Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

¡lavya, II rikaya nota pazara yapılıyor, komünist liderin nutku çok soğuk krasiler İtalyaya 31 milyon altın vermeyi kararlaştırdılar , Demokrasileri Trieste'nin İki sözlü soruya Başbakan müddetini uzatmak için Yardımcısı cevablar verdi luk çıkarmakla itham ediyor Meclisin bu devresinde kanunlaşması beklenen tasarılar, yapılan kanun teklifleri çalışmalarına başladı Türkiye ve Fransa Aramızda yeni bir andlaşma akdi bekleniyor Neemeddin Sadağın Paris seyahatinde bu hususta semin ' hazırlandı Ankara, 12 (Telefonla) 1939 da Türkiye İngiltere Fransa arasında üçlü bir irtifak ve dostluk muahedesi imzalandığı malumdur. Fransa, 1940 ta Almanya ile mütareke yapınca kendiliğinden bu ittifaktan aynimi?, Vichy hükümeti de bunu resmen bildirmişti. Harbin hitanundanberi bu vaziyet Esvara etmektedir. Haber verildiğine göre' Dış İsleri Bakanı NecmedSm Sadakla Fransız Dış işleri Bakanı Bidault arasında Pariste yapılan görüşmelerde bilhassa bu mesele bahis konusu olmuş ve her iki memleket arasında bir dostluk andlaşmasının imzası için Arkası Sa. 3, Su. 4 te Ankara, 12 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Ali Fuad Cebesoyun başkanlığında toplandıAbdürrezzak Satana (Mardin), Kemaleddin Kamu (Erzurum), Halid Nazmi Keşmir (Tokad) m öldüklerine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve hatıralarını taziz için ayakta ikişer dakika sükut edildi. Taran Bakanının reddedilen teklifi Gündemin bundan sonraki maddesine geçilmeden önce Tarım Bakanı Tahsin Coşkan, söz istiyerek, Meclise su Dünkü Meclis toplantısında tenkidlerde nulmuş olan toprak ve orman kanunbulunan iki milletvekili larını değiştiren tasarıların geçici bir Ahmed Oğuz Nuri Özsan I komisyona havalesini teklif etti. Tarım ' Bakanı, her iki kanunun da vaktile karma bir komisyonda incelenmiş olduğunu, çimdi havale edildiği 5 komisyonda ayn ayrı görüşülmesi tasarıyı geciktireceğini ileri sürdü. Ahmed Oğuz (Eskişehir), teklifin aleyhinde bulundu; taşanların mvtemadiyen böyle geçici komisyonlara havalesi usulüne bir nihayet verilmesi gerektiğini belirtti. Tahsin Coşkama teklifi oya kondu; reddedildi. Demokratlarla bir kısım C. H. P. liler teklifin reddi fikrinde birleşerek çoğunluğu Arkım Sa. 4. Sü. 1 d* «D. P.» den çıkarılanlar dünkü Meclîs içtimamda esld yerlerinde oturdular Bunlar Parti Meclis Grupunun bugün toplanacağını ve içtimaa iştirak edeceklerini söylüyorlar. Böylece yeni bir mesele çıkması bekleniyor AriSTara "ftTTelefonîa') Demokrat Partiden çıkarılmış olan milletvekillerinin, Meclisin bugünkü açılış celsesinde gene eski yerlerinde oturdukları görüldü. Partiden çıkarılmış olanlardan bilhassa eski idare heyeti üyeleri, önlerinde Emin Sazak olduğu halde salona toplu bir halde girdiler. İhraç kararı alanlardan yalnız Osman Nuri Koni, Kemal Silivrıli ve Necati Erdem yoktu. Diğerleri Demokrat Parti sıralarında dağınık oturdular. Ahmed Tahtakılıc, her zamanki gibi en öne, Ahmed Oğuz da, gene her zamanki gibi en arka sıraya oturdu. Sadık Aldoğan, oturum açıldıktan sonra geldi ve Hazım Bozcanın yanında yer aldı. Celâl Bayar, oturuma gelmemişti. Çıkarılan milletvekilleri için Mareşlın ve diğer bağımsızların oturduğu sıraların arkasında 12 kişilik yer ayrıldığı Demokrat Partiden çıkarılan milletvekillerinin tekrar Partiye kabulü için söyleniyordu. Oraya gitmiyerek eski yerlerini almış olmaları, kulislerde ban bir hal şekli teklif eden Yusuf Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Kemal Tengirşenk Kabinede değişiklik şayiaları Dün Meclisle Ticaret Bakanının değiştiği .. şayiaları çıktı Ankara 12 (Telefonla) Cumhur Başkanı ismet inönü, bugün Meclısa gelmiş ve saat 13 e kadar Meclisteki dairelerinde meşgul olmuştur. Bu sırada Bakanlar Kurulu da Meclis binasında toplanarak, geç vakte kadar müzakerelerde bulunmuştur. Bakanlar Ku Arkatı Sa. 3, Su. 1 de tleri Amerikanın Ordu Günü münascb etile gecid resmi yaparlar kep Belgrad 12 (AP.) Bu gece Belgraddaki İngiliz elçiliğinde 28 «ahifelik bir nota ve Amerikan elçiliğinde aynı notanın suretini veren Yugoslav hükümeti Trieate'deki İngiliz Amerikan askeri hükümetini, «bu bölgedeki işgal müddetlerini uzatmak maksadile huzursuzluk» çıkarmakla itham etmiştir. Notada, fngiliz Amerikan askeri makamlartmn faşistler tarafından Trieste'nin demokratik halkına karşı ya Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Rendova uçak gemisi 28 nisanda Istanbula geliyor Washington bildiriyor: "Amerika Boğazların hava ve deniz müdafaalarını takviye için süratle harekete geçmiş bulunmaktadır» Amerikalılar, radyo yayınlarından» Rusyanın Boğazlar bölgesile yeniden ilgilenmeye başladığını istidlal ediyorlar Son haftalar zarfında resmi AmeriWashington 12 (A.P.) Birleşik Amerika, Türk orduları tarafından bek kan makamları Rusyanın, stratejik ölenilen Boğazların hava ve deniz mü nemi haiz Boğazların kontrolünü ele dafaalarını takviye için süratle hareke geçirmek hususundaki teşebbüslerini I Arkası Sa. 3, Sü. 6 da te geçmiş bulunmaktadır. Acı bir kayıb Abdülkadir Karamürsel dün vefat etti Samsun ve Ordu köylerinde açlık Ofis, acele yardım tedbirleri aldı, Kızılay da fevkalâde toplantı yapıyor Ankara, 12 (Telefonla) Samsun maalesef teeyyüd etmektedir. Bu gece ve Ordu civarında bazı köylerde va görüştüğüm Başbakan yardımcısı Faik andaşlarm açlık tehlikesine maruz ol Ahmed Barutçu, Samsun Valisinden bu duğu şeklinde dün bildirdiğim haberler, Arkan Sa. 4, Sü. 6 da Merhum Abdülkadir Karamürsel Teessürle öğrendiğimize göre Şehir Meclisi başkan vekili avukat Abdülkadir Karamürsel, tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa hastanesinde dün vefat Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Şerlinden sonra Viyana hâdiseleri İngiliz komutam Rus komutanı ile görüşmek istedi, fakat müracaatı reddedildi Ruslar, İngiliz Fransız hava meydanına giden yolu kestiler Bir Amerikan uçak gemisi Viyana 12 (a.a ) Ruslar, bu sabah Viyanadan Schewechat'taki İngiliz Fransız hava meydanına giden milletlerarası yolu kontrol altına almışlardır Bütün nakil vasıtaları durdurulmuştur. Diğer taraftan Avusturyadaki İngiliz yüksek kamiseri General Galloway'w İngiliz ve Rus hudud hattı üzerinde evvelki gun ve dün gece vukua gelen hâdiseler hakkında Sovyet yüksek komiseri General Kurasov ile görüşmesi beklenilml=tir. Viyanada Rus generali, ingiliz generalini kabul etmedi Viyana 12 (a.a.) Yetkili İngiliz çevı esinden verilen bir habere göre Avusturyadaki Sovyet Rusya yüksek komiseri General Kurasov, Avusturyada İngiliz ve Sovyet işgal bölgeleri hudud hatları üzerinde vukua gelen hâdiseler hakkında kendisile görüşmek arzusunda bulunan İngiliz yüksek komiseri Gene Almanya Amerikanın hazırlığı Ordu Bakanı? «On Asyada üslere ihtiyacımız olacak» dedi Savunma Bakanının fikri: «Rusya, atomun sırrını biliyor, fakat elinde henüz bomba yoktur.» Adapazannda yeni su altında kaldı Yağmur ve nehrin kabarışı devam ediyor, şehrin de tehlikeye düşeceği endişeleri belirdi NewYork 12 (A.P.) Ordu Bakanı Kenneth Royall, Ordu Günü münasebetile bir ziyafette verdiği söylevde, Amerikanın millî müdafaa durumundan bahsetmiş ve şunları söylemiştir: c Amerika, milli müdafaası bakımınhâdiseleri hakkında Bidault dan, hiçbir milletin Amerikan toprak •' asa»**. Sakarya nehri Adapazannda araziyi kaplajtkeg
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog