Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Mart 1948 CLMHUKIVET AVUSTÜSVA MENŞELİ EN VÖhtSEH'ÇELİHTENMAMOL ^ ¿\hu» ÇİMENTO SATIŞI Sümerbank Genel Müdürlüğünden: Ingı'ız ÖSS12 normal portland çj^entolanmız Istanbula ve lakende, runa gelmiştir Vaki murac?atler uzerme asgarî satış miktarımız 100 tondan 10 tona indirilmiştir 1 Çimentolarımız depolarımızda teslim behe tonu 12011 liradan satılmaktadır Resmî daireler için taahhud vergisi bu fıat dışındadır ihtilaç =oh blcrm T e r r e k de> a tee m ve gerekse gelecek vapurlardan cif veya hususî şartlarla mal almak üzere Ankarada Satış Mudurlugumuze Istanbulda Bankalar caddesinde Sümerbank binasında Satınaıma Mudur uguruze ¿ IíKenderunda Bankamz Bürosuna muacaatlerını nca ederiz ¿İ YATAGÁN. ÜÇ TIRPANLARI Compan Optical WEYMOUTH â. Deposu. J A K D E K A L O Tahtakale No O R T A K L A R I Gözlük Çerçevelerim Çjoziükçümızdan isteyiniz Kapalı zarf usulile yol inşaatı ihalesi Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Müdürlüğünden: 1 Işktoıemız BuyuudeTe Bahçekoy Orman Fidanlığı ana yollarının Şoseye tahvili ışı 2490 sajılı Arttırma Eksiltme Kanunu gereğince ve kapalı tari u=ulıle ihale olunacaktır 2 Bu yo' inşaatının keşif bedeli 16349 lira 63 kuruştur 3 Mu\akkat teminat °c75 hesobüe 1226 hra 22 kuruştur 4 ihale 29 3 1948 tarihine rastJa>an pazartesi gunu saat 15 te Buyukdere Devlet Orman işletmesi Mudurlugu binasında teşekkül edecek komısjonca yapılacaktır 5 Buıa aıd şartnam" keşif eirakı, projeler her gun mesai saatleri dah İmde Bıyukdere Dev et Or~nan îşlflmesı Müdürlüğünde avrıca yalnız şartname Ankaıada Orman Genel Müdürlüğünde ve istanbul Liman handa Orman Bajmvbcıd ugmde gorukbılj 6 Tal Verin belirli günde ve en az 16000 liralık, bu kabil taahnud islerini ba,arı ile ikmal ettixlerjie dair belgelerle ve teminatlarını yatırmış olarak hazır bulorjna'arı (3141) Sdtışyeri. Uâhe IJtucyan c£%Üifl£»9Kiw BEŞ LİRAYA YAC VARİLİ SATILACAKTIR Mue«esemızın elırde me\cud 200 litrelik kullanılmış zeytiniagı varillerinden bu miktarı halen bulundukları Izmırde Darağacında Ş°hıdler caddesindeki 153155 num aralı Yağ isletmemizde beşer lira fíat a satılacaktır Tahbler malumat almak üzere istanbul Galata Karamu stafapaşa Caddesi Hovagımvan Han kat 3 No 3336 da izmir Tarım Satış Kooperatifleri Bırlıgı istanbul Şubesi Müdürlüğüne, Izmırde ise varillen görmek üzere yukarıda adresi bildirilen Yag isletmemize müracaat edebilirler İzmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: Bakırköy Ilçeı ZeyUnlık mahallesinin 2613 sayılı kadastro kanununun njiumlerıne göre 18 mart 948 tarıhıraen itibaren kadastrosuna başlanacaktır 1 Bu mahaMedekı gayrimenkul sahıblerının ellerindeki tapu senedi e harita ve nüfus hüviyet cuzdanıarıle beraber 22 nisan 948 gunune kad^ar Bakırköy Zejtınlık Ekrembey sokak ^o 23 te müdürlüğümüze muracaatlerı 2 6 mavıs 948 tarihinden itibaren rcahailedexi gajTimenkullerın tahdidine başlanacağından mal sahıbleıının sınırlarını göstermek üzere mulklenmn başında bulunmaları tahdıd sıra c mda ilgililer hazır bulunmazsa mevcud oelgelere ve bilir kişilerin gosten«lerıne göre tahdıd ve işlem yapılacağını, 3 Kadastro komisyonu postalarında tahdıd ve tesbıtlerı ikmal edilen ahnr varakaları 15 haziran 948 tarihinden itibaren haftanın pazartesi ve per?<?be günleri toplanarak tetkike başlaracağından alâkadarlardan ıstıyenler b a tetkıkat suratında hazır buluna ak iddialarını izah edebilirler Hazır bulunmadığı takdirde mevcud vesaik ve evraka göre karar verileceği 2613 sayılı kanun hjkıjnlerme göre ilan oluiur (3433) Bakırköy Kadastro Müdürlüğünden: GÜMRÜKTEN YENİ ÇIKAN SANAYİCİLERİMİZİN DİK KATNE: 5000 ıglık bir pamuk iplik fabrikası 4000 ıglık bir Merinos iplik fabrika tesisatı bir yun tarak takımı \e bir yun boyahane tesisatı ayrı ayrı satılıştır Adres HABIB, I<=tanbdl Po ta kutu=u 132 P E N İ C İ L Lİ N 100 200 500 bin ünitelik ••••""""^ M E Ş H U R Hakikî İngiliz W? İBJ ^"k ^ ^ ^^ ^ ^ bol miktarda Fruit Salts Meyva tuzu S İUCAIİ I ti & H R İ E R A M?gazamızda satılmaktadır RaJ 'r.nın en son modelleri da temizlet len bir roo yemden kazanılmış bir rob demektir! Adre "iuksekkaldırım No 173 MARMARA YAT T A K S İ M ECZANESİNE gelmiştir Şişli Beyazıd Otobüs Ring Servisi Í. E. T. T. Umum Müdür luğünden: 1 24 mart 1948 çarşarrba gününden ıtrbarer tecrübe mahiyetinde olmak üzere yarısı tŞışh Osmanbey Rumeli caddesi Maçka . Bayıldım yokuşu> jolıle, diğer yarısı da «Şişli Harbiye Taksim İstiklâl caddesi Atatürk bulvarı» yolıle Bejazıddan geçmek üzere sabah ve akşam iaatlennde her i Ü ı=tıkamete 5 ve bir istikamete 10 dakikada bir otobüs tahrik edilmek suretıle \enı bir ring otobüs servisi ihdas edilmiştir Ücret tarifeden Nişantaşı Beyazıd ring servisi otobuslenndekmm aynıdır 2 Tecrübe mahıj etinde çal ştırılmakta olan Taksim Sirkeci otobüsl«rırun de 24 Mart 1948 den ıtıoaren kaldırılacağı sayın halka ilân olunur (3636) INGILTEREDE ITIMAD KAZANAN FORMÜLLE İMAL EDİLMİŞ YAGLl.YAÖSi; T A K S İ T L E ÜNUPR U H I t İl Radyo KULÜBÜNDEN: Kulübümüz nizamnamesinin 19 uncu maddesi gereğince umumî heyetin 4 nisan 1948 pazar gunu saat 15 te Tepebaşında ALP Oteli salonunda toplanacağı sayın üyelerimize bıldırJır Marmara Yat Kulubu idare Heyeti R VZ N A M E : 1 Kulub idare meclisi raporunun okunması 2 Murakıb raporunun okunması, 3 1947 senen ne=abatırın tetkiki, 4 Bütçenin kabulü 5 Nizamnamenin 3 \e 11 inci maddelerinin tadili, 6 idare heyetinin, murakıbların, ıntıhab heyetinin ve haysiyet divanı üyekTinm seçimi "Elektrik Haraççı sokak No 26'1 Galata Tel 42018 Raa\ olarımızı dinlemek ve görmek için emırlenruzdedır. | Müessesesi Mahrutî Çadır Alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müdürlüğünden: Müessesemiz için mahıutî çadır alınacaktır. Teslim müddeti, şartı, evsafı, fıah bildirir tekliflerin 31 Mart 1948 tarihine kadar Müessesemize gönderilmesi ilân olunur. (3458) TAVUS yüz adetlik kutusu (290) kuruştur TA VUS mektublannîz şahsî makinenizle yazınız HfcRMES Gayet keskin isveç çeliği, çok ucuz. lüks ambalaj 0,10 m m. rakipsiz Traş bıçağı Satış deposu Bu markayı unutrria ARANIYOR ^ ^ > l Tahtakale Tomruk s 64/1 özturk Pazan. W Adalar ve Anadolu cihetinde olmamak şartıle tam döşenmiş, mobilyalı havadar ve daima sıcak suyu bulunan, cadde gürültüsünden uzak dört odalı bir apartıman veva bir kuçuk ev aranmaktadır Amerika Konsolosluğunda Bay Clıfton P Englısh'e tahriren müracaat edilmesi m ( YÜZDEKİ BURUŞUKLUKLARI, tİLÜMUM ) )ÇATLAKLARI SİVİLCELERİ SÜRATLE 6 E I İÇİRİR. ÇİLDİ »ESLER VE TAZELER GENÇi (LİGİNİZİ İADE EDER CAZİBENİZİ ARTIRIR.) E P O S U : BİNBİRDİREK NURİ CONKER S O K A K R İ D A LABORATUARI İ Şimdiye kadar kullananlarca çok ıyı tanılan Enstitü blokları inşa ettirilecek İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 Hujtuk ve Ekonomi Fakülteleri binalarına yaptırılacak 3,131,744 91 lira keşıflı enstitü blokları inşasının 25 mart 1948 perşembe gunu saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır 2 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin münakaşa tarihinden en aşağı yedi gun evvel istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne nvuracaatle yeterlik vesikası »İma =rı lâzımdır Bu vesikayı almak ıçm verecekleri dilekçeye (harbden evvel jç yüz bin \e Jiarbden sonra bir buçujc milyon liralık bir parçalık bu işe benzer ehemmiyet ve teknik önemde bina inşaatı işini başarı ile yaptığına, idare ettiğine veja denetlediğine dair iş yaptıran idareden alınmış tasdikli vesika) yi bağlamaları şarttır 3 Muııakasa\a katOfcaıdar malî durumunu belirten bir \esıka ile 1918 pılı Ticaret Odası ve 107,706 liralık geçici teminat makbuzlarını ayrı bir zarf ıçjıe kovacakları teklif mestuL' inle beraber ihale gunu saat 14 e kadar alındı sarşılıgı Rektörlüğe vermelidirler 4 Bu ı^e a.d dosya 50 lira bedelle Rektörlükten alınrr 5 Postada olan gecikmeler nazara alınmaz. (2626) I * ^ B B Meşhur Holandah B^B^BI PROTEJİN ismini değiştirmediği gibi aynı ıümamla imal ve tevzi edilmektedir Caz Şantözü Miss BUNNY Pı* anoda H. DRIESSEN Yarın akşamdan itibaren PROTEIİN •^••^ Frengi ve belsoğukluğun jn teminatlı bir koruyucusudur • DEVREN SATILIK VATKA İMALATHANESİ Tarak Avrupa malı ve > enidir Ayrıca yedek teli mevcuddur Suleymanı>e Ismetıve caddesi Sahende sokak No 12/4 MARKIZ NÂYT K U L Ü B Ü N D E BaBJHBJ Tel 41006 M M M rSERBEST ÇİMENTOi Bulgar ve Yunan menş eli ithalât malı çimentoları rekabet kabul etmez fiatlarla satışa arzettiğhni sayın müşterilerime bildiririm. pepo Elbiselerinizin omranu uzatmak nun gayesidor' Adr»s Yuk'ekkaldiTim No 173 B^MB I L  N « • • ! Cagalog u eczanemi yanında 30 No lı hanemin 30 seredenberı eski mal sahibinden tamamını kiralayıp oda oda doktorlara ve muhtelif meslek erbabına icar e¿en dış tabibi Mustafa Mehmed Gürel şimdiye kadar mal sahibi olarak bilinmekte ıdı Mezkur haneyi satın aldığım cihetle Mustafa Mehmed Gürelin mezkur hanede ne mülkiyet hakkı ve ne de kiralayıcı sıfatı kalmadığını görülen lüzum uzerme ilân ederim. H B B H Dr Mehmed Alı Tezsezer BEYKOZ GARAJI ASIM ARY ÜZ Aksaray İnkılâb Cad 55/1 (Tramvay deposu yanında) 18 3/948 tarihinden itibaren sa1 yın oto sahıb arının emirlerine amade bulunduğunu saygı ile arzeder Tel 21296 D O K T O R ÇUKUROVA YARDIMLAŞMA DERNEĞİNDEN: Derneğraızın yıllık kongremi 27 mart 1948 cumartesi gunu saat 14 30 da Emınonu Halkevi salonunda yapılacaktır Çukurovalı hemserılerimizin toplantıya zamanında gelmelerim rica ederiz GÜNDEM: 1 Ana tuzuk üzerinde görüşme, 2 Yıllık çalışma ve hesab raporlarının kongreye aria, 3 Tuzuğe ujgun olarak haysiyet, kontrol ve yönetim kurullarının seçilmeleri* NOT Derneğe üye olanların taahhudlenni kongre gününe kadar tamamlamaları rica o'unur İTPUTÇI MUSTAFA ÇAVUŞÖÖLU Yenıhal karşısı Keresteciler Caddesi 5759 Telefon 21190 SATILIK Türk Bilardosu KADIKÖY ve HAVALİSİ 23/3/948 gunu Mezad Mudurluğunde (Sandal Bedesteni) saat 1 30 da satılacaktır Otorratık saatlidir SAYIN İNŞAAT SAHIPLERINE: DOKTOR •••• Doğrudan doğruya faankalarmdan getirttiğimiz her nevi inşaat ve doğramalık kereste ihtiyacınızı Istanbuldan daha ucuz ve temiz olarak ticarethanemizde bulabilirsiniz Kadıköy Çarşı meydanı Keresteciler No 25 CELÂLEPDİN OZDEMİR HASİS TANYOL Dahiliye Mütehassısı Aksaray Atatürk Bulvarı postane karşısı Tel 20232 • • ^ ı 5000 Kilo Karpit Satın Alınacak VIFKI SARIGÖL ANKARA ELEKTRİK ve HAVAGAZI İşletme Müessesesinden: 1 Orijinal ambalajlar içinde ve en küçük parçası ceviz büyüklüğünden aşağı olmamak üzere 5000 kilo (net) karpit satın alınacaktır 2 E1 inde me\cudu bulunanların en geç 23 3 948 salı gunu aksamına kadar birer kiloluk numunelerıle beraber tekliflerim müessese umum muduruğune vermeleri ilân olunur • No 2, saat 1519 Tel 49237 • Verem ve iç Hastalıkları Mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı Suterazı (Kartal) sokak Çalış Apt Dr, FUAT GANKAT DERÎ SAÇ, ZÜHREVİ Hastalıkları Mütehassısı B°yoğlu Ağacamı Sakızağacı cad 45 1 Maayene 3 ten 7 j e kada^ Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden: Muhammen Miktarı C î N S I bedeli Köknar kereste 0 25X0 026X400 M3 88 22 000 Kokdr kereste 0 25X0 020X400 M3 92 23000 Çinko 6 lık 1X2 metre Kg 13750 22 68750 1 Cins ve miktarı yukarıdr yazılı malzeme açık eksiltme suretıle satın ılınacaktır. 2 Eksiltme ve ihaleli 233948 pazartesi günü saat 14 te Beşıktastakı 'aünalna komisyonumuzda yorulacaktır 3 Muvakkat teminat muhammen bedeli %75 tur Kat'î teminat w cl5 ıradır 4 Bu işe aıd şartlanma Beşıktastakı malzeme satınalma servisimizde orulebılır 5 İsteklilerin mezkur gun ve saatte temınatlarıle birlikte komisyonda u l u m a l a r ı ilân olunur (3559) Kütübhane ve paviyon inşa ettirilecek İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 Hukuk ve Ekonomi Fakülteleri binalarına yaptırılacak 1,032 056,C5 lira keşJlı kutubhane v« paviyon ınşas 25 mart 1948 perşembe gunu saat 15,30 da Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır 2 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muDakasa tarihinden en aşağı yedi gun evvel istanbul Üniversitesi Rektörlığune muracaatle yeterlik vesikası almaları lâzımdır Bu vesikayı almak için verecekleri dilekçeye (harbden evvel yuz elli bin harbden sonra yedi yuz elli bin liralık bir parçalık bu işe benzer ehemmiyet ve teknik önemde Cın^ inşaatı ısını başarı ile yaptığına, idare ettiğine veya denet ediğine dair iş yaptıran Hareden «1i"rm^ tasdikli vesika) yi bağlamaları şarttır 3 Mıınakasaya katılacaklar malı durumunu belirten bir vesika ile 1948 yılı Ticaret Odası VB 44712 lıraJJt gecıa teminat makbuzlarını avrı bir zarf içme koyacakları teklif mektublanle beraber ihale gunu saat 14 e kadar alındı karşılığı Rektörlüğe vermelidir 1 er 4 Bu işe aıd dosya 50 lira bedelle Rektörlükten alınır 5 PosMda olan gec kme er nazara alınmaz. (2627) BRONŞİTV OKSURUCU KESER HER ECZANEDE BULUNUR. Aram Keşışoğlu Sertel tarafından istanbul Vezir han ust katta 3 No da mukim Nazenik kın Serklz aleyhine mahkememizce açılan 947/483 sajılı dosja ile haczin fekkine dair olan davanın yargılaman sırasında Da\alı Serkız kızı Nazemge gönderilen dava arzuhali ile davetiyenin tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmediği ve bir vekil göndermediği görüldüğünden davalının yargılamasına gıyaben bakılmasına ve ilânın 20 gun mjddetle yapılmasına mahkemece karar venid gınden yargılamanın bırakıldığı gun olan 16 4 948 cuma gunu saat 14 te mahkemeye gelnesi veva bir \ekıl gonderrresı gelmediği \eja bir vekil gondermed gi takdirde J argılamasma gıyaben devam alunacaeı ilân olunur (3537) İstanbul Aslıje 1 inci Ticaret Mahkemesinden: 947/483 LÂLELİ'de 6500 Liraya Arsa 6 25X10 75 m2, Azimkar sokak No 24 Telefon 23249 1 0 0 LİRAYA Kumaşla ısmarlama elbise. Kumasaiz 40 hrava elbise vapılır Yenıpostane arkası Aşır Efendi Han No 35 Par^ten mezun V TOPALOĞLU Ev Aranıyor^ Boğaziçi Rumeli sahilinde 6 kısılık bir aile ıçm ev aranmaktadır 44983 No > a telefonla müracaat edilmesi TOMRUK NAKLİ Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemizin Mudurnu Devlet Orman işletmesinin Çaykoy deposundan mubavaa ettıgı takriben 8200 m3 tomruğu, bulundukları mıntakadan Akyazı mevkiinde gösterilecek depo mahalline kadar nakli ve burada muntazam istif işleri 22/3/948 pazartesi gunu saat 15 te eksiltme suretıle muteaihıde verilecektir Talihlerin beher m3 için fiat tekliflerini havı zarflarını TL 3000 (uç bin) liralık muvakkat teminat akçelerde birlikte 22 mart 1948 pazartesi gunu saat 12 ye kadar Izmıtte Müessese Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur *5 Bu işe aıd şartname Müessesemiz muhaberat servisinden ve Istanbulda Yerıpo^tane karsısı Aralık sokak Aralık Handaki büromuzdan bilâbedel ıstenılebılır Müessesemiz arttırma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığı gibi ihaleyi icrada tamamen serbesttir Su haznesi yatırılacak SÜMERBANK İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Kereke Fabrikası Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş Fabrıkanız sahası içinde uç aded su haznesi inşaatıdır. 2 Keşıi tutarı 29C47 64 liradır 3 Eksiltme 30 3 1948 gınu saat 15 te fabrikamızda yapılacaktır 4 Geçici teminat mık'aiı 2180 liradır 5 Eksiltme evrakı beş lira mukabil nde Istanbulda Mue^fsernı? Müdürlüğünden VB fabrıkamızdar alınacaktır 6 Eksutmeye girecekleri bir defada en az 50 000 liralık ınşac >aptıldarım gosıeren remı belge \e dıger kanunî vesikalarla bı r hk tekliflerini kapalı olank ihale gününden bir gun evveline kadar far nkamız mudur'uğune tesljn etmiş olmaları farttır 7 Po tpr'a \akı olufat cccıkme'e n o jaı itibara alırum^an/t r 8 Fabrika M u ' j ı l u u lu'eyı icrada serbesttir (.3563) pepo Elbisenizi UYUZ ve DERİ HASTALIKLARINI ••BM D O S I O B •^•1. Nurettin Mehmet Başak Böbrek, Mesane Prostat, İdrat Yollan ve Teoa&ul Hastalıkları Mütehassısı Adres* Beyoğlu istiklâl caddesi Suriye Çarşısı No 348/1 • Her ?un 1220 Tel 42160 • 36 Model ŞEVROLET marka DERMOLİV .GEÇİRİR Lekeli bir eloıse dejınce a< miza derhal Temizlerse onu zevkle giyersiniz' Adres Yuksekkaldırım No 173 »Dr. ORFANBDISı Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu Tokatlıyan fearsısı SuterazJ (Turnacıbası sokak) Nıl Apt 5'S Tel «734 HUSUSİ 0T0 ehven fiatla satılıktır \ırac?at Po«tı kutusu 550 istanbul ^mm Adre? gel ne ıdır' VuKsekkaldır m No 173
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog