Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

VITAMINLERJ KATILM1Ş Vegâne kuw et Bı9 c, a, GIDASI Yuâi 24 üncü yıl Sayı: S5O5 KURUCUSU: YUNUS NAD* Telgraf ve mekhıb adresL Cumhuriyet, İstmbul Posta kutusu îsianbuî No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 rıye II r HATAY HALK SAİRLERİ Antakya Erkek Lisesi Türkçe öğretmeni Ziya Kılıcözlü tarafından hazırlanan bu^serde en güzel halk şiirlerini bulaca«&i Hazırhyandan, Beyazıdda Ege KÎl^lvimien, Cağaloğlu Narlıbahçe s o k a k ^ ^ S de BIZIM TURKIYE ^k No. 734 den teınin bir lira. Pazar 18 Nisan 1948 Truman'm Washingtonda Dünya en haVî döniim noktasında bulunuyor» Komünist kadınlann Milâno'da yaphkları bir nümayiş ve Italyan komünist Palmiro Toggliatti nutuk soj lerken' bütüıt Italyada genel seçim Hükumet ciddî tedbirler aldı, karışıklık çıkacak yerlere paraşütçü kıt'alar indirilecek Mİİhİm bİr İmtİhSÜ Avrupamn kat'î Başkan Truman, Amerikan Gazeteciler Cemiyetinin yıllık ziyafetinde söylediği nutukta enflasyon aleyhindeki programın da desteklenmesini istedi WaJungtor. 17 <a a.) Amerikaiî gazeteciler cemiyetinin yıllık ziyafetinde bugun bir hıtabede bulunan Başkan Truman, dünyanm tanhinın en kît'î donum naktesmda bulurduğunu bıldırmiştir. Mr. Truman, butün dunya mil'etlerınin, dünyanm şimdiye kadar görmüş oJduğ'i en nuthiş harbden çıkarken, medeniyet şekillennin mukadderatı hakkında karar vermekte olduklarmı söylemiştir. Başkan Tıuman, geçen kasım ayında Kongreye sunmuş olduğu enflasyon aleyhindeki programın desteklenmesini istemiş ve bu programı medeniyetlerini demokra«i ve hvrriyet prensiplerine uygun olarak tekrar inşa etmek istiyen dünya milletlerine yardım için en esas'ı vardım olarsk tavsif etmiştir. Başkan Truman, sözlerine şöyle devam etmiştir: « Yari'Ti'inızm en muhım veçhesi ekonomik yardımdır. Bu yardımın müessir olabilmesi için, bütün dünyanm hur milletlerine kalkmdıkları sırada bir güven duygusu vermek maksadile bunun oldukça geniş bir askeri kuvvetle desteklenmesi gerekmektedir.» Başkan Truman. enflasyon tehlikesine temas ede Arkası Sa. 3, Sü. 3 te m&kadderatını ancak tayin veya edecek salıya olan belli ütün Avrupanın, hattâ bıitün dıiııyaıun merakla beklediği gün, nihayet hulul ctti ve Roma 17 (a.a.) Italyadaki seçim j 10,000 kişilik bir halk kütlesi üzerine İtalyan milleti rey venneğe başladı. propagandası mücadeleleri dun geceya ] gözyaşartıcı bomba atmağa mecbur olYarın. öburgun neüce anlaşılacak ve rısına dcğru nihayet bulmuş ve yarın duğu Modane'da vukubulmuştur. Müforyan milletinin kararına gore bu sabah başlayıp, pazartesi günü öğleye tearnz kütle, kanuasuz bir şekilde silâh nemleketin mukadderab taayyün ede kadar devam edecek olan seçimler için taşıdığı için, yakalanıp kışlaya hapsediherşey hazırlanmışür. len bir çiftçiyi kurtarmak gayesini gütcektir. Italj ada yapılan bıı genel seçime, bu Seçmenlere tesir edebilmek üzere, mekteydi. derece şumuliu değer ve ehemmiyet bütun partiler son dakikaya kadar sonParaşüfçü Vnvvetler banrlandı •yerdben en urahira a » ü T i * drfa «tarak «u» gayretlftr sarfcüriişlerdîr. ~He>eCan Hükumet, &er ihtimale kafşı öhleyici bir bab memleketinde totaliteıliğe da son haddini bulmasma rağmen. yalnız tedbir alnuş ve 300.000 den fazla karayanan komünistlik ile bıiniyete d«ya bir yerde karışıklık vukubulduğu bildi biniyeri ve asker, daima tetikte bulun»an demokıatlık arasmda bir seçim sa rılmektedir. Bu karışıklık, komunistle maktadır. Polis kuvvetleri arasmda, vajı vuku bulmasıdır. Hâdise ilk defa rin ekseriyeti teşkil ettiği ve polisin yolların kapanması tehlikesi başgösterolarak vuku bulduğu gibi Sovyet nii karabiniyerlerin kışlasına taarruz eden Arkası Sa, 3, Sü. 2 de fuz bolgesinin de dışında cereyan etmektedir. Vani Itaiyan milleti, Kızılor i dumın tehdidi altmda değildir ve Sovyet baskısını. tepesinde hissetmemek1 tedîr. Şayed Ital>a. bu tehdidle tazyikı yakından hissetmsk durumunda olsaydı. neticeyi beklemek için hiç bir sebeb kabnazdı, yani onun ne olacağuu tayin etmek işten değildi. Netice Bulgaristandan ba§lı>arak tâ Finlandiyaya kadar bir çok milletlcrin başından geçenlerin fapkısı olurdu. Fakat Italyanın durumu bunlar gibi değildir. Italya, Eus işgali altında yaşamadığı gibi Kızılordunun da tehdidi altında bulunnjamaktadır. Onıın için Italjanın durumunu, Avrupanın doğusundaki menıleketlerin hiç birile ölçmek doğru de^üdir. Maksadunız Italyanm sinir harbi dışında ve beşinci kol teşkilâtının tesinnden ârade oîduğunu söylenıek değildir. Fakat Italvanın >alRicat eden çeteci grupları Bulgaristan topraklarından nız bu tesirlere maruz olduğu da soz açılan topçu atşile destekleniyorlar göturmez. neticesi yarın Haricden 30,000 ton seçimlerîn buğday alıyoruz olaeak Milletlerarası Zarurî Gıda Naddeleri Komisyonu, bn buğdayları knıtrotiıı piyasadan tedarik etnemize izin vcrdi Batı Avrupa Birliği Beş devlet müsterek bir kabine kurdular Çetecilerin Trakyada faaliyetleri arttı Dedeafaca girmeğe mnvaffak olan çefeciler, katliâm yaptüar Miüî Eğitim Bakammn Milletler Kurulunda öğretmcnlcrc ihtan Birleşmiş Türk delegesi Sarper, başkan vekili seçildi Bakan, öğretmenlerin dilek ve şikâyetlerini gazetelere aksettirmelerini istemiyor Sovyet Büyük Elçisi Lavrişef'in, Cumhur Başkanımıza itimadnamesini takdım ettiğini dün bildirmiştik. Resmimiz, Bdyük Elçiyi, Çankayada göstermektedir. Selim Sarper Paris 17 (A.P.) Bugün Büyük B ^ tanya, Fransa ve Bene!ux memleketleri, i rralarırda teşekkul eden Batı AT jpa Sırüğinin askerî, siyasi ve iktisadi konulannı tedvir edecek olan yeni bîr naüştereK kabfne kıırmuşlardır. kontrol altında olmak uzere iki piAnkara, ÎV (^irfonîaT Millet Arkası Sa. 3, Sü. 5 te erarası zarurî gıda maddelerı ko yasa mevcuttur. Serbest buğday pimisyonu, memleketımize 30 bın ton yasasının başlıca merkeei Arjantinbuğday satılması hususunda gereken dir. Ve fiatlar çok yüksektir. Konmusaadeyi dün vermiştir. Washing trollü piyasa ise Birleşik Amerika, on Ticaret Ataşeliğımizden alınan Kansda ve Avustralyadır. Bu suretle 30 bin ton buğdayın, elgrafta bu müsaadenin; Birleşık Amerika, Kanada ve Avustralyadan normal fiatla mübayaası da sağlanbuğday ithaline imkân verdıği bil mıştır. Netice alâkalı çevrelerde Türkiye için bir başarı sayılmaktadirilmıştir. Bilindiği gibi biri serbest, diğeri dır. Sovyet Elrisi Bu itibarla Italjadaki millivetçi vatansever ve hurriyetsever kuvvetler, bütun güclerini seferber ederek savaşmak ve kazanmak imkâmnı haiz bulunuyorlar. Nitekhn öjle oimuş Uri taraf arasında seçim savaşı bütün şiddetile hızlanmış ve her taraf davasını. yalnız dilile ve butiın propaganda vasrtalarile değil, hattâ maddi gucile de mudafaava ujjraşnııştır. EvveDri gun bu savaş son buhnuş, soz soyleraek sırası millete gelmiş, o da bufun bu vazifeyi vaomaşa başlamıştır. Italjan raiileti iki şıktan birini seçmek zorundadır: Biri komunistlere rey vermek ve onları iktidar «evkiine getirmek. bövlece Sovvet Rusyanın müttefiki olarak ortaja çıkmak, Sovyet Rusya fle birlikte batı dunîasına vuklenraek yıkmak. raek ve hatj medeniyetini y i i i d Diğeri Kalyayı hürriyet içinde tacak, refaha kavusturacak, batı dunyasile işbirliği yapaeak partilere rey vermek ve bu sayede Italjanın mnkadderatını kurtannak.» Italya. kendisinden büyük bir devletle birleşerek macerava çıkınanın manasım çok yakında denemiş olduğu için onun ayo'. tecnibeyi tekrarlaması beklenmez, Kaldı ki Italyanın Sovjetler Birliği yamndaki mevkii. Almanya yamndaki mevkiinden de kat kat sönüktür ve Italya, Almsn esaretinden daha ağır bir es3rete uğrar, belki büsbütün yok oîınak tehlikesile karşılaşır. Italyan milletinin büyuk çoğunluğu bunu iyi bildiği ve Italyan milletinin batıyı müdafaa hakımından değerini takdir ettiği için batı cephesinden ayrılmMnayı tercih edeceği şüphe götürmez. Fakat dediğimiz gibi soz Italyan milletinindir ve muhakkak olan bir nokta komuninnin, So\jet baskıstndan ve Kızılordunun tehdidinden uzak olan hiç bir yerde hiç bir zafer kazanmadıi»ıdrr. Onun içic Italyanın bir istisna teşkil edeceğini sanmıyoruz. Elhasıl Italyan milleti tam manasile bü>Tik bir imtihana girmi|tir ve yarın, öburgun imtihanın neticcsi belhecektir CÜMHURtYET Millî Eğitim Bakanı Reşad Şemseddin tim Bakanlığı, azınlık ve özel okullarda Sirer, Mıllî Eğitim müdürlüklerine gön bulunan türkçe, tarih ve coğrafya oğderdiği bir tammide, öğretmenlerin, di retmerjerinin gerel muvazeneye almFlushing. Ne\vYork, 17 (AP.) ek ve şikâyetlerinin bundan böyle ga ması etrafında incelemeler yapmaktadır. faaliyetin Papades yakınların Bırleşmiş Mılletler Genel Kurulu zete sütunlanna aksettirilmemesini tav Malî imkânlar sağlandığı t&kdirde, derAüna 17 (a a ) Bu haîf da hükumet kuvvetleri tara nun bu devre toplantısı için başkan siye etmekte ve şoyle demektedir: hal bir kanun tasarısı hazırlanacaktır Trak>ada bulunan Gümulctfından şiddetli bir baskıya vekilliklerıne Türkıye, Amerika, İnne. Dimetoka ve Dedeağac şe• Millî Eğitim teşkiâltına mensub va Bilindiği gibi halen bu öğretmenlerin marur kalan asiler üzerindeki giltere, İsveç, Fransa, Peru ve Rus zifeli arkadaşlarımız arasmdan dilek, maaşlarmın yüzde 35 i Bakanlık tarahirieıinin bombardımanı h3ktazyikı azaltmak gayesine ya mümessılleri seçilmışlerdir. Baş derd ve şikâyetlerini ilgili üst makam fından ödenmektedir. kında gelen yeni ta*silât*ar. matuf bulunduğu zannediî kan, başkan vekılleri, komite baş lara bildirmeden gazete süttnlanna akanlaşıldığma göre, çeteciler tamektedir. rafından at'lmıs olan obusl?r kanları Genel Kurulun Idare Komi settirenlerin bulunduğu, vakit vakit Çeteciler, kuvvetle mukave tesini teşkil etmektedir. Bulgaristanda imal edıîmiştır ;örülmektedir. Haklı şikâyet konularımet etmekte olup ve Bulgar Seçimden sonra İdare Komitesi nın ve dileklerin üzerinde durularak Çeteciler. Dedeağacda, şehre hududu istüametinde ricat toplanmış ve Fılistm meselesinin Si ;erekli tedbirlerin alınabilmesi için ilgırmeğe muvaifak olmuslar vt etmekte olan dığer çeteci yasî Komite tarafından ele almma giiilerin bunları vaktinde kendilerine katlıâmda bulunmuşlardır. gruplan da Bulgaristanda Ke sına karar vermiştir. Trakyada yaşamakta oU • > en yakın üst makamlara bildirmeleri nu'dan açılan topçu ateşile halk, çeteler tarafmdan hırpaBirmanyanın, Bırleşmiş Milletler cab eder. Arkadaslarımızın bu vasıtaMarkos desteklenmektedir. lanmaktadır. 7 'Jâ 24 mart t a f Kııruluna girmek için yaptığı tale dsn istifade etmezden önce derd ve şiAvam Kamarasmda rihleri arasında kaçırılan 1600 çocuğun bın, komite tetkiklerine luzum kal kâyetlerini bir kere ilgili mercilerine Londra 17 (a.a.) Avam Kamarasm madan, doğrudan doğruya Genel Ku bildirmiş olmaları bir meslekî disiplin 1005 inden fazlası Trakyada yaşamaktaydı. Çetecüerin, Yunan Bulgar hu da dün Yunanistan meselesi hakkında rulda müzakere edılmesi de İdare zaruretidir. Bu ciheti daima gözönünde dudu boyunca girişmiş oldukları yeni Arkası Sa^ 3, Sü. 2 de teşkilâtı Arkası Sa. 3, Sü. 3 te bulundurmaları gerektiğinin mıza mensub bütün arkadaşlarımıza bildııilmesini rica ederim.» Millî Eğitim Bakammn bu tamimi bir kısım öğretmenleri müteessir etmiştir. Bu öğretmenler, yukarı makamlara gönderilen dileklerden ekserisinin, npzan itibara almmadığıru, gazete sütunlarma müracaat zaruretinin bu yüzden ileri geldiğini söylemektedirler. Ankara 17 (Telefonla") Millî Eği "Hani bize Başbakan ne vadetmişti ?„ Dünkfi C. H. P. Beşiktaş kongresinde delegeler "Hayat ucuzlıyacağına pahalılaşıyor, Şimdi de ekmek yok!,, dediler verilen Amerikan ııeakları J Artistlere hakaret davast Muhakemenin tahkikat safhası dün nihayet buldu Izmire e\'velki gün Amerikadan yardım malzemesi getiren gemi ve şatlara çıkarılan toplardan bir kısnu îzmir 17 «Telefonla) İzmir kayrıaklı u ı r Anadolu ajansı hsberinde, bizs ve.^on An.erıkan uraklarından bir ksfılenm buşün şehrimize geldiği ve fehir üzeıindekı uçuşlarmı halkuı Ugi ile takıb ettiği bildirılmekte ise de geceyarısına kadar hiç bir Amerikan uçak kafüesi gelmemiştir. 30 Amerikan ucağmın şehrimize yarm gelmesi beklenmektedir. Uçaklar Atinadan geçerken Atina 17 (A.P.) Filo halinde ve Ameııkan murettebatı id?resınde seyahat eden tek motorlu 30 avcı uçağı dun gece Atinaya inmışlerdir. Bu uçaklar Amerikan yardım progrsmı mucibince Turk makamlaruıa devredılecektir. Düşman piyesmı temsil sırasmda artistlerden Cahide Sonku ile Huseyjı Kemale hakarette bulunmaktan sanık Mithat Bayatlı aleyhindeki davaya Dünkü kongreden bir intıba Beyoğlu Ceza mahkemesinde dün sabah de^am edıldi. Ekserıyetıni yüksek tahC. H Beşiktaş ilçe kongresi dün sa H. Partisi il idare kurulu üyelerindea sıl genciığınin teşkil ettiği buyük bir bah ssat 10 da, Beşıktaştaki Gürel si bir kısmı hazır bulunmuşlardır. dmleyici kutlesı salonu doldurmuşt'i j nemasında yapılmıştır. Kongrede, mil Toplantıyı açan ilçe idare kurul başka» Arkan Sa. 3, Sü. 5 te • Arkası Sa. 3, Su. 6 da [ c.elallcri, Şelıır Meclisı uyeleri ye C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog