Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet ¿ 4 UnCU Vil Oâ¥l ! 8 4 I O Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU: YUNUS NADİ 22 Mdft 1948 İNGİIJZ BİRA MAYASI EKaTsizBr: Her y e r d ^ g p e r l f isteji Türkİ3e Mü mes; A. K A CTİ S... P. K. 2195 İstanbul n komünistlerine D. Parti Haysiyet Divanı ilen büyük çarşamba günü toplanıyor letlerinin Triesteye dair Içtimada Genel Kuruldan toplu eçimler arifesinde, İtalyan bir halde çekilen 6 Demokrat Partisini şaşkına döndürdü milletvekili için karar verilecek canının Bidault ile yapacağı görüşmeye : veriliyor, Trieste'de bayram yapılıyor V. J Doğuda Sovyet baskısı Mülteci hükümetler Güvenlik Konseyinin bir tahkikat açmasını istiyorlar Londra 21 (a.a) Bugün YugoslavPolonya, Bulgaristan, Rumen ve Macar •kurtuluş hareket> leri mümessilleri tarafından burada yapılan bir toplantıda, emniyet konseyinin doğu Avrupadaki siyasî şartlan tahkik etmesi için Şili hükümetine müracaatte bulunulmuştur. Bu hususta Şili hükümet merkezi Santiago'ya ve Birleşmiş Milletler nezdindeki Şili mümessili Signor Hernani Arkast Sa. 3, Sil. 1 di Dün Genel İdare Karala 5 saat süren bir toplantı yaptı, Adnan Menderes Afyon olayları hakkında izahat verdi Ankara, 21 (Telefonla) D. P. Genel İdare Kurulu bugün saat 17 de toplanmıştır. Toplantı fasılasız olarak tam saat 22 ye kadar sürmüştür. Bugün Ankaraya dönmüş olan Adnan Menderesin Afyondaki olaylarla bu havaüdttki teşkilâtla yaptığı temaslar üzerinde izahlarda bulunduğu ve seyahat intibalarun anlattığı anlaşılmaktadır. Kurulda partiyi alâkadar eden diğer meseleler de müzakere edilmiş ve bu arada Genel Başkan Celâl Bayarın Erzincan seyahati münasebetle de görüşmeler olmuştur. Genel Başkan, bilhassa son günlerde birçok yerlerden daietler almıştır. Celâl Bayar Erzincana yarın hareket edecektir. Burada bir gün kalacak ve tekrar Ankaraya dönecektir. Bayarın Erzincanda yapacağı konuşmaya hususî bir ehemmiyet verilmekle beTaber bu konuşmanın ara seçimleri dolayısile parti adına verilen ilk nutuk mahiyetinde olup olmı Arkast Sa. 3. Sü i de Bursada ekmek sıkıntısı ^ I • I » Dün Bursada fırınlar ihtiyacdan az ekmek çıkardılar, halk telâşa düştü Bursa 21 (Hususî) İki gündenbsri Bursa fırınları ihtiyaçtan noksan ekmek çıkarmağa başlamışlardır. Bu hal, halkımızı haklı olarak telâşa düşürmüştür. Bu sebeble halk kütleleri fırınlar önünde birikmektedir. Fırıncılar bu halin son günlerde buğday fiatmm yükselmesinden ileri geldiğini, hattâ buğdayını satan bazı köylülerin, ekmeklerini Bursadan aldıklarını iddia etmiştir. İşe el koyan Beledij'e, durumu incelemeğe başlamıştır. Derviş EDESEN Ispartada buğday fiatları yükseldi İsparta 21 (Hususî) Şehrimizde buğday fiatları anî olarak yükselmiştir. Fiatîar, 28 kuruştan 3 8 4 0 kuruşa fırlamiftır. De Gasperi, yardım anlaşmasını imzaladıktan sonra Amerikan Büyük Elçisinin elini sıkıyor Londra 21 (aa.) B.B.C. nin Roma verilmesini de kominformun takbihini üuhabiri, üç büyükler tarafından Tri zerlerine çekmeden tasvib edemiyecekte hakkında alınan kararın seçimler lerdir. Kont Sforza dün akşam basına yapifesinde bildirilmiş olmasınm hali ha: hükümeti destekleyici mahiyette te tığı bir demeçte üç büyüklerin kararıkki edildiğini bildirmektedir. nın önümüzdeki ay yapılacak italyan Kararın bildirilmesi, komünistlere a seçimleri üzerinde hududsuz akisler bir darbe indirmiş ve Trieste'mn yaratacağını söylemiştir. ly3yS" iâîesirie ıfîrazda "bulunmaları Bidault de Gasperi görüşmesi* önlemiştir. Filhakika komürústler bu Roma 21 (aa.) Ora dİUlia gazeara itiraz ettikleri takdirde «kötü tesi Bidault ile de Gasperinin yarın ılyan» vasfını benimsemiş olacaklar Piermont'ta buluşacaklarını bildiriyor Diğer taraftan, Triestenin İtalyaya Arkan Sa. 3, Sü. 5 te DP. Haysiyet Divanı Başkanı Hânı i d Şevket İnce İtalyaya ısmarlanan Yahudiler gemiler meselesi meydan Ansaldo firması, inşasına bir türlü yolcu Denizokuyorlar başlamadığı 8 yüzde gemisi içinistiyor yollarından 80 zam funan italyan bulunan Türkler Irkdaşlarımızın yurdumuza nakillerini temin için İskân Genel Müdürü tekrar Avrupaya gidiyor andlaşmasma doğru Atina 21 (a.a.) Londra ve Parise püğı bir seyahatten dönen Çaldaris, ınanistanla İtalyanm bir dostluk andîması akdetmek üzere müzakerede ılunduklarmı bildirmiştir. Bu andlaşı Amerikanın italya ile imzaladığı dlaşmanın benzeri olacaktır. Çaldaris demiştir ki: e Yakında her iki devletin müştek bir siyasete doğru yeni bir adım tıklarını bildirebilecek duruma geleklerini ümid ediyorum. Yunanistan ş batı devleti birliği paktına derhal iraki istememiştir. Esasen paktın dörincü maddesi Yunanistanın güvenlini korumaktadır.> Kralın demeci Clevland, (Ohio) 21 (a.a.) Clev Yahudi Ajansı İcra Başkanı, kendilerile başa çıkmak için mühim silâhlı kuvvetlere ihtiyaç olduğunu söyledi itinaya dönen Çaldaris, iki devletin müşterek siyaset güdeceğini söyledi Kudüs 21 (a.a.) Yahudi ajansı icra başkanı Ben Guryon dün akşam beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki: • Biz, vesayeti ve yabancı tahakkümünü reddediyoruz. Filistinde bir yahudi devletinin kurulması Birleşmiş Milletler kurulunun kararlarına bağlı land plânı Dealer gazetesi Atina muha değildir. Bevin'in nüfuzu altında bulubirinden gelen bir telgrafı neşretmek nan Amerikan siyasetine rağmen bir tedir. Kral. muhabire beyanatta bulu yahudi devleti kuracağız. Esasen 'yanarak Yunanistana tecavüz edildiği hudi devleti doğmuştur ve onunla başa takdirde memleketin kendisini müdafaa çıkabilmek için mühim silâhlı kuvvetedeceğini ve icabında yalnızbaşma mü lere ihtiyaç vardır. Böyle olduğu takdirde dahi kendimizi müdafaa etmemizi cadele edeceğini söylemiştir. Dün akşam Kral tarafından yapılan bileceğiz.» bu beyanat, Kralın tahta çıküğındanMarshalI'm demeci beri bir muhabire yaptığı resmî ilk de Los Angeles 21 (a.a.) Mr. Marshall mecdir. Kral demiştir ki: dün akşamki demecinde Filistin hak« Bir harbin yakın olduğunu san kındaki Amerikan siyasetinde vaki olan mıyorum. Fakat şimdiden tahmin edi değişiklikten bahsetmiştir. lemiyecek bir tecavüz vukuunda, YuMr. Marshall demiştir ki: nanistan, istiklâlini tek bir insan kalın, c Birleşik Amerika tek taraflı hacaya kadar müdafaa edecek ve yalnız reket etmek niyetinde değildir. Birleşik harbetmemiz icab ederse bunu yapaca Amerikanın arzusu meseleyi Birleşmiş Arkan Sa. 3. Sü. 2 d« ğız.. Ankara 21 (Telefonla) Avrupadaki muhtelif kamplarda bulunan Türklerin j memleketimize nakilleri için milletlerarası mülteciler teskilâtile temaslarda bulunmak ve anlaşmalar yapmak üzere italyan firmasının yapmayı taahhüd ettiği yolcu gemilerinden biri İskân Genel müdürü Cevdet Atasaeun Devlet Denizyolları idaresi tarafın başlanacak olan bu gemiler yüzünden bugün Ankaradan hareket etti. Genel dan 1946 senesi sonbaharında Italyanın çıkan ihtilâfın hakeme havale edilme müdür bu seyahate Yunanistandan başAnsaldo tezgâhlarına ısmarlanmış olan sine Ulaştırma Bakanlığınca karar ve lıyarak İtalya, İsviçre, Almanya, Avusturya ve Frnnsaya gidecektir. yolcu gemisinin bu müessese tarafın rildiğini yazmıştık. dan inşalarına bile başlanmadığı maAnsaldo şirketi, salâhiyet sahibi diumdur. 1948 yılı içinde teslimlerine Arkan Sa, 3, Sü. 5 te Amerikada mecburî askerlik meselesi Ordu sözcüsü, Kongre mecburî askerlik hizmetini derhal kabnl etmelidir, diyor Washington 21 (aa.) Birleşik A nangi bir beyanatta bulunmayı reddetmerika ordu sözcüsü beyanatta bulu mektedir. narak ezcümle demiştir ki: Maamafih gene bu teknisyenlerin söy Amerika, harbi bertaraf etmek is lediklerine göre atom bombası imali, tiyorsa Kongre, mecburî askerlik hizme Arkan Sa. 3. Sü. 2 de tini derhal kabul etmelidir. Harbe karşı koymak için Birleşik Amerikanın harb tehlikesini karşılaması lâzımdır, ve bu tehlike delikanlıların altı aylarını veya bir senelerini askerlik hizmetine hasretmelerini emretmektedir. Bence, bu oldukça mutedil bir bedeldir^ Senede 400 atom bombası Washington 21 (a.a.) Harb esnasında atom bombasının imaline çalışan Ameri&an teknisyenlerine göre Birleşik Amerika, halen senede 400 bomba imal etmektedir ve bu bombalardan bazılarının kudreti henüz malum değildir. Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu ve Millî Müdafaa Bakanlığı bu hususta her Bulgarıstamn Ankaradaki ataşemiliterleri Memleketimizi terketmeleri için dün ataşemiliter ve muavinine pasaportları verildi Ankara, 21 (Telefonla) Bulgar hükümeti, hükümetimize müracaatle Sofyadaki Türk Ataşemilitetrile muavininin geri çağırılmasını istemişti Bulgarların bu talebi karşısında hükümetimiz da Ankaradaki Bulgar Ataşemiliterile Tür Arkast Sa. 3, Sü. 3 te • Fenerbahçe dün Galatasarayı 3 1 yendi Ereğli liman inşaatı J Necmeddin Sadak dün Paristen İsviçreye gitti Paris. 21 faa.l Onaltılar Konfe Liman inşaatından iki safha: 40 metre derinliğinde delik açan matkablar ve 20 tonluk kavaları taşıyan 75 bin lira *f*metindeki kamyonlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog