Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Biş aajı 1 mcı sabıfede etm ştır Merhum geçenlerde kulağından rahatsız'anrmş bir mucidet sonra hastalığın menenjit olduğu anlaşılmıştı Abdulkadır Karamürsel geçirdiği me Saştarafı 1 inci sdhıjede tısadî tesekkullem 1943 yılı hesablarma teşkil etmişlerdi dair tasarının müzakeresinde de soz nemıt amelıv ahndan sonra Aîlphm rah Başbakan j ardımcısının tutun alan Ahmed Oğuz, 1943 yılına aıd bı] m e t m e meseWsine dair i7ahları lâhçoların bugün incelenmesinin Mec) Abdulkadır Karamürsel Hukuk meBundan sonra Başbakan Yardımcısı lısm murakebesı demek olmıyacagını zumı ıdı Cemıvet ışlerıle çok j akından Faik Ahıred Barutçu Muğla m lletve bunlann vazıh olduğunu kaydederek alâkaland ğı için Şehir Meclisi uveıı; kıh Narı Oyanın tutan meselesine da konuşulmasını gu'unc bulmuş bu vesi gme =onra da Sehır Meclisi başkan ir sorulanı a c» aben ı^ahlaıda bulun le ile de bu bilançolar dolavısıle bazı vekilliğine seçilmişti Avnca Beşiktaş du Hukumeün programsız ve olçvsuz müşahedelerini kaydetmiştir Ahmed kulübünün de başkanı idi Yalnız Behareketıle 1947 rekolte ınm normalden Oğuz fıatları yükseltmemek ve ihtikâ § ktaş kulubu ıeın degd memleket spoTam manasıle buvuk bir şaheser fızlaya yükselmiş ve mahsulün para ra manı olmak ıçm kurulan ve 1943 te ru ıcn buhm varlıgıle çalışmıştı Aynı Butun rekorları kıran harikulade bir dram IŞIK FİLM k müstahsilin zarara uğramış, 15 mıly on lira sermayesi olan Ticaret zamanda Güzel Sanatlar Akademisi etmıyerek, olduğu şeklindeki nvutaleaya cevaben Ofısmm yüzde 50 kâr ederek sermaye mimarî kısmın n hukuk öğretmeni \ e ingiliz fdm sarayımın Amerıkaya cevabı Barutçu dedi ki ğ sini 23 mil y on liraya çıkarmış olduğu Emniyet Sandığı hukuk müşaviri ıdı ii J. AFTHIR RANK TLSKILATINDAN (EAGLELIOm « Bir kere mcnıeketımızde Utun nu, bir milyon sermayeli Petrol Onsın Türk Mu= ki Demesi kurucularından k l Şııkctırın milyonlar sarfıle vucude getirttiği Amerikanın en buyuk ziraatı inhisar altınaa olmadığı gibi, de 3 milyon lira kâr etmiş olduğun' di Kederli ailesine Şehir Meclisine revü filmlerine nazire olarak yarattığı Ingılterenın en meşhur revü hükümetin, ekimi tahdıd etmek yetkisi kaydetmiş ve «u müesseselerin, ku Beşiktaş kulübüne ve batun dostlarına artistlerde çevirdiği Baştanbaşa renkli şaheser de yoktur Sadece Türk tutunun an rulu' armdakı maksada tamamen aykı bdş sağl ğı dileriz nefasetini koruma bakımından huku hareket ettiklerinin bu suretle de sabi L O N D R A E Ğ L E N İ Y O R İ L  N L A R mete, bölge ve yer teşbih husufunda oidugunu sözlerine ilâve etmiştir Ta «LONDON TOWN> İstanbul Genel Meclisi birinci balkan ve bazı salâhiyetler verdmıştır Harb yd sarı oya konduktan sonra kâfi dersçe GRETA GYNT SID FİELD larında, alıcılar, tutunun vasıfları de çoğunluk olmadığından çarşamo; Y 1 Be= k a» Jimnastik Kulubu BaşKanı Emniyet Sandığı Huku* ÎÎJşavıri Güze Oıumu dek peijem e aksamından itibaren üzerinde pek durmadıklarırdan muba gunu tekrar oya konacaktır Sanatlar Akademisi Huhuk Profesörü esk yaa taleblermı karşılamak için geni I'tar 1 il m DetvekıH Zıva Karamurselin og ^^m L  L E Sinemasında tndîyasta ekim yapılmıştır Normal in lu Azade Karam «sl^n eşi Arın Alım ve Meclise jemden verilen Lmay Karamurselin babaları Istarbul Kız tı^tunde bir mahsul elde edildiği doğru sozlu sorular ve Ş şli Terakki Liseleri ıngıl zce ogretrren: olmakla beraber hükümetin, mıstahAnkara 12 (Telefonla) Meclisi \ ec he Karamurselin Agabev si N şantaş süı desteklıyecek tedbirler aldığı da v emden bir çok sozlu soru takrirleri 1Kız Ortaokulu Mudunl Z^kı Karamehmedtn muhakkaktır > verilmiştir Hıfzı Oğuz Bekata (Anka a^ ınbiraden Cevahircızade Abdüllat î Te* Barutçu, maliyet tahminlerine göre, ra) gemi satın almak için Amerıkaya mıztaçın damadı Ege bölgesinde bir kdo tutunun, ortaABDLLKADIR ZIYA lama 1315 kuruşa mal olduğunu, satı gönderilen heyetler hakkında UlaştırKARAMÜRSEL 1 lan tuturuerın ortalama fıatı ise 211 n a Bek?nmd?n Refik Soyer (Nıg tedavi edilrr»k(e olduğu Alır an hastanesin kurusun üstünde bulunduğunu kaydet de) Porsuk barajı inşaatı hakkında de 12 4 948 tar hinde Hakkın rahmetine VÎ tikten sonra, ekiciden bu yıl yüzde 5 Bayındırlık Bakanından Yusuf Zıya vuşmjçtur Cenazesi 13 4 948 sah gunu Te, lerın alınmaması yerinde ve faydalı o Ortaç (Ordu) Ordu ilindeki verem has ı k \ e cam nde o=le namazını rrateakıb Asr Renkli bir sanat şaheseri lup olmıyacagı sualine cevaben yazde talığı hakkında Sağlık Bakanından mezarlıktaki aı e makberesme de'ned ecek 5 lerın, bankada sahipleri için ayrı ayrı Necmeddın Sahır Sılan (Tunceli) 5098 t r Merhuma Tanrıdan magiıret dileriz açdan hesablara yatırıldığını faiz iş sayılı kanuna göre eski yerlerine dönHayat memat meselesi lediğini .piyasanın tanziminde vazife mekte serbest kalmış olanların donistanbul Vah ve Belediye Başkan* I^^ıltere Kralının ilk d«*fa gordugu ve en çok takdir ettiği alacak böyle bir müesseseye dıtıyaç duk] en v erlerdeki durumlarıle yasak lıgıtvian 'epenin en bu>uk fim şahe en Taımrmîe renAİı bulunduğunun tecrübelerle anlaşılmış bölge halkından olanların iskân işlerini istanbul Genel Meclis uj elerine olduğunu izah etti ve müstahsil hale gelmelerini sağlayaCerel He lıs Bir ncı Balkan vekili değeri: Başbakan yardımcısı, tütünlerimizin cak ne gibi tedbirler alındığına dair arkadaşımız barbden önceki piyasalara tekrar surul Sosyal ve yardım Bakanından, gene Abdulkadır Zıva KARAMÜRSEL «^ M^TTER OF LİFE AND DEATH> ıresı mevzuunda dikkatle çalışddıgıru aynı milletvekili aynı kimseler hakkın vefat etr ıştır Cenazesi bugün ogle namaDAVW MVEN R4YİUOND MASSET ¡kaydetmekle beraber halen Frank da toprak dağıtımını çabuklaştıracak zından sonra Teşvikiye caminden kaldırılaOtekı dünyayı tasvir eden Yaşamanın ve ölmenin sırfurt'ta devam etmekte olan müzakere bir program olup olmadığını Tarım rak Beşik aş Yıldız yoLle Z icırhkuyu me rını ifşa eden film Bu perşembe akşamından itibaren lığında a le makberes ne defnedilecektir lerin neticesi hakkında kesin bir kanaat Bakanından Orhan Sevfı Orhon (ZonKejf eti t " ' «jrle b ldır rim (4841) izhar etmek durumunda bulunmadığını guldak) Ümv ersıtelerarası kurulca A R SİNEMASINDA ^ Vali ve Belediye Başkanı İlâve etti profesor hakkında verilen kararın maDr Lutfı Kırdar Sora sahibinin ızahaü hıv etim M llî Egıtım Bakanından «or*** Yarın akşamdan itibaren Soru sahibi soz aldı Muğla, Fethiye maktadnlar C H P B ' k t a ş İlçe İdare Başkanlığındaı Mdâs, Burdur, Aydm ve havalisinde Partimize uzun yıllar buyuk hizmetler Bu devrede kanunlaşması inmiş olan ilçemiz eski balkanı ve Yedinci temas ettiği yüzlerce tutan müstahsiliKurultav de egesı ki vetiı arkadaşımız beklenen tasanlar nin hallerinden şdcâyet ettiklerini anG\RY COOPER Masum utanaaç adam lattdttan sonra dedi ki Ankara 12 (Telefonla) Meclise su (ABDULKADIR KARAMÜRSEL) ı LORETTA YOUVG Saf ve güzel kız « inhisarın ıstatıstdderıne göre va nulmuş olan ve bu devrede kanunlaşması kajbetmis bulunuvoruz 13 4 948 salı gunu ogle namazında ırerhuma karşı »on DA\ DURYEA Haydut, sefil ruhlu satî maliyet, soyleddderı gibi olabilir beklenen tasarılardan baslıcalarını bil mizl yapmak üzere butun Partililerin vaziie Teşvi Fakat bunun bir de ıçyuzu vardır Me diriyorum Yeniden yapılacak su işleri kı>e caminde bulunmalarını rica eder ve selâ 10 balye tutı.nden uçu ıskartaya ıcın pelecek yıllara geçici taahhudlere kederli ailesine ve partili arkadaşlarımıza çdtarıbr Her balyada 1015 kilo tutun, girişilmesi yabancı memleketlerle geçici başsağlığı dileriz «çürük» diye ındınlır ve kilosu bir * * * nahiv ette ticaret ardasmaları ve modus (Along Carne Jones) kuruştan he'ablanır » Bejıktaş Jimnastik Kuljbü Başkanlığından vıvendıler akdi hakkındaki kanunun beSevdiği kız uğruna, kendini tehlikelere atan adam Beş tehlikeden kendini Kulubumıâzun babacı ve değ»rli başkanı ve Nuri Ozsan bozuk tütünlerin yakı9 sinci maddesinde yazılı müddetin ıkı yıl butun Beşiktaşlıların sembolü nasıl kurtarıyor Baştanba?a aşk, sergüzeşt, hevecan ile dolu lacağı hakkında Ticaret Bakanına atfedden beyanatın uzun zaman tekzıb daha iıza+ılması yabancı memleketlere (ABDULKADIR KARAMÜRSEL) macera ar filmi gönderilecek öğrenciler hakkındaki kaedilmemesinin piyasada gotu tesirler Not AŞKTAN DA USTUN filmi bugün ve j a n n 6 30 matinesine kadar kavbettık 13 4 948 salı günü Tesvıklje ca nuna ek tasarı telgraf ve telefon kanım iminde öğle namazı kılınarak merasimle Behasıl ettıgmı de kaydetti •••••••••^••H gösterilecektir. •••••¡•••••••H 'aşarisi S'glık Sigortaları Kanunu Or ş ktaşa indirilerek oradan Asrı mezarlıktaki Cemaat vakıfları meselesi r Ogretım Okullarında Yardımcı Öğ a le makbe e«ıne tevdi edileceğim sayın üye Bunu muteakıb Nıkola Fakaçe iı lerımıze b Hır r kederli ailesine ve butun (Istanbul)un cemaatleıce idare edilen retmen Çalıştırılması Hakkındaki Ka Beşiktaşlılara ve kulub arkadaşlarına bassağ vakalar hakkındaki sozlu sorusu o nunda değişiklikler yapan tasarı muh ıgı dileriz kundu Fadc Ahmed Barutçu ezcümle taç çiftçilere odunç tohumluk verilmesi * * * dedi ki Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 inBeşiktaş Halkevi Başkanlığından . O m a a t vakıfları Evkaf kanuna ci mıddesıne bir fıkra ekleyen 24 25 27 Halkevımlze kıymetli hlzmetlerıle çok bu(Domamç Yolcusu) mucibince mülhak vakıflardan sayıl34 uncu maddelerin değiştirilmesine yuk yardım ve faydalar temin etmiş olan Türk filmciliğinde bir adım daha mıştır Sonradan bu vakıfların tek dair kanun tasarısı Toprak Kanununun evimizin babası ve hâmisi kıymeti üstadı 16 Nisan cuma gunu matinelerinden itibaren mütevelli ile ıdvesı usulü kabul edil bazı maddelerim deg stıren ve kanuna mız savın miştir Kanunun bu hükümlerim de bazı hükümler ekleyen tasan ABDLLKADIR KARAMÜRSEL'İ ğiştiren kanun tasarısı yüksek Meclise Banlardan başka Meclise, ban mıllet ebediyen kajbetmış bulunuyoruz Bütün Halkevli arkadaşlar bu vicdanlı insanın memlesunulmuş bulunuyor Yeni tasarı de ekdlerı tarafından yeni kanun teklif :ete ve bizlere çok faydalı olacağı bir za cemaat ve bazı esnaf vakıfları mülhak nanda başımızdan ayrılmasına muteess r vakıflar meyanından ç karılmıştır Şim leri de yapılmıştır Meclise olum ceza bulunuyoruz Cenaze merasimi 13 4 948 salı diye kadar talnkkuk ettirilmiş olup da larırın tasdiki hakkında bazı tezkere gunu ogle namazını muteakıb Teş\ik\e ca 1 Konya Ceza ve Tev^ıfevımn 948 yılı ekmek ıhtıjacı 14948 gününnde japılacağmdan Halkevi arkadaşları tahsil eddmemış olan yüzde 5 lerın lerle aralarında İsparta milletvekili Keizin son teşviınde bulunmalarını rica eder den itibaren 20 gun sure ile ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. terkini ıçm de tasarıya hukum kon mal Turanın da bulunduğu bir kaç mü2 948 yılı aralık a/mın sonuna kadar Cezaevinin ıhtrjacı olan ekmek hepimize başsağlığı dileriz dokunulmazlığının muştur Tek mütevelli usulüne de ni letv ekıhnın teşriî Halkevi Başkanı Yaşar Tumbek halka verilmesi kabul edilmiş undan yapılmış ve behen «750> gramlık olmak kaldırılmasına dair ve b a n kanunların hayet verdmıştır • üzere 99 000 adedden ibarettir 1 sfsx* Kâr eden" devlet teşekkülleri yorum anması hakkında Başbakanlık tez 3 Belediye rayici üzerinden ve mutehavvıl fiat e'asma göre ihale edıIstanbulspor Kulubu Başkanlığın •cektır Mdlî Korunma fonuna dahil olan ik .erelerı de gelmiştir dan 4 Geçici teminat 1687 lira 70 kuruştur Butun sporcuların baba ve hamisi olan 5 ihale 21/4/948 gunune rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Konya C •ek kıymetli üstadımız Savcılığı makamında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır ABDULKADIR KARAMÜRSEL'İ 1 Kırklareli hükümet konağı kalorifer kazan dairesinin sudan kurta6 İsteklilerin teminat ve teklif mektublanle birlikte ihals saatinden rılması için yapılacak Dıenaj ışı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur ¡hediyen kaybetmiş bulunuyoruz Butun i a n av saat evveline kadar bizzat veya taahhudlu mektubla komisyon başkanlığına zahlılar bu vicdanlı insanın memlekete ve muracaatlerı lâzımdır Bu ışın keşif bedeli 15441 31 liradır bizlere çok fajdalı olacağı bir zamanda ba 7 Şartnameyi görmek isti} enlerin ihale gününe kadar her zaman ça2 Eksiltme 22 4 948 tarihine rastillan perşembe kunu saat 16 da Kırk ımızdan ayrılmasından dolayı dllhun bulu ışma gun ve saatlerinde Cezaevi müdürlüğüne muracaatle görebilecekleri îlân nuyoruz lareli Bay indir hk dairesinde toplanacak komisyon manfetile yapılacaktır »lunur (4287) Cenaze meTasiml 13 4 948 salı günü Bile 3 Geçici teminat 1158 liradır namazını muteakıb Teşviki} e camiinde ya 4 Bu 19e ait keşıfname ve şartname ekleri Bayındırlık müdürlüğünde gından bütün kardeşlerimizin bu vic görülebilir danlı insanın son teşjıırde bulunmalarını ca ederiz 5 istekliler teminat makbuzu, Ticaret odası vesikası ve yeterlik belgeleri ile yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir AV VE DENİZ'in 6 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesinde yazıln şekilde tanzim olunan kapalı zarflar 17 nci sayısı çıktı Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez Bu *?jı Saıd Salahaddın Cıhanoğlunun av Ihtırakîı motorlerle, arazoz motopomp, karbon di oksit ve kupuk 7 Bu işe girebilecek müteahhitler belgelerde birlikte uç gun evvel II fişekleri hakkında bir makalesini Türkı>e kaplanı hakkında bir yazıyı ve resimleri cihazlarını kullanan ve tunların bakımı ile tamirinden anlıyan ve en az makamına muracaatle yeteruk belgeleri alacaklarda(4606) Av kanunu Yurddakı muhtelif avcılık ha H Merkezlerindeki ıtfaı/e teşkillerinde çavuşluk yapmış bir itfaiye âmireketlen hakkında yazıları fıkraları deniz rine ihtiyaç vardır •ılıge aıd yazıları kaptan Said Özeğe Surey Ayda 150 lira ücret ve fabrikada ikametgâh verilir isteklilerin belya Gursu Fuad Girgin Nevzad Erkanın makalelerini balıkçılık Japon sus balıkları gelenle Mudurluagunvuze başvurmaları (4737) Büyük Mület Meclisi dün çalı [ısmalarma başladı Yz'm rr>7>Mnsle''den itibaren Ş A R K SİNEMASINDA AÖAIET Samsun ve Ordu köylerinde açlık * Baştarafı 1 tncı sahıjede de görülen yiyecek «ıkıntısının önlenhusufta bir telgraf alındığını, bu tel mesi hususunda Toprak Ofisçe tedbırgrafta hububat tedariki müşkülâtın er alınmaktadır dan bahsedilerek Toprak Mahsul'erı OToprak Ofis ıLc olarak Samsuna bm f oinden gereken yardımın istenim.? ol ton mısır göndermeye karar vermiştir Samsun sdepı muhtemeı olarak yarın duğunu ve vardımm tetıb enmiş bulur dugunu söyledi Kızılaya da bu hu bu mısırları Samsuna go'urecektır Toprak Ofisin Karadeniz halkının susta ban muracaatler yapıldığı anlaşılmaktadır Olaganu'tu bir t^plant ya vıyecek dıtıy acını karşılamak gayesıle çağırılmış olan Kazday Geiel Mericez yeni bazı tedbirler alacağı anlaş l m a k Kurulunun, bu j ardım ışını görüşeceği tadır sanılıyor Toplantı jarın sabahtır Hububat gönderilen j erler Diğer taraftan D Parti merke Ankara 12 (Telefonla) Yeni e k zı de bu haberler dolayı de Samsuna rrek harmanı, hububat hatlarının yükgönderdiği telgrafta durum hakkında selmesi dolayısıle sıkıntıya dj ? en o3 cele muterrmm malumat istemiştir şehir ve kasaba de köylere ekmesuK Karadeniz bölge ine bin ton mısır tahsiline imkân vermiş, bu arada izgondenlıjor mir, Baldcesır ve Manisa iıçe ve buKaradeniz bölgesinin bazı vilâyetlerin caklarına hububat gonderı'mıştır AŞK MEYDANI JEANNE GRAİN VİYİAN BLAİNE DİCK HAYMES DANA ANDREWS YA AŞK Y  ÖLÜM Y I L D I Z SİNEMASINDA BEŞ TEHLİKE UNUTULAN SIR TAKSIM SİNEMASINDA Konya G, Savcılığından: ;ore Sakarya nehri yükselmekte devam Baştaraft 1 inci salufede etmiş ve nehrin yüksekliği 4 85 metrevı bulmuştur Bugün öğleden sonra tahminler yapılmasına sebeb oldu Fakat jagmur yağmağa başladığı için sular sonradan, bu milletvekillerinin ıhrac daha buyuk hızla yükselmeğe başla karcını tanımadddarını göstermek üzere aralarında bojle bir karara varmış m ştır Taşan sular Kömürlük suyu civarın oulundukları şayi oldu Dıger taraftan Meclisteki durumlarını daki bendi yıkmış Koraurluk ve Güreşler kovlerı sular altında kalmış su muhafaza ıçm bir formül bu'unması yolar Povrazca Akarca, Suluklu ve Te landa ban teşebbüslere geçilmiş olduğu keler köyleri istikametine doğru yayd da soy endi Bizim öğrendiğimize göre bu formül Yusuf Kemal Tengırsenk tamaga başlamıştır Sakarya nehri Adapazanndakı bu rafından bulunmuştur Teklif Genel yuk köprünün bujuk gozleıını doldur idare Kuru'unun Merkez Havsıyet Dımuştur Sular, bu civarda bulunan v anı tarafından verilen hükümlere munTrabzonlular mevkiinde dört beş bi zam bir karar alarak partiden uzaklaşnaya dolmuştur Sellerin Adapazanna tırma kararlarını kongreye kadar tecil girmesine mânı olan sedleı yıkdacak etmesi şeklindedir Ancak Genel Merolursa Adapazarı şehri de tehlikeye kezin böyle bir mutaleayı kabu'e mütedüşecektir Fakat bu tehhke henüz mayil olmadığı şimdiden anlaşılıyor B j milletvekillerinin dırac kararından sonvarıd görülmüyor Adapazarı kaymakamı Fazıl Kaftan rada Genel Merkeze karşı imkân dahioğlu ve Adapazarı jandarma komutanı linde gördükleri butun vası+alarla ruyüzbaşı Şemsi, seylâb bölgesinde ted cadeleye gıriştdılerı den sürülmekte birler almakla meşguldürler Yeniden esasen tuzuğun de buna müsa^d olmadığı kaydr ve yiyecek gönderilmiştir Tahli kaydedilmektedir. ye işlen devam ediyor Merak edden cdıetlerden bin de, D. Mudurnu çayı da taşmış, Akyazı U P Meclis Grupunun şimdi nasd bir vazıyet alacağıdır Genel merkez çevreleçe'inın BalbaUı ve Kadirli köylerim sular basmıştır Bu sular, Hendek rinde Grupun yarın toplanıp toplan Bolu yolu üzerindeki bataklık araziye mıyacağı hakkında hiç bir rmlumat mevcud değddır Partiden çıkarılnış okadar yayılmıştır Bu akşam Izmıtte de şiddetli yağmur lanlar ise toplantının yarın yapdacağm ve kendilerinin de ıçtımada bulunacakbaşlamış ve sular izmit ovasını yer yer Bu takdirde kaplamıştır Yağmur devam etmektedir larını söylemektedirler parti tuzuğu bakımından içtimain resAdapazarında insanca kayıb yoktur mî bir mahiyeti olmıyacak ve belki de Butun Jandarma devriyeleri, tenhkeye kararlara iştirak eden diğer mdletvemaruz koy leu gezmektedirler. kdleri hakkında da yeni kararlar alınCevdet Yakub ması gerekecektir Bu bakımdan eğer toplantı yapılacaksa yarınki Meclis GruYeşılırmak bölgesindeki durum Turhal 12 (a a ) Yeşdırmağm taş rjunda da meraklı bazı sahneler olacağı ması yüzünden dçe merkezde on uç anlaşılıyor koyun ekden arazisinden bir kısmı sular altında kalmıştır Ha koy tamamıle Ankara Zonguldak su ile çevrilmiş haldedir Lüzum görülhattında arıza düğü takdirde bu köyler tahliye edilecektir Safranbolu 12 ( a a ) Balıktık Cebeciler istasyonları arasında seller1 n Eskipazar çayı da taştı Eskipazar 12 (a a ) Karlann erimesi tahrıb ettiği demiryolu tamir edilemeyüzünden Eskipazar çayı taşmış, bir diğinden Ankara Zonguldak yolcu kısım ekdı arazı sular altında kalmıştır trenleıı Ka^abukten deri geçememekteEskıpazan istasyona baghyan yoldaki dir kopru de hasara uğradığından dçe merM EV LI D kezde istasyon arasında muvasala kesddıgi gibi Gerede ve Karabuke gidiErzurum milletvekili merhum lememektedir KEM ALETTİN K\MÛ nun blumunun kırkıncı gunu o an 15/I\ / 948 perşembe günü öğle namazını mufakıb Eşim babamız kardeîtmiz ve büyüğümüz Cızıltorrak Zuhtupasa cam nde merhumun ruhu iç n mev! d okunacağından akraba ve eınekli vali dost'arıle arzu edenlerin teşrifleri rica oluEŞREF SAYIT'ı nur Kardeşi Husnu Uluğ ebedt kajbırrız dolayıslle cenazesinde bulunan gerek şifahen gerekse raektub ve telgrafla acılarımıza iştirak edea dost arımıza ÖLÜM ayrı ayrı teşekküre buyuk acımız mânı olduğundan bu hususta sayın gazetenizin ta Bay Dejo Gyarmathynm eşi olan vassutunu rica ederiz Bayan ANET GYARMATHY Eşi kızları kardeşleri ve daroadları (Doğuşu Ornsteın) * * * vefat etmiştir Cenaze merasiTiı bugünkü salı 13 nisan 948 saat 1J 30 da YukseUcaldırımZevcem ve validemiz dakı Musev E^kenaz t Svnagcgunda icra oluOLGA S. PAPAJOĞLU'nun nacağı teessürle bildirilir olJmu dolayısıle acılarımızı pajUşan çelenk Cenaze işleri servisi Mo«kovjç }olla}an ve cenaze merasimine bizzat gelen * * # dostlarımıza bütün ailemizin şükranlarım sunmak İçin sayın gazetenizin tavasTjtunu Bay İBRAHİM HAYAT •lca ederiz (Udi bestekâr Mısırlı ibrahim) Zevci Halı tucnarı Symionaki Papajoglu kızları Vırjırua M Pavlanto ve kocası vefat etmiştir Cenaze mera* r bugünkü salı Arrodıti Topujoglu ve kocası oğlu Kos 13 nisan 948 saat 14 30 da Buvukhendekteki ti S Papajoğlu ve karısı Musevi Keneset Izrael Sjnagogunda icra oluCenaze levazıma*! servisi nacağı teessürle bildirilir N Piştof Tel 44236 Cenaze isler Moskovıç Adapazarında yeni köyler D, P. den çıkarılanlar su altında kaldı dünkü Meclis içfi&aında izmit 12 (Telefonla) Bu akşam gec vakit Adapazarından gelen haberlere eski yerlerinde olurdular TEŞEKKÜR Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğünden: İTFAİYE ÂMİRİ ALINACAK Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası Müdürlüğünden; MENSUCAT RESSAMI ALINACAK Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Hereke Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: P. T. T. İst, Bölge Başmüdürlüğünden: Şımddds dahdî ve harici te grafía adî ve taahhütlü mektup kabul etm=k ve üç işlemle telgraf havalesi işlemi yapmak ve mesaisi adî günler saat 812, 1418 ve pazar gürden saat 311 olmak üzere Çankırı başmüdürlüğüne bağlı Zonguldak Binin Çatalağzı mevkınde bir merkez açdmıştır. Sayın halka dân olunur. (4833) .akkında ve Türk sularındaki alabalıklara aid yazı'art binek atı soyları hakkında AU Haydar Barşalın kıj metli bir makalesini ihtiva etmek'edır Hararetle tavsıje ederiz SARAY Sinemasında Yann aksam 21 de Konseri WM Biletler gı=ed° satılmaktadır Güzel Sanatlar Akademisinin Tezyini Sanatlar kısmından mezun ve mensucat ressamlığı teVniğıne az çok vâkıf askerliğini yapmış bîr ressama ıhüyac vardır Talıblenn evrakı musbıte.e'de bizzat Fabrika Müdürlüğüne müracaatlen ılâr olunur (4722) NEGMİ RIZA AHISKAK • Arazör Yaptırılacak Karaman Belediye Başkanlığından: Yangın söndürme ve caddeleri sulama işlerinde çalıştirılmak üzere bir aded arazoz yaptırılacaktır Arazozun butun tesisatı Fod marka ve şoför mahalli mevcud kamyonun şasesi üzerine yapılacaktır Kamyonu belediye inşaat mahallinde teslim edecektir Bu ışı v^pm^ga taLb olanların şartnamelerim ve foat tekliflerini başkanlığımıza oldırmelerı ilân omrur ATLAS Sineması Müdüriyetinden' Şişli Halkevi tarafından teTtıb edilen ve 14 Nisanda Sinemamızda veılecek olan Fen Memuru v e ¡kinci Sınıf Elektrik Montörü Aranıyor Karaman Belediye Başkanlığından: Belediyemiz teşkilâtına aylığı 250 lira ücretli bir fen memuru ve ayrıca ajlığı 175 lira ucreıu ikinci sınıf ehlıjetn bir elektrik montoru alınacaktır Arzu edenlerin belgelerim t r dılekçeje iliştirerek başkanlığımıza müracaat etmeleri ilân olunur (4348) (Vıvana Opera Çocuk Korocu) heye'ının şehrim ze gelm° ınm 3 4 gun gec kme^ı dolav ısıle başka bir tarihe tehir olunmuştur NOT Birinci konser ıçm hiç 2^er kalmamıştır ikinci kon«r için yerler şimdiden temin edilebilir Konser tarihleri 34 gun içinde ayrıca ilân edilecektir Karacabey Asliye Hukuk Yargıçlığından Karacabeyin Buyuk Karaağaç koyu 46 nu 'us hane«ırde kayıdlı Musta'a kızı Hurıje KORO KONSERİ Elâzığ Van demırv olunun 173+300 184r800 uncu kilometreleri arasındaki sekizinci kısım inşaatı kapalı zarf usulde eksiltmeye konmuştur 1 Eksiltme 26 4/1948 tarihine tesadüf eden Pazartesi gunu saat onaltıda Bakanlığımız Demıryollar inşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyonu salonunda yapılacaktır 2 Bu inşaatın tahmin edilen keşif bedeli dört milyon beşyüz bin liradır 3 Geçici teminatı 148,750 uradır. 4 Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşması, takeometre plân ve profili, birim fıat cetveli, fenni, özel, aplikasyon, telgraf hattı, sondaj fennî şartlaşmaan ile Bayındırlık işleri genel şartlaşması, 91 d numaralı malzeme tipinde topanan bir takım eksiltme evrakı 50 bia karşılığında Demırv olları inşaat Dairesinden tedarik olunabilir * " 5 isteklilerin bu ışın teknik öneminde bir ışı ıyı surette başardığını veya idare veya denetlediğim ısbata yarar belgelenle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) uç gun evvel yazı de Bakanlığa başvurarak bu eksiltme;, e girmek için ehliyet belgesi almaları ve bu belgeyi teklif zarflarına koymaları şarttır 6 Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 saydı Artırma Eksdtme ve ihale kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeğe mecbur oldukları evrak ve vesaiki mezkur kanun ve ekşitme şartnamesinin tarıfatı dairesinde hazırlıjacakları teklif zarflarını 26/4/1948 pazartesi günü saat on beşe kadar numaralı makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu başkanbğına vermiş olmaları lazımdır (4118) Bayındırlık Bakanlığından: [Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları SATILIK ARSA Muhammen kıymeti Geçici teminat Lira Kr. Lira 1626 00 122 Vakıf paralar müdürlüğüne aıd Ortaköyde Mecidiye mahallesinin Kumbalaoıbaşı sokağında eski 14 defa mu yem 1 dâ 13 ve 2 ilâ 14 sayılı 406 50 metre murabbaı sahasında 14 parça ev arsası ve medhalı 2490 saydı kanun hukumlerı dairelinde ve açık artnma suretde satılacaktır İhalesi 13/4/948 pazartesi gunu saat 15 de yapılacağından ıstekhlenn be'li gün ve saatte nüfuz ve dîamet tezkerelerde birlikte mudurhk mahlulât kaledir" lüracaatlerı """ KAOLİN SATIN ALINACAKTIR MALİYE C i n s i BAKANLIĞINDAN: Miktarı İstanbul Sular İdaresinden: Muhtelif ebadda kamyon ve kamyonet lâstiği 'atın alınacaktır nın adının (Cevrıje) ve gene avm hanede ka/ıdlı Husevuı o^iu Kemal ile Huse\ n Şartname«ı levazım daıre=ırden alınabilir İstekliler teklif bedellerırın %"! o u nöbetinde bir teminatla tekliflerini k zı Aysen n ana arı adların n dahi (Cev rije olarak tashihine 3 » s4S gününde 189 2. 19 nisan 1948 gunu saat 12 ye k'dar Beycglu istiklâl caddesi idare merkezinde sayı ile karar venlroıs olduğu Medeni KanuMuamelât dairesi şefliğine verme^n. ıun 26 ncı maddesine tevfikan Jlân olunur Geçici teminatı Eksiltme tanhı Lira K 15000000 aded 12 5X16 zarf ımalıye ı 14G2 50 26/4/948 pazartesi 13X18 zarf ımalıyesı 7750000 872 26/4/948 pazartesi 17X24 zarf ımalıyesı 1850000 243 26/4 948 pazartesi Zamk fırçan 10000 112 50 27/4/948 salı Cetvel tahtası 9000 603 40 27/4/948 sah Klâsoı sırt halkası 100000 375 28 4/948 çarşam ^ Buyuk kapsül 300000 80 28/4/948 çarşamba vıt rrazı 2000 kilo 225 28/4 '948 çarşamba Ytiıcarıda cins ve mıkta lan vazl ış'er ve mubayaalar açık eksiltme ile bale ed leceg nd«n isteklilerin g ter 'en tarihlerde ve *aat 14 te geçici teminat poralarde bırhkte Beşıkteşta Dev'et Kâğıd Deposunda hazır bulunmaları (4664) Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İZMİT Bu işe ait şartname Ankara'da Sümerbank Genel Müdürlüğünden istanbul'da kuçuk kır acıyan hanmdakı büromuzdan Kütahya'da Keramık Fabrikasından ve Izmitte Müessesemiz Ticaret Şube^nHen parasız tedoiık olunabdır Talihlerin her 500 tonluk parti için 1500 (Bmbesyuz) liralık geçici teminat akçalarım müessesemiz veznesine yatırarak fıat tekldierını havı mektublarını, 19 4/948 Pazartesi gunu saat 12 ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri dan olunur Müessesemiz Arttırnn ve F 1 ^ıltme Kanununa tâbi o'nac5 gından ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir 4568 caktır Müessesemiz ihtiyacı için 1500 ilâ 1750 ton ham kaolin satın alına
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog