Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

GOEBBELSinítHíTMARI Faşizmin bir türlü anlaşılmıyan sırrı 38 idama mahkum edildi. Bunların suçu «Mussolını yi her ne kadar Alman ordusunu ve ordu mensublarını seversek de » son derece fena şekilde tahkir etmiş Bu işe evvela Duçenın siyasî nüfuolmaktır zunu yava? yavaş kırnakla başlanalı«Dik Yokuş» isimli kitabımın dizilyız. Kendisim şah an çok sevebilir z bimesine başlandı Yalnız bu kitaba geli ze yaptığı h zrr°tl n takdir edebıhnz çen senekı bir çok makale ve nutuklaFakat her şeyin bir haddi vardır Bilhassa Almaiyanın menfaatleri bahis ıımı alamadım çunku bunlarda istikbale dair yanlış tahminler yuruttugum mevzuu olunca bu se gı ve takdir ancak görülüyor Bu gibi yazılan bugün çıbir yere Kadar gider dayanır ondan öte kacak bir kitaba koymak tabu, doğru sine gidemez. olmazdı Edda Mussohnı babasına yolladığı o ingiliz kabinesi değişti tehdıd mektubıle eğer edebiyat yapmıyor 26 EYLÜL. 1943 Churchül kabinesa ve bu ışın hakikaten bir a=lı esa^ı sini yem bastan kurmağa mecbur olVarsa ıhtımalkv faşizmin sırrı da bu medu Kabineye aldığı yem sımalar araselede gizlidir Bana kalır a bir gun sında Beaverbrook var Churchıll ona olacak nihayet bu meseleyi ogrenece Muhruhas Bakanlığı vermiş. Bu tayının gız. O zaman şimdi bizce meçhul olan asıl manası henüz anlaşılmadı. bir gırn halletmiş ve bir çok şeyleri haBombardımanlarda evini, eşyasını, kikî çehrelenle gormuş olacağız hasılı butun malını mulkunu kaybetingiltere, uçar bombanın miş olanlara birer madalya verilmesini sırrını ogrendı düşünüyorum Deride bombard man 24 EYLÜL 1943 Uçar bombalarımız felaketzedelerine emlak ve eşya verisade Ingılterede degıl butun dünyada lecek olursa buna kimin hakkı oldubüyük bir akis uyandırdı Muhtelif ğunu tesbıt etmeK bu suıetle kolaylamemleketlerden aldığımız haberlerde şacak 29 EYLÜL 1943 Esir düşen Amebu bombaların hasil ettıgı tesirin çok buyuk olduğunu goruvoruz. Uçar bom ritan hava subaylarına sorulan suallere balar hakkında halk arasında bir takım ve verdikleri cevablara dair bir rapor aldım Cevablar hiç de Amerikan hava rivayetler almış yurumuş. Ayrıca Churchü in Avam Kamara kuvvetlerinin lehinde degıl Verdikleri sında bu hususta söylediği sözler de uçar cevablardan onların mumkun olduğu bombalar haıdcmdaju intibaı kuvvetlen kadar çabuk memleketlerine dönmek dirdi onları daha muhtm bir silah ha ıstedıklen anlaşılıyor «intihar seyahatleri» kne getirdi. Şimdi butun dünya bundan Gene bu rapordan anlaşıldığına göre bahsediyor Dıger taraftan bazı Londra gazetele Avrupadakı ihtilaflı meseleler bu Arinde ingilizlerin uçar bombaların ma merıkalılan alakadar etmiyor Hiç bıhiyeti hakkında umumiyet ıtıbanle fi nnın bunlara ehemmiyet verdiği yok. kirleri olouğuna dair bir takım yazılar Yanı harbe karşı bir heyecan duymuçıktı. Bu husufta esaslı malumat veril yorlar, mücadele zihniyetinden mahmiyor ama uçar bombanın ingilizler rum kimseler Amerikalı havacılar, Almanya uzciçin bir su olmaktan çıktığı işaret edilirıne yapılan akınlarda ugradıklan kayor yıblardan da şikayet ediyorlar AlmanMoskova Berim görüşmeleri yaya yapılan her uçuğu «intihar seyaBerimle Moskova aracında sulh muhati» saydıklarını söylüyorlar sakerelerının başladığına dair ortaya Churchıll bana kalırsa, Beaverbu" takım söylentiler çıktı ve bu nvabrook u kabilesine hususi bir vazife ile yetın günden güne butun dünyaya yaMoskovaya göndermek için aldı. yıldığı görülüyor Tabiî bu haberler Hakikaten, Beaverbrook eskıdenberı baştanbaşa uydurma hiç bir aslı esası ingiltere ile Sovyetler arasında bir anyok Fakat bu da gostenyor ki Stalm laşma yapılmasına taraftardı. Onun giriştiği sinir harbini daha fazla kuvçın Beaverbrook un kabineye alınmavetlendirmek niyetinde Denizaltı harbini canlandınp tekrar sı Churchül in, hiç olmazsa şimdiki halbuvuk muvaffakiyetler kazanırsak çok de ve ne şerait altında olursa olsun ıyı olacak Karada degıl«e de hiç olmaz Londra ile Moskova arasında bir anlaşsa denizde düşmana gahb gelsek barı ma yapmak arzusunda olduğuna delil Bu zaferin sonunda koca bir krallık sayılabilir (1943 setıeii ikim ayvna aıd hatıralar var 25 EYLÜL 1943 ingilizlerle Ame noksandır ) Rusya, Avusturjaya istiklâl rikalılar Napoli yi ateşe verdiklerini verilmesini ıstijor' İlân ederek övünüyorlar Bu harbde KKASIM 1943 »Stalın de^Ahçanyakültür ve medeniyete karşı yapılan tou gibi vahşice hareketlerden dolayı İn nın kayıdsız, şartsız teslim olması haksanın sevine değil teessür duyması lâ kında Churchül le Roosev elf in yapukzımdır Hiç şüphe yok ki gelecek nesil lan teklifi kabul etti. Şimdi o da, Aller Avrupayı sürüklediğimiz felâket ve manya ile başka türlü bir sulha yanajharabiden dolayı bizi lanetle anacaktır mı ya cağını söylüyor Bundan başka Stalln tunları da İstiEsir düşen veya ölen Kınlordu askerlerinin memleketteki ailelerine ah yor Almanya ile İtalya, «harb fuçlulsn» pablanna yazdıklan mekruhlardan bazısını gösterdiler Bu mekruhlarda on m onlara taşlım adecekler Avusturyaya ların hakikî bir mücadele zıhmyetıle tekrar istiklâl verilecek Kalyada faşizm çarpıştıklannı ispat eder mahiyette tamamile imha edilecek Müttefiklerin sulh projeleri arasında noktalara tesadüf ediliyor Hiç birinde bıkkınlığa delalet eden bir satır veya sulhu korumak için bir teşkilât kurulima yolıle olsun bir işaret bulunmuyor ması da var (Devam ediyor) Bir kısım katolık ve protestan rahibi ir Aşk yüzünden yeni bir cinayet Bir posta muvezzii, kendisine venlmiyen kızı bıçaklıyarak oldurdu Evvelki gece Şehremınınde kıskançlık yüzünden bir cinayet işlenmiştir Yaptığımız tahkikata göre hadise ju şeküde cereyan etmiştir Şehremini postanesi muvezzılerınden Kamil Bagnyanık Şair Mehmedemın sokağında bir gecekondu barakasında oturan on yedi yaşındaki akrabası Muallâ Alvereni uzun muddettenben sevmektedir Muallanm anneli ve ablası Kamüın az kazandı bir gene olduğunu ilen sürerek bu izdivacın şımdüık mum kun olamıyacagını posta muvezzııne söylemişlerdir Fakat, Kâmil Muallâyı çok sevdiği için kızın çalıştığı fabrikaya giderek onun da aynı fikirde olup olmadığını görmüştür Bunun üzenne Mualla Ragıb isminde bir başkasıle sozlu bulunduğunu ve yakında evleneceğim söylemiştir Tamamen umıdsiz bu vazıyete düşen posta muvezzu bundan dolayı kendim içkiye vermiştir Evvelki akşam vazifesinden çıkan Kamu Aksaravdakı bir mevhanede adamakıllı içtikten sonra, yanma arkadaşı Osmanı da alarak saat 21 raddelerinde Muallanm evine gitmişlerdir Kâmü sevgilisine içkinin verdiği cesaretle yeniden bu meseleyi açmış fakat, Muallâ eski sözlerim aynen tekrarlayınca, posta muvezzii birdenbire iç cebinden çıkardığı uzunca bir bıçağı sevgüisinın karnına saplamıştır Kanlar içinde yere yuvarlanan gene kız, bir müddet sonra ölmüş polisler posta muvezziıni kanlı bıçagıle yakalıyarak karakola teslim etmişlerdir Cinayet hâdisesine savcı yardımcılanndan Yavuz Fındıkgıl el koymuş cesedi muayene eden Adalet doktoru Kârril Ünsalan bıçağın açtığı vararon karında yaptığı tahribatı re olumu intaç eden şekli katî raporla tevsik etmek ürere cesedin Morga kaldırılmasına 1Pzum göstermiştir Diğer taraftan katil Kamil Bagrıyanık dun tevkif edilmiştir istanbul Savcısına manalı bir zıvaret tç İsleri Bakanlığı Emniyet Müstejan Haluk Nihad Pepeyi ve İtfaiye Müdürü th s«n dün Cumhuriyet Bavcısı İhsan Kokneli makamında zlyıret ederek hlr müddet go jm slerdlr Bu ziyaretin Akademi yangıml» alâkalı olduğu söylenmektedir Şeker Şirketinin 1947 yıh istihsali ve kan Türkiye ŞekeT Fabrikaları Anonim Şirketi 1947 yılı İçinde 96 635 ton seker İstihsal et n ştır Bu m ktarm 14 508 tonu Alpullu 32 274 tonu a k şehir 30 352 00 tonu Turhal 19 500 tonu da Uşak fabrikalarında elde edilmiştir lu kala^umzın ^kurulu sundanberi en yüksek yiekunu teşkil etmft tedlr Şirketin ekserslı safi kan 2 767 034 lira olarak tahakkuk etmiştir Receb Pekcre ameliyat >apıldı Sabık Bajbakan Heceb Pekere d in Ame rikan hastanesinde Prof Alı Eşref taraiın da ikinci d=fa olarak prostat ameli atı )a pılmıstır Receb Pekerln sıhhi durumu iyid r Yeni tıp ekmek Yeni tip arpalı çavdarlı mmrlı buğdaylı ekmek dün istanbul fırınlarında imal edıld Lezzeti fena değildir Hattâ bazı doktorların İddialarına göre bir m ktar arpa ekmeğe da ha fazla lezzet verebil r Yalnız ewe ce de tahmin ed İd ği g bl bu ekmek biraz hamur dur ve bav atlarsa daha fazla hamur olacak tır Bel»dlve murakıbları dün muhtelif fi rınlardan numuneler a mıslardır Fırıncıla rın ellerinde bulunan eski unlar da mahur :enml$ ve}a yeni ekmekl k una ek eim s r Konserv atuar orkestra konseri Şehir orkestrası 20 nisan salı günü saat 18 30 da Şehir Komedi Tivatrosunda yedinci konserini Cemal Reş d Rey idaresinde vere cekür Uzun zamanlardanbert sanat severlerin dinleyemed klerl kıymetli çelist Muh dd n Sadak da bu konsere orkestra refakatınd» Boccherini konçertosunu çalmak suretıle so üst o arak i'tırak edecektir DENİZCİLİK BAHİSLERİ NALINA1 MIHINA1 Avrupa kalıp! arıle mamul subay kokartlarının ikinci partisi satışa çıktı D Demir} olları resmî alâmet ve işaretlerıle şapka kokartları son şekil erine uv gun ve pres mamulaü olarak ilk defa muessesemce satışa arzedılmMır Mercan Yokuşu No 45 H U M » M F J 1 I W M B W W W W P $ KENAN BOYLA • SUBAY ve DEMİRYOL KOKARTLARI Memleketim i z e ve istik alimize kar sı yapılacak herhangi bir tecavüze silâhla mukabe ı le etmeğe azmetmis. bulunuyoruz Barışı severiz faka vatanımızı istiklalimizi şerefimizi daha çok severiz Kimsenin toprağında gözümüz yoktur fakat bizim topraklarımıza ve istiklalimize goz dikmiş, olanlarla da cüce de olsa dev de olsa dovuşmege hazırız Son yıllarda Türk toprağına ve Türk istiklâline yan bakan tek devlet Sovyet Rusyadır Bolşevikler bu ihtiraslarını açıkça göstermişlerdir Şimdi muvakkaten uyuttuklan bu ihtiraslarını gerçekleştirmek için, bir gun, belki de bize saldıracaklardır Böyle bir saldırış karşısında canla başla bir müdafaa harbi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır ve yoktur Bu mukaddemeden sonra mevzuu muza gelelim Türk ve Bus filolarının mukayesesi Türkiye Sovyet Rusyanın bir tecavuzu karşısında harbetmek zorunda kalırsa bolşevıkler ve peyklenle karada havada ve denizde savaşacaktır Bu bakımdan Türk kara hava ve deniz ordulan arasında bir muvazene bulunması ve bu uç ordunun ahenkli bir işbırlıgı yapması lazımdır Halbuki Karademzdeki Kızıl filo tezgâhtaki yeni gemilerini ikmal etmeden bugünkü haille dahi donanmamızdan kuvvetlidir Bir mukayese yapalım Gemi cinsi Türkiye Sovvetler 1 Zırhlı o 0 Muharebe kruvazgru 1 1 Uçak gemisi o 3 Ağır kruvazör o 1 Hafif kruvazör o 34 Buyuk muhnb o 8 Muhrib 6 (1 7 Eski torpidobot 2 (2 11 Refakat muhribi 0 25 (3 Denizaltı 14 (2 14 (5 Aramatarama 28 (4 18 (6 Mayın gemisi 6 ? (7 Hücumbotu 7 ' (8 Avcıbotu 8 T (9 Diğer botlar 18 Ruslar bir kaç Rumen muhriblle denızaltısını da ele geçirmişler ve belki de Almanların çekilirken sığ sularda batırdıklan bazı kuçuk harb gemılerüe iarb içinde batan kendi gemilerini de urdurmuşlerdır Rusların Karadenize geçirdikten gemiler Ruslar 1945 47 yıllan içinde coau ¡anımet olarak Alman'ordan alınmış ¡emıler o'*nak üzere şu gemılen Boğazlardan Karadenize geç rrtuşlerdır k bunlann" bir kısmı yukarıdaki raKamıra dahil edilmiştir 9 Arama tarama gemLı 18 Mayın gemisi 3 Motorbot 3 Seyyar havuz 2 Yag gem sı Av rica P 916 ila P 924 markalı 9 iarb gemisi daha geçirmişlerdir ki >unlar Almanların U markalı 600 tonik 19 mil su'atlı avızo arama tarama ¡emilen olsa gerektir Bolşevikler kanalar ve nehirlerden fa dalanarak hücumbotu avcıbotu ceb d^nızalt sı gibi >u"uk gemileri Baltıktan Karadenıze îe indirebilirler Kprademze hakim obamız lazımdır Türk donanması e Karad^nızdekı KıHANDAN SABITNCÜ ile Dr NIHAD GÜRAN Nikahlandılar Amerikadan yeni harb gemileri istemeliyiz •«•«,...»••••. Yazan Emeklilere toprak Abidin Dav'er zü filo arasında yaptığımız muka} esenin aleyhimizde olduğu açıkça goruluyor Bir harb vukuunda Karadeniz hakimiyetinin bizde olması milli müdafaamız bakımmdan hayatî bir ehemmiyeti haizdir Çunku eğer Karadenize Rus donanması hâkim olursa herhangi bir çıkarma ihtimalini önlemek için Trak va Karadeniz Boğazı Anadolu sahıllen boyunca kara ordumuzdan muhım kuvvetler ayırmak zorunda kalınz Bu da, Rus ve peyk ordulan karşısındaki kara ordularımızı mekân ve zaman ıtıbanle zafa uğratır Kat ı netice sahasın da ve anında bir çok tümenlerimiz atıl bir halde belki de hiçbir zaman yapılraıyacak olan çıkarmayı bekler vereceğimiz mevdan muharebelerinde mu essır olamaz Almanlar 1941 haziranından 1944 başına kadar Muttefıklenn çıkarma yapması ihtimaline karşı sayılan gittikçe artan bir çok tümenlerini doğu cephe sine gonderemıverek batıda alıkoymuşlardı Böyle yapmağa mecbur olmasalardı aglebı ihtimal Kızılorduva son darbeyi indirmeğe muvaffak olurlard Halbuki bu Alman tümenleri, 6 hazı ran 1944 tarihinde Müttefikler Fransaya çıkarma yapıncıya kadar doğudaki başarısızıiga ve mağlubiyete seyirci kaldılar Almanya F eet in beıng stratejisi yanı donanmanın varlıgıle daimi bir tehdıd yaratacak kadar kuvvetli bir filoya sahıb olsaydı batıdaki tümenlerini çok azaltabilirdi Hele Alman donanması 1942 43 te denize hakim olsaydı bir kaç turnenden başka batıdaki butun kuvvetlennı doğuya nakledebilir ve bunları kat ı netice sahasında ve ânında kuLanabüırdı Bizim karada olduğu kadar denizde ve havada da kuvvetli olmamız şarttır Amerika Türk donanmasını jimdıden kuvvetlendırmelıdır Amerikanın Türkiye ve Yunanıstana yapacağı 275 milyon dolarlık yeni yardımdan ne kadarının Turkiyeye aynlacagı resmen bıldırılmemışse de bunun yalnız 7» veya 100 milyon dolann n bize verüecegı söylenmiştir Bu yeni yardımdan en bujuk hissenin Türk donanmasının takviyesi için sarfedılmesı gerektir Gerçi üçüncü bir dünya harbi olursa müttefiklerimizin donanmalarından anakkaleden emekli yüzbaşı Zeki ırneasıle aldığım bir mektubda «öyle bir teklifte bulunuluyor «Toprak tevz ı kanunundan emeklilerin de istifade edebilmesi İçin aşağıda arz ettiğim faydalar gözonünde tutularak hükümetin göstereceği j erlerde İsteyen emeklilere top rak vAllme«i yerinde ve yeni çıkacak E faydalanmak imkân meklilllt Kanununa bu hususta hükümler vardır Fakat Rus llaveu nruvafık olur kanaatindeyim <Emeklılere bir miktar toprak verillar buna mânı olmak ıçm 1941 de Al diği takdirde 1 Müstehlik vazıyetten çıkarak manlarla italyanların devlet yaptığını yaparak müstahsil mevkiine geçerler ıktısaden kazanır Yunanıstam işgal etmek suretıle Ege 2 • Alacakları mahsulü emekli ma denizine hâkim olmak ve Boğazlar yolunu kapatmak ıstıyeceklerdır Komü aşlarına lamla geçim darlığından kurnist çetelerini dahi Selanik kapılarına tulurlar 3 Her emeklinin muhakkak surete kadar ınmeKten menedemıyen Yunanıstanın Bulgar Yugoslav Arnavud yüksek tahsile devam eden bir kaç çoordulan karşısında buyuk bir muka cuğu vardır Bunları tahsü ettirebilir 4 Kovlere medeni ziraat vasıtaları vemet göstermesi beklenemez Ege deniz volu kapanınca da ikinci Djnya sokarlar Bunların kullanılmasını teşvik Harbinde olduğu gibi Boğazlar bölgesi eder ve öğretirler 5 Evde muattal oturmak ve hane Müttefik demz kuvvetlen sokulamaz yahud da pek güçlükle ve çok geç zır yemektense çalışır, kazanır ve devsokulur Bu müddet içinde de Türk do lete vergi verirler 6 Bulunduğu koy halkına örnek nanması Karadenlzde yalnız kalır Görülüyor ki Türk donanmas nın olarak halkın yalayış tarzları üzerinde bir terakki sağlarlar şimdiden takviyesi bir zarurettir Bu 7 Koyun kültürüne hizmet ederıer takviyevı en iyi yapacak vazıvette bu8 Hastalık vesaır sebeblerle gaylunan devlet Amerıkadır Amerikan lıbubet eden öğretmenlere vekalet ederrranlannda kıçtan kara yatan ihtiyat ler filosundan ayıracağı bir kaç gemi ile 9 Asker emekliler paraşütçülere Türk donanması daha kuvvetli bir bakarşı savunma talırrlen yaptırır ve icarış unsuru haline gelir ve harbe sebebında bunlara kumanda ederler biyet verecek tecavüz ve macera cüret11 Köylerin muhtarlıklarına ve ihlerini kırmakta faydalı bir amil olur tiyar heyetlerine girerek her kov de kaHükümetimiz Amerikadan yeni harb nundan anlıyan ve bucak müdürleri gemileri istemelidir Amerikan Ami kadar kuvvetli idare elemanları bulunrali Settlenın geçen pazartesi gunu masını sağlarlar gazetecüere soyledıklenne göre Ame12 Fena havalı kahvelerde issiz rikanın bize harb gemileri vermesi için guçsuz oturup dedikodu yapmaktansa bizim bunlan ıstemekıgımız lazımdır temiz hava alarak bedeni çalışmakla Aglamıyan çocuğa meme vermezler sıhhat kazanırlar 12 Köylerimizde halk arasındaki ABtDIN DAVTR en ouyuk nızaı arazi ihtilâfları teşkil (1) Ansaldoda yaptırılmış olan Kocatepe eder Her ıkı tarafı makul sözlerle yave Adatepe muhriblerimız 15 senelik bir tıştırır ve bu suretle de köylülerin iyi hizmet devresinden sonra iht yata ayrılını» geçinmelerine yardım ederler lardır Onun ivin bunları eski torpidobotlar 13 Denizci olanlar sahil köylerde sınıf na koyduk (2) Amerikanın bize verd gı 4 denizaltı ile yerleştirildikleri takdirde ora halkını balıkçılığa ve denizciliğe teşvik eder beraber (3) Sovjet Rusyanın Karadenlzde kaç de ve onlara bilgi verirler > Sayın emekli okuyucumun düşüncenizaltısı olduğu kesin surette malum deg 1 dır Almanların en muhım denizaltı tezgah erini pek yerinde buluvorum Bedenen Izrından birini söküp Karadenlzde kurduk sağlam bu çok asker ve sivil emekliler lan haber verildiğine göre burada sı ratle ardır ki aldıkları aylıklar ıhtı) açlarına jeni denizaltılar yapabilecek durumdadırlar (4) Amerikanın bire verdiği K tipi 8 arama veía etmediği için, gene devlet kapılarına müracaat ederek ıs istiyorlar tarama gemisi ile e«ki gambotlardan arama tarama gemisi haline konulan 3 gemi dah 1 Bunlar arasında is bulabilenler de çok (5) 1946 47 >ıllarında Boğazlardan geç p değildir Halbuki ısbyenlere. işletmek Karadenize giden Rus gemileri arasında daha sartıle, bir miktar toprak verilirse ışsıs başka arama tarama gemileri de vardır (6) Karidenızdekl Rus ma> n gemilerinin guçsuz müstehlik durumunda kalacake sızlanacakları yerde hem kendisayısı da tam olarak malum değildir Sovyet • k may n gem lerinden bir k»ç tanesi erine ve ailelerine, hem de memleketin u daha Karaden zde olduğu g bi Rus kruvazörle ziraat ve iktisadiyatına faydalı olurİn n muhribler nin torpidobotlarının çoğu ma n de takırlar A rica müteaddld deniz Bu teklifin hükümetçe tetkik ve Kaİt lan da ma nbotudur ( 7 8 9 ) RUEJ anın Karaden z filosun bulü yerinde olacağı kanaatindeyim. da bir havil hücumbotu avcıbctu karakol botu varsa da sayıları meçhuldür ÇOCUK YUVALARI DERNEĞİ TARAFINDAN 23 Nisan 1948 Cuma günü 15 19 a kadar TEŞEKKÜR Sevgili oğlumuz Tuğrul Peker'ın pek gene yaşında aramızdan ebedi yen ayrılması munSLSebetlle uzaktan ve yakından cenazesine iştirak eden telefon ve mektupla buyuk acımızı paylasan akraba ve dostianmıza ayn ayrı teşekküre buyuk teessurumuz mani olduğundan savın gazetenizin tavassutunu nca edenz Babası Remzi Peker Annesi Muazzez Peker Ablası Meral Peker Amca«ı Salih Peker TAKSİM BELEDİYE GAZINOSU Salonlarında bir Çocuk Balosu tertıb edilmiştir ÇEŞIDLt EĞLENCELEPLE DOLU OLAN BU BALODA aynı zamarda bedu danslarda buyuk istidadı olan birkaç kardeşi de tanıyacogız. Davetıveer aşağıdaki m "aahrrlan t"m n edilebilir C K M Bejoglu, Necini Rıza Bejoclu, Kıtab Sartyı Beyoğlu, Zeki Rıza Sporel istanbul DernegiTiz aynı günde MELEK Sinemasında 1112 30 a kadar bir de Çocuk Sineması ter ıb etmiştir Walt Disney Amcanın en güzel renkli filmlerin grecegım z bu sinemayı kaçırmayalım Zamparalar Kralı KAZANOVÂ'mn Aşk Maceraları Kadırcan K A F L I Gayet eğlenceli ibret verici bir çapkınlık şaheseri On birinci formasıjıktı30 Kuruş İSTANBUL YAYINEVİ Caga oglu Nuruo maniye Caddesi 57/1 İLKBAHARDA din enecek ve eğlenecek en luk» en güzel ve en ucuz yer Yalova Kaplıcalarıdır Termal Otelde Poganl Vayda orkestrası çalmaktadır Pansiyon komple 24 saatlik 12 50 liradır Tel 24394 göre her kafadan bir ses çıkı} or Doğrusunu söyleyelim ışın kendisi de pek çetrefil Piyes ahlakî mı değil mı? Ahlâkî degılse sahnedeki artistlerin bunda kaba hatı var mıdır? Varsa kusurlan alâmelainnas yuzlenne vurulur mu9 Vurulursa hakaret sayılır mı, sayılmaz mı' Hele araya son zamanın dil persengi komünizm de girince ıs tam manaoüe Ar ab 'açına dondu Bakalım nasıl çözülecek0 Yirmi yaşında bir gence sordum Mukayesesini yapmam için bana bir ium tavsiye etü Adını soylıyemem, reklatn olur Yetmişlik bu ıhtıjara sordum ıstıbdad devrinde Mamada o>nıyan orta oyuncu Hamdı Efendinin yakası açılmadık tekerlemelerını hatimdi biz onlara bile gülerdik dedi Kundura boyacısına sordum «Sınerrada sapır şupur öpüşenleri seyretmekten ağzımız kuruyor da ıslık bile çalamıyoruz, bu kadarcık şeye ses edilir mi abı?> diye cevab verdi Sabık bir vâıza sordum Bu mısıllu •ibneler muvaceheı nasta cereyan ederse gayrıahlâkıdır, ama halvette caizdir > buyurdu. Avrupayı karış karış gezrrış bu diplomata sordum Avrupa tıj atrolarındaki gibi bizde de parter ve pulaye vardır galiba, cevabım aldım İleri bir fUdr adamımıza sordum Tenkid haktır her iki manada da yerinde oliıak şartile dedi Bir sahne artistine soıoum Tiyatroda konuşanlarla konuşmıj anların yerlen ayrılmıştır dedi Artist or=da konuşmakla seyucı susrrukla mükelleftir Kendisi konu up art.«tı susturmak ıstıyen sahneje buyur un hoduru meydan En sonra Debreh Hasana sordum Öyle bu öfkelerdi ki adeta korktum Martını yanında bulunmadığı için piştovunu çekti bu" nara attı Ha} da breee' Kimmiş o benim yenme düşmanı kovan9 Ben dururken kimse martın atamaz! Ame k da çev n «cek birkaç Türk filmi ıçm memle tetımızd^n artist olabılec°K evsafı haiz bayan ve bayların birer fotograflanle sarih edreslerını en son 30 mayıs 9*8 aksamına kadar P Kutusu 1612 Galata adresine gondernelen AMERİKADA IUNUN V r 1ÜGURMN Çeşni meselesi Çesrı meselesi alakalıları bile hay lette bırakan, koskoca bir mesele oldu Lâfi ilk orta?, a çık tığı zaman çeşni bir nisanda tutulacak denildi ıdı Ne dense tutu amadı Tutulsaydı ne güzel bur nisan balığı Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemıveh Başkanlığından 15 nisan 948 perçembe gunu içtımada iÜ ELl ı bu kusuru vardır telefonda tamıyorlarmıs 1 sab temin ed emed ğinden f e\ kalâde gene dört eli mıstarı konuşur Yanı lâfa bı Tutamazlar zahir Artık Belediyenin kunı toplantısı >apflamamıştır ra? uzatır elinden illallah dedi kaçıjor fıkara' Bu defa 18 nisan 948 pazar gunu saat 15 te Bu yüzden bir kaç gun evvel yeni Ben çaresini bıhvo~um ama, bılmern Em nonj Halke\ kuçuk salonunda /apaca 1 bu soy adına sahıb oldu gımız feska âde genel korul top anlısına tatbik ederler mı Çeşni o>le arpaya fi AkQaemı yangınından sonra sanatüvelerımlzın te«r flen ehemmij etle ica olu tutulmuş olacaktı 'an tenezzül etmez busdayı pek «even gota diye bu yer var ya Bogota da bir nur Hasılı şu «e»kı ağza venı taam» ı hâ bu nevi mahluktur Uzaktan gorune Forıs ya Dış işlen Bakanıruz Bogota kârlar toplanıp bazı kararlar verdiler 1 RUZNAME davanamaz Şovle bir avuç dolusu bug a gıHı farkında deg 1 j a General ya Resim satacaklar muzay"deler ya 1 idare kurulunun raporu ve teklifleri la tadamadık Dvnja garabetler dünyasıdır ya1 Gel da> go=*erıversınler bak nasıl kuzu Marshall Parıse geldi haberi yok Ya p^cak ar paıa toplayacaklar da Akade 2 Dilekler m binası yeniden kurulacak İşte o ko gelelım bu garıb dünyanın en garıb kuzu gelip tutulur hud da m sürüleri geçerken yünleri takılsın tarafına da bizim diyar rastlamış Teşekkür Fıkrayı biliyor musunuz' Eksik liste da biriksin diye karar vermek üzere Ziraat memleketiyiz diye hant hant Uzur zamandır rahatsızlığımı roudb olan Ikı kışı Ankara treninde vagon res yaptıkları tpp antıd? bizim Elif kurmüz ç bir hastalıktan hazık müdahale ve öteriz. Otenz de halkımıza yedırecegıZaman zaman verilen Nobel barış toranda iki kışıhk masada karşılıklı sude bir şeyler söyledi O akşam, bu operas orlar le sağlığımı kur a an memleke rrız ekmeğin çeşnisini oldum olasıja mükafatının bu senekı nan zed listesi oturuyo lar Tanışmıyorlar Bin ötekine t n vı cudile İftihar du dugu pofesor opera ruttuıamarrışızdır ı} ledıklerını ve toplantıda venlen kaTarihimizin hangi ni okudunuz mu 9 Okumadınızsa ta/ soruyor tor Kaz m Isma 1 Gurkana ve vattığım Tes sahıfesını açsanız karşınıza ekmek ve rarları ga cteslne yazmak i'tiven bu arsrve edenm Değme mizahı fıkra =ızı ba vık ye Sajlıkevı Mjdürt doktor Ibrahime Sızı gozum ısırıvor ama acaba ne kadaş Elif Nacıyı telefona çağırmış o da doktor Osmana ve yattığım m ddetçe vazife çeşni derdi çıkar lı te kadar gulduremez Kafir bir kol rede görüştüktü0 bermutad üort elif miktarı konuşmak Halbuki ekmek baş gıdamızdır Ata çengi *tu fedakâr ıKla bakan doktor Bavan Sa Benim de ^ızı gozum ısırıjor Bunero haz rlandıktan sonra lakırdıya bahate bashemş re Fatma hemş re Naciye sözlerimize lâkırdı persenklerımız^ Bir parca aşu eye, bir parça keşkülü dan evvel Ankarada goru^mu, olmıya Necm ye Fatma Nehrin Fet \e ve Zehrava tabirlerimize varuıcıya kadar hepsi bi^n«ızca olarak başlamış «Cest Elif fıkaraj a biraz da parça bohçasına ben hm? borçlu olduğum şükran ve minnetlerimi b 1 zim a=ırlardanberı uğraştığımız halde Nocí qui parle» yani Elif Naci konuşuzjen bir lı te içinde Bereş var Papa dirmek borcumdur Zannetmem ben Ankarava hiç yor demiş ve anlatmış anlatmış, an1 Or Mf Kh K Bnb çeşnisini bir turlu tutturamadıgımi7 u r Gandı var Başkan Truman var g'tmedım sız? latrrış «nam azız» le beklenip yaşadığımızı an Bunlar ı>ı kimse bu isimlere bir şey di Burhanedd n Olcay Ben de Bugün ilk defa gidiyolatır Ertes gun gazetede çıkan yazıda jemez Kimi m İleti uğrunda kimi dm En ba'Ha maişetimizin medarı olan uğrunda kimi aunya barışı uğrunda rum Elif Nacının adı kaç defa geçti ise hep Ha anladım O ha de Ankarada (Elif Naci Kıpar) diye geçti. kazancımız gelir canla başla didinen büyükler Hele Bunan adı «ekmek parc*sı> dır Bı Gsndı kahbe bir kurşuna kurban git ba=ka bınsı başka bınsıle tanışmış ola Kahır yüzünden lütuf Evvelâ Elif, uy kimsenin kazancına manı olmak ona meseydi, múlet yolunda açlıktan öle cak »e, da uymasa da bir soy adı kazandı Sa <ekmegınden> etmektir Evet yahud da Pariste ba^ka Dır nıyen sozun gumuş süıkjtun altın olcekti Bir işe kapılanan genci «eli ekmpit G»neral duğunu nefsinde tecrübe üe öğrendi Birleşik Amerıkada tanınmış bir fabİşm konuk tarafı Nobel barış rrukâ Dış işleri Bakanı ba?ka bı tuttu» dije tarif ederiz. İstanbul ve bir fatı listes nın alt tarafı Geri kalan Marshall la görüşmüş olacak rikada bur ilâ bir buçuk sene staj görSalisen biz bu hayli gulduk felekten ıkı şehir hane misafiri yemeğe davet nimzedler arasında Stalm e Molotof da dükten sonra Turkiyeye dönmek ve çabeş on dakika çaldık Rabian, ehibba Elif ve telefon ve yaranın kulakları Elif Nacinln telelışmak şartile iyi ingilizce bilen ve pek eden ev sahibinin lisanında yemeğin var Güler mısınız ağlar mi'inu? 1 Kıtabdakı isimlerden birkaçı Listenin aslını bulsam çevirip arkafer gevezeliğinden bir müddet kurtuliyi diplomalı bir yüksek elektrik mü adı ekmektir «Buyurun ekmek yıjeŞu bizim Elif NaGeneral Marshall General Mac hendisine ihtiyacımız vardır Talihlerin lım> der Çalışıp hayatını kazanan ada sına bakacağım Belki orada da HıtİT cının başına sık sık du En mühimim hamiden bana bugün Arthur Churchıll General Mont insi1 izce yazılmış mufassal hal tercü mı «kendi ekmeğini kendi yıvor* diye ¡Rıbbentrop Mussolını, Gorıng Goeb öyle şe>ler gelir ki bir mevzu daha çıktı gomery Clark Gable General melerini bir fotografiarle beraber 20 överiz Evli kadın için «baba ekm°gı bels Quın«l ng yazılıdır ne pişmiş tavuğun zindan ekmeği koca ekmeği meydan Düşman piyesi Eisenhower Benard Shaw nisana kadar Galata posta kutusu No ekmeği» dır Efendim nerede, ben nerede? ne de çıjının başına 1557 ye göndermeleri rica olunur ve daha 33 meşhur adam' gelmiştir Aman efendim ne kadar da uzadı bu Belki daha da vardır ya şu dakikada Çıkaran Düşman piyesi lafı' Dış işlen Bakanımız, Parirte Marshall Elif dostumuz müaklıma gelıredı bizim Daval larla davacılar hâkim huzuHoş gelse neye yarayacak? Yüzyıllar ile görüşmüş Türkiye tehdide uğradığı zede mudur ARIF BOLVT KITABEYI runda hesab alıp veredursunlar, Düş boyunca söylenmiş hâlâ da söylenen bu takdirde Amerikadan muzaheret gore gazetede «hafızı kutub» sanat aleminde man muhtelit halk tabakaları arasında soz'erın derin, gizli manası, halk dilin cegme dair teminat almış Bunu bir gazete yazdı Hususi ma ressam icabında karınatı. ı t den «ekmeğime dokunmayın '> fervadı yaran turlu turlu tefsirlerle mutalealarla, meclisinde hoşsohbet, sag eh kalem so1 t°nkıdler ve tasvıblerle ağızdan ağıza dır Şimdiye kadar hangi kulak ısı* habınne atfen Ayni gun, Ceneral Marshall in Bogo eh fırça tutar on parmağında on ma gezmekte mış ki' işin hulâsası su Çeşniyi bir nisan ta da bulunduğunu gene gazeteler yaz rifet, mırıkelam mahbubulenam, mat Mensub olduğu sınıfa, mesleğe içti« ^ ma! seviyeye, yaşa kanaate, akideye ¿anbert dfratrtıklan halde bir türlü tu dılar Şu halde? Şu halde j a Parı t» Bo buülendom bir iâ ir MEŞHURLARI Yazan. Hamdi Varoğlu ^ | Âiüerikaya mühendis fönderüeeek MEIOM ÖKSÜRÜK n IRONŞiTi KESER.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog