Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

2. nci Dünya Harbinde en buyuk başarılar gösteren meşkur İngiliz I rfe ab i No I 5034 1 5396 1 oo32 1 8038 1 2221 1 | 1 1 1 | I TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. E UNUN NÜDÜRLÜĞÜNDEN: I MEVDUATI OLANLAR İÇİN 1 I İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNE 9 1 Merkez ve »ubelennde 50 lira ve daha fazla 10 Nisan 1948 de noterlik hüzünle yapılan aid neticeleri bildiriyoruz I. S. MOTOSİKLETLİMİ Sepetlerde birlikte Eksefors vapuru ile gelmiştir. Dolma kaleminizi sınırlı JL Al\İAfc,J\ murekkehde doldurunuz SUPERCHROME Son derece parlakD ger mu rekkeplere nazaran *c60 nıs petınde daha parlaktır Son derece sabitDıger mu rekkeplere nazaran solmaya karşı 11 dffa daha muKaum dır • Kuru yazarDıger murek keplere nazaran 3 mı=h daha çabuk kurur Kurutma kagı dina asla lüzum bırakmaz i 1003 3D7 ° 642 1104 6103 5934 110 1 { 1 3 921 901 608 363 721 566 1303 51 o7 602 5675 34"4 3093 5447 2397 8017 476 2So 443 aO65 805 185 895 896 5558 1083 I i i MuharriKn % nf> Mevkii Miktarı Cinsi beaelı teminatı Hudutları Lira krş Lira krş Kârgır zahire Sağı ve solu sahibi 2750 00 206 25 anban Bir bab Lüleburgaz senet arka 1 sahibi istasyonu senet arsa onu demiryolu » » » Sağı sahibi senet 3000 00 225 00 I anbar solu sahibi j senet arsa arkası sag «7^> hibi senet arsa, onu demiryolu TRABZON LİSELERİNDEN YETİŞENLER » » > Sağı ve solu sahibi 2500 00 187 50 CEMİYETİ BAŞKANLIĞINDAN: senet anbar arkası sah bı senet arsa, o15 Nisan 948 perşembe gunu saat 15 de Emınon Halkevi Kuçuk Salonunda nu demiryolu yapacağımız fevkalade Gençl Kurul toplantısını sayın üyelerimizin teşrifleri ehemrrıyetle rica olunur » > " 31 ismail Efendi 2000 00 150 00 solu sahibi senet arRUZNAME 1 idare Kurulunun raporu ve teklifleri 2 Dilekler kan sahibi senet arsa, onu demırjolu * < Sağı ve solu sahibi 3000 00 225 00 senet anbarlar arkası sahibi senet arsa 5nü demiryolu Sirkecinin en güzel > erinde çok işlek tam konforlu bir otel Arsa 344 M2 73 Ds2 . Sağı sahibi senet 200 00 15 00 mulku işler vaz jette acele satılıktır anbar solu $ose, ar•Müracaat Sirkeci Kemal Bey Sineması tam karcısında No 35 Etem Alakaya kası sahibi senet arsa onu demiryolu > 2298 M2 55 Ds2 > Sağı sahibi senet 600 00 45 00 anbarları ve arsaya muvazi olarak ayrıKonkur ipık için elverişli pedıgnh 3 j aşında 1 62 irtıfaında bir tay lan mufrezunmmh ıl° pedıçnlı dıger teı ar satılıktır Mışon Barukas arsası Paşa Çiftliği Bursa, Tel 1649 arKa^ı şose onu şose Yukarıda cins miktar mevkii ve hududları yazılı 7 parça gayrimenkul 16 4 943 r a su u saat 14 de Lu €^brgiz Malrm J ırluajrrJe teş»ıikul edecek 1 Kasabamız içersinde tahminen 15000 metrekare ve 6500 lira muham komısycn hı zurunda açık aıturma suretıle satilarq? rpan talihlerin satış gününde geçici teminat makbuzlarile birlikte Malmudurlugumuze muraeaatleri rixen 'dellı kaldırım tamir veya muceddeden yaptırılacaktır (4J47) 2 Ek' l'me 15 gun mu^deJe olup ihalesi 24 4/948 tarihine müsadif ca olunur "umart»sı guna saat 10 30 ra be'edıyt encümeninde yaptırılacaktır 3 Talipler ıhaleve iştirak etmezden evvel %7 5 teminat akçesi 562 lira )0 kuruşu yatırmaları ve bu ise ehü olduğuna dair vesika ibraz etmeleri lazımdır 4 Fenni «artnamesırı go mek ve daha fazla izahat almak isteyen talipler hergun belediye ba^kanl gından öğrenebilirler Tellaliye pul ve sair masrafları Şişli Cerrahî Kîıniji O]><T?tórü muşterne aıdcır •H Şıslı meydanı No 201 muayene 2 4 e kadar Tel 80093 He~ao sahibi Osep Abdal Şukru Atalay Ferruh Ozka\a Baha Gunay Ayşe Şahın Seıd Başak ismail Altay Tevfık Erbıltekuı Şerefeydin Karlıı Engin Mengu Aliye Kıral Edıb Armağan Meryem Fidan Adıl Ersoy Ahmed Balcı Şe\ket Oneş Dr Ahmed Selamı \r Zíhra Karaboncuk Hakkı Aktug Abdulkadır Çongarlı Etem B°kir Bagm Şadıje Pazarlı Uya Elkahı Şukru A kan Tahsin Kutsal Kozma Pamukog u Nemıka Tanberk Nesım Uzdıl Salih Elbırlık Durrıye Gırel H İmi Baysal Nazıje Çullu Salamon Seleker Şehıme Guzın Ayerd«n Figen Zeki Tanker Makiul Gunnu Nıhad Tanb»rıt Necset Parlar Kadn Toker 3000 2000 1000 1000 500 500 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 i k r a m i y e miktarı istanbul Ankara Bursa istanbul Ankara Adapazarı Eskışeh r izmir Ankara Ankara Adapazarı Adapazarı Bolu Bolu Bolu Bursa QUÍNK murekkebındekı SOLVEKS maddesi YAZARKEN KALEMİNİZİ TEMİZLER Bir hafta zarfında teslim e*^ 'sesyımizi sayın mü itenlerimize Motosikletlerimizi görmeden hiçbir marka üzerinde karar vermemeniz menfaatiniz 1 arzederiz. icabıdır. Bursa Bursa EskıseT r Eskişehir Eskişehir istanbul Manbul istanbul istanbul istanbul istanbul izmir izmir izmir izmir izmir izmir izmir izmit izmit izmit izmit Arka selelerde komple olan motosikletlerimiz S beygırlk oluo f f s t taşımağa mahsus şaniıman ile mücehhezdirler. Satış jen Kalemleri tıkayan ıcı uları eritir Kalemin madem ve lastik kısımlarını korur 4 sa bit ve S yıkanabilir renkten beğendiğinizi seçebilirsiniz REFİK ve MÜFİT SADIKOĞLU KARDEŞLER K. O. İstiklâl Caddesi 3638 (Lâle Sineması karsısı) Beyoğlu istanbul. 2 ons TU 0 65 4 ons • TL 1 05 16 ons • TL. 3.00 32 ons . TL. 5 00 Galon • TL. 17 50 Supeıchrome • TL. 1.80 Turkıyede Mümessili ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galalaİstanbul Lüleburgaz Mal müdürlüğün den: limanımıza gelen giden VAPVMAR 3 7. C 1 WATERMAN LINE Amerikan bandıralı 1948 PARİS FUARI kadar fuarıdır ALAWAI Vapuru 17 nisana doğru iki yataklı ve banyolu kamara yolcuları alarak 1 Mayısta açılacak ve 17 Mayısa devam edecek Avrupa numuneliklerinin en muhım beynelmilel Mesahası 450 000 metre kare Mal teşhir edenler 9000 den fada. Ziyaretçiler 2 000 000 dur A M E R 1 K A 'ya hareket edecektir Yolcu bileti 285 dolar Falza tafsilât için Galatada Karakoyde Yem Handa ikinci katta GELCHRIST WALKER et Co Ltd e müracaat Telefon 42964 Ziraî Makineler Makinecilik Mensucat Plâstik Maddeler Elektrikçilik Nafıa İşlen İnşaat Mefruşat Kitabcılık Asan Nefise SATILIK OTÍI ^ B Dr İhsan Samı ^Hi^i T İ F O A Ş I S I Tifo Paratıfo hastalıklarına tutulmamak için tesiri kati muafiyeti pek emin taze aşıdır Her eczanede bulunur \esaıreye aid başlıca müesseseler teşhir edilecektir Fransız Demıryo'ları grup ziyaretçiler için (asgarî 10 yolcu) merî tarife üzerinden %30 tenzilat temin edecektir «AIR FRANCE» kumpanyası da zıjaretçilere %10 tenzilât yapacaktır Bir «OTELLER SERVİSİ» ziyaretçilerin ıstırahatlerını temin edecektir Ancak 10 gun evvel müracaat şarttır Talebnamede muvasalat tarihi, oturacağı müddet oda ve yatak adedinin bildirilmesi lâzımdır HER TURLU TAFSİLÂT İÇİNBureauT de Conseıller Commercial • İSTANBUL Ambassade de France, Bej oğlu AVKARA izmir caddesi, No 12 ™ SATILIK TAYLAR Bolvadin Belediye Başkanlığından: AİR France 19 Nisan 948 tarihinden itibaren hareket günlerinde vuku bulacak değişikliği sayın müşterilerine bildirir Ziraat makineleri v e arazöz satışı Karacabey Harası Müdürlüğünden: 1 Bir adet HP 55 Tank tıpı Lanz Mazot traktörü halen çalışır vazljette Dr. CAFER TAYYAR KANKAT Tekel Genel Müdürlüğü İlanları Levazım Alım Komisyonu ndan : Her Hafta Pazartesi sabahı Istanbuldan saat 7 de Aiina»Roma ve Paris'i hareket edılecekt r A> m gun saat 19 da SATILIK LABORATUAR Beyoglunda telefonlu tam teçhızatlı bir laboratuar içinde makınelerıle birlikte eh\en fiatla satılıktır Posta kutusu 261 istanbul laboratuar adresine mektupla müracaat 2 Bir adet Haspay ve vantilatör tertibatı mevcut Elevatorlu Casse Harman Makuıası Halen çalışır vazıyette 3 Uç aded biçer bağlar orak makinesi yedek parçaya muhtaç (bıçak 250 saatini» 4 Bir aded 937 modeli Ford marka iki tonluk Arazoz Santrifüj ve motor aksamı halen çalışır vazıyette 21/4/948 Çarşamba gunu saat 15 de Hara Merkezinde pazarlıkla satılacak \e makineler hemen teslim edilecektir Talip olanların müracaatları. (4571) Parise muvasalat Her turlu tafsilât için Beyoglunda Meşrutiyet caddesinde 233 No ya müracaat Tel 41865 * ELEKTRIK MOTORLÂRI * 36000 Liraya ACELE S A T I L I K BİNA 1 İdaremizin 17 numaralı motoru pazarlıkla tamir ettirilecektir 2 Munammen bedeli 6 653 lira olup teminatı 997 95 liradır 3 EksJtme 19 4/948 pazartesi gunu saat 10 da Kabataşta Tekel Genel Mudurlugu Levazım Alım komisyonunda yapılacakta 4 Şartnameler hergun levazım şubemizde gonJebıhr 5 isteklilerin belirli gün ve saatte %15 güvenme paralarıle adı geçen komisyona muraeaatleri ilan clunur (4843) 1 8 Beygir 940 devir 380 660 Volt 320 2 beygir 1400 devir 380/660 Volt 260 , 5 beygir 420 TL. Benzinle müteharrik ot ve çayır biçme makinelerimiz gelmiştir. 500. TL. Elmadagı civarında garaj fabrika imalathane boyahane olmağa gayet elverişli 200 metre kare tam kargır demir çatılı ve ayrıca 130 metre kare bahçesi bulunan bir bira satılıktır Müracaat Kemal Işguden Tel 43983 Elektrik motörleri satın alınacaktır. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 1 X 6 bej i r a r a mda çesıtl volta] v e devirler uzeıne 19 adet elektrik motor prı satın alınacaktır 2 B u işe ait hste n e r g i s Tophanede 347 n u m a r a d a okulun b ü r o s u n d a göruleoılır 3 istekli olanların buna göre ve engeç 15 nisan 1948 perşembe g u n u n e kadar teklifte bulunmaları <4724> 27 bm kilometre çalışmış 946 moael (Şevrole) mania bir kamyon satıl ktır Kam on Küçükyalı ı^tasyorAında Ko^ adası karşısındadır Ayni yerde h o r gun ogley» kadar Şukru Topçuya müracaat SATILIK KAMYON BEBEKTE AGELE SATILIK ARSA Tramvaja vapura bir dakika ana asfalta on metre manzaralı bir apartımanhk arsa blok ın=aata müsaadeli Müracaat Manoha sokak 2 No Bebek İMALATÇILARIN VE DÓKMEGILERIN N A Z A R I D İ K K A T İ N E : Bakır Pirinç Tutya ve buna benzer halitalardan musluk çatal kaşık e kapı kolu gibi parçaları gayet sen çapaksız dökebilecek bir aded mucedded Avrupa tazyikli dokum makinesi satılıktır istanbul Posta Kutusu UBJKiWggMgBEM 484 e mektub yazılması M0IBE9XES9BS9BH FDr. Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu Tokathyan karşısı Suterad (Turnacıbaşı sokak) Nıl Apt 5/3 Tel 43734 FMALTEPEDE SATILIK EVLER Deniz kenarında KİRALIK DAİRELER Küçükyalı cad No 67 ye müracaat 1 Da\al lar Burhanın Mehmed Karaman M ipekçilik caddesi (21) No da oturmakta iken halen ikametgahları meçhul kalan Sa lıh oğlu İsma 1 Oruç ve Esma Göçmen Bursa C Sa\cılıgı mokamı tarafından ale\hınize açılan ikinci evlenmenin butlanı da\ asının jargılamasının devamı sırasında ikametgâhınızın meçhul kalması hasebıle hakkır zdakı gıyab kararının Istanoulda çı kan Cumhuriyet ve Bursada çıkan herhangi bir gazete ile ilân olunmak suretlle tebliğine \e argılamanızın 8 5 9*8 =a3t 10 a bırakıl mas na karar \ enim ş olduğundan belli gun de ya b zzat gelmeniz veva tarafınızdan Ba^ roy? ka ıdlı bir vekil göndermenin icab eder Aksı takdirde gıyabınızda yargılamaya de vamla maddei mahsusuna tevfikan hakkınız da işlem yapılacağı tebliğ yerme kaim olmak rere i ân olunur Da\a kamu hakları adına açılmıştır Bursa Asliye ikinci Hukuk Hakimliğinden 947/1740 Galvanizli çift çemberli variller 300 . 400 litrelik 1 0 0 TL. Galata Mumhane caddesi No 108 (Veli Alemdar Hanı altında) Telefon 40375 •^^* VILLÎ'den ayrılan tanı nmış kadın perukârlan^™ HÜSEYİN Kütahya Valiliğinden: ve NİKO 12 Nisan 1948 tarihinden itibaren HENRI KASAR la beraber çalışacaklarını sayın müşterilerine müjdeler ve teşriflerini beklerler Adres İstiklâl Cad No 243, kat 1 (Konak Oteli karşısı) Beyoğlu. Lübnan Havayolları TOPLANTI İLÂNI Mahdud Mes'uliyeth S B. M al?tya Mensucat Fabrikası Memur ve İşçileri Istih'âk Kooperatif Şirketinden: Şırketımuın 1947 he*ab vılına aıd genel kurul toplantısı 17 nisan 948 cunratesı gunu saat ( n ) ¿0 Fabrika Su ema salonunda yapılacağından ortaklarn aynı gun ve sa=tlle ortak karnelerde bıılıkt 0 hazır bulunmaları ilan olunur R U Z\ 4M E 1 Yönetim kurulu ve denetçi aporunun okunması 2 Bilançonun ta<=dı<ı ve \oretm kuruknun ibrası 3 Tionetun kurulu üyeliğinden ayrılan ıkı uye yerine yemlerinin seçilmesi ve\a alman üyenin ta<=dıkı 4 Yeni yıl içm denetçi seçilmesi 5 icar müddeti biten d°gırmen tesisatının mukavele hükümlerine göre mal sahıbler ne bırakılrrasımn tasdiki 6 Me=kak mctlamatın ıtfau ıcm jonetım kumluna yetki verilmesi 7 Kaim t°\zı şeklinin te c b *ı Dr. FAHRİ CELÂL Sınır Kekemelik ve Söyleme Kusurları Tedavisi Cağaloglu Hılâhahmeı caddesi No 13 Teleion 20785 K U I B 1946 İS 47 ders \ 1 nda Beş 1 taş II >cı Kız Ortada 1 almış olduğum belgemi kaybettim Yenısır 1 alacag ndan esk s nin hukmu > oktur Ayten Tuna FABRİKA ve DEPOYA Elverişli 300 metre kare bir d°po Tahtakale civarında devren kiralıktır Marpuççular Sabuncu Han caddesi Kuçuk Yıldız han No 1 e •^^^H muraeaatleri ^ ^ • H C. G< D. T. Sayın müşterilerine hususu âtiyi bildirir Her Cumartesi günü Beyrut Lida Kahire için hareket eden uçak badema her perşembe günü gelecek ve Cuma gurnı saat 9 da tekrar Istanbuldan hareket edecektir Beyruta muvasalat saat 13 de Kahıreye muvasalat saat 16 da Her turlu tafsilât için Beyoglunda Meşrutiyet caddesinde 233 No ya müracaat Tel 41865 1 Simav Demirci yolunjn 24+41328413 kilometreleri arasının jose inşaatı kapalı zarf usuble eksiltmeye konulmuştur 2 inşaatın keşif bedeb <4999?» lira 20 kuruş ve gec.ua teminatı «3749> üra 79 kuruştur 3 Eksiltme 27 4/948 tarihine rastlıyan salı gunu saat 15 te Hükümet binasında Vılyet makamında toplanacak olan Daimî Komisyon huzurunda yapılacaktır 4 Eksılhneye gireb lmek için ihale gününden en az üç gün evvel müracaatle bu işe mahsus ehliyet vesikası alınması ve bu vesika ile geçici temılat kazanç ve Tıc<>ret Odasına kayıalı bulundugura dair \eskaları kanunî tarifatı dairelinde hazırlıyacakları teklif mektublarıle biri kte ınale saatinden bir saat once komiiyona vermelen lâzımdır Bu saatten sonra verilecek t e s lrfler kabul edıl*myecğı gibi posta gecikmeleri de nazarı itibara alınmaz Daha fazla bilgi edinmek ve keşif do*ya«:ını görmek istıj enler hergun Paıml Komisyon kalemine muacriat edebilirler (4396) Kadıko\ icra Memurluğundan Mal çuz \e satılmasına karar ver len 47 »ded teneke derunu ıda pekmez ile 14 aded kutu derununda bulama İD 4 948 tar hır» musad i perşembe gunj saat 12 den 14 e kadar Kadıkoyunde Şemsıtab sokağında 11 17 «o}ilı imalathane derununda bılmuza>ede sotılras na karar ver lmıştır Tekili olunan bedel kıymeti muhammenenin "75 ini teca vuz etmed g takd rde ikinci a t ırmanın 19 4 948 pazartes gunu avpı mahal \e saatte atılacağından tal b olanların mahallinde bulu ıih KAR AL { Itlülfİl l l C İ A l s l I v ^0 m 1222 m/m yuvarlak demirler, 1 3 m/m saclar, 50 X 40 X 5, 50 X 50 X 5, koşebendler sayın müşterilerimizin 6 5 X 6 5 X 7 , 8 0 X 8 0 X 8 m/m emirlerine amadedir. Polonya Rumanja Krım cınzınde gebe ve sutlu inekler acele 'atılıktır istenenlerin Pendik Taşlıbayır No 9 a muraeaatleri Satılık Cins İnek R I Z A Ü N NE Ç A T İ E R K M E N DEM 1R T î C A R ET EVİ iskele Caddesi No 13 Tophane Telgraf Unerk istanbul Telefon 40924 42120 42125 Türkiye KIZILAY Derneği Beyoğln ilçe Şubesinden: 11 N ^an 1948 Pazar günü keşidesi yapılacak bujuk Ejya Pı argonuz yurdda kaş mevsınuıın azla su tkl olması dolajısıle faalı>etimizi durdur muştur Halkımızın Kızılaya kar« goste dıgı teveccüh ve muhabbetin bekasım temin edebumek ıüDarıle satışa çıkardığımız Dilet erden muhım mr kısmının Demeğimiz elınae bulun T I ıletlere ısabeünı önlemek ve bu sec*b le vari , fıkır ve zehabın hjsulu e mam olmak için piyangomuzun keşidesini İH a 948 Cumartesi gunune tehir eylemek mecburiyeti karasında kalınmıştır Bu teahhur sayın halkımızın menfaatleri gozonunde tutularak ya P ^ gına emin olmalarını açık b lisan a ifade \e beyan ederiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog