Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Yiyecek kifayetsizliği yüzünden Makineli tabancalarla mücehhezSovyeı Samsuna yüzlerce köylü iltica etti birlikleri İngiliz askerî otomobillerini Viyanaya giderken durdurdular Hükümetin âcil tedbirler alması, köylere yiyecek göndermesi, Ziraat Bankasının da köylülere yardımda bulunması bekleniyor Karadeniz bölgesinde bazı köyler teci durumda durum gittikçe bir hâl alıyor Berlin 11 (a.a.) Berlin makamlarının ingiliz v« Amerikalılara Berlin İle baü Almanyadaki Amerikan ve ingiliz îfgal bölgeleri arasında irtibatı temin eden telefon ve telgraf hatlarını gelecek perjembe gününden itibaren kontrol edeceklerini bildirmeleri üzerine, İngiliz ve Amerikan makamları tedbirler alarak, radyo telefon vasıtasile muhabereyi temin için gerekli malzemeyi acele olarak Berline göndermişlerdir. Almanyadaki Amerikan kuvvetlerinin başkomutan muavini General Hayes, batı Müttefiklerinin haklarının bu şekilde yeniden takyid edilmesini Ruslat nezdinde protesto etmiştir. Her ne kadar Sovyet notasında hatların bakımı ve telgrafların naklinin temin olunacağı bildirilmekteyse de, Rusların bu hareketi Berlindeki münakale savaşında Ankara 11 (Telefonla) Kıg tatilini vahim bir gelişine şeklinde telâkki obitiren Buyuk Millet Meclisi yarın (bu 1 anmaktadır. gün) saat 15 te çalışmalarına bağlıyaİngilizler de protestoda bulundular caktır. Fevkalâde bir vaziyet zuhur etBerlin 11 (a.a.) İngiliz posta v» normal olarak haziran ortalarına telgraf, telefon münakale idaresi, bu Arkası Sa. 3, Sü. 1 d» gün Rusların Berlinle batı bölgeleri arasındaki münakal* hakkında koynmf Mareşal Montgomery'nin İngiliz işgal kuvvetleri komutanı General Robertsonlı Arkası Sa. 3, Sü. 1 de ! Berlinde bir arada alınan resimleri Amerikan Amiralinin demeci ve Türk donanması merikan yardım heyeti denizcilik kısmı başkanı Ami rai Settle, evvelki gün istanbul gazetccilerile bir görüşme yaptı. Bu toplantıda söyledikleri, dünkü gazetelerde çıktığı için bunları tekrar edecek değilim. Amerikan Amirali ile görüşen arkadaşlar arasında ben de vardım. Sayın denizcinin cevablandırdıjp suallerin çoğunu da ben sordum. Türk donanmasının uçak gemileri, Yiyecek sıkıntısına maruz kalan Samsun civarındaki köylerden biri bilhassa muhribler ve kruvazörlerle Ankara 11 (Telefonla) Hububat lerden 200 ilâ 400 kişilik kafilelerin geltakviyesi lâzım gelip gelmediği hakkın stokunun kifayetsizliği yüzünden ted mekte olduğu, bunların Samsun pardaki suallerim üzerine Amiral Settle birler alındığı şu sırada Karadeniz böl kında, harabelerinde, sahillerdeki kumHin verdiği cevablar, daima birbirinin gesinde bazı köylerin feci bir duruma sallarda ve kayıklar içinde barınmağa aynı ve şöyle oldu: düşmüş olduğuna dair acıklı haberler çalıştıkları ve âcil yardıma muhtaç bir • Bütün bu gemiler, her bahriyede alınmıştır. Bü hassa Samsuna civar köy Arkasx Sa. S, Sii. 2 de gayet lüzumlu ve faydalıdırlar. Bunların Türkiye; e verilip verilmemesi Türk Genelkurmayının ve Türk hükümetinin kararma bağlıdır.» Amiralin, demek istediği şuydu: Biz, Türk donanmasına sizin istediğiniz gemileri veriyoruz. Uçak gemileri, kruvazörler, İmıhfibler vesaire islediğiniz takdirde onları da veririz. Fakat siz istemedikçe, elbette istemediğiniz şeyleri zcıla verenleyiz. Amerikan Amirali ile yaptığımız görüşmeden çıkardığım netice şu oldu: Biz Amerikan askeri yardımından kara ve hava ordularımız için daha fazla faydalanmak istiyor ve deniz ordumusu üçüncü plânda bırakıyoruz. Filvaki geçen şubatta neşredilen rakamlara göre, ilk 100 milyon dolarlık askeri yardım şu şekilde taksim edilmiştir: Kara ordusu: 48.500.000 dolar Hava ordusu: 27.000 000 » Deniz ordusu: 14.500.000 » C.H Partisi ilçe kongrelerine dün deAskerî fabrikalar: 5.000.000 . ram edilmiştir. Beykoz ilçe kongresine aat 10,30 da başlanmış, kongrede Halk Yollar: 5.000.000 > Genelkurmayımızın ve hükümetimi Partisi İstanbul milletvekilleri, Şehir zin takdir ve tasvibile yapılmış olan bu Meclisi üyeleri ve CH. Partisi il idare taksimi, artık değiştirmeğe imkân yok kurulu üyelerinden banları hazır butur. Fakat Amerikanın yeni kabul ettiği lunmuşlardır. Atatürkün aziz hatırasını anmak üaskeri yardım tahsisatından hissemize düşen ve henüz miktarı kesin olarak zere üç dakikalık ihtiram vakfesinden tayin edilmemiş bulunan milyonların 6onra, yıllık faaliyet ve hesab encümentaksimi sırasında, donanmanın birinci erinin raporları c :unmuş ve dilekler , plâna alınması lâzım geldiği kanaati faslına geçilmiştir. İlk söz alan Nezihi I üzerinde ısrarla duruyoruz. unsal, Tahtakalenin bir eroin mmtaikinci Dünya Harbinin tecrübeleri, kası olduğunu söyliyerek, bir an evvel milli müdafaanın üç kolunun da bir mücadeleye geçilmesi lâzım geldiğini birile denk olmaları lüzumunu katiyetle leri sürmüştür. Bundan sonra, söz aispat etmiştir. Birinin zâfı ve kifayet an Ragıb Yamaç, vergi sisteminden şisizliği ötekilerin yükünü arttırmış ve Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Atıf inan zafer yerine mağlubiyet doğurmuştur. Almanya, sabık piyade onbaşısı Hitler'in, eski hava teğmeni Göring'in, yalnız kara ve hava ordularına kıymet vererek Alman amiraOartnı dinlememeleri ve donanmayı ihmal etmeleri yüzünden 1939 1940 ta bütün parlak zaferlerine rağmen, Dönkerk'ten sonra, Askeri müzeden alınmış silâhlarla kendini müdafaa zorunda kalan Ingiltereye çıkarma yapamadığı için, son zaferi kazanamamıştır. Japonya, denizde ve havada mağlub vaziyete düştüğü için 5 milyon kişilik yaman bir kara ordusunun mevcudiyetine rağmen, kayıdsız şartsız teslim olmak zorunda kalmıştır. Almanlarla italyanlar, Iskenderiyenin kapılarına kadar geldikten sonra, Akdenize hâkim olamadıkları için, bütün Simal Afrikadan atılmışlardır. Müttefiklerin her cephedeki zaferlerini hararlıyan amil, ellerinde bulundurdukları deniz hakimiyeti olmuştur. Bu deniz hakimiyeti olmasaydı, yalnız kara orduları değil, hava kuvvetleri de denizaşırı cephelere nakledilemezlerdi. Bizim yakm tarihimizden Trablusgarb ve Balkan seferlerini bir tarafa bırakarak Birinci Dünya Harbine bakarsak Karadeniz hakimiyeti Kasların eline geçtiği için, Kafkas cephesinde kara ordumuzun ikmal ve iaşesini süratle başaramadığımızı, hattâ bir gecelik mesafede bulunan Zonguldak Ereğli Kömür Havzasından kömür bile getiremediğimizi unutmamak lâzımdır. Bizim Deli Petro dediğimiz Bus Çan 250 yıl evvel, şöyle demiştir: « Yalnız kara ordusu olan bir devletin bir tek kolu; bir donanmaya da sahib olan devletin ise iki kolu vardır. Simdi, bir devletin aynı kudrette üç Meclis bugün açılıyor İngiltere ve Amerika yeni isteklerde bulunan Sovyetleri şiddetli protesto ettiler, Berlinle muhabere telsizle temin edilecek Önemli tasarılar bu devrede görüşülecek Dun yapılan il kongresinde Başbakanın ve Üsküdardaki toplantıda bir delege seçimler arifesinde ekmeği Kemal Satırın bazı sözleri tenkid edildi bozmanın müthiş bir zaaf olduğunu söyledi Partililer, bugünkü buğday kıtlığına sebeb olanların teşhirini istediler itham edildi Tekirdağ Demokratları Genel Kurula müzahir Tekirdağ 11 (Hususî surette giden ar len genel idare kurulu azasından Sakadaşımız Tuğrul Deliorman telefonla med Ağaoğlunun ve Trakyanın muhtebildiriyor) Tekirdağ D. P. il kongre lif bölgelerini temsil ed«n müşahidkrln Arkan Sa, 3, Sıi. 2 de si bugün 46 delegenin, Ankaradan ge> Amerikada müdafaa tertibatı Atom bombasile yapılacak bir hücuma karşı halkı muhafaza. \ için çalışmalar yapılıyor Washington 11 (a a.) Dün aksan Harbiye Bakanlığı tarafından yayınla nan bir beyannamede, atom bombasıl yapılacak bir hücumdan halkı muhafa za için geniş mikyasta çalışmalar yapıl dığı açıklanmaktadır. Gereken tedavilerde bulunmak üze re hazırlanmaları için 700 âlim ve dok tora tebligat yapılmış ve Amerikadal Tıb fakültelerinde bu kabil yaralan ne jekilde tedavi edileceğini öğretme üzere hususî kurslar açılmıştır. Bir ayan üyesinin dileği Washington 11 (a a.) Cumhuriyet Arkası Sa. 3, Su. 3 te İranda ihtilâl teşebbüsü Solcu Tudeh partisine mensub 300 kişi tevkif edildi Yusuf Ziya Erzin Amerikadan döndü Denizyolları Umum Müdürü Amerikadaki faaliyetinin neticelerini anlatıyor Fener, İstanbul birincisi oldu Tahran 11 (A.P.) Resmî kaynakların cumartesi günü bildirdiklerine göre, Hazer denizi boyundaki Mezenderen eyaletindeki üç şehirde sıkı yöBir müddettenberi Amerikada tetkiknetım ilân edilmiş ve uç yüz kişi de lerde bulunmakta olan Devlet Deniztevkif edilmiştir. Tevkif edilenlerin hepsi de, solcu olan yolları umum müdürü Yusuf Ziya Tîrzin dün gece saat 23 te bir PanameriTudeh partısıle ilgili olanlardır. Ordu sozcusu tevkifleri teyid ederek, kan uçağı ile şehrimize gelmiştir. Umum müdür, Yeşilköy hava meydaemniyeti ihlâl etmeğe istidadlı olanların da tevkif edilerek, lüzumlu olan bölge nında ailesi efradı ve Denizyolları erkânından kalabalık bir grup tarafından lerde sıkı tönetimin ilân edileceğini karşılanmıştır. Yusuf Ziya Erzin, kenbildirmiştir. disini karşılıyanların teker teker hatırİhtilâl, mayıs ayında kopacaktır Tahran 11 (A.P.) Haftalık bir dergi larını sorduktan sonra, İstanibulda buolan «Saba> nın bildirdiğine göre, (bu lunmadığı zaman zarfında olup bitendergi İran propaganda ve yayım mü ler etrafında alâkalılardan izahat almıştır. Seyahatinin çok güzel geçtiğini Arkasx Sa. 3, Sü, 1 de söyliyen Umum müdür, meydanda kendisile görüşen bir arkadaşımıza şu demeci vermiştir: Amerikada muayyen işlerle uğraştık ve elimizdeki mevzuları birer şekle bağladık. Altı yolcu gemisinin tamiratı meselesine aid çalışmalarımızı Arkasx Sa. 3, Si. 4 te Orman kanununda yapılan değişiklikler Ankara 11 (Telefonla) Orman kî nununda değişiklikler yapan tasa hakkında verilen tafsilâta göre devlel lestırilocek ormanlar için muayyen be delin tamamı iki taksitte ödenecekti Ziıaat işletmeleri içinde kaldıkları ha] de de\letlestirilmiş orman parçalan es ki sahihlerine iade edilecektir. Orma kuracaklar için kuruluş masraflara karşılık olarak kredi verilmesi de uj gun görülmüştür. Varlıkları ve takatleri azalmış ormar larımızın devlet eli ile genişletilmesi % beslenmesi gayretlerine bu suretle mü teşebbis vatandaşlar da katılmış ola caklardır. komünistleri zayıflıyor Adapazarında 25 bin dönüm Yusuf Ziya Erzin İtalyan Mitinglere kimse iştirak etmiyor, komünist hatibler dinleyici bulamıyorlar ekili arazi sular altında Londra U (a.a.) (Nafen) İtalyadan alman haberlere göre, seçim günleri yaklaştıkça komünistlerin durumlarındaki salâbet azalmaktadır. Parti mensublarmdan ekserisinin istifa ettikleri ve Hıristiyan Demokratlara iltihak ettikleri Su baskınına uğrayan köyler bildirilmektedir. Son defa palermo bölsallarla tahliye ediliyor, Kagesinde istifa ederek de Gaşperi'nin parsım Gülek, alınacak tedbirler tisine iltihak eden 400 komünistten başhakkında bir demecde bulundu ka Tarantodaki köylü cemiyet lideri de komünist ve halkçı demokrat partiyi terkettiğini, çünkü bu partilerin Rus izmit 11 (Telefonla) Bayındırlık emperyalizmine hizmet ettiklerini ve Bakanı Kasım Gülek, bu sabah Adapasulh ve hürriyet programını tatbik et zarı trenıle istanbul dan şehrimize gelmediklerini söylemiştir. miştir. Vali ve komutanlar tarafından Stru'da da yapılan bir komünist mi karşılanan Bakan izmit ve Değirmendetin<Ti knvW priilmistir Hic kimse soka rede tetkiklerde bulunduktan sonra, Bayındırlık Bakanı dün, seylâb mıntak asında tetkikler yani Sakarya nehrinin yüksekliği 4,65 metreyi buldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog