Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

«.•A BİR DAKİKA: Köylülerin "dilekleri Bajtara/t 1 inci sahifede Seylâba maruz kalan ve esaslı surette köylümüzün maneviyatı üzerinde müszarar gören Beylikışla, Kurddil, Icbabet tesirler yapmış, onları cidden teseili riye, Akarca, Küçüksöğüdlü, Büyüksöetmişti. Baftaraf* 1 inci sahifede | Karlo Muratore, Guiseppe Lacandia, Başta muhtarları Şakir Demirel ol ğüdlü Soğucak, Hasanfıkıh, Yeniköy, e dereceye kadar doğru oliçinde kalmışta. j Antonia Valió, Guiseppe Lanza (ítalmak üzere bütün Maksudiyeliler şöyle Akçukur ve Mağara köyleri halkı gaduğunu veya olmadığını bilWorst beyanatına şunları ilâve etmiştir yan), Roger Mounier (Avusturalya), zetemiz vasıtasile şu dileklerinin yadiyorlardı: mem ama gazetelerde okuütteüklerin italyan sulh • En ön koltukta oturuyordum. Sadme Villiam Peters (Boston), Marty Thomyınlanarak isteklerinin yüksek makam duk ki, bankadan bir kaç tahvilât çal Şeftali baharında azan Sakarya bu andlaşmasını tadil ve Tri yi müteaktb önümde büyük bir gedik son (İngiltere), V. Milbank (NewYork) yıl da bize edeceğini etti, ama biz gene lara duyurulmasını benden rica ettiler. mak suçile iki memur mahkemeye veeste'yi Italyaya vermek açıldığını gördüm. Belimdeki emniyet Karolin Milhank (New York), Deçalışır, çabalar, zararlarımızı karşılarız. Diğer bir nüshası bugün idarî makam rilmiş. İstintakları sırasında demişler ki: içbı yaptıkları teklifin Sovyet Rusya kemerini çözerek kenedimi digan at witt Greer (New York). (Bu yolculaO, ettiğinden utansın. lara tevdi olunan bu dilekçeyi aynen Efendim. Bizim bu işle asla alâkarm hepsi uçağa Londradan binmişlertarafından reddedilmesi Italyada hayret tım.» mız yoktur. Fakat müfettişler bir suçiu Sular çekiliyor bildiriyorum: Worst, bundan bir hayli yıl ewe' dir). ve hiddetle karşılanmıştır. Böyle bil «Köylerimizin kurulduğundanberi za bulmak için uğraşırlarken kötürüm lir Kömürlü köyünde de vaziyet aynı idi. haberin Italyada başka türlü karşılan California'da da buna benzer bir uçak Bu köy de bir adayı andırıyor. Bu kö man zaman feyezanile bizi ve civar falcının yardımına müracaat ettiler. AKaragiden uçağa binenlerin listesi: ması zajen beklenmezdi. Hele genel se kazasından gene tetik davranmak su Mümtaz Şah Navaz, Nact Mehta, Soraci yün en yaşlı kadınlarından biri olan köylere zararı dokunan nehir taşması dam sırtında daireye gelen falcı bu tahçimin yapılmasına bir iki gün kaldığı retile kurtulmuştur. Zeliha Kocabaş nine bana şunları söy nın önüne ancak hükümetin yardımile villeri çalanların dairede isimleri «S. Cama. sırada Sovyetlerin italya genel oyu üLockheel şirketinin Shannon'daki (fuledi: geçilebileceğini son durum göstermiş lıarfile başlayan iki kişi olduğunu söyŞamdan uçağa binenler: Robert L. zerinde son derece makus bir tesir ya besi direktörü* olan Worst Londraya < Sakarya her zaman köyümüzü, a tir. Devletin esirgemez yardımile can ve lemiş. Dosyalan tetkik etmişler. Bizim Menard, Yakut Ferhad (NewYork) pacak bu haberi yaymaları, muhakkak yapmış olduğu bir i» seyahatinden razimizi suya boğar. Fakat bu seferki mallarımızı emniyet altına almak hiç isimlerimizin «S» ile başladığını görmüş ki italyan komünistlerini çok fena bir Shannon.a dönmekte idi. Evvelce has George Henderson (Samdaki Amerikan baskın hepsinden beterdi. Suların bu şüphesiz mümkündür. Bu âna kadar ler ve suçluyuz diye mahkemeye vervaziyete düşürecek ve umdukları ka tabakıcılık etmiş olan eşi Jesuina Worst elçiliği memuru), Agnes Henderson, zarara uğrayan köylerin her defasında mişler. Yoksa bizim bu işten haberimiz kadar yükseldiğini ilk defa gördüm.» Bruce Henderson. Hacaib Şunmara zancı daha fazla tahdid edecektir. kendisini bu sabah alanda karşılamak Bu köylerdeki suların düne nazaran kendi pratik görüşlerile yapılan sedler yoktur.» (milliyeti meçhul, adres NewYork). Acaba Sovyetlerin bu haberi tam bu üzere beklediği bir sırada facianın vu Uçağm ölen 10 kişilik mürettebatmın İş böyle ise gerçekten acayibdir. Ama biraz daha çekildiği, bazı kısımlarda ise nehrin fazla suyuna galebe edememeksırada ilân ederek italyan seçimlerinden kuu haber verilmiş ve kadın, diğer ida listesi de yayınlanmıştır. arazi üzerinde bir karış kalınlığında mil tedir. Şu muhakkaktır ki şeddenin ya ¡neye inkâr etmeli, falcılardan istifade bıraktığı görülmektedir. Fakat köylüler pılması güzergâhın tayini, şedde malze yolu, müsbet usullerle bulunamıyan ipdaha sonra bırakmamalarının sebebi ne recilerle birlikte ve eşinin fadadan salimen kurtulduğunu bilmiyerek, yan Kazaya uğrayan uçağa şehrimizden olabilir? kamadan »ynhnas Ur mahalli par arazi üzerinde toplanan bu milin za meşinin cinsi ve gelecek suyun kuvve uçlarını aramakta daima hatıra gelmişmakta olan upçağa doğru koşmuştur. ' binenler Kalyayı dahili bir mücadeleye süolarak taazzuv ettiği *• kmllarm rarlı olmadığını, bilâkis bundan sonra tinin tayini fennî bir bilgiye dayanmak tir. Jesuina Worst hissiyatını şu şekilde anEskiden hâdiselerin ne suretle inkirüklemek mi? Kaza haberi dün şehrimizde süratle melanetine alet «tnyıHıfr içindir ki şimdi yapacakları mısır ve ayçiçeği ekimine tadır. Devletimizin köylüye gösterdiği latmıştır: >arayacağını kabul etmektedirler. her isteki kolaylığı, bu hususlarda da şaf edeceği hakkında hükümeti daha yayılmıştır. Bazı gazetelerin uçağın Moskova bolseviklerinm ve onlarm Çünkü Italyada komünistlerin bir ek« Bir Panamerikan memurile birkolaylık göstererek esaslı bir şekilde doğrusu padişahı tenvir (1) ermek üD.P. nin yardımları düştüğü mevkii yanlış yaymaları ve bendeleri olan kouıthıisflerln menfuru seriyet kazanmıyacakları daha şimdiden likte, elimize geçirdiğimiz ilk tedavi kazaya kurban gidenler arasında Istan olmuştur. DJP. Adapazarı ilçe teşkilâtı seylâb yerinin, teknik eleman gönderilmesile, zere .Müneceimbaşılık» diye bir vazife söz götürmez bir kesin . hakikat teşkil malzemesini kaparak uçağa doğru koş buldan binenlerin de bulunduğunu bilfelâketine uğrıyan fakir köylüler, gıda tetkik edilmesini devletin bizden esir' vardı. Bu zatın işi takvime aid maluSayın Celâl Bayarm, tamimindec ediyor. matı toplamak olduğu kadar frenklerin gemiyeceğine eminiz,» tuk. Yolda uçaktaki! erden hepsinin ölAcaba bunun böyle olması, Sovyetle düğünü söylediler. Tabiî o andaki kor dirmeleri yüzünden Panamerikan Hava «Bolşevik ajanlarının sadece Demok vesair ihtiyaç maddesi dağıtmak üzere Ferdi ÖNER (Oroskop = Horóscopo) dedikleri zarin Kalyayı hoşnud etmek siyasetinden kumun derecesini anlarsınız. Fakat fa yolları idaresine ve diğer bilet aeenta rat Partiyi değil, milli varlığımızı ve bir komite kurmuştur. Bu komite dün hareket ve faaliyete Karasu Adapazarı köprüleri yıkıldı yiçeler yaparak talihe bakmak ve istikvazgeçerek onu bir iç savaşına sürük cia mahalline vardığımız zaman, yegâ anna uçakta yolcusu olanlarla, bir çok millî istiklâlimizi yoketmek gibi meşum bali keşfetmekti. maddelerini Karasu 15 (aa.) Son günlerde yaljyecek bir siyaset tutmalarına mı saik ne sağ kalanın Marc olduğunu öğren meraklılar müracaat etmişler ve tafsilât bir maksadla giriştikleri bu yıkıa pro geçmiş, hazırladığı gıda Sanmayınız ki bn batıl hikadlar yalistemişlerdir. Halbuki bu uçağa Yeşîl pagandaya bilmiyerek ve istemiyerek köylülere dağıtmak için Kızılay vasıta ğan yağmur Sakarya nehrini bir metreolmuştur? dim. Duyduğum sevinci tariften âd köyden binmiş olan 11 yolcunun bir larından istifade etmek istediğini alâ den fazla yükseltmiş ve bu yüzden Sd nız o zamanlar da vardı. Bugün de büalet olan saf kalbli ve iyi niyetli vaÇünkü italyan komünistlerinin son zim.» tün baü memleketlerinde böyle müneckalılara bildirmiş ve yardım sağlantosmı Brüksele, diğerleri de Londraya tandaşların, komünist radyolarının bu mıştır. Yarın su baskınına uğrayan •anoğlu ve Akkum bölgelerinde tahmi cimlikle geçinen hattâ zengin olan binzamanlarda tuttukları yol, dahili harb Kurbanlar kadar bilet almış bulunuyorlardı. Kaza nen üç bin dönüm <»Viim<j arazi sular neşriyatı karcısında gaflete düşmiye köylere gidecekler, yardımlarını yapatehiikesile herkesi korkutmak ve zorla altında kalmıştır. Karasu Adapazar lerce şarlatan vardır Yani insanlık oldum se uçağın Londradan hareketinden NewYork 15 (A.P.) Panamerikan ceklerine hiç şüphe yoktur.» rey koparmağa uğraşmaktır. Tabiidir ki caklardır. köprülerini sular götürmüştür. Sakarya olas böyle şeylere inanagelmiştir.. dehavayolları şirketi bu sabah Shannon sonra İrlandada Shannon hava alanına Yolundaki ikazı har Türkün kulağına bunlar bu sırada işi daha fazla azdıraAkçay taştı ağzındaki İnsaniye köyü okulunun kö dikten soma size bu mevzuda pek yeni' da parçalanan Cliper yolcu uçağının inerken vuku bulmuştur. Keyfiyet aküpe olmalıdır. Düşman bütün mel'un cak, ve Italyanın Amerikan nüfuzuna Bugün saat 19 da Adapazarı kayma ye irtibatı kesildiği için, ilk otkul kay öğrendiğim bir fıkrayı anlahvereyim: akalilnra anlatılmış, bu suretle uyanan yolcu listesini yayınlamıştır. ümidlerini, her yerde yaptığı gibi, bu kamlığına bildirildiğine göre Sabanca makamlıkça şimdilik üç gün tatil edilgirmekle Rusyanın teveccühünü kayVaJrtü zamanda bir aktar varmış. DiFaciada ölenler şunlardır: L Pastore,! heyecan yatıştırdım şür. vatanın evlâdlannı birbirine düşürmek lahiyesine bağlı Adliye köyü, civarın miş, suların çokluğu yüzünden su ba yebm ki Ahmed Ağa. Bunun da her bettiğini, onun için Italyanın haricî bir .ımıııııllllMllinilllilllllliniimillllllllllllllllllllllllııııııı sn re tile kaleyi içinden fethetmeğe bağ daki Akçay deresinin taşmasile su isti san köylerde inceleme yapılmasına im aktar gibi bir karısı varmışharb tehiikesile de karşılaştığını söyiih lamıştır. Türk milleti, sağduyusu, millî âsına uğramıştır. Verilen malumata na kân t>iiTnT)mftTr'Tiyfr1''* Ad.3*p&zanxıa yolyecekler, bu yüzden Italyanın en iyi ve Bu kadıncağız bir gün <^nf gitşuuru ve vatanseverliği ile kızılların zaran su baskını köylülerin süratle ka culuk yapacak olanların köprüler en verimli bölgelerinin çiğneneceğini miş. Kurnalardan birinin başına çökeoyununa gelmemiştir ve gelmiyecektir. nal açmaları sayesinde mevziî bir ma Irncıya kadar yola çıkmamaları bildi ceği sırada natır gelmiş. iddia edecekler ve ancak kendilerine Bu, böyle olmakla beraber, daima uya hiyette kalmış, ancak 300 dönüm kadar rilmiş ve Sakarya üzerinde botlarla rey vermekle bu durumdan kurtula Kadmim. o kurna mttneceimbası nık ve basiretli olmamız gerektir. caklarını söyliyeccklerdir. 1 inci tahifede Baftarafı 1 inci sahijede ekili arazi su altında kalmıştır. İnsanca yapılan nakliyat üç gündür durmuş ol efendinin haremine aiddir. Orada yıkaduğundan halkın, zabıtanın ve resmî hayvanca herhangi bir zayiat kayYani komünistler, Rusyanın red ce etrafında büyük ölçüde bir muharebe şulması dışında hiç bir müzakere v« kaCUMHURİYET Emine kadın peştemalını toplayıp &makamların dikkat nazan çekilmiştir. vabını, italya hesabına yalnız dahili biı başlamıştır. Haganah'a mensub müsel rara iştirak etmiş değilim ve esasen as ^ m ^ „ | i dedilmemiştir. Yağışların devamı ve Sakaryanın her tede boş duran kornaya gitmiş; fakat lâh 12,000 kişinin koloniye hücum ede la vaki olmıyan böyle bir müzakere ve harbin başlangıcı olarak göstermiyeSakarya sulan alçalıyor natır peşinde: cekler. bundan başka Italyanın Sovyet rek Arab kurtuluş ordusu kuvvetlerini karardan da haberdar değilim. Bu akşam geç vakit Sakarya köprü gün yükselmesi hasebile zararın art Burada áa olmas. Hakikat, Büyük Millet Meclisi kürRusya tarafından desteklenen Yugos ¡ çevirmeğe muvaffak oldukları söylensündeki ölçü aleti su taşkınının düne masından korkulmaktadır. Neden? , süsünden resmî bir şekilde ve bütün lavya ile de harbe girmek zorunda ol mektedir. nazaran 35 santim düştüğünü gösterFilyos çayı da taştı Bu kurna da müneccimbaşı efenHenüz neticesi belli olmıyan harekâtı çıplaklığı ile açıklandığı zamandır ki, duğunu ileri sürerek italyan efkârı miştir. Diğer köylerde de suların git Devrek 15 (a.a.) Filyos çayının sudinin validesine aiddir. bizzat Fevzi Kavukçunun idare ettiği Türkiye umumî efkârı politika gayretgide alçaldığı bildirilmektedir. Kızılay larının yükselmesi yüzünden Devrek ile umumiyetini teşvişe çalışacaklardır. Hulâsa kadıncağnt yıkanmadan ekeşliklerile vak'aların ne kadar kasıdlı anlaşılmaktadır. müfettişlerinden Fazıl Aybar dün An Tefen istasyonu arasındaki Aloğlu köpAcaba bu desise italyan genç} oyunu ve dönmüş ve aksam kocasına: Filistin Müftisi ile General Saffet ve garazkâr bir şekilde tahrif edildiğini çelebilir mi? zannetmiyoruz! Çünkü Ankara 15 (a.a.) Bakanlar Kurulu, karadan buraya gelmiş, yapılan yar rüsü yıkılmış, Devrek Tefen arasında Yahu! Sen müneccimbaşı olmazöğrenmiş bulunacaktır.> Paşa çember içine alınan kuvvetlerin dımlar etrafında incelemelerde bulun orman işletmesine aid dekovil hattınitalya ancak Müttefiklerle işbirliği yakurtarılması için tedbirler alınmasını Ankara milletvekili: Mümtaz Ökmen bugün saat 16 dan 19,30 a kadar süren muştur. Yarın Ankaraya dönecek olan da elli metrelik bir toprak imlâsı yarıl la ben seninle yaşamam, diye diretmiş. parak hayatını, hürriyetini ve istikbalibir toplantı yapmıştır. Hikâye bu ya.. Aktar Ahmed Ağa da Arab Birliği siyasi komitesinden ısrarla İstanbula buğday temini için Kızılay müfettişi seylâb mıntakasında mıştır. Filyos çayının batı kısmı tren ni kurtarabilir ve kendisi bunu çok iyi umdikiler gibi karısının sözünü kırmaistemiştir. Bu toplantıda il özel idareleri kanu yapılan yardım mesaisinin verimli bir yolu ile irtibatı tamamen kesilmiş oluğraşılıyor anlamıştır. mış ve aktar dükkânını kapayıp bir müKahire 15 (AP.) Bugün Kahireye Toprak Ofisin elinde bulunan buğday nu tasarısı ile Ankara belediye sınırlan şekilde cereyan ettiğini ve neticeden duğundan posta Zonguldak yolu ile neccim dükkânı açmış. Italyanın ingiltere, Amerika ve Fran varan haberlere göre, Fevzi Kavukçu! gelmektedir. stoku her gün biraz azalmaktadır. İddi içindeki dev leí, özel idare ve belediyeye memnun olduğunu söylemiştir. Böylece şehirde yeni bir münecdm tâ sa ile işbirliği yapması, Kalyayı kalkın nun kuzey Filistindeki gönüllü birliklealara göre, İstanbul ihtiyacına ayrılmış aid arsalarını mesken yapacaklara temremişken tesadüf bu ya. padişahın pek dıracak, Italyayı kurtaracak, Italyanın ri 12,000 yahudi muharib tarafından olan buğday stoku, ancak 20 günlük liki hakkındaki kamın tasarısı kesin •vdiği bir yüzüğü kaybolmuş. Aramışistikbalini sağlayacaktır. B u işbirliği çember içine alınmıştır. kalmıştır. Bununla beraber başka taraf şekillerini almış, sel felâketine uğrayan lar taramışlar, bulamamışlar. Zamanın nin şimdiye kadar verdiği netice, KalArab Birliği çevreleri durum hakkın lardan buğday teminine çalışılmaktadır. bölgelerin durum ve ihtiyaçlarının ve lüneccimbaşısını bu işe memur etmişyada sefaletin azalması, Kalyanın yavaş da derin bir endişe izhar etmişlerdir. Toprak Ofis, İstanbula yalan yerler yapılacak yardım şeklinin evvelce kuler. O da izharı aczetmiş. Padişah da y a v a ş refaha kavu|masıdır. Bit konuda beyanatta bulunan 'Ürdün den yeniden mubayaa yapmak inikânı rulmuş olan merkez yardım komitesince Washington 15 (AJP.) Missouri içerlemiş, herifin boynunu vurdurmuş. Bagtarafx 1 inci iahijedt Italyanın bütün bunları inkâr ederek Dı§ işleri Bakanı Feyzi Mülki Paşa, olmadığı için, daha ziyade uzak bölge} tesbiti kararlaştırılmış ve muhtelif Bazırhlısı ile Coral Sea uçak gemisi dahil 'e şehirdeki müneccimleri bu işe mekarşı tarafa geçmesi çok güçtür ve Ital Kral Abdullaha acele bir yardım hare ferimizden buğday toplamağa karar ver kanlıklara aid gündelik işler görüşülKomünistlerin Çekoslovakyada husule 12 harb gemisinin 21 harijanrjan 12 etmiş.. ise de kimse yüzüğü bulayayı ancak felâkete sürükler. ketinde bulunmasını arzettiğini söyle miştir. Ofis, bugünlerde Erzurum ve müştür. gelene müşabih bir komünist darbesini temmuza kadar doğu Atlantikle Akde mamış. Nihayet sarayın adamları çarşı Onun için Sovyetlerin Trieste'yi Kal miş ve şimdiki «vahim durumun» bir havalisindeki teşkilâtına eroir vererek, Avusturyada da desteklemeye hazırlan nlzi ziyaret edecekleri bugün Birleşik cinde yeni zuhur etmiş bir müneccim y a y a iade edilmesini reddetmeleri, ital kaç saat içinde düzeleceği kanaatini iz buğday alımına girişmelerini istiyecek Meclisin bugünkü gündeminde dıkları zannedilmektedir. Güvenilir Amerika donanmasından tebliğ edilmiş en bahsedince padişah onun getirilmetir. yan genel oyunu şaşırtmıyacak v e ital har etmiştir. Müttefik kaynaklarından öğrenildiğine tir. sini irade etmiş. Adamı toparlayıp sa7 sözlü soru var yan seçimi üzerinde mühim bir menfi Kudüs 15 (A.P.) Bu gece beyanatTrabzon da yiyecek sılan tısı göre, bu komünist darbesi, önümüzdeki Bu gemilerde ayrıca 3270 talim gör raya götürmüşler. Biçarenin bir şey Ankara 15 (Telefonla) Mecliste tesir yapmıyacak gibidir. ta bulunan yahudi çevreleri, 12,000 kabertaraf edildi haftalar içinde yapılacaktır. mekte olan deniz erinin bulunacakları apmasına imkân yok. yarınki gündeminde, bu toplantı yılı Italyada genel seçim ayın 18 inde y a dar Yahudi muhabirin kuzey Filistinde Trabzon 15 (Hususî) Dört aydan Padişahım, yüzüğünüzü bulabilda bildirilmiştir. Viyana tekzib ediyor pılacağı için mütalea ve tahmin ile va Feyzi Kavukçunun komutasındaki Yar beri geçid vermiyen Trabzon Erzurum zarfında iki aydan fazla izin alan Akil mem için iki ay mühlet isterim, demiş Muiitann (istanbul) ödeneğinin verilViyana 15 (a.a.) Viyanada bir komuk ordusuna karşı kesin bir zafer yolu açılmıştır. Bu yolun kapalı kalKaramanda petrol emareleri kit geçirmeğe lüzum kalmamıştır. e ayrılmış. mesi hakkındaki tezkere ve arazi vergi münist darbesi hazırlanmakta olduğu Neticeyi beklemek hepsinden doğru kazandıklarını söylemişlerdir. Bu kay ması .bölgemiz hayvan sahihlerine bir Evine dönmüş. Keder içinde ağlayıp Karaman 15 (a.a.) Karamanın Kınakların iddiasına göre, Arablar 200 hayli sıkıntı çektirmiştir. 38 kuruşa ka si kanununun 9 uncu maddesini değiş hakkında ecnefoî memleketlerde yayın zılkaya bucağına bağlı Şıhlar köyü sızlar ve karısına türlü beddualar ederdur. kişi kaybetmişler ve 7 sahra topu bı dar yükselen arpa ve 25 kuruşa yükse tiren tasarının geri verilmesine dair lanmakta olan haberler, Avusturya hü müntehasında görülen petrol emareleri ken saray ağalarından birisi gelip: Ömer Rıza DOĞRUL rakarak Cenine doğru çekilmişlerdir. len ot fiatlan, yol açılınca birden 10 ku Başbakanlık tezkeresi vardır. Bilindiği kümeti sözcüsü tarafından «saçma ha üzerinde etüdler yapmak üzere hükü Aman efendi hazretleri, dün gece Yahudi birliklerinin Arablan kovala ruş bir düşüklük göstermiştir. Bölgemiz gibi bu tasarı ile arazi vergileri bir mis berler» olarak tavsif edilmiştir. metimizin Ankaradan göndermiş olduğu rüyamda gördüm. Siz bu yüzüğün yemakta oldukları ve çevirmeğe çalıştık hayvanları, havaların müsaid gitmesin li arttırılıyordu. Fakat görüşüldüğü koSözcü, Viyanarun durumu ve Viyana mühendis, mahallinde tetkikler yapmağa rini bulacaksınız. O zaman beni idam misyonların hepsinde reddedilmişti. ları da bildirilmektedir. den açlık tehlikesini atlatmışlardır. ya giden bütün yollar üzerinde barajlar başlamıştır. Bu haber ilçemizde büyük edecekler. Şeytana uyup ben aşırmıştım. Bir yahudi haberine göre, Arablann Diğer taraftan 35 kuruşa yükselen mı Yarınki gündemde, 7 tane sözlü soru teşkil edilmiş olduğu hakkında ecnebi sevine ve memnunlukla karşılanmıştır. te yüzük. Padişaha bunun nasıl iade bıraktıkları ölüler arasında bir ingiliz sır fiatlan da 21 kuruşa düşmüştür. da vardır. Yusuf Kemal Tengirşenk memleketlerde çıkarılan haberleri dahi edileceğini sen bilirsin, deyip Ahmed. Baytara/ı 1 İTICI sahijede topçusu da bulunmuştur. Şimdi bol mısır temin edilmiş, böylece (Sinob), Dış işleri Bakanından son se yalanlamıştır. ğanın ellerine sarılmış ve aralarında Şan müsabakasına iştirak edecek Diğer taraftan benzin tasarruf etmek sıkıntı bertaraf edilmiştir. ¡öylece mutabık kalmışlar kj, yüzüğü yahati etrafında izahat vermesini isteBerlin civarına tahşid edilen sanatkârımın İhtiyacında bulunduğunu bildiren Yu Fransada bir ana üç çocuğunu Cevdet Alap mekte, Fikri Apaydın (Kayseri) yasak çalan herif bir takrible yüzüğü sarayın j Rus tankları HoUtndanın Seveningen fehrind» yapılacak goslav hükümeti otomobil seferlerini bölgeler halkından olup yerlerine dönşan müsabakalarına İştirak etmek üzere Kon kümesinde muayyen şekilde bir kaza yut;. boğdu Berlin 15 (a.a.) Rusların Berlin tiya müessesesinin teşebbüsile İstanbul Kon uracak. Müneccim de huzurdan geçerken menetmiştir. müş bulunan vatandaşların durumunu Avrupanın iktisadî işbirliği Amiens 15 (a.a.) Kocasının evde bölgesinde bulunan Muggel civarındaki servatuanndan seçilen Feyla Gençer, bu ¡a kazı gösterip kestirecek ve hâdise' Bununla beraber yetkili yabancı müParis 15 (a.a.) Marshall plânına sormakta, Orhan Seyfi (Zonguldak), bulunmamasından istifade eden 34 yaormana 100 ağır tank tahşid etmelerinin günlerde hareket edecektir. Sanatkarın bütün [er böylece cereyan etmiş. Müneccim şahidler bundan endişe duymamakta ve iştirak eden memleketlerin Dış işleri Üniversitelerarası kurulca verilen kamasrafını Türk Philips Şirketi taahhüd etşında Mme. Calais ,üç haftalık, 15 aylık Ahmed Aaga işaretli kan taruımş: dört büyükler arasında akdedilen and miştir. Yugoslavyada hakikaten askerî manevve 6 yaşında olan üç çocuğunu boğmuş Bakanlarının temsilcileri bugün öğle rara dair, İbrahim Refik Soyer (Niğ Bu kazı boğazlayın! demiş. Kesde) Porsuk barajının ihale ve mukavele laşmanın ihlâli mi, yoksa sadece nazik ralar cereyan ettiği takdirde bunun si ur. den sonra Avrupanın iktisadi işbirliği mişler ve yüzüğü kursağında bulmuşşartlarile bu iş için yapılan tahkikat ılmıyan bir hareket mi teşkil ettiğini nir harbinin bir safhasından başka bir Mme. Calais, büyük oğlunu seker "al hakkındaki mukavelename tasarısını r. • hakkında izahat istemektedir. şey olmadığı fikrindedirler. incelemek üzere dün akşam Müttefik mak üzere sokağa yolladıktan sonra biri tasvib etmişlerdir. Bu tasan yarın ünza Sevgili babamız merhum Artık padişahın sevindne payan yok. Alınan tedbirler makamları bir toplantı yapmışlardır. beşikte, diğeri küçük bir araba içinde edilmeğe hazır bulunmaktadır. Hemen Ahmed Ağa müneccimbaşı olBundan evvel hiç bir zaman Berline Ord. Prof. Dr. HULUSİ BEHÇET'in Belgrad 15 (A.P.) Yugoslav hü bulunan iki çocuğunu potin bağlan ile B.B.C. muhabirinin bildirdiğine göre. ruhuna ithaf edilmek üzere ölümünün kır muş, f, EN GÜZEL ÇOCUK BAYRAMİ bu kadar çok tank getirilmemiştir. Bun kıncı günü olan 17/4/1948 cumartesi öğle kümeti Yunanistan hududundaki yasak boğmuştur. 16 memleketin inceleme komitesi, dün Olmuş ama aradan zaman geçtikçe» HEDİYESİ bölgeyi 100 kilometre daha genişletmişdan başka getirilen tanklar, harbin sona namazından sonra Beyazıd camiinde Mevlidi iorkmaya başlamış. Çünkü günün bi| Oğlu sokaktan geldikten sonra kadın, bir ihtilâf mevzuu teşkil eden maddeler ! tir. Bu hususu yabancı elçiliklere bildi onun boynuna da bir ip geçirmek iste üzerinde bugün bir anlaşmaya varmağa. ermesindenberi Berline getirilen en ağır Şerif okunacağından kendisini seven akraba, inde padişahın istediği bir meseleyfc doct v« talebelerinin gelmeleri rica olunur. ren sirkülerde hiç bir sebeb gösteril miş, fakat .çocuk bağırdığı için ağzına muvaffak olmuştur. Bazı hükümlerin tanklardır. lalledemiyecek ve kellesi gidecek. O j Kızı: Güler Tunca pamuk tıkamış ve onu bu suretle boğ tefsiri hakkında bir çok memleketler tamemiştir. Damadı: Müsün Tunca un için «işi deliliğe vurayım da çıldır" Üstün uçan kaleler Yeni karara göre, Yugoslav Makedon mağa muvaffak olmuştur. Bir delilik rafından Heri sürülen noktai nazarlar diyerek beni hizmetten affetsinler»/ Paris 15 (a.a.) Almanyaya gitmekyasmın hemen hemen yarısı yasak böl krizi geçirdiği söylenen bu kadın, bun bir broşür halinde yayınlanacaktır. ELİM BİR ZIYA diye günün birinde gecelik kıyafeti ve te olan 30 Amerikan üstünkalesi bu dan sonra boğazına sardığı peçete ile Bu tefsirler arasında Turkiyenin dage hududları içine girmektedir. Sabık Boğazlar Komutanı abonesidir, takkesile huzura çıkmaya ve saçma saj sabah Brest üzerinden geçmeden Finisasmıştır. imi teşkilâtın icra komitesinin bünyesi Bundan evvel, hududun 15 kilometre kendini kapının tokmağına pan sözler söylemeğe karar vermiş. HeBUHİ DEVEIİOĞLU tere seması üzerinde görülmüşlerdir. P. K. 2217 Beyoğlu gerisine kadar olan sahalar yasak bölge Biraz sonra onu ziyarete eğlen anası, bu ile alâkalı bir beyanatı mevcud bulunöldü. Türk donanmasının ilk denizaltı gemisi men dairesinden fırlamış gitmiş. Padif?ciayı meydana çıkarmıştır. , maktadır. sayıl araktaydı. şahın maiyeti, müneccimbaşıyı bu balda tumardam Halil Develioğlunun küçük oğlu, emekli gümrük müfettişlerinden Kadri Çift görünce şaşırmışlar. n hakkettikleri bu madalyonlar, kama da bulan bir ilk adam kudretüe yaklaşı erin damadı. Yapı ve Kredi Bankası Umum •CUMHURİYET» in edebî tefrikası: 5 1 Hünkârımız nerede? diye sormuş. Müdürü Servet Çifterin bacanağı, eski dolar yalnız zamanlarında da onu bırak yordu. Mümtazın asırlar içinde aradığı Hamamda, demişler. nanma Kurmay Başkanı ve Karadeniz Bomazlar, bazan bir cümlenin, bir kitab hazlan, onda sadece kendi vücudu doğazı Deniz Komutanlığından emekli Deniz • Göreceğim, çağırın! demiş. Dell da okunan sahifenin, bir düşüncenin ğuruyordu. Kurmay Albayı ve Son Havadis gazetesi herif padişaha bir şey yapar korkusüe Müdürü, arasından çıkarlardı. Fakat hazzın en Boyacıköyündeki kahveci çırağı da maiyet erkânı hemen seyir tip padişaha keskini, tabii azabın da, insanı gafil böyle idi. Anahidi yalnız gökyüzünhaber vermişler. O da merak ermiş, peşRUHİ DEVEIİOĞLU Bahçeli Evler İdaresinin ucuz avlıyan bir musiki parçasının içinde de benzerleri bulunan bir varlık gibi mustarib olduğu hastalıktan kurtulamıyarak temalla hamamdan dışarı çıkar yıkmaz, Yazan: AHMED HAMDİ TANPINAE o yanan Nuranlarda idi. Nağmenin ara görmüyordu; onun için ona korku üe flatla temin ettiği malzemeden vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü cuma günü sıkı bir zelzele ile hamam yrkúap). E* ö«!e namazını müteakıb Beyoğlu Ağacamiin ğer çıkmasaymış, ezilecekmis. SÜmi g<M ve mütehassıs ekiplerden istifade beskinde veya musiki cümlesinin altın bakmıyordu. Gözlerinin derinliklerinde Bunun gibi evlerinin bahçesinde' ten cünbüşü ile bir akrabalık bulurdu. den kaldırılarak Beylerbeyindekl aile kab renler, müneccimbaşının ediniz. yağmuru içinde, etrafında sadece his kendi kaderini sezmiyor, tenine gömükerametine Fakat bu gece, açık pencereden gelen ristanına defnedilecektir. Allah rahmet eylesabahhğıle gezinen Nuran, dallar halinde bir oluşla geldikleri onun ara lürken kaybolmuş bir Hinfn âyin ve inanmışlar. Padişah hayatını kurtardığı Adresinizi (Bakırköy Bahçen altında yarı çıplak kolile, uzanmış yaldızlı karanlığın üzerinde, yazlık ensında görünüp kaybolduklan, yaşadı ibadeti bende diriliyor diye düşünmüsandığı Ahmed Ağayı ihsana garketmiş. Evler Müdürlüğü) ne bildirirseboynu ve kendisine dönük yüzile tarinin geniş dekoltesi, çıplak kolların Etmiş ama herifin korkusu geçmemiş ve ğunızm üstünde bir zamanın fasılasın yordu. Hattâ kaçacak diye korkmuyor, niz siztí tafsilâtlı broşür gönister istemez gene adamın haya güneş humması ve deniz hamamından bir gün artık işi olduğu gibi padişaha dan ona baktıkları ve güldükleri için uzakta olduğu zaman, yorulmuş erkek derilir. linde bir Botticelli mevsimi olacaktı. çıkar çıkmaz alelacele iki yana bölünanlatmaya karar vermiş ve bahçede gehatırlamanın şekli değişir, âdeta daha vücudunu rıhtımın tozlu taşlarına, kahTelefon: 16.77 veya 82712. Hangi âşık, kolları arasında uyanan ka müş saçlarile geme kadın 1890 senele zerken padişaha sokulmuş. Padişah da evvelki varlıklarımızın bizde uyanan venin önünde yığılı balık ağlarına uzadında, hemen derhal bir kaç saat evvel rindenberi o kadar şair ve ressamın müneccimbaşıyı görünce oradaki çiçekakisleri olurdu. narak dinlendiriyor, mahalledeki hizuyanık olanı bulabilir? Uyanan insan peşinden koştuğu ve Renoir'in bir çok Avrupa Takeleri lerin üstünden bir şey alıp avuç unu kaOnun için bütün etrafında ve kendi metçi kızlarla alay ediyor, sonra bütün o kadar uzaklardan gelen bir şeydir deneyişten sonra birdenbire yakaladığı İpek gücütelleri pamış imiş. mazisinde Nuranı aramak, her şeyde benliğinde ona muhtaç olduğunu anlaki... Nihayet Nuran, Mümtazın muhay o mahrem saatlerin kadını, perdeleri Ahmed Ağa etek öpüp padişaha şöyondan bir tad bulmak, onu asırların yınca günlerce kendisini saran tembelyilesinde canlandırdığı bu repertuarın inik odada her akşamki ışığın peteğinlece arzuhale başlamış. boyunca, efsanede, dinde, sanatta, az likten gerine gerine silkiniyor, onu çabazı unsurlarına gerçekten benzerdi. den sızan balı değildi. Bir tarafı yan çok ayn çehrelerle, fakat daima kendi Efendim, ben kulunuza münecğırıyor, rahatça girsin diye kale içinEenoir'in okuyan kadını bunlardan bi karanlık içinde kalan yüz ve başın si olarak karşısında görmek, yaşama cimbaşı yaparak ihya ettiniz. Ben de deki tek odalı evinin anahtarını her zaÇınar Han, Galata, Tel. 44087 riydi. Tepeden gelen ve saçları bir al kendi kendisini idraki, bütün canlı dediğimiz macerayı bir kaç misline çohünkârıma elimden geldiği kadar hizmanki taşın dibine koyuyor ve gelince tın filizi gibi tutuşturan ışığın koyu lığı, ve gözlerinde bütün çehreyi y e ğaltan bir büyü idi. mette kusur etmemeye can ve başla çabeni uyandırır diye gerisini düşünmenefti zeminle elbisenin siyahı ve boy meğe hazır dikkatle şimdi Nuran daha lıştım. Atalar sözüdür. Bir sıçrarsın, iki Nuran onun elinde bütün geçmiş za den uyuyordu. nu örten pembe tül arasından bir gül ziyade Girlandajco'nun Mabed'e Taksıçrarsın, üçüncüde. dimindeki Floransalı kadını, sol eli kal manları açan altın anahtar ve her santopluluğu ile fışkıran bu sarışın rüya, Dediği sırada padişah yumıüu elini İşte bu akşam Mehmed sinirli ve «Tıbbî İlim ve Aktüalite Gazetesi. çasında; başı şakak kemiğinin küçük at ve düşünce için ilk şart gibi gördü mshzundu. Mümtaz üç senedir işlerini gösterip: çehrenin tatlı sükuneti, gözlerin kapalı 19 uncu sayısı bugün çıktı. Bil bakalım eümdekhd, demiş. Ahgören bu çocuğun yüzünü bir kitab gibi çizgisi, çenenin küçük bir toplulukta çıkıntılığını ve çenenin çukurunu daha ğü şahsî masalın çekirdeği idi. Mehmedin, hiç görmediği sevgilisi ne okumağa alışmıştı. Muhakkak sevdiği Bu sayıda: Prof. Kâzım İsmail, med Ağa devam etmiş: birden bitişi, dudakların uçuk tatlı, ziyade belirten lâtif bir uçta, yer içinde bu benzetişlerin çemberinden geçiyor, kadınla kavga etmiş olacaklardı. Yahud Dr. Nureddin K. İrdelp, Dr. Edib Efendimiz, bir sıçrar, İM sıçrar, âdeta besleyici tebessümü gibi bir yı âdeta omuzla birİ€çmiş, biraz ilerisinne de Mehmedde şahsî masal çünkü onu burada, bu bahçe ve bu lokantalarKızıldağlı, Erdoğan Meto, Gaye üçüncüde çeldrge yakalanır., deyince ğın benzerlikle gene adam için, sevgili de geçen manzaraya bütün hüviyetile Nail Ozanoğlu, Selçuk Aybar; Or; padişah elini açmış ve bir çekirge sıçakan o yarı kadîm dünya ihtişamım her sevende muhakkak bu vardı; bu dan birisinde bir başkasile görüşmüştü. sinin bazı saatlerine sanatın en sadık kadar dağıhyordu. han Kendiroğlu, Nedim İşsever ve rayıp gitmiş. Kimbilir belki de bu yüzden kavga etaynalarından birini tutuyordu. Mümta hatırlatıyordu. Muhakkak ki o, sevgilisinde hiç bir rr.iş olabilirdi. Fakat onun ıstıraba ' Rauf Ünverin yazılarını bulacakEğer Sümerbank davası da kötürüm ÜÇÜNCÜ TAB'l ÇIKTI zın muhayyilesi, Nurana olan hayranBu ândan âna değişen Nuranlar gene roman kahramanının çizgisini aramasınız. Müracaat yeri : falcının dediği şekilde neticelenirse lığında Renoirla olan bu benzerliği adamın hem lezzeti, hem de azabı olu dan, onu hiç bir musikinin tesadüf ka tah?rnmüi ediş tarzı kendisinden başka ¡ F/AT/ 2SO KUPUİ TIB TALEBE CEMİYETİ bizde de bir müneccimbaşıiık ihdası lâbazan daha ilerilere götürür, onun vü yordu. Her an içinde düşüncenin, haz dehinde tatmadan seviyor, düşünüyor türlü idi. BEYAZID zım gelir sanırım. İNKILÂP KİTAB£Vİ cudünde eski Venedik ressamlarısın an, mâ duyuların ve hareketin ayn ay 1 ve ona her şeyi, her zevki kendi varlığın {Arkası var) B. FELEK Gene Trieste meselesi ve İtalyan seçimi îstanbuldan geçen Panamerikan uçağı parçalandı Nedir bu çektiğimiz Haberi gördünüz mü? Rusyada bir takım devlet sanayi teşekküllerinin başkanları, 2 sene ile 6 sene arasında hapse mahkum edilmişler. Bunlar, aşağı kalitede mal yapıyorlarmış. Bereket versin, bizde böyle usuller tatbik olunmuyor. Yoksa, maazallah, hapisanelerimiz adam almazdı! D. N. Sokaklarında sandal ile Hediselerflrâsındd gezilen Adapazarı köyleri t?. Müneceimbaşılık mı lâzım? Demokrat Parti ve bolşevik propagandası Filistinde büyük bir muharebe Buğday darlığı mes'ulleri hakkındaki söylentiler Bakanlar Kurulunda dün görüşülen kanun taşanları Sovyetler Avusluryada da tedbir almağa başladılar Missouri Akdeıtize • geliyor Yugoslav ordusunun manevrası ME VL1D İNŞAAT MEVSİMİ GELDİ ERGÖN LTD. ' TIBBİYELİ >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog