Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 15 Nfm» 1948 PHILJPS Osman Güzel Harbiye • Halaskar Gazi 111/1 Tel: 82730 Beyazıt . Çarşütapı 85 Tel: 21436 PHİLİPS re MEDİATOR radyolarının satışa başlandığım arzeder. Radyo ve buz dolablan tamir atölyelerimiz emirlerinize amadedir. (Telefonla evlere servis yapılır). NOT: Bankalar Cad. 66 numaralı mağaza ile hiçbir, alâkamız kalmamıştır. Taşra siparişlerinin Çarşıkapı merkezimize yapılmasını rica ederiz. T A K S İ T L E 7,29 Açıhî ve program 7,30 Müzik (PI.) 7,45 Haberler 8,00 Müzik (Pl.J 9,00 Kapanı}. C RADYO Bugünkü Program • Marmara Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğünden: mukavvası ve müoeliid bezi Müdürlüğümüzden verilmek suretile 26 kalem defter ve evrakın baskı işi açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1800 lira ve geçici teminatı 135 liradır. Eksütme 27 nisan 1948 salı günü saat 15 te Galatada Müdürlüğümüz binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi ve numuneleri her gün Müdürlüğümüz Yönetim servisinde görülebilir. İsteklilerin geçici teminat ve ticaret veya esnaf odalarından birisine kayıtlı bulunduklarına dair belgelerile belirli gün ve saatte komisyona müracaatleri. (4614) * 12,29 Açılı? ve program 1230 Müzik in.00 Haberler 13,15 Karışık şarkılar 24,00 Kapanış. J7.58 Açılı? ve pogram 18,00 Radyo dara orkestrası 18,30 Konuşma 18,45 Şarkılar ~ 19,00 Haberle 19,15 Geçmişte Bugün 19,20 Yurddan sesler 19.İS İnce saz 20,15 Radyo Gazetesi 20,30 Serbest saat 2 0 : Temsil 21,20 Serbest saat 21,30»Mü¿ İP!.) 21,4S Konuşma 22.00 Müzik (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Program ve kapanış. BULMAĞA 1 2 3 4 55! s 6 BBS 7 8 HÎB! En p * . . çiçek En keskin... Gillette bıçağıdır •p 2I 4 ! * i 5 | 6j »! 8{ 9j m L • !• 1 m • i • i Soldan »ağa: 1 Müdafaa tertibatı alarak. 2 Ötedenfceri mevcud şikâyet (iki kelime). 3 Yap rak, canın altındaki. * Karşısındakine meramını iki manaya gelen sözlerle anlatma, her gün sık sık kadranına baktığımız makine. S Manevî leke, yemin. 6 Küsen. 7 Gramerde bir bahis, en iyisi Holandada yetişen bir çiçek. 8 Duvarcının âletlerinden birinin yarısı, nezretmek. 9 Kolun ucuna vazedilen (iki kelime). Yukarıdan aşağıya: 1 Ask ve muhabbet peyda etmeme. 2 En çok ağacın evlâdı. 3 Balkon veya cumbaya benzeyen, çıkıntılardan. 4 Eski rütbelerden, çabucak sinirlenip bağıran çağıran. 5 Anadoluda bir kasaba, nota. 6 Herkes ondan iki üç tane taşır, y&dedilen. 7 Sükunete erme. 8 Oyala manasına bir emir, geni? sahalardan. 9 İstifra, kocabaş hayvanlardan. Evvelki bulmacama halledilmi? «ekil 1 2 8 4 S B T 8 I 1 1M 10 bıçak 170 kuruş 5 bıçak 85 kuruş " Gün aydın Gillette ile başlar ,, Gillette TÜRKİYE GENEL ACENTALIĞI •İ 1 •» :A|D|A|P|AIZTÂÎRTT1 LİAİBİAİD A CİI TİRİUİPM R E|H A I I * S|A|K A NIE »LU R EİT KÍA/TII jK|«C|A|M ÜİZİOİK •IHIIILIE Pil İ R » Y|A|«A y E İMİ E MJİMLEİK i m um i ISMARLAMA GÖMLEK YAPTIRMADAN EVVEL MERKEZ POSTAHANESİ KARŞISI İSTANBUL • TriCRAFANTANTİSTANBUL TELEFON20744^ MUHAKKAK T HAKKI'ya T A » v n ,,*.»»T»» U RY I Ğ AD BÜYÜK SALONUNDA ZENGİN GÖMLEKLİK ÇEŞİDLEBİNİ BİLHASSA YENİ YAKA MODELLERİNİ GÖRÜNÜZ. ADRES: Bahçekapj, Selâmet Han; 1 inci kat Vali ve Belediye Başkanlığından.1 Bolvadin Belediye Başkanlığından: İSTANBUL BELEDİYESİ .ŞEHİR T İ V A I B O L A f i l DHAM KISMI 6u akşam saat 20 de DÜŞMAN ' Yazan: Andre Paul Antaine Türkçesl: Lur/i Ay Telefon: «2157 KOMEDİ KISMI Kaş yapayım derken Yazan: N. Nancey, H. de Gorsse Türkçesl: Vasfl R. Zobu. Re?id Baran MUA3IMEB KAKACA >^,f lk I | I OPERETİ Adi dinamit kapsülü No. 6 500.000 Adet Âdi dinamit kapsülü No. 8 500.000 » Elektrik kapsülü No. 8 1.750.000 » Tavikli elektrik kapsülü 40.000 » Sualtı kapsülü 10.000 » 1 Yukarıda miktarı yazılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 17 mayıs 948 pazartesi günü saat 15 te Kabatasta Genel Müdürlük Tekel maddeleri şubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartlaşma her gün adı geçen şubeden alınabilir.. 4 İsteklilerin belirli gün ve saatte teklif edecekleri fiat üzerinden % 7.5 güvenme paralarüe birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 5 İdare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. (4482) Tekel Genel Müdürlüğünden: Teshin şartile kiralanan merkezî teshin tesisath apartıman, han, ote^ ve 1 Kasabamız içersinde tahminen 15000 metrekare ve S500 lira muhamjansiyonlar kaloriferlerinin hava hararetinin düşük gitmesi dolayısile görülen men bedelli kaldırım tamir veya müceddeden yaptırılacaktır. sıhhî lüzum üzerine 25/4..'948 akşamına kadar yakılmaya devam edilmesi Belediye 2 Eksiltme 15 gün mücWetle olup ihalesi 24'4/948 tarihine müsadif zabıtası talimatnamesinin 251 inci maddesi gereğince iiân olunur. (4956) cumartesi günü saat 10.30 <5a belediye encümeninde yaptırılacaktır. S K A \ D I A I)E\İZ MOTOR Ü 105 Beygir kuvvetinde 350 devirli Safî 5800 kilo ağırlığında depomuzda hazırdır. Müracaat veri: 3 Talipler ihaleye iştirak etmezden evvel %7.5 teminat akçesi 562 lira 50 kurucu yatırmaları ve bu işe ehil olduğuna dair vesika ibraz ermeleri lâzımdır. 4 Fennî şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen talipler hergün belediye başkanlığından öğrenebilirler. Tellaliye, pul ve sair masrafları müşteriye aiddir. SAHIBININ SESI VflHRAM GESAft ve ORTAKLARI 302; İstiklâl Caddesi, Beyoğlu İstanbul. Telefon: 44934 Telgraf: KEUPEK İstanbul. M A K S İ M D E DELİ DOLU Yazan: EKREM REŞİD Müzik: CEMAL REŞİD Temsiller saat 20,30 da Cumartesi, pazar matine 15 te. Çarşamba halk matinesi 15 te. Gişe her gün saat 11 de açılır. Tel: 42533 Umum Esnafın Dikkat Nazarına İsfanhui Esnaf Odasından: Aidath tahsildarlıkla istihdam edilen İsmail Hakkı Dikmenin 1/3/948 ta' rihindenberi Odamızla hiç münasebeti ve alâkası kalmadığı alâkalılarca bilinmei üzere ilân olunur. (4913) Sultan hamam Camabasihan ÍO PfC/80 İst. Vahe ufâcyan Zonguldak Fennî Mezbahasında kesilen bütün kasabbk hayvanların sakadatını asgarî bir «eneden aşağı olmamak üzere bir müteahhide vermek istiyoruz. Bu işi yapmak istiyen olursa iki üç sene için de bağlantı yapabiliriz. Bu hususta daha fazla malumat almak istiyenlerin Zonguldakta Kasablar Cemiyetine müracaatleri ilân olunur. iS 1 9 ' DEUÍXE RUNUEOUT I. C. .. Limited (Alkali) Divizyomı İngiltere'nin muhtelif yerlerine dağılmış altı muazzam fabrikadan müteşekkil bu "divizıyon, ¿anayiye kömür kadar elzem olan alkali ^raddelerinin imali için 9000 işçi istihdam «itmektedir. 1873 te Johı^Brunner ve Ludwlg Mond tarafından) Winnington'da kurulmuş olan ilk tesislerde, amonyakSoda esasına istinat eden usulle, eski Leblanç usulün o. nazaran daha ucuz ve daha saf soda imali kabil oldu* fundan İnyiliz alkaJi sanayiinde bir inkilâp meydana gelmiştir. 1926'da Brunner, Mond & Co. Ltd. Şirketi, I. C. I.'nin dört büyük kısmından birini teşkil etmek ' özere bu camia içine dahil olmuştur. I. C. I. Ltd. (Alkali) Diviziyono bugün senede " 1 milypn tondan fazla alkali maddeleri imal etmekte olup bunun takriben %45'i cam, sabun ve viskoz sanayiinde kullanılmaktadır. I. C. I. Ltd. (Alkali) Diriziyonunun başlıca mamu* latı karbonat do sud, sud kostik, bikarbonat do ¿ud ve silikat dö sud dur. INCORPORATED NEW ORLEANS Doktor Operatör ••• Doğam ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Beyoğlu, Mis sokak No. 1 Tel: 40273, Ev tel: 82949 Mafımud Hîdaî Rona Sıhhî eserler Yazan: Operatör Dr. CAFER TAYYAR KANKAT BİR «HIGGINS» 1 Kanser Hastalığı 2,50 2 ESTETİK Gençleştirme ve güzelleştirme ameliyatları: 1 Lira Kitabcıîardan arayınız. Sahib ve Başmuharriri NADIR NADJ fiti nüshada yan işlerini fiilen idare eden CEVAD FEHMİ Cumhuriyet Matbaan MOTORBOTUNA SAHİB OLMAK BÜYÜY BİR ZEVKTİR. Her boyda spor ve lenezzüh tipleri vardır. mperiaf Kemiksi Industris (Turkay, Ltd. lf Bankası Hant. Galat* İSTANBUL Türkiye Umumi Mümessili: A T A GE R I P o s i a K " t l l s u : Ankara 1012, İstanbul 17S Teşhir ve Satış Salonu: Beyoğlu, istiklâl Caddesi, 46; (Lâle Sineması karşısında)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog