Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

GOEBBflSI&MâTIIUURI Hitler nutuk söylerken ne diyeceğini şaşırdı 12 Hıtler'ın hulvp.lan Fransa cezasını çekecek Fransa bahsinde Fuhrer gene es*ı Nutuktan "=onra Fuhuerle tekrar gofikrinde Onlarla dtst olmanın imkânı rustum Içını doktugu için çok mem Bakan, elektrik fabrikasını ve yok işbirliği ancak şimdiki halde du nundu Fakat sıhhatinin bozuk oldu Ağaçlıdaki linyit yataklarım junulen bir şey Fuhrer söze degıl işe ğunu ve bir aralık uç ay ı=tıraıat etmek c ehemmiyet verilmesine taraftar Esasen ı tedıgırı söyledi Fakat r e zaman9 n a gezdi harb ne şeKilde biterse bitsin, Fransa s 1 ve nereye gidip d n enebılır k i BuEkonomi Bakanı Cav id Ekin du cezasını çekecek Çunku harbe o sebeb nun kaoıl olmadığını kendisi de biliyor îlaamafıh çok yorgun olduğu da m Sılahtaragadaki elektrik santralına gitoldu. r Fransa şimdi ta 1500 senelermdekı hakkak. Be eket \ ersin Duçe ile go miş orada alakalı mütehassısların da hududlarına kadar gen «urulmuş bulu ruşmek izere bir kaç gun ıcın Ober ıstırakıle 4 Eaat suren bir toplantı va Istanbulun bu nuvor Bu suretle Burgonya artık Al »alzberge gitmeye kaıaı verdi Orada pılnuştır fopıantıda Irıanvanın bir parçası olacak demektir hır olmazsa biraz dinlenmek fırsat nı gunku elektrik ıhtıv acile meveud ener bu acak Ober=alzb°rg zaten ona d a m a ]i imkanları üzerinde du Tilmuştur Ba Yanı şimdiye kadar hemen hemen hiç bir Alman arazisinde görülmemiş de yaram^tır Fuhrer in bilhassa «imdi kan şehrimizin elektrik ihtiyacını kısrecede »engin bir mıntakaya sahıb ola sıhhatine çok dikkat etmesi lazım O men olsun karşılayacak yem makine nun için biz de Reıchstaga projektör nın hazırlanmakta olan yeıını tetkik et cağız mış ve fabrikada etraflı incelemeler 27 N1SA\ 1942 Dun gece Rostoc* koydjrtmadık L zenne şiddetli bir rır b u h r a n gelip bayılması ihtimali ncr yapmıştır istanbul milletvekili Alı Rıüzerine şimdive kadarkılenn en şidza Arı da bu toplantıda hazır bulunc.man 15ın var detlisi olan yem bir bombardıman akını Fuhrer in «inşallah sag kalırım da muştur yapıldı Şehrin merkezindeki evlerin yüzde yetmişinin harab olduğu hab^r sulhu gorrrek nasıb olur> diye konuşBakan bundan sonra beraberinde Matuğunu duymak insanın içine dokunu den Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel veriliyor yor Onun orumuzdekı gun er için Mjduru ihsan Ruhi B«ent I tanbul Aynı şekilde şiddetli ak nlarla muka jvuıdugu hülya ar na^ıkaten insanı mes ETT işletmesi Genel Mudjru IbTabeleye devam etmemiz lazım geldiği caecek kadar güzel hum Kemal Bay bora, mühendisler Bakanaatindeyim Sade askeri hedefleri 28 NEsAN 1942 Irgılızlerın Rostock bombardıman etmenin de kafa olmıya üzerine yaptıkları dun geceki akm kan ık Tetkik Kurulu üyeleri olduğu cagını sanıvorum ingilizler gibi biz debundan evvelkilerden de şiddetli oldu halde Ağaçlıya giderek buradaki lın/ıt kultur merkezlerim \e bilhassa uçac Şehirde hayat hemen hemen tamarrule yataklarını tets k etmiştir savar tesisatı zajıf olan \ erleri bom durdu Bazı yerlerdeki hal çok feci. \enlen ilk malumata göre Igaçlıbardıman etmelıvız Bu gibi yerler arka Emir verdim Üzerinde Rostock ve Lu da<c 1 nv it rezervesı 30 milyon tonu arkaya iki, uç kere bombalanmalı ve Beck teki tahribatı gösteren resimlerin bulmaktadır Ekonomi Bakanı bu mahak ile yeksan edilmelidir Ondan sonra bulunacağı kagıdlara Fuhrer m bu deran işletilmesi mevzuunda alakalılarbelki ingilizler bizi bu korkunç ta bombardımanlara mukabe e edileceği dan izahat almıştır arruzlanle tehdıd etmekten vazgeçer hakkındaki s o z ı e r ı yazılacak Ingıhz ler şehirlerine atılacak Sonra o şehirlere Bayındırlık Bakanı şehrimizde Londra halâ istilâ teranesine devam akınlar yapılacak Bunun İngilizler dBa ındırlık Bakanı Kasım Gulek dun sa ediyor ama, pek geçen haftaki kadar zermde bjyuk bir tesiri olacağını sanıohkı ekspresle Ankaradan jehrirrize gel hararetle ve helecanla degıl Göster yorum ııstır diğimiz aksulamel faydalı oldu Fuhrer in nutku butun cunyada bir Sofya Ataşetnılıterunız geldi İngilizlerin daha şimdiden Kafkaslara takım yorumlara yol açtı her tarafta oHükümetim zın Sofv adakl Ataşemihteri 1 tahrıb müfrezeleri yerleştirdikleri ha nun lafı olu> or Fakat, Fuhrer m bu le muavini dun sabahki So.fya trenlle sen ber veriliyor Tam onlardan beklenecek nutku söylerken sınırlı olduğu hakkın rlrruze gelmişlerdir Aldığımız ma umata bir jey' Esasen ingilizler butun dün daki iddiası baştanbaşa uydurma F a Dazaran Ankaradakı Bulgar ataserrüUteri de yada başkalarının malını tahnb et kat maalesef Gorıng açış ve kapayış memleketimizi terketmek üzeredir nutuklarında o kadar tutuk konuştu ki, mekle şöhret kazanmışlardır Güzel bir resua sergisi ortaya bir güvensizlik havası yaydı Fuhrer le bombardımanlar hakkında Tanınmış ressamlarımızdan Eren Eyubkonuştum O da benim kalabalık şe Amentada müneccimler işbaşında oglu ile Bedri Rahmi Evuboglu taraiindin Beyoğlu Asma ımesad hirlerin, kultur merkezlerinin bombar Fuhrer in yakında «onu geleceğini söy hazırlanan serg Gamsız apartımanının birinci dıman edilmesi hakkındaki fikrime ta lüyorlar Bu oyunu biz çok ıyı biliriz. Balyoz sokak rede açılmıştır Çok beğenilen katındaki da Çunku biz d» kaç ke e yaptık' raftar Artık vazifemiz ingilizlerin tetve büyük alâka toplıvan sergi mayısın 19 Şifreler çozuldu una kadar açık kalacaktır hışıne tethışle mukabele etmek olacak Bombardımanlara baş adıg mız zaman Düşmanın şifrelerinden bir çoğunu Prenses Nilüfer in Gandhı'ye ingilizler şaşıracaklar Fakat onlar, oy çözmeye muvaffak olduk Bu sayede dair sözleri le bir ırktandırlar ki onlarla ancak cjük Ankara 1 e Londra veya Moskoİki gelen agızlarındaKi dişlen söktükten sonra \a ile Londra arasındaki telgraf muha Niza gun evvel ş.ehr m ze N lüferHaydar&bad inin gelini Prenses Cah dün bereleıının buyuk bir kısmını öğrenekonuşmak kabildir Park Otelde kend sile gorusen bir arkada biliriz. s miza Istanbula tekrar kavuştuğundan do Fuhrer Ic Yahudi meselemi hakkında Tabiî bu ışın gayet gizli tutulması lfyı çok memnun olduğunu belirterek gun tekrar görüştüm Bu husustaki fikirleri lazım aksı takdirde kıymeti kalmaz lan söylemlşt r gene aynı Yahudilerin Avrupadan ta Halbuki ingilizler bu hususta son de Par e babaannemi ziyarete gitmek ö mamıle sürülmelerini istiyor Yahudiler lece dikkatsiz davranıyorlar inşallah zere Hındistandan ayrıldım Güzel İstanbul AvrupaM öyle buyuk sefalete sürükle bizim gizli istihbarat teşkilatımız aynı du birkaç gun kaldıktan sonra Lond/aya Muhtemel ola diler ki haklarında düşünülecek en şid hatayı işlemez Zira onların sırlarına oradan da Parıse geçeceğim ay kadar kala rak Pariste bir buçuk iki detli ceza bile suçlarına nısbetle hafif O&ır bizim bildiğimiz kadarını onlar da cağım » kalır bizim surlarımız hakkında öğrenirlerse Prenses Nilüfer Gandhi nm olumu hakkın da arkadaşımızın sorduğu sale şu cevabı netice vahim olur Hitler içim dokuvor vermiştir 29 NİSAN 1942 ingiliz kaynaklarıR e c i tag ogı°den sonra saat üçte Gandhi nin Bldunılmesi butun Hlnd s toplandı Gorıng in ki a bir açış =o>le nın verdiği malumata gorc Koln uz> tanda buvuk b r teessiiiile karşılanmıştır vınaen sonra Fuhrer konjştu Başlan ıne otuz tane ağır infilak bombası bin Cesedinin küllerinden Haydarabada da gon Herkes tarafından çok sevilen bu gi"da bır^z tutuk olmakla beraber u Une de yangın bombası atılmış Şehir derildl insanı öldüren bir müsluman olma değerli rnumıvetle ıyı ıdı Sonradan bana an de çıkan yangınların derhal genişleme d ğı için Allaha sükred yorum > sine rüzgar sebeb oldu Bir çok mahallattığına göre bazan ne soy lıyeceguıı Bir aşık, 4 kadını yaraladı şaşudıgı bile olmuş Görülüyor ki ¿iş cler baştanbaşa yandı \ırmısı buyuk Evvelki akşam Kuçukpazarda aşk ve kıs aylanı da çektiği maddî ve manevi zo olmak üzere yuz kadar vangın çıktı kanel k yüzünden kanlı bir vaka cereyan (Devam ediyor) Ijk onun üzerinde ne de c'sa tesir bıetmş neticede 4 kadın bir genç tarafından rakmış bıçakla muteaddld yerlerinden yaralarım ş lardır Hâdise sudur Fakat bu tutukluğu çok sürmedi BiEV USTUV SPOR GAZETESİ Kuçükcazarda oturan ve hamallık yapsn raz sonra açıldı ve gayet hejecanla xoi ^aşlarında Ramazan adında br b ı nuştu Churchıll ı gayet yüksek ve zeki rrüddettenberi o c varda İzzetefend soka bir tarzda tenkıd etti Bizim generalleri g rda 30 numara ı evde oturan Fotma s de epeyi hırpaladı Zor zamanlarda munünde b r kız a nişanlı bu tınmaktadır Ço^ Yarın çıkacak sayısında, gunun sevd gt ve o nisbette de k «kandığı rı an vaffak olamıvan soğukkanlılıklarını gözde futbolcusu Fatma} a les n n bir başkasına nikah kaybeden bazı kimselerden bahsetti lamak isted Merini duymuş ew elki gec» Bu bakımdan, kendisine daha geniş sa ırhoş bir halde İzzetefendi sokağındak 30 lahıyetler verilmesini istedi, hatta ısım numaralı e\ e g tır ştır Ramazan k=nd « ne hatıralarım neşre başlıyor kapıyı açanlara n şanlısını görmeğe geld zikrederek bazı kimselerin vazifelenil gjni soylemısse de içeriye alınmak isten de bu arada kendi üzerine almak arzuÜÇ RENKLİ NEFİS KAPAK. mem ştır Bu vazıyet karşısında hiddeti ar sunda olduğunu söyledi tan Ramazan bıçağına sar larak evden içe Fuher in bu istekleri hararetli alkışrıye zorla glrm ş nişanlısı Fattıajı mite a<?dıd jerlernden ağır surette yaralamış lar aracında kabul edildi Bunun üzetır Genç k zı kurtarmak teşebbüsünde bu rine Gorıng tasarıyı hazırladı Bununla unan ev sak nler nden Havva adındaki ka Fuhrer e memur v e hâkimleri ısted gı dınla gel m Necm ye ve arkadaşı Ay=e de zaman değiştirmek «alahıyetı veril Ramazanın bıçak darbelerine maruz ka ar<.I yaralanmışlardır Hâdısevı mu eak b ka a yordu. Tasarı sürekli alkışlar arasında »ULUMUMU ma CülUl (Kır tanırte 3in ¡ c r h zabta ts afından tutu muştur kabul olurdu. , niıiııimmiHIHnillllHIHIHIMIIH'HHiHHhııiıılıliıliıilıHiı ÜNÜ GÜNÜN İKTİSADÎ HÂDİSELERİ Ekonomi Bakanının tetkikleri HEM NALINA MIHINA FENER Fikret Kırcan'ın ecen yaz ingiltere/ ingiliz lirasının başka paralara çevrilmesini menetırek kararını aldıktan sonra biz t e İngiliz lirasından juzçevirmiş ve dolar avcılığına çıkmıştık Doların üstünde Amerikan kartalının resmi vardır Kartal da nadir bir Biz her ıktısad ^^^^^^^^^^^^ 200 bin metre mika kuştur, her yerde bulunmaz Onun ıcın Lıı kartal avcısı gibi biz de dolar avsahasında koordıbı kullanıyoruz. Facılığından elimiz boş dunduk. 17 mart nasy ona muh aciz. tarihli gazeteleıde sterlinle ihracatı geFakat bilhassa yılnişletmek kararı bu boş donusun bir dan yıla azalan ve 1 demleme planlan neücesıoır eriyen gunun bıgerçekleşirse 400 D.n nısbetlere kadar düştüyse onların u metre mikabı kullanılacaktır Dışarıva sattığımız mallara kargılık rinde de elden çıkacağa benzıven orişte ki marlarımızı muhafaza için ormanc ık zerınde ıkı misli hassaslık göstermek misal ki tevsıler yapılıp b ttıkten son dolar istemek dolar tedariki ıçm ük lazımdır Salahiyetli ormancılarımızın ra, Orman Idaresıle bu yem işletmeler bakışta pek akıllıca bir hareketti ama ıa ona muhtacız doları olmıjan memleketlerden tabu takdirlerine göre, ormanlarımız mem Türk iktisadı bir butundur Onun or leket vuz olcusunun yüzde 13 5 udur arasında odun tahsisi yüzünden çıka •dolarımız vok'» cevabından başka bir man ziraat sanayi para ve nakil gibi Halbuki normal bir memlekette bu nıs cak tartişmalan daha şimdiden tahmin şey alamadık ve neticede, ihracatımız bolumlen çözülmez bağlarla birbirine bet yüzde 30 dur Orman rısbetı yüzde ettiriyor çok azaldı b glıdır Bu bölümlerin bınrdekı deg ş 20 nm altına duştu mu ormancılık teh Ayrıca düşünülecek bir nokta da şu Bu satırların muharriri daha o ¿ame o ekıle e áe s^ayet edeT Hüner like sınırına gınvor hele nısbet faizde dur Orman Idaresirin 1 yaşından 100 man dolar atçılığımızdan bahseden bir milli iktisadı halis ıktısad kanunlarıle ki gibi ise tehlike bagırıvor demektir ve daha fazla yaşa kadar agaclı orman kaç v azısında bilhassa Mısırı misal geları vardır Fakat sanayi ve maden teşyürütmektedir Fakat bunun için bı tirerek, dolan olnuvan memleketleı den ilave edelim ki bu son nisbeti de tam rıncı şart iktisada başıbozuk mdı ka kabul etmek mumkun değildir Zııa o kilat arımızın en fazla istedikleri 1040 mallarımıza mukabil Amerikan parası yaşındaki ağaçlardır Halbuki bunlar rışmalarm ıküsadın ahengım ve bu un muntazam br amenajmanla bölünmüş ormanlarımızın (aslî bünyesi) m teşistemenin zararını belirtmiş bu memluğunu bozabileceğine inanmaktır bir rakamın degıl takribi bir ihtimalin kil ediyor Eğer bunlar kesilirse or leketlere ihracatımızın duracağını ve Iküsadaakı duzens zlıgı kim, nasıl go ifadesidir Son kırk yıllık parça parça manlarımız gövde kısmın yanı asıl bu sonunda o pıv asaları kavbetmek tehlırecek9 Pahalılık var mi >ok mu' Buh tetkikler n neticesinde bu nısbete teka yumeye yarayan kısmını kaybedecektir I esmın meveud olduğunu sojİçmişti Ticaret işlerimizi ıdaıe eden evliv ayı randa mı>ız degıl mıyız7 anlama* iç n bül eden 10 mılvon hektarlık ormanıOrman istihlakimizin artacağına da jıllarca tarüşmak ist y en bir ulked» mız olduğu tesbıt olunmuştur Bu ordaha misaller vardır Koyluvu 10 yılda umur o zaman, her nedence, istemekle almak arasındaki farkı ve bilhassa olItısaddakı arıza ve boşlukları görmek manların içinde gayet zengin ve kesif mektebe kavuşturmak ıçm devlet soz mıvanı istemenin hiç bir şev alamamak guç oljyor Biz bu guçlugu koordinas olanlan olduğu gibi istifade edılemıye vermiştir Bu sozu yerine geürmsk demek olduğunu dusunmuv orlardı Nîyon uzluğa ham ediyoruz Demiryolu ile cek derecede harab olanları da vardı" için yılda Io0 bin 10 yılda l o milyon havet bilmem kaç ay sonra bu bedaziraat v«rgı ile sanayi para ile istih Hatta bugün bir genel araenajman >a metre mikabına ihtiyaç vardır Demır heti gorculer ve iste şimdi tornistan etlak arasında olduğa gibi d ger ıktısad pdsa bu kadar ormanı da bulmak ka yollarımız bugün yılda 100 bin metr^ tiler kategonlerınaen ücret kâr tasarruf bil görülmüyor Ciddi 01 man uzman mikâbı kullanıyor Fakat varın bı mik19 tarihli Cuınhurıvefe Belçika ve faiz istikraz ve ihracat gibi en esaslı larımızdan bazılarına göre bizde isti tar ıkı misli artacaktır Bu misalleri Isveçle yeni ticaret anlaşmaları japalarının arasında ç ft çıft koordirasyon fade edilebilecek orman sahası ancak 3 telgraf direği savunma ve bilhassa ev inşaat na doğru genışletmıyecegız Yal cagımız hakkındaki bir haberde de gearamak uzumunu duymamamız, ıkü mılvon hektardan ibarettir nız şunu soylemelke ıktı a edeceğiz JXI ne ihracatımıza mukabil dolar ıstedıçısad hajatını açık ve etraflı görmemize oıman mahsulü istihlakinin bu suratı mız ıcın bu memleketlerle de absv erimanı oluyor Iktısad bolumlen arasınormanlarımızın (as ı şin kesildiği ve şimdi dolar istemekten Ormanlarımızın bu acıklı durumu artışı karşısında da koordinasyonlar tes s etsek, ıktı=ad ounvesı) ni muhafaza etmek ve agac vazgeçtiğimiz ilave edıhvordu çarklarımızdan bol ve ver m akıyor mu gozonune alınacak olursa onları kesip Demek ki dolar avcılığına çıkıp da. kesme siyasetini bir plana bağlamak yoksa çarklar boşta mı donuyor daha sanayi demiryolu, telgraf, maden dire zou katı olarııc kendini gösteriyor Bu önümüzde uçuşan sterlinlere iltifat etği mekteb ve ev inşası maksadlarile kolay görebil rdık kullanmakta ne kadar hesablı davran münasebetle de ormanlarırrızm tama memekteki hatamızı artık anlamış buModern devletlerde koordinasyon ba mamız lazım geleceği anlaşılır Biz, çe n mı teknik şartlara göre ısletebılmemız lunuyoruz ve tekrar sterlin avcılığına şa alınan devlet prensiplerindendir Hat jıdli istihlak yerlerine tahsis olunacak için daha en az 50 yıl lâzım geleceği dönmek istiyoruz .Zararın neresinden dönülse kârdır» ta bu prens p ı hakkıle yürütmek ıçm orman mahsullerimizi gelecek zamanla gozonune alınmak lazım geliyor biz de öyle yapıvoruz Fakat arada dış *** özel vekâlette de açılmıştır Bizde de rı da düşünerek tahsis etmek zorundaticaretimizin uğradığı zararlar ne olabir aralık böyle bir yemlik yapılacak yız Yoksa meselâ demiryolu ağır basıp Ormanlarımız yıldan yıla takatten cak 9 Onları da «ıvı niyet», «tecrübe* ıdx Bugün ancak koordinasyon heyeti sanayi ve maden aleyhine fazla orman erişmektedir Onları kurtarmak zamanı inceleme» «fazla iyimserlik», «hayaadile birkaç katıbden ibaret bir heyeti mahsulü istihlak ediyorsa orman poliBaşka le kapılma» ve nıhavet ban evliyayı miz vardır Fakat koordinasyon bir tikamızdan sorumlu olacak bir merke gelmiş hattâ geçmek üzeredir umurun idare etmeğe başladıkları işlernesnenin adı veya şöylece söylenen bir zin müsaadesi alınmadan yapılacak bu rremleketlerde adam başına odun istihlaki yılda 1 metre mikâbıdır Fakat bu deki acemiliklerim gidermek için gesoz değu bir prensiptir Onu dilde ma. başı boj istihlâk orman durumuna zaçirmek zorunda bulundukları «staj kine gibi tekrarlamaktan ziyade tatb k rar verir ve ıktısad gelişmemizi gerıje odunu asgarî miktarda yakmak, âza müddeti» şerefine sine ve çekeriz Bir nu miktarda yapıda kullanmak esasına gerekir B zde bu coz henüz yemdir atar de maazallah kararlarında ınad ve ısgöredir Bizde ise yakma için tezek Vaktıle de bovle vab "cı sözler çıkmış Mısah daha tecessum ettirmek için inşa için kerpiç kullanmak şartıle adam rar etselerdi halımız nice olurdu diye "bir hoş Soda gibi yıllarca ortalığı çm su tafsilatı verelim Demiryolu idarebaşına düşen bunun çok altındadır Hal düşünerek şükretmek vennde olur latmıştı Onların hatırda kalan bazıları sinin Adapazannda bir vagon fabrikası buki karşımızda önünden hıçb r suret şunlardır Rasvonalızasyon standardı açmak istediği tesawur edilsin ki böy te kaçamıyacagımız bir koylu iskânı da Açık muhabere zasyon normalizaron Şimdi bunların le bir tasavvur vardırBu demektir vasi vardır Samsunda B Cevad Ozlu Samsun ustu ne bir de koordinasyon geliyor F a . KI o bölgenin ormanları vagon fabnlimanı hakkında gönderdiğiniz vesikaMeden! teşkilatımız çoğalacak ıskan ları ve son volladıgmız krokıvı aldım kat bu hem ötekilerden gamıl ve tat ka=ına tahsis edilecektir Halbuki Adabiki guç bir prensiptir, hem de bun pazarı ormanları on yıldarberı izmit sanayi nakliye ve maden işlerimiz ge Bunları tetKik ediyorum ilk fırsatta suz ötekiler gerçekleşemez Onun çın Kâgıd fabrikasına tomruJc veriyor, kâ rışlıyecekse bugünkü orman idare du butun Samsunluların bekledıkleımı soydvr ki, koordinasyonu bilerek ele alğıda tahsis edilmiştir Hattâ, bu da kâfi rumumuz o gidişe ayak uyduramaz Ye ledıgınız yazıyı yazacağım, teşekkürler mak ve demir elle yürütmek lâzım ge gelmiyor İhtiyaç dışarıdan gelenle ta ni tesislerle ormanlarımız arasında bir ve saygılar mamlanmaktadır Bojle olurca, Demir koordinasyon kurmadan ve onu demir liyor yollarının Aaapazarında vagor fabrikası elle yürütmeden ormanlarımızı doıt **** japıp en ar ormanları kendine çekme taraftan gelen rastgele hücumlardan Başlıca millî sermayemiz olan or EI kagıd fabrikamızı tehlikeye sokacak kurtaramayız. Ormanlarımızın gözlerimanlarımız uremıjor erıvor Başlıca bir tır iktisadımızın bir bolumu ben va mizin Snunde vavaş yavaş erıyıb yok milli gelir olması lazım gelen orman ge rım otekı yok derse o anardık bir ik olduğunu görmektense bu ecdad vedialirimiz gelir degıl memlekete bir yuk tısad olur Bu sebebdendır ki, ormanı sı mı lı serveti muhafazadan âciz oldutur Bu gidişle bir müddet sonra orman kullanacakların orman eionomısıle so ğumuzu itiraf etmek ve bir özel kanun + sermayemizden \e onun gelir faizinden rumlu merkez neresi ise once oraya çıkarıp onları traslama u=ulle emızlebahj mahal kalmıv acagjndan korku ¡başvurup onun olurıle yem teşebbüse mek müreccahtır lur Bu korkunç durum, bizi ormanları geçmeleri lâzımdır Koordinasyonlu bir Dr. Nızameddın Âlı SAV Roplarınıza esld parlaklığını mızı ciddi bir koordinasyonla ıdareje orman iktisadî böyle sağlanır Bizde verebilen şehrimizin yegane tesevketmelıdır Sovlendıgı gibi ormanla göremediğimiz, dilediğimiz de budur mızlej ıcısıdır' rımız kendi kendilerini beslıyemıyecek Adres Yuksekkaldırım No 173 Kâğıd sanavıı bugün 100 bin metre rııkabına muhtacdır Fakat yapılan evsılerle yakında iki misli oduna muhSARIYEEDE taç olacaktır Bugün maden direği ıçn ^ÖKSÜRÜK u MONŞiTi KESER Koordinasyona muhtacız, bilhassa ormancılığımızda! •^•*^^»^* Yazan: * ^ * ^ 1 " 1MIM11 f Mi t i 111II i 11' i i ! 11! 1111H! EI • i i • 11 i 1111 i I ! { I ! i [ i ¡ i l l l l i l l ü l l l i r Dolar avcılığından sterlin avcılığına! Dr. Nizameddin Ali Sav pepo Butun Fenerlilerin ve Spor severlerin bekledikleri Spor gazetesj 22 Mart Pazartesi gunu Güzel bir ba^kı, orijinal bir renk ve çeşıdlı munderecat. 12 sahıfe 20 kuruş CANLI BALIK idaresinde Vikodin PROF. L. LÖSER Eserin yanhşsız ve as ına benzer bir şekilde neşri için tasarlanabılen butun emekler harcanmıştır Tertıb hatalarının onune geç lmek maksadıle eterdeki butun tablolar klişeye çektirilmiş, metin kısmı tekrar tekrar kontroldan geçirilmiştir Eser 100 gramijlık birinci hamur kağıda basılmış, pandozot bezle cıkLeülıruşüı Turkçeye çeviren Y Mühendis Mes'ud Gun Fıatı 15 lira I Öz FENERBAHÇE ÇIKIYOR BETONARME HESAB METODUM SANTA NASIR Ç ^ İLACI Tanınmış Piyanist Edit Caz ve klâsik müzikli öğle ve akşam yemekleri ÜNİVERSİTE KİTABEYİ: Ankara Caddesi, İSTANBUL Şu otoTobıl saGözler mahmur Ben bakınca o da baktı hıblerıne öyle ıçerve gulumsıyerek lıjorum ki Hafta Allah omur versin beyim Afiyetnın yedi gününde tesiniz inşallah0 de kendileri bini Teşekkür ederim yorlar Eskiden dok Elini uzattı Sıkıştık. Bu bitti torlar haftada bir Ben gazeteme daldım da madım dalgun fıkaraya bedamak istedim o bırakmadı va bakarlardı Oto Havadisler naail beyefendi' mobil sahıblerı de Şöyle böyle haftada bir gun a Amerıkadan tayyareler gelmiş şey ediyoruz ama hizmet mı zahmet rabasızlan taşmalar Öyle diyorlar Ben hep kısa kes mı' Orasını Allah bilir Efendim buyuk ne olur 0 Sırtlarında götürecek değil mek istiyorum O sıra bıletçı geldi ortada Bit rınce sanat mektebine \ ere lerja 1 Oğlum ba nereye gider? cegım ikincisi haşarı mı hasarı Sinema Bu laflan neden edıvorum Çun Bey azıda taklidi yapıyor beyefendi Geçende aku ben otomobile bınseydım şu size Oradan' nasının karşısına geçmiş ilanı aşk edar «ukutla geçti Geçmedi. Benkı biranlatacağım şey basıma gelmezdi Oradan Dolmabahçe yolu ile Ni dıyor denbire B z he» gun rsı=antaşından Cagalog şantaşı Guldum 1 Aman' diye ayağa kalktı Ben de luna otobüsle gıaıjoruz Ya Vallahi o Güzel, Ver bana y UTTU beşlik br Kaç yaşında' tcbusle gidiyoruz Ben tavjaıeve bin bilet On ıkı bayım Bu «ene ilki bitirdi yenmden zıpladım O şoföre Aman şoför efendi Az kalsın trammek istemiyorum Vapurlar da kalaba O da bitti Beriki bir hıçkrrdı Bir de Kız on birinde ilkte Otekı kız da amvay a bmdırıy orduk. lık Onun iç n otobucu teıcıh edıyo şpyırdı Piyaz kokuyor Münasebetsiz casında Bizim bıladeri bilirsiniz' ruTi Güzergah eğlenceli j olcular ner Ben tekrar gazetey° daldım Şoför dondu Ters Hatrrlayamadım eli bıletcjler keyifli şofo ıer afili ters baktı Afeder^mız beyefendi Rahatsız Aman beyefendi na ıl olur Meşa B°n otobu te kaptan kulesinin ya ediyorum ama çok çocuklulara ikrami Bir şey olmaz hur şerbetçi Fahri Fahri Kandıran Binmdakı sıravı bu sıranın da pencere ye verilecek diyorlar Acaba e=ası var korkmayın1 zim ailenin soyadı öyledir Bendenizin onunu p"k s e ıvorum Gelen geçeni gö m° Olmaz ama bir de adım Rahmi Kandıran degıl mı' rüyorsunuz Herkes sızı gorun'e kaçı işitmedim de oluv erirse bi Evet hatırladım şıyor Tıpkı eski devlet adamları gibi Zatıalınız tabiî zim postu sen tamir Ötekiler daha evde Bin bes yasın 9 Sız de «ben ne ımışım be'» dı\e gurur Hayır benim çocuğum yok. eder mısın da Daha şimdiden balkondan a»agı ini1 lanıyo unuz. Otobjsten Kaçanları siz Biliyorum beyefendi Tanımaz mı Ben tenekeci yor Kuçuk de uçunde Adını Nıhavend den urkmuş «anıyorsunuz Icaoında ge yım1' Allah omur versin. Bendenizi tadeğilim 7 koydum bey efendi Ben ko /madun y a' len geçene dilinizi çıkarıp alay da ede myamadınız mı Vay beyim Sen Komşumuz bir zat vardır Musiki mebilirsiniz Kimin haddine sızı durdur Gozum ısırıyor ama tenekeci değilsin raklısı Doğduğu zaman ona sorduK mak d»gıl mı ya' Üstelik şoj e içeriye Isırsın beyim ısırsın Biz dostlarıama ben kalaycıyım Nıhavend dedi baktığınız zaman gene orta yaşlı yaş ı mın ısırmasıle iftihar ederiz Dinim Işı azıtmasınlar diye, ben onu durt Güzel ısım suslu puslu ktrklu kurksuz Butun rabbena hakkı için iftihar ederiz, Za tum Hanı ânlasın da sussun degıl mı Çok güzel beyefendi Hanı bendev olcuları da cepheden görüyorsunuz tıalınız bize hor bakmayın Bendeniz ya' Zaten kabahat kendinde Ama beBundan keyifli ne olur v° böylece Nı bugüne bugün Turkıyenin en çabuk ev niz musikiden anlamam Lakın peder riki anlayıcılardan degıl Bakma merhum çok meraklı ıdı Fer cuma Beşantaşından kalktım Elime gazeteyi al rak kaydeden mukayyidiyim Sovİ€«dıgı lafa bak' Tenekeci de7 aım Oooh keka! Hem okuyor, hem yın halimize Çoluk çocuk Allah kimin vazıdda namaz kılardı Bo«imamın se^ı gılmış Ben taharet ıbngı mıyım bendeniz Cok güzelmiş Biz günahkarız efendim anlamıyorum O ne nimettir efendim v»rsa bağışlasın Beyefendi Kabahat boylelenni kullananlarda Gel Camıv e gıdem yoruz Anlamak için kafa yormuyorum Harf altı çocuk babasıyım de kufur etme! Allah taksiratımızı affetsin ler, heceler kelimeler hatta satırlar bi Allah bağışladın Bir daha dürttüm Gene aldırış etBenim başka günahım yok Kımseve rer sakız çiğner gibi tet tuz vermeden Hay hay 1 Cumleninkıni Lâkın gozumun önünden geçiyorlar Sadece zırkını da versin Ulu Tanrım Degıl mı zararımız dokunmaz. Bizim zolmumuz nrıyor Şoför ona «vmak istemiyor A7 sarhoş ne yapacaksınız. m başlıklar aklımda kalıyor Ne ya Bizden peydahlaması ondan da do kenoımıze Akjamları 7 bir ıkı tek ata ma herif derken şoför rım Naaaparsın beyim » Bu çile baş Muttasıl konuşuyor ise uzatmıyalım Böylece anlaşılmaz bır yurması Hart1 dedi aı abayı durdurdu Bıletçıyı ka turlu dolmaz sahıfemn j a n baslıklarını çimlerken Hakkınız var Lak idinin gelijatı benim midemi DU çağırdı Hakkımız var hakkımız var ama yanımda bir sajguızca hareket oldu Bu adamı ındırm€!zsen ben vazı Baktım Ustu bası pek şartnameye uy beyefendi mangiz yok mangiz Altı ço landırmaga başladı Aaam dondurup dolaşt rıp benden para ısLyece* anlı femı goremem Asabım bozuldu gun olmıjan bir yolcu Us*elık hafif cuk anası anam Vay anam vay Hoppala Op babanın elim Sız memlekete yorum Bunun ustası olduk Ama acatertıb rakı kokuyor Sag elinin şahadet Allah bujuktur ba ne zaman ne kadar ısüyecek B r . Canım uzatma dedim bırş°y de parmağüe orta parmağı zifirden kahve hizmet ediyorsunuz. teki ar gazetece daldım Beş dakika ka medı . Edıyoıuz, ediyoruz beyefendi Bir rengi olmuş Tıraş dört gunluk var İKİ ÇİFT LAFIM MANASI ' Yazan : • Burhan Felek rinasını yapıyorum Eş dost da ikinci Ama affedersini yapıyor Naapalım beyefendi iş bosiniz Rica ederim lumu yaptık Bolum olmazsa olum oVallahi yarın getırl lur Bendeniz gençliğimde biraz şur de rım Anadoluhiiarıa yazardım Lâkın şimdi„ Çoluk çocuğa dakı arsa ıçm pey karıştık». alacağım Yarın olHerif durmuyor ki Veda edip ayrımazsa pazartesuıe layım » Ben hızlandıkça o da koluma abehemehal Pek r i sılmış geliyor Nihayet bir ara Butun ca ederim cesaretimi elime alıp Anlaşıldı Kurtul Yok bayına Bizim vazifemiz teh Ee bana müsaade edin de ışırre mak için peki delikelidir Bana elli kısmın hayatını tes gideyim dedim. O pişkinlikle mekten başka çare lim etmişler . Tabii beyefendi Estağfurullah eyok Otekı cıvıtmaya başladı fendım Guie guie.. Lakın müsaade e Peki Müsaade et de bakayım de Vay efendim' Elli kışının hayatını dın de zatıalınıze ıkı çift laf edeyim. dim O hala beni ispirtolu aguşundan teslim etmişler Ben sana bir ameli ha Buyurun' bırakmaz Ne ise guç bela tahlısı gırıyat karameh teslim etmem be' Şoförler Yok öyle degü Kulağınıza soylı ban ettikten sonra cüzdanımı çıkardım artığı yecegım içim sızhvarak bilyonun alıp mpvha Canım ne lüzumu var 7 Kimse bizi neye gidecek Ikı buçukluk bir kâgıd Bıletçi, ben şoför bir iki yolcu daha ışı yatıştırmaya uğraştık Isımız var dinlemiyor ki verdim aldım Teşekkür etti Öyle degıl beyefendi Bendeniz Yarin o mazsa pazartesine getiriGideceğiz Herifi aşağı indirmek kabil olsa ben de yardım edeyim, lâkın ça mahcub adamım Sız halime bakmayın rim deaı Ben de kabadayılık bende kalmur bir adama benziyor Ağzı kalaba Düşmez kalkmaz bı Allah Vallahi san diye lık Habıre konujuyor Yok sofor ol beyefendi ben kuçuk iken mektebe Zahmet etmeyin' Acelesi yok dedunsa Allah değilsin ya' gibi laflar (başlamaz mı ağlamaya hay Allah ce dim Ayrıldım Gazeteye geldim MekYok demokrasi varmış yok bu şirket zasını versin) tuplanmı verdi er Sınırlı sınırlı mekhalkı soyuyormuş Mahud beylik lâf Canım müteessir olmtvın' Ned r ' tubun bınnı açtım Gozlugumu Hah' Kulağınıza söylememe mu aaae e Evde unutmuşum Sonra hatırladım. lar Üstelik sarhoş da Ne ise fofo7 der mısınız re işmar ettik, bile çıye fısıldadık Otobüste gazete okudum Gozlugu duBerikine de Canım açıkça söyleyin ne diyecek şurduk demek Allah cezasını versin Ama sız de uzatmayın canım Bir seniz işim var benim şu henfın E imi koyun cebime attım Afedersmız Rica edenm Kerem Parker ıstılo yok Bu ne 7 Acaba goşey demedi işte diye çıkıştık Guç bela şoforu ikna ettik» Araba yurudu buyurun Öyle ise müsaade edin yaza gus cebine mı koydum diye aranırken, Ben duruma içerledim Cagalogluna gel yım caketın gogus cebindeki mendilin de Peki meden evvel Beyazıdda inmeye karar verinde olmadığını görünce merkumun (aranarak) kalemimi de kaybet mutlaka kulağıma laf etmek istemesiverdim Herif sulandı Tekrar bir me sele çıkar Boşuna gürültüye kanşırız. mişim» nin seremnı anLd m Eğer bir otomoPaltoyu cakeh çozduk Kalemi ver bilim olsa ıdı h e gozlugumu ne ıstıBeyazıdda Ayağa kalktım hemen arabadan indim Ve yumdum „ OOh Ar dik Cebinden kuçuk defter çıkardı Bir lomu ne mendilimi çarptırır ne de üstık kurtulduk Nedir bu canım Otobüs yaprak yırtü Bir şeyler yazdı Sokak te ıkı buçuk lira cereme verirdim La1 te de rahat yok dememe kalmadı Ko ortasında duruyoruz yahu Yazdı yaz kın olarfar oldu Artık bir yeni gozluk, luma bin girdi Dondum baktım. A a dı Sonra buruşturdu cebine koydu bir yeni kalem birkaç da derdime yanKalemi iade etti Bizim sarhoş yolcu mak için mendil Tedarik etmek lâ Nereye beyfendı7 diye arıtarak Yazamadım Müsaade edin de ku zım sormaz mı» lağınıza soylıyeyım Geçmiş olsun Güya biz de açıkgöz Gazeteye dedim Ama canım sıArtık bıktım ve jeçınınz degıl m ı ' kıldı O hâlâ kolumda Ee haydi rica ederim Çabuk soy Her şeyden bir teselli bulmak iyidir Bu şoförler böyledir ey in Geç kald m zira Lâfım bitirmeden Geldi olanca agırlıgıle göğsüme asıl Benim de tesellim şu oldu Bırakalım o ışı rica ederim. Be di ve kulağıma Beıeket ki cüzdanım koynumda demm neme lâzım « Afedersmız Ayağınızı öpeyim ;ıl ard cebimde ıdı Yoksa bizim henf Orası öyle beyefendi ölümlü dun Bana bırıtaç kuruş Lütfeder misiniz' i onu da çarpardı O zaman ne yapariniz» yada 4 ç bade güzel sev Var ise "eh Ben anlamıştım zafen Ayrılıp ko onuş dım" de mangırın» degıl mi ya Bendeniz b) mak istedim Bırakmaz B FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog