Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Sular altındaki Adapazarı K BU A K Ş A M ATLAS SİNEMASINDA En nefis müziği Güzel bir komedi: İlkokul çocuklarının münazarası Bu demokrasi modası salgınında, he dıîdiği zaman, aynı fikri müdafaa edennüz 12 yaşını bitirmemiş çocuklara söz ler, şöyle konuştular: « Uk okullara 6, hattâ 5 yaşındaki hakkı tanımamak elbette ki haksızlık olurdu. Nitekim, İstanbulun bütün ilk çocuklar alınmalıdır. Zira efendim, inokullarından seçümia yüzlerce delege san 7 yaşına geldi mi, eğlenceye, sinedün Eminönü Halkevinde toplandılar, maya alışıyor, derslere verecek pek fazdaha İyi yetişebilmeleri için okul ve ev la zamanı kalmıyor.» Maşallah, değil mi? lerinden neler beklediklerini, kendileriBu tezi ortaya atan kız talebe, ilk one nasıl terbiye verilmesi icab ettiğini kullara yaslı hoca verilmemesini ye öğuzun usun münakaşa ettiler. Salon iğne atsan yere düsmiyecek ka retmenlerinin gene olmasını da bilhassa dar kalabalıktı, münazarayı İstanbul ilk ısrarla istedi. I Daha »onra kürsüye gelen papiyon öğretim müdürü Nureddin Atasayar idare ediyordu. Evvelâ, ilçelerin seçtiği kravatlı delege, bütün münazaranın en delegeler, teker teker kürsüye gelerek güzel lâfını söyledi ve şöyle haykırdı: « İmtihan denilen baş Delâsmdan düklerini söylediler. Meğer ilk okullarımızda n« kâmil, ne fazıl talebeler var kurtulmak istiyoruz!» Kadıköy delegesi, «ilk okul çocuklarımış. Hemen hepsi, bir hikmet savurmaktan geri kalmadı. İlk söz alan 10 nın körpe fikirlerinin şiddetle değil, yaşlarındaki kız çocuğu, fikirlerini et telkinle iyiye çevrilmesi» ni istedi; Karraflı bir şekilde izah ederken, kendile tal delegesi, ajans haberlerini ve dünya rin* iyi terbiye vermenin, «her ailenin, istasyonlarını dinlemek üzere mektebmamleket davasında şahsına düşen, va lere birer radyo konulmasını «jyledi. zifs» olduğunu belirtti. «Her şeyi dev Adalar delegesi «güzel yurdumuzdaki letten beklemek hatadır> dedi ve «O ilk okulların, en ileri memleketlerdeki kul Aile birliği üyelerinin, hâdiseler okul seviyesine yükseltilmesi için» aüzerindeki karşılıklı görüşlerini anlat lınmaâi lâzım gelen tedbirleri izah etti mak üzere> daha sıkı toplanmalarını Böylelikle de münazaranın ilk faslı bitti» Nureddin Atasayar, ileri sürülen bazı istedi, sözlerini şöyle bitirdi: < Görüşlerimdeki isabeti, takdiıle dilekler etrafında izahat verdi; Millî Eğitim müdürlüğünce ele alınan işleri riniza bırakıyorum.> anlattı, yapüamıyanlara mazeret olaBundan sonra kürsüye gelen delikanlı rak da, parasızlığı ileri sürdü. ateşin bir nutuk irad etti ve hocalarile Fakat münazaranın ezber kısmı bitebeveynine hitab ederek, «ellerine ema mişti, nitekim afacanlardan biri söz isnet edilen körpe varlıklaıırun» daha İyi tedi ve ba.şkana derhal cevabı yapıştıryetistiriVnesini taleb etti. dı. Dedi ki: Lâkin Fatih 29 uncu ilk okuldan « Bize .Türkiyenin hazinesi diyorGürbüz, cöyUyeceklerini unutmasın mı? sunuz. Bir çok yerlere para bulunuyor Hay Allah! Çocukcağız tam «hitabe.» da, bize neden bulunmuyormuş?» sinin yarısına geldi, tutuldu kaldı. KeBundan sonra dayağın şiddetle aleykeler, kekeler ,bir türlü sonunu bula hinde konuşuldu, eve geç g«len babamaz! Kimbilir, bu «demokrasi kome lara hücum edildi. Millî Eğitim Bakandisi> nde, ona «mülhem» olan hocası lığından sert taleblerde bulunuldu. ne kadar kızmıştır. Öyl« ya, Gürbüzden Hattâ bir ara demokrasi o kadar üeri evvelkiler, kendilerine ezberletilen! ne gitti ki, bir talebe, Nureddin Atasayagüzel tekrar ediyorlardı. rın başkanlık mevkiine seçim usulü İla Beşiktaş 19 uncu ilk okuldan Tun gelmediğini beyan ederek, bu makama cer, daha «talebece> konuştu, sınıfların bir öğrencinin intihabını istedi. Başkan güneşli olmasını, teneffüs müddetlerinin ise ,bütün şefler gibi, bu cemaati kenuzatılmasını istedi, »araların yerine ma disinden başka hiç kimsenin idare edesalar konulmasını tavsiye etti, uykuya miyeceğine o kadar kanidl ki, teklifi engel olan gece misafirliklerinin ¿aldırıl evvelâ reye koymak istemedi. Fakat ne ması fikrini ileri sürdü. yaparsın, demokrasi icabı buna mecbur Lâkin «ıra Beyoğlu delegesine gelin oldu, ama sınıf öğretmenlerinin muzace, iş gene çatallaştı. Bu yavrucak, «biz, heretini temin etmeyi de unutmadı ve kendi ihtiyaçlarımızı herkesten iyi bi tabu seçimi kazandı! liriz> diye başladı. OkulAile birlikleriİş toplantının dağılmasına gelince, nin okulu «bir bütün olarak ele aldık mesele bu kadar basit olmadı. Salon, ları> ndan şikâyetle her sınırın ayrı bir gürültüden yıkılacak gibiydi. Artık serbirliği olmasını istedi ve «su izleri bi best konuşan çocuklar, bir türlü bu eğrikir nasıl dere olursa, dereler birleşe lenceyi bırakıp gitmek istemiyorlardı. rek nasıl gürül gürül akan ırmakları Başkan, kendi teklifini iki defa reye vücuda getirirlerse», sınıf birliklerinin koydu .ikisinde de reddedildi, salâhiyede o şekild« ana birliği teşkil edecekle tine dayanarak toplantıyı dağıtacağı yorini «öyledi. lunda tehdidde bulundu, kimse aldırOnu takiben *5z alan 11 yaşlarındaki madı bile! Nihayet bir çare buldu, toperkek çocuk isa «bendeniz» diye söze lantıyı «tehir» etmeyi reye koydu. Çogirişti ve oyla şeylerden bahsetti ki, ha cuklar «tehir» in manasını bilmiyorlarni insan şöyle bir cümle duysa kat'ıyyen dı, el kalktı mı, kalkmadı mı, kimse farkına varmadı ve hep bir ağızdan «Da* yadırgamıyacakü: Efendim, Jean Jacques Rousseau, başını duman almış» marşı söylenerek' dağılındı. her ne kadar Emile adlı kitabında pedaŞu, çocukların «demokrasi oyunu» nu gojiyi şu şekilde tarif ederse de...» Bakırköyün kıs delegesi, ortaya me seyretmek, bilmezsiniz büyükler için ne kadar eğlenceli ve faydalı oluyor. İbraklı bir mesele attı, ilk okullara 7 yaşından aşağı çocukların da kabulünü is reti caba! Mctín TOKEB tedi. Bu mevzu lonradan münakaşa e Başiaraft 1 inci sahifede Tavuklar köprüsü ile diğer geçtdleri r e En mükemmel mevzuu bubat ekili arazi ve gene yazlık ekime tehlike arzeden köprü ayaklarını tama: gözleri kamaştıran müsaid nadaslanmış. 20 bin ki ceman etmekle meşguldürler. Renkli va muhteşem sahnelerile 45 bin dönümlük arazi su altında buSejlâb felâketine uğıjyaa bölgelerden lunmaktadır. Bu meyanda Beylikkışîa, bu geca geç vakit bildirildiéme göre, Maksudiye, Kuçdksoğüdlü, Büyüksó halen sürekli bir şekilde yağmakta olan ğüdlu, Kömürlük, Çökecekler köyleri yağmura rağmen Sakaryanm yükseklitamamen, Trabzonlar, Süleymanbey, ği, düne nazaran 40 santira aljalmıştır. • Bu büyük ve eşsiz şaheseri yaratanlar: Poyrazlar, Karaköy, Kurddil, Yerıiköy, Yarın Çökecekler ve Akarca rcuntakaJEANNE CRAİN VlVlANE BLAİNE DÎCK HAYMES DANA ANDREWS Mağara ve Akarca köyleri de kısmen lanna gideceğim. PAZARTESİ, PERŞEMBE ve CUMARTESİLERİ saat 11 de UCUZ MATİNE sul?rın istilâsına uğramışlardır. Sular çekiliyor Adapazarma 5 kilometre uzaklıkta İzmit 14 (Telefonla) Sakarya nehri ve Sakarya köprüsü civarındaki şeddin bugün 30 santim daha inmiştir. DPn mam İSTANBUL ""•« seylâb sırasında süratle ve müstesna gecayarısmdan sonra başlayan ve bubir gayretle tamir edilmesi sayesinde gün de devam eden yağmurlar, tekrar FİLARMONİ DERNEĞİ suiann şehre hücumu önlenmiş, zaman endişe uyandırmıssa da nehir, inmekte BU A K Ş A M Abonman senfonik konseri zaman tabiat kuvvetleri tarafından devam ettiği için endişeler rail olmuş22 N!san Perşembe saat 18 30 da gadre uğrayan Adapazarı böylece büyük tur. Eğer bu gece mühim bir vaziyet hasıl olmazsa, seylâb tehlikesi tamamen bir felâketten kurtulmuştur. çıtadan kalkacaktır. Büyük bir program ve kadro İle. Seylâba uğrayan köylerde 26 Nisan Paaartesi Akşamı Vilâyetin su baskını altında bulunan Bugün Foto muhabirimiz Salâhaddin Sineması nda diğer bölgelerinden gelen haberlere Gizle ilk olarak, arazisinin büyük bir kısım ve evlerinin yüzde 80 ni su al re her tarafta sıılar çekilmektedir. Seytında bulunan Sdleymanbeyli ve Trab lâb mıntakasındaki vatandaşlara yardım Ş i Yeni vt bCyflk repertuarla mevsim «onu konseri Solürt: Belçikalı piyano virtüözü zonlar köylerine gittik. Bir deniz man de^am ediyor. Fakat bu yardımın areu edildiği gibi süratli yapılmamasından TRÎSTAN RİSSELİN zaran arzeden ve durmadan güneye şikâyetler vardır. Tekmil Azeri sanatkârlarının latirakile 20 Nisan 1948 Programda: 3 Konçerto doğru akmakta devam eden Sakarya Bütün köylüler seferber olarak, «u BEETHOVEN FRANCK nehrinden geçerken bütün o havalinin Salı günü saat 20.30 da sedlerinl takviye" etmektedirler. YeniTCHAÍKOWSKY su istilâsına uğramış olduğunu, Adaden su basmış köy yoktur. • M i Biletler satılmaktadır, MBH pazarı Hendek şosesinin bir mucize Cevdet Yakub kabilinden kurtulmuj bulunduğunu Ayancıkta 3 ldfi boğuldu gördük. TEŞEKKÜR Ayancık 14 (a.a.) Son günlerde Ejta, babamı*. k«rd»simiz v* Kendilerile görüştüğüm bu köyler karların ani olarak erimesi üzerine de mttı Bozüyük kereste tllccsrı Opereti oynanılaoaktır. halkı, bana, suların, köylerini pek âni reler taşmış ve orman isletmesinin deHÜSEYİN ÜNER'i Biletler «Amerikan Kürk Evi» Beyoğlu, Tünel civarında 390/4 te Tsastîğını, hattâ öğle naman kılan cekovil yolu ve köprülerinde önemli hasar ebediyen kaybetmemiz dolayul!» cenazesin' temin tdebilirsinlz. Acele edinir. maatin boğulmamak için namazı terde bulunan ve çelenk (önderen, gerek flft yapmıştır. kederek yüksek yerlere kaçıştıklarını, Zarar tesbit edilmektedir. Üç klsl ben, gerekse mekfıb. telefon re telgraftı çok şükür nüfusça ve hayvanca bir suların cereyanına kapılarak boğul »cılarımi7a ijttrait eden »ı!z atoaba T» dost Yarinki cuma matinelerinden itibaren lamnıza ajTl ayn teşekküre bü;tlk «cimi: kayba uğramadıklarını, alınan idarî muştur. mâni olduğundan bu husus*» sayın gazeteni tedbirler ve bilhassa yapılan yardımlar zin tavassutunu r!ca ederlı. Amasyada neticesinde hiç bir istekleri kalmadıAlto efradı Amasya ,14 (ajü Günlerdenberi ğını, yalnız seylâb yüzünden zarar gö*** kabarmağa başlayan Yesilınnak, dün ren ekili arazilerini yaz ziraatine haMerhum Binbaşı Girif'ıen Asımın oğlu ' yağmurların ve eriyen karların arlıyabilmek için krediye ve tohuma JfcUsl Uye«i İbrahim Bablr tesirile 1,75 metre daha yüksel İstanbul Şehir Musa Büreyyanm kardeşi Sabırsızlıkla beklenen büyük Türk filmi Yücesovun ve ihtiyaçları bulunduğunu söylediler. miştir. Irmak üzerindeki evlerin bodCEVAT YÜCESOY'un Dün gece şiddetle yağan yağmurların rum katlarile bahçeleri ve merkez buterinle Everteler bendi me delinmiş, Be cağına bağlı Boğaz, Sıra, Böcekhane, eenuesîni teşrif eden akraba, dost v» Hor hor, Çırçır leciler, Solaklar ve Doğancılar köyleri Dadı, Karasenir, Kayabaşı Kapıkaya, kür ederiz. «emt ocaklı »rkad»}!arına tesek< de su baskını tehlikesi atlatmışlardır. Kızılca, Aksalur, Belınebuk, Ovasaray, Kardeeleri adın*: (Domanie Yolcusu) Idai ve askeri makamların Kardeşi. Nihal Erkuttm Karaköprü köylerindeki tahminen ytia yardımları Prodüksiyon: AR FİLM Filmi İdare eden: SAKİR SIRMALI bin dekarlık arazi su altındadır. Sel felâketinden birinci derecede zaOynıyanlar: REŞtD A. GÜRZAP SERVET CENGİZ BEHZAD ME V L İ D Tehlikeye manız olan evler kısmen rar gören ve 4 gundenberi birer ada tahliye ettirilmiştir. BUTAK TALAT ABTEMEL SAMİ AYANOĞLU LÜSİ KARASevgili babanın merhum halinde olan BuyüksoğüdlJ bucağına KAŞ 8ETTAR HAZIM KÖRMÜKÇÜ NECDET MAHFİ REŞİD Önceden gerekli tedbirler alındığı için Ord. Prof. Dr. HULÛSt BEHÇET'in bağlı Küçüksoğüdlü, Kömürlük, Bey insan ve hayvan kaybına meydan ve ruhuna İthaf edilmek Üzere snimunun kır BARAN MÜFİD KİPER İBRAHİM DELİDENİZ likkısla ve Maksudiye kóylerile irtibat rilmemi sür. kmeı günü olan 17/4,1948 cumartesi Bgl Müzik: SADİ IŞILAY Müzikal adaptasyon: MUHİDDİN SADAK namazından sonra Beyazıd camlind» Mevlld tesis edilmiştir. Bu mıntakaya giHiğim Tokat ve Erbaa yollan kısmen su alOkuyanlar: SABİTE TUR SETTAR HAZIM KÖRMÜKÇÜ okunacağından zaman Adapazarı kaymckamı Fazıl tada bulunduğundan geçid vermemek Şerif TB talebelerininkendisini seven akı dost gelmeleri rica olunur •••••^•••••••••MHiiMM^n YURDFİLM ••• Kaftanoğlu ile jandarma komutanı ledir. Kıtı: Güler Tunca Şemsi Bargürsü, y an bellerine kadar Damadı: Muallh Tunç Bugün matinelerden itibaren sulara batmış bir halde kurtarma ve yardım tedbirlerile meşgul buldum. ÖLÜM idarî makamların bu yakın alâkası. Yurdumuzun tanınmış eczacılarından mer köylüleri son derecede memnun etmişhum Ekrem Olcayın terunu. İpek tüccarla rindan Zeki Sirman ve eşi Şazlmend Blrma tir. Kaymakamın ve jandarma komu ¡ Açılısının ilk yıünı tayın Üsküdar ro Anadolu halkımızın gösterdiği yakın nın biricik kızı. Siyasal Bilgiler Okulu metanının seylâb başlıyalıberi bir çok köyzunlarından Osman Sirman ve yüksek maalâka y rağbetten cesaret alarak Türk filmciliğinin şaheseri. lü vatandaşı ölümden kurtardıkları kine mühendisi Fatin Sirmanin hemşiresi söj'leniyordu. Kurtar ¡lanlar, Kızılay taeczacı Necdet Olcayın yeğeni rafından vaktinde sağlanan yardımlara NEYLİ StRMAN da müteşekkirdirler rtrtuldugu amansız hastalıktan kurtulâmıyafilmi ile kutlar. Baş rollerde: ak henüz 22 yasında olduftu halde ebedlBu akşam geç vakte kadar KüçükNEZİHE BECERİKLİ BADİ HÜN REŞİD GÜRZAB ete kavuşmuştur. sSğüdlü, Maksudiye ve Beylikkışla Cenazesi bugünkü perjembe günü Taksim köylerinde izmit Anaüs Komutanlığındeki apartırrsnlanndan kaldırılarak Bgle mdan gönderilen brandabotlardan faydaazı Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra İs kabrl'tanına defnedilecektir. lanılarak su baskınına uğrayan köy Vapur: Sirkeciden İS 30 da kalkacaktır. evlerinden çoğu boşaltılmıştır. Süratle #•* ve kolaylıkla yüzen bu vasıtalar, müTüccardan merhum Basmaeııad» Hacı Atehassıs erler tarafından idare edilBU AKŞAM rlf Beyin refikası ve Ytjilburs» Umumi Nakmekte ve tahliye işleri cansiperane gayUvst T. Ltd. ortaklarındım Ssid Basmacı v» retler sarfedüerek muntazaman devam D. Demiryolları memurlarından Sablh Eas•ımn val!cl»lerl. Birinci Kolordu Komutaetmektedir. Dan geç vakte kadar 70 ten General Arif Tanyerlnln kajnnvaUdMİ, fazla ev tehliye edilmiş, sakinleri emKanun harici memlekett» büyük maceralar... Atlılar ve muharebeler..,. iartay Esad Önlerin büyükannesi, salihatı niyetli yer'ce naklolunmuşlardır. Aşk, kumar v« kin... gibi alâkalı v* hararetli sahnelerle dolu Zarar bilançosu HİKMET HANIMEFENDİ Kurtarma \e yara:m tedbirlerine rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi erşembe günü 6gle namazını mflteakıb Kamuvazi olarak Tmıt Ziraat müdürü ıkSy Osmanaga camltnden kaldırılarak Nüzhet Una t, Ziraat Odası başkanı İCaracaahmeddekl alla makbaradna detnediMustafa Ekmen, ziraat mütehassısı ZeTürkçe sözlü büyük ve müessir film başlıyor. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Türk ecektlr. Tann kederdlde ailesin» sabrı temll kâi Basık. Tohum ıslah istas>onu mü öğrenci gnrpunun 194748 ders yılı için ı bnTtırsnn. Baş rollerde: RICHARD DİX JANE WYATT dürü Fuad Kurşuncu da seylâb mınta hazırladığı müsamere çok parlak olKiralık ev aranıyor kalarını dolaşmışlar, zarara uğrayan muş, bu münasebetle Moliére'in Sultansfnr.fd. Cağaloğlu. Beyazıd v»ye müstahsilin ihtiyaçları etrafında ma «Hastalık hastası> komedisi temsil edilhallerinde tetkikler yapmışlardır. Tet miştir. Resmimiz bu komediden bir Koska semtlerinde Uç. dön odalı bir ev veya apartıman katı aranıyor. Sirkecide Yeni Aykikler sonunda elde edilen neticelere sahneyi canlandırmaktadır. dın oteli kâtibine müracaat edilmesi. göre suların istilâsına uğrayan arazide zarar gören mahsul, sadece arpa ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bugün ««nenin yeni renkli SÜPER FİLMİ İstanbul 12 nei Hukuk Yargıçlığınbuğdaya inhisar etmektedir. dan: Makine Fakültesi Henüz patates ekimin* başlanmadığı I47/1S9 için uğranılan zararın bilançosu, pek Dekanlığından: An Vara Tarım Bakanlığı Zat lîlerl kaleFRANK BINATRA KATHRYN GRAYSON GENE KELLY kabarık değildir. Yıkılan evler de daminde davacı Fihamet Otuz tarafından, Fakültemiz makine elemanları kürsühil tahminî bir hesabla zarar 2 milyon sü dojenti Bekir Dizioğlu tarafından Kurnkapı, Kadırga Çahsuvar sokağında No. 1 de oturan kocası Ahmed Cevdet Akıoy liradır. Memnunlukla müşahede ettiği 164948 cuma gür.ü saat 17 de Üniver aleyhine açılan boşanma davası İçinde m'Jdm i » göre seylâb felâketine uğrıyan sitemiz (A2) de Teksü makinelerinde deaairjb 19 'S 9 « pazartesi günO saat 14 ta müstahsil, teselliyi, çalışma azminde ve yeni konstroksiyon metodları> konusu mahkemede hazır bulunması hakkında iltnen Beşiktaş S U A T PARK Smemaiinda en az bire 10 veren toprağında mümbit üzerinde bir konferans verilecektir. Bu tebligat yapıldığı halde gelmediğinden müdBu hafta 2 muazzam film birden deaaleyh kararı verildi ve bulmaktadır. Bütün ekili arazisi sular al konferansa herkes gelebilir. (4817) doldurulanhakkınd» gıyab İhbarnamenin bir bu karara ald 1 A Ş K I M ve GÜNAHIM tında olan Kömürlük köylüleri, bans, nüshan da mahkeme divanhanesine asıimıj kendilerine süratle tohum verildiği (Türkçe s5zlfl ve çarkılı) re keyfiyetin (İS) gün müddetle İlim İçin KAY1B takdirde tarlalarını tekrar hazırlayıp muhakemenin S/SHÍÍ pazartasl günü saat EMtNE BIZIK SARAÇ MÜNİR İstanbul Giriş Gümrüğünden t i H a bırakıldığı tebUg yerine geçmek üzere ekime bağlıyacaklarını ve bu suretle Şarkılar: PERİHAN ALTINDAĞ kısa bir zamanda kalkınabileceklerini mi? olduğumuz 1T41948 tarihli re ilan olunur. Bövfik bir dünya şaheseri 254393 sayılı gümrük makbuzuna kaysöylediler. kullanınız. Zira terden, idrardan mütevellld pişikleri, sivilceler ve bettik. Yenisini «ıkaracağîmrzdan t#ÜROLOG OPERATÖR J A N E E Y R E Yağmur devam ediyor kokulan kafi surette ancak HASAN ÇOCUK PUDRASI teale eder. kisinin hütanflftİTyiB^i^Üin olunur. ORSON WELLES JOAN FONTAİN Adapazarı tohum ıslah istasyonu, fe. Adres: Ototean Hfiseym tawt AksaSeanslar her gün 230 dan itibaren devamlıdır. likete maruz kalan müstahsile 35 bin İdrar yollan ve tenasül hastalıkları kilo misar tohumu, 20 bin kilo ayçiçeği man ve oguSan, Comburiyat ve 15 bin kilo yemeklik mısır verecek, Kristal han altında No. M, Téaám. Mütehassısı. Cağaloğlu Eczanesi " " Amerika revü artistlerini çok gördük... Dünyayı cennete ayrıca su baskınından zarar göüstünde 30/4 saat 1020 Tel: 23646 çeviren binbir güzelini çok alkışladık... Ankara tkfaıd Asliye Hukuk Yarren köylüye Ziraat Bankasınca da gıçlığın dan: kredi sağlanacaktır. 1 Adapazarı Karasu yolunun 27+67733x996 kilometreleri arasınAnkara. AlimdfJ m a h a l M 1M« »9, i; Seylib mıntakasındaki vatandaşlara daki toprak tesviyesi sınaî imalât ve blokaj ve yol işi kapalı zarf usulile eksiltoturan Huscu bugün de Kızılay tarafından bol mik otururken bir Baıtol tarafından, « m ıBelki RENKLİ meye konmuştur. ka« ay evvel çocuğu tarda yiyecek maddesi ve bu arada ila kaçan Hatice Barbol aleyhine, hiç bî: 2 Keşif bedeli 89978 lira 9 kuru?, geçici güvenlik akçesi de 5749 Uradır. Bir aded buhar kazan ve magaz ve gemici feneri 'verilmiştir. Kızıl kururu olmadığı halde aOe blrüJLnl terk il 8 İhale mayısın üçüncü pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. kinesi acele satılıktır. Fener, sy ayrıca Adapazarı kaymakamlığı em. kaçan T * «rtak bir «x*da ymermajanaa im4 Eksiltmeye girebilmek için tatil günleri hariç ihale tarihinden en az kân olmadığı b&hzile boşanma darası »çrcısMürsel Pasa 66 No. müracaat. rirıe 7 bin lira tahsis etmiştir. dLONDON TOWN» br. uç gün evvel il makamına dilekçe ile müracaatle yeterlik belgesi alınması lâBayındırlık Bakanlığına bağlı ekip Yaralama »/4/Í48 perftnü» j M Filmi bizi Londranın en lüks barlarında dolaştıracak.., Times'in rüya dolu it i zundır. 1 ler de su baskını sırasında mühim ha 10 a talik «difcnlftlr. î?bu kam M w B*r5 Bu işe ald ekşif evrakı, şartname ve sairesl 11 daimi komisyon kale• ^ B sahillerinde yaşatacak... Bize y«pyenl bir dünya gösterecektir, t 6âra uğrryan, 120 metre uzunluğundaki • bola tebliğ yerine geçmek üzer» üân otemr. minde eörülebllir. İdrar ve Tenasül Yolları, 6 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nel maddesi tarifatına g5re hazır••• İngiltere sinemacılığında en büyük bir inkılâb olan film "«I Hastalıkları Matehnsînaı Iryacaklan teklif mektuplarını yeni yıla aid ticaıet odası vesikası, yeterlik belErkskîik kudreti zayıflığı tedavisi gesi ve belli güvenlik mektubu veya makbuzu ile ihale saatinden bir saat evMuayene saat 1419 B^oğlu veline kadar makbuz karşılığında il daim! komisyon başkanlığına vermeleri. Tokatlıyan karşısı Suterazl (Kar7 Pos+ada vâki olacak gecikmeler sayılmaz. (4780) Türk sahnesinin yegâne sevimli halk komiği RENKLİ tal sokak) Çalış apartrmanı No. 4 r M E Y D A Üstad MÜNİR NURFDDSN Sinemasında SARAY MARMARA Şef: Cemal Reşid Rey SARAY Sinemasında YENİ S E S TİYATROSUNDA MEŞEDİ İBAD TAKSİM SİNEMASINDA UNUTlJLAtf SIR CSfızeî bir ntusamere ÜSKÜDAR S U N A R SİNEMASI I ÇILDIRAN KADIN 2 İKİ NİŞANLI (WiHiam Bendiks) f S A R A Y SİNEMASINDA Yavrunuzun daima neşeli olmasını isterseniz Amerikadan gelen çok saf iptidaî maddelerden yapılan KANSAS SÜVARİSİ Y E N İ KİMİ HARDİ • * * • * PANGALTI SN M İE A I GÖNÜL SEVERSE 2 LOREL BACAKSIZLAR ! HAŞAM i ) 0 Dr. M, ALİ TEZSEZER | Bu akşam LÂLE'de göreceğiniz Adapazarı Karasu yolu yaptırılacaktır. Kocaeli Daimî Komisyonundan: LONDRA EĞLEHÎYOR Dr. Kemal Çağlar PÂHGAITI SİNEMASINDA nün İ S M A İ L D Ü M B Ü L L Ü en büjnik mavaffakıyst essri DÜMBÜLLÜ M€IRA PEŞİMDE Baştan sonuna kadar kahkaha, müzik ve rakıslarla süslü Şarlnlar: HACER BULt'S İsfafilokük Aşısı İstafilokoklardan mütevelliâ (Ergenlik, Kan Çıbanı, Koltuk Altı Çıbanı, Arpacık) ve bütün cild hastalıklarına karşı pek tesirli bir asıdır. Divanyolu No 113 f Bu akşam AR Sinemasında YA ASK YA ÖLÜM «AMATTER OF LİFB AND DEATH» DAVİD NİVEN RAYMOND MASSEY İki dünyada geçen, büyük bir aşk romanından ruhların efsanevi kudre| tinin zaferi olan v» dünya filmciliğinde benzeri yaratılmıyan film... gğ Törkşâ $ÛM: BÜYÜSC OÂSUSLAR Beyoğlunda, telefonlu, tam teçhizattı bir laboratuar, iğinde makinelerile birlikte ehven fiatla satılıktır. Posta kutusu 2G1 İstanbul; laboratuar 'adresine mektupla müracaat. Müthiş ve görülmemiş maceralarla dolu Bugün matinelerclen itibaren 15 Nisan 948 Perşembe gürü sabahından İtibaren şehir dahilinde imal edilerek satılacak ekmekler; E 742 sayın karar gereğince 82'S4 randımanlı undan yapılacaktır. Fiatı Ticaret Bakanlığınca tesbit edilen bu tip undan mamul % 37 rüKjbett ve 535,5 gram kuru maddeyi ihtiva eden asgari 830 gram veznindeki bir ekmeğin fiatı 25 kuruştur. Kevfiret iavm halka ve ÜMÜSlert İlân niimirr. UYUZ ye DERİ HASTALIKLARINI Pangaltı İ İNCİ 2 büyük film birden Sinemasında SATILIK APARTIMAN Osmanbeyde, Rumeli caddesinde 11X 2 ! genişlikte saha üzerine birinci sınıf malzeme ile altı katb. yedişer odalı özenilerek yapılmış mermer merdivenli «alon ve odaları tekmQ kartonpier, ayrıca servis kapıları bulunan güzel bir apartıman bir kati boş teslim 140 000 liraya tamamı veyahut her katı ayrı ayrı satılıktır. Mıiracpat: Karaköy, Bebek tramvay durağı karşısı Demlrbağ Han No. 18 Tel: 40304. t)ERMQLİV GEÇİRİR K A R A K A R T A L R O S A N O B R A Z Z İ KALBİM SENİN İÇİN ÇARPIYOR GİNGER ROGERS JEAN PİERRE AUMONT ADOLPHE MENJOU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog