Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Ö IV B E V 1 BİR DAKİKA: Beşler ittifakına doğru Londrada Batı Aîmanyaya dair neşredilen tebliğ 'un pazan Eski Tekel Bakanı Suad Hcj^ı Ürgüblü ve arkadaşlarının davasına aid fotoğrafları gördünüz mft? NuYemberg'de Alman liderlerinin muhakemesine benziyor. Yüce Divanın sayın başkam Halil Özyürükten başhyarak sanıklara, şahidlere, gazetecilere kadar bütün alâkalıların kulaklarında birer alet var. İyi duymak için. Anlaşılan vaktüzamanında isleri iyi takib etmiyen gözleri, simdi, makinelerle takviye edilmiş kulaklar telâfiye çalışıyor!!! D.N. Dün Ortakeyde üç katlı Ankarada kuduz köpek bir ev çöktü salgını Enkaz altından üç bir yaralı çıkarıldı ve Yalnız dün köpeklerin Ba^tarafi 1 inci tahifede pılacak 16 devlet Marshall plânı kon! hücumuna uğrıyanların rükselden gelen haberleı kereler gelecek aya kadar tehir edil feransında müttefik komutanlar taraIngiltere, Fransa ve Bene ' mistir fından temsil edilecektir. Bununla besayısı 30 u buldu lux devletleri arasında imj 'h ü ^ ^ raber Almanların sonradan bu gibi topA m e r ¡ k a n d e m e d zalanması istenen ittifak muahedelen! B . lantılara doğrudan doğnîya iştirak et ¡ Ankara 6 (Telefonla) Ankarada son mn imzalanmak üzere olduğunu tekid' " konuda beyanatta bulunan Birle meleri de mümkün görülmektedir. ı zamanlarda pek çoğalan başıboş köpekcanektedir Tasarlanm ittifak muahe ! 5 * Amerikanın Londra büyük elçisi ve Diğer meseleler ler, İÜ gündenberi gemi azıya almışlarAmerikan temsilci heyeti Şefi Levis desinin Donkerk muahedesinden ayrı Londra 6 (a.a ) Almanya hakkında ¡ dır. Dün muhtelif yerlerde 10 kişi ı&ırılbiı hususiyeti haiz oıııp olmadığı henüz Douglas ezcümle şunları söylemiştir: Fransa, ingiltere, Birleşik Amerika ve mıştı. Yalnız bu sabah 9 vaka olmuş, « Bu toplantılar olağanüstü bir şeanlaşılmamıştır. Fakat Belçikanın bu Ber.elux devletleri arasında cereyan v akşamüzeri ise köpeklerin hücumuna hususiyeti sağlamak fikrinde olduğu kilde semereli ve başarılı olmuştur. Son eden görüşmeler neticesinde neşredilen uğrıyanların sayısı 30 u bulmuştur. Ağır Cşbakan M. Spaak'm verdiği bir de on gun zarfında, şimdiye kadar üç yıl tebliğde belirtildiğine göre, esasen evsurette yaralananlar hastaneye kaldırılmecden anlaşılmakladır. Spaak'm sağ zarfında kaydedüemiyen bir ilerleme velce ter defa incelenmiş bulunan ye mış, tedavi altına alınmıştır. Refik Saylamak istediği hususiyet, yeni ittifaka vuku bulmuştur.» görüşmeler yeniden başladığı zaman tedam Hıfzıssıiıha Müessesesi, vadyetin Uç devletin, Ruhr havzasının uluslaryeni bir mahiyet verecek değerde olker teker gene tetkike tâbi tutulacak vahametini görerek, gerek Sağlık Baduğu için ehemmiyetle konuşulduğuna arası kontrola tâbi obuasında anlaşma olan güvenlik meselelerinden c kanlıâuu, gerek Ankara Valiliği ile Beya vardıkları bildirilmektedir. Bu koguphe götürmez gündemde mevcud muhtelif maddeler lediyeyi haberdar etmiştir. ingiltere ile Fransa arasında bir sene ı nuda varılan anlaşma teferruatı henüz sıkı bir şekilde incelenmiştir. Bunlardan başka koyu renkte bir av önce imzalanan Dönkerk muahedesinin açıklanmamış olup evvelâ temsilcileı Toprak meselelerine aid tartışmalar köpeği de bu sabah Denizciler caddebedefi yeni bir Alman taarruzuna kar tarafından ilgili hükümetlere arzedileda gelecek toplantıya bırakılmıştır. sinde dehşet saçmış, iki küçük talebeyi şı ingiliz Fransız elbirliğini sağlamak | cktir. boğazlarından ısırmış, oradan ÇıkrıkçıBununla beraber Almanyanın da u Jfugoslavya, Polonya ve Çekoslovakve iki memleketi bu taarruzdan korular yokuşuna çıkarak, tesadüf ettiği bir luslaıarası kontrol heyetinde temsilci maktı. yaya verilen cevab küjük çocuğu daha ısırmıştır. Diğer bir Şimdiki halde siyaset ufkunda yeni bulundurması kararlaştırılmıştır. RusWashington 6 (a.a.) Dış işleri Baköpek de aynı saatlerde Yenituran mabir Alman tehlikesini hissettirecek bir yanın iştirake davet edilip edilmiyeceği kanlığı, ALnanya meseleleri hakkında hallesinde 10 yaşlarında Müyesser adınşey bulunmadığı için Donkerk muahe henüz belli değildir. Londrada cereyan eden müzakerelere Başmakaleden devam da bir kızı ısırmıştır. Radyo temsil kolu desi, uzak veya yakın istikbalde basgösHükümet şekli iştirak etmek üzere müracaat eden Yu işçiler ve fakir halk tabakalarıdır. sanatkârlarından Oğuz Bora ile kardeşi Dün çuken binanın hali terecck yeni tehlikeleri önlemeğe yaVarılan diğer bir önemli karar da su goslavya, Çekoslo v \ a ve Polonyanm Sendikadan çıkarılmak, bir daha iş de saat 15 te iri bir av köpeğinin hücurıyacak bir basiret ve dirayet vesikası bu taleblerini dün akşam reddetmiştir. bulamamak korkusu ile işçiler, çok Dün saat 12 raddelerinde Oıtakoyde «itmdan üç cese d çıkarılmıştır. Bunlar muna uğramışlardır. Oğuz Boranın parolarak yaşamakta idi. Hattâ iki üç gün Amerika ve Fran Bu üç memleketin. Dış İsleri Bakanla defa, politika yapan bir ekalliyetin bir inhidam faciası olmuştur. Ortaköyde Abdurrahman oğlu İbrahim!» »nnesi desüsünü ve elbisesini paramparça eden evvel, bu muahedenin yıldönümü de ^ I n g i l t e r e > B i r l e ş i k rının bir toplantı neticesinde, «AlmanBahçe sokağında 57 numaralı üç katlı Ayşe, diğeri de oğlu Yenendir. Esma is köpek, rastladığı bir tavuğun da kafabafa A l m a n y a için f e d e r a l bir h ü k u . hararetli tebrik telgraflarUe kutlanımş ¡ m e t i é k l m á e m u t a b l k kalmışlardır. yanın kurbanları> sıfatile Londra mü baskısı altında greve zorla katılmak ahşab ev, anî olarak büyük bir gürültü sını koparmıştır. Başka bir azılı köpek lakerleri esnasında dinlenmek için mü tadır. Tramvayların, otobüslerin işle ile çökmüştür. Kalatalzk bir ailenin için minde bir kadın da yaralıdır. Evin ne de, Anafartalar caddesinin «n kalabalık ' . , , ..,,,, . . . ! Bu federal hükümeti teşkil edecek ot z a k veya yakın istikbalde yeni bir ¡ ^ ^ ^ racaat ettikleri hatırlatılmaktadır Bu memesi, fırınların ekmek çıkarma de yaşadığı bu evde; inhidam sırasında den çöktdfifl t a h ü k edilroekta, «ikaz olduğu öğle saatlerinde iki çoouğun boh u i u k u gózetllecek> fa nemleketlerin elçilerine tevdi ettiği aynı ması ¿ibi hallerde en çok s ıkıntı j a kaç kişinin bulunduğu henüz kat'î ola altında daha başka cesedin bulunup bu ğazlarına saldırarak, kendilerini ağır • Alman tehlike*.™» beurmes. ıhümalıne, k a t a y m ^ ^ h ü k u m e t e m ü n a i b l karşı bir ar.dlaşma imzalamanın ga;J ' bir merkezî yetki temin edecektir. mealde üc notada Dış İsleri Bakan mu uğnyan gene fakir tabakalardır. Son rak te?bit edilememiştir. Ancak enkaz lunmadığı araştırılmaktadır. rette yarelanuştır. Çocuklar, hastaneye isabetli bir hareket olacağını ve şimdi İngiliz Amrikan bolgelerile Fransıî avini Robert Levatt, Yugoslavya, Çe ra unutmamalı ki grev hakkının kaykaldırılmışlardır. den elbirliği kumidmn faydadan hâli işgal bölgesinden müteşekkil batı Al koslovakya ve Polonva Dış İşleri BaKuduz köpek salgın ITI a ngrwme oknak kalmıyacapnı Eenelnx devletlerinin de manya. Avrupa kalkınma programına kanları tarafından Almanya meseleleri nağı, işçi ile patron arasındaki ihtiendişesi, şehirde hayli heyecaa uyantakdir ettikleri muhakkaktır. Onun için tamamile iştirak ettirilecek ve her tür haklarda Prag konferansında hazırla lâflarda devleti aciz içinde bırakan liberal ekonomi sistemidir. dırmıştır. Bu rukuats aebeb alan k ö bu devletlerin de Donkerk muahedesi lu teşekküllerde yer alacaktır. nan beyanat hakikate uymıyan pek çok Biz yirmi beş yıldanberi devletçi peklerin hiçbiri ya.V»i«rv"'" "je da, ne benziyen hir muahede imzasına ha Uç devlef tarafından varılan bu ka iddiaları ihtiva ettiğ'nden bu beyanatın Başiarajı 1 İnci sahil ede Bastárah 1 inci »ahlfed* alâkalılar, nkı tedbirler almak karanzır oldukları ısrarla söylenmektedir. Bu rarlara göre, bati Almanya muhtemel müzakeresinden bif fayda umulmıyaca geçindiğimize göre bu köhne müesa bin ton buğday vermenin ifade et için Brüksel» gidecektir. ın vermişlerdir. böyle olmakla beraber, imzalanacak it olarak mart ayı ortalarında Pariste ya ğmı bildirmiştir. sese j e kafiyen belbağlamamak dutifak muahedesinin tuğun siyaset ufrumundayız. Hele Bay Bayur gibi tiği fedakârlığın, dost ve komşu mem HolandaBelçika orduları u s u n d a lekette daha iyi takdir edilebileceği ü Brüksel 6 (a.a.) Brükseld* yapılmakkunda ijiden i\i>e beliren tehlikeleri alü oka sımsıkı sarılmış bir Atatürk midi izhar edilmektedir. hesaba katması ve hu tehlikeyi önliyeta olan konferansa iştirak eden Hft1*"^» çüye bu düşünceleri doğrusu biç yaIrak heyeti geri döndü cek tedbirleri bahis mevzuu ermesi dave Belçika delegeleri her Ud arda arakıştıramıyoruz. Devlet, iş ve kapital Bağdad 6 (AJ?.) Iraktaki ekmek sında subay teati edilmesini ¿Mplf «den ha isabetli olmaz mı? işte Belçika Başarasında dürüst ve âdil bir hakem sıkıntısına karşı bir yardım olmak üze bir anlaşmayı imzalamış bulunmaktabakanı M. Spaak in da ileri sürdüğü Baffcrrafı I inci sahtfe&e «* rolü oynamaya razı olur ve Meclis de re Türkıyeden bin ton buğday satın dırlar. noktai nazar hu mahi;. ettedir ki hem Brüksel 6 (a.a.) Başbakan M. det orada kalacağını söylemiş: Bastaraf» 1 inci sahijede isabetli, hem de vakıa mutabakatı ba I Spaak, Belçika meclisinin dünkü top mistir. Gazeteciler Cemiyetinin balosu işçi hukukunu koruyan mevzuatımız alınmak istenmiş, fakat Türk hüküme İlerideki hareket hattunı asoaV Delegeler bundan başka Belçika ve lantısında dış politika hakkındaki mü na gelemıyeceğini bildirmiş ve yaverini üzerinde daima ileriye doğru işle ti, dolar veya petrolle ödenmedikçe, Holandaya aid bulunan askeri vasıtala bundan aonra tayin edeceğin» demişkımlanndan takdire değer. Bu ufukta beliren tehlike ise gayet zakereleri irad ettiği bir nutukla kapa göndermiştir. meyi kendine vazife edinirse, bu da buğday satamıyacağım bildirmiştir. Bu rın daha evvelden haber vermeden her tir. Çekoslovakyada cereyan eden son haberi veren bugünkü Bağdad gazetele iki memleketin hududlarmı geçmelerini hâdiseler hakkındaki düşüncelerini de bellidir ve doğu milletleri teker teker mıştır. Çekoslovakyadan bahseden M. İnönü yarın Hadırlı ve d}ğer seylâb vayı mili! bünyemize daha uygun ri Türkiyeye hücum etmekte ve bu habu tehlikenin kurbanı olmuşlardır. Du Spaak ezcümle şöyle demiştir: bölgelerinde tetkikler yapacaktır. bir şekilde çözme imkânları kendi reketin 1947 de imzalanan Türk Iıak yetkili kılan bir anlaşma da imza et izah eden elçi, fazla bir cevab vermek€ Komünistler, bazı şartlar altında ten imtina etmiş: rum bu merkezde olduğuna göre yeni Bayındırlık Bakanının demeci liğinden belirecektir, inancındayız. dostluk ve karşılıklı yardım anlaşması mişlerdir. c Çekoslovakyada olup bitenler, ittifakın bu teh'.ikoyi hesab ederek ona bir azınlığın iktidar mevkiini ele geKonferans başkanının demeci Adana 6 (Telefonla) Bayın iırlık NADİR NADİ na uymadığını işaret etmektedir. Bu ngöre tedbir alman ve yalnız ileride bas çirebileceğini göstermişlerdir. Bati de Bakanı Kasım Gülek, bugün hususî bir Brüksel 6 (A.P.) Brükselde cere muhakkak ki çok büyük bir değişik rada, gazetelerden biri şöyle demekte yan eden beş devlet görüşmelerinin ana liktir. Esasen gazetelerde bu hususta olup bi uçakla şehrimize gelmiştir. Bakan, hava gostermesi melhuz olan Alman tehlike mokrasileri Çekoslovakyada dir: tile meşeul nlma..ıosı icab eder. Çünkü tenlerden lâzım gelen dersi almaktan meydanına inmeden Kozan, Kadirli ve gayelerinden birinin bir savunma and bütün haberler yayınlanmatadır> degeri kalmamışlardır .Komünizme karşı Ceyhan ovaları üzerinde uçarak seylâba «Türkiye bugün kendisi için pek kolay lpşması hazırlamak olduğu konferans miştir. bu tehlike, batı dünyasına yalnız yakilan bir yardımı yapmak istemezse ile başkanı Belçikalı Van Langenhove talaşmış bir halde değildir. Bu tehlike do ilk muharebeyi kazanmak elzemdir. uğrıyan bölgeleri tetkik etmiştir. Bakan, Elçi, dün gece Parkotelde başkonsoride aradaki anbşrnanın daha büyuk rafından, bugün Associated Press'e be losun, Çekoslovak tüccar ve profesör ğu Almam a>ı ii?al yüzünden ban Av Komünistlerin bütün hükümet darbele öğleden sonra saat 15,30 da Çiftçiler Bir Baştarafı I inci sahifed* yardımları iktiza ettirdiği zaman ne yan edilmiştir. Bununla beraber Van lerinin v« şehrjrizdeki Çekoslovak futnıpanın ç.i' oğine işlemiştir ve bugün rinde şu müşterek nokta vardır: Radyo, liği binasına giderek müstahsille hususî apacak*1» beslenen en bii>ük korku, onun meyus basın ve polis servislerine hâkim olmak mahiyette bir görüşme yapmış, muhtelif Evvele» Londrada tevakkuf etmeden ' Langenhove halen askeri bir maddenin bolcularının da d^hil olduğu 40 kişilik ve perişan bir Almanya ile ittifak ede içm azamî gayret sarfetmek.> soruları cevablandırmıştır. Bayındırlık Dün de bildirdiğimiz gibi Dış işleri Ba Türkiye ile müzakerelerde bulunmak müzakere edilip edilmediğini açıkla bir riyafet vermiştir. Öğrendiğimize ¿oAvusturya Dış İşleri Bakanının nının ingiltere hükümet merkezinde de üzere Ankaraya gitmiş olan Irak heyeti maktan kaçınmıştır. tek bütün !;atj Avrupaya meydan okuBakanı, Karatas yolu *pı ojelerinin hazır şehrimizdeki Çekoslovakların mümasıdır. landığını, yolun 6,5 matre genişliğinde iki üç gün kalarak ingiltere Başbakanı geri donmuştur. sözleri him bir kısmı, aralarında istanbul kon15 Suriyeli, bir ton buğdayı Viyana 6 (aa.) Avusturya Dıa iş ve asfalt olacağını, bu yaz mühim bir j Attlee ve Dış işleri Bakanı Bevin'le gösolosu da bulunduğu halde Hür ÇekosloBu böyle olduğuna göre bu tehlikeyi rüşmesi muhtemel görülmektedir. Siyasî vak Birliğine geçmeğe tam bir fikir kaçırırken yakalandılar hcsablamampk ve ona karşı tedbirler leri Bakanı Dr. Gruber. parlamentoda kısmının ikmal edileceğini söylemiş, Seyhan sedlen için de Amerıkadan mu i çevrelerde bu temaslara hususî bir ehem Reyhanlı 6 (a.a ) 5/3'948 günü saat Kahiıe 6 (a a ) Adenden Kahireye birlijile karar vermişlerdir. düşünmemek heıbildp bu>ük bir eksik beyanatta bulunarak, Çekcslovakyada ¡husule gelen son olaylardan Avusturya tehassıslar getirtileceğini, bunların ya j miyet atfsdilmektedir. Ziyafette toplanmış olanlar bugün 21 de Sjrij'e hududuna yakın Harran gelen haberlere göre. Yemende dahilî lik teşkil eder Necmeddin Sadak, bundan sonra Pa mmtakasında hududu gecen 15 Suriyeli harb süratle gelişmektedir. nın bazı siyasî dersler çıkarması gerek pacakları tetkikten sonra inşaata geçiMüteveffa yeniden toplanarak b¿ mesele üzerinde Şimdiki halde beş devletin bilhassa bu tiğini söylemiştir. Dr. Gruber, bu ders leceğini belirterek şöyle demiştir: rise geçecek ve martın 15 inci pazartesi kaçakçının 10 hayvana yüklettiği bir ton İmam Yahya hanedanına sadık kalan a ;örii<:rnelerde bulunacaklardır. nokta üzerinde müzakereler yaptıkları .' 7,,~ ".7 nokta üzerinde .müzakereler yaptıkları I, ° ," .".'. "."" eğer ,. millet ',. ,komu, . , ,. »il lerden birinin bir bir c Ankaraya döner dönmez Ameri günü toplanacak olan 16 lar konferansın luğday Suriyeye kaçırılırken jandarma şiretlerle yeni hükümetin tarafını tuvc bu durumu da tasfıjeye uğraştıkları . ,., . ,. ,..„„ . . . , . , ı j . Pist diktatörlüğünün boyunduruğu al kan büyük elçisi ile görüştüm. Sel fe da hükümetimizi temsilen bulunacaktır. arımız tarafından hâdisesiz olarpk ya tanlar arasmda San'anın 50 kilometre tına girmek istemiyorsa komünistleri lâketinin meydana getirdiği hasarı ken Dün de bildirdiğimiz gibi Dıx isleri Ba kalanmış ve kaçakçılar adalete teslim ötesinde müthiş bir muhareUft cereyan Bir yıl önce Dönkerk muahedesi imza iktidardan uzak bulundurmanın gerekv ahatinde müşavirlerden disine anlattım. Traktör ve eksvator kanına bu ¡ etmiştir. ıdilmişlerdır. cilildiji zan.an İngiltere de, Fransa da, tiğini öğrettiğini söylemiştir. makinelerine ihtiyacımız olduğunu söy mürekkeb bir heyetle Hususî Kalem Godar mevkiindeki evler ateşe veril¡.âlâ Sovyetler Birliğile anlaşmak ve işledim. Elçi, teklifi gayet müsaid karşı Müdürü Necdet Kent refakat edecektir. miş ve hükunet Beneş «harb esirin Hilmi Uranın Kastamonudaki esir edilen asilerin kuvvetleri tarafından Ankara 6 (a a.) Erzurum millethirlijri yapmak ihtimalini gözönimde tubaşı kesilmiş, yahud vekili Kemaieddin Kamu, bugün saat Münih 6 (a.a.) Çek Hıristiyan ladı. Yakında bol makine geleceğinden tuyorlardı. Mr.'l.ova konferansı ile onu ümidliyim.> çarmıha gerilmişlerdir. temasları 18 de kalb sektesinden vefat etmiştir. takib eden Londra konferansı henüz top | partisinin iki üyesi Alrnanyadaki AYemenin kuzeyi ile Suudî Arabistan Anadolu ajansının müessiflerinden oCeyhan kazasının su meselesinin halKastamonu 6 (Hususî) Birkaç günlanmamış ve ikisi de akamete uğrama rr.erikan işgal bölgesine jnulteci olahududuna yakın Maidi limanı Veliahd lup tesisi tarihinden itibaren Rize mildür vilâyetimizde bulunan C. H. P mıştı. Onun için D...ıkerk muahedesinin rak gelmiştir. Mulîeciler, Cumhur ledilip edilmediğini sordum. Bakan, ¿u , Prens SeyfülHâm Amed'e sadık aşi letvekilliğine intihabına kadar Anadolu c cevabı verdi: enel Bnskan vekili Hilmi Uran, beradoğu tehlike ini hesaba katmaması Başkanı Beneş'in devletin başında bir ajansında neşriyat ve istihbarat müdür« Bu işi halledilmiş sayabilirsiniz.ı fcfaştarafi I inci Derinde iki milletvekili ve Belediye retlerin elinde bulunmaktadır. mümkündü. Fakat o zamandanberi du «harb esiri, olarak bulunduğunu ve islüğünü büyük bir liyakatle ifa etmiş Bayındırlık Bakanının, buradan Cura j dirilmiştir Bu mesele ile alâkalı ol Başkanı olduğu halde bugün Araca gittifa etmek istiyorsa da komünistlerin İngiliz filosu Âkdenizde rum değişmiş ve ingiltere ile Fransa, bulunan aziz arkadaşımızın ölümü Ahur Başkanı ile birlikte Tarsusa ve ¡nak üzere Dış işleri Bakanlığında Bul miş ve incelemelerde bulunduktan sonSovyetlerle işbirliği yapmanın imkânsız bu istifanın kendi plânlarına uymıya Mersine gıtme=ı muhtemeldir jans ailesi için olduğu kadar mümtaz bir gezintiye çıkıyor gar elçisile bazı görüşmeler olduğu da akşam tekrar Kastamonuya donmüşolduğuna inanarak başlarının çaresine cağmı hissederek bunu yapmasına mühaber veriliyor. B1 ılgar Elçisi Verban ur. inebolu yolu, 4 gündenberi devam Londra 6 (a a.) Aralaunda flç bir siması bulunduğu edebiyat âlemi Çoban VTTÎDCU bakmak lüzumunu hissetmişlerdir. Beş saade etmediklerini ve yokluğunu gizAnjeloff, bugün öğle üzeri Dış Ijleri eden çalışmalara rağmen henüz açıla kruvazörle bir uçak gemisinin bulun içm de çok a a bir kayıb teşkil etmekMaraşta lerin kurdukları ittifak manzumesi de bu lemek .için hasta olduğunu bildirdikleBakanlığına gelmiş ve Bakan Necmed ¡ madığı içm Hilmi Uran, inebolu seya duğu on beş ingiliz harb g«misi ya tedir. rini söylemişlerdir. Maraş 6 (a.a.) Cumhur Başkanı yüzdendir. Anadolu ajans azli arkadaşımızın vedın Sadak rahatsızlığı dolayısile evinde j hatini, yolun açılmasından sonraya ta kında Akdenizne İH ay devam ed«eek Yeni muahedenin, ba noktayı ihtiva Çekoslovakjada devlet mahkemeleri inönü fcrugün saat 10 40 ta şehrimize istırahat etmekte olduğundan, Dış işleri fatı dolayuüe ailesine ve kendisini selik etmiştir. Yarın da, Halkevinde halk bir gezint'ye çıkacaktır. gelmişlerdir. ŞArin methalinde toplakuruluyor edip etmiyeceği henüz belli değildir. Favenlere başsağlığı diler. Bakanlığı Umumî Kâtibi Fuad Carımla la umumî bir görüşme yapacaktır. Prag 6 (a.a.) Cumhuriyetin em nan binlerce Maraşlınm, yaşa, varol görüşmüştür. Elçi, Umumî Kâtibin nezkat meselenin en geniş ölçüde konuşulMahir Çatalagzı enerji santrali niyeti al?; hinde ağır suçlar işlıyeoek sesierüe karşılanan Ca.r.hur B£.şkanı | dinde yarım saat kadar kalmıştır. Bulduğu aşikârdır. olardan yargılamak üzere Prag'da, mız, belediye binasına gıdeıek orada ¡¡ g a r c e v a b î notasının hayli mutedil bir Eisenhower, Cumhur BaşkanÖmer Riza DOĞRUL mayısta açılacak Brno'da, Bratislava'da ve Kosice'de C u m h u i e t H l k P t i i D k t A n k a » 8 (Telefonla) K r İngüis olduğunu bildirmiştim. Altın madeni ariyan mühendis devlet mahkemeleri kurulması hak Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat lığı seçiminde demokratların (RESİMLİ) firmasına İhale edilen Çatalagzı enerji Parti mümessillerinin ve halkın dilek Hazırlanan ikinci notamız, bunun ceAnkara 6 (Telefonla) Bir mühen kında Adalet Bakanı Dr. Alexey Ce lenni dinlemişlerdir. Bu dJeklerm baş vab:nı teşkil etmektedir. Her müs'üman kitabı. Yazan: santralının inşaatı süratle ilerlemekteadayı dis, Emniyet Mddirlüğüne müracaat picka tarafından yapılan teklif Çekos lıcalarım asfalt yol yapılması, biı Dr. Bedi Şehsuvarofta dir. Santralın ilk Vi*rn* mayısta açılaSofya elçimiz Bulgar Dış İşleri I Londra 6 (a.a.) Daily Mail gazeederek Akköprü civarında bir arsada lovak kabinesmce kabul edilmitir. elektrik fabrikası kurulması, Gâvur göbilecektir. Diğer taraftan Çağlayık baBakanı ile görüştü tesi, dolaşan bazı şayialara göre CumFiatı 125 Kr. altın arıyacağıru bildirmiş, kazı için müOrtadoğuda lünün kurutulması ve şehirde bir lise rajı inşaatına bu yıl başlanmam kararSofya 6 (a.a.) Türkiye elçisi Şef hur Başkanlığı seçimlerinde cumhurisaade istemiştir. Araştırmaya başlıyar. Londra 6 (a.a.) Ortadoğu mesele açılması teşkil etmekte id:. Umumî tevzi yeri: lasmıstır. Barajın temel atma töreni, "ati Is*inyeli dün öğleden sonra Bulgar I yetçilerin adaylığını kabul etmiyen Gemühendis, bir müddet sonra topraktan lerinde tanınmış bir uzman olan Patrick baharda yapılacaktır. Sakarya üzerinde İstanbul KÜLTÜR Kitabeyi Dış İşleri Bakanı Vasil Kokrof tara j neral Eisenhower'in demokratların aaltın zerreleri çıktığını haber vermiş ve Maitland şunları yazmaktadır: kurulacak olan Çağlayık barajı, 36 bin ve Amerikalıların büyük ru aklı selim fındsn kabul edür dayı olmağı kabul ettiğini yazmaktadır. kilovat takatinde olacak, Ankara dahil, 80 santim daha kazılırsa altın madenine «Avrupadaki komünist mücadelesinin göstermeleri icab etmektedir. Arr,erikaArtvinin kurtuluş yıldönümü Kuıkkaleye kadar geniş bir bölgeye bol kavuşulacağını bildirmiştir. Bunun üze muhakkak bir harbe yol açması icab la olduğu gibi Londrada da "telılikelı Beklenilen Kitab: Antakyada zelzele v« şimdikinden ucuza enerji verecektir. rine kazı, biraz daha hizlandırılmışsa da etmemekteyse de Ortadoğu el'an tehli bir bölge> olan Crtadoğunun devlet aÇoruh yüksek tahsil gençliği, Artvitopraktan altın yerine ru çıktığı görül keli bir bölge halinde bulunmaktadır. danılarmın yüksek bir diplomasi gösterAntakya 6 (a.a.) Bu sabah saat nin kurtuluş yıldönümü münasebetile Gayrimeşru çocuğunu müştür. Teşebbüs, hiçbir netice verme Rusların bugün en hassas noktalar m melerini icab ettirdiğinden şıiphe edil .25 te burada beş saniye süren bir dep Artvin Valiliğine bir tebrik telgrafı çekş y miştir. boğan muhtar TÜRK ORDUSU teşkil etmekts olan Ortadoğuda İngiliz ' mernektedir.» İ mislerdir. i rem olmuştur. Hasar yoktur. Ankara, • (Telefonla) Kaleciğin Beşinci tab'ı 15 Martta çıkıyor. «CUMHURİYETİ İn edebi tefrikası: başına, küçük bir yıldız topluluğu gibi şeyin dışında yalnız onunla, yalnız ozenine tâbidi. Onun renklerini beSaçayaz bucağında bir cinayet olmuş, Sipariş adresi: Fuad Gücüyener haşin, insan dışı, fakat güzel parlıyordu. nun için yaşamış bir mevcud, kendi ka nimser, onun üstüne düşer, onun ışığils köy muhtarı Mettmed Krhç, münasebetP.K. 210 istanbul (3 lira peşin) Sanki bir gerçek, kendi büyük ve dını olan Nuran vardı. Fakat bununla büyür, küçülürdü. O kadar ki Mümte bulunduğu Haticeden doğan çocuğu derin cevherinde tutuşmuş yanıyordu. da kalmıyordu. Küçük ve çoğu asıl tazın, hele son günlerde tbenim» diyeboğarak öldürmüştür. Evli olan Hatice Bir nevi üluhiyet, azamî vuzuha var fon ve rengini MümtasiD ruhundaki bileceği ve kendi basma yaşadığı bir ile Mehmed Kılıç yakalanmış., çocuğun mış idrak, yahud insanı kendisinde öl arızalardan alan hâdiselerin çizgi çizgi hayan yoktu. Hep tezad halinde ve bircesedj muayene içuı şehrimize getirildürmeğe, bütün zâflarından kurtulma yaptığı, adeta etine yapıştırdığı bir yı birini kovalayan çehrelerin ikliminde miştir. yaşıyor, onlarla düşünüyor, onlarla AHMED HAMDİ TANPINAR ;a muvaffak olmuş bir güzellik bu pa j ğın Nuran daha vardı ki, hepsi mahbus İzmir fuarı olduğu derinliklerden kurtulup suyun görüp duyuyordu. Halbuki zaman bu iç rıltıyı verebilirdi. Bu çarşı şehrin hayatından bir parça ı olmıyan bir nehir gibi, başta kendi varİzmir 6 (Telefonla) Bu yıl fuarm Bir an bu mücevheri Kuranın boy yüzüne çıkmağa, oradan Mümtazın ha fırtınasında bir çok şeyleri durgunlaşidi. Oldumolasıya onu bir tarafmd?n j lığ.nın şuuru olmak üzere herşeyi alıp enternasyonal mahiyette açılacağı, Tinunda görmeğe çalıştı. Fakat muvaffak yatını idare etmeğe fırsat arıyorlardı. tırma, kendi mantığına göre seçtiği bir fayar dökerdi. Fakat Mümtazın içinde götürürdü. Bu, ömür dediğimiz şeyle olamadı: saadet hülyası k u r m y ı unut Bunların hepsinin eyrı ayrı, bir Vagner yığın lüzumsuz geçiciyi atmıştı. Bir bacaret Bakanlığından izmir Belediyesine konuşan, gördükleri değil, kendi hayat beraber yürüyen bir nevi küller altında muştu. Şüphesiz ki ilümtaz için kıma göre Mümtaz şimdi sevgilisine bu bildirilmiştir. bu opera sının şahısları gibi hususî havalarPompei'di. tecrübesiydi. mücevhere sahib olma imkânı yoktu. la gelişleri, onun içinde uyanışları var ajnlığın havasında daha başka türlü, Böyle zamanlarda Mümtaz için iyi, daha kendisine benziyen çehrelerle saŞu dakikada iyi bir Bonnard'm karSiyasî Mizahî Halk Gazetesi Fakat gene kadınla tekrar aynı havanın dı. Hepsi uzviyetini, sinirlerini ayn hibdi. Artık onu eskisi gibi kıskanmış sında bulunsa, yahud Beylerbeyi sa ketü, güzel, çirkin hiç bir şey yoktu. içinde buluşmaları, tekrar sevijmeleıi hadlerde çıldırtarak zsptederlerdi. BazıTıpkı arkasındaki uzviyetten, kendini yorda. Mücrim, zalim, insafsızca karayının üst katından denize baksa, tab'î ona büsbütün imkânsız görünüyordu. ları günlerce onu aynı haleti ruhiye yıdsız, sade insiyaklarının peşinde Mustafa Efendirlen bir beste dinle beşli;, en sınır cihazından, terkib ve Bu imkânsızlık, önündeki süsün insan içinde bunaltır, hiddetten kine, en si koşan varlık, bu çehrelerin en zalimi ve se veya çok sevdiği Flüte enchan'ée'yi tahlil imkânlarından alâkası kesilmiş. dışı parütiEİle zihnindeki kadının gü yah ölüme kadar götürüp getirir, son en yalancısı ortadan çekilmişti. Şimdi çalsalar, gene buna benzer şeyler dura ade:a tekbaşına yaşıyan bir gözde, tekra bir küçük tedai basit bir vesile ile YARIN ÇIKIYOR caktı. Kalası, üstüvanesi altından geç.?n baş:na son idrak lâhzalarını yaşıyan zelliğini onun için aynı şey yapıyordu. yerini bir başkasına terkeder. O zaman duyguları ve düşünceleri daha ziyade Sanki gene kadın hayatından uzakherşeye kendi içindeki ufuneti basan, müstakil bir gözde sade sarsılıştan ibakıskançlıktan kısılmış yüz, hiddetten durgun ve hüzünlü j üzile öbürünü, böylece manasını ve şeklini örtüp kay ret bir kâinatın akisleri gibi, Mümtaz bu laşmakla bütün zâflarından, paylaştık bozulmuş nabzı birdenbire değişir. Da kendisini itham eden, ona kabahatlerini beden bir küçük el tezgâhına benziyor öium bahçesinin canlı hayallerine, o kül ları herşeyden yıkanmış, hayatın erişil yanılmaz bir merhamet içini parçalar; saymadan hatırlatan Nuranı sunuyordu. du. Mümtaz buna «soğuk baskı» derdi. rengi tıkızlıktan kopup kendisine gelen mez bu h a d i n d e bu elmasın parıltılı katılığını kazanmıştı. Bir kelime jle ay omuzları gene kadına karşı işlediğini Ajlardır ki Mümtazın d:ş âlemle te her şeye anlamadan bakardı. Yeni bir devri müjdelemek Bu her türlü hatanın üstünde, bir yırılmak onu Mümtazın âleminin dışında sandığı günahların ağırlığile çöker, kenBazan da evi sarsan, camlardan teması böyle oluyordu. Ona herşey Nuiçin çıkacak haftalık gazete. dini zalim, anlaj işsiz, hodbin bulur. ğın anlaşmamazlığın zavallı kurbanı, omellere kadar her şeyi çıldırtan bir kor mitolojik bir mevcud yapmıştı. ranla aralarındaki dargınlığın içinÇıkaran: nu her budalalığında, her deliliğinde kendinden ve hayatından utanır. Keski hep böyle uzakta, bu kadar den geçerek, onun tarafından havası, ku olur ve Mümtaz melekelerinin azaaffetmiş, sakin tebessumile omıünun Kâmran EVBENOS Kıskançlığın, sevginin, pişmanlığın, rengi, mahiyeti bozularak geliyordu. mî hadde varmış çılgınlığı içinde her yalnız, kendisi olarak güzel ve herşeybütün acılarını bıtmüş bir kadındı. Bu Uzviyetinde bir gizli zehirlenme vardı; şeyden âdeta korkarak yaşardı. Hiçbr den uzak bilseydim » O zsmen bıitun arzunun, ümidsiz tapınma duygusunun te » « u r a , aıkamda kendisine aid o kaonun değişikliklerine göre etrafla ko deniz kazası, batmak üzere olan bir ge vicdan azatlarından, içini bıugu gibi bu üstuste uzatt'ğı çehreler, kendi içinde dar büyük, facialı, muzlim şeyleri gizmiyi bu kedar her parçasile sarsamaz, delen bir yığ:n hatıradan kurtulacaktı ve tenine'? bir büyük senfoni gibi de lediği için, arkasında onun hatalaıile nuşuyordu. Divan Edebiyatının şimdiye kadar buhınamıyan eserlerinden: Bu belki gene adamın hayalinde ken rinden cr>şup, çoğalan, ona yaşanacak, delikdesık olmuş bir kalb, insanlara itiBu bazan herşeyi bir kalemde silen, her çivisini yerinden oynatamazdı. Istanbulun o yağmurlu, puslu sabahları Bedestene doğru saptı. Müzayede salo disini terkeden kadının zaman zaman hat'.â nefes alacak en küçük yer bırak madını kaybetmiş, bir bıkkınlık içinde gibi her rengi söndüren bir yıkılış o nu boştu. Fakat iki taraflı camekânlar, bürimdüğü çehrelerden bireydi Fakat mıvan ve genç adamı doğurdukları herşeyi bırakmış bir ömür bulunduğj uı ı i^ı .. = ı.iı, ık «ne g ınlîrm ek âl<m~i> hapsedip tükítm. bu çehreler, ve bunların hiç bırmı lurdu. Mümtaz onun kat kat yığılan odalar yarınki büyük satış için hazırgöstermediği perdelerini İstediği kadar zorlasın; ta lanmıştı. Camekânlardan birisinde iki meğini beraber kırıp yedikleri insan, denebilir ki onun üstüste değişikliği ruh hepsim ortup sakladığı için, kendiliA G Â H SIRRI LEVFND tarafından yayınlanmıştır. aydanberi dedikodusu bütün Istanbulu kendisi için o kadar azaba katlanmış, ¡kemleri idi. göreme? "U nıdığı, bildi» hiçbir ğinden en korkunç silâh oluyordu. Saos yeri: İ N K I L Â P KİTABEVt D.şarıdan gelen her şey onun dü•kışı bile belli dolduran eski mücevherlerden biri tek bütün ümidlerini paylaşmış, bir an her Kül rengi bir {Arkası var) zberlenmiş klişelerle fikir yapmak. Iraka vereceğimiz 1000 Beşler arasında siyasî fon buğday pakt imzalanıyor Avrupada komünizm düşmanlığı İnönü tekrar seylâb mıntakasına gitti İstifa eden Çek elçisi şehrimizde Dış İşleri Bakanının seyahati Yemende iş harb Kemaieddin Kamu dön vefat etti Bulgaristana verdiğimiz cevabî nota HAC YOLU SİNA ÇÖLÜNDE ALİ DAYI 1 "A" •<€ YEŞİL YUNUS SOKAĞI S Y A™' ATAYİ'nin MLYETÜLEFKÂR'ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog