Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bir sözlü soru önergesinde hükümetten bu sıkıntının meşgulleri ile alınacak tedbirleri açıklaması isteniyor Arpa mukabili buğday alabilmek için Toprak bir heyet uçakla Amerikaya gidiyor Ofisten Buğday sıkıntısı meselesi «Ruslar bizi Berlinaen süremiyeceklerdir » Meclise intikal etli General Clay, Rus tazyikinin devam edeceğini de tahmin ediyor Ruslar, son günlerde Berlin civarına yeniden 100 tank ve Moğol askerleri getirdiler Bir hakikat kalmasın âlemde Allahim nidan! üyük Millet Meclisi, kış tatilinden sonra, yeni bir faaJF lijet devresine girdi. Yaz sıcakları bastırmaya kadar, ilkbaharın mutedil havalı günlerinde. Meclisin sıkı bir çelışma ile memleketin beklediği bir çok kanunları, bilhassa iktisadi hayatımız üzerinde tesiri görülecek kanunları çıkaracağı şüphesizdir. Millet Meclisi, yalnız bir kanun fabrikası vaziyetinde değildir; murakabe vazifesile de mükelleftir. Bu, Bakanların icraatından baslıjarak idare çarkının en küçük kısımlarına kadar şamil ııkı bir murakabe olmak icab eder. Büyük Millet Meclisi, murakabesini Anayasanın 22 nci maddesine göre, üç tarzda, yani soru (sual), gensoru üstizak) ve Meclis soruşturması (teşrii tahkikat) şekillerinde japar. Bunlar, Meclisin yetkilerinden olup nasıl yapılacakları Meclisin iç tüzüğünde "jriiterilmiştir. Büyük Millet Meclisi, murakabeyi, en çok soru yani sual şeklinde yap »aktadır Büjiik Millet Meclisinin iç tüzüğüne göre, soruya ilgili Bakan cevab verir, suali soran da isterse konuşur; Meclis de yalnız dinler ve nihayet mesele tatlıya bağlanarak kapanır, hattâ Bakanın cevabı, soru sahibini tatmin etmese dahi. Böjlece sualin mahiyeti, bir meseleyi öğrenmeden, bir meçhulü aydınlatmadan, hattâ bir merakı tatminden ibarettir. Soru üzerine umumi müzakere açılmadığı için Bakanın cevabı sual sahibini tatmin eder de, başka milletvekillerini tatmin etmezse, onların daha fazla izahat istemeğe hakları yoktur. Meğer ki sual istizaha kalhedile. Mecliste her milletvekiline soz söylemek imkânını veren murakabe usulü eskiden istizah, şimdi de gensoru denilen tarzdır Her nedense, Buyuk Millet Meclisi, tek parti zamanında olduğu gibi, şimdi de istizah usulüne müracaat etmemektedir. Gerçi bir istizahın yapılabilmesi için evvelâ Bujük Millet Meclisinin ekseri} eti tarafından kabul edilmesi lazımsa da. Demokrat Parti de, şimdiye kadar .hiç bir mesele için, bir istizah takriri vermemiştir. Böyle bir takrir, ekseriyet partisi tarafından reddedilir diye mi düşünmüştür; yoksa hükümet islerinde 1946 temmuzundanberi istizaha değer ehemmiyette, hiç bir meseleye mi raslamamıstır? Burasını bilmiyoruz; fakat yeni Mecliste, şimdiye kadar, istizah teşebbüsü olmamıştır. Ankaradan verilen son haberlere göre. Büyük Millet Meclisinde, ekmek buhranı hakkında bir istizah takriri verileceği söylenmektedir. Hakikaten bu meselenin tamamile açıklanması ve mesuliyetler varsa meydana çıkması için, bir istizaha ihtiyaç vardır. Yalnız sualle hakikate varmak mümkün değildir. Ortada dönen rivayetlere göre, ekmek buhranına, bugün işbaşında bulunan kabineden ziyade, Beceb Peker kabine sinin yanlış kararı sebeb olmuştur. E ğer hakikaten böjle ise, yapılacağı söylenen istizah. Hasan Saka kabinesinin mesuliyetini ortaya koyarak ilgili Bakanın veya kabinenin ıskatını icab ettirecek değildir. Halbuki istizahlar daha ziyade işbaşmdaki Bakanların veya ka Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Ankara 14 (Telefonla) çiftçisinin ve bütün memleBurdur milletvekili Ahmed ketin sıkıntısına meydan Çınar, bugün Meclise verdiği vermiş, spekülatörlere geniş bir sózlu soru önergesinde kazançlar temin etmiştir. Hühükümetten şunları sormakkümetin, önümüzdeki yıllaradır: da hububat politikası ne şekilde tecelli edecektir? > i l Yurd, buğday sıkınBir hejet Amerikaya tısı çekmektedir. Hesabsız^a yapılan buğday ihraçları, gidiyor bugünkü durumu meydana Diğer taraftan haber vegetirmiş bulunmaktadır. Yurrildiğine göre Toprak Ofisdun bu hususta ağır günler ten bir heyet, buğday ithali geçirdiği muhakkaktır. Hü Burdur millerve yolunda temaslarda bulunkumetçe alman tedbirler ne yjj Ahmed Çınar mak üzere bugünlerde uçak'erdir? la Amerikaya gidecektir. He2 Hangi mücbir sebeblerle buğday yetin, Umum Müdürle bir mütehassısstoklarımız eritilmiş bulunmaktadır? tan mürekkeb olacağı söyleniyor. Bi1 3 Hükümetin bugüne kadar ta lindiği gibi arpa mukabili buğdav it Arkası Sa 3. Su. 2 de kib ettiği hububat cohtıkası Türk Frankfurt 14 (AP.) Bugün beyanatta bulunan General Lusius Clay ezcvmle şunları söylemiştir: c Batılı müttefikleri Berllnden atmağa matuf Rus tazyikinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Fakat bizi Berlinden süremiyecekler.» General, Amerikan askerî hükurne merkezinin Berimden başka bir bölgs .Arkası Sa, 3, Su. 2 de Amerikan ordusunun takviyesi General Bradley, ordu mevcudunun 822 bin kişiye çıkarılmasını istedi Samsun ve Ordu havalisinde açlık haberleri mübalağalı Şehirlerdeki muvakkat ekmek darlığı önlendi, köylerde ise şikâyetler hububat yokluğundan değil, fiatımn artmasından! Giresun 14 (Hususî) Alâkadarlar lan aldığım kat'î malumata göre şehrin htiyacına yetecek miktarda un mev¡uddur. Bugün tüccar malı olarak 200 uval beyaz un vapurdan çıkmıştır. Fınlarda beyaz ve esmer ekmek yapıllaktadır. Fiatlar değişmemiştir. Ayrıca 00 ton mısır gelmiştir. Yolda da vardır, kısırın kilosu 34 kuruşa yükseldiği çin köylü sıkıntı çekmektedir. Orduda Orduda yiyecek kıtlığı olmadığını iğrendim. Samsunda Bugün gelen bir yolcunun anlattığına 'öre Samsunda bir kaç gun önce ekmek [arlığı başgostermiş, fırınlarda üç gün üddetle öğleden sonraları ekmek buunamamıştır. Civar köylerden Samsuna nen bir kısım köylüler, ilgili makam¡ara başvurarak parasızlık yüzünden ;ok müşkül durumda bulunduklarını söylemişler ve ekmeklik hububat istemişlerdir. (Sonradan Samsunda darlık önlenmiştir. Söylendiğine göre Karadeniz bölgesinde un kıtlığı başladığı hakkındaki haberleri, bazı tüccarlar, ihtikâr yapmak maksadıle yapmışlardır. Bazılarının, yüzlerce çuval un sakladıkları ve hiç yoktan bir buhran yaratmağa çalıştıkları söylenmektedir. Şehabeddin Uzunkaya Trabzonda Trabzon 14 (Hususî) Bölgemizde açlık yoktur. Ziraat Bankasıle Kredi Kooperatifi, ortaklarına, avanstan başka mısır ihtiyacı olan köylüye, bir haftaya kadar mısır dağıtmağa da başlıyacaktır. Cevdet Alap tstanbuldan yollanan hububat Yiyecek sıkıntiEi çeken bölgelerimizden Istanbula gelen heyetler, Toprak Arkası Sa. 3, Su. 1 de Adapazarı havalisinde sellerin kapladığı araziye bir bakış Sular altındaki Adapazarı Seller, 25,000 dönümlük kışlık hububat ekili, 20,000 dönümlük de nadaslanmış araziyi tamamile kaplamış bulunuyor Sellerin bazı köylere hücumu çok ani oldu, öğle namazındaki köylüler namazı terkedip yüksek yerlere kaçıştılar ."^ashiogton 14 (a.a) Busun tem¡ilciler meclisi silâhlı 'kuvvetleri komisyonunda beyanatta bulunan Amerikan Genelkurmay başkanı General Omu Bradley, kara, deniz ve hava orduları» Arkası Sa. 3, Sü. 3 te r Malatyada bir öğretmen tevkif edildi Bir diğer öğretmen hakkında da savcılıkça takibata başlandı Felâketzede köylülerle konuşmalar Merhum Ruhi Devellioğlu Acı bir kayıb Türk donanmasının eski kurmay başkanı Ruhi Devellioğlu dün vefat etti Pâkîstanın vaziyeti Pakistan Dış İşleri Bakanlığı Siyasî Müşaviri dun şehrimize geldi, bu kardeş memleket hakkında izahat veriyor Malatya (Hususî) Erkek Sanat Enstitüsü öğretmenlerinden Abdurrahim Uluer, sorgu yargıçlığınca tevkif edilmiştir. Abdunrahim Uluer, talebeje.ine komünist propagandası yaptığı iddiasile adliyeye verilmişti. Yapılan araştırmada baza mektubların ele geçtiği Adapazarı yakınlarında Sakarya nehrinin sedleri aldfieele takviye edilirken de söylenmektedir. Diğer taraftan öğrendiğime göre, geAdapazarı 14 (Hususî surette giden ve Kömürlük bendlerinin yarılması nedenlerde Malatya lisesinde bir hâdiseye arkadaşımız Ferdi Öner telefonla bil ticesinde Adapazarı ve havalisinde busebeb olduğu ve talebelere Kürdlük, diriyor:) Sakarya nehrinin taşması gün için en az 25 bin dönüm kışlık huErmenilik isnadında bulunduğu ileri ve 40 metre genişliğindeki Maksudiye Arkam Sa, 4. Sü. 1 d» sürülen tabiiye öğretmeni Zeria hakkmda da Malatya savcılığınca takibata Şemsi Belli başlanmıştır. Türk donanmasının eski kurma başkanı ve Boğazlar Komutanı emel h deniz albayı Ruhi Devellioğl iki uzun ay suren gaddar bir hastalıi tan kurtulamıyarak dün saat on beş' Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Deniz emekli kurmay albay Rul Devellioğlu, 1914 te Heybeliada Den Harb mektebinden diploma alarak de nanma hizmetine girmiş ve Birinci Dür ya Harbinde daha çok gene ve tecri beşiz iken Marmarada kamufle ye1 kenli gemilerle denizaltı avcılığı gil tehlikeli vazıîelerde gayret ve başaıı ı çalışmıştır. Mütareke esnasında giz Arkası Sa. 3, Su. 5 te ABtDÎN D A VER Nedim Veysel İlkin Yeni Lâhey Elçimiz yarin vazifesi başına hareket ediyor Yeni Lahey orta elçiliğine tayin olunan eski BasınYayın Genel müdürü Nedim Veysel İlkin dun Ankaradan şehrimize gelmiştir. Nedim Veysel kendisile konuşan bir arkadaşımıza cuma günü İstanbul vapurıle ve Marsilya tankile vazifesi başına hareket edeceğini. Turkiyeyi hürriyet sever Holandada temsil edeceğine çok memnun olduğunu söylemiştir. Nedim Veysel İlkine deruhde ettiği yeni vazifesinde de muvaffakiyetler dileriz. Güzel bir komedi: ilkokul çocuklarının dünkü münazarası Olinpiyad Tazı Müsabakası Beş paıa sarfetmeden Londraya gidip gelecek, olimpiyad • oyunlarını size ayrılan hususî mevkilerden seyredeceksiniz. Pakistan Büviik Elçimiz Yalıya Kemal Beyath ve sefaret erkânı Hindistan topraklarında Pakistan Dış işleri Bakanlığı siyasî « Pakistan hükümeti, teşekkülü esmusawn Mr. P. B. Greagh Coen dün nasında, memur ve mütehassıs iş adamı Pan Amerikan ııçağile Karaşıden şeh bulmak hususunda buyuk güçlüklerle karşılaşmıştır. Çunku iktısadcı, bankacı rimde ge'm'ştır vesaır mütehassıs memurlar Hındlıdır. Mr. Greaeh Coen kendisile Delegeler kendilerine ezberletilen büyük büyük laflan su gibi söylediler, yalnız iki falso oldu, çocuklardan biri ezberlediklerini unuttu, sonra da ezberlenenler bittiği halde delegeler dağılıp salonu terk etmek istemediler Müsabakaya bir yazı ile Ingilterede idam cezası kaldırıldı rmHra 14 ( î a ) İnaılterede idam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog