Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Bati Almanya, mart ayı içinde toplanacak olan Onaltılar Konferansında Müttefik komutanlar tarafından temsil edilecek Genel İdare Kurulu son hâdiselerde isimleri Üçler Almanya ile işbirliği geçen milletvekillerini Kurula çağırıp yapılmasına karar verdiler izahat taleb etmeye karar verdi Ezberlenmiş klişelerle fikir yapmak.. milletvekili Osntatl NUIÍ KÖttİ Partiden İstifa etti, Celâl Bayan ve Köprülüyü şiddetle itham eden bir beyanname yayınladı Londrada Batı Almanyaya D. P. Genel Merkezînde dünkü mühim toplantı dair neşredilen tebliğ Dış işleri Bakanıpm seyahati Necmeddin Sadağın Londraya da uğrayıp muhım temaslar yapacağı anlaşılıyor Pragdaki son h »diyeler üzerine Londra 6 (A P ) Bugün m ı terek oır tebliğ javınlajan Ingı tere Birleşik Amerika \e Fransa. Avrupa kaknma programının venm ı bir şekı'de tafjií edilebilmesi için batı Alman\a ile arala ırda daha s k i bir ¡sbılıın 1 zutru humsunda mutabık kaldıklarını resmen ac kbmrfardır Tebliğde şu kayıd me cuddur kapatılan Çek Alman hududa <E ti A'manjanm Avrupa ka kınma«ına tam ve verimli bir şekilde iştirak edebilmesi için bo3İe bir işbirliği elzemdir » Tebliğin yaj ınlanmasını muteakıb Almana anın Avrupa ka kınma programında ovnavac«>gı role dair uç de\let arasında cere'ian etmekte o'an muza Arka*\ Sn 3 «îu. 2 de on • azdığı bir makalede * bağımsız muhaliflerimizden Bay Bavur işçilere grev hakkının tanınması lüzumunu savunuyor Madem ki ilen bir hürmet rejimine doğru yürümekteyiz, o halde bu rejimin vasfı olan butun prensipleri benimsemekten çekinmemeliyiz aksı takdirde, elimize geçen hürm e t , çeşidi ozune bağlı (nev ı şahsına münhasır) acaiıb bir nesne olur ki buna da başka bir ad takmak gerekir, demeve getırıjor sa\ın Ba> ur Lç Tilbk hiirmet tartışmalarımızda pek ateşli pek atıldan bir rol oyıman düşüncelerinde tamamıle bağımsız kalmava. bıcbır teşekkülün arkaiına katilmama\a dikkat eden astada karsı s">vgı beslemekten başka bir ka\gımız voktur 4ncik, fikri hu"T\e*mı hu derea» tıiu bir ea^retle korun'a>i cilışan bir pobtıka cinin irinde >aşadıgumz dunta şart laruıı hesaba katmaksızın, basmakaüb ban prensiplere takılıp kalmasını da snl?ma'lı<'imızı sakin anmacagız Emegı ile geçmen vatandaşlarımızın menfaatim b mcı planda ele almak lüzumunu k mse miar edemez Hattâ bu husufta de\let adamlarımızın \a »arlanmı/ın ve a\dunlarımızın biraz gei«ek da\ r?ndıklarmı da so\lnebı hnz Se^al da* ajanınızla gereği gibi ügıkn^nıvor genis halk tibaValannın refahı kf>" ıstı ile daha fazla ug taşarın oruz Gazetelerimizde j e r tu tan bah ''er cok kere dedikodu sını«'3*ını a r n i i o r Ne \a71k ki savın Ba "run ıaphgı gibi işçilere grei bakkı tarmahm demokrasilerde adet bolledir dikenlerimiz de ışı kola^ tanfmian alnor meselelennıız uzermde kafa vonmarak Onsekumcı ^uz^ıld^ao kalma bevhk naza n e lere >irısı\o !ar Buğun dun^a bir hirb teMıi"«jle burun buı tınıdır Lg°r o"ts'îk ksrıscak ol i'sa kabağın bizim başımızda patlamam ihtimali pek ku \°thdır Bu şartlar altında balkın menfaatim korumak \aııı milli ka1 nımamızı sağlamak isçilere grev hakk tanımakla mı mum! un olacaktır 0 l a n n mesela 7onçuldnk kt mur ccHlannda ıstıhsil bııdenbıre duru\ erirse halkın vneccgı nasıl taşınacak s^hirlerunrr nasıl aydınlanacak fa1ir fıkaranın halı ne oîaok ve sı yın Baktır makiVkrın' bize nasıl okı tscak ve hepsinden rauhımmı£ mub a\unma gucumuz avm hizada m il tutulacaktır"' Ankara 6 (Telefonla) Martın 23 ünde Cenevrede toplanacak o an milletlerarası haber hürriyeti konferansında da hı kumetımızı Dış idleri Bakım Necraeddın Sadağın terosıl etmesi Bal anlar Kurulunca kararlaşmıstır D ş işlen Bakanı onumıızdekı haftinm ilk çt nlennde Ankaradan harel et ederek \e I*tanbuldan uçakla do$ru Ix>ndraya gidecektir Arkan Sa 3 Sk 4 te A.nkara 6 (Te efonla) Celal Bajarın Partiden İstifa ettğı ogrei Imışse de genel Ankara II Vongres ndrkı nutkundan Partıvı rrerker çevreie'i ı^tıfonameTin nen iz gelm'0g lendıren muhım kararlar arifesinde DUIU d gırı sclemekted T «T BU çekumv d ğer ruldugu anl<ış İm ştı Filhakika Genel Idáe bir iki istifanın takıb edip etmıyecegı bıhnKurul J bir m ıddet de> am edece* olan toprrııo'' Arcak K»nan Örerle =ıjîi "j€+te ^ antılar na bu=oın oi^lsmiitır Bu «¡efe ki top ' r>de b il nd isn.ru iler «rjren er v07* an+ıîarmda gündemin ba=l ca maddesi Parti parti teşebbüsüne atılmak üzere Osman > u n ajn\esinde beliren son olavlaıdır Ogrena gı rvonj^in ist fa^nı e 'sen oekkTnekte ıd**r me göre bugünkü toplantıda son hadiselerde Bu bac mdan hao^r bu çei.~e1erde ha ret ı imler on planda ver alan bazı demokrat m 1 u\andrrmarrış bı axis had'e e in tavazzjletvekıl en kendilerinden doğrudan dogruva naia yaayan bir o ay olarak kar^anmıştır zafia o! on <ık üzere gene! juımla da\et edüOsman Nuri Konmm istifası mele \ne kara' veri m t r San dıgma göre Ankara muhabı imiz n de bı d rd gı giMıtbat Sakaroglu \e Suphi Batur a General bi Istsnoul mı letvel lı O^nar Kur K ı, Sad k Aldogan da kend lerıle görüşülecek »r dun seçmenİ€Tine hitaben ne^rettıg uzur cur a akındadır Genel merkeze kimlerin davet beyanname ile pa t den istia e+ gını bıldıredPcıgı açıklanmak ıc*«nm \ or Top antı nısf T Ha*H?'dad r k b uHan bir a\ eTv» 1 rdı umumî efkarı, İmli zamardanben ı^şai Beşiktaş D P ilçe Başjcsnı Mı bah Uraz tara()sr>an Kotu eden ve p a r te^kı'a nda de in bir ı z nhı m»\zuu \ u n fımdan genel merkeze gonj€ en bir rretvtun v^r*. olan rreşele m n katı «üret.* ta5*\e ec ecegı t n n a k dutniftı Banda Kenan Oneın jecı bir parti ¿tok s íavilnakt?''ir mak çın çalılığı Osman Nuri Koninin de \en narD ger taraftan Os^an N a ' Kojnın Arltan Sahıte 4 Su 6 dr Beşler arasında siyasî pakt imzalanıyor Askeri ittifak için yapılacak müzakerelere Montgomery iştirak edecek B ¿¿«el 6 a a ) Be lf ko f'raij n P ıçuncu o*uruım, ¿>aat 17 40 ta n^ayet bulmuş tjr D« ege er pazartesi gun iaat 10^50 da toplaıacaklard r Temsilciler bu arada hum netler e temasa geçecek'er % \arın aralannia goru«e^ejv er dır Pakt hafta\a ınızalannor Bruk «1 6 (a a) Ins tere ı n B uk">l B yuk E'cıoı Mrl Vnntgomer^ George Re îb 1 gelerek hafta , Avrupa&a komünizm düşmanlığı Belçika Basbakanıle Avusturya Dış isleri Bakanının demeçleri İnönü tekrar seylâb mıntakasına gitti Daha evvel oraya varmış o!an Bayındırlık Bakam yeni tetkiklerde bniundu ve çiftçi ile görüştü Cejhan 6 (Hususî) Cumhur Baş memnunum Hesabîı konuşu or ye ivs kanı Inonu bugün « at 17 40 ta özel dilek erde bulunuvorsuauz.» tren İP şehrimize gelm ştır Masonda Inonu saat 20 30 da Ad«d^a müteBavTJilırlık Bakanı Ka« m G lek Sevveccihen hareket etmiştir han Valisi Zuhtu Durukan kavmakam Adanada Muzaffer Güven her ıkı parti ba=kanAdana 6 (Telefonla) Cunhar Ba$r larıle ha k tarafından ka f aian C J T ^ar>ı Ism^t Inonu bu gee» sast 23^40 08 hur Başkanı Ce\han se\lab fe'aketze ozo r°r e <sebr m e georutr C^ydel°nne japılan \ard miar ve ıhtn arlar handa Ba^ındırl \. B= tanı Kasım Gjlek uzennde izahat almış müteakiben şun e va i tarafınsan kar«danan Camh ir ları so\ lemistir Başkanı gecejı hu?u3Î vaeorunda peçi'« Cej handan ve Ce*. harlılardan Arkan Sa 3 Sü 3 te Ankara 6 (Telefon! • So\le'sjxa > ;ore ıkı uçanınızın dusuraln» hadıj sesıle aıâkal olarak E İfa ların \ e dıI gı ce\ abı nota% a karşı ce ab mz bıl Ar cost Sa. 3 Su. 4 te verdiğimiz nota Bu adam kim? •jr Butun hükümler iktisadî \e «ı ası mahı\e te ir Pakt, ıftiTok etmek istijen butun mem'eketlere açık bulunduraa s itır Asken ittifak Londra 6 (a a ) BBC nın B uksel konferans rdakı m ı habi'nın bıldırd ''ine göre daha sonra beş de\let arasında F an«a \e in it re i e Be nelux m°ml{?jí'1 eri ara inda aske ı hır ıtt fakın akoı ıçm mza ed İ K M olan paktın e=as c^ensıp k°rı * •f*ı n ı=tırakıle etraflı muzake o p'i üzer nde nvutabakat ha^ıl olduğun i re!=r ce > «n edeckhr Ma °şa MoıjtAvusturia Dış islen Bakanı Gruber •*o\ em ç ıı Elçi «unları ıla\e efmınır gonery bu poruşmejpre iştirak etmek Arkan Sa 3 lü 6 da Telgraflar 3 üncü sahıfem zâe P?ktta hiçbir asken hukum JOJÎ hatıraları nasıl ele geçirildi ? Yarın İstanbul, New York ve Londrada ayni zamanda neşrine başlanacak oîan ve dünya efkârı umumiyesinde büyük alâka uyandıran hatıraların çok meraklı macerası Iraka vereceğimiz 1000 ton buğday Iraklılar bedelini kararlaşan şekilde ödemedikleri halde gazeteleri aleyhimizde neşriyat yaptyorlar Ankara 6 (Telefonla) Iraka ver istasyonundaki depolarda beklemekte meği taahhud ettiğimiz bin ton buğda olan bugda\lar hakkında Iraktan gelen yın henüz teslim edilmemesinden dola bu kabil habe''er memVketımızde hoş \ı Irak matbuatının şıkavette bulundu br tenr uvardırma^acaktır ğuna dair haberler ahnrfL tır AlakaF<»na geçan bir mahsul yi mdan sondarlardan öğrendiğimize göre filhakika Arkas* Sa 3, Sü. 5 te Iraka dolar karşı'ıgmda bin ton buğday verilmesi takarrür etmiş \e buğdaylar cenub hududumuzda Taem ıstaşA onundakı deoolarda b zzat Irak ı memurların da ıstıre<kıle sevke amade bir hale konulmuştur Fakat anlasmanm sarahatine rağmen Iraklılar dolar verm jecekleııni bıldırdJdermden uçak benzini mukabilinde \erilm°şl ta rpfımızdon kabul edilmiş ancak bu tek lifimiz de ı af edilmemi" ir Ha a •'TPT ALnten ile ha* at mı kazanan vatan^sHnrnızın menfaatini on p'anda tutmak şüphesiz lazımdır Fakat b" bu x ta abımıza rainiz gıev hakla ge' c«a bu fıkn sa\unmak ıcm hıc de Aıe konısı.mu7 Rus^anın kendi Gazetemizde varındai itibaren okuışcıienpe a*Tiı hakkı tanımasını beklemek doğru olmaz m ı 9 B'lnorum maca basln acagınız «Goebbele m hah ia an> 19<r senesi basından b ıgu^e ka kürdilerini koru konine Moskof ıdedar b it n dun\acla neşredilen b j ne o'ousıne kaptıranlar Orada kapita vıdon 74 aded hatırat aras r>da en mulist \ok Her şey de\letın elinde Işcı Kımmı en en eresanıdır New \ ork t, ki kendi k°nd ne karsı mı grev ilan et Poubleda\ \e Do an ne=r\at eM bun«m 0 dr« ereklerdir Fakat bu «ofta aan tam sekiz a\ e\ıel Amerikan efkarı n<a>ı*ıgı akb ba«ında nişanlan kan im im \ e in h u ir amak msk ?dle b j dıramnacaktır Rus^ada kapital de hafi aları k tab seki nde kend s nın ba\ ardır kapitalist de Monopol halinde acagırı ilan ettıgı zaman bir hafta ıçınjşl»tılen o dev nnkıne emrindeki oe 11 000 sipariş almıştır Kıtab n mtınulvonlarca incini fıraMinlar dev armrtan 8 aj once 11000 spaıış almak 1 ir reV jr teşkil etmektedir nnı hıtırlatan bir Mimruk disiplini 19i"" j ı ı ikinci Dunja Ha bmın bırile ezerek cali tırmıktadır Bu şartlar ıhında bi7im ,ire\ hakkını kahul cok m 1 im sımalarına aıd hatıra arm ıe=rıle dolu ohıak g^crrıs bir î ¡dır eüncrız barut kokulın arasında Fro e\eltin h metcısmden General balo hanlıgı •^apnıa^a kalkışmamız c t Iwell in hat nlarına kadar ne*re lılen dan faıksız olacaktır bir jıgın hatıratı toplu olarak ıncelıjen Zaten teknik \e endüstri alanın munekk idler Goebbels in hatıralarını daki gelişmeler grev müessesesini 7a 1918 n en m 1 im ıf aat eser » olma? manla tamımıle antısos^al hır hale r ı od 1 duklıı nı lan etmiş, erd r \auı Ijn itibaren ne=rıne L «lanılaget»rmi;tır Bu müessesenin rmıuete vukledısfi 7aı «rlar biti demokrasile cak olan hat rat, Beri n harabeleri araa rdan ol \ u c u n n eline sehne^e karini de otodenberı dıi'tinduıu\or Bir dor bı uk macer Ur ger rmı=tır Ten defa grexden en fazla zarar goien T I Z İM denoerı Dnııblea?v ve Doran ler asıl gr«»vı vapan ışrılerle dıger reşr at e\ rın Publıshers VVeeklv Nev, NADİR NADİ Book RCM«W ve Satarda\ Arkan Sa. 3, Sil. 4 t* «. Arkası Sa. 2, Sfl. 4 t» r Bu sog i dalları sltır lakı has T koltukta Bkfzmda piposu keyj çatan şık elbiseli za^ıf «akallı aenc a m ' Bir nema vilaızı mı 7 Tanınmış bir seyyahj mı'' Bir bujıüc elçi mı1' Hayır hiçbirisi deii : \niara cîna eti faı I» d»n Ha?.| met Oroayın arkadT mankum Reş ı 0 Mercan Bolu hapı^anesı Dahcesmd Onları bo%le bir ha\at surnek boj e e r^er cıkaım k ı n b j t vık edp şiTrar'tık B z, onları bı4 rer kahraman haline g°tıren •"a ve aılplern n a'ah ma^pıla n' de asla m^e r olauau e^u en ıhta! mar> an İstanbuia hâs garibelerden biri istifa eden Çek elçisi şehrimizde Ikı bu^uk senedenbeıı merrle^e ınaı»d« Çeioblovakyayı temsJ eden e ç Jındnch Kolo^rad Karakoisky Anka radan şehrimize gelmışt r Elçi birkaç gun cehrin de kdldı1 tan soma Lon d ava g ieceHıı K>.nd »ı mer 'fketı nnaen ay 1 c ın n h uusı m«h vette nl • Ist^i" u¡ vapu unir b t »kkni7 ı a pr r modug^mu esasen soa hadısele d"n once ceferıne heı cıki"= t da bir ahrtp mu e t 1 (. ahnesı ¡ jvumetı den u?un 1/ r m ddet iç n iz n m aı\pn tekraı'armaktadır Bı sum t r ile gerı e got mimelerı İTI ş biJundugmu Londrada buhıntr j ıı» mJ3 "na\e ı bı*ı im »n ^a j ! U Yi.ka al re 3 I .anb efiKa inin van na gde""e> b muí rın eşvalarm, a*^a yolcuların apuT fenr* çjîrksn vuıua g=len ooyle Mr j mcshjr sahnemi göstermektedir Arkan Sa, 3, Sx. 7 dt Inhümdan ayrıldıktan sonra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog