Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

BİR DAKİKA: Boşıtarafı 1 inci sahifede ler, kurye de aldığı emir gereğince hüye nakledileceğine dair haberlen de viyet varakasını göstermekten ununa olumbıa, gunev Amerikanın kesin olarak yalanlamıştır etmiştir en şirin memleketlerinde: Ruslar tahkikat komisyonuna Berlin civarında Rus tankları ve ^^^ biridir Ona «Şairler yurdu iştirak etmediler Mogol askerleri derler Amerika Birliği konferansı bu Berlin 14 (a.a) Rus temsilcileri Berlin 14 ( a a ) B B C muhabiridefa bu memleketin başşehri olan BoGatoWda vukua gelen uçak kazasını gota da toplanmış ve çok muhım mad nin bugün bildirdiğine göre bu son mcelemege memur müşterek tahkik kodeleri ihtiva eden bir gündemle meşgu günler içinde Ruslar Berimin güney do misyonunun bugünkü çalışmalarına işolmağa başlamıştı. Konferans 1947 aguı ğusunda kendi işgal bölgelerinde 100 tirak etmemişlerdir tosunda Rio da toplandığı zaman, ıkıs den fazla tank toplamışlardır Normal oIngı iz temsilcileri Rusları on beş damüstesna olmak üzere Amerikanın 21 arak bu bölgede bulunmamaları gere kika kadar bekledikten sonra tahkikata devleti karşılıklı savunma üzerinde an ken bu tankları Rusların buraya neden devama karar vermişlerdir ;etırdıklen henüz malum değildir Bu laşmışlar, bu anlaşma Birleşik Curahu BBC muhabiri Rusların müştereki nyetlerden daha başka hükümetler ta tanklar Berimin batı kısmüe Almanya tahkikata iştirak etmesi ihtimallerinin rafından onaylanmış olduğu ıçm Bogo nın batı bölgesi arasındaki münakale pek zayıf olduğunu bildirmektedir ta konferansının vazifelerinden bin üzerinde yeni tehdıdlerını desteklemek Ustun uçaklar, Pans ve Roma karşılıklı müdafaa ışmı tatbik mevkiin için kullanılabilecekleri gibi, sınır harüzerinde açacaklar koymak için bir «müşterek müdafaa binin yeni bir safhasını teşkil edebılWashington 14 ( a a ) Avrupaya konseyi kurmaktı Daimi mahiyeti haı hrler olan bu konsey faaliyete geçecek ve Muhabirin kanaatınce bu tankların müteveccihen hareket etmiş olan 28 butun Amerikanın selamet ve emnıye meydana çıkmasıle Berimin gayet ya Amerikan ustun uçarka'esı Brest üzeünı saglavan tedbirleri alacaktı kınında Sovyet bölgesinin bazı yerle rinde toplanacaktır Bu uçaklar Italrinde Kızılorduya mensub Mogol as yaya giderek pazar gunu genel seçimKonferansın meşgul olacağı sıjasî kerlerinin yeniden görünmeleri arasın ler sırasında Roma uzemde uçmadan hâdiseler de mühimdi Çunku Şıb ile da bir ilgi mevcuddur Almanyadakı evvel grup halinde Paris üzerinde uArjanünın kutub mmtakalarına ve Sovyet kuvvetlerinin yerine getirilen çuşlar yapacaklardır Başmakaleden devam Falkland adalarına aıd taleblenle, GuaMogollar 1945 te Berlıne hücum etmiş Almanya hakkında Fransız goruşu binenin mesuhjetuu araştırmak ıçm yatemala nm In?ıltereye bagh Honduras Pans, 14 (a a ) Fransız kabinesi Jan hücum kıt alarmın en buyuk kıspılır Yalnız şu var ki ekmek buhrahakkındaki talebıle meşgul olacak yanı bugün Almanva meseleyim tetkik etmek nının hakikatini ve şajed varsa mesmını teşkil etmekteydiler «Amerika Amerikalılarındır» esası biRuslar bundan başka Berim oyarında üzere yakında Londrada toplanacak ullennı ortava çıkarmak bakımından raz daha işlenecek Amenkadan Avrue butun Sovyet bölgesinde polis dev olan üçlü konfransa iştirak edecek istizaha müracaat lüzumludur Bu bapalı sömürgecileri uzaklaştırmak meseFransız temsilcilerine veri mesi gereken kımdan Mecliste ekseriyeti haiz olan yelerım de pek çok arttırmışlardır lesi belki de bir gelişme daha geçiretalimatı müzakere etmiştir Cumhunjet Halk Partisi Meclis GnıpuVıj anada yem bir hâdise cekti Hükümetin sozcusu Pıerre Abelın Viyana 14 ( a a ) Sovyet nobetçı basma beyanatta bulunarak kabinenin nun da, böyle bir istizahın yapılmasına Amerika Birleşik Cumhuriyetleri taraftar obuası lafını gelir Çunku ruhahükümetinin Avrupayı kalkındırmak erı dun Viyana civarında bir ingiliz u federal bir Almanya kuru'masi lehinde et muhım bir memleket n e«elesı karha şısında ekseriyet partisinin de muhalif için hazırladığı iktisadı plan cenubî A çak alanına gitmekte olan ingiliz asken Fransa tarafından ı+tıhaz ed ^n reket tarzını teyıd ettipmj ve Alman parti kadar hassas olması ıcab eder ve merika Cumhuriyetlerinden bir çoğu karyesini tevkif etmişlerdir Kurye .Londraya gönderilen askeri ve yada federal bir rejim tesisi imkânları Cumhuriyet Halk Partisinin de bu hastarafından hoşnndsuzlukla karşılanmıştı Çunku bu memleketler Avrupa sa ajası vesikaları hamil bulunmakta ıdı nı arastırdıg nı söylemiştir sasiyeti göstereceği tabiidir Filvaki, bu Rus nöbetçiler kuryeden gösterilmesi Sozcu uçlu bir bölge kurulması im. mesele hakkında bir istizah yapıldığı nayiinin aksaklığa uğramış olduğu bu usulden olan normal vesikalardan başka kânının tetkik edilmediğini ilâve et takdirde ışın hakikati ortaya çıkacak, fırsattan faydalanarak «iptidai madde memleketi» olmaktan çıkmak ve sana hüviyet varakasını göstermesini istemiş miştir denildiği gibi mesuliyetler varsa, anla"iımııııııııllııllllllluıııımınııtıııııiMi ııı unu m ııhms ve açıklanmış olacaktır Buyuk yileşmek ısüjor Birleşik CumhunjetMillet Mecbsı de, milletin muvacehesinlenn yardunıle bu ışı başarmayı umude murakabe vazifesini tamamıle yapyorlardı. Amerikanın bu memleketleri mış olacaktır kalkındırmadan ve sana> deştirmeden evvel Avrupava yardım zorunda kalBuyuk Millet Meclisinin yalnız ekmek ması cenubî Amenkada hoşnudsuzluk Baştarajı 1 inci sahıfede Bitarafı 1 md sahıfede buhranı meselesinde degü başka bir uyandırmış ve buyuk bir fırsatın kaçı halı hükümetçe takarrür etmiş ve Ame om birleştirilmelerinin memleketin sa meselede de istizah yoluna gitmesi yerılmakta olduğu hissini vermişti. Bu rıkadan bu hususta ban teklifler alm vunması için elzem olduğunu söylemiş rinde olacağını sanıj onu Bu da, Amemesele de Bogota konferansında enine ve parlamento mahfillerinde zannedile ıkadan alman gemiler nın, gönderilen ıştı. boyuna konuşulacak ve bu memleketlenin aksine olarak, hava kuvvetlerinin ilk heyetin komisyon aldığı jolundaki Atıf inan ve arkadaşları rin Amenkadan sağlayabilecekten yararttırılmasının memleketin güvenliği ihbar uzenne ortaya çıkan meseledir hakkındaki haberler dım kaynaklan kararlaştırılacaktı Bu mesele uzenne iki aydanben Maliye Son hububat darlığı dolayısüe evvel nin sağlanmaya kafi olmadığını ve mec müfettişten tarafından yapılan tahlnkaf ce memleket ihtiyacı düşünülmeden ih buri askerlik hizmetini faydasız kılma elbette bir netice vermiştir Ankara Gerek askerî, gerek siyasî, gerek ikdığını ilâve etmiştir Bradley, muhtemel tisadî bakımlardan bu derece muhım tiyatsızca yapılmış olan buğday ihracatı bir düşmanın Amerıkaya karşı hava milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa bir sual olan meseleleri konuşacak olan konfe hakkında yeniden bir çok söylentiler or hücumlarına grışebılecegı Alaska, Gro takrun vermiştir Bu suale Ulaştırma ve rans, Columbıa içinde kopan bir isyan ¡aya atılmıştır Bu arada, Atif inan ve enlad İzlanda Spitzberg veya Asor a Malı» e Bakanlan elbette cevab verekadaşları hakkında Meclise bu isticeklerdir Bu cevab. mubayaa heyetinin vuzunden yanda kalmak gibi acavıb dalan gibi lüzumlu üslen ele geçirmebir vazıyetle karşılaşmış fakat Colum zah taknn verileceği haberi de ban ga sini önlemek için Amerikanın muayyen iddia edildiği gibi yuz binlerce dolarzetelerde yer almıştır Bu yorumcuların lık komisyon aldığıma sabit olduğu yobıa hükümeti ıskanı süratle önlemiş ve bir miktar askere sahıb bulunması ge lunda olursa, elbette heyet azası mahbastırmış, isyanın elcbaşılan yakalan bir milletvekilinin, dıger bir mılletvekı rektiğim söylemiştir emeye verilecektir O zaman istizaha mış ve bunların komünistlik davası gü Lnı istizaha çeienııyecegını bümedıtleri Generalin kanaatınce bu rolü ifa ıçm [uzum yoktur Fakat ,sual takririne ceden kimseler oldukları anlaşılmıştır anlaşılıyor Nihayet böyle bir önerge me selede mesuliyeti görülen eski Bakan ordu mevcudu temsilciler meclisi si vaben, ihbarın janiıs olduğu ve heyetin Bunlar Amerika Bırlıgı konferansının çok muhım askerî iktisadî ve sıvasî ların Yüce Divana şevki için Meclis so lâhlı kuvvetler komisyonunun kanun ta komisyon almadığı söylenirse» o «"«an, meseleleri konuştuğu "sırayı seçerek bu ruşturması açılması hakkında verile sıasında derpiş olunduğu gibi 782 000 mesele bir istizah yapılmasını icab etkonferansı kundaklamakla komünizmin bilir Bu mevzudakı teşebbüsler için kışı degü 822 000 İnsi olmafeı gerekmek tirir Çunku, Devlet Denizj olları İdaresi, yapılan ihbar uzenne. gemilerin 4 Amerıkaya da hulul etmiş olduğunu ve luhalefet çevrelerinde hazırlıklar ya tedir ona karşı duracak hiç bir kuvvet bu pıldığına dair haberler de şimdiki halde General Bradley Sovyet Rusya ile tamın ısını durdurmuş ve bu yüzden lunmadığını, Amenkanuı dahî onu on sadece bir söylentiden ibarettir Maa Birleşik Amerikanın silahlı kuvvetlerini vukua gelen altı aya yakın teahhur, söylendiğine göre. memlekete iki buçuk lıyecek takat ve kudrette olmadığını afıh bazı çevreler, böyle bu teşebbü mukayese ederek, Sovyet tümenlerinin milyon dolarlık bu zarara mal olmuşgöstermek böylece Amenkada yaptık sün, mesele bir memleket ısı olduğun sayısını 170 kadar tahmin etmiş ve bu tur ki bu, ziyanda gemilerin hizmete gilan numavışle butun dünya uıennde dan bir parti meselesi yapılmayacağını tümenlerin sayısının 60 gün içinde 300 e rerek temin edeceklen gelir ve döviz 1 tesir etmek istemişlerdir CHP U milletvekilleri tarafından çıkarılabileceğini ilave ey emıştir Ge dahil değildir destekleneceğini umuyorlar Kat ı neJcurmay Başkanı bu tahminlerine Fakat teşebbüs boşa gitmiş ve bu olan cihet, henüz bu yolda hiç bir te Sovyetler Birliğinin peyki olan devletBu söylenti de belki doğru, belki yanyüzden Birleşik Cumhunyetler mümes şebbüse geçilmiş olmadığıdır lerin 95 tümeninin dahil bulunmadıgınii lıştır Bunun da anlaşılması ıçm, sual sili General Marshall konferansın Bo Bursada yem tıp ekmek 30 kuruş belirtmiştir kafi değildir Gemi alışverişi cereyan gota da devamı uzennde ısrar etmiştir Bursa 14 (Hususî) Belediye EncuGeneral Bradley buna karşılık Bir ettiği sırada Amenkada bulunan sual Gerçi daha başkaları, başka bir mem lenı, bugün toplanarak şehrimizin ekleşik Amerikanın halen 9 buçuk turnene takriri sahibi Ankara milletvekili sajín lekete geçerek işe devam etmeyi teklif mek durumunu incelemiş ve yeni bp malık olduğunu \e Amerıkadaii savaş Hıfzı Oğuz Beketa gibi başka milletetmiş bulunuvorlar Fakat Birleşik Cumekmeğin yüzde 65 buğday yüzde 35 çav birliklerinin 54 000 kışı işgal altındaki vekilleri de elbette bu ışı esaslı surette hunj etler temsilcisi bunu kabul etmear ve arpa olmak üzere 83 randımanlı bölgelerdeki birliklerin ise 100 000 kışı tetkik etmişlerdir ve elbette onların da miş ve sonunda onun noktaı nazan galıb soyhjeceklen vardır Böyle obuası dahi gelmiş konferansın aynı yerde devamı undan 790 gramlık olarak imal edilip aen müteşekkil olduğunu bJdırmıstır bn kadar dedikoduyu mucıb olan, memle na karar verilmiştir Çunku hazırlanan 30 kuruş fıatla satılmasını kararlaştır Rus uçakları Alaska üzerinde uçtular kete maddi ve manevi zararı dokundumıştır Bu karar fırıncılara bildirilmişsuıkasd o kadar adı ve o kadar kuçuk Watervüle (Mame) 14 (a a.) Cum ğu iddia edilen bir mesele de, millet ki bu hâdise Columbıa hükümetim da tir Yeni tip ekmek, yarından itibaren huriyetçi temsilcilerden Margaret Smıth muvacehesinde iyice aydınlanman, hahi saramamıştır O halde onun butun imal edilecektir Rus tepkili uçaklarının Alaska da uçtuk kikat anlaşılmalı ve mesuller varsa ^ ^ ^ Edesen onlar meydana çıkarılmalıdır Amenkayı yıldırmasını beklememek larını bildirmiştir ıcab eder Bu meselenin bir istizahla halledilSmıth sözlerine devamla demiştir ki < Halk Rus radyo ve basınının Alas mesı lüzumunu ileri sürüşümüz, gene Ömer Rıza DOĞRUL ka'dan Rusyanın bu parçası imiş gibi mühim bu memleket davasıle ilgili oCenevre 14 (a.a) Anadolu ajanhışundandır Yoksa Bakanların suale bahsettıklcnni henüz bilmiyor» ının özel muhabıti bildiriyor erecekleri cevaba ıtfmadsızhktan deMukavelelerin tatbiki mekanizması ıldır hakkındaki Fransız projesini tetkik etKoraltan ve Köprülü Demokrasinin bîr fazileti de şu mısme} üzere birinci komisyon tarafından rada mündemiçtir Diyarbakırda şkü olunan Turkıyenın de dahil buundugu tâli komite öğleden sonra topDiyarbakır 14 (Hususi) Demokrat Bir hakikat kalı lasın âlemde Allahım nihan AJBIDIN DA VER anarak muhtelif tadıl teklifleri üzerin Parti kurucularından Refik Koraltan ile Baştarafı 1 inci sofu/ede le durmuş ve uzun münakaşalardan Fuad Koprulu bugün şehrimize geldi İzmirli Demokratlar bir kafile ;onra bir formule varmıştır kr Havanın yağmurlu olmasına rağOfisin kendilerine ayırdığı hububatı Delegasyonumuz tarafından teklif e men kalabalık bir kütle tarafından karhalinde Ankaraya gidecekler almağa başlamışlardır Bunlar yalnız ılen tadıl projesi Fransız, İngiliz, A şılanarak Mardin kapısından parti biizmir 14 (Telefonla) Ödemiş DeToprak Ofısm kendilerine tahsis ettıgı lerıkan, Kanada delegeleri tarafından nasına kadar omuzlarda tasındılar Omokrat binasının temelatma töreninde hububatla kalmamakta, ayrıca piyasa desteklenmiş ve neticede kabul edil rada partililerle kısa bir konuşma ya istanbul Demokratlarının da bulunacadan da hububat mubayaa etmektedirler miştir pan Refik Koraltan, yurd gezisinden ğı bıldınlmektedır izmirli Demokratlar istanbul Ticaret Borsasında dun bu Türk teklifi, milletlerarası tekzıb ve çok memnun kaldıklarını her gıttiklen 19 mayısta otobüslerle muazzam bir yerde demokrasinin gelişmekte olduğu kafile halinde Ankaraya gitmek üzere yüzden buğday fıatlan 32 kuruşa kadar tashih hakkının düzeltilecek haberin en nu müşahede ettiklerini söyledi. çok iki misimi aşmaması yolundadır lazırhklara başlamışlardır yükselmiştir Bogota konferansı Columbia hâdiseleri "Ruslar bizi Eerlinden süremiyecekkrdir,, ve Bir hakikat kalmasın âlemde Allabım nihan! Baftarafx 1 tnci sahıfede daktilo makinesi, ne de bir sekreter bulabildik. Pâkıstanla H1T"^ıgtj»n araAman aman ne buyuk kelimeler Zekâ, şuur, aile, cemi sında halk mübadelesi hâlâ devam etyet, sofizm, hedonısme, Avrupa, mektedir Hındıstandan 7 milyon mus1 uman Pakistana gelebilmek ıçm bir Amerika lesaıre vesaire çok güçlüklen göze almakta ve sırı Ne oluyor, demeyiniz Şehir beklemektedir Tiyatrosundaki aDuşman» pıKeşmir meselesi yest hadisesi uzenne, bunu, Keşmir meselesi alevlenmiş vazıyetdoçent mı, ne imiş Nureddm tedir Nüfusunun yüzde doksanı musbilmem kim yazıyor luman olan Keşmırm yalnız MihraceAynı yazıdan öğreniyoruz ict, sinin kaprisi esen olarak Hındstana ilmeğer Transada meselâ Gtde, tihaka mütemayil bulurıdı.gunu ilâm malum olan meseleyi doğurmaktadır çoktan terkedilmiş ve Sartre Bazılan Mihracenin şahsı kaprisinden rezil olmuş ziyade ona Hmdlılerın tesir ettikleri Maşallah doçent bey"> Ne iddiası üzerinde durmaktadırlar Pakis9 diyelim Keşkı onlar gibi sızın tan katiyetle sulh taraftandır mutede modanxz geçse de, memleket addıd defalar plebisit teklif ettik, dıger 1 tarzı haller ilen surduk Hindistan hiç biraz fikir rahatlığına kavussa birine yanaşmadı ve dedi ki «Plebisiti D N. memlekette yalnız benim askerlerimin bulunması şartıle yanabiliriz» Ekso, Ekso... Buğday sıkıntısı meselesi Meclise intikal etti Amerikan ordusunun takviyesi Haberleşme Konferansı Samsun ve Ordu havalisinde açlık haberleri mübalâğalı Bolu mahkemesinin istinabe Bu ise ne hukuk kaidelerine, ne de > oble ifadelerinin alınmasına mantığa uyan bir teklifti. lüzum gösterdiği şahıdler dun Pakıstandakı hurnyet Ankarada dinlenildiler Pakıstanda hiç bir sansür yoktur Pakistan kanunlarındaki «her telgraf Ankara 14 (Telefonla) Bolu man» memurunun tehlikeli bulaugu telgrafı hakime vermek» yetkisine r gmen he kemesinin son oturumunda Ankarada men hemen şjndıye kadar bu mevzuüa istinabe yolu ile ı aaele nın aıinmas hiç bir vakaja raslanmamışür Hındıs istenilen şahıdler bugün Birinci Asliye tanda ise şiddetli bir sansür 1J un cezada dinlendiler istınaoeler sabahtan sürmekte bu arada «Azad Keşmir» ya akşam geç vakte kaaar deyam etti Onnı hur Keşmir hükümetinin haftada ce savcı jardımularından Kamil Okay bir ıkı defa neşrettiği resmi tebliğlere içen a indi Kendisine cinayeti muteabile Hindistan gazetelerinde yer verıl kıb doktorun üzerinde yapılan araştırmalar sırasında bir mektub çıktığı bu memeKteaır mektubun Dr Bel çet Kamay tarafınPakistan v e Turkıj e dan kendisine verildiği hakkındaki ifaPakıstanda Turkıyenın prestiji çok deler hatırlatıldı Bıldıklen soruldu. yüksektir Yem Pakistan Bu/uk ElçiKamil Okay k"ndı«ıne böyle bir mekniz Turkıyeye sempati yalatmakta ÇOK tub veri medıgını ve Neşet Nacının umuhım rol oynamaktadır Kendisi cidzerınde çıkan hprşeyın zapta geçınlmış den çok ınc= bir diplomattır Pakistan olduğunu bı dırdı Turkıyed^n her sahada mütehassıs Bulunamı>an mektub mühendis subay ve iktisada bekle ! Mektub rreselesı daha sonra dinlenen mektedır » profesor Behçet Kamaydan da soruldu ve kenaı=ının esKi ifadelerinde bundan bahsetmiş olduğu hatırlatıldı Behçet Kamay Kamil Okay a böyle bir mektub istanbul Ticaret ve Sanayi Odasında kurulan ve hayatın ucuz atılması ivin vermemiş olduğuna eski ifadesi pek Cenevreden donuşu yüzünden ne yapmak lazım ge dıgını ariyan ko uzun olaugundan böyle bir mana çıkabileceğini ka dettıkten sonra dedi ki misyon faaliyetine deyam etmendedir yapılan dedikodulara « Bahis mevzuu mektubun, doktoC°vad Nizamının b iskanlı şmia yeru cevab veriyor bir tooıanü yap<»n komı&yon Tıcaıet ve run koltuk üzerindeki ceketinden çıkan mektub olması da muhtemeldir PohsFalıh Rıfkı Atajdan dun şu mektubu Senayı Odasının butım meslek kurulbu mektubu Kemal Boraya verdılarına bu husustaiı fikirlerinin ne olaldık Ben, fransızca bilirim Kemal Bo«Istanbula geldıgımdenben yataktan duğunu ve hayati ucuzl=imax ıçm ne ranın bana karşıdan gösterdiği mektub, gibi tavsiyelerde bulunabileceğim sorçıkamıyacak kadar hasta olduğum ıçm bilmediğim bir dille yazılmışta Kemuştur gazetelen talab edemiyorum Bana söy«Bu mektubun Avrupa istanbul Ticaret ve Sanayi Odasına mal Bora lediklerine göre bir ıkı gazete benim tıb muesseselennden bin tarafından ve Hüseyin Cahıd Yalçının re> etimiz bagh 32 tane meslek grupu ai dır Bun gönderilmiş olması muhtemeldir J Bireisi Dış işlen Bakanı Necmeddın Sa 1ar donden itibaren kerdı aralarm a zimle ilgili değildir » dedi Mektub tekdakla beraber Cenevre konferansından toplanarak hayati ucuzlatmanın nasıl rar ceketinin cebine konuldu » aynlmış olmamızda bir dekıkodu mev mumkun ola ağını araştırmaya baş aKatılın kim olduğu meselesi mıslardır Meslek grupları yakında razuu aramakta devam ediyorlarmış Öğleden sonra ilk dinlenen şahıd porlarını komisyona verecek komisyon Cenevre konferansına doğrudan doğ da rapor üzerinde çanştık+an sonra ne Danyal Kırmacı hadise gunu kapı a ruya mesleğimizi ilgilendirdiği için, pek tıceyı uırumı meclise sunaccuktır izzetin «Katıl kaçıyor » dne bağırdığı hevesle gitmiştik Sovyetlerle beraber sırada holden çıkan şahsın Haşmet Orherhangi bir musbet iş yapılamayacağıbay olduğunu kendisine Rıfatin soy enı soylıyen Hüseyin Cahıd Yalçın daha dıgını anlattı Dıger şahıdlerden Melâilk toplantıda haklı çıktı Delegation Ankara 14 (Telefonla) Yüce Di hat Ruacan ve Nezahet Göreli, avukat reisi olan Dış işleri Bakanımız Cenev van bugün, Yunanıstana sat lacak kn Suad Berkin odasında Sultanın «Katıl rede çok kalmasına lüzum olmadığını nt meselesini soruşturmağa baslan ıştır Haşmet değildir'» diye konuştuğunu bizim de beraber ayrılabileceğimizi Bu meselede Suad Hayrı Urgubhı ile duyduklarını söylediler söyledi Dört milletvekili bir elçi, bir Bakanlık tetkik ve murakabe kurula Dr Fahri Ecevıte vaka cereyan etbaşyazar bur umum mudur ve ıkı başkanı Kemal Süleyman Vaner ve u tiği sırada saatin kaç olduğu soruldu. müşavir gerçekten fazla idik yel erden Fikri Fesçıoglu sanık bulu Dr Ecevıt bunu kat ı olarak bilemediğim ifade etti Herkes bilir ki hükümet, bir delege ruyorlardı Hajinetin rışanlısı Müşerrefin kardesine memleket dışında kaldığı müddetSuad Hayri Urgublu, hâdise zamaçe gündelik verir Goturu heyet yolla nındaki Türk Yunan ticaret münase şi Orhana Haşmetin cinayet gecesi maz Bir milletvekili delege günde he betleri hakkında izahat verdikten sonra kaçta evde bulunduğu soruldu Şahıd, men hemen 100 liralık dovız alır Hare TurkEllas şirketi namına Fehmi Ate Haşmetin 19 21 de geldiğini ve son otoket gününden itibaren de bu hakkım şin Yunanıstana kıbnt satmak üzere büse kadar evlennde kaldığını anlattı. kaybeder Eğer bu hesaba bakılırsa, ben Tiuracaat ettiğini kendi ine ob iyon Avukat Asım Ruacan da sorulan sualgen kalan heyet Türkiye sınırlarına verildikten ve 5 bin sandık kibrit için lere meslek sırn ve avukatlık kanugınncıye kadar, hazineye hergun 100 anlaşma yapıldı rtan sonra Yunanistan nunun 25 mcı maddesi mucibince şeliralık dovız kazandınyorum Ne kadar tarafından açJan munaxasaya Zeki Ça hadefe bulunamıyacagını bîldırdı hkoglu namına dıger bir firmanın da Bundan sonra Ankara Cezaevında menfaatperestlik, degıl mı'» katılarak Fehmi Ateşten daha ı.euz fıat hukumlu Mehmed Kavili Bolu CezaFahh Rıfla ATAY teklif ettiğini ve Yunanıstanın, bur ta evinde Celâdetin «10 sene ceza verseraftan da Unrra'dan yardım görmesi katil Haşmettir dıyemıyecegım» yüzünden bu ihaleyi yapmadığını, Teke şeklinde konuşmuş olduğunu anlattı. lin, Yunanıstana kibrit satmayı düşün Dıger şahıdlerın dinlenmesi için duruş Ba$farafı 1 inci sa> ıfede mediği gibi, böyle bir eksiltmeye de ma başka bir güne bırakıldı milli kuvvetlere ilk katilan denizcile girmediğini Fehmi Ateşin himaye edilrimizden biri Ruhi Devellıoğlu olmuştu mediğini söylemiş ve kendisine ısnad Karademzde yabana harb gemilerinin eaılen 14 maddeye ayn ayn cevab verkurduğu pek sıkı kordonlan yararak miştir kuçucuk gemısüe cepane top ve mermi Eski Bakan bir gun Yunan elçisinin taşımış ve harb sonunda istiklâl madal o zaman Dış İşleri Bakan vekili olan yasıle taltif edilmiş ve Harb Akademi Nurullah Sumen ziyaret ederek, 5 kusine girmişti Kurmay olduktan sonra ruştan olan kibritin 8 kuruştan YunaAnkara 14 (Telefonla) GenelkurDevellıoğlu Ruhi Genelkurmayda Deniz nıstana satılmasının doğru olmadığını may Başkanı Orgeneral Salih Omurtak, Harb mektebinde, Hamıdıye kruvazörü söylediğini, Nurullah Sumerin de BaşKorgeneral Zeki Doğan ve hava kurve Yavuz zırhlısı süvariliklerinde filo bokan Saracogluna durumu anlattığını may başkanı Fevzi Uçanerle bırlıkta tilla komodorluklannda ve Boğazlar y e bir gun Cumhur Başkanının da kenbugün öğleden once Eümesud hava aKomutanlığında bulunmuştu Elli ikinci disinden aynı meseleyi sorduğunu, lanına gitmiş ve Ameikan yardımı yaşmda vefat etmiştir Cumhur Başkanına vazıyeti arzetbgını cümlesinden memleketimize verilmiş oDeniz Harb üniformasını şerefle bil söylemiştir Duruşmaya yann devam lan A 26 tipi uçak birliğim teftiş etgi ve vakarla taşımış bir askerdi. E edilecektir miştir Salih Omurtak Korgeneral Zekî meklıye ayrıldıktan sonra Son Havadis Do?aJa b r it» bu uçaklann binle Necmi Rızanın dün gece gazetesi Umum muduru olmuştu Ankara üzerinde bir uçuş yaptıktan sonra Tu^k Hava Kurumu okulunu ve Cenazesi cuma gunu (yarın) öğle verdiği konser îedıklı Hozırlama yuvası tesıslenra namazını muteakab Beyoglunda AğacaKıymetli sanatkâr Necmi Rıza Ahıs ;ezmıştır munde kılınacak ve tabut merasimle Karakoye indirilerek donanmaya aıd kan beklenen konsenu dun gece Sabir gemi ile Beylerbeyine nakledilerek ray sinemasında verm ştır Konser tahTEŞEKKÜR orada aile kabnstanına defnolunacaktır min edildiği gibi buyuk alaka uyandırDört senedir çekmekte olduğum mide agn mış tiyatro musıîa meraklılan tarafın ve krizlerine mem eketimızın sayılı ordınarAllah rahmet eylesin dan son iskemlesine kadar doldurul yıls profesor ve profesörleri taralından hiç muştur Sanatkâr konser edasında şid ılr tedavi imkanını maalesef bulamadım. Bir tayin detle alkışlanmış, konserden sonra da Ülser ve safra kesesi diye yapılan butun tedav ler n«U esi manen ve maddeten hırpaAnkara 14 (Telefonla) Kahire basın muteaddıd dofalar sahneye çıkarılmıştır lanmış bir halde iken değerli ve hazık opeataşeliğinin lağvı uzenne Ankaraya ratorleríraifci n donmuş olan Basm Yayın şube müdürDr ZEKİ BUTUB lerinden eski Burdur milletvekili Şekıb ile kıyme lı dah 1 yecilenmizden Engınen, Maden Tetkik Arama EnstiOSMAN ARI'nm tüsü umumî kâtiblığme tayın edilmiştir iscbetli apandisit teşhislerıle hayata yeniden Pâkistanın vaziyeti Ankara cinayeti F a İ İ h EsffclÂfayi Hayatın ueuz.amss. Yüce Divanda Acı bir kayıb Salih Omurtak, dün Ankara üzerinde bir uçuş yapîı ie'yî megie'yî MÜJDE! Kuçuk kadınlar ve ıyı zevceler gibi bur çok kıynv+lı eserler yazan meşhur muharririn hayatı. Fi 200 Krş RAFET ZAMLAR Kıtabevı Sevenlere Dale Carnegie'nin en son eseri kavuşmuş bulunuyorum Geçen sene de kız kardeşimi mühim bir kist amelıjatile muhakkak bu ölümden kurtarmış bulunan bu iki muhterem doktenırruza alenen teşekkürü vicdanî bir borç bllırım Nlzameddin Ulcay «CUMHURİYET, ta edebî tefr kası Yazan AHMED HAMDİ TANPINAE Sonra unutma ki sade hayalde \ yordu Acenru, hattâ çocukça her tey<»şamıjoruz Canlı taraflarımız da ferruatı sayan bir çizgisi vardı. Çiçekvar, geziyoruz, çalışıyoruz sevişiyoruz lerin adlarını, renk topluluklarını kenara yazıle yazıyordu. «Renkler karıgDun bana denizde yetişemedin mamah'. dıjordu Bir renkten öbekler Nuran yuzu kıpkırmızı Sen beni zaten her yerde geçiyor meselâ sade kırmızı sade mor Her mevsimde böylece bir kaç renk kümesi sun Fakat ne bu tatlı ima ne Mümtazın bulunacaktı Bu, bir enginar tarlasının boynuna doladığı kol gene adamın içi yerinde biten gelinciklerden aklına ne çöken azabı dağıtamadı Sevgilisi gelmişti Yalnız güller ayrı olacaktı yavaş yavaş onun haj atından ve du Onlar tekbaşma buyuk meşaleler, sonşuncelerırden bıkıyordu Kendisini durulmesı unutulmuş fenerler ve lâmbir fikirde hayatın etrafırda oynayan balar gibi yanacakta Josır bu çizgide hapsolmuş sanmanın Nuran güllen seviyordu Hele Holanvehmi içme bn kurd gibi düşmüştü da yıldızı demlen kadife güllerine çılBu leke zamanla büyüyecekti dırryordu O başlı başına bir saltanattı Böyle olmasa bile bu şüphe Mümtazı «Elbisem çok eakı olsun Fakat bahzap'edecektı Nitekim öyle oldu O gün çemde en ıyı güller yetişsin Sonra kriden itibaren kaybetme korkusu ıcme zantemlere sıra geliyordu Lâleyi fazla yerleşti Çocukluğunda tanıdığı o acaıu>lub buluyor buna mukabil menekyıb yalnızlık ve talih böylece bir hiç şeye bayılıyordu. Mümtaz ona Fuad yüzünden canlandı ^aşaun yalısında bir menekşelık bulunBununla beraber yaz ömürlerinin cenneti olmakta devam edıvodu Bu duğunu söylediği zaman bu Tanzimat gezintinin ertesi gunu Nuran akşama vezirine pek hayran oldu Fakat gulkadar Emırganda onunla başbaşa kal den sonra en sevdiği çiçekler meyva mayı tercih etti Bahçe ıçm bir plan ağaçlarının çiçekleriydi Onun ıçm b j bahçede badem erik şeftali elma bol yapmak istiyordu Kısa beş gun ıçm Kanapeye yan uzanmış dizlerine da bol bulunmalıydı yadığı büyükçe bur kitabın üzerinde olsa bile insanda bütün bu sene devam flstfiste b}r yığın kağıda desenler çizi edecek hayaller ımndırabıiirdi. Fakat Nuranın bu çiçek ve ağaç aşkının yanıbaşırda bir de tavuk beslemek merakı vardı Hasını nasıl bırleştırmelıydı' Nihayet bahçenin dıb tarafına büyükçe bir kümes yapılmasına bunun bu ev gibi kapalı taran ve yalnız telle ortulü kuçuk bir bahçesi olmasına karar verdiler Nuran Mümtazı tanıdığı gündenberi, butun ömrünce Emırganda oturacak gibi hülyalar kurardı. Mümtaz onun bu heveslerini gördükçe evi satın almak çarelerini düşünüyordu Fakat evin asıl sahibi olan kadını konuşmak ıçm bir turlu ele geçıremıyordu Mal sahibi Emırgâna ugrarruyordu «Ustuste kaybettiği dört çocuğun acısı» gelin olarak geldiği ve bu zamanlar ne Mümtazın ne de Naranın hayallerinin almıyacagı bir debdebe içinde halayıklar ahretlikler «azlar «rahbetler arasında yaşadığı bu eve h?ttâ bu semte uğramasını menedıyordu Kıra aşağıda kahveciye bırakılır ondan Pumeîıhısarmda oturan eski bir emektar gelir alır Adaya yollardı Akşam u=tu Buyukdereje geçtiler Orada kuçuk bir lokantada yemek yediler O gece ayın on uçu ıdı Onun için ağustos mehtabında dolaşacaklardı Ay doğar doğmaz M^hmed geldi Mümtaz çocuğun yuzumı solgun gordu Halinde bir sınırlılık vardı Kaç zamandır Mehmedm âşık olduğunu biliyordu belki de sevgilisi Buyukderede oturjyordı Boj ece tesadüf kendiliğinden hayatlarına bir Moher komedisinin çift planını sokmuşta. Hattâ Boyacıkoydekı kahvenin çırağı ile Anahıd m macerası düşünülürse bu plan uçuzhı oluyordu. Bu, ne yaparsa yapsm hangi mutlak veya erişilmez iklimlerde dolaşırsa dolaşsın insan oğlunun haj atin kanunlan içinde yaşamasıydı. işte bir adam ki Tabı Mustafa Efendi veja Dedeyi tanımadan, Baudelaıre'e ve Yahya Kemale hayran olmadan sevebiliyordu. Aralarındaki fark Mümtazın sevgilisini bir yıgm tecridin arasından görmesıydı Kanlıcadakı yalının rıhtımında şortla veya mayo ile gezinen, kayına rüzgâr ve yelkenle buraque bir rüya gibi dıdijen yahud kırpıklen kapalı, yuzu derinlikler nde diriltici ve kokulu usarelerin dolaştığı bir meyva gibi sertleşmiş güneşte uyuvan sırtüstü demzde yuzen sandala tımanan konu şan gülen ağaçların tartılını ayıklıyan bir çok Nuranlar vardır ki, Mümtaz biraz da istemeden hattâ çok defa düşünmeden sevdiği ressamlarda benzer lennı bulurdu Bu benzetişlerin bazıları duruş ve genci yuz ifadelen gibi gene kadının yalnız o ana aıd hallerinden gelirdi Bazıları ise Nuranın yaşıyan varlıkta bir yıgm ecdıd mirası uyanıyormuş gibi u^tu e huvıyeile ne aıddı Mümtaz lela1 n kenaısme yal ile gösterdiği Me leyi kıyafetıle çekilmiş o fotoğrafı olmasa bile gene ıkı dizini altına al p oanaaly esinde oy ece plak dini iyen Nu ram b zden daha uzak şarjem minyatürlerine benzetecekti DUNUN VE IUGUNUH PÎK«« ŞAHESERİ REZZAH A E YALMAN HER DİLE CEMİLEN ESSİZ BÜYÜK EDEBİ ROMAN I ÇIKTI. 250 Krş ARİF BOLAT KıtabevL Yazanlar i HAKKI T\LAS SITKI DI\Ç Istanbulu tarihi, coğrafyası, anıtları, semtleri suları mulkı taksimatı nüfusu, kutubhane ve müzelerde anlatan ve içinde 78 seçme resim bulunan bu kıtab şimdiye kadar Istanbula dair yazılmış eserlerin en gazelidir Istanbulda butun kıtabcılarda Ankarada Çankaya, Akbada Toptan sipariş ıçm P No 36 Fatih İstanbul İSTANBUL ••i SABA TEKTAŞ SABA'nın Kedileri Bir fâninin ölmez esen MÜJDE İlkokul 5. sınıf Tanh Özeti I HAKKI TALAS SITKI DİNÇ Sonuna bir kronoloji cetveli de lâve edilmek suretile \e dört renk kapak içinde yeniden bastırıldı. imtihanlarda başarı ancak Tarih Oze ile kazanılır ^ Fıatı 40 Krs Toptan % 15 tenzilât Sıoarış adresi Posta kutusu No 36 Fatih istanbul ÎNSEL KİTABEYİ «uttummıuı» ««ırsfiüi jiır ibie.1 $*w Von Papen in gizli mektubları Vatan dışı servetler Komınformanın doğduğu şate A »IS E! E\et efendiler masal (Arfout var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog