Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Mecmuası 74 üncü Sayı Çıktı Bayar, öğleden sonraki bir başka toplantıda İı:önüye giderek "Biz ¡kadara «Türkiye kendisine bir hücum yapılmadan evvel düşünülmesini geçersek sizi gene Cumhurreisi yapacağız,, dediği iddialarına mukabele etti Erzincan 24 (Husti"?;) Deıro'ıt icab ettirecek kadar kuvvetli olacaktır» Parti Genel Eaşkanı Celâl Bayar, bu, Gl. Bride, sevkiyatın devam edeceğini basına bildirdi Celâl 2 mîI Amerikadan malzeme u 5 gemi geliyor y on J Cumhuriyet 24 üncü yi! Sayı: 8481 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu istanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299. Matbaa: 24290 r KANARYA NASıL BESLEL, . HASTA: "KLARI KURUCUSU!YUNUS NADİ Perşembe 25 Mart 1948 Prof. Veteriner CAFER FAHRİ DİKMEN Gıdaları, sıhhî^M^c'arı bakımı, çiftleştirme, yetıştırrBBHfaek öğretme, söz söyletme, kaHs^Bmı usulleri v s. Fiatı p ^ H d l M 200 I's. Demokratların Genel Başkanı seçimler nuinasebetile partisini övdü ve bugünkü idareyi şiddetle tenldd etti Zoraki bir anlaşmaj ?5 ~¡~T7™ dolartık yardımın Türkiye ve Ankara 24 (a.a.) Amerikan kongresinde izahat vermek üzere Amerikaya gitmiş olan askeri yardım heyeti başkanı General Me. Bride dün şehrimize gelmiş, ve bugün saat 16 da Amerikan yardım heyeti binasında bir basın toplantısı tertib ederek gazetecilerle görüşmüştür. General Mc Bride'in Amerikaya istişarelerde bulunmak üzere gitmiş olması dolayısile bu istişarelerin ne gibi neticeler sağladığı yolunda bir gazeteci tarafından sorulan suale cevaben şunları söylemiştir: € Amerıkada yedi hafta kaldım. Türkiye ve Yunanistana yapılacak olan yeni yardım 275 milyon dolardır. Fakat bu miktarın ne kadarının Yunanistana ve ne miktarının da Türkiyeye verileceği henüz tesbit edilmemiştir. Amerikada kaldığım müddet zarfında muhtelif makamlarla istişarelerde bulundum. Aynı zamanda gelecek malzeme hakkında da görüşmeler yaptım. Önümüzdeki aylar zarfında Türkiyeye malzeme dolu olarak beş gemi gelecektir. Bu işler muntazam bir şekilde devam etmek tedfr. ArktstS*. 4. S*. I dan Dansetmenin Yunanistan arasında ne suretle taksim tesbit edilmedi edileceği henüz ünkü gazetelerde .Boğazlar meselesinin girdiği son safha» başlığını görünce, Sovyet Demokrat Parti Haysiyet Divanı içtima halinde tusyamn bu mesele} i tekrar kurcalalığını sandık. Fakat başlığın altındaki ondra haberini okulunca anladık ki neseleji kurcala} an Bolse\ikler değiL ir ingiliz ajansının siyasî muharririlir. Bu yazının hulâsasını, onun şu umlcsinde bulmak mümkündür: mŞımdx zoraki bir onlajma ue Türk topraklarına sarkvıağa veya Boğazların kontrolünü ele almağa matuf herhangi bir Sovyet teşebbüsüne karşı İngiltere de Amerikanın mukavemet edecekleri gayet aşikârdır.; Bir haberden ziyade bir yorumlamaları, >anj tefsirden ibaret olan bu yazı icaba ne maksadla jazılmıştır? diye I üşünmemek kabil değildir. Sovyet (usya, şimdilik uyuttuğu Boğazlar meelesini tekrar uyandırmak istijor da> ıu j azı onun için mi } azılmıştır? Yoksa Ankara, 24 (Telefonla1» Demokrat takılıcm partiden ihracına söz birliği ilaska bir dujjjncp ile mi? „ ,. «feneral Bride :Stti&«23ferkez Haysiyet 'Divanı; bugün, Je fcttrSf v#HHriştir. Divan, Hâraid ŞevBaşka bir düşünce}! ~n*rtta ' getir*» kü toplantısında Yusuf Kemal Tengir ket incenin başkanlığında Kemal Özçoiıkarıya aynen aldırımız cümlenin haşenk, Emin Sazak, Ahmed Oğuz, Hasan ban, ihsan Şerif Org€tı, Ahmed Vezırmdaki «Zoraki bir anlaşma ile...» kay Arkan Sa. 3, Sü. 2 dt Dinoer, Enis Akaygen ve Ahmed Tahlıdır. Bu «zoraki anlaşma» yi Sovyet tusva ile kim yapacak? Türkiye mL oksa ingiltere ile Amerika mı? Biz, Sovyet Rıısyanın doğu vilâyetleîmize e) atma ve Boğazlarda üs tekCelâl Bajar Erzincan sejahatine • iflerini daha ilk ortaya atıldıkları zaçıkarken Adnan Menderes ile ııan kat ij etle reddettik ve Türk topberaber vaçonun penceresinde aklarının bütünlüğünü, Türk hukümanlığı ve istiklâlini Uılâl edecek her iangi bir uzlaşma ve anlaşma}!, hiç •r zaman kabul edemi} eceğimizi bili [irdık. Bu itibarla «zoraki bir anlaş Dün Ankaraya hareket eden Bakan, hususî sermayenin na» yi yapacak, her halde' biz değiliz. ) halde siyasî muharrir, bunu İngiltere yapacağı işler ve Amerikan yardımının memleket ekonole Amerikanın mı yapacaklarından misinde oynıyacağı rol hakkında izahat verdi. uphe ediyor ki yazısının bir yerine sıÇaldaris nstırıvcımiş? Gerek o cümle, gerekse Yeni kanun kabul edilir edilmez Amerikada ilk olarak •azının he}eti ıımumiyesi, böjle bir İzmirde kurulmak üzere siEkonomi Bakanı Cavid E19 ilâ 26 yaşındaki erkekler silâh altına alınacaklar unhcje düşmeğe de mânidir. Nitekim pariş edilmiş olan bir pakin, dun, akşamki ekspresle i}asî muharrir, yazısının bir yerinde muklu kombinasının hususî şehrimizden Ankaraya hareı$ devletin Trieste meselesi karşısında sermayeye devrini kararlaşket etmiştir. Sanayi Umum Londra 24 (a.a.) Daily Graphic'in ihtiyaç hissedildiği takdirde orduya alıakındıklan yeni tavırdan bahsettikten Müdürü Kemaleddin Apak da tırmış bulunmaktayız. Bu Washington muhabirinin bildirdiğine nabileceklerdir. onra şöyle diyor: Bakanla birlikte gitmiştir. kombinayı satın almaya talıb Hâlen kaleme alınmakta olan bir başgöre, Başkan Truman tarafından verilmiş •Batıda demokratik kuvvetin bu yeni olacak ortaklık veya şahıslaBakan, İstanbuldaki tetolan talimata göre. halen hazırlanmakta kanlık kararnamesile 18 nisan tarihinden ge1 jmesı, Turkıyemn azimli tavrına, sarın müracaatını memnunkikleri sırasında sanayicileitibaren Rusyaya harb malzemesi sevkıdece tasvibi çok aşan, fiili bir manevi bulunan yeni kur'a usulü kanunu hürin Lsteklerile çok yakından lukla karşılarız. kümlerince 18 ilâ 46 yaş arasında bulu yatı durdurulacaktır. Bu kararname ma«Kongrenin toplanmasını muzahereti mustelzımdır » alâkadar olmuş ve bu ayın Sanayi programlarının ingiltere ile Amerika, Sovyet Rusya nan butun Amerikan erkeklerinin mec kine ve âlet, edevat ile füze tipindeki istiyenler o"»ttak ses sonunda Meclise sunulacak tatbiki neticesinde memlekerrermi ve uçakların imaline yarayacak lın ihtirasları karşısında, Turkiyenin burî askerlik hizmetine tâbi olmaları olan üç mühim kanun tasatin kazanmış o.duğu ve kaolan malzemeye de şamil olacaktır çıkaranlardır» akındığı azimli tavrı, sadece tasvib et icab etmektedir. rısı hakkında onların fikirlezanacağı sanajun uzun müdAyan Dış İşleri Komisyonu gizli ilk olarak silâh altına alınacak olannekle kalmamışlar, muharririn istediği rinden istifade etmiştir. Budet devlet elinde kalmasına D. P. Fatih ilçe ocak bucak men • bir toplantı yaptı ar 19 ilâ 26 yaş arasında bulunan er;ibi «fiilî bir manevî müzahereti» daha rada kaldığı müddetçe devtaraftar mısınız? subían il idare tza'arımn iştıraklerile Washington 24 (a.a.) Bugün ayan lidayette göstermişlerdir. Biz, bu iki keklerden müteşekkil olacaktır. Fakat bu Atina 24 (a a. Nafen) Yunanis let sanayii ve hususî sanayi Bu münasebetle şunu dun gece sa?t 21 de Atıkalide Madalyon Arkan Sa 3 Sü. 2 de lost deUetten. artık }alnız «fiili bir astan vukarı bulunan Amerikalılar da tan Dış İşleri Bakanı ve Başbakan mu mevzularında muhtelif kimaçılamak isterim k , bu ke sineması srlonunda bir toplantı yapnanevî müzaheret» değil; icab ettiği avini bugün memleketine avdetinde ba selerle görüşmüş, bu hususre Bakanlar Kurulunca tas mışlardır. Toplrntıvı içel milletvekili aman «fiili bir maddî 3 ardım» bekliCavid Ekin sma şu demeçte bulunmuştur: ta ileri sürülen tenkid ve dik edilmiş olan sanayi plânı Refik Koroltan bir konuşma ile açrmş. .oruz. ingiltere, kendi ha}ati menfaat« Yunan milletine meselenin mes mutalealara cevablar vermiştir. Hususî devletin, yeni sanayi kollarında faaliyet Demokrat Partinin nasıl bir gaye ile eri icabı bir ittifak muahedesile bunu taud bir şekilde halledileceğinin muhak sermayenin belli başlı elemanlarile gö te bulunmasını istihdaf etmemektedir. doğduğunu, halk tarafından nasıl be ıhhüd ettiği gibi, Amerika da Kızıl istilâ kak olduğunu temin edebilirim. Mütte rüştükten sonra Bakanın fikir ve kana Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Arkası Sa. 3 Sil " t* »i > eline karsı ilk sed olan Türkiyeyi takvifiklerimizin arasında cereyan eden isti atlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu ?e etmek için, bize ve Yunanistana silâh şarelerin ve varılan anlaşmaların ne anlamak istedik; hareketinden önce kenre malzeme vermek suretile bu «fiilî ticesi budur. Müttefik müzahereti tam disini ziyaret ederek konuştuk. Bakan naddî yardımı» yapmağa başlamıştırve kafidir. suallerimize şu cevablan verdi: Sovyet Rusyanın tuttuğu yol karşısında, İtalya ile müazkereler benim buradan Hususî sermayeye devredilecek neşelenin «fiilî manevî müzaheret» salhareketimden önce başlamıştı Bu müfabrikalar ma çoktan geçmiş ve «fiilî maddî yarzakereler gayet normal olarak cereyan im» safhası açılmış olduğuna göre, İn Halen devlet elinde bulunan fabri•tmektedir. Bunların yakında mesud bir filiz siyasa muharririnin, hâdiseleri kalardan bir kısmının hususî sermayeye şekilde neticeleneceğini ümid ediyorum. ıayli geriden takib ettiğine hükmetmek italyan seçimlerinden önce kat'î ted devredileceği söyleniyor. Bu hususta âzım geliyor. birlerin alınması imkânsızdır. Bununla Bakanlığın kararı nedir? Bugün, siyasî durum öyle bir şekil alberaber biz, Birleşik Amerika ile İtalya Hususî sermayenin sanayi sektörünıştır ki Amerika, artık, Sovyet Hüsarasında akdedilmiş olana müşabih bir müzde geniş ölçüde yer alması halinde, ranın ihtirasları karşısına dikilmiş buanlaşma akdini tasarlıyoruz» ferdî teşebbüsün yaratıcı kabiliyetinden lunuyor. İngiltere de, onu takib etmek Arkası Sa. 3, Sü. 3 te o nisbette faydalanacak olan memleket tedir. Fransa, biraz sola doğru bocalasanayiinin büyük inkişaflar kaydedeceği îıktan sonra, Öteki iki bü>ük demokraşüphesizdir. 18 mart perşmebe günü Sasinin cephesine katılmıştır. Beşler, isnayi Birliğinde yaptığım konuşmada bekandinav devletleri on attılar, hep aynı lirttiğim veçhile, şimdilik ilk adım olarak folun yokuşudurlar. Kızıl Rusyanın yarattığı tehlike, bütün demokrat devletleri, bu tehlikeye karsı birleşmek ve cephe almak zorunda bırakmıştır. Bu cephe, dediğimiz gibi, artık «fiilî manevî müzaheret» safhasından çıkarak «fiilî maddi yardım» sahasına girmiş bulunuyor. Demokrasi dünyasının lideri olan Amerika, Ankara, 24 (Telefonla) Son zaEski Maliye Bakanının cenabu işe milyarlar tahsis etmiştir. manlarda dünya politika adamlarının zesi, bugün Ankara/la büyük Türkiye, demokrasi cephesinin ileri sık sık bahsettikleri «harb» sözü, son karakolu ve ilk kalesidir. Bunu Amerimerasimle kaldırılacak ve günlerde ticarî muameleler, anlaşmalar ka, onunla beraber bütün demokrasiler yarın şehrimize getirilecek ve nakliye işleTİnde de kullanılmağa de kabul etmişlerdir. Vaziyet böyle obaşlanmıştır. Büyük sipariş mukavelelunca zoraki bir anlaşmadan bahsetmek Ankara 24 (Telefonla) Maliye Balerinde teslim yapacak taraflar, fevka kanı Halid Nazmi Keşmirın cenazesi abestir. Böyle bir anlaşma neticesinde lâde haller vukuunda teslimin ne suret yarın Maliye Bakanlığı önünde yapıla \ Sovyet Rusyanın her hangi bir teşebbüIstanbulda ekmek sıkıntısı görüldüğü günlerde fırın önleri le yapılabileceğini derpiş etmektedirler. cak bir törenden sonra saat 13,35 te Er i süne karsı ingiltere ile Amerikanın muDiğer taraftan yabancı sigorta şirketle zurum trenıle İ<=tanbula götürülecektir I kavemet edecekleri gayet aşikâr olduğuBursa 24 (Hususi) Fırıncılar, bugün eden Belediye, fırıncılardan, ellerindeki nu söylemek ise, bir bedaheti tekrar et de ihtiyaçtan çok az ekmek çıkardığı buğday ve un miktarını gösterir beyan ri de <harb> kelimesinden sık sık bah Çalışkanlığı dürüstlüğü ve fazıletıle tasetmeğe koyulmuşlardır. Harb rizikola nınmış olan değerli devlet adamının, | Ankara cinajeti için maktul doktor Neşet Naci Arzanin .muayenehanesinde mekten başka bir şey değildir. için, ekmek satan yerlerin önünden gü nameler istemiştir. Neticede esnaf elinde bundan evvel yapılan tatbikattan bir intiba AJBİDİN DA VER nün her saatinde halk topluluğu eksil 5135 çuval un bulunduğu tesbit edılmiş rında bazı memleketler için hali bir I gene yaşında, bir kalb krizi sonunda | Arkası Sa. 3, SİL J te | Arica» Sa 4. Sü, 2 dm yükseliş de görülmüştür. Yazın 4 üncü «öMf«U m Arkası Sa. 3, Sil 4 te memiştir. Hâdiseyi ehemmiyetle takib manası yoktur! Altı milletvekili daha "D. ?.„ den çıkarıldı Haysiyet Divanı dün Genel Kuruldan istifa edenleri partiden ihraca karar verdi sabah Parti merkezinde Erzururodan vesaır ilçelerden gelen heyetlerle görüştü. Celâl Bayar, bu arada Erzincan Halk Partisi başkanının ziyaretini de kabul etti. Belediye bahçesindeki kouşma Erzincan 24 (Hususî muhabirim r. Şemsi Belli bildiriyor) » Celâl Baypı n bugün saat 12,30 da Belediye bahçesinde yaptığı konuşma, bîmerce Erzincanlı Demokratın hararetli tezahüratına vesile olmuştur. Bayar, Hitabesine, hakkındaki tezahürlere teaeıckurle başlamış ve memleketin bir eenc yerinde gos \ terilen hüsnü kabulün uyandırdığı şükran hislerini belirtmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir c Epey zamancTanberi aranızda bulunmak, derdlerinizi dinlemek ve deva Ar! /•> Sa 4. Sü 1 de . <• ! Amerika Rusyaya malzeme vermiyor nisandan itibaren melzemesi sevkiyatı 18 Rusyaya harb durdurulacak Ekonomi Bakanının gazetemize beyanatı Türk Yunan görüşmeleri Refik Koraitan sorulan suallere cevablar verdi Çaldaris'in Pariste yapılan görüşmelere dair demeci Anadolu şehirlerinde ekmek sıkıntısı Serbest piyasada buğday Katlarının yükselişi, fırınların ihtiyacdan az ekmek çıkarmalarına sebeb oldu Ankara cinayeti için dün yapılan tatbikat Harb söylentileri ticaret işlerinde Nazmi Keşmiriıt cenaze töreni tesir yapıyor Katilin kaçışı yeniden canlandırıldı? fotoğrafçı Rifat, cinayeti müteakıb Haşmetin hızla yanından geçtiğini söyledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog