Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

f*^b M, Bugünkü maç Fenerhmhçgiiler Sparta takımım yenecek durumum mıdırlar ? Yazan: Eşref Şefik Kamyon rekabeti larını ıslah ediyor n hatıraları HEM nasıl ele geçirildi? Yarın İstanbul, New York ve Londrada ayni zamanda nesrine başlanacak olan ve dünya efkârı umumiyesinde büyük alâka uyandıran hatıraların çok meraklı macerası NALINA MIHINA Aleyhimizdeki propagandalar Bugün Fenerbahçe takımı gene ça yedekten sonra, o golleri telâfi edeck mur de~>ası haindeki bir ssh?da Spa kadar dışlı eergm ve sutlu oynajamam^larıdır ta takımı ile karsılaşacc*. ilk maçta muhtelitimize karşı attıkları Bugunıcu o unun muhtemel nehcelcole oa arak SpQ ta tokın ını fa a ıır ara tııı^aan ev » s ai a*ı n n o r re gr' J ^ır takım olar^ »abul e mek pec IstanbulAnkara marşandiz seferleri futbola ne icada' e er ,h bulundug t u dıgıj degıla ı Sı *> k v azij etleı de de mudJetı 3 günden 23 saate indirildi tetkik etmek daha doğrudur .sanırın A\nı Spaıto takımırın buı dan evvel n ı gını şut a an elemanları göze ca pDevlet Dem ryo lan işletmesi marşankı maçlarında da gorc.uk ki devamlı m vor Daha zıj ade kale onlerına°*ı yağırlardan sonra pek batal bir hale koTişıklıklaıda «ı a vuruklardan fayda diz ka'arlarınm süratlerim arttırmak ve gelmiş Be'iataş sa^a inda du7^un VP l a n orlar Haukaten guzeı ovni} an «ol bu sureUe nakliyatı kolaylastırmaK makhesablı bir futbol ojna'rıa'i hakiK» en ı ° ı gen'e'de oj ru tanzim etmekten sadı e veri bir plan hazır amıştır B j guçtur Beşıktaşın Çekleri kazand gı v kıt bulup sık *ık şut me afelenne planın bir kısmı tatbik edilir ege baslarmaçta bir der=ceje kada d^Ha mu a gııenıvor Ba2an duz"un ve sıkı da şut ¡ mıhtır Ha d=>Tja«a Arkara aracını üç ic olar sah? ondan onra a°vam ej»n >tt gır gornugjmuz Çek sol ıçı Lile günde kot eden marşandiz katarları şımaı yağmurlar yüzünden daha oozu muştur kivrax manevralarla =ı>rılmaic kabil o eynı mesafeii 23 saatte kat etmektedirO derec» bozuk bir sanada kullanıla"3k lan vrzıv etlere pek gırmıjor Uzaklar ler Hazırlanmış o an plânın dıger hattopun ojuncula in ıradelerırden n.> ade uon eti a i rahat oldugj zamanlar çek larda oa tatl ıkına vpk nda başlanacakçamura \e oatakhx }er' re tacı ola"a¿i tıgı sıkı sütlerini ise Cıhad gibi bir ka tır Dev et Demin, olları bu plânı tatbik nıuhaıckaktır Bu itibarla şu veva bu leci tutabilir sanırım »tmege basla \ inca kamyon naklıvatıle Bunlardan backa Çeklerin açıkları da c"o mı <*mereh şekilde rekabet edebilet raf için pek mu'aıd inkişaf eaen mr «kııiJ\ neticesi topun en.e eaı veıler n mu^aıd akn la da bile içeri kıvrı ara. cektir batai veja koruca olucuna ca bağlı o Kale a"zın a teH ke'ı olamıv orlar Sol sçıgı içle biraz j e r değiştirdiği ve sevlacaktır Receb Peker amelıvat geçirdi B mjdottte n«ri rahstsız bulunan eski Ki'aca bugün duzgun futbol oynana rek de o!*=a kale ağzına dogruldugu onı vacak bir sahada ecnebi takıma pa r a luvor Fakat s a g açıkları, bir bozj<c Bs «kan Receb Pekere d n Ameııkan Has o e« nde muh m bir an el vat \ a p u n ştır vermek mecburıvet İP top ovnıvaeagız d"kovıl giüi ak na basladıSı i5tıkaT°ti Dr Opera or \ Esre* Gürsel taralından va Saha haxkmdaki kanaatimizi bu siı değiştirirken, sendelıjor ve sura tını pilan amel vat mm.Iiakıj etli geçm ştır Sıhh durumunun ıvi olduğunu oerend'ğtmil Peretíe izhar ettiğimize gor», berbad bir ^aybedıjor Tekrar edı orum Çek takımın n futilhanın hangi taraf iç n daha şan=h olí fa d le bol de ecesini kucumsememekle bera Işcı haklarının daha n ı korunması bileceğini araştıralım Çamurlu ve kavgan sahaların cüsseli ber Fenerbahçenın vı bir ov ununa istanbul Çalışma Mudur ğu kadrosunun takımlara daha mu*aıd OÜUEU futbolun mağlub olabileceğini tahmin edıvorum tatv vesi Icıı tav n ed er on ık mufett şle Fenerbahçeliler çal ma ve rakıblen dört memur Ankaradan geleıek \az ielerıne malum nazariyelerinden d r Fatat m j ba lomşlardır Bakan ık İs Kanı nunun bir tearıie haline gelen bu hokmun de bir le \akın mucadeleje kapılmadan rahat çok maddeler m tadıl ecen b^r tadarı hazır derecesi vardır Avrupalı, ^avgan ve telaşsız bir pozısjon çıkarabılırlerse Is lı>arak Meclis n onumjzde toplantısına ye çamurlu «oha derken hiç bir zaman bı partal lara ikinci maglubıvetı teıttıra tijtııecektr \enı kanı r a ı haklarını da ha geniş olçude korumaıt m mkun olacaktır am sahalar gibiyim hatırından geç r bı ırler D *er tarafta ı Çalışma Bakanı Tahsin Be tremiîtır Bizim sahalar gibi bataki kta Şunu da ilave edejım ki Fenerbahçe kır Baltanın davet ettiği halde send ka uye degıl futbol topu harb vasıtaları dahi bugün güzel bir ov unla berabere kal ler rden çoğunu kabul etmed gı hakkındaki saplanıp kalabilir sa da itibarından bir jey kavbetmıve haberler dolavıs e Bölge Çalışma Muduru Aşır' batakıik olmasına rağmen gene cekür Çunku sahanın bir Av rupa ta T lkıc oğlu şu izahatı verm stır • Davet çamurlu sahajı bir dereceye kadar kımına hiç uymadığını kabul etmekle messıüer ne yslnız sendika başıcanlarile mu yapılm ;tı Bakan Mil daveti Çeklerin lehine kabul etmelıvız Çunku beraber Çek takımının bataklıkta da cab ettiren zevatla gorı stukten sonra gerive Sparta takımı cu^se bakımından Fe v abana atılacak kadar zavıf bir takım kalan ze\<.tla da toplu bir surette go uştıuj nerbahçenın bir mıs'ı fazladır On bir o'madıgına ınanıv oruz Yeter ki bera tur Fenerlin tartsak yedi v uz kılnı u geç beı lıkle de olsa Fenerbahçeliler saha Çekoslovakya ile ticaretimize mezler Fakat on bir Spartalınm bir *o j a goıe güzel denilebilecek bir futbol dair bir izah Da taklasacagını tahmin edebiliriz. göstersinler Çetejlovakvada ton s vasi hâdiseler vü z inden bu memleket e olan t caretımızm Çeklerin bu cu se farklarından başka Eşref Şffik durmak tehlikesi kars laşıldıgını hattâ »a jlara daha mütehammil olduklarını Bu akşam vapılacak boks maçları sımdıl k ithalat ve eihracatımız n durmuş b r da kabul etmelmz. Nitekim onların h=>r Ajanlık taıafndan teıtıb edilen boıvs vaz e t e o ougıınu vazmı^ık Çekoslovak>a kalça hareketlerinde Dizim çocukların maçlarına bu aksam saat 18 de Bev oğlu T caret Ataşel g Çekoslovıkva le olan tica retımızın gelinmekte olduğunu Çekoslovakya yere serıldıkleı ını go duk Ha'kevınde d° ını edilecektir ağır end ıstrıs nın b r nıumessı n e bir mud Yaiın mücadelelerde sahanın çamudet evve hazırlanmış olan kunturatı t«hak runa xatilan cus e farkıaule avantaj ı kut ett rmes iç n emir v e r l d g n Çe oslo Adalet Bakanı şehrimizde olan misafirlerimize karşı pozisyon ovu< dokuma fabr ka "\r ndan Adı et Ba nı Ş naşı Devrin dun sabsh vakvarıin en b nundan ve kıvraklığınızdan favdalanıbı ekspre le şehr ir zc gc m stır Bokan sehr bir un Türk muşte enle b r anlaşma yaptı g n ı Çes reji hevetinin memleketine g tme zde b ır«eK mjvaffak olnak u m d e n artar p.n ip de bumda k an re n n t tun pljasa^ı \al<n'n polisini öldüren katılın Çeklerin tecrübeli \e davonıklı olmanı ta b e t r bu sene Çekoç ovak>a u n lı ına rağmen toplan ezmeden kıvrak muhakemesine linaın caildı T ırk eden her seneden daha falza t tun Ortako>de Va nın makam r^\ sı Has b Po a nak ıst'gınde oldjgunu bildirmektedir kullanan \e nucumlarını =erı vapan ovunculir karşıcında aciz kald k arım zam old ırsn Şukru Aislan n munakemes ne B n ınla be aber Çekoslovakya i'e iş vapın tun sabat B r ncı Ağırceza Mahkemesinde hattı ithal ed ecek n alın akreditifini »çt r BeşJvtas macınaa S"jrc tık ae\ am ed İm stır Dunku ce sede ban »a mı bu m n tacı T m ?e gc en mektub ar Feneıbohce devamlı ajanlarım açıx hıdler d nlen İn ı | ve so leri arasmria n da Çekoslo\ak\adan ıhracılı ı bir müddet larıle >aparsa, nısıf saha avantajını es bvenet goru en sah dler n muvacehesi iç n vapılın ıvacagı anlatılmaktadır serıya kendi terafmda maio'aza eder duruşma ba^ka güne tahk ed İm ¡t r Ev\»lc« de bi dird g m z gibi Çekos!o\ akva Ladr Kellv nin konferansı Merkezden gol tecrucel»rını fas İslı ile şimd lık durmu= vaz vette olan i ha â» ve tngıl z Sef in n ejı Lad Kelly taralından ihracatımızın vnkın gürlerde açılacağı tan yapmak su»tıle Supiının dikkatle kontrol edılme=me ve <ık sık şarjlarla djr ^arın saat lSSOía G « I Sanatla Akade min ed Imekted r rr konferars salonunda j/t Brı an a Basın balosu durulup zedelenmesine man olmak lâ da »trurel san? !?r me vulu «Bu\ konferans ve bir istanbul Gaîftec ler Cem eti tarafından zımdır rı eceivt r G r ş seraest ir tert b e d l e ı basın balosu 20 ma t 948 cu Ba>angıcda cenahlardan devamı suKıbrıslılar kongresi ma esi akşamı saat 2' de Taksim Be edıve rette \apJt>~ok tazjıc ile Çek mudataaKıbrıs Okul arından Yetişenler Cem vetın Gaz loşunda \e »cek ı Bu senekı balonun c mın dikkati \e kesafeti tahıatıle açık den d ger vıllardin daha pa laK olmasını teni Ceiırjetimizin yıllık genel kurul top antısı nen seç İmiş olan bir kom te hazırl klarını bıa doğru kavacaktır Arada bir de e n ızered Bu b te Suphi uzun ve hav adın beslenirce, pazar g nü 13 30 da E nınonu Halkevi üst b t mve Şehr Trvatrosu loda ^komndena^a=ıı dan arl ler \asf Sparta ka'esının ağları bir kaç kere es =olon\mda yapılacantvr Butun Kıbrıs ı arın Rızanın venıden hazırladı? Zobu da ısı» ılK re, ebnır olarak ovnanacak e b ınu bııçok or j nal eğ )encl« tak b edeceit r B ı n uhtesem ba Kana» ime göre Çekler b zım birinci lenun dav e velen j s l m ı G? »tec ler Cen sınıf takımlarımız derecesinde bel<ı v*t me kezınde veı Imege devam edı mek bszı hassaları ıtıbsrıle bizden de ustLi ted r oloukları halde venılemıvecek kadar Millî phango kuvvetli değillerdir Mİ P j argon m 7 mart çek ısı bugün faal Çeulerın başlıca zaafları bir iki gol 1 30 da Anka ada vaoıljcsktır aahlfed* geçerek Amerikan bölgesine geliyorlar Uân ediyor rt yılbajmda kitabın çıka Baftara/t I cağını bildiriyor Doubleday Neşriyat Review of Literatüre de verdiği ilân Fakat en m ahım safha burada başlıyor Muduru ile Büyük Elçi Hugh Gıbson arda ve k tab hakkında \ azılan yazılar Buldukları notlar, haritalar ve dosyalar kitabın tNazi şeflerinin karakter ve da bu safhalar parça parça açLclanmıştır vedi oın sahıfeden fazladır İşın en mı.hım «afhası lüzumu olan vesaiki lü ha> atlarına ve Aıman dev et mekanizBu safhalar 1897 de Ehıneland in zumsuzlarından a>ınp nihayet bunlar masına aıd en muhım ifşaatı ihtiva eRheydt kasabasında doğup 23 vaşında içinden Goebbels in şahsı hatıra arını den dokumanlar» olaugunu ilan ediHeıdeıberg de felsefe doktoası vermiş s ıklamaktır yorlar ve 1922 de Nazı Partisine iltihak ed p Nihayet hatırat son ve mükemmel Bu safhadan once iki muhabir te1 siz1927 de Der Angrıffı kurmuş olan ve şeklini alıyor 12 ekim 1947 de Nevv1930 da Reıchstaga gınp 1933 te Nazı le Ne'WYorkta Doubleday ve r Doran r Partís nın işbaşına ge mesı üzerine jenı resiıjat evine Goebbels'ın hatı ala ım York, Times BOOK Review kitabın tatesis edilen Propaganda Nezaretinin ba bulmuş olduklarını, fakat tasnifte çok mamlandığını ve basılmakta olduğunu şına getirilen Joseph Go*"boelsın 1945 bujuk güçlükle xa ılaş ıklarım büdı bıldırıv or Fakat hatırata dair efkârı umumıyeyılında Berimde mtıharı ile başlamak r >orlar Doubledaj telsize derhal hatıratı basmağa karar verdiğini ve tasruf de ujanan bu>uk alaka üzerine Doubtadır isinde yardım etmek üzere bir ajanın ledav kitabın neşruü martın ortalarına 1945 yazında Sovjet kjvvetlen Beı yola çıkarıldığını bildiri} or Ajan Ber bırakıyor Bundan istifade ile 20 000 dolın mücadelesinde son Alman mukave lıne geliyor ve uç kışı tasnife bas ı\n larlık ilan kampanyasına guışıjor Gösr n et kuvvetlerini de yok edip Berlını iş lc>r ilk iş umumi bir tasniftir Bu arada terilen buvuk alaka üzerine kitabın ilk gal ettikleri esnada ajanslar butun dun ıkj harb muhabirinden bin vernı Do ıb baskıs nı 60 000 olarak yapmağa karar jaıa 12 sene butun dunjanm en fazla eday ajanına bırakıyor iki kışı ta n f venjor münakaşa mevzuu olan sirralarından 'ine girişiyorlar Hem de ne gırışıs' Bu esnada, Cordell Hull John SteinJoseph Goebbelsın karısı ve çocuManle Bu faal vet tam ıkı neneye yakın bir beck Churchu ve James Bvrnes un haberaber intihar etT ş o dugunu bı aırı•uaları gibi jılın en muhım hatıralaZim suru vor 1947 j ılının haziranına \or ardı rını uzun mücadelelerle birbirlerinin Be'hn tam bir harabe haline gelm ştı kadar Bu esnada dıger bir guçluk f orta elle inden kapmış olan iki buyuk gsŞehri işgal eden oncu Sovyet kınaları \a çık >or Gerek Berimde ha+ıra uze ' te NeTviork Tunes ve NewYork 1 i» arasında Berime Ik g recek olan kjv nnde çalışanlar gerek Doubleday 'tum Hf r a'd T'ibune faaliyete geçıjo'lar Kerim Kerimol tngılız vazarıııın yavetlere aıd haoerlerı bildirmek vazıfe p?nva ı bu hatıatın te f hakkını ıdd a ^r"e ikada Ing Herede ve dunjanın zısından bu orneVı'erı \erdiMen sonra sıle mükellef iki «Associated Pers=> cdeb leeek o an ' ansien arıyorlar Al ( htr tarafında son yıllarda hatırat tefbuvuk barb nuhabırı ae bulunmakta ıdı iki man harb suçlularının harıl harıl mjha rucaları çok bujuk ragoet görmekte dost ve müttefik înjılterede nuhaoır Ru= ar a beıaber Ber'ıne Bir k^me edıld klerı günlerde Goebbels m dir Bunu çok iyi bilen buyuk Ameri ha'k kütlelerinin hâla TurkneM hiç tadıklerı zanan v ı r n muhtehf >er e ını varı ı o dugunu iddia edecek babavsıt kan ve ingiliz gazeteleri muhım hatıra nımadıklarını kendısırın zenci olmadıdolaşırken Jo<=eph Coebbels in evin de Almanjada bulunmuyor Gazetelerd» ları kıtab halinde neşedılmezden ev ğına hav ret ettiklerini sovluvor propaganda teşkilâtımızın Ijı islemediğini. g€zıvorlar FaAat bu evi gezme musa Goebbels in vârisinin arandığı uzun zaaoesm almena kadar analarından em man ilan edıhvor fakat hiç «e* çıkmı vel neşretme hakkını satın almaktadır i alevhimi7.de vavılan fikirleri nice verlesmeden once karşılamak ve hnkıkati dkle>ı su burunlarından gelıvor Sov >or Nıhavet Amerıkada ıkı Alman or lar f işte Goebbels'ın hatıratının tefrika valnız Ingıltereve değil butun dunvaja jetler bu eni henüz araştırmamış b ı ava çıkı>orlar Banlar Goebbels in var lunuvor ar Goebbels karısı ve çocuk iin arkadaşıdırlar fakat va ısı olafcıle sı işinde en muhım mücadele yukarıda bildirmek lazım geldiğim ilave edıvor Propaganda şovle dursun, memlekelarıle beraber başka bir yerde intihar cex vazıvette m dırler** Doubleday bu isimlen yazılı ıkı gazete arasında kopu€tmıstır E yıkılmış jak İmiş yarı ha nun üzerine varilleri aramak işinden vor Nihayet NewYork Tunes buyuk timizi ve milletimin dunyava tanıtmak vazgeçiyor Hatırata muayven bir telif fedakarlık'arla bu işte galıb çıkıyor ve hususunda pek az ehemmıvct verdiğirabe haline gelmışür hatıratı elde ediyor Kıtab, bu tefrıka miz, bu >olda pek az çalıştığımız muIkı muhabir evin içinde araştırmalar hakkı avınvor ve bir ken o ra kov vor 'ar bittikten sonra çıkacaktır. hakkaktır Bazı memleketlere bılhpssa Hatırat nıhajet umum! bir şekilde vaparken alt katta bir vıgın not ve haIııpKereye re Amerıkaja gönderdiğiNewYork Tjnes'le beraber tıralara ras*h\ orlar Biraz kaıştırınca tasnif eaı'mıs olarak NewYork a gelimiz hasın ve vajın temsilcilerinin ne içlerinde birçok harita ve içtima zabıtları yor Şimdi ışın en son safhası kalmış rede Daily Express de bu hakkı satın vaptıklarını ve bulunduktan memleketalıyor ve bu meyanda hatırat «Cumbulunan bu yanmış dağılmış notların tır Hatıratın alacağı nihaî şekil ler halkına Tuıkıjejı tanıtmak husuBunu tesbıt ıçm de Doubleday Neşri hurıyet> e de satılıyor işte NewYork sunda ne kadar çalıştıklarını ve ne deHıtlerm boyu Vucuk, fakat ışı buvuk adamı Dr Goebbe s m şahsî ha'ıra arı yat Muduru ile Buvuk Elçi Hugh Gıb Londra ve Istanbulda 8 mart pazartesi rece muvaffak olduklarını goruvoruz. cldugr. nu bu\ k bı^ he>ecan7a faıkedı «on işe ba lıvoılar Bu sırada Doubledav gunu ¿vnı günde neşre başlanacak olan Geçenlerde Amenkadakı harb muhav orlar Derhal araştırmalara girişip her temmuz içinde kitaba dair ilk geniş Goebbels in hatıra'arının meraklı ma birleri teşkilatının memleketimizde ba«Editor and Pub ısher» de cerası' S Y yen gözden geçiriyorlar ve buldukları ma ümit sın hurrıjetı me\cııd olmadığını ve bu butun yarıh kâgıd ve dosyaları topluitibarla Amerikanın Turkıjeje > ardım jor ar etmemesi la/ım geldiğini ilan etmeleri. Ingılız muharr n Ene AmblerNe^Iork ta^ı Tıırkne Habcıler Burn. Top adıklan notlar yedi bin sahifeyı den Haluk Tanşug un aı mıze sunun nasıl islediğini pek ıvı gösteren geçmektedir Onları Sovyet makamları| bı delildir Memleketimizdeki Ameriçev rd sı nın gözlerinden kaçırmak ve hiç şjpkan ve Ingıiız hatta Polonja basın atahe>ı celbetme <SiZin Amerikan işgal şeliklerinin nasıl çalıştığını da biliyobölgesine geçirmen ıcab ediyor Ikı mu ruz. Meselâ Amerikan Haberler Bürosu hobır bir Jeep arabî ile hatıratı bm bir şefl Mr Damon, Amerika hakkında ne guclukl? kaçır vor ve bıı»un kon*ol'arı Izmı de Dır incir amelesi ıdı yazar am hepsinden haberdardır, brnl B r zengin Yahud vn oldu up Atı. ve dışer gazeteci arkadaşları nıuteıııaraja oradan Sohava Belgrad ve Şarlan Fn Buvuk M jdijen aydınlatır .tnşallah'» başlığı ile Par e geçti Kaçakçılık, casusluk AS K MAS XL I I uç gün once bu sütunda çıkan ve Amevap ı rikan > ardım malzemesinin geciktiğinMocera ve hevecan do'u olup den şıkâvet eden vazım uzenne, Mr. Lâle de filmini göreceğiniz bu roDamon bana Rize şilepımmn harb mal\ llaıdanberı tazeliğini e guman muharr r n albay Ha^MOsn zemesi juklıverek lola çıktığını haber zelhgını muhafaza eden bu güdinlediği hakikî vak alara dav an vermevı de ihmal etmedi. zel a K masalı, aort renkli ta 3 maVta r IV) kurıstjr lo ha indeki res mlerle su leneİngiliz yazarı Elızabeth Kahn in saçAHMED H<\LID KITIBEV! rek Harıkalâde nefı, b r es€T hamalarla dolu > azısına buradan benim llad» forma forma çıknor cevab vermemin ne favda<ı olabilir ki Tundradaki basın ataşemizin bu dergıIk forması BUGÜN ÇIKTI Savın Doktorlara ve eevab j azarak o derginin okujucuK FAITI 30 K I R I Ş fg^ lannı nvdınlatma'i icah eder Ajdından a'dığım mekrubdan da varın bahsedeceğim Bu mektub hır tenkıdden ibaret değildir hv bahiste musbet bir jol göstermektedir Effervescent z\a okuyucularımdan aldığım mektublar arasında buı !<•koçyamn bir şehruıden otckı de Aydından gönderilmiş ıkı mektub var ki her ikisi de aynı mevzudan bahsediyorlar lskoç>adaki okuyucum Kerim Kerlmol adında bir Türk talebcsıdır Londrada çıkan Everjbadys adlı haftalık sn asî bir dergide Elızabeth Kahn ıınzasıle «Türkiye Te garb» başlığı le çıkan uzun bir Tazının, Turkıve hakkında hakikate uvmıvan saçmalarla dolu olduğunu bildiri vor ingiliz yazarına göre Turki} ede kad n hâlâ erkeğin esiri ırruş Memleketimizde tah c ıl mecbu ıvetı yokmuş' Yazı m ılaoı ırasında Atatürk >enı harfleri ogrei1 mıyenlen hapse attırmış Cumnjrıy t Partisi garb'ılaşmarın aWhirJe imiş' Kasım Gulek gibi ru^beten bu iz okumuş gene er, memleketi garblila?tırma işinin Demokrat Partne bıraıu ması taraftarı ımışleı' Aatarrın IÎ manallelerı sefıl perman pis ve çamurlu imiş' I tanbulun nı füsunun yuzoa 40 ını Türk olmıyan Vatandaşlar, yüzde10 unu ecnebiler teşkil ediyormuş, yaınız yüzde 50 si Türk ını ş1 Türk olmıyanlar garbh aşmış Türkler ise halâ başıboş ga esiz, ışsız ms o l a n iş' T J I kıye}i idare edenler ve ileri ge1e*ıler komünizm korkusıle halkı fazla okunup fikirlerinin ac İmasına manı oluj orlar İZMİRLİ DİNİTRİOS KEREM ile ASLI SANTA NASIR Ç ^ İLACI SJHID UROSUD Bo1 miktarda pıyassja arzedilmıstır »UlUMimidl » U T CtZıLi'H (Hır hiintit Kaçıncıdır bilmem. drve ben işi maddi tarafa çekmek isterısı bu muziblıgı japtı ben de aptal ki bu iş tamamen Hep tekrar ederim aım gibi ışı kanma so}lemeyı unuttum BiBahaya kurulmuş Ben yazılarımı saÇok şıiKur hepimiz turp giDivız rader akşama kadar bin turlu hikâye bir tuzak bahları yazarım Lakın gonlurruz rahat degıl oınhvomz insanda kafa mı kah}or Hanım inanmaz 1 Yazarım ve alıp Aman hanımefendi tjfok tefek ta Ne olacak şimdi7 bir tav irla gazetev e giderim salara aldırış etmeyin Hayat bu kada Vallahi ben elimden geldıSı dili Olabilir Gazetede yan yazı irce elevıp sık doKiımaja mın donduğu kadar anlpttm inanım Yok olaoılır msz Çene çalınır Bev efendi bunu yapnası sovlejor Zaten artık eve de gelmıvor Bu degıl muhaiak. Gazeterın mutfak mesı kadar kolay olmuyor tB<ı,ladı agakş n nasıl oldu da şimdi mjsaade edin koKusu alınır Yanı (amaja) Bir adamın evi barkı dagılırsa Ben nca ettim de sLze anlata} im gunun hâdiselerinartık ona tasalanma denemez c \llah razı olsun. Birisi geliyor Banabs nı i}ice ara mektub'armı bulurj de bana işi izah et nedir bu mekrub7 den doğan akLsler Doğru ama kimin evi barkı dağı ı sun Mektub nerede 7 }a bir muska getıj Vallahi de haberim yok billahi de toplanır O bizim ham maddemızdır Z Î vor' Ne oımuş? Burada ben odasından aşırdım Ve telefon kapandı inanmak istemehabeıım }ok ri} or ve açmeaan ceb ne kc}ma¡>»ri» ten gunduz bir gazete idarehanesinde Kimin olacak benim' Benim için O da o}le tahmin etti I sıkı sıkı tenbıh edi}or O akşam da sidim Ama içime bir kurt d j *u Nıhavet \azı \ azmak iç n kaşarlanır iş bir muartık havatm manası ka'madı Cebine kim koymuş "caba hiz7 İv, e yapalım birader Onune gelene ze bir kadın gu} a sızın dostunuz diye aksnm Baha geldi Şovundu dokundu harrir olmak lazımdır Dakıkaaa bir metçi falan mı v Pek çabuk ka ar vermevın canım goste "ek, Rezil olacağız. telefon edıvor Sız dostlarınızın sesini i ı içtik Ben tabu bir şev sezdi mezıvaret turlu turlu sohbet ve envai Hayır ben koydum Bir xere ışı anlayalım da 7 d n O benden evv el yatar Odasına çe Bir de onu dinli velim değil mı ya? Sen de bunu duşunup tanırsınız Bunu tanı> smıv orsunuz ve turlu şıka ve ler Sizde cemiyeti efkâr 1 Hani haberin yoktu 1 Anlavacak tarafı yok Ben Bahn kılaı&ı zaman şevtan beni djrttu Gıt Sız de onun tara nı tu ¿r iniz. (Bağırarak) Yahu Benim bövle bu mektub çıkıv or bu mek ubu görbırakmaz Onun için sabahları j azarım Hayır kagıddan haberim var da dan ayrılı} orum t m gsrdrobdan o gun gıvdıgı koçtumun Yok ,ovle konuşu = nız ızıı uñara içinde ne yazılı olduğundan hacertm sejle olakam }ok dıvorum, anlvamadm mek, ışın düzme olduğunu göstermeğe Sabahları y opilan »ejlerde rahatlık Aaa' Neden o 7 cenlennı aradım Ye'egm iç cebinde Mac'^nıkı lütfen itımad edip bana arka yok kâtıdır mı 7 vardır Ayrılı}orum işte Başkasını se dord» bükülmüş bir kiğıd buldum da? dıve geldiniz Öyle ise bırakın çu Neden7» Sus bağırma! Mektubun cebine gi Saçmalama' Zaten bundan dolayı vivor Sız de ne diye karıştırırsınız ca ışı bir de ben tetkik ^edejırr Fger ben sözlerine inanmi}or va kadıncağız rişinden de mı haberin jok gafil? Hanımefendi mektub sahibi kenBen de yazımı yazıyordum bir kaç inanmam Çocuğa iftira etmevın1 de sızın gibi Bahanın hıyan°tm» kail ıim' Evet orada ahmaklık ettim disinin on dokuz yaşında olaugunu Sen olsan ne v aparsın' Anlatavım gan e vel Neıeaen gınp rereJe karar Ben Biha>ı bilir m Delişmendir, şasa Arren beyefendi1 Demek ki gizli o'ursgm o zaman icabına bakarız işte şimdi de o ahmaklığın ceza so}lu}or Hadi kadındır diye buna ıkı da hak ver Efendim uç gun evvel kılacağımı duşunuiKen sokak kapısı ça cıdır fakat heosı dılındedır kala ıdı ov ¡e mı 7 Kadın }arı mannıs halde cıi ti gıtt ovle ya uç gun evvel gazetede otunır sini çeKivorsun ver şu mendebur mek uç yaş daha ilave edelim Eder yirmi lındı fAglr>aak) maalesef e imde de Ben hemen telefo ken kapı vuruldu Içeri}e birisi geldi tubu bakayım Hayır onu demek istemi orum ıkı Yirmi ıkı vaşında bir kadın eski Acildi Bujur ettiler Seslere nazaran hilen var Onun için ben artık bu ana } apıştım Bahayı babav anice bir adam evvelâ huvi}etiGitti yan ododa bir çekmece açıp turkee yazabilir mı 7 Sız j azabilir mıgelen misafir bir kadın Bana ne Yanı d^rrla }a a} amam Ondan sonra intihar Yalnız durup dururken de rahatını?! aradım Ne evde bu mi sorduktan sonra dedi ki kapadıktan sonra bir kaç kata bukulkaçınmışsınız Nerede bu * ettab' bana gelmiş değildir her halde \ma edeceğim Şaka} a alma} iniz. Cıodı soj labıldım ne de gaze muş bir be>az kâgıd getirdi» okudum Durun göstereyim (Çantasını açaradan bir kaç dakika geçtikten sonra Kadın şaşaladı Efendi beni, Hoca Tahsin Efendi ljyor m ^rtık ben bir daha onunla ru tı araştırdı) vah vah evde bırakmışım tesınde Kerata k m biiimsı'er odama geLp h^ber verdiler tHayatım Okurum beru gelemem bilir nerelere gitti? gcnderdı Size selâmı \ar Belki de Baha a, mistir Vah Baha Be\ın karısı cızı görmek ısr gal Id' 7 Hah' Sız otuz yaşında •Sona benim gtbr on dokuz yaş ne'n Acele karar vermıjelım Hele bı vah Kim bu Hoca Tahsin Efendi Uzctmi} alım Axbyor Yirmi dokuz kpre meseleyi anlatın da sonra goru N» \ azılı ıdı' şam dokuz buçuKta Dersiamlardan Tahsin Efendi btr genç kızın yapabileceği but n jeda Hangi Baha B e y n ' larhkları yaptım Her gun tekrar Affedersiniz virmı dokuz } asıniruz. ev den çıktım, Pe¿ Gözlenmeden optu Kulunuzda roma E'fndım hulasası su On deku' Canım şu gazeteci B^ha Baha Anlatacak bir şe\ VCK' Cebinde asında bir kızın yapao I c ı r » turlu de uzak olmıyan Ba üzma olduğunu haber almış Size peı ladığın aşkın doğru ise artık bana j/ao da eski }azı yazamazsanız, on dokuz Melek e "ilişinden gelmiş bir rrektub b ı ferial *ı um yapmış. ArtıS aşklarına hanın apar imanına gittim Banı kapı tesirli bir muska varrrış onu gönder ttgm tadmi tutmak <.amant gelmiştir } aşırdaki kız bov le isek alaturka ya Aa Ne dije gemış' dum di Yalnız bunun tesir etmesi için vü Eğer karını hosayıp benimle eı ¡erimez zabilir m ı ' Malum ya Latin harfleri kimse n «nı olami}aca<Tnı? Vedettıg1 da kendisi karşıladı Bıkrmijim ben ıstı or Biraz da Yok açanım Şaka olmasın Hoş geldin Aman birader, «en cudun agri}an tarafına jakın bir yere sen benim ıçı ı artık hayatın I lyineu 928 de yürürlüğe girdi Bunu vazmak gıoı Kiık karısından boşanıp bınurla telâşlı Boıile şaka olur m j ' Sıkı siıtı «ak evlennclı imiş Yoıtsa o r va }etnamc Allah gönderdi Başımda ateş yanıyor uç Di âs bir Fatiha okuduktan «sonra kalmıyaraktır Ceıabını beki yorum için o tarihe kadar hiç olmaz a beş se Suphsnellah Yahu, sabahleyin eladığı bir } erden mektubu çıkarcım açmadan ko} manızı tenbıh etti Bana El eda. Felaket 3 azıp ir tıhar edecekmiş Sent öldükten sonra da ne 7 bu >azıyı yazmak lazımdır Degıl TU utuzde de rahat >ok Ben makale >a Nasıl buldunuz, tesad f mu' O halde bu adamın ¡ edı } aşında Eyy kardeşim İhtivntsiz ıçınm ce da bovlece yaptırmalnı so}ledı O d? mı intihar edıjor? sevecek olan bedbaht ya zıyoı ı nı 9 Guldum zası Ha} ir Haber vrrdıler Dost arım altı vaşııda mektebe başladıg nı kabul Lvet1 O j e mı sovlıyevım n Eksik olmasınlar tejekkur ede dan b rısı b?ber verdi e sek 928 de on bir vaşında olması lâ Nereden bıh}orsun' Be ha ne dedi' Bir daha okudum ve guldum Gazet je gelemez m ı ' r rım Nerede muska 7 dedim Kımrrıs bu ha}ir sahibi sizin ra Tnkar edi}or tabi! Biliyorum zımd r Yanı 917 de doğmuş olmalıdır Neye guldun 7 Pen»r> b ada gorjşmek ıstemı7 hatınızı kaçır }or' Adam cebinden dörde bükülmüş bl' Mektubun ustjnde bu' m j unu Alçaklar O halde en aşağı 31 32 vaşında olması vor unjz' Bu mektubu banım goıdu mu ? kâgıd verdi Uç Ihlâs \e bir Fatiha o Kime goylu>orsun* lazım halbuki şu yazıva bakın ca Tabiî ilkönce o gordu Hoppala1 Ovle degıl Hemen içi Anlatayım Evvelki gun saat 'oeşe s» ı rr*Y edıvor c 1 1 oğru telefon çaldı bir kadın se*ı kudum Yeleğin iç cebine koydum Bu ışı yapanlara Ma al Güya birisi verm ş de Onım b ! kadar işlek yazıyı Babıali koaı tarafa çekmeyin Peki peki Şım Bunun u}durma olduğunu anla 7 Orası Baha Be} in e/ı mı dı\e ma'T ı cebine kovmuş Vazı et »çık Sen biraz da kendine kabahat bul Adam da çıktı gitti O akşam da bizim madı mı 7 efenehlen guç yaza 'ar Vazgeçin had gelıv orum 7 mana ki hiç vaptıgı şey olsa cebimi kanşMaden^kı o şıllıklar nımefendi yalnız masaade edin de ben Baja gelen çekilir Hemen bir gomlpfc =ordj Hayır nail anlasın Buluyoruuum bul J\ orum ama tırmış muskayı bulmuş muska da işte bu muziblıgı \apan mı nasebetsızlere bir pantalón Bir ce^et Dosrusu kıravat Evet' d^dım O şıllık dediğindin adı Nerede şimdi kendisi' Harcmıle görüşmek trvorum neye varar nah kafa' Hayvan gibi o mahud uydurma mekrubmuş bağlamadım Bir eşarpı şöyle bovnuma suikssdlerinde nuvaífak olamarıklar nı Ne I PV m ben Herhalde odasında olacak harenet ettim Eenım1 Kim yapar bu domuzluğu7 sarıp kadının oturduğa odaya girdim Mek ubda imza yok m u ' ilan ede} im Çağırsak 1 7 Tanıdığım kadın zaten Kaç defa go Sjheyla sen m^.m *»>e im' Hajır Yalnız bir S harfi var I ts o Etmese} din Bı ir mıyım ben Bana bin turlu (Bağırdı) Rebıa Rebıa Han m Kadının de hal hah değişti başladı Benim kardeşim ruştuk Neşeli Biraz delişmence *yı Ben bilir mi} im bovle bir akıbete azizlikler yapmak isti} orlar Geçende (Eana) Bizim aşçı «.alar ağlama ama başka turlu bir ağlama. Beni tanryamadın mı' kolbh guzelce bir hatundur Ayaca Bf hanın konuştuğu kı.d ni3r ara ugrajacagımı Aklımdan bile geçmedi bir gece eve telefon ettiler cHazır olun Kapıda bir kadıncağız go undu 1 Bahanın da gözlen dolu dolu oldu 7 kalktı Halını beğenmedim Boyasız a \ allahı telefonla sesi seçimi} o sınU adı «S» ile başlıyan \ar mı 3 Salona girdik kimseler yok size bir muzıblık yapacaklar» dediler Hanım nerede Allah cezalarını versin vahi 'nlıksız. çıkmış Gözleri şı? Demek ki ııım ^ t s t rnad m bil" B ı ir tanıd k Hanım nerede 7 Be'kı de onlardır Odasında = nın evim barkını dagıtıcaklar Laret i Hu '«aiın c pgıl her h İde nahoş bir durun var Bana da hep boy Ber <enm a"ke.d ' Bı mem evdedir ama goı ıışmuvo Hanım bılmıvor mu bu telefonu Bak bevp endi geldi Buyursunlar olsun bir daha muska taşımam Ovıyeümı daha fazla ogı^nmene hacet le« gelir Hajır ona so'V l»n ed im ı ^adır dn or Ha} di soy e Durauk Kad nla dal^a faz1? koı u c ruz kunWan cebime kâgıd kov mam Fe Safa geldiniz efendim Nasılsınız' yok Sana dostça bir şey soji've esim Haksız da degıl ar telefon edince smrleni}or éa Beş dakı a sonra han m geldi tabı a^ i í vda v cklu yanı Kocan s e nı alda*i}or G e m i a * Hı ı dne hal natır sordum Haa' ç>ımdı deh olacağım Sen de Fena etmişsin bana geldi vazı gözler şıs kaşlar ka kik tınaklaı be lek kardeşim teşekkür ederim Ter bu a* an ^ız' ° m de 7 sen de bu ışı faıketriesen işte halıllixlori adamın basım dond ı lu "» Içını çekerek ı onun a berabersin \eh anlattı boşanacağım diyor Htn ev^e om acaj m yaz burun sumkurmekten kıpkırmız mın goru}odun penşan olacaktık Iyı uıyelını de iyi olsun dedi. Te^eKüur Cvcnm alabilir Ben kimse ile beraber değilim Can m sındı ı s3Uf n lOı İL. Delilik vallahi böyle bir şey yok ben gülerek löâ'ik şıklvet mjka<ldeTie«i 0>le değil Ben s P n n ı ! • n Îeır *am ıtrrr\ın' Ben bu Î ' >a ıı gc c 11 4 ptal gibi konuşma Ben vazıvetı du nan bana vahu Ben senden saklamam * Hanımefendi eğer bana Inanıv oı j O ekşam u/un zaman orsda kaldım 1 1 Ha^roıa Bir ralıaUız tru var Boyluıorum. İstersen kocanın ustuL.uj[gaha ile gcruseyıpı, Şız ¿e ev4e ojun |seltmege gel&m*. onun için sinirlenme Tamamen düzme bir gey heıhalde bı , ¿anu deıhal söylememe müsaade edınj H B. FELEK İLAM OLUDUR Yazan : \ Ki Burhan Felek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog