Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

edişe sunulacak yem kanun tasarıları Halkçıların düşündükleri Vali, ve kaymakamlara daha a i fazla salâhiyet veı iliyor Hilmi Uran, ödienek meselesinin Halkçıların değil, Demokraİann aya ¿ma dolaştığını söyledi C c m • îç isleri Bakanı Hüsrev Göle, yeni kanun tasarılarının 12 nisandan önce Meclise verileceğini söylüyor H. P. Oenel Başkan daha kuvvetli olarak vekili, Kastamonuda çıkacağını yaptığı konusmaja D P. nin bana rağmen * son buhrandan da belirtti Hem maddî, hem manevî bir zararın u Amerıkadan gemi mubavaası ışının pek fena ve beceriksizce idare edildiğine şüphe kalmadı Bu işteki batıları su suretle sıralamak mumkundur 1 Plansızlık ve bilgisi'tık. 2 Progrpmsızheın ve bılgısi7İıg*n <îeb"b oldngıı kararsızlık 3 Kırtasıv ecıl.k ve merkeziyet4 Itımadsızlık ve şüphe 5 MeMilıvet korkusıle tereddud \e azimwiik 6 BJ ihbar uzenne gösterilen esin ıtımadsızlık 7 Teknik moşavır seçmekteki isabetsizlik , 3 Hevet nzenne he^et gonderm«k suretıle idarî kr< asetsızhk, 9 Bir v dedıkoduvu Amenkays kadar aksettirmekle si) ası basiretsızhk ! 10 Devleti buvuk maddi ve ma' neM zararlara sokan nnıumı idaresizlik L<* *araffan denirle çevrilmiş olan merî31ek'r*iTii7in döviz senet ve refah temin ermesi bakımından denizin ve den zrılıgımızın nimetlerinden faydalanması birinci derecede ehemmr1 °tl bir mev zudur Fakat bu mevzuu biz asla ehemmıveüle muten^sıb b«r «»kilde kav rn amadık ikinci Dunva H3rb'nd°n evvel vapıltyı hataları t r tarafa bırakarak harbden sonraki ~rı go?den gerırelım 1945 sonunda muhterem General Alı Fuar! Cebesovun zamanında hanı'anan beş vıllık acil bir programla deaucıl jımızı ka'kındırmak volunu tuttuk Bu ptarun tatbıkına Devlet D^nır» olları ve Limanlan işletme Ida res nı memur ettik Evvela ingiltere* e iki kıs ılık bir hevet gönderdik Iı sılız tezgahları Ingılterenın muazzam gemi kavıblannı telafi etmeğe çalıştıkları için gemi ısmarlıvamadan ve gemi alamadan gen dondu % aln bir miktar malzeme temin e&^b loı Fır mıHHe* sonra Devlet Demırvo^aıi >e Denize o'ları erkanından mu^evkeb ikinci bir he\etı ingilter e e i e Amenkava gönderdik ki bu ht e1 *^j=rı Z cırkıran hev etidir Bu h« et 1D46 ilkbaharında I=vecten ıkı i « 'ep «inSalıarında da \meıkadan b'r •• olcıı vapuru ve altı sîlep aldı Bu ÇcmJer I o 1" ı'ıvbaharında ve vazı b íJi¡n4a çeldi Bu «rada 8 v cm v olcu gemisi sıpa tıs etme istedik Bu gemileri İngiliz * e Amer kan firmalarına nı«betle cok ucuz fiat v eren Ttalv anın An=aldo tezgahlarına ^1 ekim 134fi da ısmar'aaık Fakat bu kagıd üzerinde na zan bir siparişten ibaret kalmağa ma.nkuir.du Çunku ltahan tezgah lan, sınarısı aldıktan hemen sonn mızıkçılık edereK* gemileri vapmadıiar Ula«nrma Bakanlığı Hah anların tıu gpp^ı'en *aprr ıhacaklarından suph«'"=ndı%T irin IVvM Denızvollan er anırdan bazı'ar nn itirazlarına rağmen Fuad Zıncı kıran heyetine basta hazır gemıier almasını bı'dırdı Hevt 6 tane A ıctorv tıpı buvuk şilep buıdu umunu muduıhıge bu gemileri ıHnspnı bıldııdı tal at buradaki ıtırazcılan d minen umumi nmdurluk bu gemilin r»/'flettı KoStom'vyu 7 (Teefonla1) Şehrim zde bulunan CHP Ba^ an vek lı Hilmi Uran oeleden e\el şehrin <">ru T>eşe S^vrr e^k e^lermı ve c«m emi ç'^zrrı^" OJ»den 'onra c» h merk<> nc"e i'tarahat eden H İm Lrsn D P î" Ba« anı a kat Hayr To«unoglu z aret Ansara 7 (Telefonla) iç 1 m kar in ,t Ktan sonra oelP leı Bakanı Man r H ısrev Gole loleıın m mkutıl d^h ge eaerek hoş eeldı 17, d«m =tır muntelıf işler \ e bilhassa hazırSat 1' te H2İke\mo> ı munı hır ko*ıu<=ma \aDan lemış olacıkt r Özel ıdaıe ere lanmakta olan venı ve muh m kaUran c 'e IP» Ka ct ?n onu ve \a=t»r"on il lan b ^ s pimce bunlırın da hı ^ sı^te nunlar dolayiMİe k"ndı ine sor ıune da^ammk üzere fdırlenlan suallere şu cevabim vermiş* r n IIIK « [ a i Lnil leccktr <\enı Seç m Konunu tnmaraen Vah ve ka\mikomların vetkılen hazırlanmı tır Bir kıç «ı n ıcinJ» VıUjet Idiresı K'in ınu deşije Bakanlar Kurulmda» ¡ı s leeek ektir Eru Her bı mı tır Bu ka tır Tıkarının e s i l i n hîkkında ıımİT val \e ka\mak mHrır daha Meclise <v ked lmeden ev\e » >etkıleTı tev 1 rnezmı\et prer1 hır *ey sovkrıeK a me imkan •íipire u^şuıı oliıik d 1a 7 ^ aJc voktur Yaln 7 eızlı oy ve aç ÎT Hlastır lmı=t r Bu ta arı bu tasnif prens plerının 1 blan ojnlerde B kanlar Kur m r a ~u seçımleıın verdg tec be gozo nular ktır Gerek bu kanun g»n inde rııtı mus ona göre rnzır r?k Seçı n Kanunu 1 ' m andsı Ic l<;l<ıı Bakanı Mıınır Hu ev Gole 1 ıee B v ık VIıl ot Meclisine süistanbul Belcdnesı n eıek em\ ine a d T^sfı e K nun.. nı'acaktır Bucak Idaıesı Kanunu da I^tano BeJ»<J Ilİ€r la^nrı Konulunun bir Sol mı nu n \ la °tten av Bakan <,r Kuruluna areedWekhr rılması e+Tjdlerı d Burak arjı buB 15 er muz k Belediye Gel lerı Ka cşkıl et^ekted r ve O e l Ida ei n nunu Mech'te geçici komı^ordadır Bu Arkası Sa 3 Su. 3 te Köy kannttü da değiştirilecektir. Zabıtanın tevhidi isi bemiz etüd halindedir, memurlar kanunu da tetkik ediliyor oartı ara'ndakı muretle o en carrleler'e baklam r^=ebetle'm g tikçe na«lerieT '•aVe'm, b us ve QeTnis^** k ıvıve angra rkı. f ettıgıru t ş ş « Sor av 1ar cinde m aha W»t ceıd a'a arında a h T hilrt ruh e b ıh^amle ^ •"' snak pahasına d= ol a ksnun ve şuur çerçeveli içine avdet etmıs e IT = ını o r husumet ha a 1 var">tm v c a * şejnlde 1 Arkozr Sa 3 S1 2 de D. R Meclis Grupu İnönü ayın 11 nde toplanıyor Ankaraya Ege Demokratları, parti içinde aynhk gösterenleri takbih ediyorlar D. P. Eyüb İlçesi İdare Kurulu dün toptan istifa etti dönüyor italya, komünist tehdidi altında Sovyet ajanları. 16 nisan seçimleri için memlekete şimdiden gizlice silâh ve cephane sokuyorlar Cumhw Başkanı seylâb mmtakası Kvziîlara hücumlar Muhtelif devlet adamlarının sert demeçleri Adana 7 (Te efon a) Dar =aa "3 30 !« =«hrıın e ge p"i C rij i1" B^ckanı iroj ba wbaii 3' + QlW aa tr ıj««n tr>e< c "tnr obı 1° Hadırl kovan» cıt»L. +ır = nu bu «¿«Ai sed *TWT I kaça4 1c ı ıçm \an lan ra ımala 1 •• a>rdan ık errr =tı B î ça ımalar ha.sk "da d no Bav ıdrrhıc B l an K=>£ir Cuve Bi! e S T c 'Tu J u Hıvnet Başbakanı de Gaspen Londra 7 ( B B C ) Dun ve b gun Londıa 7 (a a ) Bruisel ve Lon gerek ir sil erede gerek Amerıkaaa ge crada devlet adamları Ital'avT komj rek Pransada ve gerekse dıger bazı n at h<kım rtınden Kurtarma a çalın memleketlerde ilen gelen dev "t aaammak adı ar Bu dramda başrolleri Mr l?rı komünizmi takbih etmişlerdir Beun ı e Mr vlarhaall ojnaTnitktac.ırMr íuiíton Churchıll Londra banlar I alfadan haber alındığına göre, Sa. 3, Sıu 1 de komi n t besinci kolu faaliyet er n m mleket n mutenddd yerlerine teksif etmektedirler ve Rusva ile Balkan de^iftlcrın<.en ha\a ve deniz jola vacrtaıle «ilah gHı ilmekte hr Loncrad n alınan bir raporda bıldır Hinine pore Mı Bevın Italvanm <on urust b okunun dısmia k a n a ına 1 altılık olarak e=kı TtaKan Irrparatorlı sunun t ı r ki mınm kenoı^me grr \erı'rnc<n wixan n tetkik etırekt^Iır Pal a kom ırjit blok ma k^t İd gı Uxó rde «omjeelpnnden hiç biri kendisine ge* \»r Imıyecek+ır Sowet ajanlarının faalnetı ttah an =p''imlerının 16 m anda vapı!"3«ı karar t,=tır lmı«rır Sovyet aianla n m arzu ed <>n da^bc T tah=> v^uk Ar\ast Sa 3 S'ı 1 de Demokrat milletvekilleri Mecliste Telgraflar 3 ı ne ı femfde Bir rüya yüzünden cinayet Radıkovıınde bir bıhcnan kendisini aidattı ını ru* abında gordıuru kırışının başını govdosmdeıı avırdı Sümerbank f abr ikalar inin istihsalleri bu yıl arttırılıyor Umum Müdür, beş senelik sanayi programının hususî teşebbüsün istifade edeceği şekilde tatbik olunacağını söyledi Yeni iki fabrika önümüzdeki aylarda işletmeğe açılıyor Djn «aV«ha ktış Kadıkavunde mathış bir aile faciası ceıevan etmiş bu I hm an ruv aínda kend.sı»^ı a da+tig m sorduaa kar ını cıe hal u andi'aıai kıt r k t \ psmıs v e kad n n başını govde=mden a rmıştır Ar) a*\ Sa 3, Su. S te 1 Spartayı Fener de yendi köpeklerin hücumu 41 kiçiyi ısırdıktan sonra öldürülen köpeğe otopsi yapıldı Ankara "" (Telefonla) Lç gur e vel top a o r haW ansızın hücuma ka kan ba=ı a köpekler bugün de tearru lsn^a VP yer He am ett er \n ^^alıl rın ° mdı daha ıhtıvat ı hareket etmen vakalaıın «a ını haj ı ırd rmı^tır Irler nde bir kaç 'aat ıc nd<? 41 kıs /* ı ırmatc «uretjle rokor /•ırmia olanı korruser Mustafa G^Valp taraftpdpn tabanca ile o dunı m ur K rt mpl«ı ol J ! gu <O ıenen bu kaa za^ar kor°gıne bu Î ahoh o opsı vSD im s küTi ndan t h a partala ı çaVıl ve kıjn çıktısından bu s ametler kuduz o'ması ıhtıınalını art ürm tır Kdt ı netçe j a r n d ı n <=onıa belli olaCiikt r Anızla oan ^alvaları a^a ?ka saga «ola saldıran kopekleı n imhası ıcn haıeket» geçim e de svıiar ı u ı fevkai.e artmış olmadı eı\ipl r r KarabuMe çelıkhane ^cZ^feıe^•^ı gucle^t rtı^ktedır Bu gıl ı Bıı mjo ette"ben cehrim de bu unan toplu Vudız vakalar na jerju'unde Sum»ıbank umum muc! ı ı Cevad Adıc=k enaer teea ıf e d H s ı kaxdedii gun Sunerbank iplik ve Dokjma Faavor H«le bir oaş enUn bu <=ekılde bir rıkalorındakı tetkiklerim bı rrr ^ ArJ^n"t Sa 3 Su 5 te Lram mu ir DU tetkiklerinden sonra kend "ile goia^en bı» arkadasjnızm «ordugj muhtelif suUee "ev ablar vererek d*mı«tır ki Sumerosik •oplulugunon. geç»n bir yıllık faahje^ı her bakından memnunluk verecek kadar önemli olmuştur Bonka toplulunınun 1948 vı!ı programında di gecen vıllardakı "ıbı verimli bir çal sma s =lanması hede' tut lmu tur Izmırde kurulan ve henüz 140 dokuma telaraña sahıb olup tedricen buvatulmesı du^anulen ve ka^ım avında ]•*letneje açılm ş bjluian jenı fo.brı<a ı e beraber j ekunu y ed ve va~an pamuklu fabıık larınm programı 1°48 vılı ç i h=maları ıc n 1" i 1 ton ip \\ ve S5 m 1von metrelik dikj"ia ı t hallini gozonunde tmaktndır Dört vunlu fibrıVamız 1948 vılmdı 4 Arlası fa 3 Sı 5 te Sovyet şilepi Rus sılepmm Yunan çetelerine malzeme götürdüğü ilen svruluyor 'Te eforla I banÜı n Ek ¡LU lal I ann baba fcutı ı daha va adı Stıc'ı dol uran ov Bo'az on cunde m ne\ı rt yaparken d h n erce ha k < hajn tastı Inhiba* k ıvvetlermm bu*an gayret enne r^gm^n bin = m ı h?=ara ugıattıgı hatır anclad r Il°ı P c^"iı m^kdm ardın öğrendiğime pore 1 adar insan *r*e) «ah n r 1 r>3rnaan e r°*tı Maç 3 2 Fen°r n salıbîve" ° "~e»en e ı aaha e ^ c Í defa ukaa gel b^el^rcL P^ imler s^n^ya hücum Pden a?'<*ı vs niRrt3n he fuardı bir anı Arkası Sa, 3 Su. I de gos+errcektecur (Haça aıd ta^ai at 4 un a sahıf"mıaedır ) Seçen harbe ve Aimanyamn çöküşüne dair en şaşırtıcı İfşaat { Hevet \menkada eski Oımhur Balkanı Mr Poov er mbı vuksek sah süetlerin vardımılt» altı tanesi volcıt g^m^sı o1mak üzere on gemi daln buldu Hazıkı kıvmetlfrı takriben 28 mıljon dolar tutan nu «»»mile' Amerikan kanunlan lehmıze tefcii ABIDIN DAV ER •• Arfeo» Sa. 3, Su. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog