Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

GDEBBELSın ¿ T MİRALARI Mussolini'nin kızı, babasını tehdide kalkıştı [ ayın Yusuf Ziya Enin, dünkü: gazetelerde yeni beyanaCan adam: tınız çıktı. Amerikadan alman miştim. Millet Mec 37 Musiki muallimi 6 yolcu vapurunun tamiri İşinden bahlisinin evvelki altın ı bestekâr ismail sederken şöyle diyorsunuz: | ailesinde nizamı temin etmesi için ı«İngiltereyi tercih etmeli cı devresinde Kasta Zühtü Izmirde çok «Para işi, yani kredi bulma isi taBu işte benim salâhiyetim olsa, Mos j rarda bulunuyor. monu mebusu iken Yeni ekmekler bugün sevilen bir şahsi beyin hastalığından mamlandı ve ImportExport Bankasınkovadan ziyade Londra ile müzakerele Hitler, Ciano'nun kendisine teslim siyetti: Ortaboylu, piyasaya çıkarılıyor girişmeyi tercih ederim. Demokra vakitsiz ölüveren dan 8 milyon dolarlık bir kredi temin edilmesini istiyor çevik vücudlü, kırımtrak ve gür saç güftesinin benim olduğunu söylemesi rahmetli Hüsnü çok fen ruhluydu. edildi. Kredinin orada iken hazırlanan bir devletle anlaşmak daha kolaydır. Yeni tip ekmek bu sabahtan itibaren larla örtülü bir sanatkâr bağı; ve hafif ilerine elçinin nazarında Yukarı Bavyerada Ciano'ların komkıymetim Verdiğim deriyi, acemi birine yaptır mukavele projesini buraya getirdim^ Esasen, ingilizler ruhî bakımdan, bütün fırınlarda pişirilecektir. Ofis dün harbi seven bir millet değildir. Bundan şusu olan Johst (1) Führer'e bir kaç bütün fırınlara bu tip ekmeklik un ver bir çiçekbozuğunun gölgesi sezilen asa artmış olacak ki ertesi gün Kastamonu dığı için olmalı, kalpak başına bir türlü Satın alınan 6 geminin tamir i?i de başka, harbden artık az çok bıkrmş va mektub göndermiş. Onların neler yaptık miştir. Dün toplanan Belediye Daimî bî çehresinde îjik ışık hulyalı gözlerile dan ayrılırken, o zaman orada istiklâl iyi oturmadığından öfkesini duvardan şu vaziyettedir: ziyettedirler, hattâ beîki bitab bile larına, nasıl yaşadıklarına dair maluma Encümeni 37 rutubet düşüklüğünü haiz insana bütün içini bütün saffetile gös mahkemesi reisi olan Necati Beyden duvara ve yerden yere vurarak kal4 tanesi için muhtelif Amerikan firteren; güldüğü hemen hiç görülmediği, başka bana da bir kalpak derisi hediye paktan çıkara çıkara, nihayet bundan veriyor. Umumiyetle onların hayatlarını düşmek üzeredirler. malarından teklif istedik. Diğer ikisi 859 gramlık yeni tip ekmeğin yirmi beş çok sevdiği talebesile çok sevdiği arka etti; kıvrım kıvrım, altın pırıltılı bir son derece ayıblıyor. Asıl keşfettiği müda bıkıp, kalpağı birine bağıjlayıver üzerinde de hazırlık devam ediyor. 4 Halbuki bolşevikler öyle değil. kuruşa satılmasını muvafık görmüştür daşlarına, hattâ tapındığı milletine bil astragan derisi. him şey şu: Bunlarm ikisi de tam mamişti. gemi için teklifler bu aym 29 unda geEdda babasını teîıdid ediyor Aldığımız malumata göre Daimî Encü sevgisini öfkeli ifadelerle gösterdiği Kalpağa methiye: nasile değersis kimseler; başka zaman işin sırn: lecektir.» men bu kararı verirken «bir çuval u halde kimsenin ne kızılmayı, ne alınFührer, Edda Mussolini'nin, babasına Neden ve neden sonra 1936 da «Yurdolsa bunların hapse atılmaları icab eder nun 23 lira 15 kuruşa satılması VekâBir kaç ay sonra Ankaradayım. Neyazdığı bir mektubu gösterdi. Bu kadar Bu defa tedbirli ve ihtiyatlı davranamayı aklına getirmediği; yüreği terte dan Yazılar» da inebolu vesilesile japletçe tesbit edilmiş olduğuna göre miz, hamiyeti apaçık, sadece sanatının ka inkılâbını anlatırken şöyle demişim: cati istiklâl mahkernesile Bolu tarafla rak henüz tamirlerine başlanmamış oolur! Edda Mussolini. Bavyeradaki köş di, diyor. rında. Bir gün rahmetli Yunus Nadi Duçe, Ciano'yu kendisine teslim etse, kaydını koymuştur. künde vahşi bir kediye dönmüş. En uvecdine dalmış, hayatın hep hasbî ta «istiklâl savaşındaki şahlanışımız hem «ibrahim Abilof seni çok iyi tanıyor, lan gemilerin ne vakit geleceklerini fak şeye kızıyor, kâse, tabak gibi şey Führer çok memnun olacak. Yapacağı Yeni nark konurken Belediye Dcsöylemiyorsunuz, Yalnız müsaadenizle şey gayet basit: Ciano'yu derhal duvara tisad müdürlüğü, Daimî Encümene bir rafile yüklü, inandığı için inandıran kuvvetli şapkaya, hem zayıf fese mey yarın akşam Cebecideki sefarethaneye bir noktayı arzedeyim ki bahsettiğini! leri kırıyor, eşyayı parçalıyormuş. kimselerin büyüsile karşısındakini he dan okuyujtu. O şahlanışı yapanlar davetlij'iz» dedi. O zamanlar içki yayapıştıracak, karısı Edda'yı da ıslahha tezkere yazarak, yeni fiatların tesbitinBu sefer, mektubunda babasından, men kendine çeken, kısacası, sahiden kalpağı onun için giydiler. O devre o saktı. Yalnız sefarethaneler «hâricl ez Amerikan bankasından gemilerin tamil bir keresinde telefonla konuşamadığı neye gönderecek. Edda orada, herhalde, de, iş Kanununun fırıncılara yüklediği can bir adam. kadar yakışan o heybetli kalpak neti memleket» imtiyazına sahib olduğu için bedeli olarak temin edildiğini, yani etkısa bir zamanda aklını başına toplar. bazı külfetlerin fırıncılar tarafından için, bir keresinde de istediği otomobiMusikideki hedefi: cede hem fesi, hem şapkayı yendi: Ka orada bizim kanunlar cereyan edemez tiğinizi söylediğiniz 8 milyon dolarlık Mafalda yakalandı tatbik edilebilmesi için hesabların geli göndermediği için şikâyet ediyor. Onun sanatından bahsetmeğe hiç sa vuk ümmetimiz, fes Osmanlılığımız ve di, ibrahim Abilof herşeyden önce bi kredinin birinci heyet tarafından temin Babasına karşı manasız tehdidJerde bu Emniyet teşkilâtımız Prenses Mia ile niş tutulduğunu açıklamıştır. Buna gö lâhiyetim yok. Fakat bundan 28 yi kalpak ihtilâlimizdir.» Nitekim sonra zim kalpak hikâyesini anlattı: Meğer edilmiş; olduğunu, siz daha Amerikay» lunuyor. Kendisine derhal yardım et Prenses Mafalda'yı tevkife muvaffak re fırıncıların ameleye sigorta primi, önce, Izmirin «Ittihad Lisesi» bahçe şapka da inkılâbımız oldu. Sahiden is Kastamonuda, yanlışlıkla, derilerin en gitmeden hayli evvel, yani dört buçuk mezse ve Italyaya göndermezse, onu oldu. ikisi de Savoya'da yakalandılar. Bu analık hakkı vermek mecburiyetinde sinde, meslek hayatının 25 inci yıldö tik'âl cengi zamanlarına kalpak o kadar kıymetli olan iki tanesini Necati ile ay kadar önce gazetemiz, okuyucularına elâlem önünde rezil edeceğini söylü hususta verilen malumata göre, Pren oluşları ve fırm kiralarının yüzde elli nümü vesilesile hazırlanan büyük mü yakışmıştı ki. O yalnız heybetimiz de bana vermiş. Necati deriyi kalpak yap müjdelemişti. yor. Tamirlerin şimdi 9,5 milyon dolara seslerin son derece küstah davrandık artmış bulunması bu fiat tesbiti sırasın samerede arkadaşlar tarafından bir kü ğil, israf namına da tek sefahetimizdi. tırıp başına geçirince Vekillerden merBöyle büyük bir adamın kızının, ba ları, etrafmdakileri tahkir ettikleri an da düşünülmüştür. şad nutkile kendisini anlatmak zorun En çok para verilen kıymetli meta. iki hum Ali Cenani Bey onun kalpağına ma! olacağı hakkında kulağıma çalman basına karşı bu şekilde hareket etmesi, laşılıyor. Fakat gönderilecekleri yerde da bırakıldığım için o da nutka malze şefimizin geyiş tarzına göre iki adı var.dört yüz lira (o zaman ne paraydı o) haber, (bu hususta açıklayıcı beyanaRandova uçak gemisi doğrusu, akıl olacak şey değil. me olacak malumatı vermek mecburi Eğer enli tarafı öne getirilirse «Kema verdiği halde Necati satmamış. Fakat tınızı bekliyorum.) doğru olmasa dahi, iyi bir ders görecekleri muhakkak. Dıj İsleri Bakanlığı, ayın yirmi sekizinde Edda ve bilhassa Ciano, hakikaten Generaller, ayrıldıkları zaman vakit, limanımıza gelecek olan Randova uçak ge etine düştüğünden dolayı biliyorum liye», eğer enli taraf yana getirilirse kalpaktan çok iyi anlayan Gazi Musta cmilerin henüz tamirlerine başlanmaDuçe'yi efkârı umumiye önünde müş geceyarısını hayli geçmişti. Onlar gittik mid için bir meralim programı hazırlaya Bütün emeli Macarların kendi musiki «Ismetiye» denirdi. Gri, kahve rengi, fa Kemal Paşa: «Bu benim rengime dığına ve ne vakit sefere çıkacaktan da kül vaziyete sokacak mahiyette bir şey ten sonra Führer, beni yanına çağırdı. rak Vilâyete göndermiştir. Gemi Yeşilköy lerinde yaptıklarını onun da bizim mu sarı, siyah, nefti; renk renk kalpaklar. daha iyi gider» diye Necatinin başından malum olmadığına göre, aradaki teahbiliyorlar mı? Ben, Führer de bunu çok Gene başbaşa görüşmek imkânını bul açıklarında demirleyecektir. Vapur komuta sikimizde başarmak istemesiydi. Onca Kalpak yalnız heybetimiz ve sefaheti kalpağı alıverince... hurdan husule gelen mühim işletme zamerak ediyoruz. Edda'nın herhalde bir dum. Harita odasında dört saat konuş ı, Valiyi makamında liyaret edecek. Vali musikinin milletten gelen bir iç sesile miz değil, şehrayinimizdi de. rarını küçümseyemeyiz. Bu zararı, işde kendisine ladei ziyarette bulunacaktır. Ben tekrar Kastamonuya geldikten erseniz bir gün ayrıca arzederim. Şimbildiği var. Aksi takdirde böyle bir ıütün garblı milletlerin anladığı müşNecatının telgrafı: tuk. Bir çok meseleleri gözden geçirdik. Deniz Komutanı, gemi süvarisi çerefine bir sonra bunu öğrenen Hüsnü, Açık Söz dilik u kadar söyliyeyim ki vapursuztehdid mektubu yazamazdı. terek bir dış dili vardır. Sadece kendi ? Bir müddet sonra Ankaraya giden idarehanesinde, o kendine mahsus baBu arada italyan meselesini de bizim ziyafet verecektir. Gemi burada bir hafta sesimizle kalırsak kendimizi medeniEğer hakikaten ortada öyle bir sır için en mühim olan cephelerinden ele kalacaktır. Amerikalı subaylar şehirde üniNecati Beyden bir telgraf aldım: «Abi bacan tavırlarla, hepimizi kahkahalar luktan doğu Akdeniz seferleri yapılaorma ile gezeceklerdir. Bu münasebetle ge yet dünyasına duyuramazmışız; sadece varsa, faşizm muammasının halli kabil mamaktadır. Ulaştırma Bakanlığı, idaaldık. Karşılıklı münakaşa ettik, müta mi burada bulunduğu müddetçe Yeşilköy İle onların dış diline takılırsak o zaman da lof'un verdiği deriyi sakla, satın alaca içinde bırakarak, «Basımdaki kalpağı olacak demektir. Duçe niçin daima Ciğım.» Bu garib telgrafa iki defa canım değil, bu başı duvardan duvara vurma renizi mütemadiyen bu hattı açtırmağa laalarımızı ileri sürdük. İstanbul arasında bir otobüs servisi İhdas hep gölge bir varlık olmaktan... Bu kaano'nun sözünü dinlemiştir? Bunu andavet ve icbar ediyorsa da gemi olmaedilecektir. sıkıldı. Bir kere rahmetli Necati, istik lıymış» diye hayıflanıp durmuştu. Ciano'nun elindeki silâh darı yeter, zaten bej on dakikalık bir lamanın imkânı yok. Sırlar açığa vudığı için, iki yıl önce açılmış ve .kaYeni otobüsler geldi lâl mahkemesi reisi olması bir tarafa, nutuk için ariyet' öğrendiklerimin gerulacak olursa herhalde bunu anlamak Führer'e göre, bir vakitler bizi tek baTramvay idaresinin bes. otobüsü dan» gelbenim Balıkesir cephesindenberi sami(*) Gerek ibrahim Abilof için yazılan zanılmış olan bo hat, simdi elimizden kabil olacak. sımıza bırakmayı ve aradaki anlaşmayı miştir. Bunlar Yıldız Be?iktas hattına tah risini unuttum. mî arkadaşımdı, ne diye doğrudan de o başmakale, gerek ona verilen ziya ıkmış bulunuyor. Yakında rakib firmaMarj siparişi: Muhakkak olan bir fey varsa o da kale almamayı bizzat Duçe bile aklın sis edilecektir. Bu ayın sonuna kadar dokuz riyi göndermemi istemez de satın al fetin tafsilâtı «Milli Mücadele» zaman ar, bu hatta yerleşecekler ve bizin» ge1920 nin ilk aylan. Muzaffer itilâf fu ki, bu mektub yalnız Edda'nın aley dan geçirmiştir. Bu hususta elinde delil otobüs daha gelecektir. Mayıs sonunda tsveyazar. Bundan daha larında neşredilmiş yazılarımı bir aramilerimize hemen hemen is kalmıyae slparif edilen elli otobüs tamamile gelmlf devletleri Türk Azerbaycan Cumhuri mak istediğini hinde değil, aynı zamanda Duçe aley yo": ama, kanaati gayet kuvvetli. Ciano lulunacak, haziran ayından İtibaren tramfazla canımı sıkan derinin ortada ol ya toplayan ve bundan on bir yıl önce aktır. Size haber vereyim ki İskendeyetinin istiklâlini ilân ettiler. Koyu kahinde de bir vesikadır. le karısının, Duçe'yi tehdid ederken aya muvazi hatlarda yalnız Belediye otomayışıydı. Fazla san olduğu için rengi 1937 de çıkıp çoktanberi nüshalan tü riye Marsilya Cenova hattında Mıranlıkta bir kibrit ışığının bile bir lâmDuçe, kızını nasıl terbiye etmiş ki, güvendikleri sırrın bu olabileceğini söy lüsleri isleyecektir. mi tutmaz diye deriyi «Açık Söz» ü kenmiş olan «O Zamanlar» isimli kita ırlılar dahi 20 mil süratli yeni bir ceba parıltısından daha kuvvetli görünmi işletmeğe başlamışlardır. Yakında Makarna istihlâki arttı böyle bir zamanda babasına bu şekil lüyor. çıkaran talebem Hüsnüye hediye et ba da alınmıştır. S: 7881. Uu fiatlarmın yükselmiş, olmasına rağ mesi gibi işgal altındaki Izmirde de bu İskenderiye Pire istanbul hattını de bir mektub yazabiliyor! Düçe, hakikaten böyle bir şey düşünıçmalarım da beklemek lâzımdır. Ciano'nun ispanyaya kaçmasına mü müş olabilir. Fakat ben, Ciano ile Edda men makama fabrikaları imalâta hız ver haber bizi belki kendi mahiyetinin rr.ijlerdlr. Son haftalar içinde şehrimizde hakkı olan saadet payından İMMliMMin.'ilIHHiniinunHİHlIllüiililllüliillllHI' daha kat saade etmemesini Führer'e söyledim ve nın, onu. ifşa ederiz, diye korkuttukları makarna istihlâki artmıştır, istihlâkin artmadaima bu hususta nazarı dikkatini çektim. sırrın bu olduğunu zannetmiyorum. ın, tebeb, Anadoludan gelen alıcıların kat fazla sevindirmişti. Hele Dünkü yazımın sonunda siz AmeriÇünkü Edda bu hususta müsaade ver Bence, Edda'nın, babasına yazdığı tehdid 'azla mubayaa yapmış olmalarıdır. Fiatlarda coşkun yaşıyan ismail Zühtü; haberi kada iken biz burada epey isler gördük mesi için Führer'e mütemadiyen ısrar mektubunda ima ettiği sır başka bir şey jir değişme olmamıştır. demiştim. Bu işlerden biri, motorlu ve nâralama bir eda ile haykırarak lisedeNakil vasıtalarının muayenesi ediyor. turbinll gemiler aldığınız halde bunları olacak. Benim kanaatime göre bu, ya ki odama girdiği zaman, üstadı, ruhu 19 nisan pazartesi günU motorlu nakil vaüratle tamir edebilecek kabiliyet ve Edda, kendi İddiasına gere, kocasın cinayet gibi mühim bir suçtur, yahud da, ııtalannın fenni muayeneleri başlayacaktır. kanadlanarak ayaklan yerden kalkmış iitinlIllMüüHillllllüHlIUll.i.'iHllllllflIHlIllüllüJI kudrette modern bir makine ve motor dan ayrılmak niyetindeymiş ve onun ifşa edildiği zaman kendisini içtimaî ve aksi otomobilleri Belediyenin Fatih tamir sandımdı. Hoşbeşe bile vakit bırakmatamir atölyesi almadığınız için, motörispanyaya gitmesini bunun için istiyor siyasî bakımdan müşkül vaziyete soka ıtelyesinde, hususi binek otomobilleri İse Te dan «Haydi bana derhal bir marş güflerinden biri yanan Edirne silepinin Hamuş. Halbuki Ciano'nun niyeti başka: cak bir sırdır. Belki de bir ask mace >ebajı Makine Müdürlüğünde muayene edl tesi yaz» dedi. «Ne marşı?» diyorum. cdeki mühendislerimizin ve isçilerimiecek ve bu İs. bir ay içinde İkmal olunacakispanyaya gidecek ve orada, hatıraları ası. yshud bir para meselesidir. «Azerbaycan için canım» diyor. «Sana r. Muayenede bilhassa sağlamlık aranacakzin fayretlcrile üç ayda tamir edilebilnı yaracak. benim şiir yazdığımı kim söyledi? Ben Hasılı, bu iş son derece garib bir şey r. miş olmasıdır. Lütfen *u gazete haberiBu hatıraların ne gibi şeyler olacağı clsa gerek. Onun içiriş bizim, bu meseşair değilim.» Ustadda infilâklı bir öfTırhan vapuru mürettebatından okuyıınuz: nı tahmin etmek zor değil. Gayet emi leyle ilgili olanların hepsini sıkı bir take: Vay kırk yılda bir küçük ricada 15 kişi zehirlendi nim ki bu pis alçak adam buradan ay rassud altında bulundurmamız ve bir feAmerikan yardım plânının tatbikına bulunmuş, zaten biz... Baktım küfürleri Denizyolları İdaresine aid Tırhan vapuru Yazıroızua bâahe'nı görenlerden ço hiyetlerinin de gün geçtikçe daha iyi jemur mütehassıs bir heyet muhtelif rılalı daha bir ay olmadan bizim aley âkete meydan vermemeğe çalışmamız lürettcbatmdan 15 Ms!. yedikleri yemekten sırahyacak, «Peki, peki» diyorum. '• ğunun, hafifçe gülümseyerek: «Ayol anlaşılmakta olduğunu ilâve edebiliriz. leniz tesislerimizi himizde yazmsğa bağlıyacaktır. ve fabrikalarımızı ıchirlenerek Liman hastanesine kaldırılmışKardeş selâmı: lâzım. Derd anlaşılınca yapılacak iş çaresini [ezerek alakadarlardan izahat almışlarlardır. Bunlardan yedisi, ilk tedaviyi müteCiano faşizm hareketinin şeytanı, Marşın güftesi sekizer heçelik iki kıt o mesele halledileli yıllar oldu, sen ne(Devam ediyor) kıb islerinin başına dönmüşler; 8 tanesi aramak değil midir? Ama diyeceksiniz ır. Heyet azaları kendilerini gezdiren Itslyarun baş belasıdır. adan mürekkeb olacakmış, mısralar redeydin? > tarzında düşüneceklerine pastanede alıkonulmuşlardır. ki: Daha «derd» hakkındaki görüşleri Haliç Fabrika ve Havuzlan müdürü Führer. Duçe'ye, hiç olmazsa kendi fazla uzun olursa marşa gelmezmiş; her hiç şüphe etmiyorum. Bugün hâkim (1) Bir romancı. Kavga eden iki arabacı olan hava budur. Fakat meselenin ne miz bile birbirine uymazken bu «çare» Fahri Tanmanı, bu basit tesislerle büYemiş iskelesinde arabacılık yapan Sedad iki kıtanın nakarat mahiyetinde ayrıca ürlü halledildiğini, hattâ buna «hal yi nasıl buluruz. Dünyanın her yerinde ük işler başardığımızdan dolayı tebrik e arabacılar onba;uı Talib. dün sabah bir birer beyti ds bulunacak. «Terziye ölDeli Dolu Opereti olduğu gibi samimî düşüncelerimizi tmi?lerdir.» rük meselesi ylizünden kavgaya rutusmusUr çülü bicili elbise mi ısmarlıyorsun?» demenin ne dereceye kadar doğru olaDeli Dclu Op*reü 'dün .akşam Maksimde düşünenlerimiz zannedildi meydana koyarak. Taraflar birbirini ACI BİR KAYIB ır. Neticede, bıçağına sarılan Sedad, Talibi diyorum. «Zevzekliği bırak» diyor. Can bileceğini Bu küçük haber, Cumhuriyet'te deMuammer Karaca tiyatrosunun üçüncü nluhtelif yerlerinden ağır surette yaralamışkandıramasalar bile okuyanlar, düşünen ğil, 1 nisan tarihli TasvirMe çıkmıştır, Sadıkzade Ruren oğullarının daadamı kırmak elimizde değil. «Bunun ;inden de azdır. pertuvarı olan Ekrem ve Cemal Re;ld karr. Bizde herhangi bir mesele müzminleş ler ve bilhassa yeni yetişenler doğruyu ğer makine ve motor atölyesini vaktile yısı Halim ve Ahmed Kalkavanın deşlerin Deli Dolu Opereti başladı. Keer, adı ne olacak?» dedim. «Kardeş selâEvine giren hırsızı öldüren görür, tekâmül ettirir ve bu suretle ne İmiş olsaydınız, basit tesislerle 90 günmüzik ve göz kamaştırıcı kastüm ve dekorbiraderi mı canım, anlamadın mı?» dedi. Bu söz tiği halde bir neticeye eridirilememiş lar hakikaten takdire dej»r. Muammer Katiceye varılır. mühendisin duruşması yapılan bu iş, 10 günde biterdi ve ŞÜKRÜ SADE yazılacak şeyin bütün ruhunu ilham ise, aramızdan zeki olanlarımız, mevcud raca, sahnesine koyduğu bu eseri* sanat muEvine giren Süleyman adında bir htrjızı Münakaşadan korkmak yaşamaktan emi 80 gün fazla Halicde yatmazdı. olan halin kabulünden ibaret (idarei duçar olduğu hastalıktan kurtulahitine jeni bir varlık kazandırmıştır. Deli banca ile vurarak öldüren mühendis Namık edivermişü: korkmanın bir başka türiüsüdür. Bizde maslahat) zihniyetile ortada halledilemıyarak 14 niian 948 çarşamba güDOIU'JTJ bir kere siz de seyrederseniz takmaçın muhakemesine dün Üçüncü Ağırceza Hilâl artık söndü diye cek bir mesele olmadığını ve bütün münakaşalardan çoğunun şahsiyata dödirimizin yerinde olduğuna hak verirsiniz. lahkemesinde devam edilmiştir. nü Allahın rahmetine kavuşmuşDevletin en büyük denizcilik müesseSevinmişti düşman niye? Dünkü celsede, hâdise şahidlerinden Atlgürültülerin bir anlaşmazlıktan ibaret küldüğünü görerek bundan bir çekin sesinin yıllardır basında bulunduğunuz tur. Cenazesi 15 nisan perşembe Hilâl birken iki oldu •e. Zekeriya. Fahriye, Zekiye ve Hilmi dinolduğunu söyleyerek, sükuneti yeniden genlik duyanların münakaşadan değil, ıaldc, yakın denizcilik tarihimizi öğreoEKONOMİ GAZETESİ günü Teşvikiye camiir.de öğle naenilmlsler, neticede muhakeme bu celsede Selam bizden ikinciye! temin ederler, bir çok kimseler de de yalnız bu yolsuzluklardan çekinmeleri 6 yıla yakın zamandır muntazam mazını müteakıb Feriköyvndeki ek zahmetine katlanmadığınız için. elmiyen sahid İsmail ile diğer sahldlerin Gerisine lüzum yok. «Allah seni he rin bir nefes alarak işin bu kadar ko doğru olabilir. Okuyucu kütlesi acar er zaman, her işte bize oyun eden bu celbi İçin başka güne talik edlmlstir. neşriyatile piyasa, borsa ve altın fiataile kabristanına defnedilecektir. mencik muvaffak etti, beni de inşallah ay halledilivermesine adeta sevinirler. olanların değil, daima hakikati söyli müesseseye 8 tane jemi ısmarladınız. larındaki doğruluğu ile takdir kazanan Allah rahmet eyleye. Üniversite fakülteleri satranç bir haftada eder» diyerek kâğıdı kapFakat biraz düşünecek olursak bu yenlerin tarafındadır. Ve münakaşalar Bu, yelişmiyormuş gibi 31 ekim 1946 ta(Günlük Ekonomi Gazetesi) yeni şeturnuvası neticelendi tığı gibi çıkıp gitti. ıhal» tarzlarını, üzerinde ciddî bir şe karşısındakini ilzam için değil, hakikat hinde bizzat imzaladığınız mukavelekilde tam bir ticaret gazetesi olmuşTaksim Belediye Gazinosundaki Satranç Uç delgalı ses: kilde uğraşan yorgunluğuna katlanama olduğuna inanılan kanaatleri umumî e hiç kulak asnuyarak bir tek çivi bile tur. Piyasada i? yapan herkesin herkulübünde üç haftadanberi devam eden İsnbul Üniversite Fakülteleri ekip satranç Bir ha£ta değil üç gün, hiç çıkmamak dığımız meselelerin, böyle uzun müd efkâra bildirmek için yapılır. Muanzlar çakmıyan bu müessesenin gemileri gün (Ekonomi Gazetesi) okuması lâumuvası bitmiştir. Büyük bir meraklı küt üzere, evine kapanmış. Dördüncü gün, det ortada kalmasını yavaş yavaş si hemen her yerde hakikati kabul etmek94849 yıllan içinde teslim edeceğini zımdır. esinin İlgi ile takib ettiği bu turnuvada: çehresi bayram içinde, odama girdi: nirlerimize ve hatta belki de gururu te daima en sona kalırlar. Böyle olunca ıir «gemi borusu» halinde çalıp durAylık abonesi 3 lira. ıb Fakültesi 10,5 puranla blrinsi. Edebiyat itiraz ve münakaşadan korkmanın ne ¡unuz. Adres: istanbul posta kutusu 29 akültesi 19 puvanla ikinci, Fen Fakültesi 5 «Oldu, oldu, hem de umduğumdan iyi muza dokunur gibi olduğunu sezerek, marşı kendimizi aldatmak lüzumunu duymak kadar yersiz olduğu kendi kendine uvanla üçüncü. İktisad Fakültesi 4,5 puvan oldu» diyerek nota kâğıdından Tel: 20720 Ulaştırma Bakanının himmeti ve Türk meydana çıkmış olur. Fikir sahasında ı dördüncü olmuşlardır. okuyor. Hele dördüncü mısra: tan ileriye gidemediklerini görürüz. beşerî kazançların çoğu bu yolda temin enizciliğiııin inkişafından başka hiç Üniversite Rektörünün bir Selâm bizden, selâm bizden Vezin meselesi de bu nevidendir. edilmiş değil midir? ıir emeli olmıyan ben âciz muharririn Selâââm bizden ikincili;, e açıklaması Millî edebiyat ceryanile beraber aruUsul dairesinde hareket edebilmek 'azılan ile Ansaldonun' foyası meydana İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Türkiyenin en olgun ve büyük mecmuası Diye «selâm bizden» in üç kere, ar zun, dilimizin bünyesine uymayan sakat için, evvelâ asırlardanberi kullanagel ıktı. Ulaştırma Bakanı, Ansaldo mu¡iddik Sami Onar. dün bir arkadaşımıza fu tarafları gözümüzün önünde iyice becavelesini Devlet Şurasına vereceğini ka arkaya, ve üçüncüde büsbütün uzaıçıklamayı yapmıştır: diğimiz bu iki veznin meziyet ve kumüesseseye, davayı hakeme havale € «Düşman» piyesi münasebetile gaze yarak «ikinci» nin üzerine yüklenirken lirdiği halde, yaptığımız iş, ya aruzu surlarının nelerden ibaret olduğunu deceğini bildirdi. Bu suretle Ansaldollerde beyanatlar veren Nureddln Topçu, ey onu da bu üçüzlü dalganın hızile üç büsbütün bırakmak, yahut dönüp doanlamağa çalışacak, sonra bu kusurların emsiz doçentlik imtihanını vermijtir. Üni dört boy uzatıp Abdülhamid yeni bir mukavele ile 8 yerine 45 marşı n aş:p sonunda yine olduğu gibi kullan ne suretle izale edilebilecekleri hokkınersite kadrosuna dahil bir doçent değildir.» daki oynak «rap, rap» lığı hatırlatan bir mak oldu. Bu veznin dilimize ve bu daki düşünce ve denemelerimizi bildi emi yapmak yolundaki zararlı teklifi Yedek subay yetiştirileceklere le suya düşmüş oldu. Böylece sizi An;ünkü sanat telâkkisine uymayan kuses heybeti oluşu. Üstadı yalnız kollareceğiz. (1) Kanaatimiz şudur ki samiSelimiye Askerlik Dairesi Başkanlığından: sarılarak surlarını düzeltmek cesaretini gösteren miyet ve cesaretle işe girişildiği tak aldo ile çekişmek ve belki de tekrar Yedek subay yetiştirilecek yüksek ehliyet rımla değil bütün kalbimle •anlış bir iş yapmak zahmetinden ve kimse çıkmadı. tebrik ediyorum. lamell öğrencilerden 928 liler hariç) daha dirde bu oldukça mühim kusur ve nokaslı olanlar 6 mayıs 948 de okulda bulunanm 3. sayısı fevkalâd» nefls bir şekilde bugün çıktı. Bütün Türkiyede İkizli vecid: Ortada bir vezin meselesi varken sanların düzeltilmelerirrin imkânsız ol ıcsulij etinden kurtarmış olduk. Bu beak surette sevkedileceklerdlr. İlgililerin büyük bir alâka ile beklenen bu mecmuada bilhassa şunlar vardır: Marş iyi amma işgal altında bulunan hececiler aruzun, aruzcular hecenin madığı görülecek ve her muvaffakiyet tdan elbirliğile sizi kurtardığımız için lağlı bulundukları şubelere başvurarak duHarb olacak mı? (Weltwoche), Jan Mazarik (Welrwoche), Ukronyadaki bir beldedeyiz, ikimizin de başına is, kusurlarını ortaya koymakla edebiyat merhalesi cesaret ve gayretimizi biraz t ayın Şükrü Koçağa ve sizin Türk dearım tespit ettirmeleri. nizciliğine hayırlı işler görmenizi isti' Hürriyet ordusu (Allg. ZeitungJ, Meşhur romancılar ve hayatları (Sie und çıkabilir endişesile üstadı ikaza çalı sahasında bir hayat ve hareket teinin daha arttıracaktır. yen ben muharrir arkadaşınıza teşekEr). Asla unutmıyan köpekler (Die Ansíese), Spandau Mahkumları şayım dedim. «Yok canım, dedi, ben ediyorlar, iki taraf da iddialarını ispat KÜÇÜK HABERLER Şu mühim noktaya dikkati çekmek kür edeceğinizi umarım. (Die Lupe), Küçük teşebbüsler nasıl muvaffak olur (Selection) .Kahmarşı burada söylensin diye değil, A için kusursuz şiirler yazmaya çalışıyoristerim: Amerikadan hoş geldiniz; fakat boş raman bir öğretmen (Readers Digest), Ne kadar kaloriye ihtiyacımız diye yaptım». ardı. + PERTEVNİYAL Lisesinden Yetişenler zerbaycanda duyulsun Biz burada ruhlardaki hayati vezin geldiniz dediğim için bana, darümamavar (Schw. Illustriertc), Faşizmin varisi komünizm (Lookl, KomünistleDerneğinin tertib ettiği «Pertevniyalliler Gülüyorum: «Tâ oraya kadar bu sesi İleri sürülen fikirlerin çoğu ilk hatıra ayı» 17 nisan 1948 cumartesi günü saat 1419 nasıl duyuracaksın?» O, işin pratik ta gelen şeylerden ibaret olmakla betra den değil, manzum yazmanın şartı olan nızı rica eder ve bundan sonraki çalışrin harrket plânı (France Dimanche), Alkapon nasıl yakalandı? (Coasında Konak salonlarında verilecektir. lliers), imkânsız aşklar (Je Maintiendrai), Casuslar ve süper casuslar rafını bulmuş. Parşömen kâğıdlara no ber bu münakaşalar yetişmekte olan türlü ritim akışlarından örülmüş vezin malarınız için başarılar dilerim. ayın güzel geçmesi için bir çok eğlence ve Die Lups), Eusyada atom şehirleri (ulus. Zeitung), Kral Misel böyle taladığı marşı Istanbuldaki itilâf dev nesli bu meseleler üzerinde düşünmeye lerden yani bir nevi aletten bahsediyoürprizler hazırlanmıştır. sevketmek bakımından da çok faydalı ruz. düşürüldü (İllus. Zsitung), Esrarengiz Tibet (Echo), Ameritada fiatlar * KABATAŞ Lisesi Mezunları Birliğin letlerinin mümessilleri vasıtasüe oraya Hayatî vezin insanla beraber doğar düşüyor (Die Welhvoclie), Demir perdenin arkasında 90 sant (Ali. Zeitung), !en: Eirliğimizin değerli başkanı Abdülkadir gönderecek. Ertesi gün Kız Lisesinde, oluyordu. ve onunla birlikte ölür. Herşeyin esası Caramürselin anî vefatından dolayı, evvelce baktım, karatahtaya bizim marş yazılı, H?Jiçi erkeklerle evlenmemcli, V.S., V.S. Meselenin esası aruzu türkçeye uy olan bu ruh oluşu ne iktibas ne de ik biridir) riayet etmek şarttır. apılscağı ilân edilmiş çaylı toplantımızın ertesi gün, Ittihad Lisesinde, sonra bidurmak, hece veznini ise daha müteGazetecinize şimdiden ısmarlayınız. E.pılm asına teessürümüzün mâni olduğunu Nazımda ahengin veznin bittiği yerzim mekteb, Sanatlar mektebi, yani o nevvi ve ritmik bir hale koymak oldu tisab edilebilir. kadaslar bildiririz. NEBİOĞLU YAYINEVİ İstanbul. Vezne gelince, yaşamış, yaşamakta de başladığını söyliyenler bile vezinden * SAEIYER Halkevinden: 17 nisan 1948 nun ders verdiği her yerde, kız erkek, ğu halde bunu yapamaymca, kendimimüstağni kalamamışlardır. cumartesi günü saat 16 da İ. Galib Arcan ta bütün talebe «Selâââra bizden...» diyip zi ortada halledilecek bir mesele olma (ve hattâ yaşıyacak) olan en mümtaz Böylece, bir dereceye kadar, mevzu rafından (Konuşma sanatı) mevzulu bir ko duruyor. Ustada sözünde durmadı diye dığına inandırmaya çalışmakla tekrar ferdlerin ruhlarındaki ahenk zenginliluşma yapılacaktır. kızılamaz. Hangi sanatkâr gizli kalsın rahata kavuşmanın verdiği huzurdan ğinin, bir nevi muhassalası olup, beliren harici mütalealarla bahsin dağılmasının diye yaratıcılık yapar? Sanatkârın ya başka ne kazandığımızı anlamak güç müşterek noktaların tesbit ve tedvinin önünü almağa çalıştıktan sonra, aruz 1 Mükemmel türkçe, ingilizce, fransızca ve kabilse almanca ticari den doğmuştur. Bunlar binlerce yıllık ve hece vezinlerinin birbirine nisbetle Beşiktaş Jimnastik Klübünden: ratmak vecdile yaymak vecdini birbi ir. muhabereye ve teşkilâta vâkıf bir Gene yaşta hayata gözlerini kapayan ku rinden ayıramazsın ki... Yeni nesil aruz hece meselesinin tecrübe ve keşiflerin kaideleşmig kol birer meziyet sayılabilecek hususiyetlııbümÜ7ün değerli başkanı lektif şekilleridir ve ancak öğrenmekle lerde kusur ve noksanlarının neler olaesasının ne olduğunu bile iyice bilmiBir hediye: elde edilebilir. Bir adam ruhunda en ABDtLKADİR KARAMÜKSEL'in Ertesi sene 1921 birinciteşrininin 8 i, or. Fazla ahenkli olmasile güçlüğünü zengin ahenk hazinelerile doğmuş olsa bileceğini araştırmağa gelelim: cenaze merasimine bizzat gelmek ve çelenk Aruzun en büyük meziyeti, bilindiği 2 Bir kaç dil ve steno bilen tayin aruzun bellibaslı kusurlan zannedenler bile evvelki nesillerin tecrübe mahsulü göndermek suretile i;tiıak edip ebedi istira Azerbaycanın Ankara elçiliğine gibi, bir çok vezinlerinin gerçekten hatgâhına Icadar teşyi lutfunda bulunan Vali edilen ibrahim Abilof, 27 si erkek, 9 u gittikçe çoğalıyor. Hece veznini durguolan esas ve prensipleri öğrenip onlar ritmik ve ahenkli olması; hece veznive Belediye Reisimiz Lutfi Kırdara, Birinci kadın olmak üzere, kalabalık bir heyet suz kullanmak suretile yenilikler yapüzerinde düşünmeden ahenkli bir mıs nin başlıca meziyeti ise, kendi dilimiz Ordu Müfettişi Orgeneral Nuri Yamuta, isle, vazifesi başına gitmek için, Kasta mağa özenenler de bunların başka tür ra bile yazamaz. tanbul Komutanı Korgeneral Asım Tınazteva sanat telâkkimizden doğduğu için 3 Banka işlerinde tecrübeli bir kac pcye, İstanbul Emniyet Müdürü İsmail Bay monuya geldi. Başmuharrirliğini yap lüsü. (Hayat) gibi (Hayatiyet) in de en türkçemizin bünyesine tamamile uygun Netice Yeni denemeler peşinde gündelik «Açık Söz» kal«n, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Baş makta olduğum kanı Sadi Bekter ile Demokrat Parti İstanbul gazetesinde bu gelişi tes'iden «Kardeş koşan bir kaç samimî sanat yolcusunu bariz vasfı (daha iyisini vücude getir bir taazzuv oluşudur. Başkanı Abdürrahman Münip Berkana. ŞeBu iki veznin kusur veya mahzurlahükümetin sefiri» başlıklı bir yazım bir tarafa bırakacak olursak akıl, me) incizab ve temayülü olduğuna göaranmaktadır. Hepsinin Türk tabiiyetinde ve birinci sınıf referanslara hir Meclisi üyelerine, Beden Terbiyesi Genel re, insan ruhu ilkçağdanberi, teren rına gelince, li gelecek yazılarımızda Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğüne, çıkmıştı. Elçinin şerefine verilip belde muhakeme ve zevke yan bakarak her tahib olması lâzımdır. ayrı belirttikten sonra hu büyük kaybımız dolayısile gösterdikleri nin bütün ileri gelenlerini toplayan zi şeyi küçük görmek ve kimsenin yapma nüm iştiyakının tatmini için, tabiilik hepsini ayrı (Banka) rumuzu ile 176 İstanbul Posta Kutusuna yazmaları, g ^ g y yakın alâkadan dolayı İstanbul matbuatına, yafette de karşılıklı nutuklar söylüyo ğa tenezzül etmediği acayiblikleri mari ten biraz fedakâılık pahasına da olsa, bunların ne suretle düzeltilebilecekleri resmi ve hususi müessesat ile «kul öğretVÍCTOR KRAVCHENKO • • • • m M n H B İ l ruz. Salon çok samimî bir hava ile do fet zannetmek suretinde tecelli ediyor. daha ritmik bir ifade yani (Nazım) ih hakkındaki düşüncelerimizi bildirecemen ve öğrencilerine, spor kulübleri İdarelu. Abilof'un tatlı bir Azerî şivesile ko [şte meselelerin kolay tarafından hal tiyacını duymuştur. ğiz. cileri ve azaların» v» telgraf, telefon ve Nazımda olsun, musikide olsun (ritm) mektublarla acılarımızı paylaşan kadirşinas nuşması hepimizin hoşuna gitmektedir. ledilisierinin hoşa gitmiyecek tabiî nearkadaşlara va cenazeye gelen lair zevata Musahebe arasında «Azerbaycanda her ticeleri... dediğimiz şeyin esası ise tenazur ve te (1) Bu mevzua dair hazırlamış olduminnet ve fükran duygularımızın arzına Bütün dünya dillerine çevrilmiş olan bu kitabın tam tercümesi 580 Aruzun da hecenin de kusurlan bu vazünden başka bir şey değildir. Ritmli ğumuz kitabda (Serbest nazım) a da kes sizden gelme bir marşı bilir» diyemuhterem gazetenizin tavassut buyurmasını sahife olarak çıkmıştır. Bundan evvel çıkan Hreüme hulâsadır. rek «Selâm bizden, selââââm bizden...» gün tamamile belirmiş gibidir. Buna (yani manzum) yazılmak istenildiği tak oldukça mühim bir yer ayrılmıştır. Sırica ederiz. Fiatı 500. cildli 600 kuruştur. diye bizim mahud marşı okum?.ğa bas hâli serbest nazıtn adı verilmekte de diıdo bu tenazur ve tevazün esaslarına rası gelince bu husustaki görüşlerimizi Beşiktaş Jimnastik Kulübü B E B E A L P K İ T A B E Y İ Ankara, tí O Sk^axkadajun o marj am ediles ritimaiz manzumelerin ma j (ki vezin bunların en mühimlerinden de açıklayacağız. tiut Heyeti lerı ir Marşın Hikâyesi Yeni tip ekmek Yazan: *^»*ı»* ir ((Millî Mücadele)) hatıralarından Hoş geldiniz ama boş geldiniz! İsmail Habib Sevüh Edebiyat Bahisleri Vezin Meselesi Yazan: Mehmed Şükrü Erden Bütün Dünya ABERE ŞEFI SEKRETER DAKTİLOLAR M E M UR 5 HÜRRİYETİ SEÇTİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog