Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Taksim KRİSTAL Salonunda her akşam Çekoslo\akyanın M Ü J D E en meşhur fabrikalarının m a n lat olan S K R A T markalı ELEKTRİK gelmiştir 1 S 4 5 MOTOR lerimiz ve aşağıda vazıh ehven ve rekabetsıı Hatlarla perakende olarak satışa arzedümıştır bejgırhk 220 380 Volt 50 »imanlı ve 1500 devirli T L 200, bevprhk 220/380 Volt 50 zamanlı ve 1500 devirli T L 315, beygirlik 380/660 Volt 50 zamanlı ve 1500 devirli T L 400, beygirlik 380/660 \olt 50 zamanlı ve 1500 devirli T L 450, Satış veri Galata Tünel Caddesi Perçemli sokak No 25 Ankara konserinden donen MEFHARET YILDIRIM PERfflAN ALTINDAĞ SAFIYE MUSTAFA Ko acı CAN Akçıt SEMIHA Altın COŞKUN Karde? er SEI^HlDDrN PINVR ve seçkin SAZ ARKADAŞLARI | Bugün saat 15 te tekmil programla İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ H ^ DEMİR CAM MÜESSESESİ ^ ^ Muşamba Alınacak Eminönü Bekçi Komisyonundan: «2500» nruhammm bede le 4C tane muşamba alınacaktır 18 Mart 1948 perşembe günü saat 16 da Kaymakamlık binaa içmd« ihalesi yapılacaktır Istcklilenn dıale gününden once muşambanın numunesi* şartnameyi Kaymakamlık Bekçi Bürosunda görebileceklerdir (2519) Motopomp Alınacak S**ob Belediyesinden: Belediye itfaiyesi için lâstik tekerlekli bir motopomp alınacaktır Elle inde mevcudl^r bulunan firma arın teklif mekrublanle kataloglarının ilan tarıHnden itibaren (20) gun içinde Belediyemize göndermeleri uan olunur <2686> Tepebaşı Perapalas arkası Evkadınin ideal dikiş makinesi f Serbest kolla ve ho f rradenoen /op lir 5 pro* İt 1 <utu!u b r ELNA por o t ' c < 5 mak resi c e e« 1 d 1: S ve tOTl (jll n f nolavlojtırın z Tezgâh Ve Takımlar Alınacak Millî Eğitim Müdürlüğünden : Teknik Öğretim OHılla motor atoljesı ihtiyacı için çeçıdli tezgâh v« akunlar satm al nacaktır Lüzumlu ilet v« tezgâhları verebilecek firmaların şartnameyi görmek üzere Ev¿af apartımanı kat 4 te Ticaret Ogrehm Müdürlüğüne ve Istanbulda Tophane Akşam Erkek Sanat Ok\üu Müdürlüğüne başvurmaları (21801 f Perihan Sözeri Salonu &LNK Taraf n 2dan hlc bir t a o ^ u d e grr^elsizn ev n ie veya ol 5 solonuTuzda yopc r ag nn r b r goste 1 " ELNA dil: 5 nalt nesrin b r çok Tie< /et'erı hakk rda b r ( k r ea reb I rs n z SATIŞ SALONU Asmal Mescit 17 Beyoglj Tel ^0381 (Is.içr. MiTM>üti) Hesab İşleri Müdürü Alınacak Manisa Belediyesinden: Belediyemizde «60» lira kadro maaşlı hesab işleri müdürlüğü açıktır Ts•ekhlerın 1 Memurin kanun onun maddeı mahsusasma tevfikan lüzumlu vesaik «liretleri, 2 B j maaşı alabilecek durumda olduğunu gösterir belge 3 Evvelce muhasebe ı«lerınde çalıştığını belirten vesikalarla bırİKte bir dilekçe ile 30 mart 1948 gunune kadar Belediye Başkanlığına muracaatlerı lüzumu ilan olunur (2864) Ankara Konserinden donen 4YLÂ M E F H \ R E T YILDIRIM PERİHAN ALTINDAĞ N L C A T I T O K Y A Y v e Seçkin SAZ ARKADAŞLARİ Her P 4 Z 4 R saat 15 te içkisiz AİLE Matinesi Cezaevinin Bir Yıllık Ekmek İhtiyacı Eksiltmeye Konuldu Konya C. Savcılığından: 1 Konja Ceza ve T»\ 1 ]fe\inin 94S yılı ekmek ihhvaeı 52948 den İtibaren 25 gun müddetle kap3İı zarf usulü ile eksıltmeve konulmussd da ihale gunu ol n 1 3 948 fanu şar ma meşine uvgun istekh çıkmadığından 20 gun müddetle tex ar * sıltmeve korulmuş ve 233948 salı gunu saat 14 te Konja C Savcı ıgnda ihalesi japılacaktır " 94S ıh aralık avı «oruna kadar Cezaevinin ihtiyacı olan ekmek halka > /erime ı kabu edilmiş undan Vopıladk pişkin ve beheri 750 gramlık olmak üzere 99 000 adedden ıoarettır 3 Halen 7oO graml g. ekmek beledıve rayicine göre 20 kuru? olup bu fíat s bit fıat ola ak ¿cabul ec 'mı«tır 4 Geçici teminat 1485 liradır 5 İhale 23 3 948 tar hine raslayan sal günü saat 14 te Konya C Savcılığında toplanacak xomi yon tarafından yapılacaktır 6 isteklilerin teminat ve teklif mektublarıle birlikte ihale saaorden bir saat evveline kadar bızzı vejg taahhudlü mektuola komısvon başkanlığına ıraracTat'erı lazımdır 7 Şartnameyi görmek Güvenlerin ihale gunune kadar her zaman çalışma gun ve »aatlerinde Cerievı mucurlugune muracaa^le görebilecekleri ilan olunj '837) Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları /•Arsa SahihlerineH^ Istanbulun muhtelif semtlerinde yaptıracağımız yapılar için arsa alınacaktır MuTocadt Galata Manhavm Han No 1 9 2 2 Tel 44430 (Mutavassıt kabul olunmaz ) <10000> Ura muhammen bedcUe 50 aded kontrol saati satın alınacaktı18 Mart l ö ^ gunu saat 15 te Kaymakamlık binası ıçırde ihalesi yapıMuhammen kıymeti Geçici teminat lacaktır LıraK Lira K [«tekli er n Jıale gününden once şartnameyi Kaymakamlık Bekçi Büro1000 00 75 sunda goreoıleceK erdir (2520) Tomtom mahallesinin Yenıçarşı caddesinde Tomtom çamurun iç ve dı« giriş kapılanle altındaki bodrum kapısı ve demir parmaklıklar hane olmas üzere ahşab enkazı ve mevcud kiremitler şartnamesi uyarınca 18 3/948 gunu saat 15 te açık arttırma suretıle satılacaktır BİR KOMPRİME isteklilerin sartnamevj görmek üzere her gun ve arttırmaya iştirak ıcın ae belli gun ve saatte nüfus hüviyet cuzdanlarıle birlikte Müdürlük Mahlulat kalemine muracaatleri (2676) Satılık Enkaz 50 Âded Koatrol Saati Aluıacak Eminönü Bekçi Komisyonundan: TABLET REOSİL KEMIK ALINACÂK Kartal Gübre Fabrikasına teslim ayda yuz ton olmak üzere bin ila yuz ton kemik alınacak Müracaat Yem Valide Han No 62, MUTLU T A Ş Telefon 22978 istanbul ÖKSÜRÜCÜ DERHAL GEÇİRİR. TU PAL, ÖKSÜRÜK VE İRONŞİTE KARŞI K O L A Kamyon, Otomobil ve Lâstik Acentalan Derneği Senelik adî umumî heyet toplantısı Kolad Kamvon Otomobil ve Lâstik Acentaları Derneği adi senelik toolantısı 22 mart Pazartesi gunu saat 14 30 da Beyoğ u istiklal caddesinde Buyuk Kulub salonlarında vapılacaktır Aslî azanın mezkur gun ve saatte Bujuk Kulubde hazır bulunmaları rica olanur G Ü N D E M raporlarının okunması 1947 senesi 1 idare meclisi ve murakıb hesab arının tetkiki v e idare meclisinin ibrası 2 1948 bütçesinin tetkik v e tasvibi, 3 Yeni idare meclisi Azalarının geçilmesi 4 Mıırakıbların seçilmesi 5 Haysiyet divanı âzalarının seçilmesi 6 Teklifler MILLI BRONŞıTv* OKSURUGU KESER HER ECZANEDE BULUNUR D O K T O R REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Su Sayacı Alınacak HASÍ3 TÂNYGL Dahılıve Mütehassısı Aklara \atarit Bu va ı po tane karşısı Tel 20232 Şirketimizin 1947 yılı alelade Ortaklar Genel Kurulu aşağıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 2o Mart 1(148 tarihine raFtl >an perşembe gunu saat onbırie ¿nkarada Tukıje iş Bankacı A ? Umum Mıdurlugu binasında toplanacaktı Şirket statüsü muc bince genel kuru a Belediyeniz s a işlerinle kul a n h a / u ere 200 aded la M/m ve 20 ad^te ştırak eaecek o an oıtakların ?=aleter ve vekaleten hamil bu undukları hisse 15 m m den vakarı buvuk capta 200 ^ e d su savacı satın alma* ıstıvoruz «nedier m veja bunu mu=b t evrak ve vsaikaları toplantı gününden bir hafu Bu saj a s lar Ticaret Bska Iıgmın kabul ettıgı tıp ve ev=afta olacaktır ve evvel Ankaıada Türk >e Ij Barkası Umum Müdürlüğüne veja Istanbulda Ye dona karşı teuostı bulunacak » r postare aıkasııda Tarluve Ha inde kain şııket muamelat merkez ne tev ı Fıatlarını gösterir tekli* mektublarmın en geç 20 mart 1948 gunı akşam ede eV nukabıljıde duhul >e kartları almaları lazmd r na kadar Zonyulda* Beledi /e Pa=karlıgına sondermelerı Ortaklaıın mezkur gun ve saatte Ankarada bulunmaları ilan olunur Katalogları v»rsa onla m da t°dıf mektubuna eklenmesi (2671) Zonguldak Belediye Başkanlığından Yarım Sert Karbonlu Yassı Çelik Satın Alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı IÇJI muhtelif eb ad ve kiloda 57 000 Kg yarım sert karbon u vassı çelJc satın alınacaktır Talıblenn en geç 10 3 948 çarşamba günü «aat İT ye kadar tekliflerini kapal ¿a^fla bankamız holundeki teklif kurusuna atmaları Mufedat 1 *te en he'gun Satıralma Servisinden temin edilebilir Banka ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir (234) r SATILIK EY Baxirkov Zevtmlık mahal esi Irgadbaşı sokak No (51) ıstasvona bakan köşede etrafı açı. Ye*ı ko ve denizi gorur IKI katlı al ı odalı 300 metre kare bah" 'ı ha agazı elektrik tatlı suyu bulunan ve ust katı boş teslim ev satılıktır içindekilere müracaat KAYIB Tak* m Yabancı Askeri k Şjbe binden aldığım terhis tezkeremi kavoe rr Yemsin çıkaracağımdan h ıtmj vo^tur 33S dokumlu I TEUI L f os Goı jme Gımdemj 1 1947 j.ılı işlerine aıd yönetim kuıulu ve denetçiler raporlarüe blanco ve kar ve zarar hesablarınn okunması ve bunların incelenmesi ve tem°ttuun tevzii hakkında muzakera t ıcrasıle karar ittihazı ve yönetim kuruld uvelerJe denetçilerin ve nudurler kurulunun ıbraai 2 Yoret m Kurulunda müddetler dolan useler için seçim vapılmaiı 3 Müdürler kurulunda müddetler dclanıar için seçim yapılması 4 Denetçilerin »eçııme ı o Tıcaıet kanununun 323 ve 324 uncu maddelerine tevfikan yonebm ku rulu uvelerının gerek kendi adlarına gerek başka şirketlerin yönetim kurulu uyesı veja maiuru s fa>Je şirketimizle iş japabı'melerıne müsaade veııineii « ZİRAATÇİLERİN Nazarı Dikkatin* AMERIKAN MAMULATI Western Base ıkılı TRAKTÖR ••I PULLUKLARI K / Z A N C H A N Y A K I N D A G F L E C E K T I R Ihtıvaclaıınızı lütfen şimdiden kaj dettırınız O R H A N Galata Tünel caddesi 74 Te'gıaf KAZANCHAN istanbul BOSTANCIDA SATILIK GÜZEL ARSALAR Boyananın en güzel yerinde (780) (466) (440) metrelik çok güzel uç arsa metresi beş lira gibi ucuz hatla satılıktır Kartal Sulh Mahkemesine 8 mart saat ikide müracaat ediniz Fırsatı kaçırmayınız Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: Ömer F^ruP" \anç n 10 kira getiren ^••^•^^•••^ SATILIK APARTMAN Nışartaş Güze bahçe civarında 1 nei sınıf malzeme ile özenilerek vapılmıs 4 daireli Hol üzerinde 4 ve 5 er odalı parke ve gömme banyolu suzel bir apartıman 70 000 liraya satılıştır Bankaya olan 14 000 lira ipotekli borcu «atış bedelinden indirilir Daireleri kısmen veya tamamen bos ieslım edıleoı ir Muıacaaf Karakov Demirhağ Han No 18, Tel 40304 SATILIK Kârgir Bina Beyoğlu eski Çiçekçi sokak No 34 «LIYON karcısı» tramvaya vuz metre be= kat her katı bir daire > ağlı boya tamamı boş Havaeazı su elektrik tamamd r Fıatı 30 bin liradır Her gun içindekilere veya pazardan başka günlerde 24290 telefondan Bav Omere müracaat fim Bakanlığından: Te:nıx Og et ra Okullan '1 tıvacı için alıracak olan ve .ekhf almak mak 1<M7 1948 vııjıda Ankara ve istanbul gazetelerinde ilan edilen matbaa sa ! m& r^le ı e e k ı k ma zem" olcu aletler gaîvano ma'zemesı teknik kultur *.ımkr motor atelve ı tezgah arı röntgen faradıgal anı ve dıjatermı âletleri ne aıa te^lıfıeıın en geç 30 mart 1<*48 tanhıne kadar Bakanlığımıza gelmiş olrrası ve bu talihten sonra yap lac^k tekliflerin nazarı itibara alınmıyacagı (2781) İngilizce Dersler Iyı ve esps k ıdelenle me zce lisanı öğrenmek ıstıyenlere Mıss Astra Beyoğlu Agacamı A iyon sokak (Bursa sokağın ıçırde") Olivo Apart No 1 e muracaatlerı İşfetme U. M. Hânlar K aca ı Fo eı'er Yoret m Memurluğu lırranma gelen geru erden fener uc e ni lo Ma t 1948 Paz? 10=! «banından itibaren tahsille bağlıyacağından gemi kaptaraaıımn bu Ucre ı Kuşadasında ödemeleri aksı takdirde muteak o umanla ^a ce2di nukumle'ın tatb K o'Lnacagı ilan olunur (2920 Dr. FUAT GâNKAT DERÎ SAÇ, ZÜHREVİ Haftalıkları Mütehassısı Bevcglu Apacamı Sakızagac cad 45 1 Muayene 3 ten 7 ye adar Bankamız elinde bulunan takriben vedi bin ton pamı.k ihraç edilmek üzere aşag a«k sar larla satışa ç kanım • ir = 1 Pamufların va tıar Yukarıda miktarları yazıh pamuklar Akala, •Clevland y i a b muhtelJ kal te eden murekkebdır Bu parrukların vaaif ve m rc^arı mua>venelen ts'luc esnafında depolarda yapılır 2 Teslim yeri İstanbul Mer m Aaara ve Tarsjsta banka depolar dır 3 Ta ıbler pamuklar bulundukları depolarında gcebılırler ve JIAlelade Genel Kurul Toplantısına Çağın terler » kendılen ıçm numun» alabilirler 4 Satiç ar ihraç ed mek üzere deoo tesl mı satış şeklinde olabileceği Selanik Bankas ortaklaj Ticaret Karununun 361 inci maddesine ve bank» esas mukavelesi hukjırl»rın göre 1948 Martının 31 inci çarşamba gu gibi ihracatçısı bankamız olmak üzere komisyon mukabili ihracata tavassut çeıklnda de olakrlu Komisyon nubet % ¿ dır İhracat dolar Uv çre rrangı ru saat 11 de Istanbulda Galatada Voyvoda caddesinde 33 numaralı Assıku razıonı Generali Hanındakı idare merkezinde alelade olarak toplanmağa d a v ı v^ya isveç kronu rrukabıhnde jdpılaeaktır 5 IlgıL tarır ere ge eıJı teşebo^ erde bulunabilmeleri maksadıle tekolunurlar iflenn kabul veya reddi hususi rd«»Ki karar ar lo 3 948 gününden once almmıyacaktır FIP v e şartlar uygur görülmediği takdirde b^nka bu tarihten t o G hN D E M baren tekrar Uân vapmaksızm te jil a maga devan etfetnWektir 1 Yönetim kurulu ve denetç rapoılarmın okunması, Banka yapılan teilıflen kaba. ea p esnemekte muhtardır ¿ B 'anço ve kar ve zarar hesul. nın onanması ve yönetim kurulunun ıbrfuı 6 Yap lacak tel f e m azar alır na için fkhf mectunlarma uç sın liralık banka teminat makbuzu ek emesı şarttır Teklifi kabul edilenler mu3 Denetçilerin ibrası, 4 Zamanlarını dolduran jonetırr kuru u uveleıırun yerlerine yeniden uye kc/vele akdine da/et tarihinde» t i t r e n uc gun zarında m u t a ı e e akdetmedıkler takcurd* temma ak s e'erı nraktu taz nina» ola>aí ırad kavd<=dlır seçimi 7 İlgililer 'anum avım molun at ıçm Ankarada bankam z Ilah¿u at e 5 Denetçilerin seçimi ve ucrc+lerının tayını Tohumluk işler Müdürlüğüne müracaat edebilirler 6 Yönetim kuruıu uyeleııne verilecek huzur hakkının tesbıtı 8 Bu 'an Ankara I tan ı Izrr r Mer« r t€ Adsrada va nlanm s «8 29» Türk liralık en az «12o> aded «A» tertibi hisse senedine malık ve istanbul Tzmıı ve Mersır Thıafatç B r ık' c rıne "onleulmıctır (2568) o up da gerel kurula katı mogı veya genel ku ulda temsil edilmeği ıstıyen HPiíiBMBBWwaiwpaawi«TÉi<rnnii ıiBUr^irff*""*^ ortakla hisse senedlerını gerel kurulun toplantısından en geç bir hafta on ce vanı 1948 ^ılı martının 24 urcu gunune kadar SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA : ISTANBUL'da Ortaklık mer1 ezın< ve 15 gun once yanı en geç 1948 yılı Oksuruk ve "inSı I esen tanınmış mart nın 17 ncı gunune kadar FRANS \ da Credıt Fonc er d A.gen e et de Tunısıe ye tevdi etaıehdırie YÖNETİM KURULU SELANİK BANKASI A N T İ T D FORD haşlan Levazım Alîm Komisyonundan: 1 Erkek Teknik Ogo n okulları ıçm 17580 lira tasarlanan bedel uz» F I A T I 70 Kr= BaKtSBBPSBUBmWkW rinden çeşıdlı ölçülende bılja ı ooner puntalarla çeşıdlı numaralarda maksap nvrdreılerı 4470 savılı kanjn H kümler dairesinde pazarlık suretıle satın alı r nacaktır inn Kaıaoik m nta> a c ndan «Obecil c 1 De le O e Ki r t F 2 B J işe aıd şaıtnpmc ile numuneler Tophanede 347 numaradaki oku Vzun um» Ema 1100 M3 tomruk pazarlıkla naklettiUYUZ ve her nen CTT n un bürosunda görülebilir mam kasıntılarının ilandır u •c'r t?""er»n''sn: 3 Ge s cı güven parası 1318 50 lııa olup okulumuzdan alınacak belge le 2 ¡V'ulpr T>e edel 23 G0J lira olup geç "i t f n ı n a t ı ' 1 4 j lırad r r "> E r t r e lo 3 1242 pjzarıea g u r u ' a a t 9 . 0 de Kabata ta Te ÍO ¿ah b le Ba«m jf a r r i n NADIR NA1 1 vukseıi okul a «avmanlısı vezp=ıne vatırılacaktır 1 8 sı indi I Ford "îaı^i k^rrvon <;ır komple olmod " ırje \a tn J 4 Pazarlığı 10 mart 1148 ÇJI samba gunu sa<=t 14 30 da ikinci maddede motor alına ak ir Gfneı M u u b ^ j Lev^ n / İ n i K O T vonunda \ a p acaktır Burtısheda t/n i ışlennı fnler idare eder \ azılı büroda toplanacak ku" avon tarafından yap lacaktır 2 Verrrev e talıb oianl r n gerek komple ve gerek varırr ayr ayrı fdt 4 Şartn^^if er h< n 1> ?im !jı b ~n ? J e gorulebıl r CEVAD FTHMİ 5 I«teklı olanların xonjni belgelerde birlikte belntüen gun ve sa» te ve evsaflarını havı trkhf me^ ıbl ıını l* mart 948 gunune kadar Belediye Bak5 Ts ıb er r beh<lı $ n v*> s otte % 7 5 BU enmé paıala ile ad ^eç^n «omısyona başvurmaları. (2808) i anlığına bildirme er ilan o in ar (2691) Çu I u jet Matbaası i. m >ona r r ^ a a l e a iian c l j r u ı (28 S; TefaJ Reııel Misdürliıp İlanları Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: Bol mıstarca p a aya çjKaı ilmi,tır REBUl ECZANESİ KEMAL MÜDİRRİSOOLU M0ÎÖHÜ A 1NACAK fNİOuAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog