Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

• * \ VİTAMİNLERİ GIDASI KATILMIŞ Yegane kuw et Bı, C, D, Cumhuriyet 24 Üncü yıl Sayı: 8498 Telgraf n maktub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası. 24298. Yazı işleri. 24298. Matbaa, 24290 r Anadolu Bakilerimizden önemli bir rica İŞTE TÜRKİYE AYTÎR TÛR? "FIKIR HAYATI sayıda artan siparişlerinizi zamatam olarak karşılıyabılmek için k fazla dergi miktarının bir ay evVelİSÖctirilmesıni bilhassa nca ederiz N İ S A ÍTS£ A Y I S I ÇIKMIŞTIR Posta Kutusu 488 İSTANBUL KURUCUSU .'TUNUS NADf Pazar I I Nisan 1948 Ruslar telgraf muhaberatına da el atmağa hazırlanıyorlar ovyetlerin Almanyada Konseyde dün İtalya yeni müdahaleleri meselesi görüşüldü İtalyanm Birleşmiş Milletlere kabulü hakkındaki Amerikan teklifini Ruslar Veto kullanarak reddettiler Amerikan delegesinin mukabelesi: "Rusya barış sermiyen memleketleri Birleşmiş Milletlere kabul ettirmek için İtalyayı * öne sürmek suretile Konseyi zorluyor» L*k* Sueca» 10 (a.*.) Blrleftk Amtrlkanm Güvenlik Kooseyindeki baş temsilcisi Warrea Austin, Italyamn 1943 tenberi müşterek muhanb srfabnı taşzmaJi ve memleketin kalkınması yolunda hamle ve gayretlerini ileri sürerek Birleşmiş Milletler Kuruluna italyanm fiye «faule kabul edilmesini istiyen kafi mahiyette bir takrir vermiştir. Grotnyko'nun sözleri Lak* Succesa 10 (A.P) Güvenlik Konseyine hitab eden Andrei Gromyko, Birleşik Amerikanın Rusyayı Italyamn üyelik muracatrni zorla veto ettirmeğe çalıştığını ve maksadın 18 nisan italyan seçimleri sırasında sağcı partilere oy kazandırmak olduğunu söylemiştir Gromyko böyle bir zamanda italya^ nın Birleşmiş Milletlere üyelik muracaatmin müzakereye konulmasını ıste Ariasx Sa 3 S ı ? »r Amerikan Yardım Heyeti Demz Kısmı Başkanı Amiral Settle, dun İstanbul gazetecilerde görüşürken Yeni bir «hava güvenliği» talimatnamesi teklif eden Rusların, Berlinle batı arasındaki hava seferlerim tahdid etmek hedefini güttükleri belirtiliyor Celâl Sayarın D. P. Genel Başkanı, partinin iç durumu hakkındaki görüşlerini anlattı Ankara 10 (Telefonla) Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar bugün Ankarada çıkan haftalık «Millet Yolu> gazetesine beyanatta bulunarak Berimde Amerikalılar tarafından işgal edilen Demiryolu binas İle binaya girmek istiyen Ros demiştir ki > Eubayım çeviren Amerikan askeri (sağda) < Çorum seyahatinden aldığım intiBerlin, 10 (AT) Son günlerde makta oldukları bugün açıklanmıştır balar, tamamen musbettır Çorumu umbatılı müttefiklere karşı seyrüsefer Resmi İngiliz ve Amerikan makam duğumdan çok daha kuvvetli bulduğuweuMWityetfSggyMyebilirim Deta!ıdvtl«ri ihdas «den Rusların fundı larına göre Ruslar Sovyet işgal bölde Berlinle batı işgal bölgeleri ara gesinden geçen telefon ve telgraf hatsmdaki telefon, telgraf muhaberatile lannm kontrol ve bakımıle mükellef Arkan Sa 3, SU. 2 d» hava irübatına müdahaleye hazırlan İstanbulini yeni bir derdi karsısında D B stanbulun bir turlu halledılemıyen derdlen araşma bir yenisi daha giriyor Bu şehrin elektrik tramay tünel, otobüs ve havagazı hızmetennı idare eden İ E T T idaresinin maı durumunu düzeltmek meselesidir Bu iş bir düzene konulmazsa, muesese çok geçmeden iflas edecektir unku idare, zıjan etmemekle beraber ehr bakımından, şehnn umumi hıznetlerını daha ıjı ifa etmek için yukendıgı buyuk malı külfetleri karşılıyanıja<*ak durumdadır Filvaki, istanbul talisi ve Belediye Reisi Doktor Lutfı îırdarın ron gazeteciler toplantısında zah ettıgı gibi idare, Süahtarağa sanralını takvıje etmek için, yem sıpanşer vermiştir Isve<,e 50 otobüs ısmarla ı niş, bunlar ıçm buy tik bir gara] >apınnıstır hurda bir halde kendisine levredılen ıkı gazhanen, şehrin havagazı ihtilaçlarını karşılamak için yeııleştırmege teşebbüs etmiş, fırınlar »csaıre ısmarlamıştır Şehnn beş Ufflum hizmetinin daha ıyı bir şekilde ifası cin zar in olan bu işlere giriştikten >onra 7 ejlul kararları çıkarılmış ve butun bu siparişlerin bedelleri birdenbire otomatik bir şekilde, yüzde 50 ye yakın bir nısbette jukselmışür Gene bu kararlar juzunden idarenin, eski şııkete odedıgı satınalma taksitlerinde ile mecburi bir artış husule gelmiştir Hükümetçe memur ve müstahdem ajlık \e ucı etlerine yapılan zamlar da İdarenin bütçesi üstünde hatırı saydır tesirler husule getirmiştir En son olarak hükümetçe komur hatlarına yapılan zam da bir milyon liraya yakın bir artışa sebeb olarak idarenin mali durumunu büsbütün güçleştirmiştir idare, kendi sun u tak«ırı olmadan içme duştugu bu malı buhrandan kurtulmak ıcuı elektrik tarifesine uç kuruşluk bir zam yapılmalını istemiştir Hükümet bu zammı kabul etmemiştir Kabul etmeyince de mesele bir çıkmaza girmiştir Hükümet istanbul halkını sıyanet için ydlardanben İ E T T idaresinin tarif elerine zam japdmaması kararındadır ve bu karar esas ıtıbarüe tamamıle jelindedir Yüzde 400500 artmış olan ha j atı büsbütün pahalandırmamak \e bu buyuk şehirde yaşıyan halk kütlesinin maişet barım daha arttırmamak gerektir Fakat dıger taraftan hukumet, bilhassa 7 eylül kararlarını almak ve komurun tonuna beş lira zammetmek suretıle hajatı bizzat kendisi pahalandırmıştır Kendi mesul olduğu bu pahalılık butun memleket halkı gıb; istanbul halkı üzerinde de menfi tesirini gösterdikten başka İ E T T idaresini de malı bir buhrana götürmüştür Hükümet komure zam yaptığı zaman bunun istanbul halkı üzerinde bir aks tesınnı görmek istemiyorsa, Elektrik idaresine verdiği komuru, gene eski bata vermesi lazım gelmez mivdı' Bu yazıyı yazmaktan maksadımız, Istanbulun elektrik tarifesine zam yapıl' masını müdafaa etmek değildir Huku metin bir taraftan zamlar japar ve ' eylül kararlaııle hajatı pahalandırır "* Cenevre Konferansından hiç Pir ümid yok! Haberleşme Hürriyeti Konferansından dönen Falih Rıfla Atay, Cenevreyi niçin terkettiğini anlahyor Amiral Settle dün gazetecilerle görüştü Amiral: «Türk donanmasına uçak gemilerinin ithal edilmesi veya edilmemesi meselesi tamamen Türk hükümetinin kararına bağlıdır» dedi « Halihazırda veya bilâlıara Türk deniz kuvvetlerine uçak taşıt gemilerinin ithal edilmesi, yahud edilmemesi meselesi kat'î surette Türk hükümetinin kararına bağlıdır Turkıyeye uçak taşıt gemileri devretmek hususunda herhangi bir Amerikan tasarısından haberdar degüim. Noktaı nazarıma g<5 Arkaax Sa 3, Su. 5 te Amerikan yardım heyeti deniz kuvvetlen başkanı Amiral Settle dun bir asın toplantısı yapmıştır Amiral bu toplantıdan evvel kabul ttıgı «Cumhuriyet» muharririne bir gun önceki sözlerinin uyandırabileceği bazı suıtefehhümleri ortadan kaldırmak Celal Bayar maksadile şu tamamlayıcı izahatta bumokrat Parti kısmi seçimlere bir eart lunmuştur a girecektir Kanuni ve adli teminatı ;ordügu zaman » Bayar yeni bir dünya harbinin yakın olup olmadığı şeklindeki suali şöyle cevablandırmıştır ı Dünyanın, sulhtan ziyade harbe doğru istikamet aldığı meydandadır Bu istikamet, seyrini değiştirmedikçe uzak veya yakın bir harb tehlikesini kabul etmek zaruri olur Fakat bunu bir müddete bağlamak biraz da kehanete yer ver mek demektir > Arkası Sa. S. Su. 4 im İstanbulini et derdi Dün Vilâyette Ticaret Bakanının iştirakile büyük bir toplantı yapıldı Konferanstaki Türk heyetinin diğer memleketler delegelerine verdiği ziyafette delegelerimizden Başmuharririmiz Nadir Nadı, Nihad Erim ve Cihad Baban Yunan delegesıle birlikte Cenevrede toplanan Haberleşme Hür kendısıle konuşan bir arkadaşımıza riyeti konferansına delege olarak işti Falıh Rıfkı Atay sunlan söylemiştir « Benim dönüşüme tebeb, reisin, rak eden Ankara milletvekili Falıh Arkam 5a. 3. Su. 1 i» Rıfkı Atay, şehrimize dönmüştür Dun Dun sabah Vilâyette Ticaret Bakanı Mahmud Nedim Günduzalpın başkanlığında bir toplantı yapılmıştır Bu toplantıda Vali ve Belediye Reisi Lutfı Kırdar, Ticaret Ofıa Umum Müdürü Mustafa Nuri Anıl, istanbul Ticaret Bölge Müduru Remzi Saka, Belediye Başkan Muavini Nazım Arda, Şehir Meclisi Başkan Vekili Sadi Bekter, Ticaret Odası Başkanı Ahmed Kara ile diğer ban zevat hazır bulunmuşlardır Arkaa% Sa S, Su. S te Bir maskaralık şaheseri! Parisin en büyük gazetesinde Türkiyeden «Osmanlı Cumhuriyeti» diye bahseden ve her satırı yalanlardan mürekkeb olan çok gülünç bir yan çıktı Parispresse MJU&t 30 KAS S iâ4S Belediyelere bırakılan gelirler II özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerini tayin eden kanun tasarıları hazırlanıyor İzmit 10 (Telefonla) Bu sabah başlıyan yağmurdan sonra karlar suratla erimeğe ve Sakarya nehri de tekrar ] kabarmağa başlamıştır Nehrin yüksekliği 4 metreyi bulmuştur Dun isimleri ' ni bildirdiğim 6 köyden başka Kdmur \ lük, Suleymanbey ve Poyrazla köyleri i de suların tehdidi altına girmiştir 15 \ Ankara, 10 (Telefonla) C H P di merkez hesablan hakkındaki denetçiler koyun arazisi seylâb altındadır Mah i raporuna di varca ıttıla hasıl olmuş ve suller, mahvolmak tehlikesine maruzvanı, bugün çalışmalarına son vermiş dur İnsanca zayiat yoktur Yalnız bınve Genel Başkan Vekilliği tarafından tasvib edilmiştir Arkan Sa 3 Sü. 2 de ; Arkası Sa. 3 SİL 6 da şu tebliğ neşredilmiştir «CHP divanı, nisanın 9 uncu cuma günü Ankara Parti merkezinde toplanarak devamlı iki gün çalıştıktan sonra müteakıb toplantısını haziranın 11 lnd cuma günü yapmak üzere çalışmalarını bitirmiş, aşağıdaki kararla' n almıştır 1 Genel idare kurulunun, geçen iki ay içinde memleketin umumi durumu ile Parti durumunu açıklıya» ve bu müddet içinde cereyan edip Partiyi ilgilendiren olayları anlatan raporu münakaşa ve tasvıb edilmiştir 2 Genel idare kurulunca hazırlanan ve zirai V»HrmTn«Tirn esaslarını derlıyen rapor, Parti programı hükümlerine ve günün ihtiyaçlarına olduğu C H Partisi Kadıköy İlçe kongresi Lutfı Aksoy C H P il başkam Sad, kadar hükümetin de fikirlerine ve hazırlıklarına uygun görülmüş ve hükü dun saat 15 te Kadıköy Halkevmde ya Bekter ve Şehir Meclisi üyelerinden pılmıştır istanbul milletvekili Prof Meliha Avnı Sözen de kongrede hazır mete tevdii kararlaştırılmıştır Arkası Sa 3, Su 7 de • , 3 1947 yılı ikinci 6 aylık Parti Mim Kemal Oke Sınob mılletv ekili C. H. P. Divanı dün bir tebliğ neşretti Seyhan da kabarıyor Sakaryanuı yüksekliği tekrar 4 metreyi buldu, Adapazarı büyük tehlikeye maruz Divanîn? iki gün süren toplantılarında görüştüğü meseleler ve verdiği kararlar C. PL P. nin Kadıköy kongresi dün yapıldı Dileklere cevab veren il başkanı: "Gayemiz hayatı ucuzlatmak değil, daha fazla ağırlaştırmamaktır,, dedi Paris Presse gazetesinin baslığı Ankara 10 'Telefonla) ti ozel ida Pariste çıkan Paris Presse gazeteci memleketler basınında çıkan Tu kıyeje relerinin gelir ve gider muharebeleri nin 30 mart tarihli sayısında Henrı Ooir yazı ar içinde masa başında oturu nın maliyeye devri hakkında alman ka lup uydurulmuş malihulya eseri olmak rardan sonra ú ozel idarelerinin gelirler ABIDIN DA VER Fonday imzalı bir makale okuduk. Arkan Sa. 3, Sü. 5 te Arka* Sahlje 4, Sü. 6 da Son ayla; zarfında, muhtelif ecnebi Arkan Sa, 3, S0. 4 t« P. Divanının f «sen cuma günü yanjifa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog