Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Parti, seçimlerin adli murakabe Önümüzdeki haftalarda yeni bir altına alınmasını taleb ediyor komünist darbesi ^ekleniyor Demokrat Parti ve bolşevik propagandası Ankara 15 (Telefonla) Celâl Ba bir mahiyetinde olacaktır. yarın son demecuıde, Demokrat Parİdare âmirlerini, kendileri için de tinin, ara seçimlerine bir şartla, ka üzüntülü olan bir durumdan kurtarnunî ve adlî teminatı gördüğü zaman mak için asıl mesele, valilerin bilhassa gireceğini bildirmesi «bilhassa adlî emeklilik veya Bakanlık emrine alınma teminatın mahiyeti> meselesi üzerin hükümlerinde ıslahat yapılmasıdır. de hayli yorumlara sebeb olmuştu. Meselâ şimdi Meclise, valilere daha Seçim kanununu değiştiren tasarı ü geniş yetkiler veren bir tasarı sunulzerınde ilk tartışmalar, yarın iç iş mak üzeredir. Demokrat çevrelerde leri komisyonunda başlıyacak oldu belirtildiğine göre Bakanlar Kurulu.! 'ğundan bu «adlî teminat> meselesi, dilediği anda bir valiyi, emekliye ayır(alâkalı çevreleri yemden meşgul et mak yetkisine sahib olduğundan idare miştir. Bize açıklandığına göre, bu âmirlerinin hin! hacette bu geniş sal taleb, seçim işlerine müteallik suçlâhiyetleri kimin hesabına kullan1 ların, memurini muhakemat kanunumağa mecbur tutulacakları meydanna tâbi olmaması ve seçim kurullarıyargıçlarm başkanlık etmeleri dadır. «Receb Peker zamanında Şükrü Sokmensüerin idare kongresinde hal şeklinde hulâsa edilebilir. zırlanmış olan» bu tasarıyı, Demok| ratların, bu sebebden şiddetle tenkid Ancak tasarıya böyle bir hükmün Arkast Sa. 4. Sü 1 de ' ilâvesi, daha ziyade muvakkat bir ted im kanunu Sovyetler Avusluryada kâfi bulmadı tedbir almağa haşladılar Viyana 15 (a.a.) Avusturyadaki Amerikan askerî vali vekili bugün yaptığı demecde, Viyananın 14 mil kadar batısındaki Amerikan uçak alanına giden milletlerarası yola Sovyetlerin nöbetçi dilemiş oldukları bildirildikten sonra, Rusların Amerikalılardan askerî müsaade kâğıdı taleb etmekte olduklarını söylemiştir. Şimdiye kadar böyle bir tedbire lüzum görülmemekteydi. Viyana 15 (a a.) Nafen'in özel muhabiri bildiriyor: Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Muhalefet kendi isteklerine göre bir tasarı hazırladı, Almanyaya gitmekte olan 30 Amerikan üstün uçankalesi dün Fransa üzerinden geçti tasarı bugün Millet Meclisine takdim olunacak ayın Celâl Bajar, Demokrat Parti teşkilâtına yayınladığı bir tamimde bolşeviklerin parti aleyhindeki yayınları hakkında Kazanın vukubulduğu Shannonl gösterir harita ve bundan evvel Suriyede duştn Panamerikan uçağı butun partili arkadaşlarının dikkatini çekmiştir. Bu tamime göre, Moskova, Sofya, Belgrad, Zagreb, Baku radyoları ve umumiyetle bolşevik gazeteleri, bir kaç aydanberi Demokrat Parti aleyhinde gittikçe şiddetlenen neşriyat yapmaktadırlar. Bu comieden olarak mart sonunda yajınlanan bir makalede, başta Celâl Bay ar olmak üzere, partinin On iki bin kişilik bir Yahı bugünkü idarecilerine şiddetle hücum edilerek onlara şu suçlar atfedilmiştir. kuvvetinin Arablan çevirdiği «1 Bunlar (yani Demokrat Parti iddia ediKyor idarecileri) memleketteki demokrat kuvvetlerin birleşmesi hakkında ilerleyici partiler tarafından yapılan teklifi reddettiler. Z Türk komünist partisi aleyhinde $há Sidíetír tedbirler alınmasını iste1 diler. 3 Mîllete İtidali muhafaza etmek suretüe harekete geçilmemesi tavsiyesinde bulundular. Shannon hava alanı (Irlandada) 151 lardan 27 sinin cesedleri enkaz altından 4 Amerikan yardımına taraftar ol(A P.) Panamerikan hava yollarının j çıkarılabilmiştir. dular ve Türk Amerikan işbirliği siWorst'un söylediğine g3re, pilot evrekor kırıcı Constellation uçağı «Gökler yasetini terviç ettiler. Imparatorıçesiı bu sabaha karşı Shan velâ inmeğe çalıştıktan sonra tekrar 5 Kendi partileri içinde de diktauçağı doğrultarak yeniden alana konnon hava alanında düşerek parçalanmış törce hareket ettiler. Eski Başbakan yardımcısı Mümtaz ökmenin ve facia, 19 u Amerikalı, 30 insanın ha durmuş fakat dev uçak bir maniaya 6 Sovyetler Birliği ile onun peykbize yolladığı bir mektub yatına mal olmuştur. Uçak Karaşiden çarparak benzin depolan patlamıştır. lerine ve Yunan çetelerine karşı dostça NewYork'a gitmekte idi. Yegâne sağ Alan memurlarından McKeown da, bir siyaset takib etmediler. kalan, California Lockheed havacılık uçağın dik bir zaviyeden yere çarptık7 Türkiyedeki komünistlere de, gerekmektedir. Amelî bir fayda mülâşirketinin Marc Worst adlı bir memuru tan sonra, tekrar zıpladığını ve karın bolşevik taraftarlarına da husumet haza edilmediğinden Demokrat Partinin Kudüste cephane satın alan olmuştur. Talihli yolcu, uçağın anide üstü kaymağa başladığını söylemiştir. gösterdiler. böyle bir teşebbüse geçmiyeceği anlabir Arab mücahidi alevler içinde kalmasından bir kaç sa Sonra şiddetli bir infilâk duyulmuş ve iç ve dış siyasetlerini bolşeviklik Ş'lıyor. Kahire 15 (a.a.) Gece vakti Arab niye evvel enkazdan atlayıp kurtulabil benzin depoları patlıyarak uçak alevler aleyhine te\cih eden Demokrat Parti Diğer taraftan hükümet çevreleri de, Arkası Sa. 3, Su. 2 de Birliği siyasî komitesine gelen haberlemiştir. Faciadan 7 saat sonra kurbanliderlerine karşı parti içinde başgöstemeselenin esasen izam edilmiş bulunre göre Misphar emek yahudi kolonisi ren muhalefetin başlıca sebebleri yuduğunu, alınan tedbirlerin, sadece ihti Arkası Sa. 3, Su. 2 de « karıdaki maddelerde hulâsa edilen \ atî mahiyette bulunduğunu belirtmekfcylerdir.> te, endişeli bir vaziyet olsa mevcud huGörülüyor ki bolşeviklerin, Demokrat bubat stoklarına el koyma tedbirinin Parti ale j hindeki hücumları onların dahi tatbikına başvurulması gerekeceCumhuriyet Halk Partisine yaptıkları ğini, halbuki böyle bir karar alınmaManevraların Yunan huduhücumların tamam ile aynıdır. Halbuki mış olduğunu kaydetmektedirler. dışarıdaki ve içerideki kızıllar, DemokMümtaz Ökmenin bir mektubu dunda yapılması Atinada Dünkü (Bir Dakika) sütunumuzda rat Parti yeni kurulduğu zaman, ona Receb Peker kabinesinde Başbakan tDüşman> piyesi munasebetile «Doçent endişe ile karşılanıyor karşı sempati göstermişler, bu partiyi i yardımcısı olan Mümtaz Ökmenden dun Nureddin» isimli bir zatın yazdığı gario içinden fethetmek için, sonradan meybir mektub aldık. Mümtaz Ökmen diAtina 15 (â.a.) İyi haber alan yazı mevzuu bahsediliyordu. İstanbul dana çıkan bazı teşebbüslere de girişMümtaz Okmen yor ki: çevrelere göre Yunan hükümeti komşu Edebiyat Fakültesi sosyoloi ve ahlâk mişlerdi. Şimdi ise Demokrat Partiyi, «Bazı gazetelere Ankaradan ve mu memleketler tarafından müracaat edilen doçenti Nureddin Şazi Kosemihalden alAnkara 15 (Telefonla) Hububat şiddetli hücumlarile kökünden yıkmak ayyen bir kaynaktan çekilen telgraflar bazı tedbirlerden endişe duymaktadır. dığımız bir mektubda bu yazıyı yazanın istedikleri Cumhuriyet Halk Partisinden darlığı dolayısıle Mecliste yapılacak o da buğday ihracı kararı aldığı iddia ekendisi olmadığı bildirilmekte, «soy adı Yugoslavyanın hudud bölgelerinde lan gprüşmelerin, hububat stoklarını ayırd etmiyorlar. Çünkü Demokrat dılen kimseler arasında, benim ismim askerî manevraların başladığı ve bu zikretmediğiniz için herkes bu yobazParti, Kızılların umdukları gibi çıkma hesabsızca kullanmış olanlar hakkında de zikredilmektedir. lıkları ben yapıyorum sanacak» demekmanevralara silâh altına alınan bazı ihMeclis tahkikatı açılmasına kadar gidip mış; onlara alet olmamıştır. Yabancı memleketlere buğday ihracı tiyat kuvvetlerin iştirak ettiği söylenve îzmire de giderek batı Anadolu yol tedir. Mevzuu bahsettiği yobazlıklar» Ankara 15 (Telefonla) Türkiye ile gitmiyeceği bazı çevrelerde hâlâ söyOnlar istiyorlardı ki Demokrat Parti, lenti konusudur. Böyle bir tahkikatın mevzuunun Bakanlar Kurulunda konu mektedir. Amerika arasında imzalanacak olan yol larını inceleyecek ve>10 gün sonra şeh yapanın Nureddin Şazi Kösemihal olmemlekette bir fesad, ihtilâl partisi ol açılması için üçte iki çoğunluğun temini Arkası Sa. 3, Sü. 1 de anlaşmasının metni, Bakanlar Kurulun rimize dönerek anlaşmayı imzalaya madığını, arzusuna uyarak, tavzih edi Arkası Sa. 3, Sü. 3 te yoruz. sun; itidal ve nizam siyaseti yerine da son seklini almıştır. Anlaşma tasarı caktır. şiddet ve isyan politikası takib etsin; smın bir nüshası uçakla Amerikaya gön böylece memlekette kanun yerine kan derilmiştir. Amerikan hükümeti de methâkim olsun ve kızıllar da, fırsattan ni inceleyecek ve görüşünü bildirdikten faydalanarak memleket idaresini ellesonra anlaşma, Ankarada imzalanacakrine geçirsinler. Kısaca onlar, Demokrat tır. Partiyi, Türk milletinin içinde bir beAmerikan yol dairesi başkanı Mlster şinci kol olarak kullanmak istiyorlardı. Hilts, bu sabah otomobilel Istanbula Böyle olmayınca bu partiden ümidleriai hareket etmiştir. Mister Hilts, Bursa kestiler ve ilk zamanlarda gösterdikleri sempatiyi bir tarafa bırakarak ona düşman oldular. Celâl Bayarın tamiminde bahsi geçen makalenin üçüncü maddesi onların bu maksadını tamamıle açığa vurmaktadır: Kızıllar indinde Demokrat Partinin en büyük günahı, millete itidali muhafaza Raman, 10 Raman dağı yeraltı seretmek suretile ihtilâl ve isyan hareketvetimizi tanımak gayesile yapmakta ollerine geçilmemesinı tavsiye etmesi olduğum yolculuğun trenle olan kısmı muştur. Çünkü bu itidal tavsiyesi, asla Batmanda sona erince, ilk işim bu küonların işine gelmemiştir. Onların isteçük istasyonda, beni hedefime ulaştıradikleri muhalefet, Türk milletini bircak bir vasıta aramak oldu. istasyon Yardım malzemesi getiren bir binasının köşesini döndüğümde harebirine düşürecek; yer yer isyanlar çıkaracak, memleketin sükun ve huzuAmerikan gemisi de bugün kete hazır bir jıp ile karşılaştım. Kamrunu yıkacak, Atatürkün «Yurdda bapa aid olduğunu öğrenince hemen kenîzmire varıyor rış, cihanda barış, prensipinin ilk kısdimi tanıtıp arka kısımda oturan iki mını Türk kanile bozacak bir muhaleşahsın yanına yerleştim. Bunlardan biİzmir 15 (Telefonla) Amerikan yar ri M.TA. genel müdürlüğü grup direkfetti. Memleket anarşi içinde yuvarlanır ve Türk vatandaşları birbirinin kanını dım plânına dahil uçaklardan bir grup törlerinden Mazlum Oğet idi. Hareket dökerken Sovyet Rusya: daha Balıkesire gelmiştir. Amerikanın ettik. Yol yol da demek caiz değil ya j bize verdiği 30 Tunderbold uçağı, bir o kadar berbad ki sık sık oturduğumuz ¡ Hududlarımızda, bizim huzur ve uçan kale ve 3 Dekato uçağı, bugün saat minderden bir karış yukarı zıplıyorduk. | emniyetimizi tehdid eden tehlikeli bir Yarım saatlik bir yolculuktan sonra j vaziyet hasıl olmuştur; müdahale etme12 de gösteri uçuşları yaptıktan sonra ğe mecburuz; Balıkesir hava meydanına inmişler ve yeni bir manzarayla karşılaştık. Vaktile meşhur yolkesenlerinin yatağı olan Bahancsile yurdumuza saldıracak; hararetle karşılanmışlardır. TıirkKede kendisine peyk olmağı kaizmir 15 (Telefonla) Limanımıza ilk önümüzdeki bu dar geçidin doğu sırtbul edecek bir hükümet kuracak Amerikan askerî yardım malzemesini larına, siyah bacalarile ilk görüşte bir Adapazarı yakınlarından acıklı bir manzara böylece bütün ihtiraslarını gerçekleştirgetirecek oLan Escabano Wictory Ame sanayi merkezi olduğunu belli eden yamek yolunu tutacaktı. Bunu açıkça kipleri de aynı vasıtadan faydalanıyor rikan gemisi, bu sabaha karşı limanı pılar kurulmuştu. Mazlum Oğet; buraAdapazarı 15 (Hususî surette giden sulara gömülmüştü. Bu sebeble koyun yapmasa dahi. Iranda ve l'unanistanda arkadaşımız Ferdi Öner telefonla bildi içinde sandalla dolaşmak ıcab ediyordu. lardı. mıza gelecektir. Harb malzemesi, bir A nın, merkez kampı olduğunu, en üsttetatbik ettiği mahud ve malum usulü riyor) Bugün de Dutun ekili arazisi Maksudiyelıler de öyle yapıyor, Vene »Sakarya bn yıl da bize edeceğini etti» merıkan Albayı tarafından heyetimize ki iki katlı beton binanın Türk mühenbize karşı da kullanacaktı. Dun de belirttiğim gibi, alâkalı ma teslim edilecektir. Süratle tahliye hazır dis ve memurlarının, yanındaki lojmave evlerinin çoğu su baskınına uğramış diği hatırlatan köy sokaklarında sandalgünü gunune lîkları tamamlanmıştır. Pireye askerî nın kamp şefi yüksek mühendis Ab Ramanda petrol bulunduğu kanaatini7| Demokrat Parti, vatansever, milliyet bulunan Maksudıye ve Kömürlük köy la dolaşıyor, birbirlerine misafirliğe gi kamların ve Kızılayın CIMHURİYET lerine gittim. 120 e\li ve 700 nüfuslu diyorlardı. Bu koy halkına yiyecek ve yaptıkları yardımlar, felâkete uğrıyan malzeme bırakan vapur, îzmire 200 ton durrahman Durukalın ikametgâhları, ilk veren 8 numaralı kuyu ve M.T.A.J j Arkast ¿a. 4, 5ü, 6 da Arkası Sa. 3ı Sü. 5 te i muhtelif askerî malzeme getirmektedir. ı Arkası Sa, 3, Su. 4 te Maksudiye köyünün bütün gair ihtiyaç maddesi dağıtan Kızılay emüdürlerinden Mazlum Öget Buğday darlığı Istanbuldan geçen Panamerikan mesulleri uçağı Irlandada parçalandı Uçağa, Yeşükoyden 30 binmiş olan 11 yolcudan bir için kurban arasında hiçbir İstanbulin yok Filistir.de büyük bir muharebe kısmı D. Parti Meclis tahkikatı açılmasını istemiyecek, hükümet mahfilleri ise meselenin izam edildiğini söylüyorlar manevrası Yugoslav ordusunun Yunan sınırında yasak bölge genişletildi Türk Amerikan yol inşaatı anlaşması Üniversite ahlâk doçentinin tavzihi Bakanlar Kurulunda son seklini alan anlaşma tasarısının bir nüshası dün uçakla Amerikaya gönderildi Sokaklarında sandalla gezilen Adapazarı köylerini dolaştım Sakaryanın suları alçalırken köylüler hükümete müracaat ederek bundan sonraki taşmalara mâni olacak fen adamları gönderilmesini istediler Dün Balıkesire gelen Amerikan uçakları Raman dağında son durum Meşhur 9 numaralı kuyudan sonra ayni damar üzerinde 11 numaralı kuyu açılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog