Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

D. P. seçim kanunu tadilâtını kâfi bul » Aynı partıje ınusab etnus olan Baştaraft 1 mei scmiza* ra her ge en seçmenin kimliği sorulara* er? fekleri ani ^ılıyor Ku'uk m" kendisine nuhurlj bir zarf veriır Oy politika adamları aracında ıçtıhad farkmurla in hile sah b oUaUarı garan pumlalar nm beheır hal bu rrjhurlu ları ola D lir F ki ihtilaflar m altınla to er tejtaud" =tvkeJı ne ve^a ^a^ıan zarf içme konulup kapandıktan soma n at aj<a Aotu bir nıjet gizli olduğunu İlk e~ırıne « nr a rrecelf> erirde val le sandığa aülması şarttir Yazılı ov pusu iddia etmek doğru değildir Makalede re de venid gı takdirdedir ki bu yet j lalan seçmenler tarafından ev e l e te ima eaılen zattar, muarızlarınm da hurkiler partilerin munaseoetlerınae bir dank edılebuecegı gibi seçmen istediği n e t j r oldjkları şahsiyetlerdir Onun endi « Tne z u CITUVICT ct r I takdirde sandık v »rinde önceden sıya jin cojle kotu maksadları olamaz, par! sı partuer tarafından hazırlanmış olan ımızın Meclis grupunun durumuna geDP run hazırladığı tasan Bu gece alaıgımız ma umata gore liste erin iıepsi kendisine \ erıhr Seç lirce adalet kornişonu gunun me\0emoirat Parti de seçim saruronu ta men aldığı bjı listelerle hücreye gide zuu olan \e seçim kanununda bazı dedıl eden bir tasarı hanrlıyarak yarın rek birini zarfa koymak suretıle kul ğısıklıkıere taalluk eden bir teküfte M" lise sunmağa karar emiştir Tek lanabileceği gibi, yazılı puEula almas buİJnmak u^ere hazırlık yapmaktadır lif Fuad Hulusi Demire lı (istanbul) ıstemıyen sekmen, hücrede bulunan Ha ,a bu maksâdla bugün yapılan çalış Salamon Adato (istanbul) ismail Hai listelerden birini sarfa koymak suretile ua ara Parti başkanımız da iştirak e*fa Çevik «.Eskişehir) Kemal Ozçoban oy hakiim kullanabilir Oy pu«ulesının mıstır Grupun umumî hejeti toplantı (Afyon) Ñun Ozsan (Mugía) Kamil behemehal nucıede sarfa konması lâ sı bu ayın 20 sine raslayan salı günü Gündeş (Kayseri) ve ^ krı Apaydın zımdır Hücre haricinde zarfa konan saat 15 te japı a aktır O \akte kadar (Kayseri) tarafından japılrraktadır Bu oy'ar kabul olunmaz. Sandık yerinde butun ürelerin merkeze gelmiş buluna tasarının gerekçesinde d mh or ki yazılı oy pusulası almak ısüyen seçme cağını umıd ediyoruz.> Tasarının gerekçesi ne >aln.z bir pusula venlmesi yasak Dıger taraftan haber verildiğine gore «Milletvekilleri seçimi karununun rey tır Bir pusula veren seçim bürosu gö partHen çığırı m ş o an millen ekı'ler gizliliği ile tasrif emnı etini mı li ar revlileri, bu kanunun 40 ncı maddesin ne AI^olis rmuíucere salonunda da 25n zuya ujgun bir halde sağlamadığı mu de yazılı cezalara çarptinlırlar Oy pu yerler tahsisi takarrür etmiştir nakasa gofcurmıyen hatcıkaicdeidır sulalarına nekadar milletvekili seçıleDnarbikır Demokratlarının Nitekim hükümet de, kanonjn bJ eksik cekse o kadar milletvekili adı yazı adunku toplantısı taraflarını gormuş ve yussek Mecuse bılecefı yazısı olmıyanların, emniyet Diyarbıkır 15 (Hususi) Demokrat Sunduğu bir tasarı ile rey gizliliğine ve e+tikleri kimaelere yazdırablleceklen oyların tasnifine aid yeni Dazı büküm belirtilir Seçim komisyonları, seçmen Parti mılletvekıUeıınden Refik Koraltan lerin ilavesini teklif etaruştır Huiu lerin, içinde oy paulalannı yazmaları ile Fuad Koprulu, busjun saat 17 de ö ıretm tadıl teklifi, kanunun eski hu \e zarfa koymalan için seçmen adedine ş lıır haricinde toplanan bınleıce parkuxnlenne gore millî arzuvu kısmen gore munasıb gorul°cek miktarda san tiliye hitaben birer nutuk söylemişlertstmin eder mahiyette olduğuna şüphe dık baıuıda hücre bulundurur Burfarın dir İlkönce kürsüye çıkan Koraltan, yoktur Ancak son tek ıf kaı ununun 14 hacimleri ve inşa tarzları mahallin partinin kurulu undanbeıı yapılan işve 15 inci maddelerini es&ı halinde bı ıcablanna gore değişebilir Bir seçmen lerden ba ısederek, tek parti sisteminin rakmak suretıl» teçftni, gene mutlak bir hücreyi terketmedıkça diğerinin girme yıkıhrasmı iskân kanununun kaldırılmasını DP nin temin ettiğini, Demokşekilde parti mensublarının ve partilere sine müsaade edilmez Ancak bu* aday rat Partinin tuttuğu >olun has yolu temayül eden idarî uzuvların muraiaLstesi yazabilecek müddetten fazla büc zafe yolu millet jolu olduğunu anlat fcelerma bırakarak 21 temmuz seçimlerinde ielrl stfcrulen şikayetlerin bundan reda kaldığına kanaat getirilen seçmen, mı«ar Fuad Köprülü d» Ziya Gokalpın hasonra yapılacak seçimlerde iazlasüe vu komisyon başkanı tarafından uyarılır fcmma imkân bırakacak vazıj etleri ber Hücrede kalmakta devam ederse, ko tırasını anmakla söze başlamış, tek parti misyon karanle hücreden çıkarılır ve sisteminin kurban arma misal olaraz teraf etmek yoluna gıtmenuş oldugj ¡çın seçim kuruDan ve komısj onları a kevujet, bir tutanakla tesbıt edilir Balitan de\ letlerıni göstermiş, bunların lejhıne ileri sunJen çok haklı şıkaj et Hücrelerde her partinin listelerde a bu yuıden komünizmin esiri olduklarını len önlemek ve yapılacak mıLetvekuu dayların isimlerim muhtevi pusulalar belirtmiştir Btçvmını, vatandaşın ve dünyanın naza ve beyaz kagıd bulundurulur Pusula DP kurucuları, toplantı yerinden rında emniyetli bir hale koymak amá larda belirtilen miktardan znade ad oarti b nisına dönüşte omuzlarda tatale seçim komisyon \e kuramlarını ad yazılı veya •%azdırılırsa, bu pusulaların şınmışlardır Ruşen Poyraz il murakabeye tâbi tüter ak üzere 4918 başından başhyarak sıraaile yalnız seBalıkesir Demokratları çilecek savıda adaylar kabul »düip numaralı kanunun 14 ve J.3 inci maddeizmir 15 (Telefonla) Balıkesir Delerinin bağlı şekilde tadıl edumelen fazlası hükümsüz sayılır mokratları 18 nisan pazar günü. EdıncıV katî bir zarurettir Tek dereceli se>,ım Tasnif bittikten sonra oylar seçun ve Erdeke bir gezi >apa aklardır «fasını kabul eden bir ço* memleket tutanakları Meclisçe kabul edılindye lerde bu meyanda Fransa, İtalja, BelSafiye Ajla kadar muhafaza o1unur istenken sayıçika Rumanya Yunanistan gabi çc* Kı>metil *e» sanatkârımı* Safi>e Ayla bu dan daha az ad j azıhrış veya yazdırıl ?abah şehrimizden hareket eden hav» pos parti ı memleketlerde husumet ve iktidar partisinin seçimlerde vatandaş reji mıjsa yalnız vazıh aalar kabul olunur t? = le Muir» gidecek İstirahat müddetini geçirecek bir «y kadar «onrm Ana Lzcr "ide haksız tasarrufunu menetme Pusulaya aynı adı kaç kere yazılmışsa o a la1 > İlle dönerek rm htelli tehirlerde kon rtn için bulunan yegane çar~ secini adi bir oy sa/ılır Ov pusulalannda yanlı *r er verdikten «onra İstanbula gelecektir adlar okunmaz«a hesaba katılmaz Oy trııra>.abeye tabı tutmak oıtus jr Beşinci Türk Di} Hekimliği pusulalarına adla birlikte soy adının Kurultayı adı Te Ancak memleketimizin co,rau duru jananas mecburidir Ancak Kurultay korr te»lnin vardlgi karar mucl mu i e iller taksimatı ıtıbarüe her *eçun soy adı yazılan adaTiı kim olduğu an1 b ıce Be s ncl Tur} Dijhek mllği K ırultay e has Ta bir jargıç göndermek u i u a v l.a=ıhrsa oy ona aıddır Sandık içinde 9 , ul i94g de îstanbulda toplanacaktır sızlıgı nazara alınarak, il me kezde ı*çe birden fazla pusula çıkhgı ve bu pusu B e k n ga doçent Dr Orhan Okyay. İkinci merkezindeki s^*ım kurularına >argıç lalarda avnı adlar aynı sıra Ue yazılı başk? k ara d bekimi AH Azmi Sura! ve la'in baskarlık etmeleri ve kurullaria bulunduğu takdnde pusulalardan yal • M ammer Sanca genel ieVreUrlJe do \ komisyonlarda seçime katılan siyası nız b rı h»<=aba ka'ılır Fger bu pusu çpit Dr Lem 1 Belger veznedarlığa Ratlp partilerin, aza bujUndurmaK «uretıle se lalarda başka başka adlar yazılmış ve u ab ed mlş erd r Kurultaya aıedllmek ü ere dlîhekimliğlnin muhtelif |ubel«rine çimi adlı otorite ile bir a ada aıuıakaoe ya aynı adlar değişik sıra ile yazi'mış 7 rir«r hızıriarması karaı altına alınım»«id ve etmelerine imkan veılmesı semina şi sa hiç bin sayılmaz imza muhur veya r ı t rluklere Prof Suad t G rkin, Prof kayetlerinin merkez sıkletini tesül e seçmenin V"" olduğunu belirten her 71 a Cemal B Aksoy Osman Burhareddin den seçun sahalarında çalışan elaman hangi bir işaret bulunan ve renkli olan Dorhan Nlhad Berk doçent Teyıullah doların gene hâkimin ıtımad ettıgı k mse ov pusulalan hesaba katılmaz. Muhür «ent Lem I Belger ve «Joçent Orhan Ok^sy lerle parti mensablanndai muaa/ı şe SJZ zarf içinde atılan pusulalar hüküm teç İmlilerdir Komita aynı zamanda Bey ne mllel Dishekünüğl Federasyonuna da kilde seçmesi suretıle va oraaş reyinin süz sayılır Pusulalar sijasi partilerin İltihaka karar »emiştir Komlt» fca» sandığa girdiği gibi çıkması ve çıkağı mahsus işaretim haiz olabilir Kanunun kanı doçent Orhan Okyay mayu ba gibi tutanağa yazılması hususlarcin bu şartlan, seçimden once gazete ile îınrta PartHe toplanecak olan Ortodonti Kon ennıjet a tına E rnaas duşur Jımuctur olmıvan belde ve ko\lerde âdet olan gresine ljt rak ederek bir tebliğ yapacaktır B 1 ve»ile Ha Beynelmilel Di«h*kiml ¡i FedeBundan bajka 4918 numaralı kanun vası+alarla ilân olunur ı<u<Tonu başkan va genel lekreterila ayrıca da seçim emnıj etini so&lamak kasdıle k mite namına temaslarda bulunacaktır Madde 47 Bu kanunda yazılı ve segerçi bir çok cezai hut u>~>ler konnuş Milli takım namzedlennln maçı ve ha+ta suç topıu halde işlenirse ka çim sırasında işlenen suçlarla bütün F tbol Federaîvonundan rımda yazılı cezaların fazlasıle buk seçimleri ilgilendiren ve vatandaşların 1 İS nlıan 1948 pazar günü Ştref ita molunması esası kabul euurren. suretıle siyasî hak ve hum etlerine karşı içle chnda laat 15 ¿0 da milli tartım namzedlerl eeçım islerinde hükümet t°şekkure nen suçlarda memurin muhakemat ka b r de eme maçı yapacaklardır 2 Aşağıda İlimleri yaxili futbolcuların lâyık bir ütizlık göstermişse de seçim nuru hukumlen tatbik olunmaz» «pat 15 te Şeref «tadında bulunmaları bOdlsuçlarını ishyenlerın vazife ıtibarile D P Meclis Grupu snhya riltr hemen hemen tamamen merrur olmaCıhad Murad Tadli rıkrat Lefter Ab toplanıyor ları ve memurin muhakemat kanunurı»i KFmal Şüknl Salâhaddin Bülend Hü Ankara 15 (Telefonla) Demokrat n Erdal İsmet Tavus Muzaffer Ba aun ihdas ettıgı imtiyazlara da> anarak, n Nad Halld Hikmet. Gallb KroL 1»seçim suçları faillerinden hiç birisinin Parti Meclis gnrounun vaziyetile partiden çıkarılmış olan milletvekillerinin fpnd ar Frdogan Erdoğan Çaçl M Ali degıl ceza görmek, mahkem<ve bile M jdad H İmi Kamil sevkedılmemış olmaları g bı inli haller şu veya bu maksadlara alet oldukları 3 D en »m e maçına gelmlyen futbolcu karsısında seçimi kati bir emniyet al şeklindeki bazı imalı neşnyat üzerine lar milli takım kadrosundan çıkarılacaktır 4 Hakemler Volloy Samih Duransoy tına almak ve daha açık bir ifade ile DP Meclis grupu başkanı Fuad Hulusi «Seklb Akduman »dlî ve kanunî teminata bağlamış ol Demırelli şu izahlarda buljndu mak için seçim suçlarında memurin muhakemat kanunu hükümlerinin carı o naşı Türk milleti için kendisinden feragat asla caiz olmıyan aslî bir temiTTmv=rsı elerimizin Fen ve Teknik FakülHeri İle Coğrafya ŞuHeleri menattır zunları arasından müsabaka imtıhanıle merkezde çalıçtirılmak üzere (5) kız te 1 meteoro o ı ıtasvonlarında çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış (10) erkek meBu maksâdla kırnim» tadil teklifi mur alınacaktır imtihan 10 ve 11 mayıs 1948 pazartesi re sah günü saat 14 te mizde yazılı müstakil bir madde ilave AnLarada Lmum Mj.durl.iK binasında Turkce kompozisyon fizik matematik si munasıb görülmüştür Hükümet ta TurJaye coğrafyası, klimatoloji ile yabancı dil olarak (fransızca, ingılzc* ve alrafından teklif olunan 24 uncu madde manca) dır tadilatında, cebinde pusulası olmıyan E* rakı muspite1sri, İmtihanı kazandığı takdirde istenmek üzere İsteklileseçmene, istediği takdirde sandık barin terer dilekçe ile imtihan gününden e™\el Umum Müdürlüğe müracaaüen ğında bulundurulan pusulaların verile(4S23) ceği yazjlmıç ise de tatbikatta bu ha ilan OIJBUT lın, Hr çok şikâyetleri mucıb olacağı ve seçmene, bir partinin pusulası verilmek suretile rey kullanma hakkının tahdid edileceği ihtimali düşünülerek tütün partilere aid pusulaların bırd»n venlme«i ve seçmenin hucreae istediği pusulayı kullanması yolu ile gizlilik ve serbest rey verme esasının daha Enendi bir tarzda emnıvet altına alınacağı düşuncesıle bu m^dd^nin başına Eksiltmenin hangi tarih Cinsi Muvakkat hükümet teklifinden ayrı hükümler Aded ve pııı ve saatte ve hangi Tahmin teminat konmuştur » dairede yapılacağı bedeli miktarı Teklifin metni lira Krs. Lira Krş 9 Aladan! Te=kuFksi tme 30 4 948 cuma Demokratların tekıifı a nen şöyledir kât dolapları 8460 00 634 50 günü »aat 15 te Yüksek «Maade 14 Her ılın merkez il,esinde Okul'ar Saymanlığında ve o ile bağlı ilçe merke^ennde seçiyapılacaktır mi idare ve kontrol etmek üzere ¿Un en istanbul Arkeoloji Mureleri Kteıizmatlık kabire^u için numunesin* u> yüksek yargıcı veya kendisi tarafından tavzif edilen yargıcın başkanlığı altın gun olarak saptırılacak olan madenî meskukât dolabları açık ekailtmeje kon htar Mevcud numune ile şartname ve hazırlanmış olan resimleri gorme'' isteda birer seçim kurulu teşkil olunur Bu kurul, belediye üyelinden yargıcın yenlerjı her gün Moaeler İdaresine ve eksiltmeye gııe^ek olanların Ti aret kur'a ile »eçtigı ıkı ve seçime iştirak Odasından alınmış belgelerfle mavakkat teminat makbuzlarını hSmılen 80 4 948 eden siyasi parti »ríen gönderilecek tarıhırde saat 15 te Yüksek Okullar Saymanlığında Arkeoloji 'Müzeleri Satmalına (4941) birer üyeden teşe kul eder Seçim sı kiTosvonura muracaa* etmeleri rasında henüz belecı\e m ^lısı seçilmemiş olan yerlerde ku ul başkanı olan 1 yargıç, eski belediye uy e erinden iki kişiyi kura ile seçmek sı.ret~e kurul teşkil edilir Madde 15 Her seçim kurulu, seçmenlerin oylarını bir gun ıçmde kullanmalarını sağlamak amacı ile sayısı 1 Tadılen yeniden tanzim olunaı şartnamesi mucibince istanbul Bira 1000 seçmeni geçmemek üzere secim Fabrikacı • i ben»rl 250 HMik 81 aded bira dinlendirme tankı pazarlıkla «a'n • bürosu adı verilen seç m sinalan teş tın alınacaktır kiline karar verir Bu ka^ar arda, Hı 2 Pszaıbk, 25/5^948 salı günü saat 10 da Kabataşta G«nel Müdürlük rolann nerelerde kurulduğu merkezlerin ve hangi köy mahalle ve sckagı MaL > e Alım Şub^s ndeki Kombi onda japı'acaktır 3 Idrî ve fennî şartnameler, projeler adı geçen şubeden 50 Hr» mukısmen veya tamamen n n e a^ık'arı açıkça gösterilir \e seçim g Tunden en kabili *e a ınabıhr ve bunlar Ankara izmir Başmüdürlüklerinde görülebilir az 15 gün once gazete çık n »rle^de 4 Teki f e bulunacak mutça il dirin tekliflerini İhale tarihinlen en ve gazete lif o m >an yer'e de ¿iet elan az 5 "in ewel M í'wirat Fabnk lar íjubcMne getirme'en ve bu şubeden mu l \asıta'aria ılnn o unur Seç m sahaiaTi n * a a ıjtirak vesikası alma^rı şarttır r da rey sand klaının en çok geçmem I te~ ı«nn belirli gjn ve s tte bu is İçin 10 000 lir al k maktu gü olan mahalle ve köyde bulunması asıl venrre oardar e bırL^te mezkur kcn jona m r ¿ tlerı ı an olunur dır.» 6 idare bu tankları kısmen veya tamamen ıhele veya ihaleden sarMadde 24 Sandık kılıdlendıkten son hfl ar etmekte sertectöç, >togs) Bu Akşamdan itibaren KADIKÖY OPERA SİNEMASINDA Beyoğlu «YILDIZ. Sinemasında 7 hafta burfli rmrvaifakıyetie g8«t«ril*Ti \e RFBECCA fılmmın rreşhur rejisörü ALFRED HITCHCOCK tarafından yaraMan senenin en büyük filmi Ram an dağında son durum 300400 metre ileride gorfUea yapı v kazanların, tecrübe ta«fiyehanesi, kampın batınaa dOfeB bank, fakat geni» binaların da nrahteof atölyeler olduğuntı açıkladı. Öğleden sonra Raman dağlarının glrvlerine kadar tırmanarak, sondajları yapılsa faal kuyuları birer birer gördük. 8, 9 No. İn kuyuların n m ve doğurduğu fimidler Uk durak yerimiz 8 numaralı kuyu oldu. 1945 te açılan bu kuyu Raman dağının ilk petrol müjdecisi olmujtu Açddıgındanberı muntazaman günde 5 ton ham petrol vermektedir Bej Amerikalı sondörle beraber, Türk mütehassıs elemanlar kuyu bağında bütün gayretlenle çalışmakta idiler Amerikan Trilesko petrol juketinîn yüksek mühendislerinden Mr Cleyton da Raman kampında çalışan sonddrleri kontrol İçin Ankaradan buraya gelmiştir Kendisinin biraz evvel 9 numaraya gittiğini söylediler Biz de arabaya atlayıp 9 numaralı kuyunun yolunu tuttuk. 1015 dakika gonra, hakkında geniş neşriyat yapılan meşhur kuyunun bacındaydık. 1338 metre derinliğinde olan bu kuyu fimdıye kadar açılanların en verimlisi olmuştur Tulumba tesisatı henüz ikmal edilmediğinden verimi baklanda kat'! bir rakam verilemiyor Mr Erwin Reydas sorduğum suale şöyle cevab verdi Hakikati zaman gostereceik, söylenenler »imdılık tahminden ibarettir 40 50 ton olarak bilinen gunluk verim, kati nsticeyi almaya kadar 100 tona yükselebileceği gibi, 10 tona da düşebilir Petrol sondajları ve teknik ameliyat grupu direktörü M. Oget, yeni açılacak kuyular hakkında su malumatı verdi ı 9 numaralı kuyuyu takiben aynı damar üzerinde, 11 numaralı kuyunun kazısı ve kule ayaklan yapılmaktadır 9 numaradan aldığımız verimi buradan da bekliyoruz. Ümıd ettiğimiz neticeyi alırsak 11 numarayı daha bir çak kuju'ar takib edecek.» lüksek petrol mühendisi Abdunahman Dnrukalm anlattıkları Raman dağı petrol kampı şefliğini yapmakta olan yüksek petrol mühendisi A. Durukalla aramızda şu konuşma geçti Raman petrol kampınızda tasfiye sonunda elde ettiğiniz benzin, gazyağı mazot ve asfaltı hangi müesseselere satıyorsunuz? Benzin ve gazyağını Petrol OfLe asfaltı, Bayındırlık Bakanlığına Sdtr1 or mazotu İse şimdilik kamp dahilinde bilumum motorlerde yakacak olarak kullanıjoruz. Kazısı biten 10 numaralı kuyuda tekrar aram» yapdaook mı? Y*nt %plmakta olan 11 numaralı kuyu hakkuda malumat verir misiniz? S numaradan p«trol çatınca, muvaiABthn M Bomarayı bırakıp, • numarada çalıştık ve tafcSb ettiği tabaka üaennde U numarayı kazmaya başladık. Oördugunus gibi kule ayaklan bitmiştir Bu kuyu hakkında 9 numaradan elde ettiğimiz neticeye da;, anarak yeni Omidler besliyoruz. Bunun hakikat olup olmadığmı zaman gösterecektir Kamanda hakiki petrol duruma Ramaoda öğrendiklerimi huliaa edeyim Ramas petrolünün Uk müjdesini 8 numaralı kuyu 1945 yılında vermişti. Bu kuyu bugün 1367 metre derinlikte ohıp, petrol seviyesi 1318 den itibaren başlamaktadır İlk z&maanlar S ton kadar ham petrol veren kuyu, bir aralık biraz azalmış, son zamanlarda 7 ton kadar vermeye başlamıştır Bugünlerde temizlenmekte olan bu kuyu devamlı olarak, çalıştırılacak olursa 78 ton petrol alınabilecektir. 9 numaralı kuyuya gelince; bunun sondajı bittiğinden istihsal için tulumba tesisatı yapılmaktadır Gazetelerin 4050 ton olarak gösterdikleri günlük verim kati değildir Çoğalıp azalabilir Bunu zaman gösterecektir 10 numaralı kuyu şimdilik 9 da petrol çıktığı için ikmal edilmiştir 11 numaralı kuyunun kazılan yapılmaktadır > Ruşen Eşref POYRAZ AŞKTAN'da ÜSTÜN (NOTORÍOUS) Baş rollerde Beyaz perdenin en parla* üç yıldızı ilk defa bir arada İngrid Bergman Cary Grant Claude Rains MELEK S İ N E M A S I JULÎUS Aiierikalı d5M piyanist KATCHEN GÖZDESİ B İKİNCİ KONSER Biletler bugünden ıtiba en 20 Nisan SALI saat 21 de NORMA TALMADGE CONRAD NAGEL KRALIN Yakında T Ü R K Ç E Duru Film S Ü M E R SİNEMASI ME\ SİMİN BUYUK MUVAFFAKTYETÎ MEVLİD Marejal Tevil Çakmakla Fıtnat Çakmağın km MUAZZEZ'ın vefatının dokuzuncu yıldönümüne rastlayan 18 nisan S4S pazar günü Bile namazını müteakıb Beyazıd camii ferlftpde ruhuna ithaf*n mevlidi nebevi kınat edileceğinden arau eden İhvanı dinin teşriileri rica olunur uk Edıb Charles DıckensTn eserinden alınan büy Yer'erınizi evvelden aldırınız. ÖLÜM Zonguldak avukatlarından merhum Tevfık Bilginin bacanağı Sıdıka B İğinin eniştesi Ekrem Hejad Naci ve Fuad Bilginin enljte ve arrcaları Ödemi* Ağırceza Reisliğinden emekli ATLAS FİLM ŞİRKETİNDEN: Bu *eıı« çevrilecek mühim bir filmde başrolü oynıyabılecek 2530 yas arasında en az 1 80 boyunda atletik vücuda tahib ye en az orta tahsili bulunan güzel ve müsteid bir erkek aranmaktadır Her gün 3gleden sonra Mecıdıyekojunde ATLAS FİLM Stüdyosuna fotograflarile birlikte müracaatlerl rica olunur (ALİ RIZA BILĞIN) Ankara Defterdarlığından: Muhammen bedeli Teminatı Lira K Lira K B'nek o+omobil 4000 00 300 00 Lâsal 10473 4500 00 337 50 > Buik 4337264 3900 00 295 00 > Meri uri 84931 3000 00 225 00 > Fort 183057117 1 Yukarıda ciridi, markası motor numarası ve muhammen bedelleri yazıh binek otomob* eri kapalı Z3rf usual» artt rmıya konulmuştur 2 2 8 4/848 tarihin* rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda yapılacaktır 3 IsteiL c i n bel rli günde ihale saatinden bir saat evvelin* kadar 2190 sayılı sanunon 32 ncı rraddis mucıbinca hazırlıyacaklan teklif mektub ianni komi'} ona vermi? olmaları şarttır Postadaki gecikmeler kabul edilemez 4 Otomobı'ler hakkında fazla ma umat Milli Emlâk Müdürlüğünden aiınatrhr (4763) C i n s i Markası Motor No Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi bugün «aat (1130) da Lâlelide Çukurçesme sokağındaki evinden kaldırılarak Beyazıd camiinde cuma namazını müteakıb dini me rasimi yapılıp Edirnekapı Şehldlğne defnedilecektir Mevlâ rahmet eyle e *** Müteveffa Halan Öraltan refikası Karagümrük orta okulu Müdürü Şükrü ve Beled ye merkez elektrik memuru Cemal Ozaltanın anneleri Mimar Tahsin Senredjn kızı Lân ia Ozaltanın kayınvalidesi HALİME OZALTAN İS/4 194S perşembe günü \efat etmişti» Ce razesl bugün 5gle namazını mu eakıb Edır nekapı camiinden kaldırılacaktır İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI Tasarruf hesablari oj Yonımah'Ue Ontemmuz Caddesi 12 numara üç kat aylık 275 lira pazarlıksız 21000 lira Altındaki bakkaldan görülür rlık icm telefon 20390 5000 lira ipotek devredı'ecektir Bakırköyde İyi İradlı Bina I İkramiye Plânı İhbarlı ihbarsız tasarruf hesablarmda (50) lira ve daha fazla ve vadeli hesablarda (500) lira ve daha çok mevduatı olanlarla ihbarlı, ihbarsız hesablara mayıs sonuna kadar (50) ve vadeli hesablara Kasım sonuna kadar (500) lira yatıranlara verilecek ikramiyeler İhbarlı ihbarsa hesablar içîn. 1 Aded 5000 liralık 2 » 2500 , 8 » 1500 1 8 > 1000 1, 250 1 6 > , » 100 20 , 50 » 50 , 150 > 10 • 5000 LJra 5000 « 4500 » 3000 » 1500 * 2000 » 2500 > 1500 » Vadeliler için 1 Aded 10000 Liralık 1 > 2500 » 2000 > 1 > 2 > 1000 500 > 5 , 4 » 250 . 10000 Lira 2500 » 2000 » 2000 » 2500 » 1000 > Motorlu v e Yelkenli Çektirme ve Römorkör Satışları İstanbul Defterdarlığından: Hayreddin Bora adlı motorlu v« yelLenJl çektırmeSicil No eı Bajlama kmanı Tasdıkn me No Yapıldığı yer ve gun 2S35 Şile 579 10423 Bartin 1944 Büyükada isimli ahsab römorkörün 229 Istanbol 10475 Fener 1335 (Tarmren 941) istanbul 10006 (ft 6/942) 16,15 Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 25000 L. (Çekiliş tarihi 19 Haziran »48) 20000 L. (Çekiliş tarihi 12 Aralık 948) Madenî Eşya, Fabrika ve İmalâthanelerin Dikkat Nazarına: İstanbul ArkeoloH MnzeSeri Satmalına Komisyona Başkanlığından: Mesaha sayısı \e ta Bartın 482 (28 5 946) İhbarlı, Jhbarsız hesablarda Mevduata (50) liradan fazla olanlara Uzunluğu 22 90 İlk (50) lira için bir, muteakıb beher 100 lira için birer kur'a hakkı tanıGenişliği 239 nır Ancak bir kişiye besten fazla kur'aya iştirak hakkı tanınmaz. Derinliği 195 Kur'a iki sene ve daha fazla vadelilere isabet ederse ikramiyeler % G safi tonilâtosu 1938 6718 20 fazlasile ödenir. Safi rüsum tonı at *j 43 04 1 Makine ad«di 1 Cinsi Mazot lâmbalı Kampavut Kuvveti 83 Kazan adedi Kazan cinsi Üstüvanî İskoç e 60 Kazan Vuv tı «a^i i Satılacak h>sse • 20/40 Tamamı Yapı bed«li 30 000 lira 6000 Ura 45 000 lira 13 000 lira Tamamınm kıymeti : 1690 lira 975 lira Deponto akçesi 10 mayıs 948 tarihine rastlıyan pazartesi günü açılarak üç gün devam Yukarıda yazılı deniz tanıtlan Hıcıpzade Mustafa Turgut ve Osman Paker edecektir Koli Şt nin Güata Malıje Şubesine olan kazanç vergisi borç'armdan otüru Her nevi her ise yarar hayvan yetiştirmekle meşhur ve her çeşld emtiayı Tahs lı Emval Kanunu hu cum'erı dairesinde satılacaktir ancak Babaeski ilkbahar ve emtia panayırında temin etmek mümkündür İlk arttırması 30 nisan 948 cuma günü saat 14 t», 2 nci arttırma ve katî ihalesi de 10 mayıs 9*8 pazartesi günü aynı saatte Beyoğlu kazası idare kurulunda yapJacaktir Ta ıb erin pey akçelerim yatırarak aîındılarîl* birlikte belli gün ve saatlerde sözü geçen kurulda hazır bulunmaları ve Hayreddin Bora immli çektirme Bulundukları köy veya kasab^arda bulaşık hayvan hastalığı bulunmadı15 4 943 gunı. nde HaLç Yagîtapanı Esnaf Bekçisi mahallinde hazır bulunacağın ğına dair mahallf belediye veya köy ihtiyar kurullarından ilmühaber veya menşe dan gorrrek ıstejenİTin de sozu geçen mahalle gitmeleri ilin olunur (4659) şahadetnamesi alınarak beraberlerinde getirmeleri ilân olunur (4662) YIK Babaeskinin meşhur ilkbahar hayvan ve emtia panayırı PANAYIRA HAYVAN GETİRECEKLERİN Bugün Matinelerden itibaren Tekel Genel MüdiirliığM İlânları Alım Şubesinden TAKSİM SİNEMASINDA Bir Türk şaheseri daha UNUTULAN ( Domaniç Yolcusu ) Kıymetli muharririmiz ŞUKÛFE NTHALm eserinden alınan SIR ".i Prodüksyon: AB FİLM, Filmi idare eden SAKİR SIRMALI istiklâl Savaşında düşmana karşı çarpışan çetelerimiz. Vatanı için bir annenin fedakârlığını Temiz bir aşkın feci akıbeti Vicdan için ağır bir sır Oynıvanlaı REŞID A. GURZAP SERVET CENGİZ BEHZAD BUTAK TALAT ARTEMEL SAMI AYANOĞLÜ LÜSI KARAKAŞ SETTAB HAZEM KORMUKÇU REŞID BARAN NECDET MAHFI MUFID KIPER İBRAHİM DELİDENİZ. Müzik SADİ IŞILAT, Müzikal adaptasyon M U B I D D N SADAK Okuyanlar: SABİTE TUR SETTAB HAZIM KORMUKÇU YÜRD FİLM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog