Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Beş gemi daha yardım Amerikada her ihtimale karşı tedbirler ahnıyorj ma zemesi geliyor Beyaz Sarayda ve Savunma Inönü, yardım heyetîndekî Amerikan generaîlermden izahat aldı V 1 İmalâthanesi: İstanbul, Ketenciler, Sabuncu Han cad. Küçük Yıldız Han No. 10 24 üncü yıl Sayı: 8488 um ...s r BALlX | BALINI MUM Dine ve AhU l^^d&ir düşünceler BURjJj KTOPRAK S NADÎ Bugünfcl tüAoO kuruş. Telgraf va mektub adresü Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Perşembe I Nisan 1948 AHMET m\iM, KİTABEVİ ı>° •"••••....... Bakanlığında faaliyet çok arttı] Nevyork polisine «hazır bulunmaları» ihtar edildi, Amerika, verdiği notalarda Litvanya, Letonya ve Estonyamn Rusyaya ilhakını tammadığım hatırlattı Temsilciler Medisi Avrupaya yardım tasansını kabul etti Bttgfin bir uçak grupu daha geliyor, gelen gemilerden üçünde ayrıca 200 uçak var, Ankarada iki uçak gemisinin de geldiği şayi oldu, fakat haberin yaıtlışhğı sotıradan anlaşıldı Washington 31 (aa.) Bu sabah Beaz Sarayda mutad hilâfmda büyük bir faaliyet hüküm surmüştür. Başkan ve muşavirleri, «Birleşik Amerikaya her türlü ihtimale karşı koyabilecek tedbirteri» incelemişlerdir. Başkan önce, fcundan evvel kongre huzurunda mecburî askerlik hizmetinin kabulü lehinde beyanatta bulunan ve Birleşik Amerika tarafından garanti edilmiş Avrupa askerî ittifak'na taraftar lan âyandan Bernard Baruch'u kabul etmiştir. Başkanın kendisile, Amerika ordu mevcudunun arttırılması ve Bruksel paktını imzalıyan Avrupa memleketlerine verilecek garantinin şekil ve nahiyetinin ne olması gerektiği meselelerini gözden geçirdıği sanılmaktadır. Arkast Sa. 3. Sü. 2 d« İnönünün kabul ederek kendilerinden izahat aldığı Amerikan general ve amiraUan General Brid * Amiral Sertle General Hoag Ankara 31 (Telefonla) Cumhur uçak malzemesi yardımı hakkınaa JcenBaşkam İsmet Inönü, Amerikan Yardım dismd«n izahat almıştır. Heyeti Başkanları ile görüşmelerine deYeni yardım malzemesi geliyor v*m» •tnM&tedir. foçnü, Amerikan Y*rAnkarm Sl (Telerönla) Memlelcerîdrm Heyeti Deniz Grupu Baskanı Ami mize Am«rikan yardım malzemesinin diral Settle'yi ve Kara Kuvvetleri Kısmı ğer kısımlarını getirecek olan gemiler Başkanı General Mc. Brid'i kabul et yoldadır. Yardun malzemesile yüklü Amiş, kendilerinden, deniz ve kara kuv merikan gemilerinin üç tanesinde uçak vetlerimize yapılan yardım ve Amerika da vardır. Aynca iki Türk şilepi de Adaki temaslan hakkında izahat almışür. merikan yardım malzemesi getirmekteCumhıır Başkanı, Amerüan Havacıhk dir. Gemilerdekl uçak adedinin 200 kaKısmı Başkanı General Hoag*ı da kabul dar olduğu tahmin edilmektedir. etmiş, memleketimize yapılacak uçak ve Arkan Sa. 3. Sü. 5 t« eçenlerde, bu sütunca, üçiinAmerikan kongresinde Truman, son nutkunu söylerken Sovyetler hakkında ithamlar Gangsferlik usulleri kullanan küstah bir müfecaviz» Şili delegesi Güvenlik Konseyintîe ağır ithamlarda bulundu Lake Success 31 (A.P.) Bugün Şili, Sovyet Rusyaji tdüpedüz gangsterlik usulleri kullanan cüretkâr ve küstah bir mütecaviz> olmakla itham etmiştir. Güvenlik Konseyinin bugünkü oturumunda Şili delegesi Harnan Santa Crus Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Harbe karşı hazırlıklı bulunmak zaruretî Ithalât ve ihracat tacirleri hükumetten neler istiycrlar? İzmirde, Ticaret Bakanı ile tiiccar arasında cereyan eden mühim bir konuşma cü bir dünya harbi çıkması ve bizim de bu harbe karışmamız ihtimali karşısında, hazırlıklı ve teşkilâtlı bulunmamjz lâzım geldiğini ve bu arada, topyekun harbi sivil idare* âmirlerine oğretecek Fransa ve Ingilterede olduğu gibi bir yıiksek miUî mudafaa akademisi açılması icab ettiğini söylemiştik. Bu yazunızın iyi bir makes bulduğunu aldığımız mektublardan ve pasif korunma işlerinin tekrar ele alınmasmdan anlıyoruz. Sabaha, akşama dünyanın kan ve ateş Içinde kalacağını iddia ederek halkı telâşa düşürmek ve gıda maddelerinin fiatlarını yükseltmeğe kalkışan muhtekirlere fırsat vermek istemiyoruz. Alâmetleri beliren üçüncii dünya harbinin ne vakit patlayacağı bilinemez. Harb Washington 31 (a.aNafen) Ispan ıhtimalleri gayet zaytftır. ilâhlan belki daha kılıclarmı iyice biFilhakika evvelâ temsilciler meclisileyememişlerdir. Umid ve temenni ede yanın Marshall plânma dahil edilmesi Erzincan, 31 (Hususî) Dün gece lim ki banş melekleri onlarm bilekleri keyfiyeti iyi haber alan müşahidler a nin bu kanunun son müzakereleri sıratti tutsun ve insanlık susadığı sulha ka rasında derın bir hayret uyandırmıştır. smda bu tadil teklifini geri alması ihti şehrimize gelmiş olan Başbakan Hasan vnşsun. Böyle olması için dua etraekle Cumhuriyetçi saylavlardan birisi tara mali mevcuddur. Teklif o zaman geri a Saka, bu sabah, vagonlarında, Erzu Arkası Sa 3 Sü. 2 de beraber, her ihtimale karşı da hazırlıklı fmdan sunulmuş olan ve zaman kazan lmmasa bile temsilciler ve âyan mecbulunmak lâzımdır. Hazırhklı sözunden mak maksadile yapıldığı aşikâr bulu lislerinin müşterek komitesinin A^•ruhakkında maksadımız teşkilâtlı demektir. Pasif nan bu değişikliğe, plâna taraftar olan panm kalkuıması programı korunma tedbirlerini gözden geçirmek, lar muhalefet göstermemişlerdir. Bu son ayarlamaları yapmak için toplan Arkast Sa. 3, Sü. 3 te maksadı temine asla kâfi gelmez. Pasif nunla ebraber bu değişikliğin devamı korunma, topyekun harbin ahnmasrnj icab ettirdiği teşkilâttan biridir. Biz hazrrlık ve teşkilâtlı bulunalım derken silâhlı kuvvetlerimizin dışında kalan bütün işlerimizi kasdediyoruz. 99 Millî hayatın her sahasında, memleket ölcüsünde hazırlıklı ve teşkilâtlı olmak geTektiğini gördük. Ikinci Dünya Harbine girmediğimiı halde, iaşe işlerimiz aksadı: Ekmek sıkmtısı, darhğı çektik. Biz, ziraat memleketi Türkiyede günde 300 gramhk kapkara ve çamur gibi vesika ekmeği yerken bir sanayi memeketi olan ve bombalar altında yanıp yıkılan Ingiltere, hiç bir vesikaya ve tahdide tâbi olmıyan bembeyaz francala yiyordu. Münakale işlerimiz aksadı: Lokomotifsizlikten, vagonsuzluktan, vapursuzlnktan büyük güçlükler çektik. Benzin kıtlığı ve yedek parça yokluğu yüzünden taksileri, otobüsleri, kamyonlan, işletemez olduk. Bandajsızlıktan rramvaylan sefere çıkaramadık. Mazotsuzluktan motörlü deniz nakil vasıtaları büyük sıkıntıya uğradı; hartâ balıkçılar bahk tutamaz oldular. Bir çok güçlukler doğuran ve tahdidleıe sebeb olan kömUr darlığı, hâlâ devam ediyor. IktiMüsabakanuı esası: «Milletlerarası anlaşma ve dostluğu spor sadî işlerimizdeki teşkilâtsızlık, birbiriyolile ilerletme» mevzuunda 500 kellmelik bir yazı yazmak. ni takib eden ve biri diğerini bozan, kâh güdümlü, kâh serbest ticaret prensiplerine dayanarak alınan tedbirler ve Yazılar 1 nlsandan 10 haziran tarıhine kadar gazetemıze yollanacak, kararlar içinde bocalayıp durduk. Hartanınmış spor muharrirlerınden ve sporculardan murekkeb bir hakem be girmediğimiz halde, hayat. harbe heyeti tarafından tetkık edılerek Turkıye bırıncısı seçılecek, 20 hazıranda giren memleketlerdekinden daha çok adı ılân ve yazısı neşredüecek olan bu okuyucumuz olımpıyad gunlerınde kendısı hıç bir masraf ıhtıjar etrneden Londra>a gıdıp olımpıyadlan pahalandı. gordukten sonra yurda donecektır Yazıların daktılo makmesüe yazılmış Daha fazla tafsile lüzum yok; çünkü olmalan ve 500 kehmeyi geçmemeieri şarttır. Bugunden itıbaren yollaPariste Chnstian Dior müessesesinin daha dünkü maziyi hepimiz biliyoruz. yacağınız müsabaka yazıları zarflarımn Uîtune «Olımpı>ad» kelımesıni yeni ilkbahar modellerinden biri «Bava/may ı urutmayınız. Harbe girmeden bn kadar bozalan işlevezid» adım taşımaktadır. Bu modele rimiz, ya harbe girseydik ne olacaktı? gore etekleri bol bir siyah ceket, onu Bütün bunlar, barış yıllarında, harb Yann daha fazla tafsilât vereceğiz. diz üzerinden yırtmaclı dar bir etek üABİDİN D A V ' E R zerine giyılmektedir. Arkan Sa. 3, Su. 4 te Ispanyaya yardım kararmm akisleri Temsilciler ve Âyan Meclislerinin müşterek Hasan Saka toplantısında İspanya hakkındaki Erzincanda inşaat kararın reddedilmesi muhtemel işlerile meşgul oldu Başbakan Erzuruma hareket etti Izmir, 31 (Telefonla) Ticaret Bakanı, bugün Ticaret Odasmı da ziyaretle oda tıcaret kurulu üylerile görüşmüştür. Bakandan bilhassa devletin yapacağı işlerle ferdî teşebbüsler hudud Toprak Ofisi müdürleri Ankarada toplanıyorlar larmm tayini, kurulacak ekonomi genel meclısine daha çok iş adamı alınması, umumî bir iktısad kongresi toplanması, ticaret ve sanayi odaları • Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Ankaranın son günlerdeki karlı manzarası Bu toplantıda yurdun buğday durumu ve yeni ekmek çeşnisi meseleleri görüşülecek Anadoluda kar yüziindett iaşe zorlukları "Olimplyad yazı müsabakası 12 memlekette 12 büyük gazetenin tertib ettikleri müsabaka istanbul Ticaret Borsasında dolaşan Ordu 31 (a.a.) Geçen yıl şiddetîil Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün bolge müdürleri Ankaraya davet edıl haberlere göre, son günlerde hububat kuraklık yüzünden dar bir istihsal ı d » | mişlerdir. Bugünlerde Ankarada Oüs fiatlarında görülen yüksekliğin başlıca rak eden Ünye ilçesi halkı son yağ Arkası Sa. 3. Su 3 fe Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Umumî Müdürü Cemil Parmanm baş. kanlığmda yapılacak bir toplantıda buğday vaziyeti ve yeni ekmek çeşnisi görüşülecektir. Toprak OEsi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden salâhiyetli bir zaün söylediğine göre bu seneki mahsul g€«çen seneye nisbetle yüzde 20 fazladır. Karadeniz halkının buğday ihtiyacı n^ olarak temin edilemediği için İstanbul piyasasından Karadeniz vilâyetlerine gonderilmek üzere fazla miktarda mısır mübayaa edilmiştir. Ekmeklere de yüzde 5 nisbetinde mısır katılacağı yolunda ileri sürülen tahminlerle birlikte, yapılan mübayaalar yüzünden istanbul borsasmda mısır flatlan dün 30 kuruşa kadar yükselmiştir. Almanyaya eskisi gibi tütün satabileceğiz Yapılan teşebbüsler neticesinde kesilei müzakerelere yeniden başlandı Yüce Divanda dün dinlenen şahidler Maliye Teftiş Heyeti Reîsi, Suad Hayriyi itham edici iddialarda bulundu Ankara 31 (Telefonla) Yüce Divan bu sabah da toplanarak Iğdere kereste fabrikası meselesi şahidlerini dinlemeğe devam etmiştir. Ilk olarak dinlenilen Mtliye Teftiş Heyetı Reisi Faık Okte Nedim Aymanın o bölgede orman butstanbulda bir tütün deposunun dahiM gflfupüşu lunmadığını tesbit eden raporuna ve o zamanki Tarım Bakanı Şevket Raşid İstanbul tütüncülerinin ti'tünlerimi tnüsbet netıceler vermeğe başlamıştır. Hatiboğlunun fabrikaya tomruk verile1 zjn batı Almanyada satılmasının sağTütüncüler Birliğine gejen haberle miyeceği yolundaki sozlerine rağmen, lanması hususunda alâkalı makamlar göre, halen Frankfurtta bulunan Arkan ga. .3, fig. 5 «i Arkast Sa, 3> Sü. 1 d« 1 nezdinde yapmış oldukları Pariste Bayezid modası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog