Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

r NAMLI TURK S'Jf '• t'LArı IMAUTHMIE:AIIBEYK9Y Tel 2ieg« HICBIS S ı K E T T E . # ! , YOKTUB.AUBKEN VALNIZ umhuri 24uncü yıi Sayı: 8504 K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgrai ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24238. Xaa İslerü 24299. »Matbaa: 24290 MOKASSEN Behar yenilikler getirdi... Onun güzelrenkkuni. göıülmemiş modelleri v e f l H B p a d a r rahat, serin Tanca'nın vitriniklâl Cad. 135. •APİKOĞLU' ISMİNE vı ALAMETİ FA1IU. İSINA OİKKAT EDİNÎZ. Cumarlesi 17 Nisan 1948 Parmakkapı bizimle yeni Ataşemiliterliklerden sonra konsolosluklarımızm da tâgvının derpiş edildiği söylentileri Ankarada dotaşıgor Konsolosluklarımızı yersiz ve sıkıcı Roma ve civarinda dün bir göz hapsi altına aldılar kanlı nümayişler oldu Zabıta silâh ve el bombası kullandı, her iki taraftan yaralananlar oldu, hükumetçe sıkı I tedbirler alındı Roma, 16 (Radyo) Pazar çım yarın sabah başlıyor Tarifeiere zam.. stanbulun muhtelif umumi servisleri zamao zaman tarife zammı yapar. Bu hizmetler şirketlerin elinde iken tarifelcr bükumetle aktedilmiş mukaveleler hukümlerine ve muayyen prensipleıe göre tayin edilirdi. Bugün girketler yerine resmi idareler kaim olduğundan tarifeler artık mukavele veya prensip konusu olmaktan çıkmış, pazar hk mevzuu olmuşrur. Bunlardan birine de şu günlerde şahid olacağız: Istanbulun Elektrik Idaresi, Traravay, Tunel, Otobüs ve Gaz Işletmelerinde hasıl olan milyonlarca açığı kapamak için elektrik tarifesine iiç kuruş bir zam yapmak üzere Hiikum<>te müracaat etmiştir. Bu arada bir kiıçuk istitrad yapmak lâzımdır: Evvelce her biri bir şirket elinde bulunan bütun bu işletmeler şimdi Beledneye bağlı olduklan halde tarifelerini arttırıp eksiltme hususunda Belediyenin ve Belediyeyi kontrol eden Şehir Meclisinin reyini almazlar.. Doğrudan doğruya Hükumete müracaat eder, tarifeyi değişrirtirler. Ve ancak bunu yaptıktan sonra elde edecekleri parayı bütçeye ko\abümek için Şehlr Meclisinin ve Belediyenin karanıu is j terler.. Ba gayri tatrii hale burada iça ; ret ettikten sonra hajurlanmakta olan ; iiç kuruş zaromı munakaşa edelim. Evvelâ bilinen bir şey var kl o da Elektrik Işletmesinin ziyan etmediğidir. Yani vaktile Elektrik. Tramvay, Tünel aynı şirketin elinde olduğu için birbi«Türkiyenin her tarafta gördüğü itibarm, Türkiyeye rinin kâr ve zararını harman eden bu verilen yüksek kıymetin başhca sebebi kendi kuvveidareler bugün de aynı hesap hatasına duşmekte ve elektriğin kârile. tramvatimiz, dışarıda dürüstlüğümüz, içeride istikranmızdır» yın. tünelin, gazin ve otobüsün zararını kapatmava çalışmaktadırlar. Bu taAnkara, 16 (Telemamen yanlış bir sislemdir. Işletme iktisadiyatı bakımından müdafaa edilemi fonla) Dıg işleri yecek bir şekildir ve derhal tashihi Bakanı Necmeddin Sadak, Meclisin bulâzundır. günkü toplantısınBundan başka Tramvay. Tünel, Oda Yusuf Kemal tobüs gibi kesif bir taleble karşı karTengirşenğin sofiya çahşmakta olan işletmelerin de rusuna cevap vermilyonlarla ifade edilecek zararlara girmi§, Avrupa iktisamesi herkesin dikkatini çekmektedir. dî işbirliği teşekküTicaret Bakanı, o gün Bununla beraber bir idarenin velev ki lüne ve 16 lar konânune hizmeti gönnesi onun zarar etyedi sözlü soruyu feransına dair izahmesini icabettirmiyeceğinden bu idarelarda bulunduktan cevablandıracak lerin zararlan varsa ve başka türlü tesonra sözlerine şöylâfi edilemiyorsa tarifeiere zam yaple devam etmiştir: Ankara 16 (Telefonla) Eonek sımayı derpiş etmek bir zaruret olur. An« Ekonomik işkınüsı ve hububat ihracı meselesi, önücak şurasmı da belirtmek gerektir ki müzdeki çarşamba gunü Büyük Millet bu gibi işletmeleri iktisadi şekilde tam birliği bahsine niMedısine intikal edecektir. Çarşamba randımanla çalıştınnak bir ihtisas îşî hayet vermeden evgündeminin bütün sözlü sorulan, hemen olduğundan milyonlarca milli sermaje vel, Türkiyenin hakiddialaruıı ve hemen bu mevzua riairdir S'r.an Tenin yatmlmış, olduğu bu idarenin ha lı ekonomik kelioğlu, ayrı ayn takrirlerle bu işi bir kfkî bir işletme ekonomisi takib etme gerçek çok cet>h?lçrınden ele aimıçtır. Tekelisini sağlamak, şehirliye kulfet tahmil durumunu yeniden geçirmekte oğlunun birinci takriri: Osmer, Vitol, edenlerin iîk varifesidir ve zaten böyle gözden büyük iyi niyet, İtiti, Trak şirketlerine ve 947 yılında olmadıkça hiçbir heyet ve makam böydostça anlâyış gös Arkası Sa. 3, Sü. 5 te le bir zammı müdafaa edemez. teren ve Marshall Bu arada ikinci bir noktaya da dik pîânı çerçevesi ikî»t etmek mecburiyeti vardır. çinde memleketimiBugun dunya her şe>de, \ergide. ta zin de ciddî yardırifede, hizmette ve külfette progressif ma ihtiyacı olduğudenilen muterakki sistemi takib etmek nu kabul eden BirNecmeddin Sadağın seyahatinden son bir resim: Sadak, tedir. Bizde de yavaş yavaş bu usulün leşik Devletler hüAtina hava meydarunda Çeldarisie bir arada prensip olarak kabul edildiğini göste kumetine huzururen alâmetler vardır. Bu usule göre nuzda teşekkür etmeyi vazife bilirim. mek imkâmnı elde edeceğimden dolayı eğer elektriğe zam yapılacak ise az sarBevinle müzakereler memnundum. iiyat yapan zayıf keseli fakir tabakanm Ingiltere Hariciye Nazırı M. Bevin, Paris konferansuıa giderken, bu fjrbundan istisna edilmesi lâzımdır. BuPariste ancak 48 saat kalabileceğini ve nun için Elektrik Idaresinin tasnifli sattan istifade ederek müttefik ve dost Arkası Sa. 4. Sü l d* ~müşteri mukavelelerine göre ticaretha memleketler devlet adamlarile görüşne, yazıhane, ve muayyen bir haddcn j u k a n sarfiyat yapan şehir abonelerine ve bilhassa elektriği pek ucuz alan sınaî müesseselere zam yapılması âdil bir hareket olur. Vaktile Elektrik Şirketi zamaajida yapı'.nıış olan sınai tarife sistemine gore halka yapılacak Üç kuruş zam «İstanbulun yollannı şehrin güzelliğine uygun hale getirirçok fazla sarfiyat yapan bu müesseselere bir kuruştan daha az bir zam osek o zaman Allah sizin yarduncınız olsun!» Bu gece saat 24 te saatler bir saat ileri lar?k aksetmektedir. Bir kuruştan daha az bir zam enerjinin mamul eşya maj Amerikan yardım heyeti yol dairesi slınmak suretile yaz saatinin tatbikına lijet fiatlarnıdaki ufak nisbeti düşünübaşkanı Mr. Hılts, şehrimize gelmiştir. başlanacaktır. Saaüerinizi düzeltmeyi lurse buna bir kuruş gibi küçük bir Mr, Hilts, dün kendisile görüşen bir ur.utmayınız! şey zam edilmesinin bazı resmî tnaharkadaşımıza demiştir ki: fiüerde korkuîduğu gibi hayatı pahalıc Ankaradan otomobille geliyorum. lafması varidi haür olamaz. Onun için Yolu umumiyetie iyi buldum, yalnız elektriğe bir zam zarureti hasıl olursa Izmit Usküdar arası bozuktur. bunun ancak şu yazdığımız şartlarla Bu, belki de son yağan yağmurlardantahakkukuna çalışmak halkın ve müesdu. scsenin menfaatleri icabıdır. Bu mevsim umumiyetie bütün yollaCUMHURİYET Birleşmiş Milletler Genel n kötü duruma sokar. Ben de onun için otomobille gelmeyi tercih ettim. Kurulunda muhasamatm Amerikaya giden Denizyollan Pazar günü Istanbuldan hareketie Ekesilmesi istendi heyeti haklnnda sözlü soru dirne, Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Ankara, 16 (Telefonla) Ankara Ayvalık, Bergama ve Izmire gidecek, Lake Success, 16 (Radyo) Filistin milleb'ekili Hıfzı Oğuz Bektetanın Ameoradan da Akhisar, Balıkesir, Susurluk, meselesini tekrar göruşmek üzere özel rikaya gemi satın almağa gıden DenizBursa, Gölcük, Izmit üzerinden Istan bir toplantı yapan Birleşmiş MilleÜer yollan heveti hakkında Meclise verdibula döneceğim. Bu seyahati sırf tetkik Genel Kurulu, bugun ılk oturumunu ği sözlü soruya, Ulastırma Eakanı Şükmaksadile yapmaktayım.» yapmış ve Brezilya delegesi Doktor rü Koçak bu pazartesi günü cevab veMr. Hilts, Amerika ile Türkiye ara Muniz, muvakkat başkanlığa seçılrecektir. Bu mevzuda birçok dediko suıda yapılacağı söylenilen yol anlaş miştir. dular ve neşriyat yapıldığı malum olması hakkındaki suale: «Bu mevzuda Doktor Muniz söz alarak orunımun duğundan, J/Vcliste yapılacak açıkla Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Arkan Sa. 4, Sü. 7 <U malar merakla beidenıyor. , '• B D Ankara, 16 (Telefonla) Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, Ankaraya gelmiş olan Sofya Elçimiz Şefkati İstinyeliyi bugün öğleden önc« kabul etmiştir. Şefkati İstinyelinin Ankaraya gelişi, Dış İşleri Bakanlığı ile temas için yapılagelmekte olan mutad seyahatlerden biri olmakla beraber, mühlm bazı söylentilere yol açmıştır Bulgaristandaki ataşemiliterliklerin lâğvından sonra konsolosluklarm lâğvı keyfiyetinin de siyasî mahfillerde derpiş edilmekte olduğu, bu arada ileri sürülmektedir Bulgar topraklarında düşürülen tayyarelerimiz meselesinin bir hal şeldine bağlanmasından sonra tahaddüs eden ataşemiliterlikler meselesi, komşulanmızm sebebsiz olarak ortaya bir takım ihtilâf mevzulan atmak yoluna girdikleri veya bu yola girmek zorunda bulunduklan şüphesini uyandırmıştır. Olayların bundan sonraki gelismeleri, söylendiğine göre, Bulgaristandaki konsolosluklartmızın sıkıcı ve yersiz bir göz hapsi altında bulundurulduğu bissini uyandırır bir mahiyet almıştır. HRİen Bulgaristanda, biri merkezde olmak üzere Varna, Burgaz ve Plevnede 4 konsolosluğumuz vardır. Bunların lâğvı kararile Bulgaristanın Türkiyedeki konsoloslukları da kapanmış olacaktır. Bu söylentilerin resm! çevrelerden +evsiki şimdilik mümkün olamamıştır. Sofva elçimizin şehrimizde bir kaç gün kalacağı anlasıhyor. , günfi ı bafbyacak olan genel seçinün salı günü aenu alınacağı ve bütün tasniflerin yapılmif olacağı hükumet makamatı tarafından bildirilmektedir. Hükumet, seçim ıırarnda herhangi bir hâdiseyi önltmck için her tarafa üç yüz bin asker göndermistir. Bu sayede halkı taciz •deeek herhangi mühim bir hâdisenin Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Mecliste sert bir münakaşa Sağlık Bakanuun Ünyedeki verem salgınına dair beyanatıru, Yusuf Ziya Ortaç, Valinin ve Kaymakamm meklublarile tekzib etti ış ışıeri Bakaıunııt Mcdistc dtinktt izahatı Buğday sıkıntısı İtalyada koraünistler tarafından yapılan bir nümayista polisler sopalarını kullanırlarken Necmeddin Sadak, Londra, Paris, Cenevre ve Atinada yaptığı ^. görüşmelerîn neticelerini anlattı Avrupa iktisadi Uz Vusuf Ziya Ortaç Dün Pariste toplattan onaltı devlet arasında bir atılaşma imzalandı Anlaşmayı Türkiye adına Numan Menemencioğlu imza etti ' ' ve Türkiye icra komitesine seçildi Paris 16 (A.P.) Marshall plâmna kabul etmişlerdir. Fransa Dıs İşleri B»' dahil 16 Avrupa memleketile Alman kanlığında toplanan Marshall plânı kobyanm batı bolgeleri bugün resmen ve it feransına başkanlık eden Ingilleri D i | tifakla kendilerini daimî bir ürtisadî iş İşleri Bakanı Ernest Bevin, hiç bir i t i r n Arkast Sa. 3, Sü. 2 <Ui birli^i teşekkülüne bağlayan anlaşmayı \' ; Ankara*'l6J (Telefonla) g Mediste Oi'du ilindeki verem hastahŞı hakkmda Yusuf Ziya Ortacm sözlu sorustt münasebetile peçen karşüıkh göfüjraeler hayli enteresan oldu. Sağhk Bakanı Behçet Uz, verem afetinin, yur Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Mesele, çarşantbaya Mecliste göriişiilecek Meclisi güldüren bir mezuniyet talebi T«m hasta diye kendisine izin •Verilirken Hasan Ali Yüceîin pürneş'e içtima salonuna girdiği görüldü Saatler bu gece bir saat ileri alınacak Amerikan Yardım Heyeti yol mütehassısımn anlattıklan Filistinde miicadele Ankara, 16 (Telefonla) Cevdet Kerim İncedayının başkanlığında toplanan bugünkü Mecliste, aralarmda Falih Rıfkı Atay ve Hasan Âli Yucel de olmak v üzere 1iç milletvekiline hastalıklarmdan dolayı izin verilmesine dair başkanlık «Seylâbdan çok evvel Sakarya sahillerinde sedler tezkeresi okundu. Falih RüTa Ataya bir buçuk ay, Hasan Âliye gene hastahğı yapmak için hükumetten kereste istedik. Tanm Bakan. Mbebile üd ay izin verilmesi kabul edillığının bu talebimizi reddeden cevabı seylâbdan, di. Fakat tam kendisine izin için oy verildiğı sırada Hasan Âli Yücelin, n e sonra bizlere tebliğ edildi» çeli ve pürsıhhat bir halde içeriye gir» mesi, gülüsmelere yol açtı. Adapazarı 16 (Hususî surette giden birine bağlayan Tavukçular köprüsü Bu toplantı yılı tçinde iki aydan fazla arkadaşımız Ferdi Öner telefonla bildi seylâb suasında hasara uğradığmdan bıı ijia alan Akil Muhtara ödeneğmin veriyor) Bir haftadanberi sürekli bir Arkast Sa. 3, Sü. 5 te rilmesi de kararlaştı. şekilde yağan yağmurlar bugün durmuş, hava açmıştır. Seylâb mıntakasmdaii koylere bugün de Kızılay tarafından yardımlar yapılnuş, muhtac köylülere gıda maddesi dağıtılmıstır. Adapazarı Demokratları bugün Söğüdlü, Maksudive ve Beykışla köylerine giderek köylülere yiyecek maddeleri tevzi etmişlerdir. Adapazarı Kaymakamlığı, köylülerin muayy s n bazı noktalarda yapacakları sedler için köylünün kereste vesair ihtiyaçlarırun temin edildiğini bildirmiştir. Sakaryanın su seviyesi 2 5 3 0 santim alcalmıştır. Havalisinin bazı tasımlan dün, su bas Junına uğrayan Karasu ilçesi hakkında buraca bir malumat almak imkânı hasıl Bir müddettenberi şehrimizde buhınan olamamıştır. Adapazarı ile Karasuyu bir Amerikah meşhur piyanist Juliua Kaichen, dün Atinaya hareketinden önce Parkotelde gazetecilerle görüçmüstür. Toplantıda Amerikan Haberler Servisi direktörü Mr. Damon da hazır DUT lunmuştur. Julius Katchen, Türkiye hakkındaki Dün şehrimizde ilri mühim intibalarmm fevkalâde olduğunu belirtmiş ve Ankaradaki konseri esnaaınşahidin istinabe yolile da hayatınm en enteresan vak'ası ile karşılaştığını söyliyerek, demiştir ki: ifadeleri alındı « Brahms'ın Sonatmı çalıyordum. Ankara cinayetine aid iki mühim is Bırden halkın kapıya doğru koşuşmaya tinabe dün sabah, ikinci Ağır Ceza başladıklarını gordüm. Derhal piyanoMahkemesinde yapıhnıştır. dön kalktım, locasuıda benim hareketUk olarak dinlenilen Teknik Univer lerimi takib eden İnönü ile gözgöze. gesite Makine Fakültesi fizik profesorü lince, bir an için kaybettiğim sükunetiNusret Kürkçüoğlu, bu dava hakkında ıni tekrar buldum. Sonradan, halkı koşturan sebebin, o andaki zelzele oldmğubildıklerini şu şekilde anlatmıştır: nu öğrendim.> • » Nusret Kürkçüoğlunun anlattıklan « Celâdeti tanımazdım. Ankarada oJulius Katchen müneakıben tnönü t»turduğum evin sahibi Mueyyedin arka rafından kabul edilişini anlatarak: daşı idi. Ya cinayet akşamı idi; yahud < İnönünün bende bırakbğa intiba, Julius Katchen da ertesi gundü, Müeyyed ile Celâdet müzik anlayışmm fevkalâdeliğjdir> debize geldiler. Müeyyed, bizim evden miştir. sitayişle bahsetmiştir. Arkan Sa, 4, Sü. 6 da halkuı müziğe karşı gc^terdiği aKatchen bunu mütoakıb tsUn Felâketzede Adapazarı köylüsünün anlattıklan * :"""*s (Ankaradaki konserde hayatımın en enteresan vak^asile karşılaştım» Dün Atinaya giden Anerikalı piyanist Jnlins Katchen'in gazetecilere anlattıkları Ankara einayeti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog