Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

18 Nisan 1948 CUMHURİYET Ö IV tí A L ER BİR DAKİKA: Baştarafı 1 inet sahıfede Kanunlardan şikâyet m Ekrem Amaç, bir konuşma yaparak Dursun Akbay ısomlı bir partili de muhalefet partısıle daima dost geçinmek e'de mevcud kanunları okuyup anlaya Kocaeli Valisi, seyİâb sırasında azminde bulunduklarını belirtmiştir na aşkolsun, diye söze başlamış ve şun Baştaraft 1 fnct sahxfede rin kazanabilmeleri ihtimalini >ok gösBundan sonra, kongreyi idare edecek lan söylemiştir gevşek davrananlar varsa, dığı takdirde karışıklık mahallerine in termekte ise de komünist aleyhtarlarızevatin seçimi yapılmış ve başkanlığa « Bizdeki kanunlan okuyup anlahaklarında muamele dirilmek üzere paraşütçü kuvvetler d nın ancak cuz ı bir farkla çoğunluğu Zuhtu ÇubukçuoğiU getirilmiştir Ata mak için bir insanın omru kafi gelmamevcuddur Seçimlerin sonu ahnıncay sağlıyabümelerınden endişe edilmektürk ıçm ıkı dakikalık bir ihtiram vak mektedır Geçenlerde, bir avukat aıyapılacağını söylüyor Aç çocuklar, açlık sarkılan kadar, butun izinler kaldırılmıştır Baş. tedir Bu takdirde seçim neticesinin fesini takiben ilçe idare kurulunun yıl kudaşım, kanunları, avukatların bile Adapazarı 17 (Husıuı) Adapazarı bakan muavini ve Bakanlararası asayiş Italyayı komünizm tehlikesinden delık faaliyet ve hesab encümenlerinin anlamadığını yanayakıla anlattı Bu kasöyliyerek caddelerde komitesi reisi Paccıardı, iç işlen Ba vamlı sure*te masun kılmağa kifayet nunları, en başta, avukatların anlaya seylâbında felakete ugrıyan \atardasraporlan okunmuştur lara yapılaT jordım'arın azlığı hakKUna kanı Scelba ve Polis muduru, seçim etmıyeceğı, komünistlerin memlekettedolaşıyorlar Dilekler faslında soz alan partililer bileceklen şekle sokmak lâzımdır» Oltaya atılan ıddıala. üzerine kentli m neticelerinin kafî olarak alınacağı per ki seçim buhranından faydalanarak nüKomünizmle mücadele umumiyetle hayat pahalılığıma temas ziyaret ettiğim Kocaeli Valisi Faizi GuAntakya 17 (Hususî'' Ceen haber şembe gunune kadar 100 eyaletle dai fuzlarım arttırabilecekleri ve parlamenBundan sonra soz alan Muzaffer Dayederek, artık bunun onune geçilmesi lere göre, Suriyede açlık butun şıdde mî telefon muhaberesinde bulunabil toyu bir koalisyon hükümeti kurmağa zamanı geldiğini belirtmişlerdir Bu sal, ateşli bu hitabede bulunmuş ve eç bana sanları söyledi tile devam etmektedir Bugaay ¿atlan mek üzere iç işlen Bakanlığına yatak mecbur edebıleceklen tahmin edilmek« Seylab sıra inda köylüler ve hayarada soz alan Zıya Teker, cHasan Sa komünizme karşı daima uyanık bulunher gun biraz daha yükselmektedir Aç larını getirmişlerdir vanları seıamet yollarına nakledilmiştir. tedir ka, Başbakan olduğunun ertesi gunu Ti8mız lâzım geldiğim belirterek, d ve sefil bir halde grup grap dolaşan çoDaha ilk anda topladığım muhtarlar, Milano'nun oynayacağı rol gazetecilere verdiği bir demecde pren mistir ki Kuzey Italyada bir uçak düşürüldü cuklar, caddelerde, sokaklaraa mahalle « Veba mikrobundan daha tehlıkei yap lan yardımları minnetle karşıladıkNihaî neticede, Milano nun kat"î bn sip olarak hayati ucuzlatma davasını Londra 17 (a a ) B B C nın Milano aralarında acıklı açlık sarkılan oku rol oynayacağı tahmin edilebilir Bu larını kendi vıyeceklerı bulunduğu için 1 17 1 ele aldıgju söylemişti, o gun, bugün, olan bu hastalık daha ziyade kendis muhabirininfo ^ *^ ^™**göre, dun aıcmaktadırlar şehir ananevi bir şekilde sosyalisttir şam kuzey İtalyada Undıne üzerinde hayat ucuzlamadı, bilâkis daha fazla ni sefaletin bulunduğu yerlerde goste de yardım ıstemedd^erını söylediler Adapazarı Tohum Islah istasyonunun Sunye komünistleri de, memleket fakat seçmenlerin Saragatrun mutedil pahalılaşti Üstelik, şimdi bu de ekmek rır Bizim bu mikrobu yenebilmem uçan ve risaleler atan bir uç^ga karşı lerinde hukum suren açlık durumun sosyalistlerde komünistlere iltihak eden ıçm, en evvel, işçinin hayat standardını elinde bulunan yazlık tohimlaıüan, 1 bulamıyoruz » demiştir koylolerın ou mevsimlik ihtiyaçlarını dan istifade edebilmek için buyuk bir Nennı nın partisi arasında nasıl taksim ateş açılmış ve yabalanan pilot yere ¡ yükseltmemiz lâzım gelmektedir > Kabineye alınan Bakanlar tamamen Iık çıkacik mahgayret göstermekte, her tarafta huku1 edileceği hakkında bir fıkır yurutme .emek mecburiyetinde kalmıştır Sular Çivili köyünü kapladı, Bundan sonra soz alan, Kuruçeşme Doktorlara ve eczacılara hücum edeı sulden de temin ettik guzluk tonum vekendılenne met aleyhtan harareth propagandalar mektedır Son dakika Nennı nın idare Ameritan fı'osu hazır Zuhtu Sekban, bugün en az vergı delegesi Nureddın, kabineye alınan ri mesı şınrhden nazarı dikkate alınköy halla tahliye edildi ¡rapmakta ve partilerine aza toplamak ettıgı müfrit sosyalıstleı uı kazanma ihdoktorların verdiğini belirterek, bunla Londra 17 (a.a) Washingtondan Bayanların tayinlerinde gerektiği kadar mıştır Ssylao sırasında cansiperane çatadırlar Bu vazıyeti tehlikeli gören ko timalleri şüpheye düşmesi üzerine, alınan bir haberde bildirildiğine göre Tarsus 17 ( a * ) Son yagan yağ ince elenmedıgını belirterek, ezcümle nn hastalardan pek çok para aldıklar münist aleyhtarı gazeteler hükümeti Nennı seçim gezisi programını değiştir Amerikan Valley Foıge uçak gemisi Ü m, halbuki doktorluğun en başta, feda lıştıklarını gördüğüm arkadaşlarım amurların tesirile kabarmış olan Seyhan Sunlan söylemiştir rasında gevşek davrananlar varsa, bunkaz ederek, açlığın bertaraf edilmesi mek mecburiyetinde kalıp acele Mila ıkı muhrıb pazar gunu yapılacak olan karlık demek olduğunu sovlemıştir nehn Çoplükoyü civarında açılan bir lar tesbıt eduecek ve naklarmda mua« Bir milletvekilini kabineye alırrolunda neşriyat yapmaktadırlar Sadi Bektenn konuşması no'ya dönerek seçmenlere son bir mu seçjnlerden sonra komünistler iktidarı yarıktan taşarak bir kısım araziyi su ken azamî itinayı göstermek gerektir Dileklere cevablar vermeğe davet e mele yapılacaktır > Sunye gazetelerine göre, Mısır zen racaatte bulunmuştur Bazı fabrika ko ele geçirmeğe çalışacak oldukları tak altinda bırakmıştır Çoplükdyu tahliye Bu arada, Ticaret Bakanlıklarına getiDıger taraftan aldığım malumata göre, fmlerınden dünya çapında bir milyoner mitelerinin Saragarnın mutedil sosya dırde Italjan sularına girmeğe hazır bi edilmiştir Yangın kapatılması için ted ruenlerm memleketi soktuklan muşkul dilen II Başkanı Sadi Bekter, haya pahalılığının çetin bu dava olduğum Geyve ve Karaauda, izam edildiği gibi >lan Ahmed Aojd Paşa, zenginlere hı list partisine meylettiklerini gören muf naide Cebelıtarııtta demir atmışlardır birler alınmaktadır Malzeme taşımak durum meydandadır Bakanların, mut tebarüz ettirerek, demiştir ki su taşkını olmamış ve buralan zarar aben neşrettiği bir beyannarrede şöyle ntler endişe göstermeğe başlamışlardır Amerikan harb filosuna mem.ub on se üzere Mersinden motor istenilmiştir laka milletvekillerinden seçilmesi fart Cevdet Yakub kiz gemi daha italyan sularında veya « Hayat pahalılığı davasını ortayı görmemiştir lemektedır Komünistlerin hedefi Münakalât sallarla yapılıyor mıdır' Hanede bir yığın kıymetli par koyarken iş ve dış olaylan da «Müslüman dini komünistliğe karşı Diğer taraftan komünistlerin şefi •akınında bulunmaktadır Bu AmenKadirli 17 (a a ) Ceyhan nehri tuı elemanlar mevcuddur Bunların, >ır seddır Bu şeddi takviye için fabn bulunan Togglıatı bir megafon kulla kan filosu Ireılterenm Akdeniz filos karların erimesi ve şiddetli yağmurlar hükümete girmesi herhalde daha hayırlı nundc tutmak lâzımdır Fevkalâde za manlar, fevkalâde şartlar yaratır ki, b catorlerımızle müessese sahıblennî az narak, Romadakı San Gıovannı meyda kadar kuvvet ıdır yağması yüzünden taşmıştır Kadirli ile olacaktır Programın bu şekilde değiş bir ekonomik ve sosyal zarurettir B ıcarete kanaat ederek fakirlere yardı nında toplanan 25 bin kişiye bir hitaSöylendiğine göre, Washingtondaki Ceyhan arasında münakalât sallarla te tirilmesini teklif ediyorum » gibi meseleler, partice ve hükümetçe na ve işsizlere iş bulmağa davet ede bede bulunmuştur íemz kuvvetlen şe'lerı ha en Ceelıta min edilmektedir Ankara, 17 (a a ) Türk Hava Delege bundan sonra şu şikâyette elele verilmedikçe halledilmez. Mem ım» Tahmin edildiğine göre halen komü ıkta bulunan harb gemilerinin PortsKora nehri de taştı bulunmuştur eket davalarında karşı partilerin his Kurumunun bir filosu, 16 mayıs paAntakya 17 (Hususî) Sunyeye hu nistlerin başlıca hedeflen bir koalisyon cuth a yaprralan tasarlanan zıyaretzar sabahı yurd ıcınde bir dolaşmaGole 17 (a a ) Karların kısa zac Denızjollan Umum müdürüne lenle hareket etmemelidir » >ubat kaçırıhnasını önlemek için ah kabinesine dahil olabilmektir erının iptalinden bahsederek bunun manda erimesi yüzünden Kora nehri Kuruçeşmeye bir iskele yapılsın diye Bundan sonra seçim yapılarak üçe ya çıkacak, (Konya, Adana, AntakIngılterede tahminler lan sıkı tedbuler, musbet tesirlerini bir ihtiyat teabın olduğunu soy taşmış ve ova kovlerını su bsşmıştır muteaddıd defalar şalvardık, istidalar, dare kuruluna sıra ile, Ekrem Amaç ya, Gaziantep Urfa, Diyarbakır Sıostermege başlamıştır Evvelki gun Londra 17 (a a.) Önümüzdeki pa emış*er ve gayet suratlı gelişmelerin Nehirde yüzen ırı buz parçalarının Ar dilekçeler verdik Umum mudur bey Yaşar Tumbek Prof Etem Akif Bat ırd, Bitlis, Van, Karakose, Kars, ErCmkhan bölgesinde bir kaç kaçakçı, zar gunu yapılacak olan italyan seçim mkuu muhtemel olan bir sırada bu ge dahan ile ilçemiz arasındaki yolda bu Amerıkaya gitti, bizim dilekçeler de talgazı, Salih Kırdar Asım Özden Mus zurum, Erzincan, Sivas, Samsun, »unyeye 3,5 ton buğday kaçrnrken ya leri Ingılterede buyuk bir merakla nlerin karışıklık bölgelerini terketme lunan köprüye çarpması, bu köprünün tomanle sepete' Biz, en başta mahallî tafa Nun Anıl, Ahmed Arif Ijıal Ke orum) bölgelerini dolaştıktan sonalanroışlardubeklenmektedir Seçim neticeleri hak rının pek makul olmıyacağmı ilâve de yıkılmasına sebeb olmuş ve ıkı ilçe dileklerimizin yerine getirilmesini is mal Güray ve Ahmed Gönenç seçilmiş ra Ankaraya dönecektir Filoya bir kında serdedılen tahminler komünistle inmişlerdir plânor katılacaktır Duraklarda ikiarasında münakale kesilmiştir tiyoruz » erdir şer gun kalınacaktır Uçaklarla ve ımramııııııınınııııııi[inııın!!nıııııııııııi!iıınıııiııı«ıı«««n<~ planörle uçuşlar ve paraşütle atlaHazin bir cinayetin yışlar yapılacaktır Dolaşma bir buve muhakemesi Baftarafx 1 inci »ahıfede çuk ay sürecek, şehir kasaba Baştarafı 1 tnc\ sahıjede Davaa Cahıde Sonku ile Hüseyin Ke köylere Türk Hava Kurumunun beBundan böyle ayda bir toplantı yapaViyana 17 ( a a ) Dört buyuk devAnkara 17 (Telefonla) Bu sabah cak olan yeni teşekkülün merkezi Lon mal ve davalı Mithat Bayatlı mahkeme yannameleri ve broşürleri atılarak etın Vıyanadakı Müttefik kontrol kon Başmakaleden devam Ankara Ağırceza mahkemesinde hazin havacılık çaLşmaları etrafında va Baftarafı 1 inci sahıjede eyınm oturumuna nihayet vermesın1 bir cinayetin duruşmasına başlanmış drada bulunacaktır Bakanlar aynca de hazır bulunuyorlardı. cereyan eden müzakereler esnasında rek sun arı söylemiştir Celse açıldıktan sonra ilk olarak da tandaşlar aydınlatılacaktır len sonra Avusturyadakı Sovyet baştır Dava evrakından anlaşıldığına gö gene merkezi Londrada olmak üzere Filonun birlikte götürdüğü sinema hükümet namına soz alan Devlet Baka« Eğer enflâsyon durdurulmıyacak omutanı General Vlademır Karassov, re, bundan bar müddet once Cımşit daimî bir askerî komisyon da ihdas et valı Mithat Bayatlının müdafaa şahidle makınesıle duraklarda halka havanı Héctor Mac Neil, şunlan söylemiş olursa hepimizin ıztırab çekmesine seutun Ingıhz ticaret uçaklarının Viyana köyünde oturan Ahmed Hâsdemır a mişler ve Brüksel andlaşmasının askerî rinden Hakkı ince içen alındı Hakkı cılığa aıd filmler gösterilecek ve tir bebiyet % erecek olan müthiş ekonomik dmda birisi, evde kuçuk oğlunun kü maddelerini tatbıka koymak üzere ve ince, Hukuk fakültesinde talebe oldue dış âlem arasındaki uçuşlarına derkonferanslar verilecektir « ingiltere hükümeti, Bulgaristan neticeler doğacaktır al son vermelennı taleb ederek Ingıhz für etmesin kızmış «Senin dilini ke lüzumu halinde 5 devlet savunma ba ğunu anlattıktan sonra şunlan söyledi hükümetinin bugün askerlikten teend Baştan Traman bunu mutakıb şimdi, kanlarının toplantı yapmalarını da ka« Vaka gecesi ben de tiyatroda buKöy enstitülerinin yıl ıakamlannı hayretler içinde bırak edilmiş olması lâzım gelen hudud böl enflasyon tehlikesini artıran yeni ânul serim» diyerek bıçakla çocuğun uzelunuyordum Piyesin başından itibaren rın* yürümüş, 18 senelik karışı Ayşe rarlaştırmışlardır ııştır dönümleri kutlandı gesinin teftişine müsaade etmesini arzu lenn mevcud olduğunu söylemiştir Tra5 devlet Dış işleri Bakardan bizzat salonda hafif bir gurultu vardı. Hattâ Kurassov, ingiliz başkomutanı Gene etmektedir ingiltere hükümeti Sofya man çelik endüstrisini de şimdiye ka de analıi hıssıle kocasının önüne geçAnkara, 17 (TelefoJa) Koy Ensmek isterken Ahmecün elindeki bıçak, keidılerınden müteşekkil daimî bir bazı arkadaşlar piyesin başından itibaal Galloway e göndermiş olduğu bir hükümetinden şimdiye kadar bu husus dar temin ettiklerinden daha fazla kâr titüleri kurulunun 8 inci yıldönümü Ayşenın kalçasına saplanmıştır Karısı muşa\ere konseyi de ihdas etmişlerdir ren kalkmayı düşündüler Nihayet, bu ıektubda ingilizlerin dört buyuk dev ta hiç bir garanti almamışta» elde etmesine rağmen, fıatları arttır nın yaralandığını gören Ahmed, Ayşe Müşavere konseyi ilk toplantısını bu bey ayağa kalktı «Böyle eser oynanır lunasebetile Hasanoğln Koy Enstitü 7 ? •t arasında varılmış olan anlaşmayı Mac Neil, şunlan ilâve etmıştirmı ayıb değil mı » dedi Ben de ka sunden bir grup Atarurkun muvakkat mak suretile vermiş olduğu esef edile yi hemen yatağa yatırmış, kanı dur ayın 24 ünde yapacaktır ılâl etmiş olduklarını iddia etmektedir kabrini ziyaretle hır buket koymuş « Önümüzdeki mayıs ayının sonun cek kararından dolayı tenkıd etmiştir labalıkla beraber salonu terkettim» durmak için tuzlu bal, örümcek ağı, tu anlaşma Schwechat hava alanının da Yunanıstandaki Birleşmiş Milletler Hasanogbı Koy Enstitüsünde ae Davaa vekili Meserret Sukuti, ter tur Başkan sözlerine söyle aevam et ve ne bulduysa yaranın üzerine koy skerî uçaklar için us olarak kullanıl komisyonunun raporu kati surette taketmek ıstiyenlerin kimler olduğunu 'üyük hır toen yat>ılmıitir mistir lasını ilen sürmekte, fakat ticarî uçak mamlanmış, olacaktır Birleşmiş MilletBundan bir ay evvel Avrupa muşsa da kanı durduramamıştir sordu Şahid Yugoslavyada idamlar ırdan bahsetmemektey di Ruslar şım ler o zaman harekete geçmek lâzım ge milletlerinin kalkınması hedefini güBunun üzerin Ayşeyı hastaneye gö Tanımadığım kimselerdi dedi. Belgrad 17 (A P ) Yuşoslavyamn ı ticaret uçaklarının bu hava alanın lip gelnuyeceğme dair bir karar vere den bu programın kabulü ve mecburi türmek için arabaya koymuşlar fakat ikinci fahid Şükrü Beyandın gelme haro sonrası ta'ihmae yer a.an en buan faydalanamıyacağını iddia etmek ceklerdir » askerlik hizmetinin tatbikini sağlamak haita âğırfaştıgı içm tekrar köye dönerAnkara, 17 (Telefonla) Halk Par diği anlaşıldı. Sanığın, mahkumiyeti yuk eosusluk duruşmalarından bin bu'dırler İngilizler bu Rus talebine ceüzere kongreye hıtabındanberi vatan lerken Ayşe, yolda olmuştur tisi Genel Başkan vekili Hümi Uran, olup olmadığı hakkındaki soruya gelen gün Lublıana da neticelenmiş ve 12 saMae Neıl'den evvel muhafazakâr say daşlarımızın dikkat nazarlan millî kolben hava servislerinin devam üdeceBugünkü duruşmada, Ahmed ağ 1 ! bu akşamki ekspresle Istanbula hare cevablar okundu Yalnız Artivınde 30 ktan ıkısı kurşuna dizilmek suretıle lavlardan Low, bilhassa joyle demiştir runma ve dıs siyaset meselelerine tenı bildirmişlerdir yarak ifade vermiş ve duruşma, şa ket etmiştir lira ağır para cezasına mahkum olduğu dama mahkum olmuşlardır « Kuzey Yunarustanda hava kuv veccüh etmiş bulunmaktadır Millî ekohıdlenn dinlenmesi için başka güne ve paranın tahsil edildiği bildiriliyordu. Seferler devam ediyor vetlenle destekleninıa, belki de üç A nomimiz tehlikeli »eklide ihmal edilValm ştır Sava Nusret Erguıer davalı vekiliViyana, 17 (a a ) Viyana ue Lon merıkan ve ingiliz tümenini ihtiva eden miştir Bunun daha fazla ihmal edilmenin, tevsii tahkikat için mehil istemesiC. H. P. Meclis Grupunun ra arasındaki hava servisi bugün nor mılletlelerarası bir kuvvetin kulalnıl si doğru değildir ne ve gelmıyen şahıdlerın celbine maması Yunan hududunu perçinlıyecekial bir şekilde işlemiştir Bir enflasyon tehlikesi Amerikan milyapacağı toplantı hal olmadığını, şimdiye kadar bir çok tir» letini gittikçe artan bir tehdidi karşıtanıkların dinlenmiş bulunduğunu, bu »üvenlik Konseyi Filistinde Hükümet kuvvetlerinin taarruza sında bulundurdukça bunun karşısında Ankara, 17 (Telefonla) Halk Partisi Mechs Grupu, önümüzdeki sah güitibarla gelmıyen tanık Şükrü Beyandın mütareke yapılmasına Atına 17 (a^.) Burada muhabir hareketsiz kalmama imkân yoktur» nü yapacağı toplantıda din tedrisatı celbine lüzum görülmediğini bildirdi. lerin kanaatine*, asilere karcı çimdıy» ImamHaüb mektebleri ve Dâhıyat FaYargıç da muteaddıd oturumlarda karar yerdi kadar girişilmiş olan taarruzun en bıikültesi mevzularında incelemelerde bumuhtelif şahidlerin dinlenilmiş bulunLake Success 17 ( A P ) Bu sabah yugu başlamak üzeredir. Fakat Yunan lunan 17 ler Komı^onununun raporu duğunu, tahkikatın kâfi olduğunu soyir toplantı yapan Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin muhun yer değiştirmeleri, üzerinde müzakerelerde bulunacaktır liyerek sanık vekilinin bu talebinin uvenük Konseyi Filistin için bir «Ates harb esnasındakıne müşabih tam tedBilindiği gibi Meclis tatilinden once reddine karar verdi. es» emri vermiştir Karar sıfıra karşı birler vasıtasıle, tamamıle gizli tutul Baftarafı 1 inci sahıfede apilan goru'îinelerde ders saatleri haDavaa vekili, müvekkillerinin memur oyla kabul edilmiş Rusya ile Sovyet maktadır Komitesinin bu toplantısında kabul ncinde olmak şartile ihtiyarî olarak bulunduğuna dair Şehir Tiyatrosu mükrayna oylarını kullanmamı ?1 ardır edilmiştir dürlüğünden alınan evrakı ve piyesin i'fcokullarda din derslen verilmesi ve Lake Success teki Arab Yahjdı temGenel Kurul pazartesi günü (Tür IU tedrisatı Millî Eğitim Bakanlığının resmî müsaadesine aıd yazıyı mahkelcılerıle ingiliz delegeleri plânı derhal kiye saatıle) 18 30 da toplanacaktır meye verdi. kontrol ve murakabe etmesi kararlaşorumlamaktan imtina etmişlerdir InFlushıng Meadows, 17 ( a a ) tırılmıştı Sanık Mithat Bayatlı, soz istıyerek Birleşmiş Milletler Olağanüstü Gelterenın her ıkı grupla mahallinde teartistlerin memur olup olmadıkları Kanada ile ticaretimiz Ankara 17 (Telefonla) İçlerinde nel Kurul Bürosu, altı komisyonun laslar yapacağı tahmin edilmektedir noktasına temas edeceğini söyledi ve Arab Birliği genel sekreteri Azzam Pa başkanları ve Kurulun başkan mua[utareke şartlarını doğrudan doğruya dedi H Ankara 17 (Telefonla) Memle Bazan eser beğenılmıyehülr, seyirıtbıka koymak hususunda herhangi şanın da bulunduğu bir Arab heyetinin vinleri seçildikten sonra teşekkül et ketimizle Kanada arasında 15 mart 948 otomobille Antakyaya geldiği ve Anka miştir Çın murahhası, siyasî komis ien itibaren yürürlüğe girmiş bulunan ciler yuha çekerler Artistler memur r kjyıd mevcud değildir Veneige bu mel un şehre girer raya doğru yoluna devam ettiği, bu yonun başkanlığına, diğer dört bü bir modusvıvendı akdedilmiştir olursa, seyircilerin bu hareketi devlete Bu girmez damarlarımda yakıcı bir İnönü Kastamonu heyetini mıhım heyetin Ankarada, bir Ortadoğu yük devlet de Kurulun başkan mua anlaşma gereğince gumruk, resim, harç hakaret mı sayılır' kanın dolaştığını derhal duydum, bloku kurmak üzere temaslar yapacağı vinliklerine getirilmişlerdir Bu su formahtelen bakımından iki taraf da Duruşma, 27 nisan salı günü caat 13 e anlıyor musun' kabul etti şakimde bugün bazı gazetelerde çıkan retle beş büyükler, büroda temsil birbirlerine karşılıklı olarak en a y a talik edildi Yasşk edilen meyvalar ağzımda Ankara 17 (Telefonla) Cumhur haoerlen, alâkalı makamlar tekzib et edilmiş bulunmaktadırlar Büroda da müsaadeye mazhar millet muameenyordu O zamana kadar bu gibi aşkanı Inonu, tazimlerini sunmak ve tiler ve bu hikâyenin, baştan sona ka bundan başka Bolivya, Guatemala lesini tatbik edeceklerdir. Modusvi Türk İngiliz müzik Hiç bir inanca ve hiç bir ahlâk istekler bende yoktu, erkekler astamomıya davet etmek üzere gelen dar asılsız olduğunu belirttiler Yeni Zelanda, Yugoslavya Iran, İs vendı bir sene müddetle yürürlükte kaidesine bağlı olmadan ve gunu guonunde tamamıle kaygusuz \e kafestivalinin son konseri astamonu mılletvekıller'le Kastamonu veç, Türkiye ve Peru murahhasları kalacaktır nune yaşayan toprak insanlarının y d sızdım fakat Yeni yedek subaylarımız Ankara, 17 (a a.) ingiliz Türk •»ledıye Başkanı Şerefeddın Sabm, bulunmaktadır sefaletim, ekmeğe olan acı intizarla musiki festivalinin altıncı ve sonunSarayköyde zelzele Ankara 17 (Telefonla) 27 n d döıcaret Odası başkanı Kâzım Alüoglu, rını bu eserde okuyacaksınız cu konseri bugün saat 15 de OperaBakanlar Kurulu nem eğitimini basan İle bitiren Yedek JHP il idare kurulu uyesı Faik AkSarayköy, 17 (a a ) Bugün biri R E M Z İ K I T ABEV î da verilmiş ve dinleyicilerin takdir >gan yüksek tahsil j ardım demeği a Subayların and içme ve diploma alma Ankara 17 (a a.) Bakanlar Kurulu saat 2 30 da, digerí 3 20 de orta şıdArktan başı donen bir kadının ve hayranlığı ile karşılanmıştır Ulna Şe\ket Gologlu ve Muhıcdın Er törem onumuadekı sah günü yapıla bugün saat 16 dan 18 30 a kadar top flette ıkı deprem olmuştur Hasar işlediği hatalar bir zevk ve şeh1 vi Cemal Erkinin bestelediği piyano çaktır yoktur aşı Vabul etmı«l»rdır anmıştır vet faciası konçertosu, solist olarak piyanoda Romancılık âleminin en büyük Ferhunde Erkin tarafından ve orkesI düşüncesini paylaşmak onunla j ol ar cukluğumda sık sık ev değiştirmemiz Cl IHLRIYET. in edebi tefrikası 5 3 realisti sayılan Nicolás Segur'ún tra reiakatmde muvaffakiyetle çakadaşlığı yapmak aşkın başka bir nev gibi. O kadar ganb olurdu ¿ L Evvelâ dünyaca şöhret kazanmış fevkalâlınmış ve bu konçertoyu bestecisi 1Hep eskisini düşünürdük ı>dı O da otekı gibi imkânsız bir tu yadırgardık de esen Butun dünyada ve Tur. dare etmiştir ıtenışte kendisini yemden doğmuş bul Ne akşamlarımızı ne sabahlarımızı bu kıyede satış rekorları kıran kıtaS Konseri Cumhurbaşkanı ve Bayan maktı Kamında ve teninde bir dün yem odalara ve sofalara sıgdıramazKarton cı dlısı 200, bez cıldlısı tnonü huzurlarıle şereflendırmışyaya gebe olmaktı Gene kadının dık Sonra alışırdık 275 kuruş Butun kıtabcılardan ve lerdır Konserden sonra CumhurMümtaza karşı olan sevgisinde annelik Sanki bu hıssüıkten utanmış gibi ona Kopru KEM\L Kıtabevınden arabaşkanı localarında sanatkârları kaYazan AHMED HAMDİ TANPINAR hissi aşk, hayranlık ve biraz da min çocukluğunu anlattı Suleymanıyedekı ^ r ' T» 1 merkezi bul ederek kendilerine iltifatta bunet vardı Bunlan kendisi iyice tahlil ev, Halebdeki ortası havuzlu iç avlu KÜLTÜR KITABEVİ İstanbul lunmuşlardır akat aşığının «oyledığını doğru bulu aydınlığında beyaz bu* şey çatlar gibi etmişti «Beni keşfetti c diyordu. su şalartilan, Halebde çarşıda yediği ordu Gorunmıjen neylerden yaprak oldu, Ikısı birden sustular Mehmed sandalı dondurma, bu otelin yanındaki salaşta Bu sefer de Mevlâna Galiba hiç Sanyerden ileriye doğru çevirdi Ayın aprak dökülen bar dunyaaa idiler gurultucu Behçet adlı bir saray komitraflarında her şey bir ney nağmesi tek başımıza sevışemıyeoeğız. erişemediği gölgeler içinde evlerin ışık ğinin orta oyunu, çok sofu olan büyük Ikısı de guluyoflajdı Mümtaz toy lan, sokak fenerlen daha trajik şekilbı yumuşak derinden ve erişilmez annesinin ovunu yanda bırakıp çıkışı, gene kadını sıkma, de kırmm görünüyordu Sanki kâinarların saf aynası ıdı Sanki çok rah allâmeliğin sonra alelacele kaçış, o tıklım faklım ıanî bir djşuncenın, her zaafını yen smdan artık çekinmiyordu Zaten Ntu tın bu tılsımlı yekparehgıne katılmıyan dolu trenler korku, kalabalık, yan yolıış bir aşkın ustuste kavi'lennde do ran onun konuşma ve düşünme tarzını hodbin ve hasedlı ruhlar gibi kendi da indirilen yaralılar, her şeyi bırakaÇamlıcada bir akşam kendilerim yakıyorlardı. ışıyorlar oz halmde bir yığın baha. kabul etmişti rak yola çıkmanın ve bir operasyondan evvelki hırçınlığını unutmuştu. Zaten EN 2ABIF DAYANIKLI n arasından geçiyorlardı Bılıvor musun Mümtaz, çocukluâşığına kızması hayatin sadeliğini boz ğumda sık sık olurdu Belki de herkes sonra kesJen uzvu hatırlar gibi her şeMümtaz Nuranın kulağına egıldı MOBÍLYALIK KUMAŞLAR duğu içindi. Bunu Mümtaza sabahleyin te olan bir şeydir bu Bazı uyuşuk yi acı üe hatırlamanın azabı, sonra Bur Tıpkı senin vücudun gibi.. Bazan sadakı ev, Çekirge yolu Bursa ovaTUALLER ETAMİNLER anlatmıştı luk anlarında, yazın Lıbadede yahud sının güzelliği, Lıbadedeki köşk »m kucaklarken Neşâtının beytim hailk H°r kadın, biraz tenbeldır Yanı Boğazda tenbel tenbel otururken birrlıyorum mekteb, Sultantepede geçırdıklen seCtnk o kadar refı taayyün ki Neşati bu işlerde Fakat ben semn yanıbaşın denbire vucudumden ayrıldığımı zanne ne Hepsi Mümtazın gozunun onunde, da olmayı rahatıma tercih ederim de derdim Adeta boşlukta yüzer gibi bir ftyînei Vur tâbi tecellâda nihanız karmakarışık ıçıçe ve kendi hayatlarımişti Sen olduğun gibi kabul ediyo şev Asıl garibi bir gece rüyamda ol nın ayrılmaz parçaları gibi canlanIyı ama benim vücudum çok rum ve bundan hoşlanıyorum» du Vucudumden yine böyle ayrılmışKendim kuçuk, saf bir kadın bulu tım Ama aynldığmı daha 151 biliyor dılar Ne kadar çok hatıra, ne ayn iaddî bir şey degıl m ı ' Yanı herkesmjordu erkeği onu nereye götürürse o dum Vucudumden ayrıldığım için mut kaynaklar onların aşkında birleşiyorı gibi du Allaha bin şukur Fakat bana gö raya gıcecektı Elverir ki o yanında ol hış üşüyordum Fakat bir türlü ona e heıkesınkı gibi degıl Ben onu bir sun Mümtaza güveniyordu Yaşına rağ girmek istemiyordum. O azabla uyanMümtaz bir taraftan onu dinlerken, u 5 uncemn Tanrılaşmış şekli buluyo men buyuk ve kuvvetliydi Herkesten dım Dişlerim zangır, zangır çarpıyor bir taraf an da Şeyh Galibin uzennde değişik herşeye meydan okuyan bır um halı vardı Hayat karşısında bir duşun du Ben olduğum zaman vücudumu sev du"=unujordu1= Kitabın ne plânını ne de Kufur yazılan >er rı beğenmişti Hepsini cenin adamı olmak kudretim gösterebjKufur veya Allaha giden en Jusa Kımbıhr 7 Ben de, düşüncenin dı tekrar değiştirmek lazımdı Hamlelerle lıyordu «Omrume bir istikamet versin ol Unutma ki bu gece tem vahdeti degıl, sağlam bir düşünce ile çalışması şında olumu çirkin bulanlardanım bu kadan yeter » diyordu Gerisi oucud içindeyiz Bak etrafımızdaki lâzımdı KQnbca koyunda mehtab denun ısıydı Erkeğinin arkasında sonu Fakat zı'ınımde vaş acağm muhakkak î°vlevî âyımne nize bir altın o'uk gibi boşanırken Nuna kadar y jruj ebılırdı. Butun uzviye Tabu çıldııma^am BIT balık yanıbaşlarında sudan sıçtinden bu çift güvenmenin sıcak ham Başka bir kadınla sevişirsin Dü rana bunu anla t ti. ddı Havada elmas bir kavis çizdi {Arkan var') onr» bira» ötede denizin bufeulu mavi lesa geliyordu. Çunktt sevdiği adamın şüncen başka evlerde oturur Tıpkı ço ' Suriyede aşlık Bugün bütün Italyada bütün siddetile genel seçim yapılıyor Ort ki ölen! Milletlerarası ne hadar te¡íci'át kurutuyorsa, Türkiye, bunların arasında, hem de en mumtaz met kıde, bulunmahdır 16 lar? Türkiye içinde UNESCO yahud İNESCO? Türkiye içinde Cenevredekı basın hürriyeti Turkxye ıçmde Ve üah Bunun boy1 e olması da, doğrusu şart oldu Baksanıza Hukume+ miz buğday ihraç edip halka arpa yedirecek kadar jedakâilik gösteriyor Bunu, yeryüzünde, başka hanpı hdkımet aku edebilirdi ki D N "Hani bize Başbakan Adapazarı ne vadetmişti ?„ yardım Ceyhan ve Seyhan taştı Hava Kurama filosunun yurd gezisi Rusların Viyanada çıkardıkları yeni mesele Çetecilerin Trakyada faaliyetleri arttı Truman'ın Washingtonda dünkü mühim hitabesi Batı Avrupa Birliği Artistlere hakaret davası Hilmi Uran bugün şehrimize geliyor Birleşmiş Milletler Kurulunda ntım CALDWÍIL Türkiyeye hiçbir Arab heyeti gelmedi ŞEHVETİN SIRRI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog