Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

"\ Galatasaray Sparta 5 MART CUMA GÜNÜ ŞEREF STADINDA Karşılaşacaktır. Biletler mutad yerlerde satışa çıkarılmıştır. Cumhuriyet 24 üncü yıl Sayı: 8460 KURUCUSU: Y U N U S NADT Telgraf ve mektuh adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 r . Perşembe 4 Mart 1948 K I S A S I E N B İ Y A PEYGAMBERLER TARİHİ Eski Maarif Nazırı ve kıymetli Türk âlimi Ahmed Cevdet Paşanın bu ölmez eseri babaşlayarak, butun peygamed, Hulâfayi Raşidın: T; Osman; Ali deurleri, Muaviye; Sıfieyn vak'ası; • l Mürtczanm şahadeti; e Hüseyin, Emevıler, AbbasiReşid devri v.s. v.s... cild içinde 12 liradır. eni Şark Kütübhanesi J İnönü petrol sahasını gezdi. Ekonomi Bakanı gazetecilere mütemmim izahat verdi Amerikanın TOrkiyeye munzam askeri tahsisat! Amerikalıların bize verdikleri Brill denizalüsı San Francisco'dan hareket ederken Son tetkikler 13Î8 metre derinliğindeki kuyunun günde 50 ton petrol veriminde olduğunu meydana çıkardı, ayni bölgede yeniden iki kuyu açılıyor Ankara 3 (Telefonla) Ramandaki istinaden çalışmaların seyri de bunlara 9 numaralı kuyuda bulunan petrol yacore ayarlanacaktır. tağı hakkında ilk resmî tebliğ bugün Ekonomi Bakanlığının tebliği ' neşredildi. Dün de kaydettiğim gibi Ankara 3 (a.a.) Ekonomi Bdkarhı tebliğde, ihtiyata azamî şekilde riayet ğından bildirilmiştir: edilmekte olduğu görülmüştür. "îaman dağı mıntakasmda 3 numaralı kuyuda 1.11947 tari'v'nde başlıyan Ekonomi Bakanı Cavid Ekin, bugün ve 1338 metre derinliğe men sonda] ugazetecilere, ayrıca şu malumatı vermidli ve sevindirici neticeler vermiştir miştir: Yapılan tecrübelere nazaran kuyunun « Kuyu, ekonomik bir kıymet taşıhalen günde 40 ilâ 50 ton kadar ham maktadır. Maden Tetkik ve Arama müpetrol veriminde olduğu hîsablanmıştır.1 tehassısları, vakit geçirmeksizin gereTecrübeler ve teknik inceleme ve tahken çalışmalara başlıyacaklardır. Mınliller devam etmektedir. Aynı boleede takanın durumundan ümidli bulunyeniden iki kuyu açılmak üzere gemaktayız. Bilindiği gibi sondajlar için rekli hazıılıklara başlanmıştır. bir Amerikan firmasile MT.A. EnstitüCumhur Başkanı petrol sahasında sü arasında yapılmış bir anlaşma vardır. Bu kuyunun açılmasında bulunan Siird 3 (a.a.) Cumhur Başkanımız mütehassıs Klayton, pazartesi günü Inonu refakatindeki zevatla birlikte, Bakanlığa gelerek benimle görüştü ve bugün saat 9 da Beşin ilçesi dahilindekuyu hakkında teknik izahat verdi. ki petrol sahasını gezerek oradasi petrol tesis ve kuyularını, işçilerin durumPetrol, önce kuyunun 12601270 metrelarını tetkik etmişler ve sondaj sonuçsinde bulunmuş ve 1280 metrede daha lan hakkında ilgililerden izahat ald'kkuvvetli olmağa başlamış, nihayet 1338 tan sonra, Batman istasyonuna dönmetreye kadar inilmiş, bidayette tabanmüşlerdir. Cumhur Başkanımız saati dan itibaren tazyik seviyesi 700 metre 14 te istasyonda toplanan yüzlerce haliken bugün yapılan tecrübelerden sonkın coşkun sevgi ve bağlılık tezahüra ra 100 metre daha artarak 800 metreye kadar çıkmıştır. Maden Tetkik ve Ara Kaman dağında bundan evvel > apilan fa arasında Batmandan ayrılmışlardır. ' ma Enstitüsü müdürü ihsan Ruhi Be 'sondajlarda çekilen petrol akarken Cumhur Başkanı Inonü saat 13,15 tel ran ve diğer uzmanlardan müteşekkil harına devam etmektedirler. Şüphe I hususî trenlerıle Bismılden ¿eçerelc Di, bir heyet, halen mahallindeki çalışma |' 5 ; 2 ileride alınacak tekr.ik bilgiye I yarbakıra gitmişlerdir. Haşmet Orbay davası bugün tekrar başlıyor Fakat kardan yollar kapandığından avukatlar Boluya gidemediler Marshall ve Savunma Bakanı Forestall Kongrede mühim beyanatta bulundular "Türkiye ve Yunanistan tehdidlere maruz kaldıkça, Amerikan muzaheretinin durdurulabileceği temin edilemez,, Harbi önlemek ekoslovakya ve Finlandiyada olup bitenlerden sonra dünya efkârı sinirli bakışlarla Avrupayı yeni baştan süzmeye başladı. Herkeste «Acaba şimdi sıra nereye geldi?» diyen bir üzüntü sezil hor. Kuzey Afrikada Mareşal Smuts'ın bile rahatı kaçü. ihtiyar kumandan artık bir adım gerilemenin batı demokrasileri hesabına intihar sayılacağını tâ oralardan hay kırıjor. Avrupalı ve Amerikalı nevlet adamları da vazijetin ciddiliğini inkâr ediyor değillerdir. Panislav[ık, Ortodoksluk ve hele komünistlik maskeleri altında karış kanş ortalığa yayılan istilâ seli karşısında ınlar da gittikçe sinirleniyorlar. Düşünceleri daha sert, cümleleri daha le^ecanh bir eda taşıyor. Bununla beraber yeryüzünde pek ieğişen bir şey de yoktur. Alâkalı leUetler, yani bütün dünya milleteri. bugün aşağı yukarı yalnız serirci vaziyetindedirler. Görünürde (îmılda.i an. hareket eden, politika •annesinde aktif bir rol ojnayan bir Sovyet Rusya vardır. Belki o da daha 'iyade hâdiselerin rüzgârına bağlannıştır. Mukadderat galiba kendi Dillisini okumaktadır. Amerikalı mütehassıslar uzun boyu araştırmışlar; Rusyaıun endüstri tutumu ile Birleşik Devletlerinin ırasında mukayeseler yapmışlar. Onara göre Rus endüstrisi şimdilik Anerikanınkinden en aşağı yarım asır feri imiş. Sayın uzmanların bu muahededen çıkardıkları netice şu: îolşevik hükümeti bu şartlar altında terhangi bir tecavüz harbini göze aamazmış. Demek ki yakın yıllar için eni bir dünya faciasından korkmaya T er yokmuş. Eğer harbleri doğuran sebebler hep aşmaz mantık ölçülerine dayanandı. Amerikalı uzmanların müjlesini sevinçle karşılamıyacak bir ámse yeryüzünde tasavvur edilenezdi. Bugün, Ruslar da dahil bütün nsanlar, muhakkak ki harb istemiorlar. Bunca felâketten sonra neree varacağı bilinmiyen bir başka maeraya körü körüne atılmaktan kim evk duyar? Amerikalı sayın endüstri uzmanarının yorucu çalışmalar sonunda oraja çıkardığı matematik rakamları lulmak gerçi her babayiğite nasib ılamaz. Fakat kaba taslak bir şekilde le, Rus endüstrisinin, henüz Birleşik )evletler sınırlan içindeki seviyeye aramadığım tahmin etmek için nutlaka uzman payesini kazanmak 'erekmese gerektir. Burada bir kaç defalar dokunduumuz gibi, dünya işleri, insanların linden çıkmış, kör tabiat kanunlarına ¡almıştır. Hâdiselere hükmeder göündükleri halde bugün Ruslar belki le her devletten ziyade mukadderata »ağlıdırlar. Bir rejim ki otuz yıldır »elli bir sosyal felsefenin arkasından coşup dururken tamamile ters netiNADİR NADt Arkan S*.3,$Ü.İH 275 milyon dolarlık tahsisatın 75 milyon doları Türkiyeye verilecek Washington 3 (AP.) Bugün Birle la askerî yardım görmemeleri halinde, şik Amerika kongresine hitab eden Yunanistanla Türkiyenin ciddî bir tehGeorge Marshall ile Savunma Bakanı like ile karşı karşıya kalabileceklerini James Forestall, Amerikadan daha faz Arkan Sa. 3, SİL 5 t*" Demokratların Ankara Amerikadaki mubayaa kongresi dün bitti heyetinin komisyon aldığı dedikoduları Bu dedikodular ve yapılan neşriyat dostumuz olan Amerikalıları bizim hesabımıza çok müteessir etti Haşmet Orbay Ankara 3 (Telefonla, Boluya giden Ferdi Öner bildiriyor) Bolu Ağırceza mahkemesinde yeniden görülecek olan Ankara cinayeti davasını takib etmek üzere bu sabah bir kamyonla yola çıktım. Şoför, şiddetli kar yüzünden Bo Arkası Sa 3. Sü 6 da + Dünkü toplantıda büyük bir fırtına önlendi, Celâl Bayar, nutkunda, dünya durumundan bahsetti ve milli tesanüdün lüzumunu ileri sürdü mamile uydurma olduğunu NewYork (Hususî) Upek yakından bildiğimiz çirlaştrrma Bakanlığı tarafından kin haberlerin gazetelerde neşdemiryolu malzemesi ve gemi ri bu iki zatı ve heyetin diğer almak üzere iki yıl kadar önazalarını pek iyi tanıyan biz, ce buraya gönderilmiş olan buradaki Türkleri son derece mubayaa heyetinin reisi Fuad müteessir etti. Ayrıca heyetin Zincirkıran ile heyet azasınkomisyon aldığı hakkında, dan Devlet Denizyolları Haikinci heyetin buraya geldiği liç Fabrika ve Havuzları Müzamandan, yani geçen sonbadürlüğüne bağlı Camıaltı ahardanberi sağa sola yaydığı telyeleri şefi Mesud Toğar, iddialara, hükümetin de inaÇoruh şılepıle İstanbula varır narak heyet azası hakkında varmaz, nasıl feci bir şekilde tahkikat yaptırması da hem karşılandıklarını butun tafsiteessürümüzü, hem de memlâtıle bildiren gazeteler buraya geldi. Bu iki zat ile eşlerinin. F u a < , z i n c i r k l r a n nuniyetimizi mucib oldu. TeAnkara 3 (Telefonla) İtalya ve essürümüz, hükümetimizin Fransa tarafından tertib edilen 16 lar üzerlerindeki çamaşırlara varıncaya kadar, birer altm ve hattâ eroin kendilerine, namuslarına ve seciyele konferansına hükümetimiz resman davet kaçakçısı gibi aranmaları, buradan gö rine itımad edip evvelâ Avrupaya, sonra edilmiş bulunmaktadır. Bu konferansta türdükleri ev eşyasının yalnız gümrük Amerikaya gönderdiği bir heyet hakkm hükümetimizi, Dış İşleri Bakanı Nec Arkasx Sa. 3. Sü. 5 te Arkası Sa. 4. Sü. 6 da íesminin 100 bin lira tuttuğu gibi ta Onaltılar Konferansına çağırıldık Dış İşleri Bakanı Parise e diyor Ankara 3 (Telefonla) Demokrat Parti Ankara il kongresi bu gece saat 20 ye doğru, seçimleri de yaparak çaışmalarına son vardi. Toplsntı, bugâi de çok dikkate şayan safhalar arzefi Hattâ genel idare kurulu ile Parti Mec lis grupu arasındaki ihtilâfın ,toplantıya aksettirilmek istenen tezahürleri de görüldü. Genel idare kuruluna muhalif olan bazı milletvekillerinin, kongrede açıklamada bulunmak üzere vesile ara Arkası Sa 3 Sv '¿ rit Maliye Halid Nazmi Keşmir, 7 Eylül kararlarını müdafaada ısrar ediyor ve altm, döviz mevcudumuz için izahat veriyor Bir haftadanberi şehrimizde bulunan manyaya hareket etmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir Sterlin mevcudumuz azalmaktadır. Aldun aksam Ankaraya hareket etmiştir. tın miktarı ise değişmemiştir. Son za Arkast Sa. 4. Sü 1 de Bakanı dün sabah evinde ziyaret ettik, sorduğumuz muhtelif suallere aşağıdaki cevabları verdi: Dış ticaretimizin gelişmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir, dolar, sterlin ve altın durumu nedir? « Dış ticaretimizin gelişmesi için 5nümüzdeki aylar zarfında, bazı Avrupa rremleketlerile yeni anlaşmalar yapmak üzereyiz. Almanya ile ticarî münasebetlere girebilmek için, bir heyetimiz Al Yüz bin liralık sahte banknot Rizede büyük bir kalpazan kumpanyası yakalandı Trabzon 3 (Hususî) Şehrimizde sahte para süren iki kişi busun zabıza terafından yakalanmıştır. Rizeli Maksud ve İspirli Kâzım adında iki kişi, bugün saat 21 de sigara bayii Osman Uzundan iki yenice sigarası alarak bozması için bir on liralık vermişler, Osman paradan şüphelenmiş ve ufaklığı bulunmadığını söyliyerek onluk banknotu iade ermiştir. İşin sezildiğini farkeden sahtekârlar, parayı alıp uzaklaşmışlardır. Arkası Sa. 4, Sü. 3 te e Divan dün kahve işini tetkike devam etti Başkan, Ulvi Yenalın verdiği izahata cevaben: "Zaten sizin bu türlü hareketlerinizde ki kimsede itiraad bırakmıyor,, dedi "Rus boyunduruğuna giren Prag'dan geliyorum,, Hilmi Uran Kastamonuya vardı C. H. P. Genel Başkan vekili Kastamonuya 25 kilometre ötede Halkçılar tarafından karşılandı Kastamonu 3 (Hususî) Halk Partisi Genel Başkan vekili Hilmi Uran, beraberinde Kastamonu milletvekili Bakı Tumtürk, Hamdı Çelen olduğu halde buguJi Tosyadan şehrimize geldi. Genel Başkan vekili, şehre 25 kilometre me. Son buhran esnasında Prag'da bulunmuş olan ve oradan şehrimize gelen meşhur bir Amerikalı gazeteci intihalarını anlatıyor Yüce Divanda Ulvi Yenal konuşur, Vakd Çakmur not alırken vo Andiryadis düşünürken finefi wW Çekoslovakyadaki son siyasî buhran esnasında Prag'da bulunmuş olan, Columbia Bradcasting Sistemin Ortaşark mümessili George Polk, şehrimize gelmiştir. Mr. George Polk, Türkiyeye bundan evvel bir defa daha gelmiş ve o za manki Başbakanla yaptığı konuşmadan sonra Ankara radyosundan Türkiye ve Boğazlar mevzuunda Amerikaya bir mesaj yollamıştı. Bu mesaj Amerikada müspet tesirler yaratmıştır. Memleketinde çok kuvvetli bir muhabir olarak tanınan George Polk, Prag şehrinin son buhran esnasındaki vaziyetini söyle anlatıyor: • 1945 genel seçiminde yüzde kırk rey alan komünistlerin bugün yüzde otuz sekize düşmelerine rağmen Çek w Ajrkm S * 4. §£. 8 «S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog