Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Mart 1948 CUMHURİYET ON A JB E li:: E JR BİR DAKİKA: Filistin meselesi Yunanistanda durum Kalb illetine ağrıyacağız Baçtarafı I faıej »afıifede pılacak her daveti kabule hazır bulunduklarını bildirmiş ve şunları ilâve etmiştir: « Yahudilerle başbasa kalacak o BagtoraU 1 inci sahi/ede nın merkezinde baltalamaları arttırma hırsak bu meseleye bir hal çaresi bula ras bölgelerine girmekte ve küçük şe ya karar vermişlerdir. biliriz^ Takriben 30 bin kişiden müteşekkil, hirlerle, Atina yolu üzerinde taşıt vaAzzam Paşa, bu meseleyi Birleşmiş sıtalarına hücum etmektedir. cbir talim tugayının Yugoslavya, BulMilletler ger.el kumluna havale eden Geçenlerde Tripolis'teki bölge genel garistan ve Arnavudlukta toplandığı ve Amerikan teklifinin kabul edilmesinin karargâhını ziyaret eden General Van bu bölgede mühim silâh ve cepane sevgenel kurul üyelerine taksim için karar Flet, durumun vahim olduğunu bildir ici hareketlerinin olduğu Atinadan tavermekle işledikleri hatanın vahametini miştir. Yunanistanın güneyindeki asi yid edilmiştir. Bu haberler bundan bir görmek fırsatını sağlıyacağma işaret lerin mümkün olduğu kadar karışıldığa kaç gün önce Berlinde bulunan bir yüketmiştir. . ;ebebiyet vermeleri hususunda talimat sek Yunan memuru tarafından Atina Bundan sonra Filistinin milletlerarası almış oldukları aşikârdır. Bu asiler hükümetine yapılan ihtara uygundur. Aynı kaynaktan alınan haberlere göbir manda idaresine tâbi tutulmasının Korent körfezinin öbür tarafında asielzem bulunmadığını belirten Azzam erin işgalinde bulunan bölgelerden tak re, çeteciler tedhişçilik faaliyetlerini Paşa, Arablann milletlerarası durumun siye almışlardır. Dün, Amerikan filo arttıracaklar, umum binaları havaya güçlüklerini çok iyi takdir ettiklerini, sundan süratli ve iyi silâhlı dört sahil uçurtacaklar ve kabine üyelerini katlefaka belli çlmıyan bir müddet için oıuma gemisinin gelmesinin hükume deceklerdir. Gelecek hafta da âsiler Seböyle bir mandanın kabulüne razı ol :in bu hareketlere nihayet vermesine lâniğe karşı şiddetli bir hücuma giriBoryacaklarını söylemiştir. şeceklerdir. Hükümet mahfilleri bu ihrol açacağı ümid edilmektedir. ArabYahudi münasebetlerinin fena Bu arada asilere aid bir kaynaktan tarla, Yunanistanın kuzey hududunun laşmasına yabancı müdahalenin sebe öğrenildiğine göre, çeteciler, geçenlerde ötesinde kuvvetlerin hareketlerine dair biyet vermiş olduğunu açıklıyan Ab Aıçadya dağlarında bir toplantı yapa aldığı güvenilir haberler ve Arnavud durrahman Azzara Paşa, Arabların Ya rak, harb içinde mevcud olanlar gibi luğun hudud yakınındaki bazı bölgehudilere imtiyazlı bir azınlığın bütün ıa!k komünist konseyleri kurmaya ve lerinden sivil halkın tahliyesi arasınfaydalarım sağlamaya hazır bulundukina da dahil olmak üzere Yunanista da bir yakınlık görmektedirler. larını söylemiş ve halkın sayımı neticesinde ortaya çıkacak Yahudi miktarı ne olursa olsun Arablann sözlerini tutacaklarını belirtmiştir. Yahudiler müteessir Londra 20 (a.a.) Filistinin taksim plânı mevzuunda Amerikanın aldığı yeni karar hakkındaki haber bütün Filistinde süratle yayılmıştır. Muhabirlerden gelen telgraflara göre bu haber yahudi cemaati için bir darbe tesirini yapmıştır. Arablar ise adeta bayram yapmışlardır. Kudüsün eski kısmında silâhlı Arablar bu haberi gelip geçenlere bağırarak ilân etmişlerdir. yeniden vahimleşti Bir arkadaşımızda kocaman kocaman heyecanlı başlıklar: Amerika Türkiye ile askerî bir Baştarafı 1 inci tahifeâe olduğundan Amerikan, ingiliz ve Franittifak muahedesi imzalıyacakbugün öğleden sonra Sovyet elçiliğine sız hükümetleri müştereken alınması mış. tevdi edilmiştir. kararlaştırılacak tedbirleri Konseyin Böyle şey olmaz. Çünkü prenBu meselenin hep birlikte tetkiki irin tasvibine sunacaklardır. sip olarak Amerika kimse ile Sovyet hükümetinin Fransa, İngiltere Bidault'nun demeci askerî ittifak yapmaz. Yalnız Torino 20 (A.P.) Bugün öğleden ve Amerika hükümeti, ile münasebete harb olursa, harb devresine girişilmesini istemişlerdir. Nota aynı za sonra Torino'da bir demeç veren Franmünhasır işbirliği yapar. manda Paristeki İtalyan ve Yugoslav el sa Dış İşleri Bakanı Georges Bidault Diğer bir arkadaşımızda yine çilerine tevdi edilmiştir. Fransa, Büyük Britanya ve Birleşik Ageniş geniş heyecanlı başlıklar: Birleşmiş Milletler Sekreterliğinde merikanın Triests'yi italyaya iadeyi kararlaştırdıklarını açıklamıştır. Bu karar Amerika Akdeniz filosuna, Rus sürpriz denizaltılarına ateş açılması Lake Success, 20 (AP.) Triseteye italya ile Yugoslavya arasında barışı dair Batı devletlrinin teşebbüsü Bir muhafaza gayesile verilmiştir. emrini vermiş. Kont Sforza'nm heyecaı leşmiş Milletler Sekreterliğile delegeler Bu da olmaz. Çünkü böyle bir Torino 20 (A.P.) Fransa Dış işleri emir fiilen «ilânı harb» demek iğin tam bir sürpriz teşkil etmiştir. Lake Success'deki Arap grupu Tries Bakanı Bidault Triesteye dair 3 devlet tir ki ortada şimdilik buna bentenin İtalyaya iadesine suratla taraftar kararını tebliğ ederken, italya Dış işleri zer bir hal yok. lık izhar etmiştir. Genel Sekreter Tryg Bakanı Kont Sforza heyecanla ayağa Bizi, evvelâ heyecana düşürve Lie haberi öğrenince herhangi bir kalkarak, «Molto bene» (gayet iyi) diye [bağırmıştır. Bidault Sforza'ya dönerek, düklerinden, sonra da sükunete yorumda bulunmaktan kaçınmıştır tebessüm etmiştir. kavuşturduklarından dolayı ar• Üç sebeb kadaşlarımıza teşekkür ederiz. İngilterenin üç notası Paris, 20 (AP.) Dıs İsleri BakanYani evvelâ malımızı kaybetlığı sözcüsüne göre, Sovyt elçisi BogoLondra, 20 fa.a.) Dış İşleri Bakanı molov nezdinde yapılan resmî teşebbüs Bevin, Trieste'nin italyaya iadesi tektirip, sonra bulduruyorlar! te, Fransa, İngiltere ve Birleşik Ame lifi hakkındaki İr.aiilz, Amerikan, FranD. N. Serbest Trieste şehri İtalyaya iade ediliyor ve Bastarafi I inci tahijede * ber, tek başına yeter bir unsur değildir. Avruparun ekonomik kalkınması için Amerikan kredisinden başka Amerikanın askerî yardımına da ihtiyaç vardır.» Beşli ittifak « Brükselde imzalanan beşli ittifak hakkında fikriniz nedir?» Amerikan yardımının verimli olması için, Avrupanın hem ekonomik kalkınma, hem de sulhu koruma gayelerinde işbirliği yapması şarttır. Beşli ittifak, bunun başlangıcıdır. Fakat müessir olabilmesi için ittifak genişlemeli, ayrıca Amerika da onu garanti etmelidir. Nitekim Brüksel paktı, her devlete açık bırakılmıştır • > « Türkiyenin bu pakta girmek istediği veya gireceği hakkındaki haherler doğru mudur?» c Hayır! Hiç bir suretle teşebbüve bulunmadık. Bu konuda kimse İİ3 görüşmedim.» Londra ve Pariste konuşulan mevzular ; Londrada, Pariste konuştuğunuz mevzular hakkında malumat verir misiniz?» t Londrada Bevin'le, iki müttefik milleti ilgilendiren meseleler etrafında gayet etraflı, samimî konuştuk, iki deveti bağlayan ittifakın, dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da her iki tarafın menfaatlerine tam uygun olarak sağlamlığı üzerinde müttehid kaldık. Burada Bidault ile genel siyaset meseleleri hakkında fikir müdavelesinde bulundık. Gerek Ingilterede, gerekse Fransada da Türkiyeye karşı büyük bir sevgi ve it! itimad görmüş olmakla bahtiyarım. Türkiyenin sulha bağlılığı ve sulhu korumakta amil olması, memleketimizin itibarını yüksek tutmaktadır.» c Londra ve Parise geldikten sonra daha nikbin misiniz?» , € Ahval, tahmin ettiğimiz gibi bu gidişte inkişaf ederse, endişeler azalabilir.» Marshall dün de bîr nutuk söyledi Baştaralı I inci sahifede shalİ, Amerikanın bir kenara çekilerek diğer hür devletlerin birer birer tahribine seyirci kalamıyacağını beyan etmiştir. Marshall, Avrupadaki komünist ilerleyişlerini durdurmağa matuf tedbirlerin bir an evvel kabulü gerektiğini ve gecikmenin pahalıya mal olabileceğini söylemiştir. Dış İşleri Bakanı demecine şu şekilde devam etmiştir: « Hür Avrupa devletleri bir taraftan enerjilerini harb sonrası kalkınmasına hasrederlerken kendilerini teşkilât• Baftarafı 1 inci sahi/ede landırmak ve müdafaa etmek hususunAbandda köşkler kurdurarak buralara daki azimlerini kesin olarak belirtmiş Falih Rıfkı Atayı da davet ettiğini, ku bulunmaktadırlar. Bu büyük gayretlezu ziyafetleri çektiğini, bu suretle Ulus rinin tarafımızdan tamamile anlaşılgazetesinde idare lehinde yazıların in makta ve dsteklenmkte olduğu kenditişarına imkân hazırladığını ve Umum lerine temin edilmelidir. müdürün bir osman saltanatı kurduğu«Bunlar uyanık ve kudretli bir Amenu söylemiştir. Şahid, bundan sonra, rika tarafından azimle desteklenmekte Vâkıf Çakmurla eski Bakan arasındaki olduklarını bilmelidirler. Şu cihete emimünasebetlere de temas ederek, Vâkıf nim ki, millet namına konuşmuş, olas Çakmurun Bakanı, aralarındaki dostluk Başkan Truman hür milletlere bu sebebile şiddetle istismar ettiğini bil garantiyi vermiştir. dirmiş ve kendisirin tahrikile matbuatSovyetler Birliği ve Avrupadaki kota neşriyatının başlaması üzerine Hüs münist partiler demokrat Avrupanın nü Ulusun, kendisni çağırarak: kalkınmasını ve yeniden canlanmasını « Ben mühim bir zata yüz bin lira, baltalamak için azam! gayreti sarfedediğer bir zata da 100 bin lira verdim. ceklerdir. Bu cihet gerek bu memleSen, bu sevdadan vazgeç, seni de mem kette ve gerek hariç memleketlerde nun ederim.» dediğini bildirmiştir. iyice anlaşılmalıdır. Bu mütecaviz muBu mühim zatların adları sorulmuş, halefete rağmen biz ve batı Avrupa şahid bilmediğini ifade etmiştir. devletleri 5u azimdeyiz: Kalkınma taNazım Batımın cevabı hakkuk edecek, hükümet zulmü önkendi kendilerini idare Bundan sonra söz alan Nazım Batur lenilecek ve da, şahidin ifadesini kabul etmediğini, etmek istiyen milletler hür kalacaklarzira onun, sellüloz fabrikasına taahhüd dır.» ettiği 35 bin metreküp tomruğun nakli için kendisine verilen kamyonların benzinini ve lâstiklerini karaborsada satarak, tomruklan öküz arabasile nakletmeğe kalktığından idare ile arasında ihtilâf çıktığını beyan etmiştir. Baştarafı I inci sahifede Mahmud Balerin şahadeti detmiş, Cumhuriyet Halk Partililer, bu Bundan sonra dinlenen Mahmud Ba milletin sefaletile alay etmekten adete ler de, kendisinin bir firması bulun haz duyuyorlar.» demiş, •hakimiyet kamaması yüzünden, Niyazi Gülenle an yıdsız gartsız milletindir» sözünün onlaşarak, onun adı altında tomruk teklif lar tarafından verilen manada değil, ettiğini, fakat ihalenin, daha ucuz fiat Demokratların anladığı manada tahakveren başka bir firmaya yapıldığını, bu kuk edeceğini, Demokrat Partinin, yameselede başka bir bilgisi olmadığını pılmakta olan tasfiye ile daha çok kuvsöylemiş ve pazartesi günü devam et vetleneceğini söylemiş, Afyon Demokmek üzere duruşmaya son verilmiştir. ratlarının son toplanülarındaki kararlarını tenkid etmiştir. Yüce Divanda şiddetli A ithamlar Bas:arafı 1 inci sahifede dar âtıl bir vaziyette kalınmamak için tahliye işine, vapurun vinçlerile devam ediliyorsa da bu ,verimli olmamaktadır. Şimdiye kadar çıkarılan malzeme arasında dün de bildirdiğim gibi Jeep arabaları basta gelmektedir. Buna sebeb, bu arabaların, gelen malzemenin en üstünde bulunmasıdır. Samih Azmi EZER Yola çıkarılan tank ve toplar NewYork 20 ( A P ) Türkiyeye yardım malzemesi cümlesinden* olarak, •Yozgad» isimli Türk şilepine tank, kamyon, top ve cepane yüklenmektedir. Vapur bugün İstanbula hareket edecektir. Sayısı 60 kadar olan tanklar 75 m.m. lik toplarla mücehhez M24 tipi hafif tanklardandır. Kamyonlar 57 tonluktur. Ayrıca, tanktaşırlar ve tJeep> ler vardır. Toplar 105 mm. liktir. İskenderuna gelen Amerikan malzemesi Ortaşarkı büyük Başmakaleden devam etmesine, ona kendi prensiplerine menfaatlerine uygun bir şekil vermesine yardım etmiş, bu sayede büyük bir latanın önü alınmış, vahim bir tehlike ertaraf edilmiştir. Filistinin mukadderatına ve istikba< line gelince, bu mesele Birleşmiş Mil' letler Kurulunda yeniden konuşula çaktır. Filistin muhakkak ki bağımsızbğına kavuşmak istiyecek ve bütün Arab devletleri onu destekliyecektir. Amerikı e Filistinin bir müddet için vesayet bi olması fikrindedir. Fakat bu vesa yet ferdî olacsk, Birleşmiş Milletler namına yapılacak, bu da bir çok tartıslalara meydan verecek bir mesele ollıığundan Filistinin yakın atide bağımsızlığına kavuşacağını tahmin etmek laha doğrudur. Muhakkak olan nokta. Siyonistliğin ı »ğrr darbeyi yemiş ve Filistin davamın büyük bir zafer kazanmış olduğu Itır. Böylece Ortaşark büyük bir gaile !en kurtulmak yolunu tutmuştur. Bütün bursları sağlıyan Amerikan si asetinin yeni muvaffakiyeti, çok derin sirli olarak ve çok şümullü neticelı erecektir. CUMHURİYET İran elçiliğinde Ankara 20 (a.a) İran maslahatgüzarı ve Bayan Ardalan, Nevruz miinasebetile bu akşam büyük elçilikte bir kabul resmi tertib etmişlerdir. Bu kabul resminde Başbakan Hasan Saka, Bakanlar, milletvekilleri, Cumhur Başkanlığı umumi kâtibi, Dıs İşleri Bakanlığı umumî kâtibi ile Dış İşleri Bakanlığı erkânı, kordiplomatik ve diğer davetliler hazır bulunmuştur. 1947 bilançosu münasebetile: rikanın bu konuda mutabık oldukları bildirilmiş ve andlaşmanm yeniden gözden geçirilmesi için başlıca 3 sebbe serdedilmiştir. 1 Serbest bölgeye bir vali tayini bahsinde Güvenlik Konseyinin girdiği çıkmaz. 2 Yugoslav hükümeti tarafından Trisete serbest bölgesinde ittihaz edilen hareket hattı. 3 Serbest bölgedeki ezici İtalyan çoğunluğu. Londrada neşredilen tebliğ Londra 20 (A.P.) Bugün resmî bir tebliğ yayınlıyan İngiltere Dış İşleri Bakanlığı, Trieste'nin italyaya iadesine dair teklifin Rusyaya iblâğ edildiğini bildirmiştir. Pariste neşredilen tebliğ Paris 20 ( a.a.) Dış I§leri Bakanlığı Trieste hakkındaki Fransız ingiliz . Amerikan notasına dair şu tebliği yayınlamıştır: Amerikan, ingiliz ve Fransız hükümetleri, serbest Trieste bölgesinin tekrar italyan hükümranlığına tevdi edil. mesi için italyan bari} andlaşmasına bir protokol eklenmesi hususunda kendilerile bir anlaşmaya varmalarını Sovyet ve İtalyan hükümetlerine teklif etmişlerdir. Amerikan, ingiliz ve Fransız hükümetleri, Güvenlik Konseyindeki müzakerelerin bir valinin seçilmesi hususunda anlaşmaya varmanın imkânsızlığım yeter derecede ispat ettiğinden ve Yugoslav işgalinde bulunan kısmın karakterindeki tam değişiklik ve bu kısmır), bölgeye bağımsız ve demokratik bir statü vermek hususunda büyük devletlerin izhar etmiş oldukları isteğe aykrn usullere başvurulmak suretile fiilen Yugoslavyaya ilhak edilmiş olduğu hususunda sayısız deliller almış olduklarından bu neticeye varmışlardır. Trieste bölgesinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün muhafazası mes'uliyetini Güvenlik Konseyi üzerine almış YAPI ve KREPİ SAHRASI Buğday sıkıntısı Baftarafı 1 inci »ahijede şimdiki ekmeğin içinde yüzde otuz beş çavdar vardır. Bunun yüzde elliye ibâğı ve yüzde beş nisbetinde de mısır unu karıştırılması veyahud bir miktar arpa ilâvesi hususları tetkik edilmektedir. Yakında Toprak Ofisin yapacağı iş'ar üzerine yeni ekmek çeşnisi tutulacaktır. Bu suretle, nisan ayının ilk haftalarında gelmeğe başlıyacak olan yeni mahsul buğdaya kadar büyük şehirlerimizin ekmek ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. ilk buğday mahsulü her yıl Adana ve havalisinden gelirdi. Fakat bu sene su baskınları dolayısile bu havaliden buğday gelemiyecektir. Orta Anadoluda ve Trakyada mahsulün bereketli olduğu anlaşılmakta ise de r buralardan yeni mahsul alınması bir kaç aya müte'akkıf olduğundan, âcil ihtiyaçlara faydası olamıyacaktır. Diğer taraftan bazı kimseler bir takım rivayetler çıkararak piyasadaki buğday ve arpa fiatlarmın yükselmesine sebebiyet verdiklerinden müstahsil elindeki buğdayların Hükümetçe mubayaası düsünülsektedir. G.H.P. ve D. P. İller arasında mücadele •3 Yılda hemen herkesin t a n ı d ı ğ ı güvendiği ilgilendiği bir B A N K A oldu. Bankamız. bu neticeyi kıymefbilir halkımıza ve iş adamlarımıza borçludur Almanya ve tütünlerimiz Merhum Tokatlı Tahir Rüştü Baç'ın karieşi, Rodos Başkonsolosu Tahsin Baç, avuiat İhsan Baç, Ticaret Bakanlığı Müfettişi Muhsin Baç ve Seniha Esln'in amcaları, Emniyet Müdürlerinden Sermet Baç, Samsun Bölge Ticaret Raportörü Seyit Baç ve SerAsıl garibi çocuğun babasına düşkün er Baç'ın dayıları eski adliyecilerden merhalile çok uzaklarda gibiydi. • CUMHURİYET» in edebi tefrikam: 2 6 um Tokatlı insanlar bazan lüzumsuz yere fena lüğüydü. Bu acı sahneden sonra bile, AVUKAT MECİT BAÇ ilk hiddeti geçince annesine bakarak: ve zalim oluyorlar... Mademki Nurarı böyle söylüyordu, 1 Ben dünyada babamdan vazgeç n ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının kırkıncı gününe müsadif 24/3/1948 çarşamba muhakkak insanlar zalim, çok zalim o mem. demişti. günü ikindi namazını müteakip Beyoğlunda labiürîerdi. Onun için Mümtazın da Fakat bu tesadüf Nuranı Fahirden Aga camiinde Mevlidi Şerif okunacağından içini, büyük bir hüzün sardı. Gene a ölesiye soğutmuştu. Hulâsa, gene ada rzu edenlerin teşrifleri rica olunur Yazan: AHMED HAMDİ TANPINAH dam çok sonra, Nuranla iyice tanıştık mın haberi olmadan talih onun lehinde tan sonra bir akşam evvel olan biteni ve aleyhinde bir yığın çalışmıştı. Böyle olmadı. Ertesi akşam söz ver gene alt salonda oturdular. Mümtaz: öğrendi. Kadın kirile beraber akSevimin babasına bu şekilde tesadü Küçük sizden ayrıldığına üzülmemiş gibi iskelede birbirlerini buldular. şamüstü gezmeğe çıkmıştı, ikisi de, bag fü, yaşamak için dışarda bir şeye tuSahihle karısı ortada yoktu. Gene kadın di mi? Size çok bağlı görünüyor. ka türlü bir tabiat ortasında bulunmak tunmak ihtiyacında olan küçük kızda, Hayır, yani lâzım olduğunu bili tan memnundular. Fakat birdenbire Sevimi halasına bırakmıştı, iskele ağır bir bahar kokusu içindeydi. Hemen yordu. Bizim taraflardaki boğmacadan Fahirle Enana, kolkola karşılarına çık babasını tekrar ele geçirmek ihtirasını herkesin elinde büyükçe bir çiçek dalı korkuyoruz. Bütün kış zaten hasta idi. mıştı. Nuran ilkönce görmemezlikten uyandırmıştı. Böylece bir küçük kızın inadı yüzünden ömrün büyük merhavardı. Bir kaç kişi yeni açmış gül de Hastalık meselelerinde söz dinliyor. gelmiş, fakat Sevim, babam, babam... Dört sene evvel olsaydı bunları diye bağırmıştı. O zaman Fahir, sanki lelerinden birine giden tek yol, saametleri taşıyorlardı. Bütün kalabalık det şehrinin en emin, en rahat kapısı bir çiçek yağmasından geliyor gibiydi. bilirdim, fakat şimdi Iclâlsiz... Dört se aralarında hiç bir şey yokmuş, sanki Mümtaza kapanmış bulunuyordu. SoNuran onu uzaktan görünce elile kü ne evvel Iclâli hergün görür, ona aid henüz 1927 baharında imişler gibi nuna kadar surların dışında, açılmıyaçük bir işaret yaptı. Gene adam, hiç şeyleri dinlerdi. yanlarına yaklaşmış, hal hatır sormuş, cak kanadlann önünde kalacaktı. Nuran bu latifeyi dinlemedi; o kendi bir yabancının çocuğunu okşar gibi ihtimal vermediği bu tesadüften ve kendisine daha imkânsız görünen ve fikrinin peşindeydi. Sevimin yüzünü ve saçlarını okşamış, Fakat aynı zamanda bir çok şeyleri aşinalıktan mesud ona doğru yürüdü. Garib çocuk, diyordu. Sanki ken sonra Emmaya o lânetli fransızcasile: onun için kolaylaştırdı. Bu akşamın tesadüfünden sarfınazar, gene kadın, öte Bu kadar erken döneceğinizi zan di başına değil de etrafındakilerin alâ Nasıl, güzel değil mi? demişti. denberi Iclâlin ve arkadaşlarının taşınetmiyordum... kasile yaşıyor. Hastalık korkusu olmaNuran, Fahirin sevgilisini ilk defa gör dığı havadislerle az çok hayatına gir Ben de zannetmiyordum ama ol saydı, kıyamet koparırdı. • du. Siz ne yaptınız? müştü. Cedlerinin iki asır at sürdüğü, miş saydığı, dün sabah o kadar beğen Ben sizi de kalırsınız sandım... Adeta gününün hesabini istiyordu. Sağ tarafından gelen bir ışık parçası cenk ettiği ovalarda yetişen *bu acayib diği, hoşlandığı Mümtaza karşı, artık Mümtaz onun arkasından Anadolu ki j gene kadının saçlarına yapıştı, oradan kısrak, çok şefkatli bir kişneme ile ço duygularını gizlemek kudretini kendiyısımn silik pastel manzarasına baka yavaşça boynuna doğru kaydı; küçük, cuğa yaklaşmış, yeni öğrendiği türkçe sinde bulmuyordu. Zaten içindeki hidrak cevab verdi. insana alışık bir hayvan gibi beyaz sile harfleri birbirine geçirerek «Maşal detin yerine yavaş yavaş yalnızlığının Bir dostuma gitmiştim. Geceyi o tenin üstünde hazla oynamağa başladı: lah, Allah bağışlasın» gibi iltifatlar et şuuru geçmişti. Tıpkı bu kül rengi derada geçirdim. Dün bütün gün konuş Niyetim öyleydi, fakat fena bir te mişti. Sevim hayretten, kıskançlıktan niz ve üstündeki aynı renkte gökyüzü TÜRKİYENİN EN GÜZEL MİZAH GAZETESİ put kesilmişti. Dudakları titriyor, göz gibi, bir boşluğun içinde yüzüyordu, ve tuk, sabahleyin tekbaşıma gezdim. Sa sadüf oldubahleyin tekbaşına, Nurana tesadüf etAncak o zaman Mümtaz, Nuranm leri yaşarıyordu. Daha fazlasına taham tıpkı demin o bulutların tesadüfünden boşanan ve yüzünde küçük bir çiçek mek ümidile bütün Adayı gezmişti; fa dünkü kadar bile neşeli olmadığını, dal mül edemiyen Nuran çocuğunu kapmış, boş giden bir arabaya atlamış, eve dalı uzatılmış gibi oynayan, ve şimdi kat bunu söyliyemedi. gın, hattâ mahzun olduğunu gördü. REFİK HALİD'in, NÜREDDİN ARTAM (Çengelli iğne) nin, REFİK dönmüşlerdi. Nuıanın niyeti o sabah bütün salonu dolduran güneş ığışı gibi, ikisi de bir tanıdık çıkıp rahatlarını Sizde bir şey var, ne oldu? CEMAL ve CEVRİ'nin en güzel yazılan. bozmasın endişesile etrafa gizli gizli Hiç... Anlatılacak gibi değil. Göz Sevimle dönmekti. Fakat halası çocuğu Mümtazın düşüncesi içindeki bu boşluKapak ve iç resimler: Eşsiz sanatkâr MÜXÍF FEHİM'indlr. bakıyorlardı. Kihayet vapur açıldı; kırk lerini kapadı; adeta kendi içine çekil bırakmamış; ben idare ederim, sen git ¡i doldurmağa hazırlanıyordu. lerini kapadı; adeta kendi içine çekil„ DEVRAN da bir ÜLKÜ YAYINI'dır. yıllık ahpablar gibi beraberce girdiler; mek, «rada dinlenmek istiyordu. Bujlsterees! demiçtt (Arkası var) ¡ Baştarafı 1 inci sahifede susunda ümid verici olduğu tahmin edilmsktedir. Diğer taraftan Türkiye Tütüncüler Birliğine, kendilerinin gönderdikleri heyetten gelen bir telgrafta, Frankfurt'ta kesilmiş olan müzakerelere yeniden başlanacağı bildirilmektedir. Alâkalıların söylediğine göre, Hükümetimiz bu hususta İngiltere ve Amerika hükümetleri nezdinde teşebbüse girişmiştir. İstanbul tütüncülerinden Celâl Unrur'un başkanlığında üç kişilik bir heyet pazartesi günü Ankaraya giderek alâkalı makamlarla temaslarda bulunacaklardır Haberleşme Hürriyeti Konferansına iştirak edecek heyetimiz gitti 25 martta Cenevrede toplanacak olan Birleşmiş Milletler Haberleşme Hürriyeti Konferansına iştirak edecek olan Türk basm heyeti, dün saat 8.45 te uçakla hareket etmiştir. Nihad Erimin başkanlığında bulunan heyet, Hüseyin Cahid Yalçın, Cemil Barias, Falih Rıfkı Atay, Hasan Refik; Cihad Baban ve Nuri Erenden mürekkebdir. Halen Pariste bulunmakta olan Başmuharririmiz Nadir Nadi, heyete Cenevrede iltihak edecektir. Konferansın, bir ay kadar süreceği tahmin edilmektedir. • Bu rağbetten kuvvet alarak 1948 içinde kuracağı şubeler: Ankara (Merkez) » (Yenişehir) Bursa Konya Antakya İstanbul (Beyoğlu) » (Kapalıçarşı) İzmir (Çarşıiçi) Şimdiye kadar kurduğu şubeler: İstanbul (Merkez) » (Galata) (Kadıköy) » (Pangaltı) İzmir » (Karşıyaka) Adana İskenderun Mevlid Evet, böyle diyorduk ve umuyorduk ki bizimle beraber diğer alâkalılar, bu meyanda Beşiktaş kulübü idarecileri de seyahat dönüşü Refik Osmanın ellerine sarılacaklar, «hoca verdiğin derse minnettarız. Bu çirkin hâdisenin tekerrür Baştarafı t inci sahifede etmemesi için senin ikazın sayesinde hususta hemfikir olduğunu tebarüz et lâzım gelen bütün tedbirleri aldık!» ditírír. Tüzük ahkâmına en .kıskanç bir yecekler. sadakatle merbut olan bizler iki sene Alınan tedbiri dün akşam duyduk; müddetle bütün salâhiyeti ellerine tevdi ettiğimiz genel idare kuruluna inan «Bölge antrenörü, Golspor gazetesi save bağlılığımızı bir kere daha teyid hibi, eski Beşiktaşlı Yusuf Osman Top, eder, bundan sonra da tüzüğümüze ay (Cumhuriyet) gazetesine yazdığı Atina kırı hareketlerde bulunanlar hakkında mekruhlarından dolayı idare heyeti kararile kulübden ihraç edilmiştir> gerekli tasfiye muamelesine devam Onların gafleti mi, bizim hayretimiz dilmesi temennisile bütün teşkilâtımımi daha büyük, .tayin edemiyoruz. Bu zın sevgilerini sunarız.» şaşırd'.k Ödemiş 20 (Hususî) D. P. üçe ida karakuşî hüküm karşısında re kurulu tarafından halkla yer yer kaldık. Türk futbolu nam ve hesabına davacı olduğumuz âvâre gençler dururyapılan temaslardan sonra genel kurula çekilen telgrafta, bütün Ödemiş Demok ken davayı mahkemeye getiren müddeiratlarının, genel kurul kararlarını tak umumiyi mahkum ediyoruz. Bravo bize! dir ve tasvib ettikleri bildirilmekte ve Sözümüzü kısa keselim. Bu kararia partiden atılanlara lâyık oldukları ders: vermek üzere genel kongrenin biran yalnız Refik Osman Beşiktaş kulübünevvel toplanmasının yerinde bir hare den çıkarılmıyor, aynı zamanda Beşikket olacağı kanaatinin urmımileştiği an taş kulübü dé kulüblükten çıkarılıyor» 7ok yazık! latılmaktadır. Refik Osman nediyor? D. P. Maraş il idare kurulu başkanı Refik Osman bu hâdise hakkındaki Salâhaddin Hüdaioğlu imzasile aldığımız bir telgrafta, son günlerde cDemok sualimize dün akşam şu cevabı verdi: « Ben otuz senedenberi Beşiktaş rat Partiden salahiyetli bir zat» ağzından yapılan beyanatın kime aid oldu kulübünün azasıyım. Kulübümü çok seğunun açıklanması lâzım geldiği söy verim. Fakat her şeyden önce, şunu lenmekte ve bu beyanatın kime aid ol öylemek isterim ki, Türk futbolunun duğunun behemehal açığa vurulması yabancı yerlerde böyle harcedilmesine kat'iyyen. taraftar değilim. Yazılarımla rica edilmektedir. sporda bir yenilik yaptım. Vatan haricine çıkacak takımlarda her şeyden evGeneral Naci Eldeniz vel roeır.leket saygısı ön plânda gelmelidir, tCumhuriyet» sütunlarında çıkan vefat etti yazılarımın sıhhatli olduğunu tekrar eAnkara, 20 (Telefonla) Eski Seyhan diyorum.» milletvekili Ziraat Bankası idare meclisi azasından General Naci Eldeniz, bugün öğleden evvel şehrimizde vefat etmiştir. Cenazesi pazartesi günü kaldırı Baştarafı 1 inci sahijede lacaktır. misti. Önergede, Fransız hükumetirün, bu yolda teşebbüse geçmesini ve bütün memleketlerin parlamento mümessilleinden mürekkeb bir Avrupa kurucu meclisinin toplantıya çağırılması için diğer hükümetlerle müzakerelere giriilmesi taleb edilmektedir. Toplantıya ağırılacak olan bu kurucu meclis muasavver federasyonun daimî müessesaerini kurmak isini müzakere ve tetkik ¡decektir. sız notasını bugün Sovyet Rusyanın Lon dra elçisi Zarobine'e tevdi' ettirmiştirYugoslavya elçisi Leontiç'e tevdi ettirmiş olduğu diğer bir notada Bevin, İngiltere hükümetinin hareket hattının sebeblerini bildirmiştir. Üçüncü İngiliz notası İtalyan elçiliğine tevdi edilmiştir. Batı ve Doğu arasında mücadele Roma 20 (a.a) Batı ve doğu, seçimler dolayısile İtalyaya yardımda bulunmak suretile bir mücadeleye girişmiş bulunmaktadır. Amerikanın bellibaşlı ikramı Marshall plânıdır. Fransa, italyan donanmasının taksimi üzerindeki haklarından büyük bir kısmından vazgeçmiş olduğunu ve italyan sömürge taleblerini destekliyeceğini bildirecektir. Ruslar, italyan sanayünin emrine daha fazla miktarda cenk ve demir amade tutacaktır. 25,000 ton tutarında olan ilk demir ve çelik yükünün yolda olduğu bildirilmektedir. Bir konferans toplanacak Londra, 20 (aa.) Trieste meselesine müteallik muhtelif noktai nazarları mütalâa etmek üzere Batı devletleri ile Rusyayı bir araya getirecek bir konferans akdedilecektir. Ruslara göre Lake Success, 20 (a.a) Bugün demeçte bulunan Birleşmiş Milletler nezdindeki Sovyet murahhas heyeti sözcüsü, Trieste'nin İtalyaya iade edilmesi hakkında İngiltere, Amerika ve Fransa tarafından alınan kararın (apaçık bir propaganda) olduğun söylemiştir. Fransız İtalyan gümrük andlaşması Torino 20 (AP.) Fransız italyan gümrük andlaşması saat 16 da Torino belediye dairesinde iki memleket Dış işleri Bakanları tarafından imzalanmıştır. Bu münasebetle bir demeç veren İtalya Dış İşleri Bakanı Kont Sforza, gümrükler ittifakı ve daha önce i ü memleket arasında imza edilen ticaret andlaşması sayesinde, karşılıklı ti çare tin 3 misline çıkacağını söylemiştir. NADİR NADİ Yüz kızartıcı bir karar BattaraU I *"ci sahibede * bebi Beşiktaşlıların bir spor değil, bir eğlence ve sefahat seyahati yapmalarından ileri geldi. Bu seyahate iştirak ettiğime pişmanım» diyordu. Okuyucularımızla beraber ve onlar kadar biz de üzüldük. Hattâ bizim üzüntümüz daha fazla oldu. Çünkü satırların altını okumasını biliyor, Atinaya Türk futbolunu müdafaaya giden bu gençlerin yaptıklarını tahmin ediyorduk. Ancak bizim okuyucularımızdan bir farkımız daha vardı. Biz tesellimizi de bulmuştuk. «Eh diyorduk, artık harice bir takım göndermeye kalkışırsak nasıl hareket edeceğimizi öğıenmiş bulunuyoruz. Bazan felâketin de hayırlısı olurmuş. Kendi çalıştırdığı takım hakkında bu derece açık yürekle tenkidlerde bulunmak cesaretini gösteren Refik Osmana gelince kendisini tebrik edelim.> İstanbul Demokratlarının dün yaptıkları toplantı Avrupa federasyonu Gazeteciler Cemiyeti balosu neş'eli geçti İstanbul Gazeteciler esmiyeti taralından tertib edilen yıllık balo, dün geTaksim Belediye gazinosunda verilmiştir. Her yıldakinden daha sürprizli lan balo, şehrimizin güzide ailelerinin iştirakile sabaha kadar neşe içinde dém etmiştirMANTO TAYYÖE Mütehassısı 25 mart perşembe günü çıkıyor istiklâl caddesi. Postacılar sokak No. 4,'2, Zahariadis karşısı Tel: 40387. Ankara Atatürk Bulvarı No. 161/7. Tel. 22736.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog