayet çocuklar bir kelimesila söze baglıyan İngilizler, ekzersiz yapacaklar ve o ekzersizın birçok Avrupalıya tabii gelebilecek iddialı ve çetin olmaması lâzımdır. hareketlerden hoşlanmazlar. Harıl Çünkü önümüzde bir millî maç var harıl igliyen mağazalarında, lokantalarında, şaşılacak bir sessizlik v a dır. bütün taşkın hareketleri bakmadan Fakat bundan sonra millî takımın kontrol eden yüzlerce göz vardır. olimpiyad hazırlığı başka şekilde Vazifeler ve isler asgarî gevezelikle tertiblenmektedir. Muayyen kıymet tamamlanır. Neşeleri, galibiyetten ölçüleri olmıyan bir idmandan, mü müteveBid sevinçleri ölçülüdür. sabaka kabiliyeti ve takım tertibi iBöyle bir milletin misafiri olarak, tıbarile iayda beklenemez. Millî takıma seçilen yirmi genci baş döndürücü bir stadda imtihana iki takım halinde çarpıştırmaktansa, girip çıkmak kolay bir iş değildir. Futbol idmanı kadar, işin bu t a Vefa veya diğer bir takımı esas mivermemiz, henk tası gibi almak, millî kadro rafına da ehemmiyet Türkiyenin iyi temsil edilmesi baları da sık sık, hattâ her haíta o takımla denemek faydalı olur. Mihenk kımından çok lüzumludur. Eşref Şefik tası olarak alınacak takıma takviye hakkile beraber hasılatın yarısını da vermelidir ki, millî takımın idmancılığını hakkile ve gayretle yapabilsin. A, B tertibinde, iki millî takım Loftdrada yapılacak olimpiyad o•şeklindeki idman maçlarından bek yunları hazırlığı dolayjsile İstanbul lenen netice, bilhassa bizim mem Ajanlığı tarafından tertib edilen lekette, elde edilemez, kanaatinde müsabakalara dün başlandı. yiz. Güreş İhtisas Klübüe, Kurtuluş Fatihteki salonda Olimpiyad hazırlığında yerli t a takımı arasında kımlardan bu suretle faydalanmanın yapılan müsabakalarda alman nebir başka avantajı da olur. İdman ticeler şunlardır: 52 kiloda: Fehmi (Güreş), Nevrad ve deneme maksadile hariçten ecnebi takım getirilirse, o takımla (Kurtuluş) u 7 nci dakikada tuşla evvelâ mihenk tası sayılan klüb yendi. 57 kiloda: Halil (Güreş), Enver çarpışır. Bu suretle ecnebi takımın mağlub değeri meydana çıkacağı gibi, millî (Kurtuluş) u, 2 dakikada takıma seçilmemiş elemanların da etti. hevesleri kırılmamı? olur. 62 kiloda: İhsan (Güreş.), Panayot Millî takım namzedlerinin iki t a (Kurtuluş) a karşı maçı ittifakla kım halinde bölünmemelerinin ü kazanabildi. 67 küoda: Bekir Yolcu (Güreş), çüncü faydası da, bir mevkie seçilmek için, iki üç oyuncunun devamlı Koço (Kurtuluş) a karşı maçı ittibir gayret içinde, daha iyi oynama fakla kazandı. 73 kiloda: Hilmi (Güreş), Manol ğa azmetmeleridir. îki takım halindeki millî kadrolarda bu haleti ru (Kurtuluş) u dördüncü dakikada hiye olmaz. Nihayet bir mevkideki tuşla kolayca yendi. delikanlı o mevkide muvaffak olma79 kiloda: Muammer (Güreş), Namasını takımın tertibine hamledebi ri (Kurtuluş) u üç buçuk dakikada lir. Halbuki on bir mevki için yirmi yendi. namzed olunca, her mevkiin tabiî bir 87 kiloda: Mehmed Ali (Güreş), rakibi var, demektir. Karmelo (Kurtuluş) yu 6 nci dakikada mindere serdi. Avrupa millî takımlarının hazırlık Ağır siklet: Samsunlu Ahmed (Gümaçları, ekseriya ecnebi temasları seklinde yapılabilir. Çünkü, komşu reş) ile Krisuli (Kurtuuls karşılaştılar. milletlerle sık ve koaly temas imSamsunlu Ahmed çok gene rakibi kânları, coğrafî vaziyetleri dolayısie mevcuttur. Bizim coğrafî vaziyeti karşısında hatalı bir güreş yaptı. Bir miz ve paramız, millî takımımızı müddet minderi terketti ve aldığı matluba muvafık ecnebi takımlarile ihtardan sonra da 9 uncu dakikada sık sık maç yaptıracak gibi değildir. galib geldi. Bunun için yerli takımlardan birinin • Dün yapılan hazırlık müsabakası takviyeli kadrosile, idman yaptırmak çok sönük geçti ve kimseyi tatmin etmeden nihayete erdi. çaresine başvurmahyır. Bu hazırlık müsabakalarına, b u Okuyucularımızdan bazılarının belki gariblerine gider ama, ben ya gün saat 15 de Kasımpaşa klübü sazacağım. Bizim millî takım kadro lonunda devam edilecektir. Ömer Besim suna sportif idmanlardan maada, eremoni ve muaşeret idmanları da Bir2ncl küme terfi maçı yaptırmak faydalı olur. Bu teklifle, Beykoz Elektrik takımları arabizim çocukların muaşeret âdabını sındaki birinci kümeye geçme maçı ve seremoni şekillerini bilmedikleri bugün saat 13 de Şeref stadında yani imâ etmek istemiyorum. Yalnız, pılacaktır. S A R A Y SİNEMASINDA KANSAS SÜVARİSİ ELHÂNR Sinemasında LOREL •> HARBİ SİLÂH ARKADAŞLARI Dünkü güreş müsafeakalan heyecanlı oldn A T L A S SİNEMA ve Tiyatrosunda SARAY SİNEMASINDA KRALIN GÖZDESİ Türkçe Topkapı Eminönü otobüs servisi !. E. T. T. Omum Müdürlüğünden: B"rsa Liselerinden Yetişenler Cemiyetinin tertib ettiği 8HB BURSA İPEK GECESİ BU AKŞAM saat 21 den sabaha kadar SİNEMASINDA En Mfis mÜ2ik... En mükem' mel mevzu. Renkli ve fahane sahnelerle muazzam bir sanat 8b!d»?i: ATLAS Biga Belediye Başkanlığından: Beyoğlu (Tokatlıya n) Konak Salonlarında Bursanm meşhur Kılıç Kalkan oyunu ve mahallî folklor heyeti Altun mükâfatı ve ipekli kumaş hediyeleri Çeşidli eğlenceler ve sürprizler. ve ARKADAŞLARI Davetiyeler: KONAK OTELİ, SultanharBam Kefal! Han EIZA ALTDKEL ve Çprşıkapı OSMAN GÜZEL Müessesesinden temin edilebilir, • AŞK MEYDANI Yaratıcılar: MEFHARET YILDIRIM SUZM GÜVEN JEANNE CRAİN VİVİANE BLAtNE DİCK HAYMES DANA ANDREWS Matineler: 11 2 4.13 6.45 9 13 1 Arazdı halin* getirilm«k C u n en son model şoför mahalsiz orta boy Doç marka mahallinde tesüm bir şase alınacaktır. Muhammen bedeli 7200 liradır, 2 İki kademeii yanşnn ve sulama tertibatlı fíat marka tam teferruata bir pompa takımı alınacaktır. Muhammen bedeli 8500 liradır. 3 Dört milimetre kaLniığında saçten mamul bölmeli alahortuzn merdiven • maMna tertibatlı pompe va «aır parçaların î&s« üzerine montajı ile birlikte İçi 141 boyalı üç tonluk bir m deposu yaptırılacaktır. Muhammen bídsli 3800 liradır. Yangın teşkilâtı için behdiyeee açık eksiltme türetil* alınmnrc mukarrer ve ikinci ihalesinin 9/4'948 günü yapılması lâzım gelen yukarıda yazılı şa*« pompa ve BU deposuna muayyen günde yins İstekli çıkmamasından işin 15 gflsn müddetle >azarhğa bırakılmış clırp ihaleleri 24 nisan 948 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin muayyen saatte teminat akçelerile birlikte Belediye dairesinde müteşekkil tnefimene rnüracaatleri. Fazla bilgi edinmek ve şartnamelerini görmek isayenlerin Belediye başkanlığına uüracaatleri lüzumu ilân olunur. (5116) OSMANLİ BANKASI t L A N Babıâli, Ankara Caddesi No. 99. Telefon t 20778 | Osmanlı Bankan Galata merkezilt Yenicami ve Beyoğlu şubeleri UluDevlet Demiryolları Haydarpaşa Saünalroa KomisyrjcaîKÎsn: sal Egemenlik bayramı münasebetile 1 Muhtelif numaralarda 405 düzine Eakor şırınga iğnesi açık 22 (öğleden sonra), 2S ve 24 Nisan 1948 tarihlerinde kapalı bulunacaksaun alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 1559 lira 25 kuru? olup muvakkat teminatı 116 Hra 96 tır. kuruştur. 3 Buna ait çartname komisyondan perasîs olarak dajrtíiaaktadjr. * Operatör Doktor •• Bankıma merkez veya »ubelerinde «İti aylık bir staj devresinden 4 EksUtme 27 nisan 1943 salı günü saat 1430 da Haydarpaşa Garfeînasıdasonra bilgilerini genişletmek için «a çok iki tene müddetle yabancı hilindeki Haydarpaşa Sahnalma koanisyocanda yapılacağından atta edenmemleketlere gönderilmek üzer» (eksemi îngiltereye) ve aşağıdaki şartlerin vaktinde komisyonda hazır bulanmaları, (5104) lar dairesinde memur alınacaktır: MfltehatnM Haricî 1 Memurin talımatımızdaki ranCan haiz bulunmak bu (vasıiar bankamıza müracaatle öğrenilebilir). Cagaloglu HilSUahmer eadd«si 2 a) Ticaret lisesi, b) Siyasal Bilgüer okulu, hukuk veya iktisat 13/1 Özer Apt Tel. 220M akülteleri, yükssk ekonomi ve ticaret okullarından birinden mezun buHer tün 1S19. lunmak, 1 Aşağıda mevkii, miktarı, muharamen bedeli, gsçid <p«"**», öıa3 Ticaret lisesi mezunlarının y a r 25 den, yüksek okul mezunle tarih ve saatleri yanlı balastlar ayrı t y n kapalı sarf usulü ila eksiltannın yaşı 30 dan yukarı olmamak, meye konmuştur. 4 Askerliğini yapmış bulunmak, 2 Bu 15lere aid mukavele ve çartnarrıeleMen bir numaradaki S Açılacak müsabaka imtihanında, muvaffak olmak, (193) iki numaradaki (113) üç numaradaki (135) ve 4 numaradaki (129 (Birinci derecede İngilizce, İkinci derecede Fransızca veya kuruş bedel mukabilinde Kayseri İmletme veznesıle Sivas Gar Şefliğinden Almanca bilenler tercih olunur.) satın alınabilir. Bu şartlan haiz olanların 30 nisan cuma günü akşamına kadar An3 Eksiltme aşağıda hizalarında yanlı muayyen gün vs saatlerde :arada Umum Müdürlük Personel Servisine, îstanbulda ve îzmirde Şube Bir paşazadenin yaşadığı lstibKayser.det/ 3. İşletme binasında toplanacak komisyonca yapılacağından Müdürlüklerine yazı ile va açık adreslerile müracaatleri lâzımdır. dad. Meşrutiyet, işgal v« inialâb teklif mektuplarının muayyen gün ve saat 14 e kadar makbuz mukabili İmtihan aşağıdaki bilgilerden yapılacaktır: devirlerindeki 63 senelik açk, makomisyona verilmesi veya posta ile gönderilmesi, postada olacak gecikYüksek mektep mezunları için: cera r e çapkınlıklarla dolu hayameler kabul edilmez. Ekonomi, muhasebe (umumî malumat), hukuk (umumî malumat), tının çok güzel yanlmıe bir roma4 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalardan başka işlerini «sap va cebir, yabancı diL nıdır Bıtrn^k üzeredir. 150 kurutmuvaffakiyetle başarmış olduklarına dair ehliyet vesikalarının da teklif Ticaret lisesi mezunları fçla: tur. SatLş peşindir. Posta ücreti zarfları ile beraber bulunması. lâzımdır. (4976) Matematik, bürokomersiyal, ekonomi, yabancı dil. •lınmaz. Cağalnglu yokuşu 44/1 r Mikrarı Muhammen Geçici İhale ra Mevkii (Mecburi hizmet yabana memlekette kalış süresinin üç mislidir.) Uğur Kitabevinden lat< M3 bedel kur. Lir.. kr. tarihi Saati No. (5149) 408 1 Kardeşgedıği Boğaz 9500 2892 T5 6/5/948 13 koprü hattı kilometre 167 168 40S 2 Kayseri Sivas hattı 7000 2131 50 7/5/948 15 kilometre 483 385 25 10/5/B48 13 3 Samsun Kalın hattı 7000 2021 kilometre 362 372 4 429 Kardeş^ediği Bcğa: 6000 1930 50 12/5/948 1 5 # kcprü hattı kilometre 65 68 DİSTABİBİ BURHAN CEM . Memur alınacak Rakor Şırınga İğnesi Alınacak İstanbul Emniyet Sandığının İzmir Lisesinden Yetişenler ' müsabakası Derneği tstanbul Emriy>i Sandığı, geaçler ara Dün, EmînSnü Halkevinde, İzmir Kız vs unda para blrlkürma cereyanının yayıl Erkek Liselerinden mezun Üniversiteliler matına yardım chnıüc Uzara bir «istanbul bîr toplantı yaparak, cehrtjnizöe, İzmir İaEmniyet Sandığı Armağanı müsabakası şelerinden yetişenleri İçine alacak bir dermağa karar vermiştir. Müsabakaya. İstan nek kurulmasını kararlaştırmışlardır. Mübul ve Ankara Üniversiteleri son ıını! ta teşebbl» heyet de seçilmiştir. ebeleri, tasarruf hakkında hazırijyacakla Sedadı yaralayanlar yakalandı birer ctfldl* I^lrak edebileceklerdir. En Yemişte, bir yük kavgası eonunda arabacı ziyade muvaffak olanlardan birinciler» beer yılı, ikinciler» üçer yüı, üçüncüler» de onbajm Talibi yaralıyan Sededın bu haDdjer yüz lir» nakdi mükafat verilecektir. diseden 48 saat sonra meçhul kimseler taEtüdler. her «ene 12 aralıkla, hazırlı yanlar rafından bıçaklandığını ve yaralının ütarafından bir heyet huzurunda okunacak midslz b!r halde Cerrahpaşa hastar.esino ır. kaldırıldığım don yazmıştık. Tapılan aramalar tonunda firari carüılerin, Tal'bln kardejl Hamdi ile teyzezadesi Hüseyin oldukDolmabahçedeki Gazhanenin ları anlajılmıj ve her ikıri de dun taban nakli işi jakalanarak savcılığa teslim edilmişlerdir. Oolmabthcfl Gazhanesinin ajmdiki bulunGazete satışı İçin bir teşebbüs uju yeden fehir dıjına nakli iynVftni^r^ ir komisyon tarafından tetkik edümekteTalebe Birliği tarafından Belediyeye yalr. Şehircilik Mütehassısı, Gazhanenin Ha pılan bir raüracaattî, eehrin muhtelif yerCloğluna naklini uygon görmüştür. Yalnız lerinde otomatik kuleler tesisi ile burslarda naklin altı milyon lira masraf muka gazete «atisi için müsaade İstenilmiştir. da yapılabileceği anlajıtmıjtır. Beled'ye Gazete parası bu kulelerden birindeki deimdilik ba parayı verecek durumda değil lıŞe atılır atılmaz bir teşekkür işareti ile ir. Şirket bu hcıust» BelçOcadakl merke Lirükte gazete kendiliğinden yere düşecekzli» muhaberede bulunmaktadır. tir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ERTUĞRUL SAITUK Balast İhzar Ettirilecek 3, İşletme BİR ADAN DÖRT DEVİR ALBAYR/İK BUGÜN TAKSİM SİNEMASINDA Bakırkcv, Yer.ira .3İle, Ontemmuz Caddesi 12 numara, üç k aii 275 lira; pa~?r!ıks;ız 21000 lira. Altındaki bakkaldan Pazarlık ijin telsfon: 20390; 500C lira ipotek devredilecektir Bakırk' * * v İvi İradlı Bina (Domaniç Yolcusu) UNUTULAN SIR YURD FİLM Emsalsiz bir Türk filmi Prodüksiyon AR IİLM : R E Ş Î D ' A . GÜRZAP SERVET CENGİZ BEHZAD BUT AK TALÂT ARTEMEL SAMİ AYANOĞLU Müzik: SADİ IŞILAY • MUHİDDİN SADAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog