Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

nama OU/VYÂy/ PAÑMAKLAR/WZfN (/CUNAWFTÍRÍR. Taksitle Satış Terleri: TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. 31 Aralık 1947 Bilançosu PASİF Dış Şube 171,308.23 1,573,590.44 111,607.96 Dış Şube Sermaye İhtiyatlar: ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı 775,033.35 Kanunî ihtiyatlar 2.392.888.16 Fevkalâde ihtiyatlar 11,232,078.49 Karşıhklar 112,458,618 94 Taahhütlerimiz 326,429 09 Mevduat ve carî hesaplar: 21,342,366 09 Tasarruf mevduatı 989,41 5,33 102,259,662.49 Diğer mevduat 1,060, 044.80 104,210,046.52 Tediye emirleri 1,530,474 25 Talep olunmamış kıymetler 6,540,703 65 Muhtelif alacaklılar Sair pasifler Kâr Türk Lirası 24,625,698 64 41,349,985 5,385,724 46 23,614,121 94 32,983,244 55 821,434 71 Türk Lirası 5,000,000 AKTİF Kasa ve Merkez Bankası Kanunî karşılıklar kasası Bankalar Senedat cüzdanı Esham ve Tahvilât cüzdanı Avanslar Borçlu carî hesaplar Muhtelif borçlular İştiraklerimiz Sabit kıymetler Menkuller Gayrimenkuller Sair aktifler 509,098 28 14,40(^)00 17,364,920 09 2,713,357 78 49,554.80 C ) 1,480,919.45 (**) 206,469,709 01 2,932,027 29 162,195 86 3,811,883 19 15,095,308 63 3,029,399 47 N U R M A Ğ A Z Bankalar Caddesi No 54 A SI 270,978,801 32 (•) (") Menkuller Gayrimenkuller sigortalıdır. 733,450. 3,332,251 • Tl. üzerinden TL Tramvay Caddesi, Çarsıkapı, istanbul Türkiye umumî depoziten: MEHMED ve ALI KEBMEN re Kardeşlen Mesadet Han No. 2 Sultanhamam Tel: 24296 GÜLERYÜZ MÜESSESESİ 270,978,801 32 Nâzım hesaplar: Cirolarımız Kefaletlerimiz Sair nâzım hesaplar SATILIK KELEPİR İRAT Kütahya Valiliğinden: Nâzım hesaplar: 122,148,604 41 11,501,305.43 44,951,508.23 65,695,790 75 122,148,604 41] Yüzde 14 geliri, senede 18000 lira tutan ve peşinen alınan Ankarada Yenişehirde Mustafakemal Bulvarında kosebaşındaki apartunan 135 000 liraya satılıktır. Müracaat: Galata, Rıhtım Caddesi, Kefeli Hüseyin Han No 1 Tel: 41871 1947 Yılı Kâr ve Zarar Hesabı ZİMMET Personel masraftan Vergi ve harçlar Sair masraflar MATLÛP 13,391,218 65 2,071,423 76 4,138,572 28 219,406 51 810,554 39 386,518 85 12,942 71 Türk Lirası 1 Uşak Çivril yolunun 31+000 33+500 ldlometrelerindeJd «ose onaranı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 İnşaatın kesif bedeli «17819» lira 60 kuruş ve geçici teminatı «1336> lira 47 kuruştur. Verilen faiz ve komisyonlar 8 Eksiltme 274948 tarihine raslayan sah günü saat 1515 te hükümet Amortismanlar binasında toplanacak olan daimi komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için ihsle gününden en az üç gun evvel mü Karşılıklar racaatla bu işe mahsus ehliyet vesikası alınması ve bu vesika ile teminat makbuzlarını, kazanç ve ticaret odası belgelerini komisyona ibraz eylemeleri lâ Aktifdeki kıymet tenezzülle zımdır. Bu belgeleri ibraz edemiyenler eksiltmeye giremezler. Muhtelif zararlar Daha fazla bilgi edinmek ve kesif dosyasını görmek istiyenler her gün daimi komisyon kalemine müracaat edebilirler (4397) ri Türk Lirası 5,725 ,488 53 4,942 ,753 28 1.186 506 43 4,885 050 10 600 424 63 396, 466 192, 950 75 7 1 597 96 3,029,399 47 Alman faiz ve komisyonlar Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri Banka hizmetleri mukabili alman ücret ve komisyonlar Kambiyo kân İştiraklerimiz kân Muhtelif kârlar Geçen yıldan kalan kâr Kâr SATILIK KÖŞK Caddebostanında vapur, tramvay ve otobüs gibi nakil vasıtalarına bir iki dakikalık bir yerde plaj, gazino İle Msrmara Yat Kulübü karttyesinde, nadide meyva ağaçları ve çamlıklar içinde müstakil uç daireli ve her dairesinde telefonu ve her türlü konfora mevcud binada ve bahçede Terkostan başka ayrıca kuyusundan tertiblentnis tükenmez bol suya malik kârglr bir köşk satılıkta. Mektublarla vâki suallere cevab: Bahçe bir buçuk dönüm. Öd kapıdan girilen ön kısmında camları; palmiyeleri ve çiçeklikleri, arkada da çamlığı, kıymetli güllerden yapılmış geniş pergolası ve kaskadı vardır. I«"?nıi mebni bulunduğu saha 170 M.2 inşaatı da 448 M 2 dir. 5 aded kapalı ve yağlıboyalı geniş balkonları mevcuddur. Köşkün elyevm iki dairesi boştur. 21,030,637 13 21,030,637 15 İşte bu en ufak fark KREM PERTEV'in VzJtkıyetıtiı size anlatabilir. Çünkü Krem Pertev, herhangi bar tasadufun veya mahiyeti meçhul bir keşfin neticesi değildir Krem Pertev çok çalışılmış ve çok tecrübelerden sonra kibar mehafıle takdim edilmiş jegâne krem olup başlıca fevaldı. Cılddeki mesamatı yumuşatarak kapatır. Bu suretle bu mesamatı hane! tesırattan muhafaza ederek cildin puruzlenni defeder, cildi besler, bu súrtele gençlik ve taraveti teu min eder. Cildde şeffaf ve gayri kabili nüfuz bir tabaka yapar ki yarın sıcağın, kışın soğuğun tahribatına mâni olur. Umanımıza gelen ve liden VAPURLAR fmm FÂLL RİYER NAVİGATİON Co. NEWYORK KAYAKÇILAR: Halen Uludağda üç metre kar var ve son günlerde yenden bir metre taze toz kar yağmış ve yağmaktadır. Bu senenin müstesna mevsim sonu ve nisan güneşinden istifade ediniz. Uludağ tesisleri işletmesi 23 nisan tatilinden istifade ile 4 günlük ucuz bir seyahat tertib etmiştir Mudanyadan otobüsün çıkabileceği mevkie kadar doğruca gidi» dönüş 1 ına mevki vapur dahil 22 nisan perşembe hareket, 25 nisan pazar Istanbula muvasalat Galata, 1176 saydı posta kutusu «V. T.» işaretli mektupla müracaat. GAUSDAL VAPURU BEYRUT NEWYORK BALTİMORE için ÇANAKKALE'den 21 Nisana doğru İZMİR'den 23 Nisana doğru ISKENDERUN'dan Nisan sonu Mayisin ilk haftasına doğru Esyayi ticariy* yükliyecektir. Her türlü tafsilât için Galatada Adriyatika Hanında BÜJASHIP LEVANT •/• AGENCY LLOYD Telefon 4487740501 Büyük Otelde kalacaklara Kayakevinde kalacakl ara 70 lira 35 lira Muracaatlenn 20 nisan aksamına kadar telefonla 41653 e bildirilmesi nca olunur. İlkbaharın bınbır güzelliklerini taşıyan dağ ayrıca yorgunlara, nekahat devresindeki hastalara neşe ve sıhhat kaynağıdır Herkesin, dağın bu müstesna güzelliğinden İstifade etmelerini tavsiye ederiz. Eñ seri Hava Yolu Kapalı zarf usulile çeltik satışı Çukurova Harası Müdürlüğünden: 1 Kurumumuzun 1947 yılı istihsalâtından iyi evsaflı çuvallanmiş 30 ton Bloroz çeltiği v« 70 ton mınr çeltiği kapalı zarf usulde arttırma sureti)» satı&a çıkarılmıştır 2 Satışa çıkarılan 100 ton çuvallı çeltik Çukurova Harası merkezindeki ambarlanndandır. 3 30 ton Beloroz çeltiğin* beher kilosunun muhammen kıymeti 38 kuruş ve 70 ton mısır çeltiğin beh«r kilosunun muhammen kıymeti 36 kuru» oiup ilk teminatı 2745 hradj. 4 Satış mahalli ve günü 30 4/948 cuma günü saat 11 de Çukurova Harası merkezinde yapılacaktır. 5 Teklif ınektubîarınra aynı gün saat 10 a kadar Satış Komisyonuna makbuz mukabilinde verilmem. 6 Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 7 Bu işe aid şartname ve cümuneler hergun Ceyhandaki depomuzda istanbul Veteriner Müdürlüsünde ve malm tamamı «e Hara merkezinde gö. rülebilir. (4741) PA/V AME/trcAJV SYSTFM SATILIK FABRİKA Trnkyada mahsulü bol, etrafında 200 parça koyu bulunan 3 nebatî yağlar presi ve 2 un taşı, çok geniş depoları, etrafında arazisi bulunan muazzam bir yağ ve tın fabrikası satılıktır. İçerisinden ayırmak suretile komple bir yağ takımı da satılabilir. Mezkur fabrikaya 80 ile 100000 lira koyabilecek ve bir sezonda koyduğu sermaye kadar para kazanabilecek bu fabrikaya ortak alınabilir Sezon sonunda sermayedar sermayesini isterse tamamen çekebilir. Malkara, Nebati Yağlar ve Un Fabrikası Sahibi HASAN BASRl'ye müracaat. % 4 Faizli Küçük bir cart hesab açtırarak bankamıza vereceğiniz en as AMERICAN EXPORT UNES İNCORPORATED NEWYORK Limanımızda bulunan Döşenmiş Bir EY aahfbi olabilirsiniz. Birinci çekiliş: 19 mayıs 1948 Hra üe Ankarada asfalt bir cadde üzerinde 100 WELLESLEY VİGTORY Vapuru eşysyl ticariye alarak 16 Nisanda NEWYork'a hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir Handa 3 üncü katta HAXRİı ARABOĞLU ve Şsi. na müracaat Tel 4499321. 18 Nisan Pazar günkü BÜYÜK EŞYA SATIŞI Istanbulda, Vezneciler, tramvay İstasyonunda, Kirazlımescid sokağında 31 numaralı konakta fevkalâde satışta satılacak biriblrinden güzel ve zengin 4 aded yatak oda takımları, mükemmel asri bir yemek odası, 3 aded emsalsiz kütubhane, hayli halı; perde, biblo; avize, muşamba, banyo takımı vesaireye aid mufassal ilânı yarınki nüshamızda behemehal okuyunuz. Fazla tafsilât için A. Babikyan'a müracaat Tel 41221 ÇİM TOHUMU Pon Amerikan, istanbul'dan hareketle Şam, Karaj 1 , Delhi, Kalkuta'yo ve oradan San Fransisko'yo muntazam seferler temin eder Fazla malumat ıçm, Seyahat Acentenize veya Pan Amerikan World Airways Şubesine müracaat ediniz. Beyoğlu Galatasaray Yenlçarşı No Telefon t 41219 4 0 5 2 2 2O Hayvan beslemek için, vüctıde getirilen sun'î mer'a, çayır tohumlarıle, park ve bahçelerde kullanılan çimen tohumlan arasında sıkı bir benzerlik vardır. Çimen tohumu bahçe miman MBVLÜT BAYSAL Müessesesinden tedarik etmiyenler dizlerini döver. Tel 23426 4 üncü Vakıf Han •MM k t 4 N 1 a o 8 « • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Dr thnn Sami Öksürük Şurubu öksürük ve Nefes Darlığı, Boğmaca ve Kızamık Öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. • I Her kes kullanabilir 1 Şaphane bucak merkezjnde belediye tarafından taşı, kumu, kireci temin edilmek şartıle inşa e"ırılecek hamam ışı 2490 sa\ılı artırma ve eksiltme kanunu hükümlerine göre kapalı zarf usulile 28'4 948 çarşamba günü saat .5 de Şaphane belediyesinde ıhaıe edilecektir. 2 Keşif bedeli 17311 ¡İradır 3 Muvakakt teminat 12^8 lira 83 kuruştur. 4 Plân, fenni şartname ve keşif evrakı hergün belediye başkanlığında ¡orülebilir 5 Bu içi alacak olanların en az 17 bin liralık is yaptıklarına dair Bayındırlık müdürlüğünden alacakları vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. 6 Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (4666) Şaphane Belediye Başkanlığından: SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKAT NAZARINA: 6 Nisan tarihli gaeztemizde çıkmış olan Santrifüj Pompa ilânımızda MOTOR TAKATİ 120 beygir) olması lâzım gelirken 20 beygir olarak gösterilmiştir. TASHİH OLUNUR. MAHKEMECE SATIŞ İLÂNI Eski Dahiliye Nazırlarından Ebubekir Hazım Tepeyranın vefatı cüıetile Bağdad Caddesi, Caddebostan tramvay durağından bir evvelki durak civarında Erenköy Ömerpaşa Telefonsantralı sokağında 3 numaralı merhumun köşkünde metrukâtı bulunan kıymetli eşya ve kıtabları fle mobilyaları Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 19 Nîssr Pazartesi günü saal 14 ten itibaren acık arttırma İle satılacaktır WORLD'Annms' x Yüz yirmi beygirlik grup emre amadedir. T E K N O R G A N , P K 1559 KEMAL SÜNNETÇİ08LU Fermeneciler Sokak. No. 143, T e l e f o n : 40614, T e l g r a f İ S T A N B U L Türkiye KIZILAY Derneği Beyoğlu İlçe Şubesinden: 11 Nisan 1948 Pazar gunu kejidesi yapılacak bu>uk Eşya Piyangomuz, yurdda kış mevsiminin fazla süreki. olması dolayısüe faaliyetimizi durdurmuştur Halkımızın Kızılaya karş gösterdiği teveccüh ve muhabbetin bekasını temin edebilmek ıtibarile satışa çıkardığımız biletlerden muhlin oır kısmının Derneğimiz elinde bulunan biletlere isabetini önlemek ve bu sebeb le yanlış fıkır ve zehabın husulüne mâni olmak için piyangomuzun keşidesini lb/5/948 Cumartesi gününe tehı eylemek mecburiyeti karşısında kalınmıştır. Bu teahhur, sayın halkımızın menfaatleri gözönunde tutularak ya P'loığma emin olmalarını açık bu lisanla ifade ve beyan ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog