Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Marshall plânından bizde faydalanacağız Amerika nezdinde yapılan teşebbüs ve temaslar müspet netice verdi Temmuza kadar olan ilk üç aylık devredeki yardımdan istifade etmemiz kararlaştığı gibi ondan sonraki bir senelik yardımın tesbiti için de temaslara başlandı Berlindeki buhran en had devresine giriyor Almanyadaki Amerikan işgal bölgesine üç üstün uçankale filosu daha gönderildi Ruslar, komünistlerin himayesi altında bir halk hükümeti kurmak istiyorlar, Berlin etrafındaki Rus birlikleri de takviye ediliyor Londra 13 (a*.) Evening News gazetesinin siyasi yazan Londraya gelen haberlere istinaden Almanya Avusturya, italya ve Trleste'deki batı devletlerine karşı yeni Rus tedbirlerinin düşünülmekte olduğunu bildirmektedir. Yazar 10 güne kadar batı il» doğu arasındaki buhranın en had noktasının ortaya çıkacağı mülâhazasını Arkan Sa. 3, Sü. 1 de Kızıl vebaya karsı bir sıhhî kordon lâzımdır ov)et Rusyanm liderliği altında bulunan kızıl komıinist bloku, türlü tedbirlerle eeşidli yollardan dünyaya komünizmi yaymağa çalışırken demokrasinin hürriyet ve hoşgörürlük prensiplerine sımsıkı bağlanan demokrat milletler, önceleri komünistlerin bu gayretlerine müsamaha ediyorlardı. Dünya barışı ve içtimaî nizamı için büyük bir tehlike teşkil eden komünizm, Moskova bolşeviklerinin kışkırtmaları ve yardımlarile yayılmağa, genişlemeğe başlayınca demokrat milletler, nihayet tehlikeyi gördüler ve bu içtimaî siyasi vebaya kargı vikaye tedbirleri almağa başladılar. En ileri demokrasi memleketleri dahi, gün geçtikçe komünizme karsı açtıkları mücadeleyi şiddetlendiriyorlar. Çünkü komünizmin, meselâ sosyalizm gibi bir içtimaî doktrin olmaktan çıkarak dünya ihtilâli peşinde koşan, milletlerin istiklâlini insanlara haklarını ve hürriyetlerini yok etmeğe çalışan bir belâ olduğunu iyice anladılar. Hem öyle bir belâ ki kaynağı bolşevik cenneti denilen dev Sovyet Rusyadır. Bütün komünistler. Moskovadald kızıl çarlardan emir almaktadırlar. Kendi memleketlerine, kendi milletlerine ihanet etmekten, meselâ Vunanistanda olduğu gibi suikasdlar yapmaktan, cinayetler işlemekten vahşi bir zevk duymaktadırlar. Demokrat milletler, demokrasinin yüksek ve ulvî prensiplerine hürmet edelim derken bu prensipleri kendilerine karşı bir silâh olarak kullanan komünistlerin, günün birinde demokrasiyi yıkıp parçalıyacaklarmı biraz geç de olsa anladıktan sonra, müdafaa ve tahaffuz çarelerine başvurmaları pek tabiidir. Amerika gibi bir büyük ve ileri demokraside bile komünistler, devlet dairelerinden atıldılar. Şimdi komünizme karşı mücadele demir perdenin arkasındaki bedbaht memleketler ve insanlar hariç dünya ölçüsünde bir şekil ve mahiyet almıştır. Evvelki günkü gazetelerde çıkan bir Londra haberi, Avrupa meselelerini incele ven milletlerarası komitenin mühim bir raporunu neşretti Bu komite «bansın sağlanması ve demokratik hürriyetlerin kurtarılması için, bütün milletlerin müessir bir şekilde birleşmelerinin lâzım olduğunu» ileri sürmektedir Komite, raporunda, komünizmin yayılmakta olduğunu ve Filistin de dahil olmak üzere, bir çok Avrupa devletlerine komünist ajanlarının sızdıklarını haber vermektedir. Rapor, komünizmin Yunanistandaki gayretlerinden de bahsederek Morada General Markos hesabına çarpışan elemanların Yugoslav donanmasının yardımı ve suç ortaklığile Yunanistanın bu kısmına nakledildiklerini açıklamaktadır. Bu suretle bir zamanlar Yunan sularında görüldüğü resmen bildirilen meçhul denizaltılann Yugoslavyaya aid olduğu da meydana çıkmış bulunuyor. Ankara 13 (Telefonla) Marshall plânında, Türkiyenin de ilk devrede İsviçre ve Portekiz gibi kredi yardımı görmiyecek memleketler sırasına konulması, halkımız arasında haklı bir teessür uyandırmıştı. Öğrendiğimize göre son aylar zarfında Amerika nezdinde yapılan teşebbüs ve temaslar neticesinde Türkiye de kredi yardımı görecek memleketler sırasına konulmuş ve Dış İşleri Ba kanı Necmeddin Sadak, Meclis Parti Grupunun bugünkü toplantısında bu hususta da izahlarda bulunmuştur. Aldığımız mütemmim malumata göre memleketimiz, temmuza kadar olan ilk üç aylık devrede de yardımdan faydalanacaktır. Ondan sonra bir senelik yardım miktan da tespit edilecektir. Bu miktar üzerinde bazı temaslar yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Dış İşleri Bakanının C. H. P. izahatı Sadak, son seyahatindeki temaslarını, Bulgarlarla münasebetlerimizi ve dünya variyetini anlattı Bakandan sorulan iki sual: 1 Haberleşme Konferansındaki Delegelerimizden birinin avdetinden hükümet haberdar mıdır? 2 Yunanistanın durumunu anlamak için Dış İsleri Bakanının mutlaka oraya seyahati mi lâzım gelirdi? Ankara 13 (Telefonía) Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, CJLP. Meclis grupunun bugünkü toplantısında dış politika meseleleri ile son seyahati strafında urun ve etraflı izahlarda bulunmuştur. Necmeddin Sadah, Londra ve Paristeki temas ve görüşmeleri, Yunanistanda cereyan eden müzakereler ve Bulgaristanla münasebetlerimizin bugünkü safhası hakkında alâka ile takib edilen ajıklamalar yapmış, umumiyetle dünya siyaseti vaziyeti hakkında da Türkiye Hariciyesinin görüjünü izah etmiştir. memleketimize dönmüş olmasından hükümetin haberli olup olmadığını sormuştur. Bundan sonra Hıfzı Oğuz Bekata da, Yunanistandaki elçiliği mizin durumu hakkında evevlce gene grupda yapmış olduğu tenkidlerden bahisle bu komşu memleketin durumu etrafında bilgi edinmek için mutlaka Dış İşleri Bakanının oraya seyahat etmesi mi gerektiğini sormuştur. • Necmeddin Sadak, Dış İşleri Bakanlığının kendi mümessillerde konuştuğu gibi haricdeki temaslardan da faydalanmakta olNecmeddin Sadak duğu cevabını vermiştir. Garbî Trakya Türklerinin durumları Sızan malumata göre, Dış İşleri Bakanının Cenevredeki Haberleşme kon da Grupta bazı müzakerelere yol açferansına dair izahları münasebetile mıştır. Tekeli oğlu ve Fuad Balkan söz Vedad Dicleli, delegelerimizden birinin alarak mütalealarını bilirtmişlerdir. Berlin üzerinde düşürülen İngiliz uçağındaki yolcuların imdadına gelen hastahane araabsı Yiyeceksiz kalan köylüler Dün Samsun vapurile . Karadeniz köylüleri için yiyecek gönderildi, Giresunda da sıkıntı başgösterdi Giresun 13 (Hususî) <• Şehirdeki fi« rmlar kara ekmek çıkarmaktadır. Ut» gelmezse açlık bağlıyacaktır. Parası olan köylüler, çok yüksek fiatla mısır tedarik edebilmektedirler. Şahabeddin Unmkaya Hububat gönderiliyor Öğrendiğimize göre, Samun, Ordu. Giresun, Trabzon ve Rize vilâyetlerinda Arkası Sa. 3, Sil. 6 da D. P. Meclis Grupu dün toplanamadı Partiden çıkarılanların uzlaşma ümidleri tahakkuk edemiyor, meselenin zamanla halledileceği tahmin ediliyor Ankara 13 (Telefonla) Demokrat 'arti Meclis Grupunun bugün toplanacağı ve toplantıya Partiden çıkarılmış lan milletvekillerinin de katılacağı, Genel Merkez aleyhtarı çevrelerde dun ısrarla ileri sürülmüştü. Genel Merkezde ise, dün de bildirdiğim gibi, Grupun ne toplanacağına, ne de toplanmıyacağına dair hiç bir haber mevcud değildi Netice itibarile bugün böyle bir toplantının yapılamadığı görülmüştür. Esasen Grup Başkanlığının herhangi bir daveti olmpdığ'nrîan Genel Kuruldaki üyelerle Merkez Havsiyet Divanına dahil milletvekilleri, Meclise girmemişlerdi. Partiden çıkarılanların da Grup salonuna girmedikleri görülmüştür. Bu suretle Arkası Sa, 3, Sü. 2 de Kıvaıtıüssaltatıa rüşvet almakla itham ediliyor Eski Iran Başbakanı yargılanacak Anii.ıKan bujuk elçisi VV'ilson Amerikan malzemesinin boşaltılma işi Amerika Büyük Elçisi boşaltmayı süratle başaran alâkalıları tebrik etti Ankara 13 (a.a.) Amerika Birleşik devletleri büyük elçisi, Dış işleri Bakanına yazdığı bir mektubda ahiren memleketimiz limanlarına varan Amerikan harb malzemesi yüklü vapurların boşaltılmasında gösterilen büyük gayret ve sürati belirterek bu işte vazifelerini memnuniyet verici bir tarzda ifaya muvaffak olan İlgili makamlarırfıza tahakkuk ettirdikleri bu başarıdan ve işbirliğinden dolayı tebriklerinin sunulmasını rica eylemiştir, ticeleri... Adapazarı bölgesinde dorum düzeliyor Sakarya suları alçalmağa başladı, karlar tamamile eridiği için yeni bir feyezan tehlikesi ortadan kalktı îzmit 13 (Telefonl) Dün gece baş kaymakam ve jandarma komutanı sanayıp bugün öğleye kadar devam eden dalla Kömürlü köyüne gidebilmişlerdir. ¡iddetli yağmurlardan sonra Sakarya Kızılay, felâketzedelere yardım olaıehri daha büyük bir hızla yükselme rak 3000 lira para ile 200 çadır gönderğe ve Adapazarı şehrini tehdid etmeğe Arkası Sa. 3, Sü. 2 de başlamıştı. Adapazarı kaymakamı Fazıl Kaftanoğlu, şehrin tehlikeye düştüğünü görünce, yüzlerce amele ile Güneşler, Gazeller, Tepekum, Taşlık, Rüstemler, Trabzonlu sedlerini takviye ettirerek birer metre yükseltmiş ve bu sayede Adapazarı ile 30 kadar köy, su istilâsı tehlikesinden kurtulmuştur. Biraz evvel aldığım haberlere göre Sakarya yavaş yavaş inmeğe başlamış halk geniş bir nefes almıştır. Nehrin yüksekliği 4,90 metreden 4,70 metreye düşmüştür. Su altında bulunan bütün köylerle irtibat tesis edilmiştir. Yalnız Kömürlü köyü hâlâ sularla çevrilidir. Bugün «Dvşman> piyesinin ikinci perdesi oynanırken artistlerden Cahide Sonku ile Hüseyin Kemale hakarette bulunduğu iddiasile hakkında kanunî takibata girişilen tüccar Mithad Bayatlı aleyhindeki davaya Beyoğlu Ceza Mahkemesinde dün de devam edilmiştir. Ekseriyeti yüksek tahsil gençliğinin teşkil ettiği kalabalık bir dinleyici kitlesinin takib ettiği dünkü muhakemeye saat 10 da başlanmış, soz alan sanık avukatı, müekkıhnin de, Hüseyin KeGökyüzünde cereyan eden şiddetli mal ve CahHe Sonku aleyh'erıne hakaret davası açtığını, fckat aradan bir hav bir mücadeleden sonra çocuk, haylı zaman geçt'ğı halde Mnrî makamların vanın pençelerinden kurtuldu, yere tahkikat evi akını neticelendirmemiş budüşerek parçalandı lunduğunu, esasen bu iki saVatkânn memur sayılamıyacaklarını iddia etMalatya 13 (Hususî) Malatyanın miştir. Hacıvad köyünden Hasan isminde bir Davacıları temsil eden avukat Müy?s çocuk çoban, davar otlatırken o civar ser Sükuti ise, muekkıllerının memur da bulunan bir kartal yuvasının önü olduklarını belirtmiştir. Bu karşılıklı ne gelmiş ve yuvanın içini bir değnekle iddialar, avukatlar arasında uzun uzakarıştırmağa başlamıştır. Bu sırada ha dıya münakaşalara sebeb olmuş, Yar. i ar ı vadan yıldırım gibi süzülerek oraya gıç, sanık avukatının bu yoldaki m Ak S.», h &k imüda^ ^ Arka* Sa. 3, SJ* i t* ^ Haberleşme Konferansında hararetli tartışmalar Nadir Nadinin milletlerarası tashih ve tekzib hakkının tanınmasına dair beyanatı ile teklifi Ruslar, Fransızların bu mevzuda yaptıkları teklife her zamanki gibi itiraz ettiler, biz Fransız teklifini destekleyerek bir kayıd ilâvesini istedik, isteğimizi Fransız ve Amerikalılar çok iyi karşıladılar Rrvamüssaltana (.Yazısı 3 üncü sahifemizdeY, "Düşman,, piyesinden çıkan dava Cenevre 13 (a.a.) Anadolu AjanGene rapora göre, Yunanistanın şimal komşularının arazisinde toplanmış sının özel muhabiri bildiriyor: Haberleşme ve basın hürriyeti konolar binlerce kişilik komünist ordusu feransının bir numaralı komisyonu ABİDİN DAVEB dünkü tartışmaları sırasında, milletler Arkası Sa. 3, Sil. 4 te arası tashih ve tekzib haMnmn tanınması hakkında Fransız delegasyonu tarafından ileri sürülen tasarıyı incelemiştir. Tartışmalar çok hararetli geçmiş ve Rusya ve peyklerile batı demokrasileri arasında anlaşmazlıkar bir kere daha belirmiştir. ileri sürülen itirazlara cevaben Fransız delegesi, Rusya dahil olduğu halde batı Avrupa memeketlerinin yaptıkları demeçlerin birbirini tutmadığını söyleBeş para sarfeüneden Lonmiştir. draya gidip gelecek, olimSoz alan Amerikan delegesi, Rusların piyad oyunlarını size aybir taraftar yayınlanan yanlış haberlenlan hususî mevkilerden re itiraz ederken bir taraftan tashih ve seyredeceksiniz. tekzib hakkının tanınmasını reddettik Af kanunu tasarısı Adalet Bakanı, sorulan suali, önümüzdeki günlerde mecliste cevablandıracak Dünkü duruşmada dinleyiciler sanatkâr Hüseyin Kemalin sözlerini alkışladılar Bir kartal Olintpiyad Yazı Müsabakası Müsabakaya bir yazı ile siz de giriniz! lerine işaret etmiş ve bunun Fransız teklifini b?ltpUmaktan başka bir şey olmadıkını tlâ'»e etmiştir. Bundan sonra söz alan Türk delegesi Nadir Nadı Fransız tasarısının bir bosluğu doldurduğunu söylemiş ve millet Ankara 13 (Telefonla) Cumhuriyetin 25 inci yıldönümünü idrak etmeklığimiz şerefine bir af kanun tasarısı hazırlanmakta olduğunu evvelce bildirmiştim. Alâkalı resmî çevrelerde bu hususta sıkı bir ketumiyet gösterilmekle beraber, tasarının başlıca esasları hakkında bir takım haberler sızmakta idi. Öğrendiğimize göre Seyhan millet vekili Ahmed Remzi Yüregir, bugün, bu hususta Büyük Millet Meclisine bir sözlü soru önergesi vermiştir. Ahmed Remzi Yüregir, Adalet Bakanından şu suali sormaktadır: Başmııharririmiz Nadir Nadinin •Cumhuriyetin 25 inci yıldönümü Cenevrede alınmış bir resmi bayramı dolayısile mahkumlar için hülerarası camia bu sayede milletler ara kümetçe bir genel af kanunu tasana sında daha sıkı bir tesanüdün tahakku hazırlanmakta olduğu zaman zaman Arkan Sa. 3, Sü. 2 d» Arkan Sa. 3, Sü. 3 U bir çobanı kaptı Cahide Sonku ve Hüseyin Kemal Günnen «Düşman*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog