Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Otomobil mühendislerinin takdirini kazanan YENİ YAZ SEFER TARİFELERİNİ TAKDİM EDER 21 Nisan 1948 den itibaren Yeni hareket saatleri • Sık seterler Uçuşta yemekler bilet ücretine dahildir İSTANBUL LONDR A ÇARŞAMBA İstanbul, Kor=>k O el nden İstanbul, Yeşilköy Hava Meydanından Londra Northolt Hava Meydanına Cect ^tıtada kalınır • . Londra Son Ha\a istasyonuna CUMARTESI hareket kalkış var ş var ş Servis No BE 761 15 35 1715 19 52 2107 * * Yeni <SA 15 senedenberi görülen lâstik tekâmülünün en büyüğünü GOODYEAR kaydetmiş bulunuyor. Ti Otomobil imalâtçıları, yeni yaptıkları arabalar işin yeni tipte lâstikler aramaktadırlar Vfenı tıp süper Cushıon lastiğini tecrü* be eden mühendisler 15 senedenberi lâsük sanayiindeki tekâmüllerin en buyugu olduğunu ve yem arabaları İçin bu lâstiği derhal istediklerini bildirmişlerdir Süper Cushıon sadece yem bir lastı1 değil, aynı «n«»ı«l« tamamen yem tıp bir lastiKtır Modern motorlu araçlarda kullanılışında yeni inkişafları mümkün kilen bu lastik otomobil fabrikaları tarafından tecrübe edilmiş ve ihtiyaçla! ına tamamen uygun olduğu görülmüştür bir kolaylık ve emniyet sağlamıştır Arabanızın bu lastiklerle yollarda adeta kayarcasma gittiğini görecek ve direksiyona hakimiyetinizin arttığını hissedeceksin z Yolda ısınması dıger lastiklere nazaran daha az olduğundan ha\a tazyiki de nisbeten düşük olmakta ve b3yleee en uzun ömürlü lastikten daha fazla dayanmaktadır. Arabanız ister yeni ister eski olsun, w > sırıtışız rahat ve emin olarak araba kullanmak istiyorsanız derhal Süper Cushion lâstikleri kullanma ısınız. LONDRA ISTANBU L SALI, CUMA hareket kalkış varış . ' var ş Serv s No BE 760 09 00 10 15 16 30 17 45 • * Londra Son Hava İstasyonundan Lond a ''•.ortholt Hava Meydanından Islanb l Veşılkoy Ha a Meydanına tstanbu Konak Otel ne Cect Romada kalınır İşaret edilen saatler mahaUı saatlara göredir k U»r*t ı seferlerde ıkınC Bunun da sebebi bu lâstiğin temin ettiği rahatlık ve emniyettir Tecrübeleri sonunda mühendislerin memnuniyeti aşikâr bir halde ıdı Bu lastiğin yanlamasına olan ufki sadmelere mukavemet ettıgi ve bu evsafın şimdiye kadar hiçbir lastikte layıklle bulunamadığını itiraf etmişlerdir Süper Cushıon bajagı lastiklerden daha büyük daha yumuşaktır Inanılmıyacak derecede rahatlık temin eder Yalnız fena yollarda degıl ayni zamanda muntazam yollarda da ustonlugu belli olur Bu lastikler otomobil kullananlara yeni i er ayırtmak tçın Bastıca SeyaMai acettelerne {yer ayırtmak ıcrete tabi değildir) veyahut Kwak Oleltndekı 8 E A b rosuna müracaat edilmesi B R I T I S H E U R O P E A N A I R W A Y S Devlet Denizyolları İşletme U. M. ilânları ( Karadeniz hatt nda 18 nisan 948 taruunden itibaren yaz tarifesinin tatbıkına baslaaacaıctır Buna göre her hafta Istanbuldan sabahları saat 5 00 te pazar 7 29 Açılış ve program 7 30 Marş ar (Pl) 7 45 Haberler 8 00 Muz k (Pl) günleri inebolu hattına salı günleri Rize hattına perşembe günleri Hopa hattına ve cuma günleri Trabzon hattına birer posta kaldırılacaktır 8 45 Şark lar IP1) 9 00 Kapanı; Acentelerimizden foJa malumat a'ınabı'ır (4653) * 12 »9 Açılış ve prog ara 12 30 Şarkılar 13 00 Haber er 13 15 MuzUc 14 00 Kapa Süper Cushion, daha buvuk ve daha yumuşak bir lastiktir Daha (azla hava ihtiva eder, bayağı lastıklerdetd 28 32 hava tazyiki yerine yalnız 24 hava ile çalışır Bu lastik her arabanın kullanılışında emnıvet, intizam ve direksiyonda fevkalade kolajlık tevlıd eder Bugünkü Program j KARADENİZ POSTALARI Süper Cushion Lâstikleri daha büyüktür. GOODYEAR Süper Cushion lastiğini ıcad etmekle eskid enberi süregelen bir mesele hal edilmiş oldu Bu da, ufki sadmelere karşı ko yabılmekti Süper Cushion, yandan gelen sadmelere mukavemet eden yegâne lastiktir Bu lastikler sayesinde kullanışta daha az yorgun luk, arabada daha az yıpranma hissedilir ve bunun neticesi olarak da ödenmesi ıcab eden tamirat faturaları azalmış olur. Esla ebad 550 600 6 25 650 700 7.50 Süper Cushion ebad Yerine 6 40 > 870 > 710 > 760 . 8 20 890 Süper Cushion lâstikleri, her türlü sadmelere karşı kovarak, çok zor kesilir ve berele* tur Patlamalara karsı mukavimdir. Dıreksi yonda hemen hemen hiç yorgunluk duyulmaz. Bütün arabanın motorunden cıvata ve somunlarına kadar her parçasındaki aşınmayı bu lâstikler asgari} e indirmiştir. 17 DS Acılı» ve program 18 00 Radyo dans oıkestra«ı 18 30 Konuşma 18 45 Şarkı l«r 19 00 Haber er 3 15 Gecnifte bu gun 19 '0 Muzl t 19 45 ^ urddan ses'er 20 00 Şark 1ar 20 15 Radvo Gazetesi 20 30 Ee best saat 20 35 İrce saz 2115 Konu? ma 21 30 Muz k 2* 00 Konuşma 22 15 Muz k Pl 22 45 Hab rler 23 00 Prog ram \ e kapan ş TfJRflL ÖKSÜRÜĞÜ DERHAL GEÇİRİR. fURAL, ÖKSÜRÜK VE İRONŞİTE KARŞI UR KOMPRIME BULMACA 1 Yeni Lâstikleri r I Í 3 4 5 6 7 8 9 m İfl B ü Elektrik malzemesi satın alınacaktır. Etibank İstanbul Şubesinden: I GOOD/YEAR Fennî izahat için fabrikalarımızın istanbul şubesine müracaat m Bankamız ihtiyacı için muhtelif elektrik malzemesi satın almamaktır Talıblerın tekliflerini kapalı zarfla en geç 20 4 948 salı gunu saat 17 ye kadar Bankamız hoîundekı teklif kutusuna atmaları Müfredat listelen her gun satınalma servisinden temin edilebilir Banka ıha'eyı kısmen veya tamamen yapıp vapmamâkta serbesttir (4957) So den icğa I Garaz % e k n besleme duj gusu Z B rbınnın avnı familya ki kelime) bir isa ret sıfatı 3 Gen «jk boş lâf 4 Emanete hı anet etmi\ en esk den Avrupada geçen «İtin paranın adı 5 Madenden ¡p artık hiç bir şey alacak j e n kaimijan 6 Es k den buyuk rütbeli subaylar bu sınıftan sa yi ırlardı (eski d de cem ) uzuvlarımızdan 7 Mevki tutarak (ıkı keijne) 8 Yeral tından çıkanlardan birinden mamul 9 Nbbet ve alaka 1 likandanflfagyo 1 Çol gemisi adını almış havvanın kılı (•njrekkeb kelime 2 Soğuk havada bov le bir üvrum terrıru kab 1 olmaz 3 Dem r çerçev e ve iske etler (cemi 4 Tersi «uvu yan» dır (esk t e i n istanbul civarında bjjer o Aşağı k s m kavga 6 Bir soru edatı nota bavagı 7 Komik bı* manza ra korşi'inda y apilan hareketi jaoarak 8 r>ur anzeden İki kel rre 9 Duşunup ta hayyul eden vahud bj zembregl sıkıştıran b r ceş d tODrak Evvelki bulmacanın halledilmiş »ekU 1 2 1 3 4 5 6 7 8 i m ı m m I ISHHnRHHBnHBH^BHİHH^HBHİl Dİ GUDYİR TAYR END RABER EKSPORT Ko. Taksim bahçesi karşısında UMUM TÜRKİYE BAYİİ Bir ahizede aranılan vasıflar: FEVKALÂDE SES TABİİLİĞİ HASSASİYET SEÇİŞ KUDRETİ 28 senelik tecriı be neticesinde size TATKO: OTOMOBİL, LÂSTİK ve MAKİNE TİCARET T. A. S. Beyoğlu, Taksim bahçesi karşısında STÂDION Orijinal İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Lüzum gösteren müessese Cinsi Muhammen bedeli lira Trabzon Numune ve izmir Dr Behçet Uz Çocuk has1515 de 260 000 13.500 tahanelerıne Stenlızasyon tesisatı Ankara Doğumevi ve Nisa 292 353 21926 15.30 da iye kliniğinde Sterlızasyon tesisatı Yukarıdaki hastanelerin sterılizasyon tesisatları vahdi fiat e^ası üzerinden kapalı zarf usulile eiksıltmeye konulmuştur 1 Eksiltme 28 nisan 948 çarşamba günü hizalarında gostenlen saatlerde istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdurlugu binasında toplanan Sıhhi Kurumlar komisyonunca yapılacaktır 2 istekliler bu iğlere aıd şartname keşif evrakı üe resimlen çalışma günlerinde komisyonda görebilirler 3 isteklilerin cari seneye aad ticaret odası vesixasi ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve şartnamede yazılı vesikalarla bu işlere yeter ilk teminat makbuz veya banka mektuplarını havı kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verm eleri (4303) 4 Postada vaki geçişmeler şayanı kabul degıld.r teminatı lira nk saati S|A!V|U NIAIRİAİK s EİZİE L 1 İDİAİVİA 3 VİA|R A KİHHİUİY 4 1|M|A|BS|AIA|T|« 5 Şll|Nl«|A!NİT|«ii 6 M|«D|A|R|I|L|A|N 7 E|D|AİT|«L|A|L|E 8 M|A!»!A|D|A!M|A|K 9 E|LIE|K|OlN|AİN|K ML^MMER KARACA OPERETI M A K S I M D E DELI DOLU Yazan EKREM REŞID Muzık CEMAL REŞID Temsiller taat 20 30 da Cumartesi pazar matine 15 te Çarşamba halk mat nesi lo te Gişe her gun saat 11 de açı r Te 42633 Stuub v Başmuharriri NADİR NAU1 Bu nüshada yon (jlcrini fiilen idare eden CET AD FEHMİ Matbaan En sağlam ve en ucuz bısıkletür Çekilmiş yekpare çelik borudan ima1 edilmiştir Bayan L 155 Bay L 149 Jorj • Beyoğlu D. Papajorjiu Yuksekkaldırım 90 • Miiteahhidlerin, İnşaatların ve Resmî Dairelerin Nazarı Dikkatine: Bina garaj ardiye ve bilumum yeni ve eski inşaatlarda çatı ve yan kısımlarda =srî ve yeni malzeme olan Amerikan Radio Corporation, Cincinnati, Ohio Radyo tekniğinin en son icadlarını havî radyolarını sunmakla bahtiyardır. Ahizelerimizi dinlemeden, hattâ mütehassısa göstermeden kararınızı vermeyi nız 8 lâmbalı salon tipi 110 ve 220 volt ile çalışır 5 band üzerine taksimatlı. 6 lâmbalı cereyan ve batar ya ile işler portatif tip WEST KİRALIK GAZİNO Mecıdıyekoyunae Zıncirhkuyu çiftliği gazinosu namıle maruf mahal yazlık ve senelik kiralıktır Görüşmek ıstıy eni erin saat 9 dan 17 j e kadar 44860 telefon numarasından Rıfata muracaatlerı KAYIB Incegız köyünde M İlet Mektebi gece derslerini ogrend gime dair kurs vesı kamı kaybettim Yenisini alacağımdan eskisi nın hukmu yoktur Hasan oğlu Salih Gokşel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ş 3 ^ Ç a t a l c a Incegız OLUKLU ALÜMİNYUM SAÇLARI GELMİŞTİR 1 Kaf iven paslanmaz, omru diğer saçlarla mukayese edilemez 2 Mukavemeti ve hafifliği sayesinde yazın güneşin sıcaklığını ıcenye nüfuz ettirmediği gibi, kışın da dahildeki sıcaklığı daima rruhafaza eder 3 Sağlamlığı ve daj anıklığına rağmen dıger oluklu saçlardan daha ucuzdur 4 Yapılan inşaatların güzelliğini daima muhafaza eder Çunku ahimin} om oluklu saçlar daima parlak kalır Boyu 240 santim VASFİ T ırkiye mumcs< 1 ve «atış yeri ORGUN K SATILIK Bir aded buhar kazan ve makinesi acele satılıktır Fener, Mursel Paşa 66 No müracaat Levha genişliği 66 santim Kalınlığı 0,60 milimetre S A T I S YER I O T O K A R Taksim Şehıdmuhtar caddesi No 3 2 Telefon 82608 4 üncü Vakıf Han 1 inci kat No 28
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog