Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

ınç ilen adar ııtaka. imi) zalı Cumhuriyet 24 üncü yıl Sayı: 8465 Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriyet, istanbul Posta kutum İstanbul No. 246 Telefonlar. Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa işleri: 24299. Matbaa. 24290 r Heyecan dolu bir roman ZMİRLİ İTRİOS rnuHarrı'ın mev ruunu aldığı ve hakikî vak alara^dj^ânarak v azd ğı macera v e casus romanı Í50 kuruş AHMET ' HAL1T KTTABEVI KURUCUSU: YUNUS NADf Salı 9 Mart 1948 ? başladı, Haysiyet Divanı da bir >ç vakte kadar çalıştı ı istifası Meclis Gru punda iyi tesir bırakmadı, Parti mahfilleri ivrilinin de bugünlerde istifa etmesini bekliyorlar Ankara 8 (Telefonla) Demokrat Parti Genel merkezinde bugün hara« retlı bir faaliyet göze çarpıyordu B J gunku çalışmaların hususiyeti birçok Demokrat milletvekillerinin, butun gın partiye gelip gitmiş olmalarıdır Bu ziyaret ve temaslar genel idare kurulu toRİintı halinde bulunduğu zamanlarda da devam »tmistır Genel merkez haysiyet divanı da bugün toplanarak geç vakte kadar Kemal Sılıvrılı mese. lesı üzerinde tetkiklerle meşgul olmuştur Diğer taraftan öğrendiğimize göre Osman Nun Koninin iktifası Demokrat Parti Meclis Grupunda genel merkeze muhalefette ısrar edenler üzerinde 3e ıyı bir tesir bırakmamıştır Bu istifa, müdafaasına çalışılan tezi çürütür m i Arkan Sa 3, Sü 2 d« Şenel Merkezinde Finlandiya Rusya i i hummalı faaliyet müzakereye razı ,çağırdığı milletvekillerini Helsinki 8 (a a ) Finlandiya, Rusya ile bur andlaşma akdi hulusunda Sovyet Rusya ile müzakerelerde bulunulması yolunda Stalın tarafından yapılan teklifi kabul etmiştir Bu karar, Bakanlar Kurulunun Başkan Paasıkıvı nın n> asetınde bugün öğleden sonraki toplantısında verilmiştir Fınlandtyanın bir asken andlaşma mı, yoksa bir dostluk andlaşması ıçm mı müzakerelerde bulunmağa hazır olduğu tasrih edilmemiştir Sade Başkan Paasıkıvı Stalın e gönderdiği mek tubda müzakerelerin Mosko\ada yapılrmsını teklif etmiştir Bugün bu karar \enlmeden Fin parlamentom Dış işlen komitesi bir toplantı yapmış ve meclis grupları ekseriyetle, Sovyet Ru«ya ile müzakerelere 4rî,n<i Sa 3 Su 1 de Fin Cumhur Başkanı, Stalin'e yolladığı mektubda görüşmelerin Moskovada yapılmasını teklif etti Finlandiya halkı Parlamentoda Rusyaya muanx durum alanları destekliyor Onaltılar pazartesiye toplanıyor 12 devleti Pariste Dış Bakanları temsil edecek Marshall Amerikan Meclisinden plânın acele kabulünü istedi Parı= 8 (a a i Mar'hall plâmie ılgı'ı bulunan on altı deUetm Di, I Isri Bakanları gel°ce>c Pazarte ı gj^u Pariste bulunacaklar ve Dıs I=l°rı Bakanlıeında toplanacak olan konferansa ıstırak edeceklerdir Konferans pazartesi ve sah gunıeri toplanacak'J Arkam Sn 1 S» 3 1 * Kemal Sıhvrılı Hakkı Gedik Mithat Sakaroglu Üsküdar Demokratlarının Osman Nuri Köni'ye çektikleri telgraf "Madem ki Partimizden istifa ettin ve madem ki seni seçen bideriz; şu halde milletvekilliğinden de istifa et!,, Dünkü toplantı çok hararetli oldu, içtimaa başkanlık eden Senihi Yürütenden de ödeneği ne yaptığı soruldu Fin Cumhur Başkanı Paasıkıvı İnönü Aıtkaraya döndü Cumhur Başkanı, kendisini karşılıyanlara: .(Güneyde herjkes petrol seviıjçi içinde. Altujjajkşn bîr nehir bulunmuş gibidir» dedi İnönitaün tre&ile Ankaraya dönen M. T, A, Umum Müdürünün mühim demeci motörlerimîze Demokrat Parti Üsküdar ilcak, çozulmıveeek, asla \ıkılçe bucak ve ocak de egelerımıyacaktır Demokrat Partinin nm iştiraklerde dun saat 18 de muhalifleri önceleri cepheden güreşerek henüz ıkı yaşını Kuzguncuk Demokrat "Parti doldurduğu için çocuk saydıklokalinde bir toplantı japıldı ları bu teşekkülü elense etmek istanbul mıllet\ ekili Senıhı ıctedılerse de muvaffak olamaYürütenin il idare kurulu dılar Şimdi ise aramıza nifak balkanı Abdurrahman Munıb «okarak alttan güreşmek ıstıBerkand idare kurulundan Dr vorlar Fakat butun ga>retlerı Mukerrem Sarolun \e dıs^er ilboştur ve neticesi kendileri çe başkanlarının hazır buluniçin hüsrandır > dukları bu toplantıyı açan Senıhı Yürüten şunları söyledi Demokrat Parü milletvekili Senıhı Yürüten < Son zamanlarda ortaya bundan sonra toplantıva ıştıatılan bir takım dedıkoiu ar hiçbir za ıak eden parti mensublarmın şikâyet ve man bizleri yumduğumuz yoldan ayır dileklerini not etmek istediğim bildirdi mıyacaktır Araya sokulan butun nıfak Bunun üzerine Be\koza başlı Ömerli ko Arl.as\ Sa 3 Su. 5 te Inonunun son sevahatıpden bir intiba • ara raçmen Demokrat Parti daglmna "Bıçağı yeni biletmiştim amma gene de karımın boğazını iyi kesmedi!,, Yüce Divanda dünkü Kadıköyündeki tüyler ürpertici cinayetin faili Yunan çetecilerine karşı drîıa Ankara 8 (Telefonla) Gunev ve s \e=ıle sövle dedi «Güzel petrol bugvneydogu Dolgelormd^kı se\ahatle undu Size bayuk w anso çıkmı«ür enerjik tedbirler alınacak nnden bugün saat 12 45 te şehrimize Bu petrol ıhtıv acınızı kar,ılavacakt r » Mütehassıslara ıhtıv aern da 5 misli donen Cumhur Başkanı İsmet înon, Armara 8 (T°lefonla) Ankaraya gardaki salonda kar«ılavıc ların ayrı artacağını söyledim (Bu petrol ıhtı a gel»n haber ere göre Yunan çetecileri» a' rı ellerim sıkmak ve hatırlarını sor cı 5 misli de art'a karşılar) dediler > nın Ege denızmd» korsanlık faaliyetleri Çukurovada son durura ımk suretıle iltifatta bulunmuştur devam etmektedir Evvelki gun Fınıka Cumhur Başkanı Çukurovanm hakiHerkesin aynı mevzu ¿ızennde heyecan A^a^ı Sa 3 Su. 1 d* ve merak içinde olduğunu sezen Inonu katen buyuk bir felâkete uğradığını beşuş bir çehre ile kısaca =e\ahatını •uçakla ge7dıgı zaman butun bolsenm anlatmış ve petrolün bulunduğunu şöy bir gol manzaralı arzettıgıru beyan ederek demiştir ki le müjdelemiştir « Güney bölgesinde şimdi bir bay « Fakat dönüşte uçakla dolaşırken ram hava'i var Herkes petrol sevinci suların çekilmiş olduğunu ve halkın Profesör Hulusi Behçet dün içinde Altın akan bur nehir bulunmuş jenıden işlerine koyulmuş bulunduğugece vefat etti gibidir Müphem olan nokta şudur nu memnuniyete gordum ÇukuroTürk Amerikan butı n mütehassıslara vahlar eski neşelerini bulmuşlardır sordum «Petrol var mı, jok m u ' ı Ce Şimdi sedler yapılmaktadn Hükümet vab verdiler «Vardır ve bu fışkıran de her turlu yardımı yapmakta ve petroldür » Bir Rumanv a ı muteha«ra yerinde tedbirler almaktadır > da aynı suali sordum Kendine mahsus Arkası Sa 4, Su. 2 de Acı bir kayıb hararetli duruşma dün başlanan muhakemesinde böyle söyledi Maliye Teftiş Komisyona başkam, Sııad Merhum Hulusi Behçet Ankara 8 (Telefonla) Yüce Divan, 362 dolara çıkmasının ve tekrar 350 istanbul Unıversıte<=ı den ve frengi bu sabah kahve meselesinde tanıkları dolara inmesinin sakatlığını belırtü 317 k ınıgı ordınarvus profesörü Dr Huluâ dinlemeğe başladı. Tekel yolsuzluktan dolann yanlış olamıyacağını, nitekim Behçet, âru bir kalb k n a netıcesırde sanıkları arasında kahve ışı hakkında Arkası Sahlje 4 Sü. 6 da Arkası S&. 3. Su 4 < '= âmme şahidi bulunanlar da vardı Bunlardan Ömer Reşıd Yaltkaya ve Nureddın Esad Ulusoy dışan çıkanldı Hk dinlenen tanık Esad Şıbay, kahve meselesine dair bildiklerini « Bu ışın puruzlu olduğunu anladım » diye anlatmağa başladı Adrıvadısın, 317 dolardan sonra «Yanlış ñat verdim» diye Hayriyi şiddetle itham etti, eski Bakan da buna ayni şekilde mukabelede bulundu Uydurma haberler Karısını kesen bahçıvan, mahkeme huzumnda ve masum yavnısile Savcılığın kapısında beklıven kısa boyla zayıf adamın son senelerin en tüyler ürpertici cinayetini işlediğine insan birdenbire ihtimal veremıvor Lakavıd bir akilde kafasına oturttuğu ma\ı kasketi altında durgun ve saf bir cehre göze çarpıyor Paltosunun yaka'aıını kaldırmış Ellen kelepçeli Bu masum tavırlı adam Kadıköy de rüyada kendisine emir verildi diye kesen ve kafasını gövdeden ayırdıktan sonra imanla ahırete gitmesi ıçm arzına su akıtan bahçıvan Mehmed Yuvadır Muhakeme ine de dun suçüstü kanunları gereğince istanbul Uçuncu Agırceza Mahkemesinde ballanıldı Bir polisin nezaretinde salonı a inan sınık elindeki şişkin çant^sıle kasketini masanın üzerine kovduktan sqnra verjıe oturdu mahkemeye intikal etmesine rağmen salonun onü ke>ıf bir dinleyici kütlesi tarafından kaplanmıştı Dışarıdaki gurul u'er kes Idıkten sonra celse acildi Once Kadıkov Sa\cılıgının ıddıanan esi okundu Banda hâdre ewehyat ndan ballanılarak anlatı'ıyor ve sanılın kaı ısını taammüden öldürmek sucundan Türk Ceza Kanununun 450'4 (idam; maadesıle cezalandırılması taleb Hükümet, yem Amerikan yardımım ekonomik sahada sarf için teşebbüs yapacağı haberlerini hav retle karşıladı Sanayiciler 5 yıllık plânı iyi karşılamadılar «Haberin ciddî olduğunu sanmıvoruz 15 vıldanberi memleketin bu tarz plânlaıdan çok zarar gordugu anlaşıldığı bir sırada gene bovle planlar tat hıkına karar verilmesi savanı havrettır» ~* Arkan Sa. 4 SU. 1 i* ~ Sumerbankm hazırladığı bes yıllık sanayi elanı devlet ve hususî sanayi mevzuunu tekrar ortava atmıştır SanaAnkara 8 (Telefonla) Yeni Ame yiciler, devlet ehle hazırlanan sanayi rikan yardımının ekonomik sahada sarfı plânlarının memleketin hakikî ihtiyacıiçin Ameri kaya tekliflerde bulunmak na hiç bir zaman cevab veremıye olduğunda müttefiktir üzere kurulan uç Bikmdan müteşekkil durumda komisyonun her sahadaki vazıv etimizi Devlet sanayiinin memlekette hu* yakından gorme'ç için bir Amerikan he sanayie zaıar verecek tirzda mkı^af 5 yetini Turkıyeye davete karar verdiği mes sanayiciler arı inda eııdı" ? uva yolunda bazı gazetelerde yer bulan ha dırmıştır Bunlara göre memleket defberler tamamen asıls zdır E\ ve^e bil let ehle tatbik edilecek uzun vadeli bir dirdiğimiz gibi Dış işlen Basanı Nec sanayi programına muhtaç'ir Bu prog Arkan Sahıf» 2, Su. i de Arican Sa. ¿ Sv> 2 d« Dr. Ahmed Cwb Bırtek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog