Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SON E R BİR DAKİKA: Baştarafı 1 inci sahifede halkan ikiye ayurnak, sonr3 da iktier yerde havadan para kapümakta olan daimî tedhişçi taarruz darı ele geçirerek bütün demokrasi zanmağa karşı bir meyil lardan doğrudan doğruya sorumlu ol prensiplerini ilgaya maruf olduğunu bevardır, lâkin bu meylin bizdukları beyan edilmektedir. lirtmiştir. deki kadar umumileştiği az görülmüşBundan başka ingiliz ve Amerikan tür. D talyan milleti bu ayın 18 Komünist lider soğuk karşılandı Baftara.fi 1 inci sahifede merkezi, gelecek kış tekrar tesis etmek makamlarına! nüfus kesafetine kıyasen Roma 12 (a.a) italyan hıristiyan rey vererek mukadderatını tayi ral Galloway'i kabulden istinkâf etmiş hakkını muhafaza etmektedirler. Ne olursa olsun beklenmedik beş Trieste bölgesinde dünyanın en büyük demokrat partisi lideri bulunan Başetmek üzere olduğu için seçüı tir. kuruş insanın hoşuna giden bir hediye ingilizler, rusça tercümanlarına' polis kuvvetini idame ettikleri ve bu bakan de Gasperi, şimal italyada kosavaşının neticesi hakkındaki merak olduğuna göre bunu da normal kabul General Kurasov, Viyananm Kızüordu yol veriyorlar sivil polis teşkilâtının yarısaıdan faz münistlerin en kuvvetli bulundukları etmemiz lâzımdır. . günden güne artmakta ve savaşın sey tarafından kurtarılması yıldönümü müBerlin 12 (a.a.) Rusça için ingilizlasaun eski faşist polislerden müteşek şehir olan Milânoda mühi mbir nutuk ri en büyük ehemmiyetle takib olun nasebetüe yapılan merasimden dolayı Halk bakımından, ferd bakımından ler tarafından kullanılmakta olan bükil olduğu ileri sürülmektedir. söyliyecektir. maktadır. General Galloway'i kabul edemediğini tün kadın tercümanlar, artık kendilerive nihayet para kazanma sistemi biraa Nota, harbden sonra vukuagelen karı De Gasperi, Milano'dan sonra Sicil Bütün dünyada İtalyadaki seçim sa söylemiştir. şirazesiz olan yani çabuk ve çok para nin hizmetine ihtiyaç kalmamış olduşıklıklara dair bütün diplomatik ve si yada bir nutuk söylemeyi kararlaştır vaşına karşı gösterilen dikkat ve İh' General Galloway, bu hudud hâdiseleri ğundan Berlini terketmektedirler. yasî olayları telhis ve şimdiye kadar misken, birdenbire bundan vazgeçmiş kazananlarla, hiç kazanamıyanlara yantimama bakıp da bunun bir tek mem hakkında General Kurasov'a tahriri bir Bu kadınlardan bazıları in gil tereye yazılan ingiliz Amerikan protesto no ve komünist lideri Togliatti ile karş yana rasgelinen memleketierde bunu 1 lekette değiL fakat bütün dünyada ya biraz da mazur görmek haksız bir şey protesto göndermiştir. talarını fiilen reddetmektedir. dönecekler, bir kısmı da ingiliz bölgekarşıya gelmeğe karar vermiştir. pilan bir ara seçim gibi takib olundu değildir. Bununla beraber notada, Trieste'nin sinde başka görevlerde çalışacaklardır. Avam Kamarası, hükümetten Milano'dan gelen haberlere göre Tog ğunu söyliyenler muhakkak ki müba Bugün hangi memur, hangi işçi, hanİtalyaya iadesine dair son tekliflerden liatti'nin Milano'da 50 hin kişi huzurunBu kadınların ekserisi beyaz Rustur. azimkârhk bekliyor lâğa etmiyorlar. Çünkü bir memleketti bahis yoktur. Batı devletleri komutanları bir Londra 12 (a.a.) Bugün öğleden da söylemiş olduğu nutuk, soğuk bir gi gazeteci kendisine bir kaç yüz lirayapılan ara seçimler, nasıl genel oy lık da olsa bir milli piyango ikramiyeİtalyaya 31 milyon dolarlık toplantı yaptılar surette karşılanmıştır. tuttuğu istikameti belirtir ve iktidar sonra Avam Kamarasında saylavlardan si çıkmasından memnun olmaz. Berlin 12 (a.a.) Almanyadaki Aalbn veriliyor Seçim toplantılarına Milânoda 700 bin mevkiindeki partinin güveni kaybedi; bir çoğu, hükümetten, geçenlerde Bermerikan ve ingiliz askerî valileri GeMadalyanın bir tarafı budur. Diğer Washington 12 (AP.) İngiliz etmediğini açıklarsa, İtalyada yapılan inde vukua gelen uçak kazası hakkınkişi iştirak etti Başmakaleden devam Fransız Amerikan altin komisyonu genel seçim de bütün dünyaya, komü daki tahkikat hususunda daha büyük neral Clay ve Robertson ile Fransız işRoma 12 (a.a.) Girişilmiş bulunan tarafına gelince; memlekette paralı pibölgesinin başkomutanı General Efkârı umumiye, şimdi çekilmekti tarafuıdan yakmda İtalyaya 31 milyon seçim mücadelesi münasebetile dünk' yango tertibi imtiyazını Millî Piyango nistliğin mi, yoksa demokratlığın mı bir azimkârlık göstermesini istemişlerdir gal altin iade edileceği pazar günü Italyamn muhtelif şehirle idaresi almıştır. Yani halkın piyangoya itibar ve itimad kazanmakta olduğunu Hükümetin sözcüsü, Mr. Bevin'in gös König'in muavini General Noiret, bu olan buğday sıkıntısının yukarda yaz dolar kıymetinde Birleşik Amerika Dış İsleri Bakanlı gün öğleden sonra ingiliz asker! hü dığunız ihtiyatsızlığın bir neticesi ol açıkhyacak ve belirtecek, dünya du rinde yapılan yüzlerce siyasî toplanb olan rağbetini hükümet bir nevi gelir termiş olduğu sabrı, zaaf eseri telâkki gifıdan bildirilmektedir. Komisyon 3 kümetinin merkezinde toplanmışlardır duğuna kanidir. nunu ve dünya siyaseti ona göre ta etmemek gerektiğini söylemiştir. sırasında kayda değer hiç bir hâdise ol membaı olarak benimsemiştir. yıl evvel, harb suasında Naziler taraBenelux memleketleri askeri heyethavvüller geçirecektir. Bundan dolayıdır ki memlekette Mesul hükümet ve mesul bakan sı fından Müttefik memleketlerden gas mamıştır. Bu arada Milano'da çeşidli Bevin ile Bidault görüşecekler lerinin şefleri de bu toplantıda hazır siyasî partilere mensub yüzlerce hati frenklerin Jeu de hasard yani (tesadüf farile bu işde alâkalı olanların bu te İtalyanm karşılaştığı dava. bütün Berlin 12 (a.a.) Reuter'in siyasi bulunmuşlardır. pedilen altin stoklaraıa dair talebleri varfir ve şayialara kulak asmamaları bin söz aldığı toplantılara en az 700 bin oyunu) adını verdikleri piyango tertidünyanın davasıdır ve bu dava. komü muharriri bildiriyor; hal için ihdas edilmiştir. Bir batı Almanya devletinin hele bugünkü rejimde imkânsız bir kişinin iştirak ettiği haber verilmek bine kimsenin hakkı yoktur, yoktur nizm ile demokrasi davasıdır. Onun için ingiltere Dış İşleri Bakanı Mr. Bevin İtalyada komünistlere şiddetli şeydir. kurulması ama bu imkândan istifade etmek istitedir. bütün dünya İtalyanm komünizm le ile Fransız Dış İşleri Bakanı M. Bidaulthücumlar Washington 12 (a.a.) Nafen: Ber yen müesseseler buna da çare bulmuşhinde mi. yoksa demokrasi lehinde mi nun, gelecek cuma günü Pariste vuku İtalyan seçimlerinin ehemmiyeti Şu halde hükümetin derhal 160 bin Cenova 12 (a.a.) İtalyan Başbaka1in hâdiselerinin, Almanyanın batı ve ton buğdayın ne zaman, ne için ve hanlardır. Hükümete verilmiş olan bu imoy vereceğini en ciddî merakla takib Londra 12 (a.a.) Yakında yapılaulacak görüşmeleri sırasında son gündoğu olarak ayrılmasının pek yalan ol gi malumat üzerine ihraç edildiğini or nı M. de Gasperi, İtalyan komünist par cak olan İtalyan genel seçimlerini bahis tiyaz, paralı piyango tertibine münhasır ediyor ve italyanm iki taraftan han erde Berlinde Rusların takındıkları hagisine katılarak öteki aleyhindeki mu •eket hakkında fikir teatisinde bulu duğu hususunda Dış İşleri Bakanlığını taya koymasını ve bu ihraca delâle tisini ecnebi yardımı sayesinde gizli bir mevzuu eden işçi Daily Herald gazetesi olduğuna bakarak bir takım kurullar ikna etmiş olduğu bildirilmektedir. Be: eden, sebeb olan, yanlış karar veya ma milis teşkil etmekle itham etmiştir. ve kurumlar eşya piyangosu tertib etvazeneyi kuvvetlendireceğini anlamak şunları yazmaktadır: acakları sanılmaktadır. M. de Gasperi, Cenova'da bir seçim lindeki durumun nazik olduğu kabul lumat verenler varsa bunları muahaze ve ona göre tedbir almak istiyor. Pazar günü yapılacak olan italyan meğe başlamışlarda. Londrada hüküm süren ve gitgide edilmekle beraber Amerikanın, Almannutku esnasında bu beyanatta bulunicab ediyorsa muhakeme etmesini ısGelen haberlere bakılırsa İtalyada saİlk defa olarak azası olduğumuz ( i s genel seçimleri tarihi bir önem arzetkuvvetlenen kanaate göre, Sovyet ma yanın başkentinden çıkarılmasına mü rarla bekliyoruz. muştur. vaş günden güne şiddetlenmekte ve kotanbul Gazeteciler Cemiyeti) nin geniş tehlikesi mektedir. İtalya, Moskovanaı hakimikamları, batı devletlerini Berlinden saade etmiyeceğine işaret edilmektedir. De Gasperi, komünist münistlikle demokrasi arasında mücamikyasta tertib ettiği bu piyango o zaBöyle yapmazsa kısmî seçim gibi kü nin bilhassa önemli olduğunu, çünkü yeti altında bulunan doğu Avrupa Bir batı Almanya devletinin kuruldele, en çetin safhaya girmiş bulun :ovmak gayesini gütmektedirler. çük ve şümulü mahdud hâdiseler üze kuvvete müracaat hakkını iddia eden memleketleri blokuna iltihak edebilir man işi tertibdeki ciddiyet ve intizam İngilizler, son Rus tekliflerini ması için yüksek makamlarca tedbirler maktadır. Komünistler, ilkönce sakin rinde menfî tesirinden başka bu sükut bir cereyanın italyan hududlarını aşan veya batuıın hür demokrasilerinden bi sebebile büyük bir rağbet görmüştü. alınacağı zannedilmektedir. Böyle bir kabul ettiler davrandıkları ve tecavüz yolile kazanç risi olarak kalmak yolundaki arzulanın Aradan bir sene geçtikten sonra ikinci ve hareketsizlik hükümeti, efkârı umuBerlin 12 (a.a.) İngiliz askeri valisi, devlet Marshall plânına da dahil bulu miye ününde, balkın iaşesini temin ede millî bir hareket olmaktan çok uzak yeniden teyid edebilir. Sadece memle piyangosunu daha geniş ve çok zengin 6ağlamak yolunu tutmağa özenmedikve ancak çok geniş milletlerarası ehemleri halde son haftalar içinde tecavüz Berlini ingiliz işgal bölgesine bağlayan nacaktır. Bu kabil bir gelişme Amerika memiş olmakla sorumlu gösterir. Hiç bir miyet taşıyan bir beşinci kol olarak ketlerinin değil, fakat dünyanın istik mükâfatlarla şu günlerde arzetmiş olan ve tehdid yolunu tutmuşlar, evvelki otomobil yohı üzerindeki ingiliz yardım için ağır bir yük teşkil edecektir. Zira, maddî akıbeti olmasa bile manevî tesiri bali de italyan seçmenlerine bağlı bu (Gazeteciler Cemiyeti) bu bir sene ivsif edilebileceğini söylemiştir. gün bir saat süren bir grev yapmakla merkezini kaldırmayı kabul etmiştir. bu devlet doğu bölgelerinden gelmekte bakımından böyle bir kanaatin husulü zarfında kendini bu yolda takib eden M. de Gasperi, bu hareketin italyan lunmaktadır. olan yiyecek maddelerinden mahrum Hasan Saka hükümeti için hoş bir şey kuvvetlerini hissettirmek, bundan baş Bununla beraber İngiliz makamları, pek çok müesseseler görmüştür. Her ka demokrasi cephesi kazandığı takdir Sovyet ve ingiliz makamları arasında olacaktır. Fakat Amerika buna da hazır değildir. müessesenin piyango tertibine hakkı de memleketin dahili bir harbe sürük L946 da akdolunan anlaşma gereğince bulunmaktadır. olduğu muhakkaktır. Yalnız hükümet Ve nihayet bütün bunlar olmasa bile; leneceğini anlatmak istemişlerdir. bu müsaadeyi verirken piyangoyu teruııınıuılııuuillllllinilUlllllDlilIUUllIUiniIllUllIlllıımııımı arpa ekmeği yemeye mecbur bırakılmış tib eden kurulun bir hayır müessesesi Bu yüzden yapılan grev, komünistleolan halk, kendisini bu duruma düşüolmasmı »art koştuğuna göre verilen rin dahilî bir harb açmayı dahi göze renleri öğrenmek ve mümkünse bunla Bastarafx 1 inci sahifede müsaadelerin daha doğrusu toplanan alacaklarını belirten ve italyan seçmen Baftarafı 1 inci sahifede rın sorguya çekildiklerini görmek ister. Londra 12 (B.B.C) Büyük Britan yeniden hızlandırabileceği korkusunu paraların hakikaten hayalı bir işe mi, nın, müteveffa Başkan Roosevelt için lerinin gözünü yıldırmayı hedef tutan Demokrasiye gerçekten inanıyor, bu larmda veya ona yakın yerlerde üs izhar etmişlerdir. Geçen yıl zarfında da yoksa umumi bir hayırla alâkası olmıbir nümayiş mahiyetinde idi. Fakat bu rejimi hakikaten memlekette tesLs et kışa ettiği ve Kral VL ncı George taraFilistin 12 (a.a.) Filistinde kuzey kurmalarına müsaade edemez. buna benzer korkular y«r alnas ve o yan yerlere mi sarfedildiğini araştırnümayiş bu mahiyeti haiz olmakla bemek istiyorsak, herkesi iyi kötü karar fından ingiliz Amerikan dostluğunun Amerikanın müdafaası geniş bir araen güneye doğru çarpışmalar cereyan zaman Başkan Truman, Kongreden raber İtalyan demokratlarının bundan ziye şamil bulunmaktadır ve bunun ve hareketlerile karşı karşıya koymak daimî bir hatirası olarak tavsif edilen Türk Yunan yardım programı için mak da gene hükümetin efkân umuttiği bugün bildirilmektedir. miye muvacehesinde yapması gereken korkarak reylerini komünistlere veremecburiyetindeyiz. Parlmanter rejim anıt, bugün Grosvenor meydanında Geçen cuma günü Irgun'a mensub için, düşman topraklarına bombardıman 400 milyon dolar istemişti. bir vazifesidir. ceklerini sanmak beyhudedir. En diklerde hiç bir hükümet veya vekil şunu merasimle açılmıştır. •ahudiler tarafından Kudüs civarında etmek üzere, icabında belki de ön AsProgram şimdi 275 milyon ilâvesile katli müşahidlere göre komünistlerin bunu korumak için kendini feda etmeMerasimde hanr bulunanlar arasında Bu yapıladursun, asıl yazımıza mevzu )eir Yasein kasabasında kadın, erkek ya topraklarında üslere ihtiyacı ola ye, hiç değilse zayıf düşürmeye salahitevsi edilmiştir. Bu ilâve tahsisin taksim alabilecekleri oyun tutan hiç bir veçKral Kraliçe, Mrs. Roosevelt, Prenses yapmak istediğimiz daha başka bir pi'e çocuk olmak üzere 200 den fazla caktir.» yetli değildir. Çünkü hüviyeti şahsî de Elisabeth ve kocası, Ana Kraliçe Mary, şekli kesin olarak tesbit edilmemiş olhile yüzde yirmi veya yirmi beşi geçBir Amerikan filosu Maltada yangonun ciddiyeti bahsidir ki bizi bu 'ab öldürüldüğünün Arab liderleri tağil, arkasından gelen yüz binlerle taraf Başbakan ve diğer kabine üyelerile makla beraber, Türkiyeye gene geçen miyecek, bu yüzden komünistlerin ikLa Valetta Malta 12 (a.a.) Bir afından bildirilmesi Arablar arasında yıl gibi 100 milyon dolar ayrılacağı satırları yazmağa tahrik etmiştir. darın muhassalası, yani temsilidir. tidar mevkiine gelmeleri bahis mevzuu Mr. Churchill ve harb zamanaun sair tahmin edilmektedir. Amerikan deniz filosu, bugün Maltaya Dikkat ediyor musunuz?. aleyanı son haddine götürmüştür. olmıyacak, hattâ bunların Italyayı bir ¡derleri görülmekte idi CUMHURİYET Filistinin güney ucunda Mısırlıların gelmiştir. Maltada üç gün kalacak olan Rusyanın Boğazlar bölgesile yeniden Nimresmî denilecek müesseselere dahili harbe sürüklemeleri ihtimaline Merasimden evvel meydanı muazzam ilgilenmeğe başladığı bir Moskova radÍ defa olarak Arablarla birlikte taar filo, Visamiral Forrest Sherman'ın bayıdar sirayet eden b b garib usulle kargı hükümet, bu ihtimali bertaraf lir halk kütlesi doldurmuş, ve civar ev yosu yayınından belirmektedir. Yayaıruza iştirak ettikleri haber verilmek rağını taşıyan Rochester ağur kruvazöbankalarımız mevduat sahihlerine ev, edecek kuvvet ve kudreti kazanacakIngiliz ve Amerikan bayraklar^ da, Yunanlılara Türkiyeden sakınma arsa, altın gibi piyango mükâfatlan ledir. Filistin polisinin bildirdiğine gö rü ile Philippine Sea uçak gemisinden tır. lonatilmıştı. re Gaza'nın güneyindeki ovada yegâne ve üç hafif kruvazörden miirekkebdir. ları ihtar edilmekte, Türk ordusu birıdetmektedirler. Bunda gerçi ne nizaKaliforniya açıklarında yeni bir Baştaraft 1 inci sahifede İngiliz ve Amerikan birlikleri, salvo liklerinin Yunan hududuna nakledil mi, ne ahlâki hiç bir mahzur yoktur. Şimdiki halde bütün tahminler bu yahudi kolonisi olan Kfar Daron'a karzemin hazırlanmışta. Kuvvetle tahmin ateşile Roosevelt'in hatirasuıı taziz et mekte oldukları ve bir bahane ile batı Lâkin bunu görünce hatıranıza gayrimahiyettedir. Fakat son sözü ayın 18 in yapılan taarruz esnasında. Mısırlılardenizaltı görüldü ci günü italyan seçmenleri söyliyecek dan 11 kişi ölmüf, S kişi yaralanmıgbr. Trakyayı ele geçirebilecekleri ileri sü ihtiyarî bir hâdise geliyor. Kabotaj hakSan Fransisko 12 (a.a) Askerî edildiğine göre, yakuıda, bu andlia^ mişlerdir. ve ancak İtalyanm hakiki karan o zahenüz memleket bayrağına hasredilingiliz kuvvetleri bir mütareke ya taşıt uçaklaraıdan biri, cumartesiyi pa manm imzalanması için temaslara başAnıtın merkezî motifi, müteveffa rülmektedir. lanacaktır. man anlaşılacaktır. miş olduğu devirlerde Izmite, Muıılmasını teklif ederek çarpışmalara zara bağlıyan gece Kaliforniya kıyılaBirleşik Amerika resmî monitörlük aşkanaı 11 kadem boyundaki bronz ıyaya işliyen müteaddid şirketlere vermişlerdir. tından 130 mil kadar açıkta milliyeti bir heykelidir. Krahn daveti üzerine a servisi tarafından zaptedilen aynı yaNecmeddin Sadağın izahatı Şu var ki İtalyanm çok müşkül bir tayin edilemiyen bir denizaltı görmüşAnkara 12 (Telefonla) Dış İşleri nıti saran örtüler Bayan Roosevelt ta yında, Yunardstanla Türkiye arasında id vapurlar birbirlerile rekabet için imtihan geçirmekte olduğu söz götürUnesco heyeti Ankarada tür. Keşfolunduğunu anlıyan denizaltı Bakanı Necmeddin Sadak, Bakanlar Ku •afından açılmıştır. bir andlaşma yapılmasa teklif edildiği lüşterilerini bazan bedava taşırlar ve mez bir hakikattir. Ankara, 12 (Telefonla) Unesco ge derhal suya dalmışta. Amerikan bahÜk olarak ingiltere Kralı VI ncı de kayıd ve «ingiliz Amerikan emper hattâ üstelik birer de simit verirlerdi. rulunun bugün yaptığı toplantıda, seÖmer Riza DOĞRUL nel müdürü M. rluxleyin başkanlığın riyesi hemen araştırmalara başlamışsa ahati ve Avrupanuı son siyasî durumu George sadece «Frankün Delano Roose yalistleri tarafmdan dikte edilen» bu Ciddi birer malî müessese olan bandaki heyet, bu sabah şehrimize gelmiş da, bir netice almak mümkün olama•lt» ibaresini taşıyan bir çelengi hey andlaşma şiddetle tenkid edilmektedir. kaların da kendi malî itibarlarından ve hakkaıda geniş izahlarda bulunmuştur. ve Milli Eğitim Bakanlığına giderek mıştır. Uçak gemilerile gelecek uçaklar :elin kaidesine bırakmış, Kralı takiben işletme hususundaki hünerlerinBakan, yarın da C.H.P. Meclis Grupunda rteşad Şemseddinle Unesco meseleleri Evvelce Birleşik Amerika hava kuv den başka amillere başvurarak kasalaaynı meseleler etrafında izahat verecek Bayan Roosevelt ve merasime iştirak «Rusya, atom sırrını biliyor!» rinde bir konuşma yapmıştır. Heyet eden diğer şahsiyetler çelenklerini koy vetlerine aid bir r"'^"? uçakla San rına para çağırmalara» .ister istemez Washington 12 (AP.) Bugün Biryeleri, şehrin tarihi yerlerini gezmiş Francisco'dan yola çıkan Rendova uçak izmit vapurlarının yolculara simit daluşlardır. Millî Eğitim Bakanının öğle yemeğin leşik Amerika Temsilciler Meclisi Sigemisi, bu ay sonlamla doğru istanbula Baştaraft 1 inci sahifede ıtmalanna benzetiyorum. Her biri le haza* bulunmuşlardır. Öğleden son lâhlı Servisler Komisyonuna izahat veYüce Divanda tutkal varacaktır. Donanma, bunun, Türk dostlarımız olan bu müessese müdürrulunun bu toplantısı, Ankarada son da Anhara Üniversitesi Rektör ve ren Savunma Bakanı James Forrestal, Yunan askerî yardım programı muci lerinin de giriştikleri bu garib hediye günlerde ısrarla ileri sürülen bazı riva ilini makamında ziyaret etmişlerdir, Rusyanaı atom bombasının imal sırfuu soruşturması bince teslim edilecek 3 parti uçaktan sistemine Avrupa müesseselerinde teDevlet Tahvillerinizi yetlerin tazelenmesine sebeb olmuş ve 'arın Hasanoğlan köy enstitüsünde in bildiğini, fakat henüz bombayı imale Ankara 12 (Telefonla) Yüce Diva birincisini teşkil ettiğini tebliğ etmiştir. Ticaret Bakanlığında değişildik yapıldı ¡elemelerde bulunduktan sonra çarşam muktedir olamadığını beyan etmiştir. ¡adüf edilmediğini teslim edeceklerini un bugünkü duruşmasında tutkal yolDğer partileri nakledecek uçak geğı milletvekilleri arasında dahi şayi ol aa sabahı bir Lübnan uçağile Beyruta iuyorum. Zaten bizim gazetelerin Komisyon 19 ve 25 yaş arasuıdaki Bankamıza vadeli yatırtrsanız ne îuzluğu soruşturmasuıa devam edildi mileri de mayıs ve haziran aylarında muştur. Bu şayiaya göre Ticaret Ba iareket edeceklerdir. ilân sahifelerile, Avrupa gazetelerinin erkeklerin silâh altuıa alınmasına dair gibi faydalarauz olur? re iki tanık dinlendi. Kibrit fabrikası Norfolk'tan hareket edeceklerdir. kanlığına Bisan Hâmid Tigrel getirililânlarını mukayese ederseniz bana hak bir kanun tasarısaıı tetkik etmekteatinalma komisyonu şefi Kemal Ulgen, Tebliğde, yola çıkarılan uşakların verirsiniz. İki otobüs kazası mektedir. dir. Fehmi Ateşin teklif mektubunun altına sayısı açîkTanmamıştir. Normal olarak Tokad 12 (HususD Dün Tokaddan Bu satırları ve bu küçük serzenişi Gene kuvvetle dolaşan bir söylentiye Sonradan gazeteciler, Forrestal'dan Kaybetmek, yanmak, çaldır kırmızı kalemle (piyasada daha ucuza 12,000 tonilâtoluk uçak gemileri, 90 aded göre de Gümrük ve Tekelin birer u ldığı yolcu ve eşya ile Niksara hareket Rusyanın elinde atom bombası bulun tutkal varken bu fiatla satın alınamaz.» müteharrik kanadlı deniz uçağı taşı bitirirken şurayı da teslim etmek lâmak endişelerinden kurtumum müdürlük halinde Maliye Bakan den bir kamyon, yolda bir uçuruma madığına emin olup olmadığau sormuşliye yazarak bunu müdiriyete iade et maktadır. Fakat bu tonajlı gemilerde zımdır ki bizim bankaları bilmem hanlursunuz. lığına bağlı olarak idare edilmeleri uy uvarlanmıştır. Yolculardan beşi ağır lar ve Bakan, şu cevabı vermiştir: iğini söyledi. Fehmi Ateşin teklif mek muhtemel olarak ancak 3040 ordu u gi sebeblerle kıskıvrak bir hale getiren rette yaralanmışta". Şoför ve diğer ve iç istikraza gun görülmektedir. Bu şayialar müna< Bu konuyu daha fazla açıklamak b rubu Yüce Divanın dosyaları arasında çağına yer vardır. Donanmaya göre, bankalar lcular hafif yaralılar arasındadır. A tasavvurunda değilim. Sözlerime bir şey sebetile kendisine müracaat ettiğim di. Şahide, bu mektub üzerinde böyle uçak gemileri Yeşilköyde onar gün ka yüzde altı, hattâ yedi faiz veren hüküKupon vadelerini takib etmek, Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Ba ır yaralılar derhal Tokada getirilerek ilâve etmiyeceğim.> metin bu harekette dolayısile teşvik Dİr kayıd bulunmadığı söylendi. Kemal lacaklardır. kuponları kesip tahsil etmek, rutçu, kabinede değişiklik yapılacağı lastaııeye yatırılnustir. Hayatları tehhissesi vardır. Onu da görmemek hakjlgen, idaredeki tutkal dosyasaıda buk ü l f e t l e r i n d en Haber aldığımıza göre Rendova isminede olan ikisi cankurtaranla Sıvasa şeklindeki söylentilerin asılsız olduğunu sızlık olur; olur ama manzara gene hcj unması gerektiğinde ısrar etti. Sadri Aka, gene hakaretten azade kalırsınız. deki Amerikan uçak gemisi, 28 nisan ¡evkedilmiştir. Niksar savcısı vak'a beyan etti. Kemal Hilmi Sarlıca hasta olduğun çarşamba günü İstanbula gelecektir. değildir. nahallinde tahkikata başlamışta1. mahkemede B. FELEK lan istinabe yolu ile dinlenmesi ka Rendova'dan kalkacak uçaklar, şehrimiz ÜNAL izmir 12 (Telefonla) Yozgad Valisi •arlaşti. Kibrit muhasebe müdürü Zih üzerinde gösteriler yaptıktan sonra üsNot I: Ayrıca da y ü z d e 1 faiz Kulada da bir otobüs kazası oldu iken Demokrat Partiye ve başkanına ıi Cansu da dinlendikten sonra duruş lerine gideceklerdir. Gemi, limananızda alırsınız. Bn. Şaziye Çakır. Kula 12 (a.a.) Alaşehir ile Kula hakaretten 3 gün hapse ve bir lira paaya son verildi. dinlenecek ve eğlenecek en lüks bulunduğu günler içinde halkımız tara j Görmediğiniz şeyler ve temas etmerasında işlemekte olan belediye oto ra cezasına mahkum olan ve cezası tecil en güzel ve en ucuz yer fından gezilecektir. diğiniz zümreler hakkında uluorta hüValiliüsü yolda devrilmiştir. Yolculardan edilen Sadri Akanın, Antalya küm verirseniz haksızlık etmiş olursuYalova Kaplıcalarıdır i ölmüş, diğerlerinden üçü ağır ve ğinden Tokata giderken gene Demokrat Topraklarımızdan Suriyeye nuz. Size bir ağabey süatile kararlarıTermal Otelds Pogani Vayda orkestrası ıekizi hafif olmak üzere on bir yolcu Partiye ve başkanına hakaret ettiği idAcıklı bir ölüm nızda daha temkinli ve şüphesiz daha çalmaktadır. Pansiyon komple 24 saatlik ^aralanmıştır. Yaralılar memleket hasta dia olunmuş ve Burdurda muhakemesiİstanbul kumaş tüccarlarından ekmek kaçırılıyor tetkikli olmanızı tavsiye ederim. B. F. ne başlanmışta. 12.50 .liradır. Tel: 24394. nesine yatırılmışlardır. Remzi Pekerin oğlu Ankara 12 (Telefonla) Cenub huNot U: • CUMHURİYET» in edebî tefrikası ikram doğrusu... Mümtazın düşüncesinde Antalyadaki TUĞRUL PEKER dudlanmızdan alman haberler, SuriyeRumelihisannda Hurşid Oren; otelin önüne her gün dizilen deve kade açlık hüküm sürdüğünü göstermekkısa ve amansız bir hastalığı müMektubunuzu aldan. Yanıldığınızı Bir Fakat Üsküdar bir hazine idi tedir. Bu yüzden hududlaranızdan ek söylersem kızmayın! Hoşunuza gitmitarları canlandı. Kendisini o mahzun teakıb 13 üncü baharında hayata türlü bitmiyordu. Valdei Cedidin biraz mek kaçakçılığı yapıanasuıa da başlan yen yazılanını okumayıp geçmek, bana gözlerini kapamışta1. Cenazesi buarkasında Aziz Mahmud Hidai Efendi türkülerin zamanından bir daha geri mış ve son günlerde 16 beygir yükü sahib olmadığım kusur ve meziyetleri gün 13 nisan 1948 salı günü öğle var.> Birinci Ahmed devrinin bu ma dönemiyecek sandı. ekmek yakalanmıştır. namazau müteakıb Kadıköy Osgiydirmekten daha kolaydır sanırım. Akşamleyin boş ufukta deve dinevî saltanatı Nuranın aile gelenekleri Halebden gelen haberler, 300 kişinin, manağa camiinden kaldırılarak B. F. arasına girmişti. Daha yukarıda Dör zisi ne kadar başka türlü oluyor... Yazan: AHMED HAMDİ TANPINAR cAçız! Açız!» diye feryad ederek şehrin Karacaahmeddeki hususî makberedüncü Mehmed devrinin dizginlerini Kısıklıda Üçüncü Selimin Şeyhülissokaklarında dolaştiklarmı bildirmeksine tevdi olunacaktır. Ben olsam burada yatamam, çok bir kaç sene elinde tutan Selâmi Efen lâmı Ataullah Efendinin hocası Münib Türbeyi küçük, bir meyva içi gibi tedir. Nümayişçiler, bir aralık dükkânÇelenk gönderilmemesi rica oludöşeli camiyi Nuran pek beğendi. Va açık da... diyordu. di vardı. Karacaahmedde ananenin Or Efendinin çeşmesi önünde idiler. Mümlara hücum ederek gıda maddelerini nur. puru çoktan kaçırmışlardı. Onun için Öldükten sonra?.. han Gazi zamanına çıkarttığı Horasan taz kendi, mazisinin tasallutundan kuryağma etmişlerdir. bir araab ile Atik Valdeye, oradan Orta Ne bileyim ben, öldükten sonra erenlerinden Bursadaki Geyikli Baba tulmak için ona devrinin Hacei fitne Yurdumuzdan kaçırılan hububata Valdeye gittijer. bile bu kadar herkesin içinde... Ucuz arsa üzerinde ucuz malzemo nın çağdaşı belki de gaza arkadaşı vü fesad adau verdiği bu adamı anmukabil Suriyeden ekseriyetle kumaş Ganp bir tesadüfle' Üsküdarın bu Halbuki cami açıldığı zaman Val Karacaahmed, Sultantepede gene Cel lattı. Nuran: ile yapılan evdir. ithal edildiği anlaşılmaktadır. dört büyük camii aska¿ güzelliğe^ ya de Sultanın ve Haremin geldiğini gör vetî tarikatinin büyüklerinden Abdül Ne acaip insanlar Yarabbim. diNitekim Mürşidpınarda pusuya dühud hiç olmazsa annelik duygusuna mesinler diye Çarşı kapatılmıştı. baki Efendi yatıyordu. yordu. Sonra birdenbire içinde uyaşürülen kaçakçıların Haleb mamulâtı Bahçeli Evler İdaresinin ithaf edilmişti.. Nuran bilhassa camii ve onun akşam ipekli kumaş getirdikleri görülmüştür. Nuran bu tarikatlere çok merak edi nan bir şüphe ile Mümtaza sordu: Mümtaz, Üsküdarda hakikî kadın saatlerindeki loşluğunu seviyordu. Mersiae verdiği fasattan istifade Yalnız Anteb çevresinde yakalanan kaNiçin eskiye bu kadar bağlıyız?.. yor, fakat ikisi de mistik yaratılışta saltanatı var... mer ve yaldız süslerin arasında kilim ediniz. çak eşya 250 bin liralıkta1. olmadıkları için fazla üzerinde durmu Çünkü eski 'musikimizi seviyoruz, Dönüşte Şemsipaşa taraflarını yayan motifi ile işlenmiş saçaklara bayılıyoryorlardı. Bir gün istediği zaman ta iyi kötü anlıyoruz. Elimizde iyi kötü İngiliz Türk musiki festivali Adresinizi (Bakurköy Bahçeli evdolaştılar. Fakat Nuran bu tek gezintiye du. Üçüncü Akmed devrinin' nakkaşı kındığı o çocuk tavrile: Ankara 12 (a.a.) ingiliz Türk bizi maziyi açacak bir anahtar var... ler Müdürlüğü) ne bildirirseniz doymadı. Birkaç gün sonra Selimiye i burada bütün bir modern sanat başlan Ben o zamanlar gelse idim... Mu O bize üstüste zamanlarını açıyor, bümusiki festivaline bu gece saat 21 de size tafsilâtlı broşür gönderilir. le Üsküdar arasaıda kızgın güneş al gıcı idi. hakkak Celveti olurdum, dedi. Adı tün isimleri giydiriyor. İçimizde bir haHendl'in Su musikisinden süit'i, Adnan Telefon: 16.77 veya 82712. tında başıboş gezdiler. Istanbulda açıBu gezintilerden dönüşlerinde Mümhoşuma gidiyor. Bu C le 1 yok mu, zine bulunduğu, ferahfeza, yahud SulSaygunun İncinin Kitabı, Güstav lan ilk hende'sî caddeleri, o garip isim tazı yazmakta olduğu Şeyh Galib için onların birleşmesine bayılıyorum. He tani yegâhın arasından etrafımıza bakHolst'un Zırdeli balesinden süit'i ve li sokakları, İstanbul akşamlarının ha sıkıştırıyordu. Üçüncü Selim devrinin men sonra da ve nin gelmesi. Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlatığımız için Lebib Efendi bile bizim kikî ziyafet sofraları gibi gördükçe ga bu iç romanı kendisine aid bir şey orile devam edilmiştir. Orkestrayı George EKONOMİ GAZETESİ için bir sanat eseri oluyor. Nuranm v harfine zaafı vardı: rip bir mazi daüssılası onu yakalıyor lacaktı. Mümtaz Hatice Sultanla BeyWeldon idare etmiştir. 6 yıla yakın zamandır muntazam Mümtaza göre istanbul peysajı, Şu velev kelimesine dilimi alışhan Sultanın portrelerini Nuranı düdu. Cumhur Başkanı ve Bayan inönü, neşriyatile piyasa, borsa ve altaı fiatçocukluğumda ne kadar bütün medeniyetimiz, kirimiz, paşanız, istanbul, diyordu. şünerek çizmişti Şimdi gene kadın tırmak için istanbul... yanlarında Başbakan ve Bayan Saka ve lanndaki doğruluğu ile takdir kazanan güzel taraflarımız hepsi musikide idi. îstanbulu tanımadıkça kendimizi bula müsveddelerdeki tasvirleri okurken â çalışmıştım... Sonra alev.., Millî Eğitim Bakanı Reşad Şemseddin (Günlük Ekonomi Gazetesi) yeni şeGarbın bizi anlamaması, aramızda yamayız. Şimdi bütün o fakir halkla deta terzisinde model veya bir mağa Sonra deve... Sirer bulunduğu halde konsere şeref kilde tam bir ticaret gazetesi olmuşyıkılmağa yüz tutmuş evlerle ruhan zada kumaş seçer gibi titiz oluyordu... Deve fena şey mi Mümtaz? Be bancı olarak gezmesi de geTie onu an Ünlü romancı John Steinbeek*in kıvrak vermişlerdir. tur. Piyasada iş yapan herkesin hergeliyordu. Bu o kadar Birisinde Memlingie, öbüründe nim çocukluğumda Süleymaniyede e> lamamaktan kardeşlik hissediyordu. Sultantepeyi Fevkalâde alkışlanan konserden son gün (Ekonomi Gazetesi) okuması lâve sürükleyici bir üslubla kaleme aldığı âdeta humma içinde dolaşmıştı. Fakat Şeyh Galible berabersin... vimize kömür deve ile gelirdi. Mevsi böyle idi ki. birçok peysajlar, kendili (GAZAP ÜZÜMLERİ), yaşayan ve ıstı ra Cumhur Başkanı İsmet inönü, orkes zımda. Bu Mümtazın bitmiyen şakasıydı. is minde pencereye oturur bir saatte kaç ğinden nağme ile beraber gözlerinin öasıl sevdiği yer Çarşı içindeki Küçük tra şefi George Weldon'u hususî salonAylık «abonesi 3 lira. rab çeken insanlığın romanıdır. Valde idi. Türbeyi o kadar beğenmi tediğin kadar onlarla flört yap. deve geçtiğini sayardım.. Anadoluda nüne gelirdi. laraıda kabul buyurarak iltifatta buAdres: istanbul posta kutusu 28 2 cild, tamamı 5 lira. yordu. Yani butun kötüler benim... iyi yer yer hâlâ deve var.* İArkan var) lunmuşlardır. Tel: 2072P REMZİ KİTABEYİ İtalyan seçim savaşının neticesine doğru Şerlinden sonra Viyana hâdiseleri Bizim tilkinin yeri? Şimdi işe bakın: Devıokrat Partiden çıkarılan 12 aded Türk mebusu ne olacak? Mecliste Demokratlara bir oda ayrılmıştı. Bu odada, 12 milletvekilinin elbette hakkı var. Çünkü onları Demokrat olarak halk seçti. Meclis riyaseti ne yapsın? Oturt bir türlü, oturtma bir türlü. Desenize: Dava döndü dolaştı, bir odaya, bir iskemleye ve onun üzerinde oturup oturmamaya geldi, dayandı? D. N. Yugoslavya, İngiltere ve Amerikaya nota verdi Havadan para H B Ekmek buhranı ve Hükümetin durumu Mısırlılar Yahudilerle çarpıştılar Amerikanın hazırlığı Roosevelt'in Londradaki Rendova uçak gemisi 28 nisanda İstanbula geliyor heykeli dün açıldı Türkiye ve Fransa Kabinede değişiklik şayiaları 1. 2. İLKBAHARDA 3. YAPİ ve KREDİ BANKASİ UCUZ EV UZUMLEPİ AZAP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog