Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Ölümünün yıldönümü münasebetile HEM NALINA MIHINA Dünyayı kendimize güldürmeğe başladık 3 5 16 EYLÜL 1943 Tıb talebesinin saBu da gosterı/or ki doğuda işgalimiz yısı diğerlerine msbetle son derece art altında bulunan v erlede nas^ onal sostı Bunun sebeb Tinden biri d" tıb ta yalistle hiç de emniyette bulunmuyorlebesinin bir müddet için askerlikten 1 r Hayatlan her an için tehlikededir nuaf tutulmasıdıı Onun ıcın gencleıın ve onları her an olum beklemektedir tıbbı tercih etmeler nı yalız bu mes(BoljevıU cmavet dalgası» leğe 1arşı alaka olacak degıl aynı zaDun gece ışaal altındaki başka yerr ı ? ^ : ! cephede ça pışmiya karsı 3ı" krde de muhtelif kimselere karşı suıalaka^ijix olarak karşılamak laiim 1 osd teşebbüsleri yapılmış Fakat bunBuna mukabil fen ve tabiat şubele lar pek o kadar mvhım şahıslar degıl ıındeKı talebe sayıcının azalması insa Hı'asa, Bolşeviklerin yeni bir cinayet nı telaşa düşürecek manıyettedır Tıb d?l<*ası hareketine başlamak istedikleri taleoe^ıne verilen ımt yazın dıger şube ai'a=ılıyor lere de te ? mıh her halde çok ıyı olur Tuher b j s a bah her zarrankı gibi 'Vlussoltnı be\az perdede gene gezintiye çıkarken beni de çağır 18 E"VLUL 1943 Duı.e nın kurtarı aı Berabe bir müddet dolaştık Son lışına çok rr°raklı bir ha\adıs fil hcitalar zarfında top adıgı ve biraz dami gordum Filmde D içe de oldukça u ha iyileştiği görülüyor Hemen hem n n 2un bir müddet perdede görünüyor Ar tamamıle kendine geldi ve eski halını kasında «¡ivil elbı e va G* et şaşkın buldu dıyeoılırım Hele geçen sen»tı bir vazıyette djrujor Yuzurde musta halı ile muıtayese edıleceK o ursa farkın rıh bu ifade göze çarpıvoı cok buyuk olduğu derhal göze çarpıyor j Bugüne kadar BerlırHen bir milyon Burda hayatındaki degı ıdıgın kışı tahliye edildi Tesl ı ti bakımından bu .muazzam bir mu n ? ^ vettır Falcı ile hırsız memur aramışlar! Sümerbanktaki bir tahvil hırsızlığın'n şayanı dikkat muhakemesi Sumerbankta 6 bm lira a yakın bir tahvil hırsızlığı olmuş ve mezkur mu. easese memurlarından Sezai üe Sab t' Şen bu tahvilleri ihtilas suret le zimmetlerine geçirdikleri ıddıasıle uçunru Agırceza mahkemeline verilmişlerdi Sanıkların muhakemeleıne dun sabah başlanılmıştır Gerek Sezai ve gerek e Sabite Şen aleyhlenndekı iddianın tamamıle asılsız olduğunu soylemışlerSabıte Şen hadiseyi şu şekilde izah Biz buraya bir falcının kehane bırı oeleden sonra olmak üzere ıkı kere 20 EYLÜL 1943 22 hez^ran 1941 den aç k havada dolaşmaya çıkıvor re koturun olan bu falcının kehane31 agus os 1°43 e kadar Polonya m u j t nden Emniyet Müdürlüğünde de da Mıknatıslı torpiller ve bombalar 1 ma istifade edüırmış Bu adamı mufe*te na olmak üzere ,dogu cephesıne Bu sabahki •verdiğimiz zayiat şu şekilde tesoıt eFuhrer bana dılo 548 480 olu (18 512 sı subav), 1998 991 alü harbınd y=rah (51,670 ı aubay) 3o4 967 kayıb Yakında geniş olçude hücumlara geçe ve isimlen (S) harfi ile başlıjan ıkı (11597 sı subay) yekun 2 902,438 ceğiz kışının yaphgını so>lemış Sicillerimizi Yeni tip mıknatıslı torpillerimiz çok karıştırmışlar ve isimlerimizin baş harf(81779 u subay) Tuhafıma giden bir «ey varsa o da >u 1yı netice verdi Son olarak dokuz muh leri (S) olduğu için bizleri bu hadiDoğu cephesinden gelen her asıter ribin batırılması bu torpiller sayesinde senin faili olarak mahkemeye şevket kenduııu bolşevık askerlerinden ustun mumkun olmuştur Fuhrer bu torpil mislerdir Hadise bundan ibarettir görüyor Onların ıyı çarpışamaaıklarınt, lere çok ehemmiyet veriyor ve bu hu Zıya A n i kardeşime yaptığım guz<*l susta buyuk umıdler besliyor ıyı teçhiz olmadıklarını, askerlik ilminbir nişan merasiminden de şüphelen Hava akınlarına gelince, ingilizlerin mıştı Fakat ben bu nişanı, arkadaşden anlamadıklar m soy uy or Buna rağmen bi T ırjtemadıyen genleyoruz bombardımanları eski şiddetini kaybet larımdan para alarak yaptım Esa«<»n ti Buna, tabu, Fuhrer çok memnun biz para sıkıntısı çekmeyiz. Ben ve ıkı Bu nasıl oluyor ,anla amıyorum • Vadim o kadar veşridı ki» isimli İ n Sebebini daha ziyade hava şartlarında kardeşim çalışırız Babamızın tekaüd buluyor ama, müdafaa tedbirlerimizin maaşı ile birlikte evimize ayda 550 lira giliz romanını okuyorum, ingilizlere zihniyetini göstermek bakımından ÇOK eskisine nazaran takviye edilmiş oldu girer Hakkımdaki iddiaların aslı yokmühim bir kıtab Orada ingiliz mılleti ğunu da teslim edıjor tur » nır nasıl duşundugunu, neler hissettiFuhrer, mıknatıslı torpiller kadar Duruşma şahıdlenn celbi için talik ğini görüyoruz Onun için, İngılterenln mıknatıslı bombalara da çok güveniyor edilmiştir bolsewklesmesi teh ıcesim ben şahsan ve bunların tatbıkına başlandıktan sonuzak goruvorum In f c ıli' ZI^T yet mı'lı ra düşmana karşı buyuk bir üstünlük Atılay şehıdlerı için anıt dikilecek £.r an°'ere çok bağlı bulunuv or elde edeceğimize em n bulunuyor Üsküdar Ha!ke\ Çanakkalede müessif bir < Kendimize «fulduruv orıız na bel bağlamak buyuk hatadır Artık, Mıknatıslı bombalar yakında fılıyat kaza neticesinde butun murettebatıle birlik e Havatında belki hiç bir zaman eheTio devir, ikinci Dünya Harbinin sonun21 EYLÜL 1943 Japonlar Salama sahasına konulacak Fuhrer eskiden ol batan Atılay denizaltısının şehidleri için Üs mıjet verip tanzim etmediği evnasını da bile geçmişti, karartmalar, daha zitıa nın tahlıvesıre muvaffak olduklarını duğu gibi şimdi de ingilizlere karşı kudar iskelesi civarında aslan hevkelinın ölümünden sonra tasnif ederken en esbilundugrı jere bir anıt dikilmesine karır yade gelenek ve görenek olarak yapılıbılaırıyorlaı Bu «muvaffakıy etli tıh şiddetli mukabil hareketlerde bulun verrriştr Bu anıtın projesi dun Beledi ki «TezKireı Osmaniyye» sine tesadüf etmiştim Bu resmi vesikadaki doğum yordu Işıklan sımsıkı karartılan şehirlıveW> Jnhver dev letleının başlıca mamıza taraftar Ingılızlenn yaptıklan >eye getirilerek ilgililere gosterıhnlitır tarihine göre Abdülhak Hamıd umulerden hangisinin bombardımandan kur lAırdısı oldu Bu tabiri artık kullan akınlarda bııun uğradığımız tarara onYeni tıp ekmek yann satışa miyetle zannedildiği gibi 86 jahud 87 tuidugumı bana gosterenleıın elim omamak ıyı ederiz. Çunku her seferinde arın da uğratılmasının ve kendilerine çıkarılacak vaşında degıl Miladı takvim hesabıle perım En ıyı karartılmış şehirlerden güzel bir ders verilmesinin lâzım gelkendınıze goldwuyo u» Yüzde elli buğday juzde yirmişer arpa ve tam 88 yaşının içinde olmuştur Bu bm olan Berimde hava hucumlarıle Doğu ceche«n haritasına bakınca a dıgını söylüyor Uçarbombalar bilhassa çavdarla yüzde on mısırdan murekJceb olan noktayı o zaman Hamide aıd yazılarım35 000 kışı olmuş 26 000 kışı yaralans<=n ıı uvlerı diken d ken oluyor Geçen bu iş için hazırlanıvor Hakikaten bun >enl tıp ekmeğin çeşnisi tutılmu? kimyana da mukerreren tavzih ettiğim \e hatta mıştır Gecelen nasıl kesif bir zulmet r nede tahlili yapılmış \e alınan net ce dun s ne hu vakitler elimizde bulunan top larla güzel bir oc alacağız Beledlve Daimi EmumoBİne bıMirıbmİjjtir alakadarlara da söylediğim halde Maperdesi içinde gizlendiğini gozlcıımle rakla bugan hakim oldu<nımuz yerl=rı intikam silahlan Encümen bugün kararını verecek yeni tip arif Vekaletinin yaptırdığı mezar tabına gördüğüm Londrada da. hava buciunlari r"Uitayese edince n° k?)ar gerıledığıFuhrer ingilizlere karşı büyük olçu «kmek de yarından İtibaren satışa çıkanla doğum tarihi gine yanlış yazılmıştır 30 000 o!u ve 50 000 ağır yaralıya mal rnın a"ikça goru oruz Çok geriledik de mukabil taarruza gelecek senenin ektir Elemek 860 gram ağırlığında olacak olmuştur *** 22 EYLÜL 1943 Doğu cephelinde ocak ayı sonlarında olmazsa şubat ba ve evvelki gibi 25 kurusa satılacaktır Tutu lan çeşni iyi netice vermemiştir Yüzde yirmi vazıyet çok fena Geri çekilme hareket şında girebileceğimizi hesablıvor Abdulnak Hamıdın nesebi hakkında Yalnız karartmaya bel bağlamak arpa miktarı fazla gelmekte ve ekmeğin ha lerimiz art k ıntız mini kaybetti Asker, abestir Daha esaslı ve daha faydalı Uçarbombalarda elektrik şuaı siste •nur olmasına sebebiyet vermektedir Hattâ en ciddi ve en dogıu vesikalara mustegayrımunta<jm bir ceKılJe ve sura* e minden ayrılmamız işlen daha fazla bu yüzden evvelki gun imal edilen 800 ek n d >egane etud «Türklük» mecmuasıba«ka tedVjııler almak lazımdu Bu tedmek satılığa çıkarıtanarak Darülacezeye nın 1 mayıs 1939 tarihli ve 2 numaralı genle or Bu yüzden tab î bir çok sibirleri uzunu¿adiya burada savacak dekolay aştırdı Bu suretle bomba havada gönderilmiştir Fırıncılar arpa miktarının nüshasında merhum Nazan DanışmenMıkro barograf, havadaki en ufak gılım Yalnız yerin altına girmek ve baAmerikanların yaptıkları atom bomlah ve malzeme kaybediyoruz Yeniden iken ingilizlerin teknik bir usulle mânı azaltılmasını ıstemekted rler basının Hiroşima ve Nagazakıde infi sarsıntıları tesbıte yarıyan bir aletür zı tesisleri de, mumkun mertebe d g)'cox buhranlı bir devreye girmiş buludın «Abdülhak Hamıdde şiir atavizmi. obuaları ihtimali de ortadan kalkmış mıvoıuz Yemden bir kuruşluk basılnor hakkındaki yazısıaır En muhım mehaz lakından evvel New México eyiletinin 1908 senesinde Sıbıryaya düşen bir şa mak lazımdır Adı bombaya karşı ololdu Darbhanede \en den bir kuruşlukların ba olarak Hamıdın «dedesinin babasından boz kırlarında tecrübe edildiği malum habın çıkardığı gurultuyu bu aletle duğu gibi atom bombasına karşı da en Mussolını intihara karar vermişti Denizaltı muharebeleri inkişaf eder s İmasına başlanmıştır Bunlar bittikten son itibaren atalarının el yazılarını ihtiva dur Müşabih bir şekı de Rusyada da tesbıt edebilmek kabil olmuştu Bu şa ıyı tedbirin, kara toprağın derinlikleriDuçe nın y akınlarından birisi onun ve intikam silâhlarımız tatbikat saha ra 25 kuruşlukların basılmasına başlanacak eden» çok jtıjrretlı aile mecmuasından bovle bir deneme yapılmış olsavdı habın çıkardığı gu ultunun 100 atom ne gömülmek olduğu anlaşılmıştır Ya'ne şekilde mahpus tutulduğuna dair sına konulabılırse, ingilizleri harbden tır babası Hayrullah Efendinin bundan haberdar olmak kabil rnıvdı' bombası gürültüsüne muadil ola a,ı nız insanlar için sığınak olarak degıl, tafsilat verdi Bu zatın anlattığına göre yorgun düştükleri bir sırada iki taraf Otobüs ücretlerine zam japılmıjacak ı a şka Bu tıp bir bombanın yapılabilmesi tahmin edilmiş olduğundan, bir tekfakat elektrik santralları, su tesi'Ieı», Elektrik ücretlerine kilovat başına uç ku gav rımunteşır Seyahatnamesi» vle için lazım gelen birinci şartın inkişaf Duçe kendisinin ingilizlere veya \me tan vurmuş olacağız bombanın patıatılması mesela gene ayTıs zartı için Ankarava hej et n otobüs rıkalılara te lım edileceğinden çok korkBu suretle ingilizlerin harb karşısın ücretlerine beşer kuruş giden isteyeceği hak kendisinin bazı mekruhlarına ıstmad etmiş bir sanayi olduğunu evvelce an nı bölgede tekrarlanmış olsaydı bunun petıol tanktan, teısanclcr harb sanavu zam n us ve böyle bir tehlike karşıcında ka daki durumlarını belki de kökünden kındaki haberlerin doğru olmadığı alakadar eden bu etudun sonundaki neseb şece latmıştiK Şimdi böyle bir gelişmenin haneden tesbıtı pek de kabil olmıya fabrıkulan gibi hav atı ehemmiyeti haiz tesisatın da toprak altına saklanması lacak olursa intihara karar vermiş değiştirmek kabü olur larca beyan edilmektedir Şimdilik yalnız resinden anlaşıldığına göre Hamıdın mevcudiyetini kabul ederek ve tecrü caktı ikinci yolun birinciden daha daelzemdir Halbuki geçenlcıde Iznurde Bugün ilk defa olarak Fuhrer'den elektriğe zam bahis mevzuudur Bu tdareje yedi ceddi bellidir», bunlar yukarıdan benin yapılmış olduğunu farzederek 23 EYLÜL 1943 Fuhrer m genel yanılır bir yol olmasına rağmen fazla açılma töreni yapılan yem petrol ve senede uç milyon lira kadar bir gelir temin aşağı doğru şo>le sıralanır karargahına geldiğimiz zaman b m Bor öğrendim Buyuk uçarbombalarımız 14 edecektir bundan ne suretle haberdar olunabile bir hassasiyeti olmadığı mevdandadır benzin tanklarını görmedim ama ga1) AbdulhalıkısSenbatı, 2) Ahmed ceğini gözden geçirelim mann karşıladı Bu arada bana fena bir ton ağırlığında imiş Oldurucu bir silâh Radyometrık usule gelince Bu usu zetelerde okuduğuma göre gene açıkta haber verdi Minsk bölgesindeki komu olduğu muhakkak Bunların biri Lon Limanı ıslah için >enı bir komisyon Şıhabuddın 3) MehemmedıMısrı, 4) inşa etmişiz Bir tek ağır bomba ile Bilindiği veçhile atom bombasında U İstanbul Ticaret Odasının teşebbüsü tanırriz Kube olmuş Yatağının altına dra üzerine indiği zaman ingilizler I»«tırms Bakanlığının tensibi uzerme ve U ismail Efendi, 5) Mehmed Emin Şuku 235 veyahud Plutonvum «Kritik Kitle» lün çok hassas bir usul olduğunda şüp bu gibi tesislerin k a n tamam olur Bölge evelden yerleştirilen saatli bomba gece kımbılır ne buyuk bir korku ve telâşa Ticaret Müdürlüğü Denizj olları idaresi Nak hı Efendi, 6) AbdulhakMoUa, 7) Hay adını verdikleri miktarda bulunmakta he > oktur Bombanın parçalanmasıle Bunları yaptıranlar 1 acaba modern bulutların radyo aktif hale geldiği maltjecıler Derneği Gumruk Idares Turfc Ar rullah Efendi. leyin patlamış ve adamcağız tam mana kapılacaklar harbin tahrıbkarlıgını bilmiyorlar mı'' dır Bu miktarın tavını tamamen tecmatörler Biri gı ve ecnebi vapur kunpama(Devan edivor) lunıour işte elektroskopla bu rad>o ak Onun içindir ki geçende v azdığım bir 1 eıle parça parça o ^ u ş Abduı aak Kamıd işte bu (Hayrullah rübeye dayanmaktadır Bu itibar a l*n mümessillerinden mıirekkeb bir Liman ti ite tahavvuJatnı tetkik etmek ve do başmaka'cde bizde de bir lüksek MilKomisyonu bugunk ı liman kapa* te« nın b r Efendi) nın ogıudur Bu >edı batınlık atom bombasını herhangi patlayıcı mısh arttırılması >olunda nasıl hareket ed 1 sülaleden ilk dördünün valnız ısım'eıı nıadde ihtiva eden bir bomba gibi te Hv ile daha kat'ı neticeler almak ka li Müdafaa akademisi açılmasını ve mesı lâzım geldiğini ve halen Sirkeci rıh malum olduğu halde muhım mevkı lakki etmek doğru degı dır Araş'ırma Lı r Bikini denemesinden sona Ca burada devlet işlerini idare eden butun t mırdakı tıkanıklığın Snlene ek buradan erde bulunmuş olan son uçunun terları ilerlemiş olan bir memleket yap lıtorn a Oklahoma Texas ta bulunan sıvı] zatlara modern harb ve topvekun nakliyecilerin ne şekilde istifade edecekler nı balutlardakı harb hakkındi kurslar gösterilmesini cemeıhallerı mevcud olduğu için ha mış olduğu bombavı denemek ve ger atas rma laboratuarları araştırmak üzere faaliyete geçmiştir Komisyon raporunu yakında tamamlaya yatlanle şahsıj etleri de belhdır Ter çekten bu iste muv affak olup olmadı eser mıktaıda radyo aktıvıteyı tesbıte tav siye etmiştim cemeıhallerı malum ohnıyan ük dört ğını tayın eonek maksadıle New Méxi muvi'fak olmuşlardır Dıger taraftan çaktır batın hakkında Abdulnak Hamıdın bu co da yapılan ilk deneme gibi bir tec dunjcnın sav ılı fizikçileri tarafından . Tekrar ediyorum zamanımızın harbi Dav ıs kupası tenis maçlannm Pe u e Avustralyada da aynı radyo hakkmd»' sıvü .darecılerıınızm bilgilen tun malumatı bir gun bana anlattığı rübeyi behemehal yapması lazımdır seçmeleri sıfırdır Davıs kupası tenis maçlarının ük turunda ve benim de bir yazımda neşrettiğim şu Şayed bu denemeden haberdar olu aktı nın tespit olunduğu haber verılkarşılaşacağımız Yugoslav milli takımıle bir kaç noktadan ıbaı ettir ve nacağı iddia edilirse butun hazırlıklar meıttedır Dıger bir misal olmak üzere naelar malısın ilk haftasında lstanbulda Bujuk ceddim (Vbdulhalık Efen ikmal edildikten sonra gunu saati ve Nev México tecrübelinin yapılmasından yapılacaktır Bu mili müsabakada Turkı>e ı temsil edecek takımımızın seçimleri bugün di) izmir taraflarında bir } erden bil yen gayet gizli tutularak bir deneme 40 gun soma Eastman Koda», labora*uden it baren Dağcı uk Kulubu kortlarında mem neden dolayı Mısıra gidip «Sen y apılabılır Ev v elce de tebarüz Güzel Sanatlar Akademicinin efır arlarının hadiseyi tesbıt ettiğini zikreyapılacaktır Bugün saat 16 da Suad Nemli Yazan: Mithat Cemal Kuntay bat» da tavattun etmiş ve ismine «Senteşekkür \ e minnetleri Behhut Cıvanşır 17 de Beug Beler Telvan batı) lakabı eklenmiş ondan sonra ıkı cııgımız veçhile bombanın yapı abıldıgı debiliriz hakkındaki iddia tamamen bir blöf oMaruz kaldıg mız vargın fe'aketı esnasınyann saat 16 da Su d Nemi Suzan Güre' Gene Bikini deki infilâkı muteakıb Yarınki sayısında batın daha Mısırda kalmış, nihayet labılır Aksı takdirde yanı hakikaten da mek ebe kadar g=jnek zahmet ni ıhtijar saat 17 de Telyan Behbut Cıvanşır pers»m «Atom Tuzağı» adı verilen ve muayyen eden te graf ve mektjb arla taz yede bube gunu <aat 16 da Fehmi Kızıl Beliğ Be (Mehmed Efendi) Istanbula gelip bu deneme yapılmış ise bundan haberda" yerlere konan bazı müstahzarların, b O lunmak nezake nı gösteren do«t arırrıza ler karşı aşacaklardır rada yerleşmiş ve Mısırdan geldiği için olmak ıçm iki yol vardır T4MAMILE KUŞE KAĞIDA BASILAN, YENİ BEK gun Anıenkada, Pasifik sahıllenndp resıı ve husjsı teşekküllere muhtelif Ulebe Davıs kupası maçlarında memleketim zı zamanın ulemasınca «Mısn» denil1 Tecrübenin yapıldığı casuslar Manila ve Melbournda havaya arzedı' birliklerine v«zjetm zle jakı dan alakadar temsil edecek takım 3 tenisçiden müteşekkil miş f vasıtasıle öğrenilebilir Fakat bu ihti mesıle eser mildarda radyo aktıvıte olan loare v maa erkânına a>rı a TI teolacaktır Şecerenin başında bulunan (Abdul malin biraz zayıf olması dolayısıle ıkın ıkhsab ettikleri bilmiyor iddia edildi şekkar etmeğe ı rde bıljndugımuz şerait 9 v aşında katıl mâni olduğu idan teşekkür ve m nnet eriğine göre bu atom tuzakları gelişigüzel miz n gpze eniz \a ıtasıle iblağını saygı aBovKozda Çınarl k rre\k nde oturan Fat halık Efendi) «mazıruıeden» yanı evli cı yol daha kuvvetli görünmektedir ma Durma m 9 yaşındaki og u Receb ile 5 yalıkla maruf ulemadan olmak ıtıba(4843) 2 Fenni bir şekilde hadisenin vu konmuş ve sistematik bir sıraya riayet umla rica eaerım vaşmdakı oğlu Aziz anne er e\ de \okKen ıle oğlu Ahmed Şıhabuddınle torunu Aıiademı ailesi nan ra edilmemiştir Demek oluvor ki sistemaavcılık) ovnarrak is emişler ve dolabın k Mehmedm ve torununun oğlu Ismaılın kuunu te"bıt etmek kahıl hr Bu makB ırhan Top ak tik bir takıb bundan bovle vnpılacak ssdla uc usule başvı rulıraktadır 1 dini kırarak ağabeylerinin ç ftes nı alarak de «Imıjje» mesiegıne mensub olmak ojmmija koyulmuşlardır Seısmık usul bu usul yer sar atom infilâklarını daha esaslı bir ş» Bunlardan Receb çıfteiı kurcalarken tet ge dokunmu* ıHımalı çok kuvvetlidir kilde tespite medar olabilir Mesela ve namludan çıkan saçmalar beş vaşındak sonrakiler içinde de Mollalarla Kazas sıntılarının tavırune b Mıkrobarografık usul havada o Pasifik sahillerinde şimali ve cenubi Azizin muhtelif verlenne saplanarak derhal ker ere te s ac uf edilmesi ve bilhassa Amerıkada Filipinlerde ve Japı nyada olumune sebeb olmuştur H dı=e hakkında lan sarsıntıların tayinine 1 Hamıdın bir mektubunda ecdadından yapılacak rasad ar hele teıcihan yüktahkikata başlanılmıştır c Radyometrık usul ise havada sek dağlarda teki arlanacak olursa, olEskisi gibi haftada 2 bahsederken «uç yuz senedenberı ta iğfal ettiği kızı mahkemede tekmeledi atomik parçaların mevcud olup olma dukça ileri gıd°n bir katiyet sağlanmış çıkacak olan Su pyman Saritas adında bir gene bir rıkı Ilmıyye ricalinden, olduklaıını dıgınm tayinine, dayanmaktadır ¡emesı herhalde bu sülalenin nesilmüddet evvel Nesme adında bir gene kızı Hoşsoh^et Yukaııdakı usuller ayrı ayrı ınceleıgfal ettiği için 6 ay hapis ve 800 lira da den nesle bı «Ulema ocağı» sekimde Fıatı: 1 liradır. para cezasına mahkum olmuştu Cezasını Ce teselsül et ıgını gösterir Al e mecmua necek olursa bunlardan ilkinin yanı D¿h3 ı l e n gidecek atmosfenn yukBaşmuharriri , zaevmde doldjran Süleyman 800 hra pırBaşlıca Í tış j erleri G E N Kıtab Sarayı HASET Kopru Kadıköy tesbıtıne dayanan s e x ^ a larında da taj inler japmak ıcab >er cezasını ödeyemediği için Nebime tarafından smda kendi el >az,sıle çok zarif şiirle m e t o d^rs.ntılarınınv e n tesl u n faZİa e I §şh olmadığı anla h ıskelesnac SALON Kıtabevlen I e a e r Gaj et hdfıf ve uum nukabıl has Refik M*l?d KAP A Y icra mahkemesine verilmiştir rıne tesadüf edilen (Mermed Emin ŞuEser, zevkli okuyucuların dergisidir Bu mahkemeye dün başlanılmıştır Muha kuhı Efendi) Uçuncu Mustafanın H e şılır Bu usulün kıfavetsızlıgmı aşağı s a s a J e tle in balon uçak ve nihayet çıkmağa hazırlanıyor kem anasında sinirlerine hâkim olamıyan ımbaşısı (Hafız Ha^rullah Mehmed dakı mı«al göstermektedir Alamogor j bazı roketlerle stra o ter^ kadar gon delikanlı Nesimeıun karnına bir tekme sa doda bir infilâk vucude getirilmiş bu derılmesı ve bu aletleıın hamseyi tesbıl Mınelbab Ilelmıhrab vurmuştur Gebe olan gene kadın sancılar Efendi) nın kızı (Nefise Hanım) la ev nun 300 mil uzaktan sismografla tesbıttıkten sonra tels z ışaret'enle yerde liradan içinde Haseki hastanesine kaldırılmış Su lenmiş Hamıdın adası olan meşhur de: bu gazetede tefrika ed^ecek leyman hakkında kanuni tak bata başlanıl desi Hekımbaşı (Abdu hakMolla) işte tı mumkun olamamıştır Hatta B kmı ki ıs ^>ona vazı eti bıHı T» en temin itibaren idarehane Ankara Cad deremesınde bile sadece civar ve pek olunabilir Zurclunan teyınj«ı i şimali mıştır bu ızdıvacdan olmuş ve ar ık o tarıh uzak olmıyan atollerden keyfiyeti tes Tan binası Tel 24310 Jancnva Al°utıan adalarında ve Alas f Kİ\Cİ\\C U A n T O l T D l ten itibaren hekimlik aile ananesi ha bit etmek kabil olabilmiştir kada sık sık tekrarlanması sa sinde ^ \ U y U N HABLKLER J llıne ggelmiştir Mesela (Abc u'hak MolMesela (Abc u'hak "\10lm e elml§ür mesela Rus\ la yapılmış olan bir atom Bevoglu istiklal Caddesinde + MALATYA Lisesinden Yetişenler Cemi la) nm kardeşlerinden (Mustafa Behçet i tecıuiK inden kolayca haberdar olmak vetının ilk kongresi perşerrbe gunu saat 9 da Efendi) Hekımbaşı olduğu gıoı MollaTÜRKİYE SOSYOLOJİ DERGİSİNİN kabildir nın oğlu ve Hamıdın babası olan TahBevazıdda Marmara lokalinde yapılacaktır Nusbası 10 kuruştur 78 inci sayısı çıktı • BÓLGE Sanayi Bırlıgı ihtiyaç sahibe ıan sefiri müverrih Havrullah Efendi Köy Enstitüleri ve Kazım Karabekır He halde Amerıkada, hamseyi bu Abone Şerattı IMrkiye rine 60 ton sud ko'tık tevzi etmişt r İÇİD de hekimdir Bu (Acdulhak Molla) 67 Paşa André Haunou nun aksülamel vuk bir katiyetle tesbıt edecek aletle Bir aylık + Galatasaray Lisesini 1913 44 jıi l n da 300 Kr nazariyesi Hukuk Fakv İtelen ve b ürenler 15 nisan perşerrbe gunu akşam jcşında olmuş olduğu ıçm Abdülhak rin ve hususi bazı usul erin tekemmül Üç aylık 800 . satılmaktadır. gayeleri Soy adlarımızın hail Liman lokantasında bır'ıkte jenek yiyerek Hamıd 79 v<,şra vaıdıgı zaman V en1500 •> ettııumış olması vaııdı hatırdır Bu alet Altı aylık Hukuk ve cemiyet Memleketimizde talebelik günlerim anacaklardır 2300 1 dısuuı dedeminden daha 3^şu oluuguna Doğrudan doğruya, yeni ithal ettiğimiz «FİSHER», ve usuller hakkında resmi bir açıkla Ser elik sosyal cereyanlar ve Maurıce Hau • ISTANBULSPOR Gençlik Kulübünün ve hatta aradaki farkın 12 seneyi bulD İ K K A T rıou nazariyesi Baker kapanı jor manın yapılmamış bulunması, pek t a yıllik kongresi dun japılmış ve j «GLOREX» DEBENHAM» vesaire kumaşları çorunuz. idare duğuna dikkat ederek Aı'e mec" => Gazetemize gönderi en evrak ve yazılar ' Ta\ e eler z bu olarak, böyle bir keyfiyetin namevheyeti başkanlığına Yasar Tumbek neşredilsin edilmesin iade olunmaz na el yazısıle şu mısraları kaydetmiştir | • Beyazıt! P K 16 IsUnbu • cud olusuna delâlet etmez. seçilmiştir İ ânlardan mesuliyet kabul Zayiat bilançosu unku Cumhunjette şöyle bir Washington haben vardı «Dun akşam Har Diye Bakanlığı tarafından va>ınlanan bir beyannamede, atom bombasüe yapılacak bir hücumdan halkı muhafaza ıcın geniş mikyasta çalışmalar yapıldığı açıklanmaktadır. «Bir atom harbinde gereken tedaviHamıdın olumu evlilik hav atı ancak lerde bulunmak üzere hazırlanmaları W^^^^»««I^WJJ Yazan: * * ^ ıçm 700 alım ve doktora tebligat yapılCzerıre Şışh Sın yirmi gun kadar hat Yurdu madusuı dükten sonra ge mış ve Amerıkadakı Tıb fakültelerinde 1 ıu Doktor ( La ^o çınemedıgı ıçm aybu kabı yaraların ne «ekılde tedavi I<uz) in defin ruh hususî u mış ve nıha><t edileceğim öğretmek üzere satı için verdiği raLu=ven Abdu hak kurslar acılm ştır » por şöyledir Hamıdle omrunun sonuna kadar yaşaIkı > uz birde gelmiş aleme tam Bu haber, Amerikanın adamakıllı mıştır Çocukları Fatma Hanımdandır harbe Maçkada MaçkaPalasta dördüncü Cecldı pakım ccnabı Abdulnak, hazırlandığını göstermektedir. Bunların buvugu 'Washington sefaıetı Amerıkalılaı, Kuşların da atom bombakapu 6 No da oturan Buyuk şair AbBende etmiş onun hav atı devam müsteşarlığında ölen Hüseyin Bey ku sının sırrını keşfederek bu müthiş siladuliıak Hamıd müptela olduğu grip neOna vahud ben olmuşum mullıak çuciu ue Sadaret muste arı ve Tahran hı kullanmaları ihtimalini duşunuvor ticesi bronşit \e nephrıt tesırıle 12 ni Düşünen der bugün benimle onu buyuk elçisi Emin Bey merhumun ha ve ona göre müdafaa tertibatı ali) orlar san 937 salı gunu sabahı saat birde veBir sabi ceddin ıh ti j ar torunu fat ettiğinden d"fnıne ruhsat verilmesi Gene av m mecmuada Hamıdın el va remi ve şimdi! ı Fen Fakültesi dekanı Atom bombasının ne müthiş bir silah hususunda rapordur > zıs le hem bu Aile Mecmuasının k ı j Fahu Yenıçaym annesi rahmetli Hami olduğunu anlamak ıcm bir tek bombametı hem kendi dedesinin babası ya de Hanımefendidir Hamıd «Makber» in nın, Hiroşima'da 78,150 kişiyi oldurduTürk edebiyatı tarihi için muhım Hanımın ailesini ğu 16 bini radyoaktif şualardan, dığerbir vesika mahıj etini alan bu o um hud Dabasının dedesi olan (Mehmed b r yerinde Tatma len adı \ aralardan ve şua hastalıklarınraporundaki Kronoloji hatası Hamıoın Emin Şakuhı Efendi) nm huvıvjetı şovle anlatır dan olmak u/ere 19 bin ağır 45 bin hayatını jazacak müellifleri şaşırtabi hakkında şöyle bir y azısına da tesadüf (Pîrızade) j d ı namuşanı edilir hafif yaralıva sebeb olduğu ve koca leceği ıcm tashih edilmelidir 1937 n i Beş yuz senelı tdı hanedanı sanının 12 ncı gunu salıya degıl paBu o mecmua ki vasfında huşpın Fakat Fatma Hanımın Pı ı zâdelıgı şehri hak ile veksan ettıgı geçenlerde zaıte^ıje müsadiftir Abdülhak Hamıd Olamaz he 4 n " desek biz zaıd nine tarafındcjıdır «Makb°r» mulhı resmen nsrcdıldı iste o pazartesiyi ertesi salı gunune Sahibi zatı ^ukuhımahtas meiının malum o h n nesebi beş batın Bu haberleri okmunca bi7im atom baghvan geceyarısından bir saat beş Dedenrzdır bize ondan \arıd tutmaktadır Babası Ahmed B°y dedesi bombasına kaışı ^egıl her'ıangı bir hadakika sonra olmuş olduğu ıçm, gun Hattı destıvle muzevjen bu kıtab, «Hacegandan ve Mektubı ı Sadaret hu va hücumuna karşı ne gibi tedbirler lamını doğru olarak «salı» gosteıen Şimdi ahfadına olmuş, aıd lcfasuıdan» Abdı Bey dedesinin babası aldığımızı duşundum Son günlerde gadoktor herhalde dalgınlıkla gun tarıhıDılıvor mhuna rahmet Hak'dan «Reis ulKuttab. yanı Hancij^e N<=zın zetelerde okuduğum pasif müdafaa ted«13 nisan» verine «12 nisan» gösOğlunun oğlunun oğlu Hamıd' Husejm Husnu Bey dedesinin dedesi bıılerı alınacağı, tecrübe ve taJımlcn termiş ve aaat kaydında aa beş dakikaEski ve zarif bir cıld içinde olan bu .Dergah ı Alı Kapucubaşısı. Abdullah y apıtacagı hıl kındaki haberden başka yı ihmal etmiştir işte bu noktalar tas Aile Mecmuasında Emin Şukuhı Efen Bey ve en buyuk dedesi de «Kapdanı bir şey hatırlamıyorum. hih edildiği takdirde Abdülhak Ha diden Abdülhak Hamide kadar butun derva» AgaHusey n Husnu Paşadır Eğer gecen harbde bir zamanlar mıuın 19J7 senesi 12 13 nisan pazartesi/ nesillerin el vazüarıle şiirlerine tesadut Bu vazıjete göre Fatma Hanım baba tatbik ettiğimiz gibi, sadece ışıkları sönsah gecesi zevali saat bin beş geçe ol edilir tarafından «Puızade» ailesine degıl dürmekle pasif müdafaa bakımından muş olduğu anlaşılır Bu Miladı tarih *** «AgaHu^eyın Husnu Paşa» sülalesine bir iş görebileceğimizi sanıyorsak, fena hicretin 13o6 senesi 30 muharrem/1 Hâmıd bir deıa nişanlanıp ayrıldık mensub demektir Bu (AgaHusevın halde yanıldığımıza şüphe etmemeliyiz, safer gecesine müsadiftir O zaman Husnu Paşa) yi «VakaıHavrıyje» de ikinci Dünya Harbi sonlarında, öyle raMaçkada ve MaçkaPalasın karşısında tan sonra dört d°fa e lenmışür Uk nişöhret bulan (AgaHusevın Paşa) ile dar'ar ıcad edılnııştır ki bm kilometre ki Isarmanlı apartımanında oturduğu şanlısı Sultan Mecıdın BaşMabeyncısı (Neş et Bej) in bundan altı sene evvel karıştırmamalıdır (AgaHustvın Hus uzaktan gelen uçaklar, kapkaranlık h e muz ıçm, 12 nisan pazartesi gunu oglenu Paşa) Uçuncu Mustafa devrinde deflen bile ellenle koymuş gibi bulden sonra saat beşte Hamıdın vazıjetı ölen kızı (Em ne Naciye Hanım) dır (AgaHusevın Paşa) ikinci Mahmud muşlardır Radarlarla atışlar ve bomağırlaşırken bize gönderdiği haber üze Abdülhak Hamıdden sonra beş sene devrinde parlamıştır Fatma Hanımın balamalarda isabet hataları, artık metrine rahmetli Nazan Danışmendle beıa daha y^şıyan bu ihtiyar hanım o sek«Pırızade» lerle münasebeti babası relerle ve on rakamıie ölçülüyor ber derhal zıjaretıne gitmiş ve o gece sen sekizlik nişanlısını hiç unutmamış gelmiştir Ahmed Beyin anası olan (Behıye Hasaat uçe kadar oıada kalmış olduğumuz oluncıye kadar ziyaretine Paraşütle atılan ve gökte bir avize nım) in (Pırîzâde Yahya Bey) kızı oliçin olumun raporda goruldugu gibi Ondan sonraki dört haremi de sırayla gibi sallanan öyle kuvvetli tenvir mer(Fatma) (Nelh) (Cemile) ve (Lusyen) masından ibaret tu Yânı Fatma Hanı mileri yapılmıştır ki bunların ışığıle bire degıl tam bin beş geceye tesadüf «Makber» mulhı mın anasıle babası degıl yalnız ninesi beş bin metreden fotoğraflar çekiliyor et*ıgını de orada tesbıt etmiştik Bu va Hanımefendıleıdır Pırızadedir zı>ete göre 1948 nisanının bu 13 uncu mesı Fatma Hanım gibi Nelh Hanım da Uzaktan telekomota ile idare edilen olmuş Hamıdın Cemile Hanımla olan ismail Hamı DANIŞMEND bombar d.manlar da caba. gunu Hamıdın ölümünden ıtıbaıen tam on bir sene bitmiş ve on ikinci sene Bu gibi modern vasıtalar varken bir başlamış demektir şennn yalnız karartma ile müdafaası Abdülhak Hâmidin İsmail Hami Danismend Sivil müdafaa tedbirlerimize dair I FENNI BAHISLER Gizli Tutulan Atom Bombası Tecrübeleri Haber Alınabilir mi? Yazan: Rıdvan Tezel Çin ara iti GAZI MUSTAFA KEMAL ŞAİR ABDÜLHAK HÂMİD 39 İNGİLİZ KUMAŞLARI iş CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog