Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Mikolajczyk'ín Hatıraları 8 29 Açılı; ' e program 8 30 Habsrler 3 45 MOîiit ıPl) 9 15 Dinle, id İstekleri fFl.t K».nn tftıh mî'Tfk 11 0O Şarkılar fFl) 3115 Sa'n <nk«trasi (1 Kopp \ız S£ced su'tı, s. Çııtı«nierds oyun, b. Ma.i ha'a c Rjg^r r» dslî^lar, 2 StraiM Val« ' Aılbout Niceli karrtfflcr; 4 Aınold Knc.'k roerVîe dem»tı. 5. STauss Pnlk»; 11.45 T»n.=ı! 12 10 Tarihi Tur.t muzığı Sski Leh Başbakanı ve kS%.lii partisi büste bulundular. Eu teşebbüslerin 12 45 Saz eseT'cri 13 00 Haberler 13 15 lideri Stanislav; Mıkclajcryk, kafrvlan hepsini î.îcİ3tcv akamete uğrattı. Niha M'irik İPİ) 14 00 Kapanış. • mn bundan evvelki kis.7nlcr.%da 11 Unyet Lublm hukum atinin, kabineye isLeh subayının Ruslar tarafından Katyn tediği muhalefet partisini dahil edbi17 55 Açıbs ve prr>gsmp 18 00 Dans orânuınlannda nasıl kurşunc diMdikle îecafini, istemediklerine de vazifs ; r kertra?! 1=45 Muzık ı ) ı 19 «0 Hsberrini, Varşcjaia gislı mukavemet kuv meınekte serbest olduğunu bildirdi ki !er 19 15 Geçmişte bugaıı 19 20 \ urdSan sssler 19 45 «alon orkestrası (1 S.ıpvetleri Almanlara kargı çarpışırken, fcu, açıkja, Yalta kararlarına aykırıydı ps Gu?«I Gitsfhı' u\ertüiu; z. Lponcaaüo şehrin kapılarına kadar gelmiş olar. Ku ClsrkKerrîe Harriraan bu seieı. Palyaço operasından fantezi. 3 Ziehrer Tu( nlcrduKun yardımı niçin iki ay gecik Leh kabinesine dahil alarak rrruhalsi= na efe»"»", vals; 4 Popv Mı«ır fantezisi» tirdiğini anlatmıştı. <Jo\ırr*ıl Ar.eri liderleri arasında benim muhakkak Î0 15 P"ar p<ie»«ı » ! « Jno^aı î l 15 ıCJippın a. ean» dan naklettiğimiz hcti^ani bu bulunmam hususunda ısrar ettiler. Fa Müzik d i « minör 1 maıurki, b. 2 nokti¿rn, e Do polon« ı îl 15 Hımk günkü s(r% kısmında eski Leh Başbaka kat bu müzakereler ki? Hr netice ver 'F! < Sî 4" Konuşma 2? 00 Md'ifc <P1 ) nı, Rusların, Leliistar.iaJii rr.ütebaki mesi. Bu arada Stalin Churchiü'e ver 11 ;o r a r ~ müziği (Tl )n 22 45 Haberler 1 mukavemet u'iiurlanr.ı da crfaian naşı! diği cevabda benim «Müttefiklerin da 23 f" Frr>îrî>m ve k?r» !î vasını belteln'an bir tahnkçi olduğukaldırdıklarını anlatmaktadır. mu bildirmişti. TEŞEKKÜR 17 ocak 1945 te, Varşovada çarpışan E ocsevell'ın clürnürîdErı sonra, ysrü E »ir" Al'=n npar<1!sit (tm«lı~atınds HsvLehlerin, Almanlar tarafından ya imha, darpaşa Numune Hastanesi Şef) Prof. Feriyahud da esir edildiğine tasaseis ka Arr.arikan Cumhur Başkanı Truman, dun Şevket Evren»«iın, Dr. Hajrl Savdırın naat getirilince, KiEİardu şehre doğru Moskof'a elçisine verdiği talimatta, biı ve Dr. FMS<3 Oî^enln göstermiş oldukları !htaraftan Harrirnan ve ClarkKerr, diğer rmarE ^e a*.âk?'»"i d^laM minn»t ve ç>'ıtranyürürse eririni aldı. taraftan Molctov arasındaki ihtilâfın ¡aıniî'.n 'fa<5»»'n« Ra^ten IztrT rMalerint n e Stalia da simdi, elinde böyle hem siartık bir neti:eye bağlanması lâzım gel edem yasî, hem askeri bir silâh olduğu halde. Kadıköy K>ıc •iterada, P n n Ms?srTan drli belirtti. " Churchiille Roosevelfi Yaltada kabul * * * ihtilâf, hakikaten, halledildi. Faka* ediyordu. Uç büyük devlet adasn, bu AH» h. n ..i. mi 2 toplantıda. Al manyaya karj; ynpılacak bu saier de Rus; arun başka bir dsdiği r soa taarruzları, harbden sonra Avrupa kab.il clunmuş'u. Kurulacak olan mu Dr. KEV ZAD EŞREF BENGİNin ya verilecek şakli ve düşmandan alına vakkat Leh hü!îurr.?«r<ie Lubîin ko rahaöırhğında ted?vı«i lt,,n çırpırıtı menlik ark34aî'=n'= 5Iumjd? duyduJ\ırnu7 «oncak tazminatı konuştular. Ba arada mitesi hlkim vasyefs bulunacaktı. 11 haziranda Uç Büyüklerden ge'er; suz K m Da^lanak >ç'm t»na7e«ıne pelen. Stalin'ia komünistlerden rsürekkeb obir telgrafla, bazı müşaverelerde bu vtslSrai ınektub ve telefonla ha~"ği!iı dı!»îarak kurduğu Lutlin tukumetiri rese i dostlarımıza ajrı ryn teşskkur ve mi" mî Lehistan hükümeti olarak tanıdı lunmak fcere, I.îaîkovaya ç'fınlıyor ret tor"ar""7" ri«T>«í« aı'i'in"2 mini rldurr« Buna cevab olarak, on a!*ı Lehe'j£u*"»at! d'i'r'ı girt°ni'in ta^a~>ıf.nu re* lar. siyaset adamının dsrhal serbest bıra ecs.z. Leh hükümeti itiraz ede kılraasını istedim ve »V^ takdirde MosBenpın »ile^ı rek, bunun Atlantik Beyannaaıasi esas kcvaya giderrdyecefirr.i bildirdim l a r a » »ykırı olduğunu ileri sürdü. FaErtesi gün, bu on alü mevkufun maÖLÜM kat, Yalta konieransaıdan Lcndraya hskemesir.e İS haziranda başlaısac?!' dönmüş olan Churchill vaziyetten ga ilân ediliyordu. Bu kararırı man»?: EaR?dıkoy Erkek Lisesi ATudurlıliıınrte, Kayet memnun görünüyor: <Sovyet!er yet açıktı: P'isya bana, mevkufların !'*? ve Ha^ctirpaja ^(««¡»rj | | e Ticaret ve Birliğinin, Batı deznakrasilerile şerefli serbest bırakılraıyaeatını bildirmiş vs Tîcar«h F ^ ı i ' f ve Tt=ıi'in L1^»l»r! tarih etriT>!.kJe'>r'r?e bultmmuf olan. Siva?3İ bir dostluk ve müsavat esaslarına da bu suretle, Moskova görüşmesine m i Bir«V OkTihı kıdem" mumlarından yanan bir m")n3sebat devem ettirir: ek ni clmuş bulunuyordu. NİYAZİ \İ T KSELFN arzusunda olduğunu» söylüyordu. Bununla beraber, Moskovaya gitmes' »tr^ısH, r.n>7«,ı martın 7 ıvi r^'^f Roosevelt de Kongrede verdiği derneciti «aat İlde K'Jıkv Mrd» Atıfet soksde »Yaltada kabil olan en ürcidvar an ğe karar verdim. Zira, benim gitmeğndaki 13 Nn. e\nnd»n kalliMİuak Oçrnsiıslaşmanın» elde edildiğini bildiriyordu mem için yapılmış olan bu harekeH ',•* camj'de cenaîe namaıı kılındıktan tor,»* 1943 martinin ballarında, komünistler bilmemezlü+sn selraek, cnların plânla ii^darp'?, s»h!diıiırde defnedllec«ı.tır. Alhariç, bütün diğer meşru partilerden rını altüst edebilirdi. Diğer taraftan, sh T?hrre* eyleve mürekkeb olan Leh gizli mukavemet Moskavaya gidip Lehistan maselesi hareketinin başındakiler, Lehistanın is hakkında Uç Büyüklerle görüşmeyi fu îtulga \"^edd1ni Cn^^h! der?ihı esVl cerhi tikbaline dair ben görüşmelerde bu sebeblerden dolayı istiyordum: 1 Lehistanda Ruslar gizli reuka rutekVıd merhum Şıkır K<\U m rpfık%»ı lunmak üzere, Lublin »hükümeti» tarafından Mcskovaya çağırıldı. Bunlara ı'emet hareketine vs eizli orduya menFATMA RANA KOLAY Rusyada hayatlarının emniyet alfcrda sub kimselerden binlercesini tevkif edi «W e*TnMir. C«r«e«1 7 1 »M rsTir güm! yorlar, kurşuna diziyorlar, yahud sü bt'e vakü deeâMJin kaMırılarak Futth cabulunacağı, sonra taemlerretlerine dönmek özere Londraya gîfcr.elerine mü rüyorlardı. Lubün «hükümeti» de bun rrı.nde nam!>ı kılmıp f limekapıd^kı at!« saade edileceği yolunda bir Rus gene lara hiç ses çıkarmıyordu. »** rali tarafından «namus üzerice» söz ve2 Ruslar. Lehistandaîd bir çok rildi. fabrikaları söküp kendi memleketleri25 senedenbîH mitbasrılıim trk'sutın"!» jyJİ hizrn»t'»r! d>kun»n v* matbuat â)«27 mart günü gizli parlamento başka ne taşımağa başlamışlardı Hayvanlannj Tr'nde herke»!n jevgulni ruztmtB ve nı ve Başbakan yardımcısı Jan Jan diğer mallarını Ruslardan kaçıran köylülsriiî e\leri a*ese verili;'» ve tarİ. HERMÁN kowski ile gizli ordunun eski komutanı ÍUT vefa* «•ra'ît'r. Ceiate rr>«ras!m1 bufttrt albay M. Okulicki, Varşova civarında, laları, eırbarları r a | m a edıliycrdu. t 14te Arna\n»dko\vlnde M'i«evl merirlıTuğgeneral îavanovla buluştular. Fa3 Başkanı bulunduğum kSyîu par•i» ira edilecektir. kat bu görüşmeden ikisi de geri dön tisinin 133 bin azası da, gizli ordunua Dost ve «rkitfusian medi 40 bin kişisi gibi, imha edilmek "eya Ertesi günü, on üç kişi daha aynı bu Siberjaya sürülmek tehlikesinde bululuşma yerine gittiler ve aralarında mu nuj ordu. kavemet hareketine dahil partilerin 4 LeHsianın, Yalta kararüe Rusbaşkanları da bulunan bu grup da dön yaya verilen kısmındaki 5 milyon Jdmedi fir.ın emniyetini temin etmek lâzımdı Uç gün sonra Leh köylü partisi baş5 Lehistanda benim memleketime kası Wincenty Witos, "Wíerzchoslawice dorunsmi isüyenlsr pek çoktu. Onların köyündeki evinde tevkif edildi. Son de bugün gaçirmakte oldukları buhran esrece hasta elmasına rağmen, be; gun nasında yanlarında bulunmam ve beş gece Kuşların elinde mevkuf kaldı derdlerile yakından alâkadar olmam Öğle ve Aksam Yemeklerini! \e ondan sonra da bir daha iyi olmadı. benim için Ur vazifeydi. için gideceğiniz ideal yer. 6 Lublia komitesinin. Huşlar ríe ¡ 6 nisan günü Londradan bütün dünyaya yayınladığımız bir beyannamede. derse kabul edeceğini Hldiğım için, bu j Klâsik ve Caz Müziği Rusların, sözlerini tutmadüarıru ve 13 arada berim müstakil bir kimse sıfatile kişinin tevkif etildikten sonra ortadan kabinede yer almam herhalde fpyda' olacaktı. kaybolduklarını ilân ettik. Ka>ıb aranıyor Aynı gün Ruslar, Stalinle Lublin 7 Tahranla ve Yaltada Lehistan «hükümeti» Başbakanı Bienıt arasında hakkında kararlar verilirken Leh hü Bandín ST IT evvel ksTfeo'aa 19 raunda BPSI Hasan KSroJlu armnıyor Hajan bu bir anlaşma imzalandığım vé bu anlaş kum etinin hiç bir mümessöi bulunma arada oğlu defa Bursada grirOlmOîtür. An» »e bir maya gör» her iki memleketin, birbir ra:ştı. Varjovada kurulacak olan mu baba<] 5HÜİH v» hir tek «Jabtviîl d* tâlen lerinin iç işlerine kar.şmıyacaklannı vakkat hükümetin müstakbel bir azası asVer buluiduğu içtn ev ve isrlaları ıaiı5tıe!t Hân ediyorlardı. sıfatile Uç Büyüklerle tema» etmem kalnutır Ohren T» tamvjrılana (PınartÜMr Dere mahallesi No 115) draslrM bildirmeleri Aradan bir ay geçti, kaybolan Leh herhalde memleketim hesabına hayırlı l l siyasi adamları hakkında Rusyadan olurdu. hâlâ bir cevab yoktu. Nihayet, San Bu düşüncelerle Moskovaya harek Francijeo konferansında Molotov, E ettim. Varşova hükümetinde bana da I RENKLİ ve TÜRKÇE den'e ve Amerikan Dış işleri Bakaru bir yer verildi. Memleketime döndüm filmler sr5etermekl» temayflj Stettinius'a, bu adamların henüz F.us Fakat bir taraftan Rusların, bir taraftan lann «linde mevkuf bulunduklarını kabine; a hâkim olan komüni'tleTİri bildinfl. tazyiki altında, i? yapmak kabil olamıSrtad gün. 5 mayısta, Tass Ajans, bu yor, muhalefet partilerinin sesi llnm Lehlerin, «Kidordunun gerisinde bez geldiği şekilde çıkîrmyordu. Nih?ve+ guaco hareketlerde bulunmuş olmskîa» köylü partisi lâğvedildi ve ileri gelenİtham edildiklerini v» ysfcnda davala lerinin tevkifin» başlandı. Bu suretle SİNEMASINDA rmiTi göröleceğini Mldİriyordu. Sovyet nüfuzu altındaki bir çek memŞöhreH. ifflMİliei bütün İstanbtıhı Yafta konferansındaki kararlara g5re leketlerde oldu&u gibi. Lehiitanda d ("«ren Hr şaheserin Lehistanda muvakkat bir den.okrat hü muhalefetin sesi susturuldu r e tamsR E N K L İ Te T Ü R K Ç E S İ kümet kurulması lânm geliyordu. Bu mile bir partinin Korrrünist Fartisininkararın tatWk edilmesi için îagiltfirenia istibdad idaresi kuruldu. ve Amerikar.n Ifoskova elçileri teşeb SON ! Lehistan, Rus çizmesi altına nasıl düştü? c  Bugünkü Program Büyük Dördüncü Vakıl Ha D altında TÜRK Filmi S A Z sm^^m D« P. Genel Merkezinde dünkü mühim toplantı rucular, son îzmlr geyahaâertnde, ken Saftarafi 1 İM tiryin müessisleri arasında bulunacağı dilerin* beğlılık göstermiyenleri a«i ve ve Demokrat milletvekillerinden daha bozguncu saymışlar, alefhlerind» ha10 kainin bu partiy* gireceği Kenan karetler yağdırmışlardır. Halbuki ödenekler meselesi, vicdan ve kalb ile ilÖnere atfen bildirilmekte idi O zaaıan gili bir hamiyet meselesidir. Bir milletbu dedikodulara en fazll ismi karışvekili, emir almadan ödenek fazlasını mış Demokrat milletvekillerinden biri vereceği teşekkülü intihabda serbesttir. olan Osman Nuri Koni, çimdi DemokOsman Nuri, istifanamesinde »öyle rat Partiden iktifa etmiş bulunmakta devam etmektedir: dır, istanbul milletvekili bir suretini «Şu hareketierile bu efendüer neyi b:ze de yolladığı istifanamesinde bazı anlatmak istiyorlar, biliyor musunuz: D. P. kurucularının izmir ve havali (Biz ne dersek grup da kayıdsız şartsız, sinde cineydan okurcasına tavırlar ta onu kabule mecburdur. Partide nmtJak k.narak bazı kimseler hakkında haysi hakimiyet, genel idare kuı ulunun, dayet kırıcı» hücumlarda bulunduklarını, ha doğrusu bunun arkasında mevzi albu yüzden iki satırlık bir istifaname mış olan kurucularındır. Bundan başka yazmağa gönlü razı olmadığını belirt kimsede konuşma ve karar yetkisi yokmekte ve şöyle demektedir: tur. Siz, gözü kapalı itaate mecbursu* Kendi içinde kanuna değil de nuz.) Osman Nuri Koniye göre CelM Bakeyfî hareketlere yer veren »ijasi tetejküâ'ia seikülleıde bulunanların, milletin hu yar ve bazı arkadaşlarının zı runda demokrasiden bahsetmeğe yaptıkları geniş temaslar, başka bir cihakları olamaz. Böyle sakim züıniyetls hetten sayanı dikkattir. Bu gezideki gömalul olan kimselerin, bilhassa parti ileıi rüşmeler, güya tüzüğe uydurulmak issademe ve tabakalarında buluırr.ası, o tenilen, fakat ana kanunlar muvacehesiyasi teşekkül için felâket getirir. Böy sinde buna asla imkân buîunmıyan kale bir partinin demokrasi davasında falaıına koydukları bir tasavvurla alâhikmeti vücudu sıfıra, iner.> kalı görülmektedir. Bu tasavvurun n» Partide bir zümre tahakkümünün baş olduğunu, tüzük ve kanun hükümlerini çiğniyerek tatbik mevkiine koymağa ladığını, parti içinde sonradan vücude , »elen yaranın, şimdi kanseri andr"dığı cesaret edip etmeyeceklerini zaman ı nı, kurucular saltanatının partide olan gösterecektir. Osman Nuri Koni bu baI sa hapnetile devam etmekte olduğunu histe «Kehanetfüruşluğa hamledilir mü beîh ten Os^an Nuri Koni misal olacak I lâlıazasüe çimdiîik açıklamayı münasib görmedim.» dijor. ı ş"nîarı zikretmektedir: Osman Nuri Koni, istifanamesini söy1 Fuai Köprülü, Cumhur Başkanına, tekrar Halk «Partisi Genel Baş le bitirmektedir: «Demokrat Partiyi keşmekeş İçinde kfnığına seçilmezse Halk Partisinin dağılacağını ileri sürmüş ve Demokrat bu akan ve sarsan yukarıda yazılı hal ve sebeblerle bunlara inzıtnam eden Fartının siyaset alanında yalnız kalmak istemediğini kaydederek kendisinden mugaldtalı hareketler ksrş.smda benim tekrar genel başkanlığa seçilmeyi kabu! kanaatimce partide tesanüd'e çalışma! etmesini nca etmiştir. Bu sözler DP. ğa imkân kalmadığı anlaş.lmıştır. Mükurucularının hepsi tarafmdsn bilindiği tehakkim bir zümrenin saltanat sürmek istediği bir camiada millet ve mera ha'de ses çıkarılmamıştır. 2 Gene Fuad Köprülü, D. P. mil lekete faydalı olmak kudretini kenletvekilleri hakkında: «Tesadüfün sev dimde münseîib gördüm.» kiie buraya geien milletvekillerine ben Aydın Demokratlarının son k a r a n izmir 6 (Telefonla) Demokrat rrerhaba demem ve selâm vermem, i demiştir. Bu da, onun ruhundaki ta Parti Ajdıiı il idare kumlu, ilçeler teşhakküm ve gurura misal, hem de mil kilâtından gelenlerin iştirakile bugün toplanmış, parti içindeki son hâdiselerle letin iradesine saygısızlıktır. Celâl Bay ar ve arkadaşlarımın açıkla3 Kendisi tarafından Meclise vemaları karşısında husule gelen tesirleri ri! en ve Adalet Bakanına müteveccih konuşmuştur. Müzakerelerin neticesine bulunan bir sual takriri dolayısila res dair genel merkeze bir telgraf çekilmiş, mî bir ziyafette Köprülü ve Refik Ko Partinin emniyetini sarsmak yolunda rol raltan, Adalet Bakanına b o | görünmek oynıyanların Demokrat Partiye, dolayıiçin «Takrirden haberimiz yoktu.» diye süe rremleketin en aziz davasına ihanet parti tesanüdüne ve disiplinine aykırı edenler olduğu, bunların temsil mevkibeyanatta bulunmuşlardır. lerinde değil, parti eilesi içinde dahi 4 Parti Genel Başkanı Celâl Baya yerleri bulunmadığı ve bozguncu harenn son Bursa seyahatinde bir gazete ketlerin Aydmda parti bünyesini daha başmuharririne Kenan Önerin istifana sağ'amlaştırdığı bildirilmiştir. mesini göstermiş, olması, partideki son Kenıalpaşada D.P. yıldönılmü buhranın saikı bulunması neticesini İzmir 6 (Telefonla) Kemalpaşada vermiştir. Daha ban misaller sayan Osman Nu Demokrat Partinin kuruluş yıldönümü ri Koni, bundan sonra ödenek mevzuu yarın kullanacaktır. İzmir il idare kuna geçmekte, parti Meclis grupunda rulu azaîi ve Bayındır bandosile idara kırmızı oy verilmesi karan verildiği heyeti, Çeşme Demokratları törende bugün Celâl Bay arın «Bu paranın alın lunacaklardır, îzmiıliler, son parti hâmaması fazla semahat olacağını» »öy diseleri hakkında nutuklar söyliyecektediğini, Köprülü ile Adnan Menderesin lerdir. de bu fikre iftirak ettiklerini İddia et Eminönü Demokratlarının toplantısı Demokıat Parti .Eminönü ilçe ınerkezi mekte, gene Meclis grupu idare heyetinde ödenek farkına ne yolda itiraz dün gece Liman lokantasında bir topedileceği görüşüldüğü sırada sayın Ba lantı tertib etmiştir .Neşe icir.de geçen yarın, arkadaşlardan çoğunun ihtiyaç bu toplantıda Gene! Başkana, partinin içinde bulunduğunu söyliyerek kısa bir sarsılmaz bir birlik olduğunu ifade eterJddle iktifa hususunu ortaya atbğı den bir telgraf çekilmiştir. nı, kanun Meclisten çıktıktan sonra havanın birdenbire değijtiğini, bazı telYENİ ESERLER kinler ve tesirler altında kalan kurucuların, Meclis grupu umumî heyetinde Pedagoji tarihi bu ödeneklerin sarf mahallerinin müzaÖğretmen okullarında yardımcı ders kitabı kere edilmesini istediklerini kaydetolarak okutulan Dr. Halil Fikret Kanatın bu mektedir. dejerll eseri birçok İlâve ve düzeıbrelerle Osman Nuri Koniye ¿ora tüzük hü yeniden üçüncü defa olarak basılmış ve sakümleri gereğince Meclis grupu üze tışa çıkarıürujtiT. Eski Mısır, Çn, Hindisrinde genel kurulun tefevvuk hakkı tan, İrin, Babil ve Arar gibi en eski Tdeviryoktur. Çünkü genel kurulun, grupa lerden zamanımıza kadar eğitim ısu lerin! tejkil eden bu dsierll essr 400 kuru? flatla karşı üstünlüğünü kabul etmek dikta Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevlerl'e bütün törlükten başka bir eey değildir. # Ku kitabcılarda satılmaktadır. İ Ç K İ S İ Z E0RSA Kıraathanesinde BE^ P A Z A B Saaf 14 teo 1730 • kadar Ses ve Saz Sanatkârlarının lştirakiie Fasıl Sa2 h°". <*\Ve birlikte memiekerjmian iki büyük yıldmm MİKFOFONSUZ dinliyebilininİJt. Fasıllara Safiye TOKAT SAFİYE AYLA Perihdn Altın^aa SozeH ve CKLJ'L TOKSES iştirak etmektedir. Birinci Fasıl: SUZİNAK İkinci Fasıl: ŞEVKİ EFZA Bugün ATLAS Sinemasında F'PPTU teVr.ik ve yürüyü'îiiün ş?hane bir eíeri: dİ I,F\ GÖZLER Nefis ve zevkli Hr mevzu... Muazzam sahneler... O R İ J İ N L ve tamamile R E N K L İ BAŞ rollerde. Gene yıldızların en gazeli JUNF. ÎİAVFR ve DtCK HAYMES Bugün Seanslar: 11 2 4.15 6 45 ve 9 15 te D İ K K A T : Pazarteçi ve Perşembe fünleri saat 11 de TENZİLÂTIJ MATİNELER \T»rrtır. Yarın ak«am saat 9.15 te yeni film SEVMEK HAKKI Baş rolleıcle : LANA TURNER GÍNGER ROGERS VAN JOHNSON WALTER PİGEON H?r Yer Numaralıdır. Bütün Şehir Halkı PİERRE BîTVOİTnin tn?şhitr romamixtan sinemava alınan B E T S A BE Muhteşem Fransız süper filminden ve onu yaratan Danielle DARRlEUX ve Georget MARCHAL'ın etnîsl'iz deha ve kudretlerinden bahsediyor. Bu şaheseri SARAY Sinemasında Mutlaka gidip görünüz. Bugün T A K S I N Sinemasında Türk filmciliğine şeref kazandıran, fenenin en muazzam YERLİ ŞAHESERİ CANLI BALIK ÇILDIR AN KADIN Filminin I nci Z*FER haftası büviik muvaffakiyetle devam etmektedir. Bu büyük filmi görmek fırsatını kaçırmayınız. Seanslar BUGÜN: 11 13 15 17 19 21.15 te başlar. KIŞ BAHÇESİ Bugün ELHAMR Sinemasında Büyük hissî film. Bir ananın k ı n için çektiği mihnetler.. Hüngür h'ihıv.r sğiat?n scıklı mevxu DERDLİ Okuyanlar: ^m ZEYNEB • • Safiye AYLA Mefharet YILDIRIM (TÜRKÇE) Bu fevkalâde nefis fiimi siz A» girünüı. SEANSLAR BUGÜN: 11 1 2 30 4.30 6.30 9 pm MUAMMER KARACA: MAKSİM'de H A N G İ S İ Büyük Operet HEB A K Ş A M 26,3» da Pazar Çarşamba Cumarteri Matineler 15 te Oişe matine günlerinde İS da, diğer günlerde 11 de açılır. Bir haftalık bilet satılır. Pazarlıkla Akaryakıt Alınacak Yalova Belediye Başkanlığından: 1 Aşağıda yazılı akfiryakıtların kapalı zarfla alınması ilânına talib çıkmadığından 30 müddetle pazarlıkla alınmasına karar velimi tirr. 2 Belediyemizin 943 senesi ihtiyacı için bir senelik 40 ton benzin, 25 ton motorin, 4 ton 1 inci nevi BB makine yağı alınacaktır. 3 Dıale 22 mart 948 pazartesi günü saat 14 te belediye binasında yapılacaktır. Talihlerin ihale günü olan 22 mart 1948 pazartesi günü saat 18 te 2490 sayılı kanunda bildirilen vesaikle birlikte belediye encümenine mürscaatlerj ilân olunur. <2052) İPEK Kısmet Ronaid COLMAN Marlene DtETRfCH Bıı?ün Seanslar: 10 45 12.45 2 30 4 30 6.Í0 ve 9 da Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Elektrik Tesisatı Kurdurulacak r •" 44 üncü İLKOKUL ••• Aile Birliffinin tertit)l«di¿i BÜYÜK KONSER Baskül Zonguldak Belsdive Alınacak Leyla Gençer I ş»B Ferdi Statser I Piyano Sanayi mıntakasında 80 beygir kuvvetinde isler veriyette elektrik Kasabamızın ywniden kurulacak riektrrk ^eeisatî, motSr T« teçasat 4 motörleri, telefonu, yazıhanesi bulunan her türlü sanayie müsaid terkosu, çıkıt tertibatı, montaj ve şebek» kurulması iji aşağıdaki şartlar dahilinde 2490 kuyu sarnıcı bulunan fabrika binası satılıktır. sayılı kanunun 31 ve müteakıb ma'Meleri gereıgine kapalı z«rf usulile ekafltTalihlerin 49483 numaralı telefondan izahat İstemeleri. meye konuknuftur. «21 gün müddetle>. 1 Yapılacak işin rnubarnınen bedeli 3S5S2 Ura 30 kunıçtrtr. Teaafett't «kçol yüzde yedi buçuk hesabik 2664 Hra 91 kuruştur. Eksiltme 19 mart 1»48 cuma günü saat 14 te Sarıgöl Belediyesinde icra olunacaktır. 2 IstekiüsTİn Bayındırlık Baksnlgından elagaklan diEyetnameler veya tasdikli »uretlerile ek¿taoe saatináeo bir aaat 6ncey« kadar twdü dairesinde rrüracaatleri; herhangi bir tebafcl» daha sonra gelen tekliflerin kabul edilmiyaoeği. 8/3/1948 pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere toptan ve pera3 Bu husustaki şartname, Ssteklflerin adreslerine derhal T* ficretei* kende et «atış fiatlan aşağıda görüldüğü şekilde tesbit edilmiştir. gönderileceği taliblerin mezkur şartnemey! Sarıg31 Bedediye BaçkarJıgınds Keyfiyet ilgililere ve sayın halka ilân olunur. ^ görebilecekleri Cinsi Toptan fiatı Perakende fiatı 4 Belediye Komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest bufanKaraman 218 ' 243 dugu ilân olunur. (2291) 228 253 Dağlıç ve Kıvırcık İSS 18S Keçi 163 193 Sığır 143 168 Manda I Babıâli, Ankara Caddesi No. 99. Telefon: 20778 158 183 Dana Sarıgöl Belediyesinden: i KOT: SATİLİK FABRİKA Yeni Et Fiatlan İstanbul Belediyesinden: , DISTABİBİ BURHAN CEM Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: Belediyemiz için canlı hayvan tarten I"'1»} kilo çefesrtnde 3*orra*ık v a « « v« tesbit edici tertibatı kfivı olacak yom ceíc 4 '!' aşır! J yazacak "e e^^,'e!kí y=kuau cemajerek goswrecek, yahcd her çekiite ağırlifi kendU'tmdeıj bir kâğıd* yazacak bir baçkui s a t a alınacaktır. Zsmin taW»SM tsgaıt 2X2,5 metre «b'adı^da olacaktır. Ölçüler^ cürüttiae uygun sar+Jara han o^cfktır. Saj ve demir aksamı matlub «pkılde ven) canlı ha^van faıiılmajıtıa ysrayacak şekilde m'jkavems*li clacaktır. Parmaklık bulunmıyacaktır. Krokiye ütiyac yoktur. rıatiannı havı H t l J raekturilarjnın 26 mart D48 euma güniine kadar Zonfuldak Eelftdıje Bsikanlğma ger demeleri ıiârı olunur. . (2672) Mııhidriin Sadak I virolonsel 10 Mart 194S ÇARŞAMBA «aat 21 rle Pangıltı Freze ve Pres Tezgâhı Alınacak 1 idaremiz ihtiyacı :çm elde mevcud şartnamesine göre bir aded freze ve bir aded pres t e ^ î h ı aç.k rfsiltme yolile satın alınacaktır. 2 Muhamrren alıra bedeüeri frezenin 19.000 lira, geçid teminatı 1425 1 rad ı r . 3 Presin ise 25.000 J'ra olup geçid teminatı 1875 liradır. 4 ihalesi 7 nisan 943 çaiî^n.ba günü saat 15 ve 16 da Ankîrada Atatürk rıılvnıı 2f>5 nurıaridı Merkez Al^n. Satım Knmi'yomı ca vspilacaktır. 5 Ek=ıltmpye girmek istıyenler geçici teminatlarını Türkiye Ziraat' I'•* ' ~ ınjaki 7 numaralı hes; hıınıza yatırarak makbuzlarını ibraz edeecklerdir. ' j , 6 Şartnarnelenni görmek veya bir nüshssırıı s'mak tstiynlerin her)fün için Ankarada 2ira! Kombinalar Levazım işleri Şubesine, Iitanbulds Ziraat Mudurlülüae müracaatleri ilân olunur. (2482) 1 Süt kuzuları iş ve kuyruk yağlan narka tâbi değildir. (2914) KAVAK ve SGCÜD S Ü M E R B A N K OTUNU İNCİ Sinemasında ALINACAKTIR Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İ Z M İ T Müessesemizin 10 000 M3 kavak ve söğüd odununa ihtiyacı vardır. Bu işe afd şartname İstanbuMs Kjcu!; Kmaovan hanind.íki Bulumuzdan, Tzmitte Müessesemiz Ticaret Subeiimlen parkız tedarik olunabilir. Talihlerin 100 m3 den esağı olmamak şartile teklif mektublvını Mües'essmize göndermeleri ilân olunur. MAIİYS BAICANUÛİN! Sahlfk ECZANE Edinenin Keşan kaiasmda ! | i gayet iyi elan Cumhuriyet Eezanesi satılıktır. Ayni adrese metkubla mürseart. Zamk f i l e r i için depLdakı r rn r.en ¿ıtı 50 OC'C »dei lâs+ık kapak ve ijiça satın slnacakt.. Uck'ıleıır. ¿:o lira gtYıcı 'anmat psrasıle birlikte 17 m«rt 1948 çarşamba günü saat H te Bejiítesta De/le+ Kâ;ıd Deposunda ha
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog