Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

anın mukadderatı belli oluyor n yeni bir yayılma tehdidi inin büyük ehemmiyeti haiz ir vermesini intaç edecek Askerî hazırlıklar son hızını buldu, Amerika yedek subayları terhis etmiyor, Ruslar da Almanyaya Birlikler yığıyorlar îsveçın başşehri civarındaki Bromma hava alanmm tayyareden alınmış bir resmi. Bava alanının etrafı ormanlarla çevrilmiştir. Harbi önlemek için Konferansın Truman Washington 28 ( A P ) Nisan ayın veçten bazı isteklerde bulunmasıdır. da doğacak olan asgarî uç ehemmiyetli Rusyanın, Avrupanın batısına veya Attlee ve Stalin arasında buhranın hâd tarzda inkişafı bekleni Ortadoğu istikametinde olarak cenuba yapılacağı ileri sürülüyor yor. Bunlar doğru yapacağı yayılma tehdidi, Wa1 Nisan 18 de Italyada yapılacak shıngton'da çok buyuk ehemmiyeti haiz Londra 28 (a a ) «Sunday Graphıo siyasî kararların verilmesini intaç edegenel seçim. gazetesinin sıvası muharririne göre, in2 Karşılıklı yardım esasına daya cektir nan Rus Fin askerî paktının bir ne Washington 28 ( a a ) (LPS) Ame giltere, Amerika ve Sovyet Rusya Başticeye bağlanması rıkada terhis edilmeleri icab eden yır bakanları y era b'r harbe mânı olacak Arkası Sa. 3, Su. 4 U 3 Rusyanın, muhtemel olarak, Nor Aricas» Sa 3 SU. 2 de Son günlerde Rusya aleyhinde sert demeçler veren Amerikan Bakanlarından dordu Kenneth Royall (Ordu), John Sullıvan (Bahrije), Stuart Symıngtoa (Hava) ve James Forrestal (Milli Savunma) Rusya, şimal komşularını itham etmeğe başladı Sovyet basım, Norveçten sonra İsveçin de Amerikalılara üs vereceğini söylüyor RusFin müzakereleri bitmek üzere iken Danimarka emniyet tedbirleri alıyor Moskova, 28 (AP) Ikı Rus gazetesi, Amerikan uçaklarına ve Amerikan paraşatçu kuvvetlerine mah~us isveç arazisinde hava üslen kurmak istediğinden, İsveç silahlı kuvvetler başkomutanı General Helge Jung'u itham etmiştir. Is\eç generalini itham eden «Kızıl Donanma> gazetesidir Dıeer taraftan Îzvestıya gazetesi de Norveçı, Şimal Buz denizindeki adaları Amerika Savunma Bakanlığına tahsis etmek tasavvurunda bulunmasından dolayı itham etmiştir Arkast Sa, 3, Sil. 5 t« Berlinde haziran ayı içinde bir toplantı yapılacak Inonu Ne Bride'i kabul etti Amerikan generalinin, gelen askerî malzeme hakkında Cumhur Başkanına izahat verdiği söyleniyor ı Bakanların GHLP. Ankara il kongresindeki izahları Adalet Bakanı, zabıta işlerinde halkın çektiği sıkıntıyı enlemek üzere bir kanun tasarısı hazırlandığını bildirdi Türkiyede petrol istihlâki gün geçtikçe artıyor Ticaret Bakanı, istihlâkin bu yıl 400 bin tonu aşacağını ve 4 sene sonra bir milyon tonu bulacağını söyledi Bakan dun îzmirde yeni yapılan akaryakıt tesislerini açtı İzmir 28 (a a ) Ticaret Bakanı Mahmud Nedim Gunduzalp, bugün saat 11 30 da Ticaret Bakanlığına bağlı Petrol Ofisi tarafından Turan'da yeni inşa edilen akarjaKit te'islerıle teneke fabrikasının açıl.ş töreninde hazır bulunmuştur Iznurde buyuk bir ilgi u> andıran bu törende başta Vah, Belediye Başkanı, milletvekilleri, komutanlarla Ticaret Odası, Borsa başkanları, banka müdürleri, akaryakıt şirketken m ü messilleri, Izmırın ilen gelen ticaret i Ttune mensub zevat, kalabalık bir halk kütlesi bulunmuştur. ilkönce Petrol Ofis namına umum mudar Turhan kısa bir konuşmada bulunarak bu tesislerin açılmasını Bakandan rica etmiştir Bunu muteakıb Bakan, Ofisin hizmetlerini belirten bir hitabe ile şendi kesmiştir Bilâhare tesisler, iş yerleri, amele e\lerı gçzılmış Arkası Sa. 3, Su. 3 t i z buhrana doğru gidiyor» Faik Kurdoğlu, Manisada, bazı bölgelerde ekimin tahdid * edileceğini bildirdi Şınasi Devrin Ankara 28 (Telefonla) Bir kaç gun once Washing ondan Ankar^a donmuş olan Amerikan askerî vardım heyeti bas« kanı Tümgeneral Me Bride yanında Al« bay Whisner ile irtibat sı ba\'arımız» 3an "kurmay Binbaşı Alp Kartal olduğa halde Çankavaja giderek Cumhur Baş« kanı ismet Inonu ile go usmu^tur Bu görüşmede General Me Bride m, Tur Ankara 28 (Teleionla) C H P An kıveye gelmekte olan askerî jarc'ım kara il kongre«ı bugün de çalışmaları malzemesi hakk nda izahat \ ermiş olduna devam etmiştir Öğleden önceki o ğu so^'enmokteiır turumda Adalet, Millî Savunma ve Tarım Bakanlıklarını ilgilendiren dilekler üzerinde görüşmeler olmuştur. Millî Savunma Bakanı Munır Birsel bir konuşma yaparak, Tork ordusu ıçm izhar edilen geniç sevgıve teşekkür etmiş ve dileklere cevaplar vermiştir Adalet Bakanı Sınadı Devrin de, adalet işlerine gösterilen ılgıje teşekkür etmiş, zabıta işlerinde halkın gerçekten eziyet çektiğini, bunu izale etmek ıcın de bir kanun tasarısı hazırlanarak Meclise yollanmış bulunduğunu söylemiştir Öğleden sonraki oturumda Tarım Bakanı Tahsin Coşkan dileklere cevat) vererek, memleketin orman ve toprak meseleleri üzerinde geniş izahlarda bulunmuştur. Arican Sa. 3. Sil 1 de Kumanyada dün seçim yapıldı Muhalefetin iştirak etmediği seçimler hararetsiz geçti Mahmud Nedim Gunduzalp I Beşiktaş Galatasaray! 5 • 1 yendi j Manısanm 8 milletvekili bugün Aklıısara gitmişlerdir C. H P, binasında Faik Kurdoğlu bir konuşma yapmışgemi yerine 4 gemi yapmağı teklif eden tır Kurdoğlu ezcümle tütüncülüğümü zun buhrana doğru gitmekte olduğunu, İtalyan firması sekiz milyon lira tutan bu yüzden bilhassa Manisa ve Karadeniz bölgelerinde tutun ekiminin tahdid tazminattan kurtulmak istiyor edileceğini, yuz bin tonu bulan tütün Başbakan Gıoza mahsulünün 5060 bm tona indirilmesi «Biz, mukavele mucibince eski fıat uDevlet Denizyolları idaresi tarafından Bükreş 28 (a a ) Anadolu Ajansıv« nefasetin arttırılması lüzumunu, tü Ansaldo fabrikasına sipariş edilen 8 zennden 8 gemiyi yaparsak, çok zarar nın özel muhabiri telefonla bildiriyor: Arkast Sa. 3, Sü. 6 da yolcu gemisinin 1946 ekımındenben bu edeceğiz. Size 4 gemi yapalım ve her Kumanyada bugün millet meclisi se müessese tarafından yapılmadığı ve bu Arkasx Sa 2, Sü. 7 de Arkası Sn 3 Su. 2 de yüzden italyan şırketıle idare arasında bir ihtilâf çıktığı malumdur. ihtilâfı halletmek üzere Ansaldo tarafindan memleketimize gönderilen mümessilin Ankaraya gittiğini yazmıştık. Ankaradan bazı refiklerimize gelen haberlerde Ulaştırma Bakanlığının Ansaldo'nun teklifini esas itıbarıle ve 8 gemi yerine 4 gemi inşa etmek üzere abul ettiği bildiriliyordu. Öğrendiğimize göre Ansaldo'nun teklifi şöyledir: Ansaldonun yaptığı dolambaçlı teklif Ankara cinayeti Boiuda yeni bir safhaya giriyor Bugün Boiuda yapılacak olan duruşmada Naci Uluerin sual yağmuruna tutulması bekleniyor Rumelihisarında bir otomobil denize uçtu Şoför boğuldu, mal sahibi mucize kabilinden kurtuldu Dun akşam üzen Rumelihisarında bir otomobil kazası olmuş, direksiyonu bozulan bir taksi denize düşmüştür. Hâdise şovle olmuştur: 5109 sayılı taksi Buyukdereden gelmekteyken, direksiyonun bir kısmı ânı olarak fırlamış, otomobil evvelâ sağ kaldırıma, sonra sol kaldırıma çıkmış e sol kaldırımı aşarak denize yuvar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog