Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Nisan 1948 i RADYO ^ Bugünkü Program • • 1948 Modeli 7 29 Açıl ş \e progam 7 30 Marşlar (Pl ) " 45 Haber • S 00 Muz k Pl ) 9 00 Kapanış 12 29 Açılış ve program l',30 Radyo sa Ion orkestrası 13 00 Haberl»r 13 15 Ka ri'ik şarkılar 14 00 Kapanış 17 58 Açılış \e program 18 00 Muzık (Pl 18 30 Konuşma 18 45 Şarkılar 10 00 Haberler 19 la. Geçmişte Bugün •t 20 Yurddan sesler 19 45 Konuşma " 20 00 V u z k (Pl ) 20 15 Radyo Gazetesi 2130 «erbest saat 20 3o ince saz 21 İD Konuşma 21 30 Muzık 2 ' 45 Haberler 2 00 Program ve kapa ıs SON TEKNİK ÇOK ŞIK EN İDARELİ OTOMOBİL BULMAĞA m m a I 1 wr I |« • I 1948 Modeli «RENAULT» 4 silindirli 760 cm 3 lik arabalarıdır Bir şişe benzinle 80 kilometre yol yapar Soldan saga 1 Hazırlanmakta o dugu haber verilen su ları bağışlama yasası KI kelime 2 Bu yuk b r derdi olanın duştugu mhı haletlerden gehır 3 insanları gruplara ayırır (cemi hır haıfın okunuşu 4 Buguı insanların taptığı madden n yarısı «tahar ı et ve ele fiev r • manasına ustuste ıkı emir 5 Ha mamda sabunlanmaya >arar evimizi idare eden 6 Ona kanaat etmıyenler fazlasını bulamazlar goz (eski terim) iskambilde bir kâgıd 7 Bir edat modern 8 Vücudunun et ve sinir kısmı fazla 9 Köpeklerin ısır masına karşı bacağa sarılır b r ısı derecesi • • 1 1 8 H | Fiatı: 5000. Lira Sipariş almaya başlanmıştır Sayfiyeye gideceğinize zarif bir «RENAULT» alınız Turkıvenın her tarafında «RENAULT» fabrikaları mamulatı OTOMOBİL KAM YON OTOBÜS TRAKTÖR DENİZ ve Sanayi motorlen satışı için ACENTALIKLAR veriyoruz Türkiye umumî mümessili Yukarıdan aşağıya 1 Hoş görmemek 2 Veo beler \e borç Jar eski bir hukuk teriminin Osmanlıca cem ı b r edat 3 Spor «ikalarından b r soru edatı 4 Ka yen yakın ar grupu 5 Te sı sarılmaya muhtacdır 6 Rus yanın en batı bölgesi halkından 7 Se vincin >arı«ı bir daha tekrar ederdeniz ev lâa sahibi olur bir emir 8 Buğday tozu satanlar (cemi 9 Maden ip salla ve sars manasına b r em r GARANTİ TİCARET T.A.O! Fermeneciler No 106 Garanti Han Galata Posta kutusu 1746 Telgraf Telefon 44338 42274 adresi Garanturk lahü ¿ed! Bir radyonun en buyuk mahzuru olan madeni ses, G E müessesesinin devamlı çatışmaları sayesinde bugün tamamıle bertaraf edilmiş bulunmaktadır. Yeni keşfedilen Alnıco oparloru ile mücehhez bulunan General Electnc radyoları fevkalâde tabu seslerde radyo tekniğinde yepyeni bir çığır açmıştır. Teknik ve dış gorunuş güzelliğini bir araya getiren bu G E radyolarının verdiği zevkten kendinizi mahrum etmeyiniz Evvelki bulmacanın halledilme «ekli 1 2 3 4 5 6 7 8 » İzmir IGümrük Muhafaza Alayı Satmalına Komisyonundan s 1 Alayımız deniz \e kara aradan ihtiyacı için 52000 kilo benzin 20000 kilo motorin ve 2800 kilo makine yağı 6 nisan 948 gününden itibaren bir ay za fanda pazar1 ık suretıle «atın alınacaktır 2 Şartnamesi komisyonumuzda hergun görülebilir 3 isteklilerin izmir Pasaportta volcu salonu ust katındaki komisyonumuza muracaatlen (4762) N > Ahmed Said Oral DİŞ MUAYENEHANESİ Şehzadebaşı Muhtarpaşa sokak • • ^ M No 7 Tel 25009 • DlElÑTTTzisiuTYlu EİGİEHIIİAİŞHİK NlllFlAKlfllI K|A E İ L İ I İ M I İ Ş İ A|L MİA MİEISİAİR E|R|g|L|gK|R|AlL LİEİVİAİZHİMM I SLOAN'S LINIMENT Lınguafon Enstitüsünde paras unutan zatın bizzat muracaıah Bulunmuş Para GENERAL Şğ) ELECTRIC EN TABİÎ SESLİ RADYODUR faal Sayın Doktorlarımıza: Amerikan EİKİEİNMSİİİRK ISTANBUL fc E H 1 P BELEDIYESI DRAM KISMİ Bu akşam saat 20 de T İ Y A T R O L A R I LINIMENT SLOAN'S Romatizma ilâcı Piyasamıza gelmiş ve eczanelere tevzi edilmiştir. Erenköyünde SATILIK ARSA istasyona 2 dakika mesafede 1389 M2 duz ve mustatıl krokisi gönderilir Müracaat Kurtuluş Tepealh 141/5 Şukru isteyenlere Kükürt ihraç olunacaktır. Elibank Genel Müdürlüğünden: Serbest dovız ve takaJa en ıyı evsafta saf kukurt ihraç olunacaktır Alâkalıların şartlan oğ enmek üzere bankamız genel müdürlüğü île temasa geçmeleri ilan olunur (4025) ÇEYREK ASIRDANBEEI DÜŞMAN Yazan Andr« Poul Antoine Turkçes Lutfı Ay Telefon 42151 KOMEDİ KİSMİ Bayındırlık Bakanlığı Bursa Su İşleri Birinci Şube Müdürlüğünden: 1 Bursada Bayındırlık Su işleri Birinci Şube müdürlüğünde çalışmak üzere 36o6 sayılı kanun gereğince ımtıhanlı bir ressam alınacaktır 2 Talip olanların memurin kanunundaki şartları haiz olacak veçhile 20 I\ısan 1948 salı gunu müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur (4327) Gabardin ve Trençkot Su Geçmez Erkek ve Kadın Pardesüleri Ka$ yapayım derken yazan N Nancey H de Gorssa Turkçesl V asil R Zobu Reşıd Baran Kütahya Valiliğinden: 1 Uşak Çivril yolunun 31+000 33+500 kılometrelerındeki şose onaunı açık eksiltmeye konulmuştur 2 inşaatın keşif bedeli «17819> Ura 60 kuruş ve geçici teminatı tl336» i a 47 kuruştur 3 Eksiltme 274948 tarhıne raslayan salı günü saat 1515 te hükümet binasında toplanacak olan daimi komısjon buzulunda yapılacaktır 4 Eksiltmeye girebilmek için ıhole gününden en az uç gun evvel muıacaatla bu se nohsu= ehliyet ve^ij^as alınması ve bu vesika ile teminat mak tuzlarını kazanç ve ticaret odas belgelerini komisyona ibraz eylemeleri lâzımdır Bu belgelen ibraz euemıyenler eksiltmeye giremezler • Daha fazia bilgi edinmek ve K<?«ıf dosyasın, görmek ı«=tıyenler her gun daimî komısjon kalemine müracaat edebilirler (4397) EKSELSYOR Mağazasını Ziyaret Ediniz. Bu kere >eni getirttiği INGHLIZ kumaşlarını görmeden ne kostüm ne de pardesulerınızı yaptırmamanız menfaatiniz icabıdır üzerine buyuk şöhret kazanan MLAMMER KAKACA OPERETİ M A K S İ M D E DELİ DOLU Yazan EKREM REŞID Muzk CEMAL REŞID Tems iler saat 20 30 da Cumartesi pazar matine 15 te Çarşamba halk matinesi 15 te gun «aat 11 de açılır Tel 42633 mmtm GALATA KARAKOY MAHALLEBICI ÜSTÜNDE •••• Şaphane Belediye Başkanlığından: Siird Sulh Hukuk Yargıçlığından: Samimî bir itiraf: Cıldurun tara\etı ve kadife yumu«islıgını ne üe temin ettıgırru dost ve arkadaşlarım bana so uvo ar Bu o kadar basit bir hakikat ki Ancak bunu sulere itiraf ederken bu «im bana tevdi eden se \ımlı arkadaşlarımı da ovrrek ve onlara minnettarlığımı da bildirmek mecburiyetinden kendimi alamı>orum Ben de sızn gıb uzun seneler tuvalet ve makyajım için reler kullanmadım ki Mübalağalı j apilan ilanlara kapılarak ecnebi krem \e pudralara bir çok para ve emek sar f ndan son. a nihayet bu sim ba^a te\dı ettiler Her gece ya a ken Bir ahizede aranılan vasıflar: FEVK A M DE SES TABİİLİĞİ HASSASİYET SEÇİŞ KUDRETİ 28 senelik tecru be neticesinde size 1 Şaphane bucak merkezinde be'edıye tarafından taşı kumu kireci temin edilmek şartıle inşa et ıı scek h a mam r=ı 2490 savılı artırma ve eknltme kanunu hükümlerine göre kapalı zarf usulıle 28 4 948 çarşamba gunu saat 15 de Şaphane belediyecinde ıha e edı ecektır 2 Keşif bedeh 17311 Jirarhr * 3 Muvakak* teminat 3298 lira 83 kuruştur 4 Plan fenni şartname ve keşif evrakı hergun b^l^dıye başkanlığında Sıırd Texel idaresine izafeten Muhakemat memuru Kadri Sarış tarafından Surdın Sakarya mahallesinden Mehmet oğlu Cemil Alpdemır aleyhine açılan 142 görülebilir 5 Bu işi alacak olanların en az 17 bin liralık iş yaptıklarına dair lira 5 kuruş tazminat davas nın vargılaı ması sırasında Davalının şimdiki ikametgahının belli olmadığı ve ístanbulda bulunduğu Bayındırlık müdürlüğünden alacas «• \e ıkaUrı ibraz etmeleri lazımdır 6 Postada vaki olacak gecikmeler kabul edılnez (4666) bildirilmiş olmakla ılanen gıjab kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan varg'lamanın bırakıldığı 19 4 948 gunu saat 9 da mahkemede bizzat bulunması veya bir vekil göndermesi lu*. ımu üaı olunur (4773J 2 Yeni te'efon numaramızın AMERİKAN KELLER OTOMOBİLLERİ Lüks Ucuz Sağlam 5 O 2 1 olduğunu arz ederiz Koruklu ilâveten istenildiği zaman Ukılan ve =OiColen MADENİ UST DİLBER TIBBİ MÜSTAHZARLAR LABORATUARI Atık Alı Pasa No 10 Çemberlıtaş istanbul. KREM PERTEV ile b r ufak rra^a] ve gunduz oılhaasa sokağa çıkmak zarureti olunca hafif bir tabaka D. Denizyolları ve Limanları Mensupları Yardım Cemiyeti Reisliğinden: Cemı> etimizin 12 4 948 tarihinde yapılacağı ilân edilen âdı kongre toplantısının bazı ıramalar dolayısıle 19 4 948 pazartesi gunu saat 11 e talik edildiği ilan olunur Gündem aymaır PERTEV PUDRASI Bir cıld doktoru bunu fennen KREM PERTEV s o\lece izah elti gece uyku esnasında mesamatı gen slet r cildin teneffüsünü ve bu suretle adalenin de takalluatırı temin eder Bu sebebledır KI cıld daima =ıhhatlı ve gergır salir Saçla ima gelince Bunu aa so'N¡neyim Bı/antın Perteve Tedjur m Şoförlere Müjde: 1 45 m irtifa 1 52 m genişlik Boy 4 05 m 31 cm j erden irtifa Radio Corporation, Cincinnati, Ohio Radyo tekniğinin en son icadlarını havî radyolarını sunmakla bahtiyardır. Ahizelerimizi dinlemeden, hattâ mütehassısa göstermeden kararınızı vermeyi nız 8 lâmbalı salon tipi 110 ve 220 volt ile çalışır 5 band üzerine taksimatlı. 6 lâmbalı cereyan ve batar ya ile işler portatif tip M İD WEST RETÂPE Ucuz m tf Otomobil lastiği! «DOO KLJP» Lâstik kundak ıçmde Yag anması } ok Sarsıntı yapmaz Parçalar Standard Ftatlar rekabet kabul etmez hatlarda satılmaktadır. Müracaat yeri istanbul Sirkeci Liman Han No 5 MEMLEKET İHTİYACINA EN U Y G U N EN M U K T E S İ T A R A B A L A R 1 TENEKE BENZİNLE 200 Km. 1 TAKIM LASTİKLE 40000 Km Göz Hekimi • * • Kari Fehmi Ayberk Haydarpaşa Nunune Hastanesi GOZ MÜTEHASSISI Istan buJ Belediyesi karşısında M B O İ Telefon 23212 ^^^m Sahıb ve Başmuharriri NADIB NADl Bu nüshada yazı işlerini fitlen idare eder CEVAD FEHMİ Cumhuriyet Matbaan Tırtıllı Çayır Makasları Yüksek evsaflı çelikten mamul Ameri kan sanayimin en modern tipidir Uzunluğu takriben 55 santimdir Taşra siparişleri tedıyeh gönderilir Türkiye Mümessili A LEONTIADIS Galata Fermeneciler 72 9 Bir Türk Anonim Şirketi istanbul merkezi ıçm bir 1 52 m irtifa 158 m genişlik Bov i 24 m 31 cm j erden irtifa Siparişleriniz ıcın ace e edin z M ü r a c a a t TURCUT SLD1 K 4 P T A L ASLAN HAN Galata Telefon 44323 Telgraf KARTALLAK KELLER MOTORA CORPORACIÓN VASFI Türkiye mümessili ve satış yen İYİ 17fi nneta t t = K Â T İ P =Arc r,o =,T. il» in racaat ORGUN 4 uncu Vakıf Han lıncı kat No 28 arıyor Ljse veja ^ple] tahsili gormuş Fransızca veya Ingılızceye vakıf askerlik hizmetini bitirmiş olması şarttır iyi daktilo ve az çok eski harfleri bilen tercih edilecektir Hal tercümesini referans ve ücret talebini yazarak (kâtip) rumuzu üe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog