Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

RADYO ( Bugünkü Program J 8 29 Açılış ve program 8 30 Haberler 8 45 Muzık fP!) 9 15 Dınley eı Ist'klen (Pl ) 10 00 izahlı m jzık 11 00 Radyo senfoni orkestralı 1135 Müzik (Pl) 11 4o Yurttan sesler 12 30 Şarkılar 13 00 M S Ayarı 13 00 Fberler 13 15 Muzık (Pl ) 14 00 Kapanış * 17 58 Açılış ve program 18 00 M S Ayarı 18 00 Radvo dans orkestrası 18 45 Muzk (Pl) 19 00 M S A>arı haberler 19 15 Geçmişte bugün 19 20 incesaz 20 15 Pazar gazetesi 20 30 Türküler 20 4a Şarkılar 21 15 Temsil 21 40 Dans muzıgı (Pl ) 2210 Konurna B T G DıreitorUgu 22 30 Dans müziği (Pl ) 22 45 M S Ayarı 22 45 Haberter 23 00 Program \e kapanış IDROÜKLE , MÜTEHARRİK^ MiAROSERİLİ ^ DAĞ VİTESLİ KÜLBÜTÖRlü Muhtelif tonajda uîun omurlu ehven fıath, KANYONLAR AMERİKAN mai, n r n ORĞ VÍTESLÍ ULU OTOBÜS ŞASILERI BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R E O MARKALI kulbütorlu ve normal kam yon ile orijinal otobüs dağ vitesli şasilerim almak menfaatınızd r Yedek parçalan bulunur Fazla malumat iç n Türkiye Umum Distribütörü V A K O B E M E Ş «e OĞULLARI KOL GALATA ARSLAN HAN KAT 3 No 2 3 1 • | 1 1 a 1 11 " 1 1 • STI m \m • 1 Soldan sağa 1 Tanzımattan sonra Türk temaşasında İlk buyuk artist ve tıjatrocu (once lâkabı sonra adı) 2 Aza durumuna gırmerre (iki kelime) 3 Katla rranasına bir emir birçok sejlerın ust kı«mı 4 Bir harf n okunuşururı tersi dunjanın onda yedisi 5 Fenalık (eski terim) 6 Bir yemi! en derin kısım 7 Çevrilince j azarların en kuvvetli silâhı meydana çıkar ingiliz pas tası 8 Bir izdivacın vukuunu sağlıjan nota 9 Eskiden altınlar onun içine ko nularak saklanılırdı yeru hamamdan çık mış Yufcarıdsn Ufağı ya 1 Çobanın yaptığını yapamamak 2 Ter«i sihirbazların ısıdır bir çeşit sahne gösterisi 3 Bir «dat bir cins yuk taşıma vasıtası 4 Tersi bir emirdir bir olcu • > Bir yıldız engel 6 Yardım istejen lerm tekrar ettiklerinden bir soru edatı 7 Kalın kafalılık 8 Vücudumuzun b r kısnı ismi var CISTI yok mahluklardan 9 K r ] Iıkle h c J gısı yok defa Evvelki bulmacanın halledilmiş »ekli 1 2 S 4 5 6 7 8 t s DENİZ ve BALIK MERAKLILARINA!. işinizi emin olarak kolaylaştırmak istiyorsanız, teknenize bir J O H N S O N Motoru kovunuz. İngiliz Hava Hatlari ile Tam Devri Âlem Avrupalım en buyuk şehirlerinden Londra'ya ve Londra'dan dünyanın en büyük şehirlerine sızı oralara rahat içinde, süratle ve başarı ile eriştirir ingiliz Hava Sızı uçuran adamın secaau her yerde tanınmıştır^ Londra için B E A ve oradan Kuzey Amerika ve İngiliz İmparatorluğu için B O A.C ve Güney Amerika için de B S.A*A bileti alınız J OHNS O N Emsalinden en sağlam, en kullanışlı ve en zarifidir. AmeHkan samaviinin şaheseri J O H N S O N ı U N|Ç|OİR|B|A S A|I|R|g|u(S U UIRIUAIRHAIC N|A|L|N|A|C|ö|U|T Deniz motörleri dünyada eşsizdir. İstiy enler: Galata Necatibey caddesi No 31 e müracaatleri H B I R KOMPRIMEı • B0 A C •B S A A İ N G I L I Z H A V A H A T L A R I S İ S T E M İ Dairece verilecek beş tonluk kamyon şasesi üzerine arazoz tertibatı yaptırılması ışı yazj ışıerı mucıurljgundekı keşif ve şartlaşma gereğince açık eksiltmeye konulmuştur Keşif jecelı 10500 lira ve geçici teminatı 800 liradır î«feklılerın yazı işleri müdürlüğüne rnuracaatle alacakları irsaliyeler mukabilinde teminatlarını Merkez Bansafma yatırarak makbuzlanle ihale tarihi olan 2631948 cuma günü saat 14 30 da encümene başvurmaları. (3193) H|A|t İL|g|AİN|KİA r . FAYANS, EMAYE ve ÇINI Beyaz renkte t oz sırça vardır. Perakende kilosu (800) fıçı ile toptan (600) kuruştur Y A P I C I L A R I N A : izmir Belediye Başkanlığından: | T13öA|S|M|A s M ı S i A ¡ İM| E «|Z|R|A A|N|K|A|R A ¿i E M M N|«|1|K|İ |L 1E A § TURflL |§ É ÖKSÜRÜĞÜ DERHAL GEÇİRİR TU PAL, ÖKSÜRÜK VE BRONŞİTE KARŞI A. N. KARAKAYA Üsküdar Salacak iskele cad No 47 MUAAIMJK KARACA OPERETİ M AKS'MDE HANGİSİ Buyuk Operet Temsı ter saat 20 30 da cumartesi pazar matine, 15 ıe. çarşamba halk matinesi. 15 te G ?e aet gun eaat 11 de açı ur Telefon «2633 Çimento torbası satılacak Bayındırlık Bakanlığı İst Malzeme Grup Amirliğinden: pepo B r sihirbaz olmamakla beraber 13700 adedi sağlam az saka'h ve 2265 adedi hurda ve tamire muhtaç j ç mento tornası cem'an 5933 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma ¡ je satılacaktır isteklilerin şartnamesini daırem^de ve torbalan Kumkapıda Ermeni kıîı«esı janırdakı bollar Bölge Mudurlugu Ambarında görerek 445 liralık temıBeşucto«ta Devlet Kaç d Denoında halen me\cud \e sene sonuna ka rat makbuzu ile 22 3 948 pa^arte^ı gunu saat 15 te Karakoy Perçemli soKak dar toplanacak kırpıntı kâgıoları pazarlıkla ıhal" edileceğinden isteklilerin 225 Cemaat Hanırda Grup Amjlıgı S A. Komisyonunda hazır bulunmaları lira geçici temonEtla birlikte 30 mart 1948 salı gunu saat 14 te ırezkur depoda (2719) fiEzır bulunmadı (J490) Sabah uykusu sürünce fazla, Kapılmayın sakın pek telaşa; İnce " Gillette ' vakit kazandırır İse zamanında yetiştirir. KIRPINTI KÂĞID SATİŞİ Maliye Bakanlığından: en kırlı ve en e^kı elbiseleri 24 saatte yepyeni bir hale koyar' Adres Yuksekkaldırun No 173 ACELE SATILIK APARTIMAN Beyoğlu Yazıcı sokak MarkrıçiKmazı 30 No Kuremenoş apartımanı beşer odalık altı daire bırıncı kattan itibaren her katın uç odası denize manzaralı, arka yüzünde 120 metrekare üzerinde fabrika iyi ñatla satılıktır Telefon 21631 ISTAN BU L'dan İştah ve Kuvvet Eksiri Umumî zafiyet, cinsî kudretsizlik, vereme istidad, kemik hastalıklarında içilmesi kolay bir ilâçtır. TONİFEN NEW YORK uçuş müddeti 22 saat BAHÇIVAN ALINACAK Aksaray Belediye Başkanlığından: Duyuz lira ay'ık ücretli be edıye bahçıvanlığı acıktır isteklilerin kanunî duıurruru gösterir belgelerinin vej^ suretlerinin ba>kanlığımıza önceden tevdi edilmiş bulunması ve bir d lekçe ile müracaatleri ilân o'unur (3301) KİMYAGER FAZIL MÜSTAHZARATI Edirne Motopomp alınacak IzmitSuadiye Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemiz ihtiyacı ıçm her turlu fennî teşkilâtı haiz ıkı lâstik teker üzerinde bir aded yangın motorpompu alınacaktır 2 Mo'orpomp Ingılır mamulâtı ve (JoWett) marka benzin motorune akuple CLEEHOWL) Santrrıfuj pompalı olacaktır 3 Yapılacak tekliflerde moterpompun evsafı umumıyesı meyanında model, tıp, bej gır takati, velhasıl bilumum kullanma teşkilâtına dair malumît yazılı bulunacaktır (100) metre vencı, (6) metre alıcı hortumları da dahil anbalâjh İzmıtte teslm fiatı bildirilecektir 4 Teklif Beledıjeca kabul edildiğinde satıcı yapılacak tebligat üzerine motorpompu getirecek, izmit belediyesinde muayenesi yaptırılarak kabul edildiğinde bedeli ödenecek, kabul edilmediğinde yalnız iade masrafı belediyemize verilecektir 5 Tahb olanların 31 mart 948 tarihine kadar teklif mekruhlarını izmit Suadı>e Beledıve başkanlığına göndermeleri ilân olunur (3492) LONDRA;. oçuş müddeti 7.1/2 saat durmadan ROMA .< LiSBON uçuş müddetleri 3,3/4 VB 8.1/4 Parısm buyuk moda evlerinden daima husus! olarak getirttiği model]erile en ince zevkli müşterilerini memnun eden kadın HOOVER ELEKTRİK' SUPUrasÉSÍNÍN \AT 0UÑYANIN ÉÑ USTUN RIO DE JANEIRO uçuş müddeti 28.1/4 saat Pas Amerikan Orta Şark {1e Londra New York. Roma Lisboa RıodeJaneıro Şam Karası ve Kalkata'yı baglıyan ve Şark a doğru San Fraosuko'ya eo seri hava selerienni temi D etmektedir 4 motorlu sessiz. ConstellaUoo oçaklanle yfikseklerde uçmaktan büyük bir zevk duyacaksınız Fazla malumat almak ve yerlerinizi ayırtmak için S«/ahat Acentajnıza müracaat ediniz 1/2 ve 1 Litrelik orijinal Amerikan ambalajlarında Mac Cormıck mamulâü % 5 DDT'yi havi 210 Tl. terzisi BEDİA TAGA yeni gelen mevsim modellenle müşterilerini kabule başlamıştır Beyoğlunda Elhamra Sineması yanında Ohvo geçidinde Koresı Ap 15/3 "RED Sıpanşlerırızı ARROW,, MARKA HAŞERAT ÖLD ÜRÜCÜ MAYİİ ARAYINIZ pepo Her elbiseyi ihtimamla temizler çunku P E P O mesleğine âşıktır' Adres Yuksekkaldırun No 173 Sahıb v Başmuharriri NADİR NADI Bu nüshada yazı itlerini fitlen idart eden CEVAP FEHMİ CumhuHvet Matbaan TÜRK PETROL ve MADENİ YAĞLAR T. A. Ş. P K 1087 Galata adresine gondermız Telefon 44740/44749 Koyun ve Manda Sütü Satışı 1 27 2 948 Tarihinde kapalı zarfla arttırmaya konulan bu yıl sonuna kadar elde edilecek tahminen (40) ten manda şutu ile sağım nihayetine kadar ıstıh« l olunacak tahminen (40) ton koyun =utu 29/3/948 pazartesi günü saat 16 da hara •a •nerkezınde pazarlıkla satışa çıkarılmıştır 2 Manda sü+unun beher kilolu için (30) kuruş ve koyun sütünün beh^J" ulosu için <40) kuruş bedel tahmin edilmiştir 3 Manda sulu için 1W0 ve ko^ un şutu ıçm 2400 Ura kat ı teminat alınacak ve teminatlar »ıara veznesine vatırılacaktır 4 Koyun ve Manda sutıtrı avi' ayrı ihale edilecektir 5 Şartname Ankara istanbul veteriner baş müdürlüklerinde ve hara nwdurluğund* görülebilir. (3238), Karacabey Harası Müdürlüğünden: EVOTHLDÜKKÂNYAZIHANEHASTAHAHANEFABRİKA V E ATELYELER İÇİN WORLD AÍRWÁYSSVSTEM Beyoğlu Galatasaray Yeniçarsı No 20 Telefon • 41219 40522 P K 2O74 e ¿Houte o/ the C/ıppers GAllATAi Tahirhan^cÛ Kat Te\.4A996 Bayilerimizden arayınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog