Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JI/Se^huT karikatürist Harry Furnis5, eden araştırmalara rağmen katil bâ'i bir akşam, Londradaki Savage Club meydana çıkarılamamıştı. Bu, halkın te cessıısunü uzun zamaa tahrik etmj\en de anlattı: * * * Mesleğe henüz intisab ettiğim sı bayağı cinayetlerdendi; tüyler ürperAilemi Tlspsmenoen umudsıu bir h.iU ralarda idi. Henüz karikatürist olmcm.ş • tici mahiyetine rağmen ,hiç bir ip ucu ge'ırdir" H'sta'ığ. derhal tejhıs ederek eı tira. Gazetelerden aldığım siparişler elde edilemediği için, umumî efkâr hâtesirli ılâclaıla onun hFjatır.ı kurtaran ki;. üzerine, kâh havadisler için, kah rodiseyi çabuk unutmuştu Bir kadın öl ıneüı iç hastalıkları muteha??ısı Dr. K»ms manlar için hazsn hayalî ,bazan hskıkî müştü, bir de, kimin olduğu biliniri} en Sara^ofiu'na re arkadaşlarına çr,k çok te şekkürler ede >m. resimior çiziyordum. Zevkim için yap br ceâed bulırtunv^tu o kHar Atdlyerrde, hepinizin bildiğiniz neviMenemen Camiıkebir Mahalles tiğım ı esimler de vardı, meslek icıbı Dem rpençe =okak No. 23 de vaptıklarım da. Henüz ben tercih yapa den, mafsalları olan tahta bir manken SAİT BOY vardı. Bu mankenin kafasını yerinden mıyoraum. Kemen butun sanatkâr:ar çıkardım. \apacağım resim pek alelahsyatta bu devreyi geçirmişlerdir. Ö L Ü M de, pek madrabazca bir iş olduğu için Bir sabah, işe başlayacağım sırada ka hiç ehemmiyet \ ermi^ ordum, ga\ et saTopıak Ofisi Umum Mudurluğu Hıkım prm çalındı, bir model geldi. Modelle kin ve lâkayddjn. Adara da, hiç bir şey .MuşavlrlenrJen emek'ı .'bay Sıdkı Kalay çalışmıyordum. Urun zamandanberi bana an'.amadan, sakin sakin bana bakıyor •>c nt'.'eahhid Saüeddm Ka'ay'ın kardeşi, modellik eden adam. bir kaç hafta evvel du. Kaİ£sı, manasız bir tahta tokaçtan î;tanbul gumruk komısj oncularından Trabyanımdan ayrılmıştı. O sabah gelen ya ibaret olan bu mankenler kadar irsan NUKEDDİN KALAY ' bancı ısı ar etti, hayatını kazanmak 7.1 şekline benzemiyen nesne yoktur. Farıında olduğunu, az bir ücrete kanaat kat, bu tahta kafayı bir pegeteye sarıp kısa b.r basta '2ı muteakıb Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 mart 94S paedaccğıni söyledi. Mevsim kıştı, sokak sarmaladığım zaman, adamın güzel, zar gTi*ıu ikindi namazını mıiteakib Beyizıd lar çok soğuktu: adam. yarım saatçik ol '. ahsi ¿özlen bir parça kırpift; Ysntığıtn camiinden kaldırılarak Edımekam SehitHsun bir dam altında barınmağa muvaf iş alâkasını çekmiş giti, daha dikkatle i nde eoedi ıstırahatgsnına tevdi kılınacaktır fak olursa bunu bahtiyarlık sayacağını bakmağa ko^uldu. AllaH ahmet eyliye. söylüyordu. Görseniz nasıl yalvarryorSonra, bir şapka kutusu aldım, adacu: bununla beraber .sesinde asil b:r ma: Merhum Adıl Jlolla korlmesi. ınerhuır. ahenk vardı, barız bir italyan şivesi e Bakın, dedim, yapacsğmız iş şukonuşuyordu. Gözleri de öyle vahşi ba Bu kafayı alın, şapka kutusunu acın, Dcktor Ze\. Ziya Edenm refikam Rcşıd Gencer ıie Ragıp Gencer'ın ka' ınvalıdeleri s &ı h, öyle ışıklı idi ki! Aynı zamanda, kafavı böyle peçeteye sarılmış bir şeBn. MELİHA EDEN adamın vücudündekı adelelerin kımıl kilde. vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü pazar gücanisini görmeyi merak ettim. Atletler Gayriihtiyarî elini uzatıp kafayı alan nü ık,ndı nama»ını muteakıb Tes\ıkıye cadiyarı ólan bizim memlekette, uruv'ar, adam, tepeden tırnağa, zangır zangır rr.ııidsn kaldırılarak Feriköy mezarlığına yuvarlak etlidir. Bu adamın vücudu sı titremeğe başladı Adeta kuçulrmıştu; defin olunacaktır rım gibi idi. O sırada, Taniz nehrinde C2nes!nın titr 23 ışmi, burun kanatlarının Allah rahmet ejîesin bir kayık yarışı resmi yapmaktaydım, kısılışını görür gibi oluyorum; alnının * * * çıplak iki kola ihtiyacım vardı. Mode!, ortasında, dümdjz, derin bir çizgi pevDul Bayar Man Ceha, Bay ve BÖN an tecrübeli bir kürekçıye benzemiyordu, da olmu§tu. Fakat ben sadçee: «Bu Nasrı Cefıa. Ea.^ ve Ba; an Ferit Ceha. Bay fikat, beni asıl cezbeden de belki bu I+alyanlar, sahiden de anadan doğma ve Ba an Eimon C°ha Baj ve Bayan Alber olmuştu; her karikatüristin ruhunda aktör oluyorlar!» diye düşünüyordum Ceha. Bav ve E=r, an A. Kurkçıibajı ve evlâdları,. gizli bir nevi ahlâk fesadı, belki benim Resmi yapmağa başladım, ilâve etEşi, pedelerı \ e bu\ jk pederleri olan ruhumda da kıpırdamağa başlamış bu tim: Bay İLYAS CEHA lunuyordu. Adamı içeri aldım. Rol yapın demedim, canım' Bir kısa btr hastalıktan sonra vefat etmiştir. parça kımıldamadan durun. Zor bir iş Bu yabancı adamın profesyonel bir Cenaze msras:ml bugün pazar 21 mart model olmadığını anlamama bir iki sa değil ya. Kadını öldürmüşsünüz, kafa Stí jaat 12 de Beyoğlu Feriköy Lâtin Katolik Mejarhk Kilisesinde icra olunacağını taniyelik zaman kâfi geldi. Poz« etmesini sını kesmişsiniz, şimdi kesik kafayı sak es™r'e bildirirler. bilmiyordu. Vaziyetleri kendisine uzı:n lamağa gidiyorsunuz... Içbu ilân hususi davetıje yerine kalmd'r. Lâfımı bitirmedim. Başındanberi •uzun izah etmek lâzımgeldi. Poz esnaCenaze Levazımatcısı Garbis Celıl sında çolnıcak yoruluyordu. Vücudunu sırtına attığım öteberi i!e örtünebilmek + ** kemiklerini, sinirlerini, hatlarını teşkil için gömlekle oturan adam, itina İle Bay ve Bayan Peter Gros ve kızı. Bayan katlayıp bir koltuğun üstüne koyduğu Pola Grot (Yeni Zelanda), Bajan Klza Gros eden bütünün dışında, bu adamın bir tarafı daha vardı; bu, öyl« tarife sığmaz, eski ceketine doğru vahşi bir zıplayışla Bay ve Bajan Pepi Gros, Dul Bayan Sarina Bajan Zıfara Schonleld. endişe verici, öyle müthiş bir şeydi kd, atılmıştı. Hiç bir insan yüzünde, onun Rottenberg, DulJak Rottenberg, Dul Bajan B3y ve Ba>an adamı modellerin en berbadı habne ge çehresinde gördüğüm kadar feci dehşet Sultana Ah'tuv, Rottenberg. Ahituv, Amr«m ve Tunav aileleri, anneleri, búyufc antiriyordu. Model, içinde hep fırlamağa, ifadesi gördüğümü hatırlamıyorum. Yalan! Yalan! Bırakın beni, gide r^lerl. baldızları, teyzeleri ve akrabaları oatılmağa hazır bir kuvvet varmış gibi. lan yim! diye haykırdı. bir dakika yerinde duramıyordu. MüteDul Bajan ANNA GROS'un madiyen hareket halindeydi. Hiç bir Öyle şaşalamıştım İd, herifi tutmak aklıma gelmedi. Kapıyı açtı, şapkasını vefat ef'iğım. ve cenaze 'nraslminln bug"'n ressamın işine yaramıyacak olan ondaki giymeden dışarı fırladı. Bıraktığı şapka, pazar 21 mart 9 « saat 12 de Yuksekknldıbu vasi?, bana, hayat yaratmak, canlı Aşkenazit Synağoğunda iczannederim hâlâ bir dolabın rafında rırrdakı Muşe\ı teessürle bildirirler ra olunacağım mahluklar, hareketli şeyler çizmek ardurup duruyor. Hatıra diye saklıyorum. Cenaze İjleri Servisi zusu veriyordu. içimizden biri sordu: MOSKOVİç Adsmın açlıktan ölecek hale geldiği Peki. polise haber vermediniz mi? besbelli eó^'iküyordu Sırtına partal bir. Hayır. Detektiflik etmek âdetim ••• B U G Ü N • « iki parça şey şr«cirdim. tereyag'ı ekmekle değildir. Yalnız, o sabah, kadının kaçay verdln. sonra aşhaneden çorba alan fasını kesen katili gördüğüme, şimdi bir dilenci !<ı\sfe*inde harikulade bir res sizi gördüğüm kadar eminim. miri çizdim Gçne o sırada, bir de taAn.arılanın en çok sevilen yıldızı rihî resim hazırlıyordum. O resim için de model olarak kullandım. Nihayet, Hayalinizde kurduğunuz onu, atelv^if. .dilediği gibi dolaşmakta, vahud istirahat etmekte serbest bıraVtım bana ilham ettiği fikirleri bir albüme not etmek]» ik*ifa ettim. Sessizliğim, bir sabırhlığım. ac'smı yavaş yavaş baia ısındırmıştı. LJkin, jestlerinde ve sesinde hiJâ ,£>"iıliVI9 Kİarifik öyle bir vahşi eda vardı ki, damda mükemme. dsvak yeriikfeT sonra bir eve sığınan fs'îat hâlâ yaslanmaktan korkan hir soksk k«di<=:ni hatıra getiriyordu. Bir haftalık gazete Icin sipariş aldığım bir biletfle resme onu model yapmak .aklıma ga(RENKLİ) liba bundan geldi Hoş, bu resmi sırf hakikat yarabilirsiniz Nefîs ve mükemmel film takdim hayalhanemden yapacaktım; çünkü ha• edilmektedir. disenin nssıl cerevan ettiihr.i henüz hiç 7 Niiîn çekilişini Renkli ve ihtişamlı sahneler, kimse kat" olarak bilmiyordu. eğlenceli, zevkli mevzu. Umumî bahçelerin birinde, kafası keSeanslar: 11 1 2.45 4.45 sik bir kadın cesedi bulunmuştu. Mak• ^ 6.45 9.15 ^^^m tulün kim olduğu anlaşılamamış kafîsı ihmal etmeyin bulunmamretı: bir haftadanberi devnm ŞH 29 Mart Pazartesi 21 de * í r 1 íL ; = Küçük hikâye Itıra Çeviren: Hatice Vildan f TEŞEKKÜR Ailemizi.1 şemaili ve fcJQl<ir ot:;. ~£u İ Ç K İ S İ Z S A Z Döıdüncü V«kd altmr*a AYŞF, KULAN m vefatı munasebeul» t e l e s i , telefrn v* mektup'a taziyede buuluuak ve bizzat ceraze rrerasırnıre ış'ıat e'. r>ek E stile buM ;,uk »c'mızı paj'.aşcn a'cr;ba. 4cst \e arkadaşlarımız ı »*5ın £ir>.»na! delâleti)* teşekkurlçrıriîin iblâğını rica ederiz. K"zım KutTi. YRh>a A F krı Ku'an B 0 R S A Kıraathanesinde HER P A Z A R Saat 14 ten 17.30 a kadar Ses ve saz sanatkâı larınıa ıştirakile Fasü Saz Heyetile fairlikte memleketimizin iki büyük iıMizmı MİKROFONSUZ dinhvebilırsınia. Fesılhra SAFİYE TOKAY ve CELÂL TOKSES iştirak etmektedir. Perihan Altındağ Süzeri Birinci Taşıl. ŞFHNAZ İkinci Fasıl: HÜZZAM Bugünkü maç Bu sıralarda idman kıvam yüksek olan Fenerin Galatasarayı yenmesi beklenebilir Yazan: Eşref Şefik Spartaya karşı çıkardığı oyunda beraberlik derecesinin yükseldiğini gördüğjmiiz Fenerbahjenin Ankara muhtelitini epeyi farkla yenmesi, bu sıralardaki idman kıvamının daha yükselmiş olduğunu ispat etti. Merkez muhaciminin sakat olmasına rağmen, gol çıkarma kabiliyetini, açıkların daha işlek oynsmalarile telâfi etmekte olan Fenerbahçenin, bilhassa kendi sahasında, eksik Galatasaray kadrosuna yenileceğini söyleyemeyizVakıa Galatasarayın eteik kadrolu zanıanlarırda da Feneri muvaffakiyetsizhğe uğrattığı olmuştur. Fakat bu sıralardaki Fener takımının, idman derecesi, enerjiye dayanan hızlı bir oyun temcoîimu da karşılıyacak kadar yüksek görülmektedir. Bu vesile ile şunu kaydedelim ki; Fenerin antrenörü, oyun sistemi bakımından takıma büyük şeyler kazandıracak kadar zaman bulamamasına mukabil, kadronun idman derecesini yükseltmeği bilmiş ve idman kıvamını yükselttiği hizalarda tutmağı başarmıştır. Feneıin, bizim memlekete göre tanı idmanlı sayabileceğimiz durumuna kar. ŞÎ, Ga'atasarayın idman seviyesi, takım haİJide; matlub bir mertebeye varamamıştır. Futbol ıkı devre ayni tempo ile oynanan atletik bir oyun oldu¿una goıe, Fenerbahçenin en esaslı bir avantaja sahıb bulunduğunu kabul etmemiz icab eder. Feneı bahçede aksayan nokta olarak, meıkez muhacim mevkiinin açıkların ve içlerin seri oyunlarına uyacak kadar çabuk bir futbolcu ile doldurulamamış olmasını hatırlatabiliriz. Buna karşılık Küçük Fikretın oyun tarzını gitgide tebeşirli bir şekilde ve takımın lehine olarak değiştirmekte olması, merkezdeki ağırlığı epey unutturmaktadır. Küçük Fikret, aldığı toplarla ferdî hünerler göstererek akınların hızını kesmek huyunu, tamsmile değilse bile, çok azaltmıştır Hattâ Sparta maçındaki bir <ıkış,ı ile, futbolu Avrupalı bir açık gibi oynamak istediğini göstermiştir. Sağ içte Erol oynadığı takdirde, onunla da anlaşması ve birbirine fırsat verme arEuları göze çarpacak derecede artmıştır. Soliçte Lefter ve salaçıkta Halidi ile, Fen€Tbahçemn hücum hattı hiç <i« ihmal edilecek bir kuvvet değildir. Bu haldeki bir Fenerbahçeyi, Gündüzden mahrum bir Galatasarayın yenebilmesi ihtimali hesablara ve akla pek uygun gelmemektedir. Sporda vakıa, enerji, galibiyetin yarısıdır. Fakat müsabaka terazisinde ağır basacak, enerjiden başka kıymetler do vardır. Eti takımın bjgünkü durumları iti barile, galibiyet şansının Fener tarafına daha ağır basmakta olduğu görülüyor. Bu vaziyetteki bir Fenerbahçenin kendi sahasında Galatasaraya yenilmesi, olsa olsa, şanssızlıkla olabilir zannmdayım. Eşret Sefil. Beşiktaş, İ s t a n b u l s p o r u 1 0 yervîi Yunanistan seyahatinden dönen Beşiktaş takımı dün Şeref stadında Istanbulspor takımı ile lik maçı dolayısilo karşılaştı. Yunanistanda yaptığı maçların neticeieııie muhitte büyük bir teessür uyandıran Beşiktaş, dünkü maçta taraftarlarım bile hayal sukutuna uğratan Hr oyur.dan sonra Istcnbulaporu ilk devrede yaptığı bir golle güçlükle 10 yendi. 90 dakika devam eden karjıhklı mücadele futboldan başka her şeye benziyordu. Bugün yapılacak maçlar Şeref stadı: Süleymaniye Beykoz: Saat 15. Vefa stadı: Vefa Kasımpaşa: Saat 15 Fenerbahçe atadı: Galatasaray Fenerbahçe: Saat 15. YENİ ESERLER Pek yakında T A K S İ M S İ N E M A S I N D A Tütün yola Amerıkada son yılların en muvaffak yazarlarından biri olarak tar.ınmıj olan Erskme Caldweli'in butun dünyaca tanınmış, en meşhur esen oian «Tütün yolu» Fikret Uyarın temiz turkçesıle çevrilmiş olup Remzi Kitabesinin «Dünya muharrirlerinden tercümeler serisi» nın 100 üncü kitabı olarak 150 kuruş ilatla satışa çıkarılmıştır. Tavsiye ederiz. T A K S İ M SİNEMASINDA NANKÖR Oymyanlar: * BİŞARE VAKİM EMİRE EMİR Sefaheti ve serveti, temiz bir aile yuvasına tercih eden güzel bir kadınm kendi Öz kızını aynı yol üzerinde ve bir ırz düşmanının kolları arasında görünce duyduğu nedamet... Sevimli ses yıldınnuı SEMİHA COŞAR ile 40 kişilik saz ve koro heyeti ve Mısırın en meşhur rakkaselerinin iştirafcile Bu film baştanbaşa şark ve alafranga müzikle süslenmiş bir şaheserdir. Noel tatili «Dünya muharrirlerinden tercümeler sertsi» ile tercüme ktıtübhanemize yüzlerce eser \eiea Remzi Kıtabevi, ion defa, bu «erirsin 97 r.ci kitabı olarak Samerset Maughamın «Noel taüli» eserini arkadaşımız İbrahim Hoyinln pişkin kalemıle dilimize çevirterek 258 kuruş fiatla satışa çıkarmıştır. Tavsiye ederiz. Zindandan Bir Ses Son hafta gelen Fransız edebî gazeteleri sade 1848 ihtilâlinden ve onu hazırlayanlardan bahsediyor. En önemli kahramanlardan biri olarak, da kudretli kalemıle halkı sürüklemiş olan LAT.rENNAİS'j1 gösteriyor. Papanın afaroz ettiği. Tanrı ve hürriyet için bütün varlığını verdiği halde mezarına haç dikUnr.iyen bu papazın yüksek fikirlerini taşı} an ve Selma Ülsel tarafından tercüma edilmiş olup Ahmed Halid Kıtabevirde satılan bu kitabı tavsiye edeiz. M E L E K ' te K Â Ş A N E 'yi MİLLÎ PİYANGO SAKIN CARMEN MİRANAD VIVÍAN BLAINE NUCHAEL O'SHEA Bugün İPEK Sinemasında KANLI KERVAN r^ yi „ . Başrollerde': WAIXACE ^ Sonsuz maceralarla, dehşetli sahnelerle, heyecanlı ve çok hararetli bir film: Kimyager aranıyor Malzemesi ve işçiliği tarafımızdan temin edilmek üzere Eesıktssta Devlet i Kâğıd deposundaki atelyemizde mürekkeb, zamk ve kola imali mesuliyetini ve ' kâğıd, karton ile diğer maddelerin tahlil ve muayenssıni deruhde etmek üzere I muayyen zamanını bu işlsre verebilecek tecrübeli bir kimyagere ihtiyaç vardır. I isteklilerin depoda mevcud şaıinamesine uygun olarak 3 nisan 1948 tarihine kadar Ankerada Devlet Kâğıd ve Basım Genel müdürlüğüne tekliflerini göndermeleri ilân olunur. (3515) Maliye Bakanlığından: ZEVK PEŞİNDE r I Filmin uzunluğu dolayısile seanslar: Busun: 10 30 12.30 230 4.30 6 30 ve 9 da, DIŞTABİBİ BURHAN CEM ^ Babıâli, Ankara Caddesi No. 99. Telefon: 20778 I Etibank Genel Müdürlüsünde!*: Bankamız merkezinde çalıştırılmak üzere ingilizce bilir daktilograf alınacak ve ehliyetine göre ücret verilecektir. imtihan 5 nisan Pazartesi günü yapılacağından isteklilerin tahsil ve hizmet durumlarını bildirir tülekçe ile ger.el müdürlüğümüze müracaatleri. (33*4) SARAY S İ N E M A S I N D A Elektrik Tesisatı Kurdurulacak Mevcud «lektrik santralımıza: tevsi ve takviyesi için 220/260 beygir takatind» jeneratörü ile akorople bir elektrojen grupu, transformatör, yeraltı kablosu, muhavvile binası ve alçak ieve'.lür şehir şebekesi işi 4768 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin A. fıkrası gereğince çejidli firmalardan fiat ve teklif isterrek surehle ve 253948 gür.ü akşamına kadar olup satınalınması kararlaştırılan İşler için keşif, plân ve fenni şartnameler elektrik işletmesinden istenilir ve görülebilir. Bu işe talib olacak firmaların belediye başkanlığına ñat ve teklifte sulanmaları ilân olunur. (3365) •iMi Bugün E L H A M R A ' d a • • • Oymyanlar: SEVİM SEVAL REŞİT GÜRZAP MAHMUT MORALİ BEHZAT BÜTAK FATJIA ANDAÇ MCHIP ARCIMAN KINAR SIVACIYAN VIKTOB HAÇİKYAN Akhisar Belediye Başkanlığından: PRİHODÂ'mn 3 ÜNCÜ RESİTALİ Piyanoda: Yıllardır Beklediğiniz Mecmua Çıktı FERDÎ ŞTATZER YENÍ HOLÍVUT MAGAZIN Sinema, Kadın, Moda. Ayrıca Eecal Sanay*ın büyük romanı. Yeni programda; Cesar Frank ve Mozart'ın sonatları, Violón konser de Paganini, Bach, Tartini; Kreirler v.s. Biletler satılmaktadır. Konya İcra Memurluğundan: HARMANKAYA Şarkılar: SAFİYE AYLA Beste: AKTAKİ CANDAN Prodüksiyon: HALİL KÂMİL Film Stüdyosu. Reji: SAMİ ATANOĞLU. H i M Seanslar bugün 11 1 2.30 4 30 6 30. Suare 9 da • • • Bütün bayilerden arayınız. Konyada kundurjcı Mustafa kardeşlere asıMan 3000 lira ödemeye borçtu Konya istasyon caddesi Abdulazlz mahallesi. Şırınhanım çeşmesi karşıcında mukim ve Altın apa çiftliği sahibi Rıza oğlu Hüseyin Serfıçelinin İşbu borç için zikri geçen çiftliğin ihtıjaten hac1) Kırıkkale fabrikalarımızda 50 KW takate kadar motor ve dinamo ile 500 zine Konja Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/ 11/947 KVA kadar her voltajdaki transformatörlerin garantili olarak tamirlerine infazı T. ve 89 89 sayısile kazar verilerek istenildiğinden keyfiyet Tapu Sicü başlanmıştır. Muhafızlığına tebliğ edilmiştir. Alınan 24/ 2) Arzu edenlerin Kırıkkale Gurup Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3024) 11/947 T. ve 2279 yevmiye (ayılı karşılıkta 19/12/ 945 T. ve 136 cild, 2S sahife 89 numaralı mülk İle 27,6,941 T. ve 199 cıld, 42 »ahife, 162 149 numaralı gayTİmenkulleri üzerine haciz işareti verildiği cevabı üzerine dairece düzenlenen 25/11/947 günlü tutanak ve alacaklının kendisine yapılan tebliâ Üzerine icra tatbiki İstemesinden buna dair çıkarılan 4 12 947 gunlu ödeme emri ve bu islerin yapılmasına temel olan ihtiyati haciı kararının bir Srnegt usulen adı peçen borçlu adreıine D.D. Yollan Adana işletme Komisyonundan: ' 1 948 senesi içinde İskenderun ¡imanına gelip gidecek gemilerden bo tebliğ edilmek üzere adli tebliğ, posta şefliğine verilerek borçlunun Izmire şaltılacak eşya ile yükletilecek «syaya aid kara ve deniz ameliyeleri bir müt« ne zaman geleceği ve oradaki adresigittiği ve bilinmelahhid tarafından vapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. diği serhile bu tebliğ evrakı İade edildiğin2 (400.000) dört yüz biD tno tahmin edilen tonaj muhtelif ameliyelere den alacaklının İstemi üzerine llânen tebligöre muhammen bedel (300.000) ttç yüz bin ve muvakkat teminatı da (15750) gat icrası hakkında merci yargıçlığından alınan S0 1 948 T. ve 32 sayılı karara göre on beş bin yedi yüz elli liradır. işbu tebliğlerin 30 gün müddetle Ankarada 3 Şartname v« mukavel* bir arada (5) bes lira bedel mukabilinde ida Resmi Gazete ile, İstanbulda Cumhuri>et ve f renin Sirkeci, Ankara, izmir. Kayseri ve Ad3na veznelerile Mersin ve îskende Konyada Ekekon gazetelerile ilânı tenslb frun Liman Başmüdürlüklerinden tedarik edilebilir. kılınmış o'd'Jiundan icra ve İflas K. 265 inci 4 Eksiltme 313348 çarşamba günü saat 16 da İşletme Müdürlüğü bi maddesi gereğince İhtiyati hacze dair zabıt nasında toplanacak komisyon heyeti huzurunda yapılacağından talihlerin ka varakası ve kırar üzerine h»czln »ebebine v«aireve ve gı.iabda olan bu işlem İçin 103 nuna uygun olarak hanrhyacaklan teklif mektublarmı ve bununla beraber 948 uncu maddedeki davet ve İcra takibi İstesenesi Ticaret Odası vesikası, nüfus ve ikametgâh tezkerelerini ve muvakkat mi ürerine işbu borcun ödenmesi ve borteminat makbuzlarını aynı gün saat 15 e kadar işletme Komisyonuna vermeleri cun tamamı veya bir kısmına yahud alacaklâzımdır. (3113) lının takibat İcrası hakkında bir İtirazı varsa (7) yed! gun İçinde bildirmesi ve bu müddet İçinde 74 Uncu madde gereğince mal beyanında bulnnnıs^i ,aksi halde hapisle tazyik olunacaîı. borç ödenmez ve itiraz da edilmece cebri icraya rleram edileeejine dair olan ajnı kanunun 60 inci madde hukumlerınln tebliği makamına kaim olmak üzere Muhammen tutan ılîn olunur. (Konja İcra Dairesi 1947/1359) Miktarı Fiatı Cinsi s?vılı dasjava. Lira Kr. Ton Kr. S. Ankara. Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü BUGÜN Ticaret Şubesi M'iff urluğundan? SARAY Sinemasında Büyük bir şehrin esrarı.... Sefalet ve düşkünlük dramı... Gece batakhaneleri, barları ve müzikholleri... Okul kadrosundaki 40 lira asil aylıklı asistanlıklara imtihanla yabancı dil bilen yüksek tahsil görmüş, biri âmme grupuna, biri Iküsad ve maliye grupuna ve biri de siyasi tariha olmak üzere üç asistan alınacaktır. Şerait okul idaresinden öğrenilebilir. Veya posta tif sorulabilir. İsteklilerin 5/4/948 çarşamba günü akşamına kadar b b dilekçe ile müdürlüğümüze başvurmaları lâzımdır. (3456) Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden: Su isalesi işi yaptırılacak Çorum Beku'm Başkanlığından: 1 Eksiltmeye konulan iş: Sıklık nam mevkiindeki memba sularının mevcud Mürse! içme suyu deposuna isalesi işidir. 2 S'Mıfc mereba sularının font boru ile isale ve toplama havuzu vesair inşaata aid olup kesif tutan «181084.86» yüz seksen bir bin seksen dört Ura sekten olu kuruştur. 3 Eksiltme 25 mart 94F perşembe günü saat 15 te Çorum Belediye DaJresinda toplantı halinde bulunan kemisyon huzurunda kapalı zarf usuiile yapılacaktır. 4 Bu işe ai<3 eksiltme şartnamesi, sözleşme projesi, keşif hulâsası, 6at birimleri cedieli, Fenni şartıame; su isleri umumî ffmnî şartlaşmalar; Çorum; Ankara; İstanbul; İzmir ve Adana Belediyelerinde; proje ve inakta plânlan da Çorum Belediyesinde görülebilir.. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «10304.24» on bin üç yüz dört lira yirmi dört kuruşluk geçici teminat vermeleri lâzımdır. 6 Talihlerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığına veya idare veya denetlediğini isbata yaraT belgelerüe birlikte ihale gününd«n en az tatil günleri haris on gün evvel yaza ile Bayındırlık Bakanlığına veya İ] makamına başvurarak bu işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları şarttır, 7 İsteklilerin teklif n»ektublarını eksiltme günü olan 25 mart 948 perşembe günü saat 14 e kadar almdı karşılığında Belediyemiz Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak çeriknele^ kabu! edilmez. (24R7> LONDRA BATAKHANELERİ Londranm göz kamaştıran rengârenk ziyalar saçan gece hayatında geçen dramatik bir mevzu. Ayni filmde diğer parçalar meyanında dehakâr piyanist MARK HAMBOUKG'un Londra Senfonik orkestrası refakatinde çaldığı Çaikovski'nin konsertosunu da dinliyeceksiniz. Terlerinizi evvelden aldırınız. Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: Eşya Yükleme ve Boşaltma İşi BUGÜN S Ü M E R ELLA SİNEMASINDA Mükemmel ve tehlikeli çift yıldır: Biri mef'ura kadın ve digwi meçhul gangster RAÍNES ve EDMOND O'BRÎEN İKİ YÜZLÜ KATİL Filminin kahrarraniwidir. Geceleyin avını bekliyen örümcekler M H g m « H B H gibi pusuda katiller. Mazot Alınacak Ankara Sıtma Savaş Başkanlığından: Ihlamur kereste satışı Türkçe Ziraî Bonalsm Kurumu liraat Aletleri ve Makineleri Falıirkaları Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Model ve her türlü mobilya imalinde kullanılacak fınnlanmı?, kalaí, kadron ve tahta halinde 25 Ma 655 dm3 ıhlamuı kereste açık arttırma ile atılacaktır. 2 Arttırma 7 nisan 1948 çarşamba günü ?aat 15 te Adapazannda Müessese Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 3 Ute'«Llerm gartname'eT Istanbulda Fermeneciler Haydar Handi furkıye Ziraî Durmtım Ku.ıimu Depo Müdıııluğiinden, Ankarada Gazi'^ Türkiye Zııaî Donatım Kurumu Fabrvkası Işlrtrr.e Mühendisliğinden ve Ad*> pazarında Múesaesc Müdürlüğünden almaları rica olunur. (3300) BİR TON TRİNATRİUM FOSFAT SATIN ALINACAKTIR. 29565 00 Maw)t 90 Ton 32 85 * ~ « 1 Cinsi ve miktarı yukarıda yaab ihtiyaç kapalı zarf usulile saün alınacaktır. 2 Eksiltme ve ihalesi 24/3/1948 tarihinde çarşamba günü saat 15 te, Ankara Sıtma Savaş Bsşkarl.ğı Satmalına Komiî'cnunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminata muhammen bedelin %7,5 udur. Kat î teminat iae %15 tir. 4 Vasıf vt jartlan daire başkanlığındaki şartnamede görülebilir. 5 isteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarüe ve diğ«r vesikalarüe birlikte kofajsgronda bulunmaları ilân olunur. (2943) ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZİ İŞLETME MÜESSESESİNDEN: 1 Bir ton Trinatrium Fosfat (Na3 PO4) teklif verme usulile tatın alınacaktır. 2 Bu işe aid şartname Müessese Alım Satım Şubesinden parasu olarak verilecektir. 3 İlgililerin teklif mektublarını en geç ?5 3<948 farthine kadar Müessese Umum Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. OPERATÖR DOKTOR ERTUÛRUUALTUK Basur memesi, fîstiil ve barsak hastalıl larında rektoskopi CağE'oğlu. Hüâ'iahmer caddeı 13 (Ssğlık Müdürlüğüne bitişik) • Tel: 22006. Her gün 1519 ( i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog