Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

e durum bir safhaya Ruslar manevra için tahşidatta bulunurken İngiliz av uçakları da Berlin üzerinde gösteriler yaptılar Bugün toplanması mukarrer olan Müttefik Kontrol Komisyonu içtimaa çağırıldı. Batı devletlerile Sovyet Rusya arasında işbirliği ihtimali gitgide azalıyor Türk donanmasının Donanmamıza aıd bir gorunuş İki hâdise ve tek netice on günlerde iki mühim hâdise oldu ki ikisi bir arada tetkik ve miıtalea edilince, bugünkü dünya siyasetinde, bir dönüm noktası teşkil ettikleri gorulur. Sovyet Rus;a ile Finlap.dija arasında imzalanan karşi'ıklı yaldım ve dostluk paktı ile Berlindeki Bolşevik odununun neticesini kasdediyeruz. Sovyet Rusya, küçük fakat kahraman Finlandiyayı iki defa harbde mağlub ettiği halde, Baltık devletleri gibi, yutmak imkânını bulamamıştı. Bu işi harö sonrası tatbik ettiği sinsi metodla halletmek için, Finlandivayı» diğer peyklerile yaptığı tarzda, bir karşılıklı yardım ve dostluk paktı ile kendisine bağlamak, arkasından da en son Çekoslovakyada olduğu gibi, beşinci kolu komünistler vasıtasile kaleyi içinden fethetmek istiyordu. Çekoslovakyada, Cumhur Başkanı M. Bsneş'in, baba oğul Mazariklerin yüksek cesaret ve arimkârkğından iki defadır sabit olduğu üzere mahrumiyeti yüzünden muvaffak olan bu sinsi oyun, hemen arkasından Finlandiyaya da tatbik edilmek istendi. Fakat neşredilen karşılıklı yardım ve dostluk paktının metninden anlıyoruz ki Bolşevikler, bu defa sade suya bir çorba içmek zorunda kalmışlardır. Anlaşılan Kremlin sarayının kale duvarları arkasında cereyan eden Moskova müzakerelerinde, bol bol ikram edilen votkalara ve Yaltadaki Çar malikânelerinden Kızıl Çarlara miras kalan şampanyalara rağmen, Finler, savaş meydanlarında gösterdikleri kahramanca mukavemeti, masa basındaki siyasî mücadelede de göstermişler ve öteki peyklerin köle ve esir durumuna düşmeği kabul etmemişlerdir. Bunun üzerine Bolşevikler, zevahiri, yani kendi prestijlerini kurtarmak için, sade suva bir pakt imzalamaktan başka çıkar jol görememişlerdir. Almanya, tekrar canlanıp da kendisi veya müttefiki başka bir devlet, Finlandiyaya ve Finlandiya toprakları üzerinden Sovyet Rusyaya taarruz ederse, Finlandiya bağımsız bir devlet sıfatile mütecavizle harh edecektir. Fin kuvvetleri, bu takdirde dahi kendi hududlanndan dışarı çıkmıyacaklar ve icab ederse Sovyetler Birliğinin yardımı ve işbirliği ile memleketlerini müdafaa edeceklerdir. tşte paktın ruhu bundan ibarettir ve Almanya ile müttefiki başka bir devletin tecavüzü karsısında Finlandiya ile Sovyet Busyayı tedafüi bir ittifakla birbirine bağlamaktadır. Paktın müddeti 10 yıl olduğuna göre. Almanyanın bu müddet içinde, yeni bir tecavüz harbine girişmesi kat'iyjen imkânsızdır. Birinci Dünya Harbinden ikincisile kıyas kabul etmiyecek kadar hafif birmağlubiyetle kurtulmuş olan Almanya, İkinci Dünya Harbini açabilmek için 1919 dan 1939 a kadar 20 sene müddetle hazırlanmıştı. Hitler'in bir yangın yerine döndürüp öyle bıraktığı mağlub ve perişan Almanyanın 10 değil, 20 yıl içinde bile .yeni bir tecavüz harbi yapabileceğini akıl ve mantık kabul etmez. Bugün dünyada mütecaviz büvük devlet olarak yalnız Sovyet Rusya kalmıştır ve yalnız Sovyet Rusvadır ki bansı tehdid etmektedir; yalnız tehdid değil; mütemadiyen tehir ederek bugünkü karışık ve acayib «harb ile sulh arası» durumu mümkün olduğu kadar uzatmağa çalışmaktadır. Küçük Finlandiya ise, muhakkak ki Almanyadan değil. Sovyet Rusyadan korkmaktadır ve bu sade suya paktı da dev Basyanın tazyikından kurtulmak için imzalamıştır. Yarın Sovyet Rusya ile Amerika ve diğer demokrasiler arasında üçüncü bir dünya harbi patlarsa. Almanya ile müttefiklerine karşı imzalanmış olan bu pakt, Finlandiyayı istediği gibi hareketten asla menetmez. Paktta «yüksek âkid taraflar, milletlerarası barış ve emniyetin idamesini hedef tutan her türlü teşebbüsü Birleşmiş Milletler Teşkilâtının gaye ve prensipleri dahilinde sadıkane bir şekilde desteklemek yolundaki azimlerini de teyid» ettiklerine göre, Bolşeviklerin mahnd vetolarile Memez bir hale çetirdikleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtına da yaranmak istedikleri görünüyor. RUS İŞGAL HİNT I KAS t Meclis açılırkenD.P. den çıkarılan milletvekillerinin vaziyeti merak uyandırıyor Hükümet, Meclise 20 tasan vermeye hazırlanıyor Amiral Settle: ((Çok miktarda denizaltı ile uçak gemileri de lâzım» diyor "Yeni gemilerle kuvvetini arttıran Türk donanmasının aletleri moderndir. Personel bakımından donanmayı kuvvetli buldum,, Amerikan askerî yardım heyeti deniz kuvvetleri başkanı Amiral Settle sehrimizdeki tetkiklerine devam etmektedir. Amiral dün kendisile konuşan bir ırkadaşrmıza aşağıdaki beyanatı veriştir: « Türkiye bugün çok kritik duruma bulunmaktadır. Memleketiniz coğrafî >akımdan etrafı denizle çevrilmiş bir id a manzarası arzetmektedır. Bu bamdan Türkıyeye yapılmakta olan ¡kerî yardımın bilhassa deniz kuvvetgemilere ve "çok miktarda denizaltını a ihtiyacı vardır. Her hangi bir harb afetini Türkiye bu sejede çok kuvvetle tahmin ediyorum ki, kolaylıkla dudurabilecektir. Türk bahriyesinin uçak gemilerile de mücehhez olması, modern harbin icatlarından dır. Personel bakımından, Türk donanmasını, bilhassa deniz subaylarının zekâ ve askerî görüşlerini çok kuvvetli buldum. Yeni gemilerle gittikçe kuvve Amerikan Askerî Vaidim Hevcti Deniz Kuvvetleri Başkanı Amiral Settle tini aıttıran Türk donanmasının bütün aletleri modemdir. Amiral hafta sonunda şehrimizden Tetkiklerimden çok memnunum. De ayrılarak, memleket dahilinde tetkikniz Harb okulunun tevsii taraftarıyım» lerine devam edecektir. Ankara 9 (Telefonla) Meclis toplantısı arifesinde merak uyandırıcı mevzulardan biri de Demokrat Parti Berimde Amerikan, ingiliz, Rus ve Fransız kesimlerile hava meydanlarını! saflarından çıkarılmış olan milletvekildemiryolunu, radyo istasyonlarını ve kara yolunu gösteren harita lerinin durumudur. Sayısı 12 yi bulan Berlin 9 (a a ) Afen: ingiliz askerî reşal Sokolovski'nın dünkü notasında, bu eski D.P. liler, bundan sonraki sivolisini getiren uçak, ingiliz hava kuv pazartesi günü G«neral Robertson'a İn yasî ve teşriî faaliyetlerinde acaba nasıl vetlerinin «Tempest> ve cSpitfire» avcı giliz hava geçidinin emniyetin* dair ve Arkan Sa. 3. Su. 5 t* uçakları bugün Berlin uzerınd« numa rilmiş olan şifahi teminatı yazı ile teyışkârane bir* şekilde taöm* u ç u ş t a JÎÎT yaptıkları sırada Berline gelmiştir. Ma Arkan Sa. 3. Su. t d* RUS İŞGAL INTIKASI C. H. P. Divanı dün toplandı Divan, Türk Tanm Eko, nomUi hakkındaki raporu müzakereye başladı Ankara, 9 (Telefonla) C. H P. Divanı bu sabah saat 10 da Genel Başkan vekili Hilmi Uranın reishğjvie toplanmıştır. Mazeretleri dclayısüe ge'.emiyen Izmirden D. Lebib Yurdoğlu ile Trabzondan Mustafa Hatiboğlundan başka bütün üyeler içtimada hszır bulunmuşlardır. Geçen toplantı zaptı o. kunduktan sonra merkez idare heyetin.. ce hazırlanmış olan <Türk Tarım Ekonomisi» mevzuundaki geniş raporun müzakeresine geçilmiştir. Rapor üzerindeki görüşmelere öğleden sonra da devam edilmiştir. üçüncü dünya harbi patlak verirse.. Bekika Başbakanı, yeni harbin doğrudan doğruya Avrupa üzerinden Amerikayı hedef tutacağını söylüyor tur ki, bu kapı kendisine Washington 9 <a a.) Belasla kapalı tutulmıyacaktır. çika Başbakanı Spaak dün buÖte yandan pakta katılmak \ rada yaptığı basm toplantı < , arzusunda olduğunu bize bilsında şovle demiştir: dirmek Italyaya aiddir. Bu« Birleşik Amerikanın nunla beraber, bu meselenin hududlarmdan biri de Avru18 nisanda yapılacak italyan padadır. Eğer üçüncü bir teşriî seçimlerinden önce haldünya harbi patlak verirse ledilebileceğini tahmin etrUİbu, doğrudan doğruya Avruyorum. pa üzerinden Amerikayı heBundan sonra üçüncü bir def edinecektir. Brükse^^e dünya harbi olup olmıyacağı imzalanan beş devlet pakti sorusunu cevablıyan Spaak Amerikan yardım ve destekSpaak lemesi bulunmaksızın tesirli olamaz. şöyle demiştir: cBen iyimserim. Vazifelerimizi yaparsak harb tehlikesini önBaşkan Truman'm Amerikan kongre sindeki nutku demokratik milletler ö leriz. Barışı teminat altına almak için nünde Amerikan garantisinin desteği demokrasilerin kuvvetli ve kudretli olsayılabileceği fikrindeyim. Brüksel pak maları lâzımdır.> Spaak, Brüksel paktı yalnız demokratik milletlerin iltiha tının demokrasileri korumağa matuf olkına açık bırakılmıştır. Birleşik Ame duğunu kayidle Franko ispanyasının rika pakta katılmak isterse şüphe yok pakta katılmıyacağına işaret etmiştir. Triestenin îtalyaya iadesi meselesi İngiltere Rusyaya verdiği yeni bir notada bir konferans toplanmasını teklif etti Mecliste D.P. ye ayrılan oda Türk ingiliz müzik festivali Adapazarında 6 köy su altında! Seylâbdan mütevellid endişeler gittikçe artıyor izmit (Hususî muhabirimizden) Adapazarındaki seylâb, endişe vermeğe başlamıştır. Kocaeli Valisi Fazlı Güleç, beraberinde vilâyet jandarma kumandanı ve Adapazarı kaymakamı olduğu halde bugün tekrar seylâb mmtakasma gitmiştir. Sular, Küçük ve Büyük Söğüdlü köylerini de bugün hemen hemen basmış, bu suretle 6 köy su altında kalmıştır. Bu köylerin halkı tahliye edilmişlerdir. Seylâb mıntakasmda kayıkla gezen bir şahıs, sandalın devrilmesıle boğulmuştur, insanca başka zayiat yoktur. Su altında bulunan köy Arkan Sa. 3. Sü. 4 U Ticaret Bakanı dün şehrimize geldi Mahmud Nedim Gündüzalp yeni ekmek harmanı, canlı hayvan ihracı ve diğer meseleler hakkında düşüncelerini söylüyor Londra, 9 (a.a.) Sovyet Rusyanın elçisi Zaroubine'e bugün verilen bir nota ile Büyük Britanya hükümeti Trieste'nin Italyaya iadesi meselesini görüşmek üzere Pariste mayıs başında bir konferans toplamayı teklif etmiştir. Italyanın Londra elçisi Scotti'ye de aynı mealde bir nota verilmiştir. Bu davetname martın 20 sinde Moskova ve Eomaya gönderilen davetnameye ek teşkil etmektedir. Şimdiye kadar Rusya bunu sadece aldığını bildirmekle iktifa etmiştir italya ise 29 mart tarihli notada derpiş edilen konferansa temsilci göndermeğe hazır olduğunu bildirmiştir. Washongton, 9 (a.a.) Dış İşleri resmî sözcüsü bugün beyanatta bulunarak Trisete'deki ingiliz ve Amerikan bölgelerinin idaresinin İtalyanlara devredilmiş olduğuna dair çıkan haberleri yalanlamış fakat idari baza memuriyetlerin, Amerikanın güttüğü siyaset gereğince, derece derece italyan vatandaşlarına nakil edildiklerini bildirmiştir. Sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir vali tayin edilinceye kadar ve tayin edilecek olan bu vali lüzum gördüğü müddetçe ingiliz ve Amerikan askerî birliklerinin Trisetede kalacaklarını ilâve etmiştir. Dün gelen tanınmış orkestra şeü Trieste 9 (A.P.) İngiliz donanmaGeorge Weldon sına mensub 13,350 tonilâtoluk «TriAnkarada yeni açılan Opera binasınumyh» uçak gemisinin refakatinde «Cheviot> muhribi bulunduğu halde da bir Türk ingiliz müzik fetivalt gelecek hafta Triesteyi ziyaret edeceği tertib edilmiştir. Festival ayın 11 inda Arkan Sa. 3, Sü. 7 de bn gece resmen bildirilmiştir. { Yeni uçaklar ve tanklarımız J Ticaret Bakanı Mahmud Nedim Gündüzalp, dün sabah Trakya bölgesindeki tetkiklerini müteakib, şehrimize gelmiştir. Bakan bir aralık gazetecileri kabul ederek kendilerile görüşmüş ve ekmek meselesine temas ederek şunları söylemiştir: , . Ekmek mevzuunda Toprak Ofisin aldığı yeni tedbirler endişe edilecek bir mahivet taşımıyor. Bu tedbirler, mevcut tuğtlay stokumuzla en az ağustos ayına kadar olan zaman içinde umumî ihtnaca cevap vermeğe matuftur. Buğday stokumuz, yeni mahsulü mükemmelen karşılıyacaktır. \ Diğer taraftan ekmek hakkında al | dığımız tedbir ileride ikinci bir tedbire r.tıyaç gostermıvecek: ancak yaz aylan.da buğday nisbeünin arttırılması ABIDİN I) A VER mümkün olacakta,» Arkan Sa, 3. Sü. i U Arkası Sa. 4, Sü. I d* Şehrimizden geçen eski ve meşhur Alman diplomatı ikinci Dünya Harbi sırasında Alman j ya ile Japonya arasında akdedilen itti ' fak munasebetıle şöhret kazanan Erich , Boltze bir tayyare ile Uzakşarktan şeh > rımize gelmiş ve Yeşilköy hava meydaAmerikan yardım malzemesinden Ankaraja gondcıilcn tanklar caddelerden geçerlerken ve, yeni Amerikan uçakların» nında kısa bir tevakkuftan sonra aynı ilk kullanan havacımızla Amerikan hava albayı Thomas B. Ford.ganyana tayyare ile Almanyaya müteveccihen mak re <&akmak hususunda dersler veVerilen malumata göre, Türk hava kdllanan ilk Türk pilotu olmuştur. seyahatine devam etmiştir. 8 Mart tarihindenberi Etimesğutta rilmektedir. Bu ilk kurs daha dört hat* Bu Alman diplomatı nazi olmadığını, kuvvetleri geçen çarşamba günü Eti' profesör bir diplomat sayılması lâzım mesğut uçak alanında Amerikan yar ¡Yüık pilot ve teknisyenlerine, Birleşik t^ devam edecektir. Bundan sonra öğgrupundan renciler, diğer Türk hava ¿uwetl«rt I geldiğini, müttefikler isterlerse o za dım uçaklarını kullanmaya başlamışlar Ameiika hava kuvvetleri I manlar perde arkasında cereyan eden dır Yüzbaşı Saim Arman, Türk hava bombardıman uçak^gı mütehassısı Al pilot ve teknisyenlerine A26 uçaklaI bütün hâdiseleri anlatacağını söyle kuvvetlerine yeni verilen A26 Invador bay 'Thomas R. FortKıa teknik müşa rına aid talimlerde öğretmen elarak kul1 mistir. hafif bombardıman uçaklarından birini virliği altında, A26 uşaklarını kullan lanılacaklardır. Ticaret Bakanı Mahmud Nedim Gündüzalp
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog