Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DERHAN "1 KİNİNLİ Garaj? Bina? Ardiye Yapanlara Bilumum yeni ve eski inşaatlarda çatı ve yan kısımlarda asrî ve yeni malzeme olan Amerikan Sizi Saadefe Götüren OLUKLU ALÜMİNYOM G EL M İ Ş T İ R . SAÇLARI 1 Kat'iyen paslanmaz, ömrü diğer saçlarla mukayese edilemez. 2 Mukavemeti ve hafifliği sayesinde yazın güneşin sıcaklığını içeriye nüfuz ettirmediği gibi, kışın da dahildeki sıcaklığı daima muhafaza eder. ^ 3 Sağlamlığı ve dayanıklığına rağmen diğer oluklu saçlardan daha ucuzdur. 4 Yapılan inşaatların güzelliğin] daima muhafaza eder. Çünkü alüminyom oluklu saçlar daima parlak kalır. Hangisidir. • <v A ant: Boyu 240 santim A KR NAA B A Ş K E N T Levha genişliği Kalınlığı 66 santim 0,60 milimetre S A T I Ş Y E R İ : Oteli Tam konfor, yepyeni hususî ısmarlama lüks mobilyası, 6eçkin personel ile 15 Nisaa Perşembeden itibaren sayın müşterilerin emirlerine amadedir. Adres: Ankara Postane Caddesi No 85. Tel: 10249. O T O K A R Taksim Şehidmuhtar caddesi No. 3/2 Telefon: 82608 ACELE SATILIK TİCARETHANE TECRÜBE EDİLECEK EN 3ON RENKLER BAHÇE MERAKLILARINA: VİLLÂLARINIZI süslemek için büyük nadide çamlar, salon yeşillikleri, sus fidanlar, manolyalar, sarmaşık nevileri, yediveren güller; meyva ağaçları, katmer leylâklar vesaire. Ortako'y Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz Her zaman icm hepsi kaplarda mevcuddur. VASİL Eskişehir Taşbaşı; Tulân sokak No. 2 de tahin, helva, yağ fabrikası modern ve tam teşkilâtla devren satılıktır. Esklşehirde Ahmed Ekmekçioğluna müracaat. » BEBEKTE ACELE SATILIK ARSA Tramvaya, vapura bir dakika, ana asfalta on metre; manzaralı bir apartımanlık arsa, blok inşaata müsaadeli. Müracaat: Manolya sokak 2 No. Bebek K U M A Ş İ n g i l i z İplikleri İle imal edilmiş piyasanın en temiz ve mutena desenlerini ucuz fiatla Sultanhamam Cad. Roza Han 5 No. da bulabilirsiniz. İkramiye İkramiye İkramiye adedi mıkîarı Tutarı 1 200.000 200.000 I 1 100.000 100.000 1 50.000 50.000 4 10.000 40.000 10 5000 50.000 2000 80.000 40 1.000 60.000 80 500 80.000 160 400 200 60.000 100 120.000 1.200 40 80.000 \ 2.000 10 80.000 P 8.000 60.000 5 400.000 91.897 Toplam .440.000 Sayın Bayanlara 10 kadında 9 zv fena renkle blr( pudra kullanırlar. Fena reñirte bir" pudra, yüzünüze «Makyajü> ve çirkin bir manzara »erirj< »e sizi daha yaslı gösterir. En uygun rengi bul* m a n ı n yegâne çaresi, y u / Sünurún bir tarafına b l ^ tenk ve diğer tarafına başka renk pudra tecrübe^ «tmektlr Bu tecrübeyi' hemen bugün size paraeız olarak gönderilecek Tokalon pudrasının yeni ve cazip renlderUe yapı', nız., Bu yeni renkler gayetmodern ve âdeta slhramiz bir goz mesabesinde olan » cCromoscope». t maklnasile . karıştırılmış ? / tu. „ Bu maklna, renkleri • kusursuz' ve tam olarak' eeçer/. Artık «Makyajlı» i bir yüze tesadüf edllmıyecektlr. Cild ile imtizaç eden ve tabii gibi görünen mükemmel bir pudra» dır. Tokalon pudrası, «krema kbpüğu> ile beratlı re hususi bir usul dairesinde t karıştırılmıştır.' Bu sayede rüzgarlı ve yağmurlu bir h a vada bile bütün g u n y s a b l t kalır. Hemen bugün Tokalon pudrasın tecrübe ediniz ve teninize ne de» l e c e bir güzellik temin edeceğini ebrunuz .„ TOPTAN v e PERAKENDE Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden: 1 Etimesgut radyo verici İstasyonuna ald lojman binasmm pU su teslsatile tretuvarınm tamiri işi pazarlıkla ihale edilecektir. 2 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 3354,20 ve geçici İnancası 251.57 liradır. 3 İhaiesi 30 nisan cuma günü saat 11 de Ankara Anafartalar caddesi Paket Postahanesi karşısındaki Tarko handa toplanan Umum Müdürlüğümüz satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Daha fazla izahat almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin Tarko handa Umum Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğüne müracaatleri. (4883) ALMAN PAPATYASI (c™™u* *****> TAKSİM ECZAHANESİNE gelmiştir Ziraat makineleri ve arazoz satışı Karacabey Harası Müdürlüğünden: 1 Bir adet HP. 55 Tank tipi T .un» Mazot traktörü halen çalışır vaziyette 2 Bir adet Haspay ve vantilatör tertibatı mevcut Hevatörlü Casse Harman Makinası. Halen çalışır vaziyette. S Üç aded biçer bağlar orak makine»! yedek parçaya muhtaç, «bıçak 250 santim» 4 Bir aded 937 modeli Ford marka iki tonluk ArazBz Santrifüj ve motor aksamı halen çalışır vaziyette. 21/4/948 Çarşamba günü saat İS de Hara Merkezinde pazarlıkla satılacak ve makineler hemen teslim edilecektir. Talip olanların müracaatları. (4571) Arazör Yaptırılacak Karaman Belediye Başkanlığından: Yangın söndürme ve caddeleri sulama işlerinde çalıştırılmak üzere bir eded arazoz yaptırılacaktır. Arazozun butun tesisat Ford marka ve çoför mahalli meveud kamyonun şasesi üzerine yapılacaktır. Kamyonu, belediye inşaat mahallinde teslim edecektir. Bu işi yapmağa ta'ib o'anların şartnamelerini ve fiat tekliflerini başkanlığımıza bildirmeleri ilân ok'nur. Fen Memuru ve ikinci Sınıf Elektrik Montörü Aranıyor Karaman Belediye Başkanlığından: Belediyemiz teşkilâtına aylığı 250 lira ücretli bir fen memuru ve ayrıca aylığı 175 İna ücretli ikinci sınıf ehliyetli bir elektrik monto'rü alınacaktır. Aızu ederlerin belgelerini bir dilekçeye iliştirerek başkanlığımıza müracaat etmeleri ilân olunur. (4348) "FARO S,, Saatlerinin 1948 modelleri gelmiştir. Makineler 17 taşlıdır. Erkekler için: Bayanlar için: ^••••H Maden veyahud altın kaplama, 5 0 6 5 lira arasında. Maden veyahud altın kaplama, 60 75 lira arasında. Borsa: Öğüne Müessesesi, Uzunçarşı. Sahs yerleri: İstanbul, Sultanhamam 4. Tel. 22977. MÂRUF BİR AİLEYE AİD Tektaşu bir pırlanta yüzük, bir pırlanta çıplak taş pırlanta plâk iğne ve pırlanta bir çift küpe, pırlanta kol saati Sandal Bedesteninde Mezad Salonunda teşhir edilmektedir. 16/4/948 cuma günü saat 10 da açık arttırma euretile satılacaktır. SATILIK TAYLAR 1222 m/m yuvarlak demirler, 1 3 m/m saçlar, 50 X 40 X 5, 50 X 50 X S, 65 X 65 X 7, 80 X 80 X 8 m/m keşebendler sayın müşterilerimizin emirlerine amadedir. Konkur ipik için elverişli pedigrili 3 yasında, 1,62 irrifaında bir tay ile pedİRrili diğer taylar tatılıkür. Paşa Çiftliği B u r u , Tel: 1649. RIZA ÜN N E C A T İ T İ C A R E T ERKMEN E V İ Lüleburgaz Malmüdürlüğünden: Cinai Kârgir zahire anban Miktan Mevkii ' Bir bab ' Lüleburgaz İstasyonu Muhammen % 7,5 bedeli teminatı Hudutları Lira krg. Lira krş Sağı ve solu sahibi 2750 00 206 25 sahibi senet arkası senet arsa önü d e miryolu Sağı sahibi senet 3000 00 225 00 anbar, solu sahibi senet arsa arkası sahibi «enet arsa, önü demiryolu Sağı ve solu sahibi 2500 senet anbar arkası sahibi senet arsa, ö nü demiryolu r | ı ismail Efendi 2000 solu sahibi senet, arkası sahibi senet arsa, omi demiryolu Sağı ve solu sahibi 3000 senet anbarlar arkası sahibi senet arsa, ö nü demiryolu Sağı sahibi senet 200 anbar, solu şose, arkası sahibi senet area, önü demiryolu Sağı sahibi senet 600 anbarları ve arsaya muvazi olarak ayrılan müfrezünminh Mişon Barukas arsası arkası şose, önü şose ve hududlan yazılı 7 parça 00 187 50 TOPLANTI İLÂNI Mahdud Mes'uliyetli S.B. M alatya Mensucat Fabrikası Memur ve İşçileri İstihlâk Kooperatif Şirketinden: Şirketimizin 1947 hesab yılına aid genel kurul toplantısı 17 nisan 948 cumartesi günü saat (11.> de Fabrika Sinema salonunda yapılacağından ortakların aynı gün ve saattle ortak karnelerüe birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. R U Z N A M I : 1 Yönetim kurulu ve denetçi raporunun okunması. 2 Bilançonun tasdiki ve yönetim kurulunun ibrası. 3 Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan iki üye yerine D E M İ R İ3kele Caddesi No. 13, Tophane. Telgraf: Ünerk İstanbul. Telefon: 40924 42120 42125 Kütahya Valiliğinden: * limanımıza gelen aıdeiî VAPUM AR Zegluga Polska S. A. Gdynia 1 Simav Demirci yolunun 24J41328413 kilometreleri arasının şose inşaatı kapalı zarf usıılile eksiltmeye konulmuştur. 2 inşaatın keşif bedeli €49097» lira 20 kuruş ve geçid teminatı «3749> lira 79 kuruştur. 3 Ekşilime 27/4/948 tarihine rastlıyan cali günü saat 15 t* Hükümet binasında Vilyet makamında toplanacak olan Daimi Komisyon huzurunda y a pılacaktır. 4 Eksıl'meye girebilmek iç!n ihale gününden en az üç gün evvel müracaatle bu işe mahsus ehliyet vesikası alınması ve bu vesika ile geçici teminat, kazanç ve Ticâret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesikaları kanuni tarıfatı daı.einde hazırlıyarakları teklif mektublarile birlikte ihale saatinden Dır saat önce komisyona vermeleri lâzımdır Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilrniyecği gibi posta gecikmeleri de nazarı itibara alınmaz. Daha fazia bilgi edinmek ve keşif dosyasını görmek istiyenler hergün raimi Komisyon kalemine müracaat edebilirler. (4396) yenilerinin seçilmesi veya alman üyenin tasdiki. 4 Yeni yıl İçin denetçi seçilmesi. 5 İcar müddeti biten değirmen tesisatının mukavele hükümlerine göre mal sahihlerine bırakılmasının 6 Meşkuk matlumatın itfası için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 7 Kârın tevzi şeklinin tesbiti. Bir Türk Anonim Şirketi, İstanbul merkezi için bir: LEGHİSTAN 00 150 00 Vapuru 21 Nisanda beklenmektedir. Hamulesini boşalttıktan sonra eşyayi ticariye alarak doğru Anvers 00 225 00 ve Gdynia ya hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir Hanında 3 üncü karta SCANDİN AVYAN NEAR EAST AGENCT ye müracaat. Tel: 4499321. İYİ K Â T İ P MENSUCAT RESSAMI ALINACAK Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Hereke Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: Güzel Sanatlar Akademisinin Tezyin! Sanatlar kısmından mezun ve mensucat ressamlığı tekniğine az çok vâkıf askerliğini yapmış bir ree«ama ihtiyaç vardır. Tahtların evrakı müsbitelerile raeaatleri ilân olunur. bizzat Fabrika Müdürlüğüne mü(4722) Arsa 344 M2 73 Ds2 00 15 00 arıyor. Lise veya îiplej tahsili görmüş, Fransızca veya İngilizeeye vakıf, askerlik hizmetini bitirmiş olması şarttır. İyi daktilo ve az çok eski harfleri bilen tercih edilecektir. Hal tercümesini, referans ve ücret talebini yazarak (kâtip) rumuzu ile 1 7 6 H H B İ posta kutusu adresine yazı ile müracaat •••••Mi 2298 M2 55 Ds2 00 45 00 Yukarıda cins, miktar, mevkii gayrimenkul AMERICAN EXPORT. UNES ÍNCORPORATED NEWYORK Limanımızda bulunan Kükürt ihraç olunacaktır. Etibank Gene! Müdürlüğünden: OSMANLI BANKASI İ L Â N 25 mart 1948 tarihinde çekilen 1 aded TL. 1000.lık ikramiye > 4 > » 250. 5 > » 100. » 25 . 50. > «AİLE SANDIĞI» Piyangosu netayici: İstanbul, müşterilerimizden birine. İstanbul, İzmir, Trabzon. Bursa, İstanbul, Ordu. Akşehir, Ankara, Aydın, Bursa, Edremid; Giresun, İstanbul, izmir, Manisa, Mersin; Samsun. Akşehir, Ankara, Bandırma, Bursa, Edremid; Eskişehir, Gazianteb, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tarsus, Trabzon. lfi/4/943 curr.a günü saat 14 de Lulebvrgaz Malmüdürlüğünde teşekkül edec** komisyon huzurunda açık aıttsrma suretile satılacağından talihlerin satış gününde geçici teminat makbuzlarile birlikte Malmüdürlüğümüze müracaatleri^ ri(4547) ca olunur. WELLESLEY VİCTORY Vapuru esyayi ticariye alarak 16 Nisanda NEWYork'a hareket edecektir. Fazla tafsilât İçin Galatada Tahir Handa 3 üncü katta HAYRİ, ARABOGLU ve Şsi. na müracaat. Tel: 4499321. Erenköyünde SATILIK ARSA İstasyona 2 dakika mesafede 1389 M2 düz ve müstatil. İsteyenlere krokisi gönderilir. Müracaat: Kurtuluş Tepealtı 141/5 Şükrü. r Serbest döviz ve takasla en iyi evsafta saf kükürt ihraç olunacaktır. Alâkalıların şartlan öğrenmek üzere bankamız genel müdürlüğü i l e temasa geçmeleri ilân olunur. (4025) SATILIK KAMYON 27 bin kilometre çalışmış, 946 model (Şevrole) marka bir kamyon satılıktır. Kamyon, Küçükyalı istasyonunda Köyadası karşısındadır. Ayni yerde her gün öğleye kadar Şükrü Topçuya müracaat. Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğünden: 50 25 » SATILIK APARTMAN Sultanahmedde denize karşı, üç güzel manzaralı betonarme liraya satılıktır! Müracaat: Karaköy daireli, dörder odalı bol güneşli, bir dairesi boş teslim 45.000 durağı karşısı Bebek tramvay bir apartıman İTFAİYE ÂMİRİ ALINACAK Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası Müdürlüğünden: Ihtiraklı motörlerle, araz5z, motopomp, karbon di oksit ve küpük cihazlarını kullanan ve tunlarıa bakımı ile tamirinden anlıyan ve en az H Merkezlerindeki itfaiye teşkillerinde çavuşluk yapmış bir itfaiye âmirine ihtiyaç vardır. Ayda 150 lira ücret ve fabrikada İkametgâh verilir, isteklilerin belçeleri'e Müdürlüâğümüze başvurmaları. (4737) Demirbağ Han No. 18. Tel: 40304. Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Levazım Alım Komisyonundan: 1 İstanbul Bira Fabrikası soğukhava tesisatının konulacağı yer açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 2 Muhammen bedel 22.350.70 lira olup geçici teminatı 1.676 30 liradır. 3 Eksiltme 26/4/1948 pazartesi günü saat 10.15 de Kabatajta Tekel Genel Müdürlüğü Levazım Alım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Şartnameler her gün levazım şubemizde, ayrıca Ankara ve izmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 5 Talihlerin eksiltmeye girebilmeleri için 20.000 liralık yeterlik belgelerini eksiltme gününden 3 gün evveline kadar Genel Müdürlük inşaat Şubesinden almaları şarttır. 6 İsteklilerin belirli gün ve saatte % 7,5 güvenme paraları ile adı g e çen komisyona müracaatleri ilân olunur. (4845) 1 Kırklareli hükümet konağı kalorifer kazan dairesinin sudan kurtarılması için yapılacak Drenaj işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 15441.31 liradır. 2 Eksiltme 22/4/948 tarihine rastlıyan perşembe künü saat 16 da Kırklareli Bayındırlık dairesinde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır. 3 Geçici teminat 1158 liradır. 4 Bu işe ait keşifname ve şartname ekleri Bayındırlık müdürlüğünde Halebli Sünnetçibaşı Torunu görülebilir. SOYDAN SÜNNETÇİ 5 istekliler teminat makbuzu, Tic ret odası vesikası ve yeterlik belgeleri ile yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 6 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesinde yazıln şekilde tanzim olunan Taşradan geleceklerin kapalı zarflar ısrirahatleri temin edilir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Çarşıkapı tramvay durak 7 Bu işe girebilecek müteahhitler belgelerile birlikte uç gün evvel H karşısında No. 3 Tel: 23860 makamına müracaatie yeterlik belgeleri alacaklardır. (4606) Marmaradan isteyiniz. Ahmed Temiz Y U N A N MALİYE BAKANLIĞINDAN: PULLUKLARI 9I6İRMEN TAŞLARI Galata Gümrük S. Yeni han No 5 Geçici Eksiltme tarihi teminatı Miktan CUıl Lira K. 26'4/948 pazartesi 12,5X16 zari imaliyesi 15000000 aded 1462 50 26/4/948 pazartesi J3X18 zarf imaliyesi 7750000 > 872. 26/4/948 pazartesi 17X24 zarf imaliyesi 1850000 , 243. 27/4/948 sah ,Zamk fırçası 10000 > 112 50 27/4/948 salı Cetvel tahtası 9000 , 603.40 28/4/948 çarşamba KJisöı' sırt halkan 100000 , 375. 28/4'948 çarşamba Büyük kapsül 300000 > 80. 28/4'948 çarşamba Çlrit mazı 2000 kilo 225. Yukarıda cins ve miktarları yazılı işler ve mubayaalar açık eksiltme ile Itale edileceğinden isteklilerin gösterilen tarihlerde ve saat 14 te geçici temi•ftl paralaxi!* birlikte Beşiktâsta Devlet Kâğıd Deposunda hazır bulunmaları. ~" M) TÜRK ELLAS T.A.Ş* İZMİR: Saraçoğlu Bulvarı No. 16 DEĞİRMEN İŞ Ticarethanesi Sümerbank Seiîüîoz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İZMİT Müessesemiz ihtiyacı için 1500 ilâ 1750 ton ham kaolin satın alınacaktır Bu işe ait şartname Ankara'da Sümerbank Genel Müdürlüğünden istanbul'da küçük kınacıyan hanındaki büromuzdan, Kütahya'da Keramik Fabrikasından ve İzmitte Müessesemiz Ticaret Şubesinden parasız tedarik olunabilir. Taüblerin her 500 tonluk parti İçin 1500 (Binbeşyüz) liralık geçici teminat akçalarını müessesemiz veznesine yatırarak fiat tekliflerini hav! mektublarını, ' 19'4'948 Pazartesi günü saat 12 ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri ilân olunur. Müessesemiz Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmadığından ihaleyi yrpıp yapmamakta t'maraen serbesttir. ^5^8 Dokuma Desitıatörü Aranıyor İPEKÎŞ ŞİRKETİNDEN: Mensucat Sanat Okulundan mezun dokuma desinatörü alınacaktır. İsteklilerin vesikalarile birlikte Sultanhamam, 124 numarada Şirket rkezine müracaatleri. 40 halde lıktır. lata, sokak SATILIK beygirden yukarı işler 1 değirmen motörü satıMüracaat: istanbul. GaBüyük Balıklı Han Arşin No. 1. Tel: 42771.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog