Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

• \ IXCt VİTAMİNLİ yegâne kuvvet GIDASI J i Cumnuriyet UnCÜ Vil Sflyi! ÖU4l • • j 10 on 17 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan işleri: 24299. Matbaa: 24290. r RAMTOPİRIN Pazar 12 Ocak 1947 iyeÜrdün dostluk misakı imzalandı Ankarada Yakın ve Ortaşarkm barışı için yapılan konuşmalar Aziz misafirimiz bu sabah saat 10, da Ankaradan şehrimize •Vfc" "Vf" Kongre kapanırken Celâl Bayar, Adnan Menderes ve General Aldoğanın söyledikleri nutuklar Mümessiller dün Atatürkun muvakkat kabrine çelenk koydular, Merkez İdare Kurulu yarın toplanıyor Demokratlar Ankarada dün de çalıştılar Ankara, 11 (Telefonla) Şehrimizde toplanmış olan Demokratlar, dün sabah 8 de başhyan kongrelerine bu sabah 6 30 da son vermelerine1 rağmen çalışmalarına hemen hemen bugün de ara vermemişlerdir. Yeni idare ve haysiyet kurulu üyeleri^ kongreden sonra doğruca Parti merkezine gitmişlerdir. Saat 14 te mümessiller toplu bir halde Atatürkun mu Bü>ük misafiñmk dün sabah Genelkurmay Başkanımızla birlikte Harb okulunda (Bu resim Ankara Foto muhabirimiz tarafından uçakla gönderilmiştir) Kral Hazretleri Ankara istasyonunda samimî bir surette uğurlan ılar ve inönü ile musafaha ederek vedalastılar. Misafirimizin dünkü ziyaretleri Cumhuriyete Kralın beyanatı «Türkiye bütün Şark akvamının piştarıdır» «Gazetenizle kardeş Türkiye halkına muhabbetimi, dostluğumu ve hayır temenniyatımı bildiriniz» Ariı misafirimiz düa sabah. İsmet Paşa Kız Enstitüsünde Ankara 11 (a a.) Hasimî Şakİ!!Urdün memleketi Kralı Majeste Abd1lahm Türkiyeye vaki ziyaretleri esrasinda iki memleket devlet adamları Yakm ve Ortaşarkm barışı ve kendi k:şılıklı münasebetleri konulan üzerimde açık yürekle şayet geniş fikir teatis ne vesile bulmuşlardırBu görüşmeler sonunda her iki mil'îtin menfaat birliği ve karşılıklı sevcsl ve bütün komşularile geniş bir işbirl.|i zihniyetinden ilham ahn millî politikalarında güttükleri ayni barış ve daya Arkası S. 3, Sü. 5 te Montgomery Türk Arab dostluğundan memnun olmıyanlar İngiliz Mareşalinin Stalin'le mülakatına dair sözleri Suriye basını Kral Abdullahın Ankaradaki ziyaretinin Arab memleketlerinde gerginlik husule getirdiğini yazıyor bir tehlike teşkil eden entrikalar hazırlandığı bir sırada umumî efkârı tam bir bilgisizlik ve endişe içinde bırakmak hata olur. Münhasıran İngilterenin ve Türkiyenin menfaatlerine hizmet eden, doğu Arabistanda ingiliz hakimiyetini meşru bir hale getirmek istiyen ve Türkiyenin Birinci Cihan Savaşından sonra Arkası S. 3, Sü. 6 da Anahtar! on zamanlarda jeni bir hayalin arkasına takılmış bir halimiz var. Yurdumuza peri masallarında örneğini gördüğümüz serin gölgelerinde bülbüller şakıyan bir gülistan yapmak hülyasına kapılmış gibiviz. Demokrasi, sanki bu cennetin tılsımlı anahtarıdır. Birkaç basit kelimeyi kanunlarımızdan çıkarıp üç dört yeni kaide} e bojun eğiv erdik mi, tıpkı jıliarca di}ar diyar aradığı sevgilisine kaluşan bir eski zaman âşığı gibi, susuzluğu ile }anıp tutuştuğumuz saadet şerbetini bir anda kurumuş, çatlak dudakla: ımıza değdireceğimize inanıyoruz. Ankaradaki büyük kongrenin bize ver. iliği ilk intibalar bu oldu. Birbiri arkasına kürsüye çıkan hatibler, başka başka sözlerle hemen aynı şeyleri soy* lediler. Romantik bir inanışın bir büyük insan kütlesini zaman zaman nasıl şairleşdrdiğini, sonra nasıl coşturup kaynaştırdığını bu kongrede elle rutulurca¡ına yakından gördük. He}ecan şüphesiz güzel şey. Ferdi hapatta olduğu gibi topluluk hayatında da ınsuz yaşamak neye yarar? Bir fikre, air düşünceye, daha iyisi bir sevgi} e sağlanacağız ki şu yer}uzünde geçirdiğimiz kısa misafirliğin bir gayesi olsun! [nanmıjan adam gibi, inanmıyan cemiyet de manasını yan yarıya kaybeder, kısırlaşır; eriyen bir mum gibi kendi uzvi varlığı içinde yavaş yavaş sönüp Sİ der. Fakat, bir çetin davanın gayesine doğru hamle ederken, inancımızı dağıtmamak, sevgimizin özünü kaybetmemek çorunda olduğumuzu bir an hatırdan uikarmamahjız. Şu kanunun şurası öyle alsun, bu nizamın burası böyle olsun ¿erken maddeler, satırlar ve kelimeler arasında, aradığımız hedef milli saadettir. Bu, bir yıldanberi yüreğimizi kaplıi an bir sevgi değildir. Yirmi altı yıl once Ankarada Türk halkının egemenliğini bütün cihana karşı ilân eden milletvekilleri de aynı sevginin heyecanı ile kanadlı idiler. Daha once 1908 ihtilâlini basaran Ittihadcılar, onlardan da önce 1876 Anayasası uğruna didinen ilk Meşrutiyetçiler de sadece millet aşkı ile çalışıyorlardı. Bu hamlelerden herbiri, bir arkadakini aşarak devrin imkânları içinde Türk milletini adım adım ilerletmeye muvaffak oldu. Fakat her ileri hamlenin başlangıcında, bir önceki devreyi ele alan tenkideiler, ağabeylerine pek yukarıdan baktılar, saadet perisini onların yakalıyamadığını, tılsımlı anahtarın kendilerinde olduğunu söjleyip durdular. Sevgimizi ve inancımızı dağıtan, bıkılâblarunreın hızım yavaşlatan asıl hastalığın sebebini, bence, işte bu basmakahb düşüncelerde, tarihî karttı inmin manasını kavrayamayan geri zihniyette aramalıdır. Davaların ruhunu çözmeğe çalışırken vakkat kabrine giderek çelenk koymuşlardır. Parti merkezinde bugün akşama kadar çalışmalara devam edilmiştir. ¡ Mümessiller bu akşamdan itibaren Ankaradan ayrılmaya başlamışlardır. Parti merkez idare kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak | tır. Arfeos» Sa. 3, Sü. S de Ege tütün piyasası lacak ve Amerikalıların mubayaası pazartesi günü bashyacaktır. Bu karar istihsal bölgelerinde memnuniyetle karşılanmıştır. Arkan Sa. S. Sü. 5 ta Ankara 11 (Telefonla) Haşimî Urdun Kralı Abdullah Hazretleri bugün beni Ankara Palastaki dairelerinde kabul ettiler. Urdunle Türkiye arasındaki dostluk misakı bu sırada Dış işleri Bakanlığımızda henüz imza edilmiş bulunuyordu. Necib ka\ imlerinin memleketimize karşı muhabbetlerini şahılannda en asil şekilde temsil etmekte olan Kral Abdullah Hazretleri bana aynen şu LeMoskova 11 (a a > Tass Ajansının yanatta bulundular: Arkan S. S. Sü. 3 re Beyrut muhabiri bildiriyor; Ürdün Kralı Adullahm Türkiyeyi ziyaretini yorumlıyan Suriye basını, bu ziyaretin Arab memleketlerinde siyasî bir gerginlik hasıl ettiğini yazmaktadır. Bu arada «ŞavtaşŞaab» gazetesi şunları yazıyor: «İstiklâl ve Cumhuriyet idaremiz için Amerikan firmalarının piyasaya girmeleri büyük bir memnuniyet uyandırdı izmir 11 (Telefonla) Amerikan firmaları tütün piyasasına girmeğe karar vermişler, mubayaa memurları istihsal bölgelerine gitmeğe başlamışlardır. Hazırlıklar yarın akşama kadar bitmiş o C.H.P. Beşiktaş Kongresi Dün toplanan kongrede, bir delege: «Biz, Mareşal Montgomery partiye dayanan bir hükümet istiyoruz, Moskova 11 (a.a.) Mareşal Montromery Londraya dönmek üzere bu sabah alanına yoksa hükümete dayanan parti değil» dedi hava Kremlin gitmiştir. Mareşal, dun akşam sarayında Rus generalleri Hamdullah Suphi Tanrıover v Rakıyı ucuzlatmıyalım! Doktordan meyhaneciye^ kadar bütün alâkalılar kararı yanlış buluyorlar! «Rakı ucuzlar, daha kolaylıkla tedariki mümkün olursa, köyde, şehirde, sokakta çoluğun, çocuğun eline kolaylıkla geçecek ve sövüşmeden vuruşmaya kadar sayısız cünha ve cinayetin sebebi olacaktır» Hamdullah Suphi Tanrıöver istanbul milletvekilinin C. H. Partisinden çıkarıldığı asılsız Ankara 11 (Telefonla) İstanbul milletvekili Hamdullah Suphi Tannoveritı Cumhuriyet Halk Partisinden çıkarıldığı hakkında bugün bir gazetede neşredilen haber, Ankarada hayretle karşılanmıştır. C. H. P. mahfilleri bu haberin tamamıle asılsız olduğunu bildirmekte ve kat'î şekilde yalanlamaktadırlar. Ayni haberde •Hamdullah Suphi. Tanrıöverin D. P. kongresinde bulunduğu da işaret edilmektedir. Halbuki Tanrıover kongreye bizzat davet edildiği içm gelmiştir ve esasen «Ulus> gazetesi muharrirleri de dahil olmak üzere bir çok kimseler ve bu arada C. H. P. liler de kongreye davetiye ile çağırılmışlardır. CHP. Beşiktaş kaza kongresi dün saat 15 te eski milletvekili Ziya ICaramurselin başkanlığında yapılmıştır. Senelik rapor okunduktan sonra söz alan delege Abdulkadlr Karamürsel şöyle demiştir: < Kongrelerin üç saat içinde derlenip toparlanması âdeta bir kötü teamül haline gelmiştir. Bu, teşekkülün ciddiyetile mütenasib bir şekil değildir. Bakıyorum Demokrat Parti de aynı yola düşmüştür. Gelecek sene kongrelerinin esaslı bir şekilde yapılmasını ve saatlerle mukayyed olmamalarını temenni ederim. Bundan başka biz artık partiye dayanan bir hükümet istiyoruz, yoksa hükümete dayanan bir parti değil.> Raporun kabulünden sonra muhtelif encümenlerin seçimi yapılarak kongre yarım saat tatil edilmiştir. ikinci oturumda encümenlerin hazırladıkları raporlar okunarak kabul e3ü. mistir. Mahallî mahiyette olan dilekler dinlenmiştir. Bu arada söz alan bir delege: « Büyüklerimiz büyük ana davalarla meşguldürler; küçük bozuklukların düzelmesini biz üstümüze almalıyız. Onların bu gibi teferruatla uğraşmalarını istemek haksızlık olur> demiştir. idare heyeti ve dekge seçimlerinden sonra kongreye nihayet verilmiştir. tarafından kendisine hediye edilen kul rengi kalpağı ve kaputu giymiş bulunuyordu. Montgomery Stalin'e bir kasa İskoçya viskisi hediye etmiştir. İkisi arasınla Arkası Sa. 3, Su. 2 de Çek takımı Beşiktaşı dün 1 0 yendi Türk Kus hududunda Tass ajansı, tahşidat haberini tekzib ediyor Devlet Başkanına dil uzatan C. H. P. başkanı İzmir, 11 (Telefonla) Balıkesirin İvrindi nahiyesi CH.P. başkanı Mehmed Öksüz, bir kavga esnasında Devlet Başkanına dil uzattığından hakknda tutulan zabıtla beraber Balıkesne gönderilmiş, sulh ceza mahkemesinde sorgusu yapılırken, suçunu itiraf etmiş ve mevkufen muhakemesine karar ve NADİR NADI & 3, §£. 4 te *? Tekel Pasabahçe fabrikasında rakı tankları Mosiova 11 (R) Bugünlerde radyoda haftalık bir programı okuma sırasında Amerikan gazetecilerinden TıkÇeklerin Kladno takımı dün Şeref sahasında Beşiktaş takımile karşılaşma»! son, Amerikanın Ankara ataşemüiterine ve maçı 1 0 kazanmağa muvaffak olmuştur. Çeklerle bugün yapılacak soaj atfen Senetler Birliğinin Türk hududu müsabakayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş muhtelifinin oynamasına kara boyunca asker yığdığına dair bir haber verilmiştir. yayınlamıştır. Tass ajansı bu haberi Yukanki resim, dünkü maçtan bir safhayı göstermektedir, Bu maça aid| J ^alanl^naaya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog