Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

itiyorsunuz, Amerika, İngil Baştaraft 1 inci sahifede bildiren ve bu istifanameyi partimizi X ter Fransa devletleri oğlu, Said Başak (tüccardan), Eyüb yıkmak kasdi ile Genel Kurula sunmaV Rusyaya bir müşterek nota Sabri Hayırlıoğlu (tüccardan) ve Enis dan evvel umumî efkâr önüne gazeteler vererek «Serbest Trieste» ismile Yugoslavya lehine ve İtalya aleyhine sulh vasıtası ile yayan te fakat bu beyanlaekoslovakyada demokrasinin Behic Koryürek'ten müteşekkildi. muahedesine konmuş olan garibeyi orHaysiyet Divanında, Genel Kuruldan rını hiç bir delil ve vakıaya istinad etyıkılmasile son bulan buhtadan kaldırıp Trieste'ıür. kalyaya iagelen tezkere okunarak inzibatî imge tirmemek ve madde göstermemek suretj ran, dahilî bir gelişme miydesine karar vermek için italyan sulh, lenin müzakeresine geçildi Alınan ka ile Genel Kurul çoğunluğunun faaliye di? yoksa harici bir tazyik muahedesinin tashihini müzakere ettini hakikate külliyen muhalif ityüzünden vuku bulan, yani zorlanan rar, aynen şöyledir: meyi teklif etmişler. «Gerekçeli kararımızda tafsikn izah hamlarla baltalamağa kıyam eden ve bir hâdise miydi? Teklif o kadar anî oldu ki, bu yasanın Güvenlik Konseyinin bugünlerde cid olunacağı veçhile Partimiz mensupları milletvekili Dr. Midhat Sakaroğlunun yazıldığı güne kadar hâlâ ne Rusyadan, diyet ve ehemmiyetle meşgul olduğu arasındaki uhuvvet ve danışmayı ihlâl Haysiyet Divanına verilmesi hakkında ne yamaklarından ciddî bir cevab belirve tahrib, her gün biraz daha muvaffa Genel Kurulda görüşülürken müsbet bir mesele de budur. medi. Demek afalladılar. Sovyetlere göre Amerika, Çekoslo kiyet yolunda ilerleyip millet göğsüne rey veren ve bundan başka istifalarınSon senelerde, AngloSakson veya vakyayı da, diğer Avrupa memleketleri kök salarak yüksetaekte bulunan Par dan sonraki fülî vaziyetleri ile partimibatı devletleri siyaset tezgâhlarından gibi esaret altına almak, hattâ bu esa timizin manevî şahsiyetini tahkir kas zi parçalamağa çalışan Yusuf Kemal bu kadar güzel bir eser çıkmış değildir. reti ona zorlamak istemiş, Çekler yap di ile: Tengirşenk, Emin Sazak, Ahrned Oğuz, Böyle diplomasi hünerlerine Birinci Citıkları inkılâbla bu çeşid teşebbüsleri 1 Partililerimiz arasında sevgi ve Enis Akaygen, Ahmed Tahtakılıcın işbu han Harbinden evvel nadiren tesa:;at akamete uğratmışlardır. saygı bulunmadığını, 2 Tenkid hak hareketleri, tüzüğümüzün 17 nci madedilirdi. Bir hükümetin, hatta (litler gibi Amerikalılara göre bu iddialar boş kım tamamen ortadan kaldıracak ma desinin a, b. d fıkralarının şevki ile 16 bir şahsın arzusu ile girişilmiş bazı cetur ve göze çarpan apaçık hakikat, Çe hiyette bir ekseriyet tahakkümü bulun nci maddenin b bendi uyarınca Demoksurane hareketleri diplomatik hüner dikoslovkyanın ağır bir baskı altında ka duğunu, 3 Aramızda doğruluk ve rat Parti âzalığmdan çıkarılmaları müsye saymıyacağım. Çünkü böyle hareketlarak istemiye istemiye kendini komü ahlâk prensiblerine dayanan millî bir telzim görülmüş ve bu babda vâki dalerin hiç bir kolektif kıymeti yoktur» nistlerin pençesine teslim etmiş oldu halk hâkimiyeti kurmağa imkân bırakıl vete irabet etmediklerinden gıyaplarınHitlsr öyle ister, öyie olurdu. Lâkin bu ğudur. madığını, 4 Millet ve tarih önünde da yapılan incelemeler neticesinde kaTrieste davası öyle değil. Üç hükümet Austin'in mesul olmaktan çekindiklerini söyliye naat edinmeye kâfi deliller meydanda Amerika murahhası Mr. kimseye sezdirmeden ve tam İtalyan inSovyet murahhasına karşı yaptığı sual rek 10.3.1918 tarihinde Genel Başkan bulunmuş olduğundan cümlesinin Partihabı arifesinde, komünistlerin de bati bombardımanı bu hakikati şüphe edil lığa verdikleri bir istifaname ile Genel timizden ihracına söz birliği ile karar Avrupada bir tecavüz politikası tatbikımez bir vuzuhla belirtiyor. na başladıkları anda meseleyi Rusyaya Kurul üyeliğinden toptan ayrıldıklarını verildi.> Çekler kendi isteklerile hareket etteklif etmeleri çok güzel hazırlanmış ve tilerse komünistler ne diye büyük tasbulunmuş bir darbedir. fiyeler yapıyorlar? Bastarafı 1 inci sahifede j zi frenliyorsunuz? Çünkü bu teklifi reddetmek de, kabul Bu memleketteki muhalifler niçin nimsendiğini anlatmış ve demiştir ki: Gencin bu sualini Refik Koraltan rmek de Ruslar ve komünistler için durmadan tevkif olunuyor? Profesörler Şimdi bizden ayrılan bazı sesler hemen cevablandırdı, dedi ki: zararlıdır ve felâketlidir. ve liderler niçin yakalanıp zindanlara Başmakaleden devam bizi tahakküm zihniyetine sahib olarak < Bu suali bana değil, bugünlerde Size bir fıkra anlatayım: tıkılıyor? Basın ve radyo yayınları ni Baştaraft 1 inci sahifede Biz, İngiliz siyasî muharririnin, bu ya itham ediyorlar, bazan şunun bunun Avrupadan dönecek olan Hariciye Ba Bir padişah, iyi bir yalan dinlemek Ba$iara/ı 1 inci sahifede çin en ağır kontrol altındadır? Tanın meclisi dış işleri komisyonunun akdetzısını Sovyet Rusyaya karşı bir ihtar te kölesi olarak vasıflandırıyorlar. Fakat kanı Necmeddin Sadaktan sorunuz.» anî ölümü her tarafta derin bir teessür istemiş, ilân etmiş: mış başmuharrirler niçin birer birer or miş olduğu gizli celsede Dış İşleri Ba uyandırmıştır. Başbakan, dün gece saat lâkki ediyoruz, Fakat, yukarıda da işaret onlar bize bu vasıflan yakışünrlarken 5 Kemal Satır niçin bizi istiklâl Bana güzel bir yalan söyliyene beş tadan kayboluyor? Tanınmış şahsiyet kanı Marshall, milletlerarası durum 24 te Keşmirin vefatını haber alır al ettiğimiz gibi, «zoraki anlaşma» sözünü, tahakküm zihniyetile köleliğin bir ara mahkemeleriyle tehdid ediyor? yüz altın mükâfat veririm. ¡ ler niçin bir çare bulnp memleket dışı hakkında geniş izahatta bulunmuştur maz derhal evine giderek, ailesine tazi kime matuf olursa olsun, yersiz ve ma da gitmiyeceğini düşünmemiş olmakla Refik Koraltan bu sualleri toplu bir Akın akın, sınıf sınıf yalancılar sara ; na kaçmak için uğraşıyor? Mazarik niToplantıdan sonra Marshall, her hangi yetlerini bildirmiştir. Bugün de tad nasız buluyoruz. Daha bir kaç gün önce tezada ve çok gülüne bir mevkie düş halde şöyle cevaplandırmıştır: j ya hücum ermişler. Hepsini dinlemiş» çin intihar etmiş bulunuyor? Çekoslo bir demeçte bulunmaktan imtina etmiş yetler devam etmiştir. Cenaze törenine Amerikan resmî çevrelerinde Türkiyenin müş olmuyorlar mı? Biz kimseye köle< Biz bu ihtilâf işinde vazifelerimi ! hiç birisini beğenmemiş. vakyanın elçileri niçin yeni hükümeti tir. aid program, Dış İşleri Bakanlığı Pro yalnız başına da olsa, Bolşevik ihtirasla lik etmedik. Bilâkis benliğimize ve ira zi ihmal etmedik. Sadece imhal ettik. Efendim, bir deve gördüm, uçu' 4 Albany (NewYork) 24 (a.a.) Cum tokol umum müdürlüğünde, Maliye u rına boyun eğmemek azminde olduğn demize hâkim olarak hattâ kelle koltanımıyarak birbiri ardınca istifa ediyordu, diyene: yor? Cumhur Başkanı Beneş memleket huriyet partisi adına Amerikan Cum mum müdürlerinin de iştirakile bugün söylenmişti. Artık zarlar atılmıştır. Ya tukta mücadelemize devam ettik. Gene Emin Sazak maksadını tamamen açık AUah büyük, olabilir, diye muka« lamıştır. Görülüyor ki kendisi tek bir inkılâb geçirmiş olduğu halde niçin hur Başkanlığı namzedi olan NewYork hazırlanmıştır. Sovyet Rusya Türkiyeye karşı. Avrupa de aynı mücadelenin hızı içindeyiz.» bele ermiş. ya karşı, bütün demokrasi dünyasına bir çift sözle memleket halkına hitab hükümeti Valisi Dewey, dün bir gazeRefik Koraltan D. P. kurucularının, reyi zümrenin reyine tercih etmiştir. Hazırlanan programa göre, cenaze saat karşı takib ettiği ihtiraslardan vazgeçeBinaenaleyh mütehakkim biz değil, biz j " " B i r m^âa gördüm sekiz ayakh teciler konferansında «Sovyet Rusyaedemiyor?. eşrutiyetten bu yana görülen partiidi di>enc: nın tecavüzkâr» siyasetinden Truman 12 de otomobille Numune hastanesinden cek; yahud da bu yolda devam ederek zanlardan tamamen ayrı bir düşünce zat kendisidir. Belli ki Çekoslovaklann hiç de isteMaliye Bakanlığı önüne getirilecek, bu üçüncü cihan harbini tutuşturacakür. Zo Hilkat böyle garibeler yaratıyor.J Köprülü ile Nihad Erim arasındaki medikleri bir hâdise, güçlerinden üstün hükümetini mütereddid ve muvaffakı radan 12,30 da hareket edilerek istasyona hareket ettiklerini söylemiş, şöyle görüşmeye gelince, bu bir telefon mu demiş. î#e ki söylediyse: bir tazyik neticesi olarak vuku bulmaş yetsiz vaziyeti dolayısile mesul tutarak kadar gidilecektir. Yürüyüşte önde ban raki bir anlaşmanın lâfını ermenin bile emiştir: Olabilir, diye mukabele etmiş. Ni~ manasız bir hayale kapılmaktan başka haberesinden ibarettir ki, konuşma isalmıştır» ve Çekoslovakya bu tazyik altında ezil «harb kaçınılmaz bir hal « D. P. halkın kalbine girmesini teği Nihad Erim tarafından vâki olmuş hayet elinde bir çömlek olan bir ihtiyar demiştir. ' do, alay sancağı, muhafız taburu, piya bir şey olmadığını belirtmek isteriz. miştir. bilmekle son yıl içinde büyük bir zih tur. Kongrenin toplanmasını istiyenler, huzura kabulünü rica etmiş ve girdik» de taburu, Cumhur Başkanlığı bandosu, Hakikat o kadar aşikâr ki söz götürçelenkler, onu takiben de top arabasına ABÎDİN DA VER niyet değişikliği yaratmıştır. Matbuatın çatlak ses çıkaranlardır. Biz bu kötü ten sonra anlatmış: mez. Fakat bu acı hakikatin beşer vicdiline vurulan kilid kaldırılmış, tefek emellerin tahakkukuna asla müsaade et Efendimiz, beııim merhum pedekonulmuş ve sağında, solunda iki subay danını azaba uğrattığı sırada Çekoslokür hürriyetine doğru gidilmiştir. Bü miyeceğiz.» bulunan merhumun tabutu bulunacak ve rim, sizin merhum pederinizin dostu Cenevre, 24 (a.a.) (Saat 1.15): vakya macerasına benzer bir fırtına tün bunlar çatlak sesler tarafından idimiş. . Anadolu Ajansının özel muhabiri bil ailesi efradı top arabasını takib edecekFinlandiyalını başı üzerinde kopmuştur. Refik Koraltan Kemal Satırın son ia edildiği gibi şunun, bunun lutfu ihtir. Daha sonra sağında Meclis Başkana Olabilir. ; Finlandiya murahhasları geçen pa diriyor: sanı değil, kendisini göstermeğe başlı konuşmalarını ele alarak: Bir aralık merhum pederiniz parave solunda Başbakan olduğu halde Konferans bugün çalışmalarına derartesi günü Moskovaya gitmişler, fakat « Soy adı gibi bizi satırdan geçir ca sıkışmış. yan halk iradesinin eseridir. Yani sizin Cumhur Başkanı İnönü gidecektir. BüBaşbakanın gitmemesi anlaşılan Mos vam ederek komisyonların seçimini ta tün askerî ve mülkî erkân, kordiplomamek istiyor amma, yağma yok.» demiş Olabilir. eserinizdir.» kovayı hoşnud etmemiş, o da dün, has mamlamıştır. Konferans dört komisyona tik, Yedek Subay ve Harb Okulu taburtir. Ve benim merhum pederimden bn Refik Koraltan bundan sonra son ihTetkik edilmeden alınan ta (!) olduğu halde Busyanın gönder ayrılmıştır. Haberleşme hürriyetinin u ları bulunacaktır. Tören Garda sona ereToplantı saat yirmi dörde kadar de çömlek dolusu altın borç almış. Şimdi tilâflara temas etmiş, iktidar partisinin diği bir tayyare ile Moskovaya gitmek mumî ve esas prensiblerini müzakere cektir. o borcu ödemenizi istiyorum. bu hâdiseler karşısında: «Bunlar çözü vam etmiştir. fabrika meselesindeki etmek vazifesi ile mükellef olan ve bu zorunda kalmıştır. Yalan. Böyle bir şey olmamıştır. lüyorlar artık» diye sevince düştüğünü, Varın şehrimizde yapılacak tören sanıklar dinlendi Finlandiyanın kabahati komünizme itibarla konferansın €<n ehemmiyetli realitenin bu olmadığım ispat için DeÇekoslovakyanın Paris elçisi run! O halde beş yüz altını ihsan buyu* Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmirin İltifat etmemesi ve ona en birinci mev müzakerelerine şahid olacağı anlaşılan Ankara 24 (Telefonla) Yüce Divan mokratların çok hassas ve uyanık olakii ve çoğunluğu vermemesidir. Hattâ bu komisyonun mazbata muharrirliğine cenazesi yarın saat 7 de Haydarpasaya istifa etti Böylece padişahı iki külfet arasında rak hareket etmeleri lâzım geldiğini geçen sene sonunda yapılan belediye se ikinci delegemiz Nihad Erim seçilmiş gelecek ve hususî bir motörle Sirkeci bugün Iyidere kereste fabrikası mese söyliyerek demiştir ki: Paris 24 (a.a.) Çekoslovakyanın bırakmış. Sözü kabul etse bir çömlek tir. Bu seçim konferans mahfillerinde ye, oradan da cenaze arabası ile Beya lesile meşgul olmuştur. Bugün ilk olaçimlerinde bütün Finlandiyada komü« Arkadaşlar, bundan böyle gayret Paris elçisi Jindrich Osek bu sabah altın ödeyecek. Yalandır dese beş yüz nizmin büsbütün sönmeğe yüztuttuğu heyetimize karşı olan sempatinin teza zıd camiine getirilecektir. Burada bir rak Tekel eski Umum müdürü Hurrem dayıya düşmüştür. Filân adam satılmış, Dış işleri Bakanlığına giderek, Çekos altın verecek. Tabiî bu sonuncu şıkkı göze çarpmıştı. Önümüzdeki temmuzda hürüne vesile teşkil etmiştir. Nihad E bölük piyade, bir bölük süvari ile bir Seren dinlendi; Hurrem Serene isnad filân adam filanca adama uşak olmuş lovakyadaki durum dolayısile vazife ihtiyar etmiş. polis kıtası tarafından selamlayacaktır. olunan suç, yeni bir fabrikaya ihtiyaç yapılacak genel seçimde de komünist rimi, Yunan delegesi teklif etmiştir. Cenaze namazı kılındıktan sonra top a bulunup bulunmadığını münakaşa eden gibi sözleri ortaya atanlara ancak acı sinden çekildiğini, şifahî surette bildir Ruslar işte bu durumdadırlar. Teklifi lerin zayıf bir azınlıktan ibaret kalaKonferansın umumî toplantıları bitmiştir. > raporu geri alarak, yerine, Iyidere fab maktayız. reddetseler ki edeceklerdir Italyadaki cakları belirmiş olduğa için Sovyetler, miştir. Bugünden itibaren komsiyonlar rabası ile Fatih parkına kadar götürüle rikasının mubayaasını mümkün kılacak inönü tekrar Reisicumhur olacakmış cek, oradan' da cenaze arabasına alıintihabı muhakkak kaybedecekler. Üsbeşinci kollarının yardımına koşmuşlar çalışmalarına başlamışlardır. En geç 23 bir yazıyı ikame etmek, tomruk veril parti kuranlar onu tekrar Devlet BaşAcıklı bir ölüm telik Trieste İtalyaya gidecek. Bütün ve Finlandiyayı asla istemediği bir it nisana kadar bir netice alınmak için narak Şehidlikteki aile makberesinde mediğini ve verilmiyeceğini bildiği kam yapacaklarmıs, diyorlar. Bunu toprağa bırakılacaktır. Merhum Maliye vezİtalya batı blokuna sımsıkı bağlanacak. tifak imazsına zorlamışlardır. gayret edilecektir. fabrikanın satın alınmasına mâni olma söyliyenler devlet hukukunu bilmiyen nedarlarından Edib AlItalyadaki komünistlerin vaziyetleri Yani Çekoslovakyanın başına gelenmak ve kıymet takdiri için mahalline lerdir. Bunlar idraki olmıyan, hürriyeti arslanın gelini, Sümerbüsbütün kötüleşerek. Trieste"nin İtaîler Finlandiyanm da başına gelmek ümütehassıs göndermemek, bilâkis mu tanımıyan insanlardır. Kimin mebus o bank memurlarından yaya iadesini kalıul etse, bu sefer başLeblb Alarslanın ,eşi Teredir. bayaayı sağlayacak rapor istihsali için lacağını, kimin muhtar olacağını, kimin ta Yugoslav'lar olmak üzere bütün BalGüvenlik Konseyinde vuku bulan tarHANİFE mahalline Cemal Civeleği göndermek devlet başkanı olacağını ancak millet kanlar ve komünist nüfuzu altındaki tışmalar, muhakkak ki bu milletleri ALAKSLAN ti. tayin eder.» başka memleketlerde Rus nüfuzu kırıLondra 24 (AJ>.) Bugün Avam kurtarmağa kâfi değildir. Fakat bütün henüz yirmi Bastarafx 1 inci sahifede Bu izahatı müteakib Veysel adında da, hayatının beş yasınlacak Jıer tarafta yavaş yavaş çöküntü Kamarasına hitab eden Dış İşleri Babaharında Hurrem Seren, bu isnadlara cevab dünyanın bu oyunları yutmadığını beTürkiye Yunanistan bir gene Refik Koraltana şu sualleri iken tutulduğu amansız ve çözüntüler basçösterecek. lirtmesi de elbet ki bir şeydir ve yalan kanı Bevftı, Triesteyi ttalyaya iade Çaldaris, Türkiye Dış İşleri Bakanı vererek, eldeki fabrikaların ihtiyaca hastalıktan kurtudamı teklifinin 18 nisan İtalyan genel seçim Necmeddin Sadak ile iki uzun görüşme kâfi geleceğinin Bakanlığa bildirilmesi sormuştur: Çok, ama çok güzel bir buluş. Şimdiİlerisi için bir hazırlıktır. yarak evvelki gun Haklerile her hangi bir ilgisi olmadığını be yapmış olduğunu, bu görüşmelerde iki büyük bir mesuliyeti icab ettirdiğini, ye kadar bu derece gÜ7?l bir açmaza 1 Mademki bu ihtilâflar 15 ay ev kın rahmetine kavuşÖmer Rıza DOĞRUL yan etmiştir. tesadüf ermedik. Fikrin sahibi olduğa memleketin müşterek menfaatlerini il böyle bir mesuliyeti üzerine almaktan vel başlamıştır. Neden şimdiye kadar muş ve cenazesi dün Bir soruyu eevablandrran Bevin, söz gilendiren bütün meselelerin müzakere sa, Bakanın, müdürlüğe şahsan intikal açıklanmamıştır. Emin Sazağın evinde Merkezefendi aile kabristanına defnedilmiş söylenen Fransız ¿iş İşleri .Cakanı M» Dün geceki boks maçları tir. Merhumeye Tanrıdan ma, lerine şu şekilde devam etmiştir: Bidault'yu tebrik ederiz. Bu açmazın needildiğini ve iki milletin politikasının ettirdiği teklifin kabulü yoluna gidil ne konuşulmuştur? ailesine başsağlığı dile; Olimpiyad seçmeleri mahiyetini taşı• Sovyetler 4 devlet komisyonunda müşterek bir gayeye sahib olduklarının diğini, Bakanlığa yazdıkları yazıda Taticesi Rusların ve komünistlerin mat 2 Nihad Erim ile Fuad Köprülü yan boks müsabakaları, dün gece Un İtalyan sömürgelerinin bu memlekete obualarına kadar varabilir. Bekliydim. müşahede edildiğini bildirmiştir. rım Bakanile temasa geçerek fabrikaya arasında ne cereyan etmiştir? yon Fransez salonunda yapılan maçlar iadesini teklif etmişlerdir. Buna rağmen Çaldaris, sözlerini bitirirken, halen tomruk tedarikinin sağlanması lüzuB. FEİ.FK 3 Genel kongrenin toplanmasından la sona ermiştir. Bu müsabakalarda a ben Sovyet hükümetini bir seçim maBirleşik Amerikadan Yunanistana gel munu belirttiklerini, Cemal Civeleğin, lınan neticeler şunlardır: nevrasına girişmiş olmakla itham etmi mekte olan harb malzemesinin Yuna mühendis Sadi Demirkaya ile birlikte neden çekiniyoruz. Maçkada, Kâğıdhane caddesinde kö4 Beşiktaş gazinosile bugünkü koSinek sıklette Reoeb OzkuÜu (E.T.T), nistanın, kuzey komşularının tecavüzü fabrikayı ve civarını tetkik ederek mü nuşmanız arasında bir fark vardır. Ni şebaşmda deniz gören 459 M2 13 nuHüseyin Baha (BJ.K.) ya; tüy siklette ne bu yıl içinde nihayet vermesini te said rapor vermesi üzerine fabrikanın çin haricî tehlikelerden bahsederek" bi maralı arsa satılıktır. Telefon: Sabah 1012 ye kadar 81698 Yorgo Markopulos (B.S.), Bülend Sümin edeceğini söylemiştir. satın alındığını anlattı ve fabrikanın, mer (E.T.T.) e; Erol Toptamış (F.B.), kısa zamanda maliyetini amorte ettiğini Kıymetli ses sanSalâhaddin Ulus (F.B.) a; Abdi Özkut atkârı Necmi Rıza bildirdi. lu (F.B.), Yorgo Stavridis (B.S.) e; ha Ahıska mevsimin Başkan, kendisinden, «idarenin fabrifif siklette Ruhi Kuşçu (B.J.K.), Manol son konserini 16 nikaya ihtiyacı yoktur» seklindeki yazıKirusu (B.S.) ya; Aydın Alpasu (G.S.), san 948 akşamı Meyı kimin yazdığını sordu. Hurrem Se1 Aleko Apakozu (K.) ya; Adnan Seyhan ¡ e k s i n e masında veNewYork 24 (a.a.) NewYork ren, bilmediğini söyledi. (BJ.K.),~Mustafa Şeker (E.T.T.) e sayı r e eektir. Bu konsepolisinin uyuşturucu maddeler masasıÖğleden sonraki oturumda da Hur hesabı ile galib. Orta siklette Zeki Kı re iştirak edecek na mensub memurları Türk bandıralı rem Serenin sorgusuna devam edildi ve lot (F.B.), Mfhmed Ali (E.T.T.) ye bi saz sanatkârları aKars şüepinin elektrikçi ve ahçısını ya kendisine muhtelif sualler soruldu. Bu Çıkar çıkmaz tükenen YEDÍGÜN bu rinci raundda nakavt ile galib. kalamışlardır. Bunlar birinin üzerinde arada fabrikanın satın alınmasına mürasmda Had iye Öson sayış mı tekrar bastı. Bugün müvezalü libre afyon, diğerinde de bir libre teallik kararın, neden Bakanlar kurulu tügen, viyolonsel ve Atina futbol şampiyonu esrar olduğu halde gemiden çıkmağa kararından önce ittihaz edildiği de soSüleyman Ergüner zilerden ve bayilerden isteyiniz. İzmir, 24 (Telefonla) Atina şam ney çalacaklardır. Nccrai Kıza Ahıska uğraşmakta idiler. Yakalanan bu mad ruldu. Hurrem Seren, buna cevabında, piyonu Apoiyon takımı, cuma günü Iz Bu seferki konser programında Tab'i delerin kıymeti elli bin dolardır. Bakanlar kuruluna muayyen bir fiat mire gelecek, buradaki maçlarından Mustafa Efendi, Zekâi Dede, Âma KadKars gemisi Türkiye için tank yük bildirmek zaruretile lüzum görüldüğüsonra Istanbula gidib Fenerbahçe ile j r i Efendi Hacı Arif Beyin eserleri lemekte olup bu hafta zarfında hareket nü söyledi. karşılaşacaktır. edecektir. I bulunacaktır. Duruşmaya yarın devam edilecektir. Çekoslovakya ve Finlandiya Altı milletvekili daha den çıkan Bu kadar sene besledik gözümüzü mü oyacak? «Petrol İçin Harb» isimli eseri okudunuz mu? Türkçesini bizim Hamdı Varoğlu yapmıştı. Müellifi Zosçenko mu, Zasçesko mu nedir, bir acayib isim. Meğer, seneler senesi bu petrol yüzünden neler, neler olmamış: İsyanlar, ihtilâller, harbler, müstemleke siyasetleri, kavgalar, gürültüler, velhasıl türlü türlü dalavere hep petrol uğrunda yapılmış. İnsan üzülüyor: Bizim Maden Enstitüsü de Raman, dağında petrol bulmanın tam zamanınt seçti. Biz bize, M.T.A. (Maden Tetkik Arama) Enstitüsü ile pekâlâ uğraşıp duruyorduk. Korkarım şimdi başımıza bir' de «petrol için harb» çıkacak! D. N. gazetemize beyanatı Baştaraft 1 inci sahifede Amerikan yardımı ve memleket Bu plân halen mevcud tesislerin daha ekonomisi rasyonel çalışması için gerekli ilâve ve Amerikan askerî yardımı ve Marıslahlara mütealliktir. Sualinizin son shall plânında yapılacak yardım, memkısmına gelince, bu hususu esasen bi leket ekonomisinin gelişmesinde sizce rinci sorunuz münasebeüle cevablan nasıl bir rol oynıyabüir? dırmış bulunuyorum. Biliyorsunuz ki, Marshall plânı Amerika Birleşik devletlerinin Avrupa Hususî sermayenin smın kalkınmasına yardımını derpiş etmekte Devlet hangi sanayi kullarında çaîışacak ve hususî sermayenin sınırları dir. Bu plâna katılan 16 devletten biri olan Türkiye, plânın güttüğü gayelerde nı ne şekilde tahdid edecektir? Türkiyede hususî kanunlarla me tesirli bir faaliyet göstermek istidadmdadır. Ekonomi Bakanlığı zaviyesinden nedilmiş olan saiıa ve mevzular haricher türlü sınaî teşebbüslerin kurulması söyliyebilirim ki, ikinci Cihan Harbinin tesirlerden ve işletilmesi tamamen serbesttir. Bu meydana getirdiği menfi durum muvacehesinde ise hususî ser hırpalanmış olan istihsal imkânlarımızda, yardımın tahakkuku halinde, elde mayenin sınırlarını tahdi# etmek gibi bir düşünceye yer verilmesi hatalı olur. edilecek fazlalıklarla Avrupanın âcil Devletin, hangi sanayi kollarında hangi ihtiyaçlarını kendi ölçümüzde karşılaölçülerde çalışması gerektiği mevzuuna mak mümkündür. İstihsal vasıta ve te¡elince; iktidarda bulunan C H P . prog sislerimizin yardımla muvazi bir gelişramında bu keyfiyet etrafile açıklarımı? meye kavuşması için gerekli bilcümle bulunmaktadır. Kaldı ki, memleketin e etüdler tamamlanmış, projeleri yapılmış konoıcik bünyesini her bakımdan ince ve hazırlıkları ikmal edilmiştir. Marlemek vazifesile kurulması derpiş edil shall plânından yapılacak yardımlar 16 miş ve kanun tasarısı da ikmal edilmek devlet camiası içinde bulunan Türkiyeüzere olan ekonomi genel meclisinin yi normal istihsal seviyesine ulaştıraçalışmaları sırasında bu mevzuların ge cak ve böylece memleketimize bu careken ehemmiyetle ele alınması ta mia içindeki rolünü ifaya imkân verecektir.» biidir.» Trieste aşmazı! eza Zoraki bir anlaşma Amerika, Rusyaya malzeme vermiyor Nazmi Kaşmirin cenaze töreni dan bahsetmenin manası yoktur! Demokratların dün geceki toplantıları Basın Konferansı Yüce Divanda dünkü duruşma Bevin'm Trieste hakkında beyanatı TürkYunan görüşmeleri Satılık Arsa Necmi Rıza konseri Kars şilepinde afyon kaçakçılığı KURUŞ 25 ¿aiınuııııınııııımıınıııııımıııınıı»ıımımıııııııım± Yazan: AKMED HAMDİ TANPINAR Hayatını yapmı§. sonra bozuldu mahzun olacaktı Halbuki onu mahzun ğunu görmüş bir kadınım. Bir kızım etmek istemiyordu. Bunu, sokak ortavar. Aşk, benim için yeni bir şey de sında başını elleri arasına alıp teselli ğil. Bu tecrübeyi ondan o kadar evvel edabilseydi, bu imkân elinde olsaydı, geçirdim ki..» Onun bir yığm lezzet bu sırf bu lezzeti tatmak için yapabilirdi. lacağı yerde, o. sadece azab bulacak.]. Çünkü zalim olmak da bir lezzetti. Bu«Ben bir kere geçtiğim yoldan bir nu da uzviyetinde şimdi bir ihtiyaç gibi daha geçeceğim. Bundan büyük azab hissediyordu. Kısa, çok kısa bir an için olur mu? Niçin bu kadar hodbin olu tpbiî. Çünkü fazlasına tahammül edeyorlar? Niçin bizi kendileri gibi ser mezdi: fazlasını istemezdi. O kendisinbest sanıyorlar...» Fakat bu ayakkabıyı den bir parça idi. Fakat böyle olduğu muhakkak değiştirmeliydi. Topuklarını için saadet, ıstırab hepsini kendisinde o kadar kaba yapıyor, kendisini adeta tatması lâzımdı. Hepsini ona Nuran tatKollejdeki o ihtiyar hocalara benzeti tıracaktı; bunu bildiği için kendisini yordu. Bunîarla ancak m:linglerdcı ka kuvvetli, o kadar kuvvetli buluyordu. dın hukuku için konferans verilebilirdi. Tebessümü bu yüzden bir bıçak ağzı Tabiî ayakkabılarda değil... Ayakkabı gibi inceydi. Fakat içindeki korku hâların konuşmayacağı malum... Onlarla lâ konuşuyordu, «Beni onunla beraber görenler, kimbilir ne derler? Benden beni nasıl güzel ve zarif bujabilir?» Dün sabahki kızm dudakları nar çN küçük olduğu o kadar belli ki... Onun çeği gibiydi; ve hep ona dönmüş ba ! :çin Fahirden ayrıldığımı zannedecekkıyordu. Ben bile olduğum yerden bu | ler. Ben Fahirden ayrılmadım... O bendudakların daveiini görüyor ve onun j cíen ayrıldı. Ah, gitse ve kendisini rahat hesabına sabırsızlanıyordum. Fakat o, bıraksa... olduğu yerden beni görmek için bana Fakat gitmek şöyle dursun, elinde bakıyordu. Başını ne garib uzatışı var kendi kitab ve gazeteleri, yanıbaşında dı: Ne kadar çirkinlesiyordu..» Ona iki bacağının üstünde hiç aynimaya«Haydi gidin artık, ayrılalım burada... cakmış gibi, koparılması güç bir ağaç Bu manasız işte ısrara ne lüzum var?.» gibi iskelenin asfaltına yapışmış, durudemeği çok isterdi. Fakat bir türlü yordu. Sade öyle olsaydı, gene iyidi. Böyliyemiyordu. Biliyordu ki ölesiye Bütün bir dalbudakla, görünmez ağlar basındanberi İstanbulla yaşamış, onun la, ince sinirler ve yapraklarla ona, zengin olduğu zamanlarda zengin olkendisine, Nurana sarılmıştı. Bu bir muş, çarşı ve pazarını kaybedip fakir günde olan işti. Fakat kimbilir, kaç düştüğü zamanlarda fakir olmuş, zevki senede sökülecekti! Genç kadın bu değiştiği zaman zevkini değiştirmiş, hunu, artık düşünmüyordu. Bu acayib lâsa bir medeniyeti kendine aid humengenenin, bir kökü kendisinde çalı macera gibi yaşamış bir yerdi. şan, kendi derinliklerinden gelen bu Mümtaza göre insan Adaya giderken tufeyli nebatın böyle dört tarafında anonim bir şey olurdu. Orası bir nevi büyümesinden, kendisini sarmasından, Standard insanların yeriydi; orada geriçine almasından o da memnundu. • Bu çekte kendimize hiç lâzım olmıyan, hiç başka tarafıydı; bir gündüz safası gibi değilse bizi kendimizden uzaklaştıran güneşe dönmüş tarafiydi. ve bunu yaparken hiç bir noktaya da Kalabalığın küçük bir itişile Nuran yaklaşürmıyan şeylerin hasreti çekiliryerinde sendeledi. Mümtaz onu belin di. Boğazda ise herşey insanı, kendisine den tuttu ve bir daha kolunu çekmedi. çağırır, kendi derinliğine indirirdi. Bunu bütün mahcublarda olduğu gibi, Çünkü burada terkibi idare eden şeydaha ziyade bir nevi intihara benziyen ler, manzara, mimarî hepsi bizimdi. Biâni bir kararla, meselâ kendisini bir zimle beraber kurulmuş, bizimle berauçurumdan bırakırcasma yapmıştı. ber olmuştu. Burası küçük camili, boGene kadının hiç umulmadık bir teslim dur minareleri ve kireç sıvalı duvarları oluşu vardı. Yumuşak vücud onu işle o kadar istanbul semtlerinin kendisi ten gergin zemberekler, hepsi birden bir olan küçük mescidli köylerin, bazan bir dalgaya gömülür gibi kendilerini bırak manzarayı ucdan uca zapteden geniş mışlardı, ikisi de içlerinden saniyeleri mezarlıkların, su akmıyan lüleleri bile sayarak, kendilerine mühletler vererek insana, serinlik duygusu veren ayna bu vaziyette kaldılar. Neden sonra Müm taşlan kırık çeşmelerin, büyük yalılataz elini Nuranın belinden çekti; fakat rın, avlusunda şimdi keçi otlayan ahşab gene kadın bütün vücudile ona yaslan tekkelerin, çıraklarının haykırışı istanmakta devam etti. bul ramazanlarının uhreviliğine yaşıyan dünyadan bir selâm gibi karışan iskele Boğaz vapuru başka türlü bir kala kahvelerinin, eski davullu, zurnalı, yarı millî bayram kılıklı pehlivan güreşleribalıkla doluydu. Orası Ada gibi, asıl Istanbulun çöküş devrinde, bir mev nin hatırasile dolu meydanların, büsim denecek kadar kısa bir zamanda yük çınarların, kapalı akşamların, fecir ve adeta birden oluvermiş, zengin, mü kızlarının ellerindeki meşalelerle madreffeh, her hususiyetini paranın düzen desiz aynalarda bir sedef rüyası içinde leyip ayarladığı, geniş asfalt yollu, çi yüzdükleri sabahların, garib, içli aksi çek tarhı kılıklı sayfiyesi değildi. O, sadaların diyarıydı. LINGUAPHİNE BROŞÜR İSTEYİNİZ I S T A N B U L LİNGUAFON EnstitüsüAnkaraCaİM Adamın bakışları beni de istediği hale soktu i hafifleştim, uçtum!.. Fırtınaya tutulmuş bir yaprağa benzerlim.. Bu baş dönme müddetinoe bile bir ses yavaşça bana: Sefil kadın ne yapıyorsun? Ne olacaksın? diye tekrar tekrar ihtarlar yapıyor. Fakat bu hafif ve kuvvetsiz şada beni kurtarmağa kâfi gelemiyor... ^nıııııııııııııiııııııııııııııjııııııııuııııııııııııııııun? •••• SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ALBUCID 20 Tabi. ARCANOL 10 TabL CYLOTROPDÎ IV. 5 Amp. FORTAMIN Sirop FOLDÎERIN Dragées MEDINAL 10 Tablet NEUTRALON NEUTRALON BELLADONNA NORMACOL 100 Gr. NORMACOL 454 Gr. PROLUTON 3X2 mg. PROLUTON C 10X5 mg. PROLUTON C 25X5 mg. PROLUTON C 25X10 mg. UROTROPIN 20 Tabi. UROTROPIN Poudre 25 gr. VASANO 10 Dragées VERAMON 10 Tablet VERAMON 20 Tablet PROGYNON 30 Dr. ŞEHVETİM Aşktan başı dönen bir kadının zevk ve şehvet faciası.. Bütün dünyada satış rekorlarını kırmış olan bu kitab, şimdi de Türkiyede satış rekorları kırıyor... Karton cildli 200, bez cildli 275 kuruş. Bütün kitabrılardan ve Köprü KEMAL Kitabevinden arayınız. Tevzi merkezi: KÜLTÜR KİTABEVlj İSTANBUL. PROGYNON merhemi Yeni getirttiğimiz müstahzarları tevzie başlanmıştır: kıymetli siparişlerinizi bekleriz. CHE (Arkan var) ¡ TÜRKİYE ECZACILARI DEPOSU t İşçinin, esnafın ve küçük sanatkârın gazetesi Yakında çıkıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog